ACTIVA 500
www.elektrostimulator.cz
Příslušenství
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1x elektrostimulátor Globus Activa 500
1x taška pro elektrostimulátor a další příslušenství
4x barevné kabely pro připojení elektrod (K použití pro programy svalové stimulace
EMS a programy na odstranění bolesti TENS.)
2x šedé kabely pro připojení elektrod (Kabely jsou určeny pro programy Microcurrents G-Pulse)
4x samolepící elektrody 50 x 50 mm
4x samolepící elektrody 50 x 90 mm
1x nabíječka baterie
1x manuál pro používání elektrostimulátoru
1x záruční list
Stimulátor je dodáván se všemi potřebnými kabely a elektrodami. Jakmile otevřete balení, zkontrolujte, že veškeré příslušenství je součástí dodávky. V případě, že některá část
chybí, kontaktujte neprodleně prodejce. Rovněž zkontrolujte funkčnost elektrostimulátoru.
Elektrody: elektrody jsou pro samostatné použití a jsou samolepící, nevyžadují použití
žádného gelu. Kabely elektrod splňují podmínky CE a MDD 93/42/EEC.
Symboly: Zařízení je v souladu s normami EU a nese označení „CE“ pro medicínská
zařízení třídy II a typu BF. Nabíječka je rovněž třídy II.
Informace uváděné výrobcem se mohou měnit bez nutnosti upozornění na tyto změny.
www.elektrostimulator.cz
Kontraindikace
Použití Globus elektrostimulátoru není dovoleno u osob:
- v těhotenství
- s kardiotimulátorem
- při bolesti, u které neznáte příčinu. Před použitím elektrostimulace konzultujte s lékařem.
- u pacientů s rakovinou je nezbytné před použitím elektrostimulace vyžádat si vyjádření
lékaře – onkologa
- u pacientů s problémy v oblasti močových cest nebo dna pánevního specifikovanými
dále
Dále nepoužívejte Globus elektrostimulátor ke stimulaci:
- v oblasti přední části krku (carotid sinus)
- očí
- pohlavních orgánů
- v oblasti mozku
- na odřeniny, otlačeniny a pokožku postiženou dermatologickým onemocněním
- v případě akutních traumat
- na čerstvé jizvy.
V případě použití jednofázového proudu (interferenční) a průběžného proudu (ionophoresis) neošetřujte místa s kovovými prvky jako protézy, kloubní náhrady, šrouby, hřeby, dlahy atd.
Elektrostimulátor se nesmí používat ve vodě (nemá žádnou ochranu proti průniku vody).
Rovněž ho nepoužívejte v prostředí, ve kterém jsou výbušné plyny, hořlaviny nebo čistý
kyslík.
Opatrné použití doporučujeme u lidí s křehkými žílami, náchylnými k prasknutí. Elektrostimulace může způsobit prasknutí více žilek.
Možné negativní účinky: Ve výjimečných případech se může objevit podráždění kůže.
V případě alergické reakce při použití gelu, přerušte používání a kontaktujte specialistu
– lékaře.
Pokud se během elektrostimulace objeví tachykardie nebo změna v srdečním rytmu,
přerušte aplikaci. Pocity by měli okamžitě odeznít. Kontaktujte lékaře.
Speciální doporučení pro urologické ošetření: Pacienti s infekcí močových cest
musí být nejdříve léčeni medicínskou cestou před aplikací urologické elektrostimulace.
Pro tuto elektrostimulaci musí být použity speciální urologické elektrody. Po dokončení
stimulace před vyjmutím elektrod je nutné přístroj vypnout nebo snížit intenzitu na 0.
Urologická elektrostimulace není doporučována u pacientů s: *extra-uretrální inkontinencí *výkalovou inkontinencí *chorobným zadržováním moči v horním močovém traktu
*kompletní obvodovou denervací pánevního dna *totálním nebo částečným výhřezem
vaginy nebo dělohy (v těchto případech může být elektrostimulace aplikována s extrémní opatrností)
www.elektrostimulator.cz
Údržba a použití elektrostimulátoru
V případě poškození povrchových částí elektrostimulátoru, je nutné tyto části vyměnit.
V případě jakéhokoli poškození nepokoušejte se elektrostimulátor opravit sami. Opravy
musí být prováděny autorizovanými centry případně výrobcem.
