2011
BPČR – Handout – Energetická bezpečnost ČR
Energetická bezpečnost ČR
Státní energetická strategie stanovuje 3 bezp. rizika
A) Technická rizika
B) Ekonomická rizika
C) Politická rizika
4 principy české energetiky
1) konkurenceschopnost ekonomiky ČR
2) trvale udržitelný rozvoj
3) zabezpečenost dodávek energetických surovin a odolnost při případném přerušení dovávek
4) sociální a hospodářská soudržnost
Vize – energetika je spolehlivou, bezpečnou, prosperující a konkurenceschopnou součástí ekonomiky
ČR, podporuje trvale udržitelný rozvoj společnosti a je významným prvkem stability v regionu střední
Evropy.
Podle zákona z roku 1988 O ochraně a využití nerostného bohatsví (horní zákon), který byl v roce
1991 novelizován se dělí nerostnné suroviny na dva typy – vyhrazené a nevyhrazené
Ropa
-Podíl ropy na PEM ČR (2008) je 21 %. – 200 tisíc barelů ropy denně, 14 tisíc si vytěžíme sami
Spotřeba – 8,1 mil. tun ročně/ cca 200.000 b/d (2009)
Dovoz 96 % spotřeby
Cca 65 % dovozu z Ruska (Družba)
Zbytek ropovodem IKL (Ingolstadt, Kralupy nad Vltavou, Litvínov) – spuštěn v roce 1996, přivádí
arabskou ropu,
V Nelahozevsi bylo postavenot zv. Centrální tankoviště ropy CTR
Ropu dovážíme z 66% z Ruska, 23% z Azerbajdžánu, 6% z Kazachstánu, 3% Norska, malé množství
Lybie, Nigérie, Itálie, Sýrie, Alžírsko
-vlastní těžba – jižní Morava, Nejvíce vrtů je v blízkosti Hodonína, na jeho západním okraji a v
přilehlých obcích Lužice a Mikulčice
-do historie – první pravidelná těžba ropy na území ČSR započala v Gbelích na jihozápadním
Slovensku a na jižní Moravě v dole Nesyt v roce 1920
-naftařské společnosti: Moravské naftové doly, a.s, Unigeo Jeseníky, Česká naftařská společnost
Zemní plyn ČR
-
Česká republika nedisponuje žádnými významnými nalezišti zemního plynu (pouze na jižní
Moravě vytěženo 1 % české roční spotřeby plynu)
ČR je významná tranzitní země pro dodávky zemního plynu na ose východ/západ
1
2011
BPČR – Handout – Energetická bezpečnost ČR
-
-
-
plyn dovážen pomocí:
o dovoz z Ruska probíhá přes plynovod Bratrství – ¾ spotřeby
o od roku 1997 proudí do ČR také plyn z Norska – ¼ spotřeby
v roce 2008 se zemní plyn podílel na energetickém mixu ČR 18 %
v současné době je největším hráčem na poli českého plynařského průmyslu RWE Transgas
na území ČR dnes existuje celkem osm plynových zásobníků - celková kapacita těchto
zásobníků činí 3,077 mld. m3, to odpovídá 35 % roční spotřeby plynu v ČR
mluví se o 4 různých projektech, které by pro ČR byly případně vhodné (Nabucco, South
Stream, Nord Stream, severojižní propojení)
v současné době je ve výstavbě propojení české plynovodní soustavy s Polskem (STORK)
na konci letošního března začala výstavba terminálů LNG v polském přístavu Svinoústí a
dokončení je plánováno na rok 2014, dodávaný plyn by měl pocházet z Kataru
v současnosti existují tři různé projekty na propojení české plynové soustavy s Rakouskem
přesto se jedná o velmi důležitý bod v případě severojižního propojení, které by se
v budoucnu mělo napojit na plánované terminály LNG v Chorvatsku
Chorvatsko minulý rok povolilo výstavbu malého provizorního plovoucího terminálu LNG u
ostrova Krk, jedná se však o prozatímní řešení
v současnosti se jako nejpravděpodobnější řešení českých problémů s diverzifikací plynových
dodávek jeví propojení naší plynové soustavy se soustavami v Polsku a Rakousku, což je
nezbytným krokem i v případě dokončení plynovodů Nabucco a South Stream
než bude toto propojení funkční, nově vybudované zásobníky značně zvyšují českou
energetickou bezpečnost dodávek zemního plynu
Uhlí ČR
-
Česká republika disponuje významnými zásobami především hnědého uhlí, což se také odráží
na podobě českého energetického mixu, ve kterém je uhlí zastoupeno 45 %
produkce českého uhlí převyšuje domácí poptávku
většina uhelných elektráren je v ČR zastaralých a vyznačují se nízkou účinností – 30-33 %
největší hnědouhelnou společností v ČR jsou Severočeské doly, které jsou vlastněny ČEZem
Státní energetická koncepce ČR z roku 2009 jasně počítá s prolomením těžebních limitů
jakým způsobem nahradit zastaralé, neekologické a málo účinné uhelné elektrárny v Česku?
