Dne 1. 10. 2012
Informace o změně Produktových obchodních podmínek pro „Termínovaný vklad FIX“
Evropsko-ruská banka, a.s. (dále jen „ERB“) sděluje, že s účinností ode dne 1. 12. 2012 dochází ke
změnám obchodních podmínek produktu „Termínovaný vklad FIX“ (dále jen „TV FIX“). Navrhované
změny se nedotýkají podmínek, za kterých byly zřízeny dosavadní TV FIX, neboť se jedná výhradně o
změny, které zvyšují kvalitu tohoto produktu a umožňují jeho využití širším okruhem zájemců.
Nové „Produktové obchodní podmínky pro TV FIX“ (dále jen „POP TV FIX“) obsahují zejména
následující změny a doplnění:
 TV FIX je možno založit osobně na obchodním místě ERB a rovněž korespondenčně, a to
v libovolném pořadí (viz úvodní ustanovení POP TV FIX)
 TV FIX sjednaný korespondenčně nyní mohou uzavírat též fyzické osoby s trvalým pobytem na
území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (viz úvodní
ustanovení POP TV FIX)
 TV FIX lze zřídit ve všech měnách, v nichž ERB aktuálně provádí obchody, tj. v CZK, EUR, USD,
RUB, GBP a CHF; u každé měny je stanovena konkrétní minimální částka vkladu (viz článek I.
odst. 1 a 4 POP TV FIX)
 Povinnost převést první vklad na účet TV FIX z účtu vedeného v jiném peněžním ústavu se
sídlem v České republice na jméno žadatele o TV FIX (stanovená při korespondenčním
sjednávání TV FIX) se vztahuje pouze na žadatele, kteří doposud nebyli v ERB identifikováni dle
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (viz článek III. odst. 12 POP TV FIX)
 Pojem „Registrovaný účet“ byl zrušen
 Osoby, které již jsou klienty ERB, mohou veškeré vklady na účet TV FIX převádět z jakéhokoli
účtu vedeného v ERB nebo v jiném peněžním ústavu se sídlem v České republice včetně
poboček zahraničních bank se sídlem v České republice (viz čl. III. odst. 1 POP TV FIX)
 Při korespondenčním sjednávání TV FIX se na osoby, které již jsou klienty ERB, nevztahuje
povinnost zaslat ERB kopii dvou průkazů totožnosti a výpis z účtu, z něhož bude převeden první
vklad na účet TV FIX (viz čl. III. odst. 12 POP TV FIX)
Štefánikova 78/50
150 00 Praha 5, Česká republika
TEL. +420 236 073 757, FAX +420 236 073 750
e-mail: [email protected]
www.erbank.cz
SWIFT: FICHCZPP
Číslo účtu: 1177 / 2210
IBAN: CZ59 2210 0000 0000 0000 1177
IČ: 28428943
DIČ: CZ28428943
 Bezhotovostní převod částky TV FIX sjednaného korespondenčně je po skončení doby úložky
možný na jakýkoli účet vedený v ERB nebo v jiném peněžním ústavu se sídlem v České
republice včetně poboček zahraničních bank se sídlem v České republice (viz článek III. odst. 5
POP TV FIX)
 Převod částky TV FIX po skončení doby trvání úložky může být bez jakéhokoli vlivu ERB
zpoplatněn bankami zúčastněnými na převodu částky vkladu (viz čl. I. odst. 7 POP TV FIX)
 Pro převod vkladu v jiné měně než CZK po skončení doby trvání úložky je nutno poskytnout
bližší údaje k účtu příjemce (viz článek III. odst. 5 POP TV FIX)
 Byly vloženy informace o oprávnění ERB novelizovat POP TV FIX, o zpřístupnění POP TV FIX, o
působnosti Všeobecných obchodních podmínek ERB a působnosti právního řádu České
republiky, jímž se řídí právní vztahy vyplývající z poskytování služeb podle POP TV FIX (viz čl. IV.
odst. 8 až 10 POP TV FIX)
Detailní informace o změnách a doplněních POP TV FIX, včetně možnosti porovnat původní a nový text,
naleznete na internetových stránkách ERB www.erbank.com a na obchodních místech ERB.
Podotýkáme, že parametry TV FIX zřízených podle předchozích obchodních podmínek do dne 30. 11.
2012, a to částku vkladu, měnu vkladu, úrokovou sazbu a dobu trvání úložky nelze v souvislosti se
změnou POP TV FIX měnit, neboť navrhované změny nemají na tyto parametry doposud zřízených TV
FIX žádný vliv.
V případě Vašich dotazů či jakýchkoli nejasností týkajících se připravovaných změn POP TV FIX máte
možnost navštívit internetové stránky ERB www.erbank.com nebo se obrátit na klientskou informační
linku +420 236 073 757, popř. zaslat svůj dotaz elektronickou poštou na E-mail: [email protected]
Evropsko-ruská banka, a.s.
Štefánikova 78/50
150 00 Praha 5, Česká republika
TEL. +420 236 073 757, FAX +420 236 073 750
e-mail: [email protected]
www.erbank.cz
SWIFT: FICHCZPP
Číslo účtu: 1177 / 2210
IBAN: CZ59 2210 0000 0000 0000 1177
IČ: 28428943
DIČ: CZ28428943
Download

Termínovaný vklad FIX - Evropsko