Neházejte, netřeste a jinak nepřiměřeně nezacházejte se stimulátorem. Takové zacházení by mohlo způsobit poškození výrobku, které se nemusí projevit okamžitě.
Uchovávejte stimulátor na suchém místě, nevystavujte ho vlhkosti, vysokým teplotám,
prachu, přímému slunci a nenechávejte ho v blízkosti zdrojů s vysokým elektromagnetickým vyzařováním. Stimulátor má být používán volně, nezabalený a nepřikrytý.
K čištění výrobku nepoužívejte ředidlo, benzín, petrolej, čistící krémy či chemikálie, pro
čištění přístroje a kabelů postačí navlhčený hadřík.
Po dlouhodobém nepoužívání přístroje doporučujeme zkontrolovat správnou funkci přístroje a stav baterie. (Kontaktujte autorizované centrum)
Nepoužívejte elektrostimulátor v průběhu nabíjení baterie.
Stimulátor připojujte do elektrické sítě prostřednictvím odpovídajícího kontektoru.
Před prvním připojením zkontrolujte zda napětí v elektrické síti ve vaší zemi odpovídá
požadavkům přístroje.
Nedoporučujeme současné použití elektrostimulátoru a dalších elektronických přístrojů,
především těch, které zajišťují životní funkce.
Uchovávejte elektrostimulátor v dodaném obalu při teplotě 5-45°C a relativní vlhkosti
vzduchu 20-85 %.
Údržba a použití elektrod a kabelů
Před nalepením elektrod na tělo je nezbytné omytí a osušení pokožky, aby byla zajištěna
dobrá přilnavost elektrod.
Elektrody lze použít pro 25-30 aplikací, ve chvíli kdy ztrácí přilnavost nebo vodivost je
nutné elektrody vyměnit za nové.
Po použití umístěte elektrody zpět na plastovou podložku a uzavřete je v igelitovém obalu. Ujistěte se, že se elektrody navzájem nedotýkají, nebo nejsou nalepeny na sebe.
Nepoužívejte elektrody nebo kabely, které vykazují známky poškození nebo nedrží dobře na pokožce. Zlikvidujte je a vyžádejte si nové balení od výrobce.
V případě, že používáte nelepící elektrody, omyjte je po použití vodou.
Uchovávejte v dodaném obalu při teplotě 5-45°C a relativní vlhkosti vzduchu 20-85 %.
Zneškodnění zařízení
Zařízení nelze spálit.
Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu, ale recyklujte je, případně zlikvidujte v souladu s nařízením platným ve vaší zemi.
www.elektrostimulator.cz
Upozornění
Zařízení mohou používat pouze osoby mentálně způsobilé a pouze pro účely, ke kterým
je určeno.
Zařízení nepatří do rukou dětem.
Zařízení nesmí být používáno pro jiné účely než neuromuskulární stimulaci popsanou v
tomto manuálu.
Přístroj pro neurostimulaci můsí být používán v souladu s tímto manuálem a pouze pod
dohledem odborníka.
Nepoužívejte zařízení v případě jakýchkoli zdravotních obtíží bez konzultace s lékařem.
Stimulátor lze používat pouze s elektrodami k tomu určenými a doporučenými výrobcem.
V případě použití elektrostimulace může být narušeno fungování ECG monitorů a ECG
alarmů (zařízení pro elektronické monitorování).
Stimuly vytvořené tímto zařízením mohou při nevhodném použití způsobit smrt: elektrický proud dané velikosti nesmí procházet skrz hrudník, protože může být příčinou vzniku
srdeční arytmie (nikdy neprovádějte stimulaci hrudních a zadních svalů zároveň).
Nepoužívejte zařízení v blízkosti krátkovlných zařízení.
Oblasti použití
Před použitím si důkladně přečtěte manuál, aby nedošlo ke špatné instalaci, používání
nebo údržbě zařízení, které by mohlo způsobit poškození přístroje, zranění obsluhující
osoby nebo osoby zařízení používající.