o nahrazení elektrárnami paroplynovými (neřeší se otázka diverzifikace plynu)
o nahrazení moderními a účinnými elektrárnami
velmi výhodné s ohledem na množství zásob na českém území, ale spojeno
s prolomením stávajících těžebních limitů
v současné době existuje technologie CCS (carbon capture and storage),
která by umožňovala zachycovat CO2, problém je nekonkurenceschopnost
v tomto případě by stálo za zvážení odsunu debaty o prolomení těžebních
limitů až po rozvoji této technologie
do té doby by mohlo dojít k rozvoji obnovitelných zdrojů a především
rozšíření JE Temelín a modernizaci JE Dukovany, což by mohlo znamenat
možnost odstavení některých uhelných elektráren a přesměrování
potřebného uhlí do teplárenství
s tím souvisí i možnost zavádění kogeneračních jednotek, které umožňují
výrobu tepla i elektrické energie současně, tím by se mohlo snížit množství
uhlí potřebné pro teplárenství
Jaderná energetika
-
V České republice je z jádra produkována zhruba jedna třetina elektrické energie.
2
2011
BPČR – Handout – Energetická bezpečnost ČR
-
-
-
-
-
-
-
-
Celkový výkon našich dvou jaderných elektráren je dnes zhruba 3880 MW. Dva reaktory
v Temelíně produkují 2000MW, celkový výkon čtyř reaktorů v Dukovanech je 1880 MW.
Aktualizovaná Státní energetická koncepce z roku 2009 předpokládá další nárůst podílu jádra
na výrobě elektřiny, a to až na 53% v roce 2030. Podpora jaderné energie je v souladu se
strategickými prioritami ČR, mezi které patří udržení přebytkové výrobní bilance elektřiny a
postupné snižování emisí skleníkových plynů.
Strategie tak navrhuje jak prodloužit životnost stávajících kapacit (plánovaná investice do
modernizace JE Dukovany v hodnotě 20-40 miliard, oznámená v roce 2008, by měla
prodloužit její životnost až o 20 let), tak vystavět kapacity nové.
V roce 2008 ČEZ oznámil plán na vybudování dvou nových bloků v Temelíně o společném
výkonu 1700 MW. V současné době je tato zakázka opět ve hře (v roce 2010 byla kvůli
hospodářské krizi dočasně pozastavena) a předpokládá se výběr dodavatele do roku 2013 a
připojení reaktorů do roku 2025. O zakázku (v současnosti jednu z největších v Evropě i ve
světě) projevil zájem americký Westinghouse, francouzská Areva a ruský Atomstrojexport.
Objevily se diskuse o případném vyřazení ruského hráče ze strategických důvodů, ovšem
MPO nechce žádného dodavatele předem odmítnout, dokud nebyly zveřejněny nabídky.
Atomstrojexport navíc soutěží v konsorciu s českou firmou Škoda JS.
Uvažuje se i o stavbě třetí jaderné elektrárny, která by mohla stát nejspíš v Blahutovicích u
Nového Jičína (území vytipované již za minulého režimu). Podle nového prohlášení
představitele MPO se ale se zahájením výstavby nepočítá před rokem 2030.
Strategie dále doporučuje využití domácích zásob uranové rudy, vybudování vlastního závodu
na zpracování paliva a také trvalého hlubinného úložiště jaderného odpadu (v případě
předpokládaného odporu obyvatel v prostoru vojenských újezdů).
