p a
r
l
a
m
e
n
t
Č
e
s
k
é
r
e
p
u
b
l
i
k
y
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
PETICE OBČANŮ
V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ
PETIČNÍ PRÁVO OBČANŮ
Občané se mohou obracet na státní orgány –
tedy i na Poslaneckou sněmovnu – s peticemi. Peticí se podle zákona o právu petičním rozumí žádost,
návrh a stížnost ve věcech veřejného nebo jiného
společného zájmu, které patří do působnosti státních orgánů. Na základě zákona je Sněmovna povinna petici jí adresovanou přijmout nebo – nespadá-li
petice do působnosti komory – ji odeslat příslušnému orgánu. Petice se v Poslanecké sněmovně doručují petičnímu výboru. Pokud věcně přísluší petice
jinému orgánu komory, zašle ji tento výbor příslušnému orgánu. Všechny tyto orgány jsou odpovědné
za vyřízení zaslané petice. Petiční výbor je zároveň
povinen vypracovat dvakrát za rok zprávu o přijatých peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení. Tato
zpráva se předkládá plénu Sněmovny, která ji bere
na vědomí. Zpráva obsa­huje obecné shrnutí obsahu
peticí a popis tématického zaměření došlých peticí,
způsob jejich vyřízení a počty podpisů.
Postup vyřizování peticí v rámci petičního výboru je následující. Ve většině případů jsou došlé
petice výborem svěřeny k vyřízení jednomu z členů výboru. Poslanci často osobně jednají s petenty,
případně se přímo na místě seznámí s danou problematikou. V závažnějších případech jsou pisatelé
nebo zástupci petičního výboru pozváni na jednání
výboru a vyslechnuti ve věci petice, v některých případech zorganizuje výbor veřejné slyšení k petici.
14_petice_05_2011.indd 1
Nejčastějším předmětem petic jsou sociální záležitosti a problematika zdravotnictví. Peticí,
kterou doposud podepsal nejvyšší počet občanů, je petiční akce uspořádaná proti záměru ministerstva zdravotnictví výrazně omezit stávající
ambulance praktických lékařů pro děti a dorost.
V první polovině roku 2003 získala 185 483
podpisů. Nejvíce podpisů však většinou měly
petice, které se týkaly finančních záležitostí,
především pak žádostí o náhradu škody, kterou
utrpěli klienti zkrachovalých družstevních záložen. Časté jsou také petice podporující ochranu
nenarozeného života, pro, nebo naopak proti registrovanému partnerství apod.
Petice je vyřízena tak, že je přijato a zasláno stanovisko k jejímu obsahu, podáno vysvětlení či sdělení,
jak bude petice využita a jaká opatření byla nebo
budou z jejího podnětu provedena. Všechny vyřízené petice přijaté Sněmovnou se zpracují do zprávy,
kterou petiční výbor schvaluje v jednoměsíčním intervalu.
JINÁ SDĚLENÍ OBČANŮ
Občané zasílají parlamentu i jiná sdělení, podání, žádosti, stížnosti a další dokumenty, které
nejsou peticemi. Tyto dokumenty jsou v Poslanecké sněmovně předány Kanceláři, která je předloží
2.6.2011 12:59:30
věcně příslušným výborům nebo komisím anebo
je postoupí jinému státnímu orgánu. Pisatele je
Kancelář povinna vyrozumět. Takových dokumentů přichází do Poslanecké sněmovny více než tisíc
ročně.
PRÁVO NA INFORMACE
Vedle peticí a stížností se občané obracejí na
Sněmovnu i se žádostmi o informace. Na základě
zákona o svobodném přístupu k informacím mají
občané právo na poskytnutí informace a státní
orgány (tj. i Poslanecká sněmovna) mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich
působnosti. Ve Sněmovně zajišťuje poskytování
informací Kancelář. Většina informací je občanům
zpřístupněna tak, že jsou zveřejněny. Žádosti o po-
• Občané mají právo obracet se na Poslaneckou sněmovnu s peticemi
• Peticemi se ve Sněmovně zabývá zvláštní
orgán – petiční výbor
• Petiční výbor Sněmovně předkládá každý půlrok Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou
sněmovnou
• Občané mají podle zákona právo na poskytnutí informací Poslaneckou sněmovnou
• Žádosti o poskytnutí informací vyřizuje Kancelář Poslanecké sněmovny
skytnutí informace vyřizuje zvláštní oddělení Kanceláře popř. příslušné útvary. Všechny žádosti se
evidují. O poskytování informací je zpracována výroční zpráva, která se zveřejňuje.
Přehled petic došlých Poslanecké sněmovně
v období 1998–2010
Období
1. 1. – 30. 6. 1998
1. 7. – 31. 12. 1998
1. 1. – 30. 6. 1999
1. 7. – 31. 12. 1999
1. 1. – 30. 6. 2000
1. 7. – 31. 12. 2000
1. 1. – 30. 6. 2001
1. 7. – 31. 12. 2001
1. 1. – 30. 6. 2002
1. 7. – 31. 12. 2002
1. 1. – 30. 6. 2003
1. 7. – 31. 12. 2003
1. 1. – 30. 6. 2004
1. 7. – 31. 12. 2004
1. 1. – 30. 6. 2005
1. 7. – 31. 12. 2005
1. 1. – 30. 6. 2006
1. 7. – 31. 12. 2006
1. 1. – 30. 6. 2007
1. 7. – 31. 12. 2007
1. 1. – 30. 6. 2008
1. 7. – 31. 12. 2008
1. 1. – 30. 6. 2009
1. 7. – 31. 12. 2009
1. 1. – 30. 6. 2010
1. 7. – 31. 12. 2010
Počet petic celkem
272
55
222
157
113
77
680
318
82
120
147
46
68
53
44
41
34
53
73
22
68
32
24
15
20
19
počet podpisů celkem
122 218
123 199
256 108
102 515
97 548
171 256
130 605
349 911
64 532
71 130
255 482
67 811
58 432
48 796
106 502
89 299
275 826
97 954
168 107
79 398
122 779
266 836
109 476
144 939
20 648
91 754
Vydává: Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, květen 2011
Připravuje: Oddělení komunikace a vzdělávání, telefon: 257 174 117, email: [email protected]
Grafická příprava: Vladimír Vyskočil – Koršach
Další informace naleznete na www.psp.cz
14_petice_05_2011.indd 2
2.6.2011 12:59:30
Download

Petice občanů v Poslanecké sněmovně