Zařízení může být používáno v těchto prostředích a oblastech:
• domácnost
• nemocnice
• fyzioterapeutická zařízení
• rehabilitační centra
• obecně pro léčbu bolesti
• každý typ sekvenční elektrostimulace
• estetická a sportovní oblast
Elektrostimulátor může být používán pod nebo bez dohledu fyzioterapeuta nebo jiného
odborníka.
www.elektrostimulator.cz
Technické údaje
EMS a TENS
Dostupné kanály: Kanál 1, 2, 3, 4
Konstantní proud: ano
Intensita: 0-120 mA, 1000 Ohm
Typy proudu: rectangular, biphasic, symmetric, compensated
Pracovní frekvence: 0,3-150 Hz.
Regenerační frekvence: 0,3-150 Hz.
Amplituda impulsů: 50-450 μs.
Pracovní doba: 1-30 s
Regenerační doba: 0-1 min
Frekveční modulační rozsah: průběžná variace 1 - 150 Hz, min modulační čas 3 s
Amplitudový modulační rozsah: průběžná variace 50 - 450 ms, min frekvence 1 Hz, max
frekvence 150 Hz
Microcurrents
Dostupné kanály: Kanál 1, 3
Konstantní proud: ano
Min frekvence: 0,2 pps
Max frekvence: 200 pps
Min intensita: 0 mA, 1000 Ohm, 10mA stupeň
Max intensita: 800 mA
Amplituda: 1-250 s
Specifikace
Baterie - znovunabíjecí Ni-MH akumulátor, 7,2 V, 1,5 Ah, Globus model
Zdroj napětí - Globus model ILD41V-0720200
Povrch - Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Stupeň ochrany - IP 20
Velikost - 160 mm x 99 mm x 35,4 mm
Váha - 404 gr
Certifikace - EU Medical Device Directive (MDD, 93/42/EEC)
Nabíjení baterie
Stimulátor je vybaven a dodáván společně se znovunabíjecí baterií. Baterie je typu NiklMetal Hydrate s dostačujícím výkonem bez paměťového efektu.
Ve chvíli, kdy se rozsvítí indikátor stavu baterie na display přístroje, doporučujeme baterii dobít. Vypněte stimulátor, odlepte elektrody a připojte přístroj prostřednictvím nabíječky, která je součástí balení. Při korektním zapojení do sítě a přístroje se na nabíječce
rozsvítí LED dioda. První nabití musí být nepřerušované a absolutně kompletní – cca 10
hod. V případě, že ponecháte stimulátor na nabíječce po delší dobu (až 72 hod), baterii
se nic nestane.
www.elektrostimulator.cz
Pro nabíjení může být použita pouze nabíječka dodaná výrobcem! Výměnu baterie může
provést pouze autorizované centrum. V průběhu nabíjení nesmí být stimulátor používán
nebo připojen k elektrodám. V případě, že stimulátor připojíte na nabíjení zapnutý, automaticky se vypne.
Popis tlačítek
Intensita - tlačítka s šipkami nahoru/dolů
• opakovaným stisknutím tlačítka při stimulaci zvyšujete (nahoru) / snižujete (dolů)
intenzitu stimulace na jednotlivých kanálech
Funkce - tlačítko funkce (fn)
• stisknutím tlačítka spolu s jinými mění jejich funkci
• samostatné stisknutí tlačítka v průběhu programu dovoluje změnit dobu trvání fáze
Doleva/ Zpět - šipka doleva
• stisknutím tlačítka přesunete výběr doleva
• přidržením tlačítka pod dobu 3 sec se vrátíte k předchozímu výběru, při stimulaci se
vrátíte do předchozí fáze
Dolů/Smazat - tlačítko P- (Down)
• stisknutím tlačítka posouváte výběr dolů
• opakovaným stisknutím tlačítka při stimulaci snižujete intenzitu stimulace na všech
4 kanálech současně
Čas - tlačítko „hodiny“ (Time)
• v průběhu stimulace si můžete jeho stisknutím zobrazit celkový zbývající čas programu nebo zbývající čas právě probíhající fáze programu
Nahoru/Uložit - tlačítko P+ (Up)
• stisknutím tlačítka posouváte výběr nahoru
• opakovaným stisknutím tlačítka při stimulaci zvyšujete intenzitu stimulace na všech
4 kanálech současně
Doprava/Uživatel - šipka vpravo
• stisknutím tlačítka posouváte výběr vpravo
• přidržením tlačítka pod dobu 3 sec při stimulaci přejdete do následující fáze
Tlačítko OK/ON/OFF
• přidržením tlačítka po dobu 3 sec přístroj zapnete / vypnete
• stisknutím tlačítka při výběru programu potvrzujete volbu programu
• stisknutím tlačítka při stimulaci dočasně přerušíte provádění programu (Pauza)
www.elektrostimulator.cz
Použití zařízení
Před začátkem
Před použitím stimulátoru si pozorně přečtěte návod k použití.
