Kurz pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky a
používání přípravků na ochranu rostlin
Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Pelhřimov, pracoviště Kamenice
nad Lipou, vyhlašuje na základě pověření – akreditace Ministerstva zemědělství České
republiky ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin
a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb. o
rostlinolékařské péči a ve znění pozdějších předpisů, konání odborných kurzů.
Kurzy pro získání osvědčení I. a II. stupně:
termín: 30.
1. 2014 – od 8,00 – 16,00 hodin
31. 1. 2014 – od 8,00 – 12,00 hodin (pro osvědčení II
8 – 15hod )
Další případné termíny budou vyhlášeny až podle zájmu (minimální počet účastníků
kurzu je 15 osob).
Kurzy pro získání osvědčení II. stupně – dle počtu zájemců a po domluvě s Ing.
Jaroslavem Hronzou, tel. 606 162 659 ( [email protected]).
Účastnický poplatek: 650,- Kč (zahrnuje náklady na zajištění lektorů, stravování,
vydání certifikátů). Účastnický poplatek bude hrazen v hotovosti u prezence. Při větším
počtu přihlášených účastníků z jedné organizace je možno hradit převodem - v
přihlášce uveďte fakturační údaje.
Místo konání kurzu: budova domova mládeže Za Kulturním domem 713, Kamenice
nad Lipou
Program kurzu:
• základní informace o legislativě
• přeprava přípravků
• manipulace a skladování s přípravky
• příprava aplikační techniky a aplikačních médií
• vlastní aplikace přípravků
• způsoby očisty strojů
• ochrana zdraví lidí při práci s přípravky
Přihlášky do kurzu:
Na adrese školy: SPŠ a SOU Pelhřimov, pracoviště Kamenice nad Lipou,
Masarykova 410, Kamenice nad Lipou, 394 70
Telefon: 565 432 110 - sekretariát školy
E- mail: [email protected]
Závazná přihláška – Kurz pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu
rostlin
Termín:
Poř.č Jméno a
.
příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Datum
narození
Místo narození
Bydliště
Číslo OP
Firma, popř. fakturační adresa
Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči
Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje zákon č.
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a vyhláška č. 206/2012 Sb., o
odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky . Touto odbornou způsobilostí musí
disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky
na ochranu rostlin. Od 1. 1. 2013 platí rozlišení odborné způsobilosti do tří stupňů dle
náročnosti požadavků:.
I. stupeň: jedná se zejména o obsluhu zařízení pro aplikaci přípravků, tj. osoby, které
zajišťují přímou aplikaci přípravků a činnosti s tím spojené (manipulace s přípravky a
obaly ve skladu i na poli, vč. jejich přepravy na místo aplikace a zpět). Osvědčení o
odborné způsobilosti I. stupně s platností na dobu 5 let získá fyzická osoba
absolvováním základního kurzu v délce 12 hodin, které pořádají vzdělávací zařízení
pověřené Ministerstvem zemědělství ČR.
II. stupeň: jedná se o osoby, které organizují a řídí práce spojené s nakládáním
s přípravky na ochranu rostlin, které vykonávají dohled nad držiteli osvědčení I. stupně.
Osvědčení druhého stupně s platností na 5 let vydá rostlinolékařská správa fyzické
osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5
zákona, nebo absolvuje základní kurz, pořádaný vzdělávacím zařízením pověřeným
Ministerstvem zemědělství ČR a úspěšně vykoná zkoušku.
III. stupeň: jedná se o osoby, která v rámci svých profesních činností poskytuje
poradenství v oblasti ochrany rostlin, distribuuje přípravky pro ochranu rostlin nebo
pořádá základní kurzy k získání osvědčení prvního a druhého stupně. Osvědčení třetího
stupně s platností na 5 let vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje
podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 zákona, nebo úspěšně
vykoná zkoušku.
Download

Kurzy k ochraně rostlin - 2.vydání