Dostavba Temelína by sice mohla ovlivnit naše vztahy s Rakouskem, to ale nemá možnost
případnou výstavbu dalších jaderných kapacit účinně blokovat, protože i podle Lisabonské
smlouvy je nastavení energetického mixu výlučně v kompetenci každého členského státu.
Podle názoru naší skupiny je podpora dalšího rozvoje jaderné energetiky správným krokem,
protože jen tak bude možné zajistit přijatelnou (a v současné době poměrně příznivou) míru
závislosti na dovozu klíčových energetických surovin a zůstat exportérem elektrické energie.
Obnovitelné zdroje
-
-
-
-
Podíl obnovitelných zdrojů na českém energetickém mixu stále roste, nicméně podle našeho
názoru nemají tyto zdroje potenciál zcela nahradit jadernou energetiku a budou i ve
střednědobé budoucnosti (za současné úrovně technologií) hrát spíše doplňkovou roli.
Vládní cíl 13% podíl obnovitelných zdrojů v roce 2020 se zdá jako téměř limitní pro rentabilní
provoz alternativních zdrojů. Rozvoj až k této hranici je nicméně podle nás žádoucí.
Hlavním problémem rozvoje zelené energie jsou přírodní podmínky České republiky, které
neumožňují další dramatický rozvoj těchto zdrojů – ani masovou výstavbu dalších vodních
elektráren, dramatický rozvoj větrné energie (ČR nemá možnost stavět velké větrné parky na
mořském pobřeží a jediným krajem s velkým potenciálem je Vysočina) či energie solární
(nízká průměrná roční intenzita slunečního záření) – přes obrovský boom, který tyto zdroje
zaznamenaly (způsobený ale především státní podporou).
Dalším problémem je v případě větru i fotovoltaiky kolísavost dodávek, které mohou
způsobovat nestabilitu sítě. To z nich činí výhodné doplňkové zdroje, které budou šetřit
spotřebu hlavním zdrojům (uhlí, plyn atd.), ale jako hlavní zdroj sloužit nemohou, dokud
nebude tento problém vyřešen skrze chytré rozvodné sítě tzv. smart grids.
Obnovitelné zdroje jsou zatím drahé a neobejdou se bez státní podpory. Jejich podpora ve
zmíněném množství je proto vhodná, ale samy o sobě dostatečné dodávky pro ČR nezajistí.
3
2011
BPČR – Handout – Energetická bezpečnost ČR
Zdroje:
Aktualizace státní energetické koncepce 2009, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Lang, P., Nosko, A., Schneider, J.: 2009, Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce
Energy Report Czech Republic 2010, Economist Intelligence Unit
přednášky z kurzu Energetická bezpečnost (2010/2011)
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-51391950-necas-poprve-kyvl-na-prolomenitezebnich-limitu-zalezi-jen-na-dohode
http://byznys.lidovky.cz/jak-se-stavi-paterni-plynovod-do-polska-fce-/lndoprava.asp?c=A110503_163057_ln-doprava_nev
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/chorvatsko/chorvatsko-lng-terminal-spotrebaplynu/1001165/58631/
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/paroplynove-elektrarny/pripravovane-projektyparoplynovych-elektraren-cez.html
http://www.ct24.cz/ekonomika/123087-polovina-nord-streamu-je-hotova-plyn-z-ruska-potece-odrijna/
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/barroso-zve-necase-k-jednani-o-plynovem-koridorusever-jih-008411
http://www.euractiv.cz/print-version/clanek/energeticka-bezpecnost-cr-a-budoucnost-energetickepolitiky-eu-008495
http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/h_uhli.html
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3127673-Foto-Nemecky-plynovod-OPAL-se-napojil-na-ceskouGazelu
http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/soucasnost-u-nas-i-ve-svete/uhli-v-ceske-republice/
http://www.svetprumyslu.cz/polsko-zahajilo-stavbu-terminalu-na-zkapalneny-zemni-plyn-aaf1888/
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/stavba-plynovodu-nabucco-je-ohrozena-investori-chtejiodstoupit_195841.html
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/turecko-muze-zarazit-ruskyplynovod_196793.html
4
Download

Energetika