Vizuálně zkontrolujte stav elektrostimulátoru a všech jeho příslušenství, zda není někde
poškozen.
Zkontrolujte, že není elektrostimulátor připojen k nabíječce.
Začátek
1. Připojte kabely ke stimulátoru.
2. Umístěte elektrody na pokožku a připojte elektrody ke kabelům dle nákresů.
3. Zapněte stimulátor přidržením tlačítka OK po dobu 3 sec. Vlevo dole na display se
zobrazí verze software po dobu 3 sec. Následně se zobrazí posledně prováděný
program. Přístroj je připraven k použití.
4. V případě, že se při zapnutí přístroje zobrazí všechny symboly na displeji vypněte
přístroj a zapněte ho znovu. Pokud stav přetrvává, nepoužívejte přístroj akontaktujte výrobce nebo autorizované centrum.
5. V případě, že baterie není dostatečně nabitá, přístroj se okamžitě automaticky
vypne. Řiďte se instrukcemi pro nabíjení baterie.
6. Vyberte si volbu pomocí tlačítek P- a P+, potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.
Last 10 – nabídne posledních 10 použitých programů včetně použitých nastavení
Program list – kompletní seznam programů
Favorites – výběr programů, který si sami vytváříte
Setup – základní nastavení přístroje
Turn Off – vypnutí přístroje
7. Při výběru Last 10 se zobrazí oblast, svalová skupina a název posledně prováděného programu. Pokud ještě nebyl přístroj používán je tato oblast prázdná. Pokračujte
výběrem Program List.
Výběr a spuštění programu z menu Program List:
• po výběru položky Program List se dostanete na skupiny programů (záleží na
modelu přístroje):
Fitness & Shape / Fitness a modelování
Beauty - Aesthetics / Krása a estetika
Pain - Antalgic / Bolest
Vascular / Vaskulární, cévní
Face - Lower Neck / Tvář - šíje
G-Pulse (microcurrent program)
www.elektrostimulator.cz
Krok 1 - Výběr oblasti
•
Vyberte si skupinu pomocí tlačítek P- a P+ a potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.
Stisknutím tlačítka Left po dobu 3 s se vrátíte do předchozího výběru.
Krok 2 - Výběr Muž - Žena
•
•
V oblasti Fitness pokračujte výběrem Men / Woman – Muž / Žena
V ostatních oblastech se vám zobrazí přehled programů. Vyberte si program pomocí tlačítek P- a P+ a potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK. Stisknutím tlačítka Left
po dobu 3 s se vrátíte do předchozího výběru.
Krok 3 - Výběr programu
•
Vyberte si program pomocí tlačítek P- a P+ a potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.
Stisknutím tlačítka Left po dobu 3 s se vrátíte do předchozího výběru.
Krok 4 - Výběr části těla
•
•
Zvolte si požadovanou část těla, na které bude program aplikován, potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Program se spustí. Nastavte si výši intenzity stimulace buď pro každý kanál zvlášť
nebo na všech kanálech současně.
Poznámky k provádění programů a jejich modifikaci
Zobrazení parametrů probíhajícího programu
Název programu je zobrazen v horní části displeje. Display zobrazuje části těla, na jteré
může být program použit (Body / Tělo znamená, že program lze aplikovat na kteroukoli
svalovou skupinu), celkový počet fází, probíhající fázi, zbývající čas probíhající fáze, typ
napětí, který je používán (EMS, TENS). U programů se střídavou stimulací je zobrazen
odpočet a grafické znázornění fáze práce a odpočinku.
Přerušení programu – stisknutím tlačítka OK přerušíte provádění programu. Intensita
se automaticky nastaví na 0. Stimulaci znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka
OK, bude pokračovat tam, kde byla pozastavena. V době, kdy je program pozastaven,
na display se objeví nápis PAUSE.
