Česká společnost rostlinolékařská, Východočeská pobočka v Ústí nad
Orlicí
a
Regionální Agrární komora Pardubického kraje v Pardubicích
si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci
Pesticidy a ochrana vod
která se koná pod záštitou radního pro životní prostředí a zemědělství
Pardubického kraje Ing. Václava Kroutila
dne 19. dubna 2012 v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí n/O
Konference je určena pracovníkům zemědělské prvovýroby, státní správy,
vodohospodářských podniků a dalším zájemcům.
Program konference:
7.30 – 8.00
8.00 – 8.15
8.15 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00
Prezence účastníků
Zahájení
Přednášky
Přestávka, občerstvení
Přednášky
Diskuze a závěr
Společný oběd
Přednášky:

Právní předpisy týkající se omezování znečistění povrchových a podzemních
vod cizorodými látkami.
Ing. Zdeněk Čížek, Krajský úřad Pardubického kraje

Rizika používání pesticidů ve vztahu k vodám, nebezpečnost některých skupin
účinných látek a opatření k zabránění jejich úniku do vod.
Ing. Lenka Klašková, Státní rostlinolékařská správa, sekce přípravků, Brno

Rezidua pesticidů ve vodách a jejich vliv na ekosystémy povrchových vod a
chov ryb.
Dr. Ing. Josef Velíšek, Ph.D., Fakulta rybářství Jihočeské university, Vodňany

Nebezpečnost reziduí pesticidů ve vodě pro hospodářská zvířata a vliv na
kvalitu živočišných produktů.
MVDr. Ivo Strauss, Krajská veterinární správa Pardubice

Obsah reziduí pesticidů ve vodních tocích v oblasti povodí Labe.
Ing. Jiří Medek, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice
obsahující rezidua pesticidů do povrchových vod.
Ing. František Smítal, akreditovaný zemědělský poradce Ústí nad Orlicí

Osevní sledy a jejich vliv na stabilitu ornice a omezování splachování
povrchových vrstev půdy do povrchových vod.
Prof. Ing. Jan Křen, CSc., Mendlova zemědělská a lesnická universita Brno

Ochranná pásma vodních zdrojů, jejich průzkum a zásady pro jejich
stanovení
RNDr. Svatopluk Šeda, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí
Organizační informace:
Seminář se koná v Kongresovém centru hotelu UNO, ul. TGM 897 v Ústí nad Orlicí.
Tel: 465 521 386, fax: 465 524 386, e-mail: [email protected]
Případní zájemci o nocleh si mohou na této adrese nocleh objednat.
Hotel je v blízkosti vlakové stanice Ústí n/O město (nestaví zde rychlíky, pouze spoje REGIOJET), mimo
vlakové spojení (trať č. 010) je možné použít služeb autobusové dopravy. Pro zájemce s vlastní
automobilovou dopravou je k dispozici parkoviště hotelu.
Závazné přihlášky zašlou zájemci nejpozději do 16. dubna 2012 na adresu:
Ing. Alena Hejná, Bratrouchovská 1091, 535 01 Přelouč
Telefon: 737 803 772, e-mail: [email protected]
Vložné na seminář je ve výši 300,- Kč na osobu a sestává z příspěvku na stravné a organizaci akce. Účastníci
je mohou zaplatit platebním příkazem na č.ú. 214953886 / 0300, var. symbol je 0120419, nejpozději do
17.04.2012, nebo mohou vložné zaplatit přímo u prezence.
Garanti konference:
Ing. Jiří Kalabus, předseda výboru Vč pobočky ČSR
Ing. Pavel Fadrný, pokladník výboru Vč pobočky
Ing. Vanda Rektorisová, ředitelka Regionální AK Pardubického kraje
 ……………………………………………………………………………………………
Závazná přihláška na konferenci
PESTICIDY A OCHRANA VOD
Která se koná dne 19. dubna 2012 v Kongresovém centru hotelu UNO v Ústí nad Orlicí
Příjmení, jméno, titul …………………………………………………………………………
Vysílající organizace: …………………………………………………………………………
Telefon, fax, e-mail: …………………………………………………………………………..
Vložné bude hrazeno v hotovosti: ANO
Vložné
za …………. účastníků ve výši ………….
………………………………, kód banky………………… .
Dne …………………………….
Podpis a razítko: ……………………………………….
NE
Kč bylo zaplaceno z účtu
Download

pozvánce - Česká společnost rostlinolékařská