Zastavení programu – stisknutím tlačítka OK po dobu 3 sec.
Zobrazení celkového zbývajícího času - V průběhu provádění programu je zobrazen
zbývající čas aktuální fáze. Pro zobrazení celkového zbývajícího času stiskněte tlačítko
Time. V průběhu zobrazení jsou všechny indikátory rozsvíceny. Po 2s se opět zobrazí
zbývající čas probíhající fáze.
Změna parametrů programu – stiskněte tlačítko fn, indikátor času právě probíhající
fáze začne blikat, stisknutím tlačítek P+ a P můžete dobu změnit. Nově nastavená doba
se automaticky potvrdí po 5 sec zobrazení nebo stisknutím tlačítka Fn. Na další paramtery se dostanete stisknutím tlačítka Doleva / Doprava a zopakováním výše uvedeného
postupu.
Přeskočení fáze – v průběhu stimulace můžete přeskočit do předchozí nebo následující
fáze, a to přidržením tlačítka se šipkou doleva / doprava po dobu 3 sec.
www.elektrostimulator.cz
Změna intenzity - pro zvýšení / snížení intenzity na jednotlivých kanálech, stiskněte příslušná tlačítka se šipkou nahoru / dolů. Pro zvýšení / snížení intenzity na všech kanálech
zároveň, stiskněte tlačítko P+ / P.
Speciální funkce
Auto Stim – funkce umožňující automatické nastavení intensity u programu, který byl již
dříve používán. Funkce je dostupná v menu Last 10. Po výběru programu je automaticky
nastavena intensita, která byla při posledním použití programu. Uživatel má možnost
tuto funkci kdykoli opustit a změnit si nastavení intensity prostřednictvím tlačítek k tomu
určených.
Provádění programu v Auto Stim modu je podmíněno použitím programu a umístěním
elektrod na stejné místo jako při jeho poslednim provádění.
Uživatel musí používat vždy stejný uživatelský mód (User 1,...)
Last 10 – Stimulátor si pamatuje posledních 10 použitých programů pro jejich snadné
a rychlé znovu použití. Zapamatování je automatické vždy po skončení prováděného
programu. V případě, že je paměť plná, smaže se z ní vždy nejstarší použitý program.
Použití funkce: vyberte možnost Last 10 v hlavním menu a potvrďte výběr (v případě,
že zde nejsou uloženy žádé programy, objeví se nápis „EMPTY“). Vyberte požadovaný
program a potvrďte. Objeví se tři možnosti: Start, Electrodes, Delete.
Po výběru Start si můžete vybrat mezi možností AutoStim a Manual mode. Potvrzením
AutoStim je program spuštěn s posledně použitou intensitou. Z módu AutoStim lze odejít
stisknutím kteréhokoli tlačítka pro nastavení intensity.
Výběrem možnosti Electrodes vstoupíte do visualizace umístění elektrod. Pro lepší
porozumění a obeznámení s problematikou správného umístění elektrod doporučujeme
fotografie v manuálu nebo na webu.
Výběrem možnosti Delete odstraníte program ze seznamu Last 10.
Seznam Last 10 se vždy vztahuje k použitému uživatelskému módu. Díky možnosti
výběru až 9 uživatelských modů může mít každý uživatel svůj vlastní seznam Last 10
(viz funkce User Selection / Výběr uživatele v Setup menu).
Současná stimulace 2+2 funkce
Přístroj je schopen simultánního provádění dvou rozdílných programů (EMS nebo TENS)
pro aplikaci u dvou osob na dvě rozdílné svalové skupiny jedné osoby.
Jsou zde dvě možnosti spuštění dvou rozdílných programů ve stejný čas:
a) pomocí módu 2+2 v menu
b) prostřednictvím menu Program List
www.elektrostimulator.cz
a) mód 2+2
1.Vyberte v hlavním menu mód 2+2 a potvrďte.
2.Pomocí kláves vyberte oblast programů pro kanál 1 a 2 a potvrďte výběr.
3.Zvolte si Men / Women ( Muž / Žena) nebo některý ze sportů v Special Sports.
4.Vyberte si část těla, na kterou budete program aplikovat a potvrďte.
5.Zvolte si program (kanál 1a 2) a potvrďte.
6.Nyní si stejným způsobem (opakujte postup od výběru oblasti programů) můžete
vybrat program pro kanál 3 a 4.
b) menu Program List
Vyberte si program ze seznamu Program List včetně provedení všech následujících
potvrzení. Po výběru prvního programu pokračujte výběrem položky Continue in 2+2 /
Pokračujte v 2+2.
Rozšířené menu
User selection / Výběr uživatele – tato funkce umožňuje personalizaci ostatních funkcí
– Last 10, Favorites, Auto Stim. Uživatel si zde může zvolit svůj vlastní profil (User 1,
User 2,...) a tak využít nabízených funkcí (uložit si vlastní seznam oblíbených programů,
zachovat nastavení posledních 10 použitých programů, atd.).
Pozn.: Při každém spuštění stimulátoru je automaticky vybrán poslední použitý uživatel.
Light-Up Timer / Podsvícení - funkci najdete v oblasti Set-up a určije dobu trvání podsvícení display v pohotovostním režimu.
Contrast / Kontrast – nastavení kontrastu displaye pomocí kláves P a P+
Language Selection / Výběr jazyka – nabízí 4 možnosti výběru jazyka pro menu přístroje. Jazyk si vyberete pomocí tlačítek a potvrďte.
Service Sounds / Zvuky – umožňuje zapnutí / vypnutí zvuků přístroje (pípání při výběru
apod.)
Timer / Časovač – tato funkce umožňuje nastavení doby, po které bude přístroj vypnut
není-li používán
www.elektrostimulator.cz
Intensita stimulace
Intensita stimulace pro dosažení kontrakce je vysoce subjektivní. Může záviset na spoustě faktorů jako pozice elektrod, množství podkožního tuku, pocení atd. Z těchto důvodů
může stejná hodnota intensity působit u různých osob různě, případně u jedné osoby
kolísat ze dne na den, nebo přinášet rozdílné pocity na každé straně těla. Je nutné vždy
regulovat intensitu podle okamžitých pocitů a to i během průběhu stimulace (dochází k
adaptaci svalů na podněty, proto je nutné pro dosažení stejného účinku intensitu mírně
navyšovat).
Nízká intensita – 10 až 20 mA – sval se neunavuje, kontrakce jsou příjemné a téměř
neznatelné
Střední intensita – 20 až 30 mA – kontrakce svalu jsou viditelné, ale nezpůsobují další
pohyby (pohyb celé končetiny apod.)
Zvýšená intensita – nad 30 mA – kontrakce svalů jsou citelné a mohou způsobit pohyb
končetiny, z tohoto důvodu je vhodné končetiny blokovat.
Maximální intensita – kontrakce svalu je maximální, ale ne bolestivá. Použití maximální
intensity doporučujeme až po podstoupení několika postupně zvyšovaných aplikacích.
V popisu programů jsou doporučeny vhodné úrovně intensity. DOporučené hodnoty jsou
pouze orientační. Pro programy Microcurrents není nutné intensitu nastavovat je přednastavena a automaticky spuštěna pro všechny fáze stimulace.
Otevřený obvod
V případě, že je elektrický obvod otevřen (kabely jsou poškozeny nebo elektrody nejsou
správně připojeny) a zvýšíte intenzitu nad 10 mA, přístroj automaticky intenzitu sníží na
0. Z tohoto důvodu je nutné před každou stimulací provést kontrolu, že jsou všechny
kabely správně připojeny a elektrody dobře a celou plochou drží na pokožce.
Při Microcurrents jsou používány pouze kanály 1 a 3 s šedými kabely. Pokud nejsou
kabely připojeny nebo jsou špatného typu (barevné), elektrostimulátor nespustí program. Zkontrolujte vždy správnost kabelů a připojení.
www.elektrostimulator.cz
Program List - Fitness and Shape (Muž / Žena)
Demo
Demo
Mass Development
Tvorba svalové
hmoty
Motor point pen
Vyhledávání motorických bodů
Body Sculpting
Formování postavy
Firming
Zpevňování
Definition
Vymezení
Active Rest
Aktivní odpočinek
Jogging
Joging
Maximum Force
Maximální síla
Anaerobic Fitness
Anaerobní fitness
Aerobic resistance
Aerobní vytrvalost
Muscular initiation
Iniciace svalů
Decontracture
Zkrácení svalů
Aerobic Fitness
Aerobní fitness
Bio-Pulse Firming
Bio-Pulsní zpevňování
Cramp prevention
Prevence křečí
Sculpting
Formování
Bio-Pulse Sculpting Bio-Pulsní formování
Toning
Tónování
Jeden typ programu může nabízet více
obtížnostních úrovní nebo oblastí těla k
procvičení
Program List - Beauty - Aesthetics (Muž / Žena)
Lipolysis
Lipolýza
Lipolysis Post-Birth
Poporodní lipolýza
Bio-Pulse Massage
Relax
Bio-pulsní relaxační masáž
Firming Post-Birth
Poporodní zpevňování
Toning massage
Tónovací masáž
Definition
Vymezení
Energetic massage
Energizující masáž
Connective
massage
Povrchová masáž
Figure
Tvarování
Jeden typ programu může nabízet více
obtížnostních úrovní nebo oblastí těla k
procvičení
www.elektrostimulator.cz
Program List - Pain - Antalgic
Endorphinic Tens
TENS s uvolňováním endorfinů
Modulated Tens
Regulované
odstranění bolesti –
TENS
Cervical
Bolest krku
Hip pain
Bolest kyčle
Menstrual Pain
Menstruační bolesti Knee pain
Bolest kolene
Acute antalgic Tens Akutní bolest –
TENS
Ankle pain
Bolest kotníku
Chronic antalgic
Tens
Chronic pain
Chronická bolest
Chronická bolest –
TENS
Program List - Vascular
Drainage
Drenáž
Venous insufficiency
Nedostatečnost
žilního prokrvování
Capillarization
Kapilarizace
Vascularisation
Podpora cévního
prokrvení
Drainage Bio-Pulse
Bio-pulsní drenáž
Drainage Post Birth Poporodní drenáž
Swollen Arms
Otoky rukou
Arterial Insufficiency
Nedostatečnost
tepenního prokrvování
Jeden typ programu může nabízet více
obtížnostních úrovní nebo oblastí těla k
procvičení
Program List - Face - Lower Neck
Muži
Ženy
Face capillaries
Obličejové žilky
Breast Firming
Zpevňování poprsí
Lifting effect
Vyhlazování tváře
Breast sculpting
Formování poprsí
Face capillaries
Obličejové žilky
Lifting effect
Vyhlazování tváře
www.elektrostimulator.cz
Popis programů pro odstranění bolesti
Všechny programy pro odstranění bolesti TENS
TENS stimuluje vlastní mechanismus nervového systému pro odstranění bolesti, a to jak
akutní, tak chronické. Při stimulaci jsou impulsy posílány přes nervová zakončení a tím
dochází k zablokování impulsů bolesti.
Analgetický efekt se objevuje již v průběhu aplikace a přetrvává po několik následujících
hodin. Doba trvání efektu se liší. TENS rovněž zlepšují prokrvení a napomáhají tak relaxaci svalů. Program může být použit vždy, když je požadováno odstranění bolesti. Pozor,
TENS uleví od bolesti, ale neléčí její příčinu. Pokud bolest stále přetrvává, vyhledejte
lékaře.
Elektrody umístěte na bolavou oblast.
Intensita: pocit jehliček a brnění bez bolesti a bez svalových kontrakcí
Endorphinic TENS / TENS s uvolněním endorfinů:
Program pro odstranění bolesti díky uvolnění endorfinů. Ideální pro použití při chronické
bolesti.
Elektrody umístěte na bolavou oblast.
Intensita: pocit jehliček a brnění bez bolesti a bez svalových kontrakcí
Použití programů Microcurrents
Tato část se zabývá použitím programů G-Pulse.
Programy G-Pulse mají přednastavenu intenzitu.
Microcurrents programy se odlišují od EMS a TENS programů:
- klasické elektrostimulace jako EMS a TENS používají miliampéry, Microcurrents používají microampéry, které nejsou člověkem vnímatelné. Je tedy normální, že během aplikace není téměř nic cítit, s vyjímkou obličeje, který je velmi citlivý.
Intensita stimulace pro dosažení positu jehliček a brnění je vysoce subjektivní. Může
záviset na spoustě faktorů jako pozice elektrod, množství podkožního tuku, pocení atd.
Z těchto důvodů může stejná hodnota intensity působit u různých osob různě, případně
u jedné osoby kolísat ze dne na den, nebo přinášet rozdílné pocity na každé straně
těla.
Při použití G-Pulse programu na tváři by mělo být pociťováno slabé podráždění. Pokud
nic necítíte při přednastavené intenzitě, je možné intenzitu zvýšit pomocí tlačítek pro
zvýšení intenzity.
Při použití Microcurrents programů je nezbytné použít šedé kabely, připojené na kanály
1 a 3.
Microcurrents programy mají přednastavenu výši intenzity, kterou elektrostimulátor automaticky nastaví při spuštění programu. Tato hodnota by neměla být měněna v průběhu
programu.
Microcurrents programy nemohou být spuštěny v módu 2+2 s jinými aplikacemi. V případě, že se pokusíte je v tomto módu spustit, elektrostimulátor vydá chybový tón.
www.elektrostimulator.cz
Pozn.: Při použití Microcurrents programů je nezbytné použít šedé kabely, připojené na
kanály 1 a 3. Nápis Cable se objeví v případě, že je použit špatný kabel nebo je špatné
zapojení.
Pozn.: Pro Microcurrents programy není nutné nastavovat intenzitu, protože je přednastavena automaticky pro všechny programy. V případě, že vám lékař nebo fyzioterapeut
doporučí změnit intenzitu, je to možné provést pomocí tlačítek Up a Down jejich přidržením po dobu 3 sec.
Program List - G-Pulse
Cellullite imperfection
Buněčná nedkonalost
Nails strengthening
Posilování nehtů
Bio Skin
Bio pleť
Bio Peeling
Bio peeling
Wrinkles
Vrásky
Haematoma
Modřiny
Eyes Wrinkles
Oční vrásky
Breast Microlifting
Microlifting poprsí
Expression Wrinkles
Mimické vrásky
Neck and shoulder
microlifting
Microlifting krku a
ramen
Stretch Marks
Strije
Face microlifting
Microlifting tváře
Skin Elasticity
Elasticita pokožky
Použití G-MicroTrode elektrody
G-MicroTrode elektroda se připojuje do kanálu 1 nebo 3 na elektrostimulátoru a může
být použita pouze s G-Pulse programy.
Před aplikací na tvář použijte gel na obě elektrody (kulatá zakončení). Během používání
G-Pulse programů na tváři musíte pociťovat jemné podráždění (píchání), v případě, že
nic necítíte, zvyšte intenzitu pomocí tlačítek. Na ostatních částech těla nemusíte pociťovat žádné vjemy během stimulace.
www.elektrostimulator.cz
Časté dotazy
Odpovědi na časté dotazy najdete na webu: www.elektrostimulator.cz
Záruční podmínky
Na produkt se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení a to v rozsahu
uvedeném výrobcem, za podmínek, že je s přístrojem nakládáno v souladu s manuálem
a za běžných podmínek. Datum prodeje musí být prokázáno dokladem o zakoupení
nebo prodejcem potvrzeným záručním listem. Případná záruční oprava nemá vliv na
prodloužení nebo jinou změnu záruční doby. Záruka se nevztahuje na poškození prokazatelně způsobená neodborným používáním přístroje, pádem, používáním v extrémních podmínkách, používáním příslušenství nedoporučených výrobcem, neodborným
zásahem do přístroje, použitím jiných než doporučených zdrojů napájení apod. Záruka
se rovněž nevztahuje na poškození způsobená při transportu zařízení, v tomto případě
kontaktujte přepravce. Prosíme, před vrácením přístroje k opravě si pozorně přečtěte
manuál.
Vyrobeno:
DOMINO Srl
Tel.: +39-0438-793052
Fax: +39-0438-796463
E-mail: [email protected]
Distribuce:
GLOBUS ITALIA S.R.L.
Tel.: +39 0438 7933
Fax: +39 0438 793363
E-mail: [email protected]
web: www.globusitalia.com
www.elektrostimulator.cz
Download

www.elektrostimulator.cz