VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
I. Výroční zpráva o činnosti školy
1. Charakteristika školy
Název školy
Adresa
Právní forma, zřizovatel
IČO
IZO ředitelství školy
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
Opavská 21, 312 00 Plzeň
Příspěvková organizace dle zák. č. 250/2000 Sb.
49778102
600 009 548
1.1.KONTAKTY:
Ředitel školy
Zástupce
Zástupce
Telefon
Fax
E-mailová adresa
www stránky
Mgr. Aleš Janoušek
Mgr. Miroslava Fenclová
PaedDr. Josef Mašek
377 263 645, 377 183 111, 377 183 xxx
377 183 310
[email protected]
www.gop.pilsedu.cz
1.2. DATUM POSLEDNÍHO ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL A USKUTEČNĚNÉ ZMĚNY V SÍTI ŠKOLY
ZA HODNOCENÝ ŠKOLNÍ ROK
V hodnoceném roce nedošlo k žádným změnám.
1.3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY, PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ (VČ. SCHVALOVACÍCH
DOLOŽEK) A STUDIJNÍ OBORY PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ - uvést
pouze ty obory, u kterých došlo v hodnoceném školním roce ke změně, nebo byly zařazeny
nově
V tomto školním roce nebyly zřízeny nové obory.
1
1.4. SOUČÁSTI ŠKOLY
IZO a název součásti
Kapacita
součásti
/cílová/
049778102 Gymnázium L.Pika
102576599 Školní jídelna
Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)
Počet
uživatelů
celkem
680
680
Počet
pracovníků
součásti
celkem
623
363
Z toho počet
pedagogických
pracovníků
Fyz.
Přep.
Fyz.
Přep.
61
6
53,4
6
48
-
43,8
-
575
323
1.5. POČET TŘÍD A ŽÁKŮ (BEZ VOŠ), VČETNĚ ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ
Počet žáků ve všech
formách studia
Kód a název oboru
79-41-K/610 Gymnázium – vybrané
předměty v cizím jazyce
79-41-K/81 Gymnázium
79-41-K/41
Gymnázium
Celkem
Z toho počet žáků
denního studia
Průměr
ný
Počet
počet
tříd
žáků na
třídu
k 30.9.
2013
k 31.8.
2014
k 30.9.
2013
k 31.8.
2014
176
175
176
175
6
29,2
286
286
286
286
9
31,7
113
114
113
114
19
29,8
575
575
575
575
19
30,2
2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2014)
Počet pracovníků
celkem
Z toho počet
pedagogických prac.
fyzický/přepočtený
fyzický/přepočtený
Počet pedag.
prac. se
vzděláním
VŠ/SŠ
67/59,4
48/43,8
48
2
Průměrná
délka
pedagog.
Praxe
(za všechny
pedagog.
prac.)
Počet
pedagog.
prac.
splňujících
pedagogickou
způsobilost
21,4
48
2.1.
DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH (STAV K 30. 6. 2014)
Ped.
pracovník–
číslo
Pracovní
zařazení,
funkce
Úvaze
k
Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor,
Věk
aprobace,DPS
Roků
ped.
praxe
1
učitelka
1
VŠ, matematika, fyzika
50
26
2
učitelka
1
VŠ, výpočetní technika, fyzika
38
13
3
učitelka
0,762
VŠ, matematika, fyzika
47
23
4
zástupce ředitele
1
VŠ, dějepis, ruština
55
30
5
učitelka
0,524
VŠ, čeština, francouzština
29
2
Ex 6
učitelka
0,714
VŠ. španělština
49
16
7
učitelka
1
VŠ, angličtina, tělocvik
51
27
8
učitel
1
VŠ, matematika,biologie
54
29
9
učitel
0,238
VŠ, čeština, výtvarná výchova
54
28
10
učitelka
1
VŠ, angličtina, výtvarná výchova
39
14
11
učitelka
1
VŠ, čeština, němčina
48
24
12
učitelka
1
VŠ, chemie, biologie
59
35
13
učitelka
1
VŠ, dějepis, občan.nauka, ruština
54
29
Ex 14
učitelka
0,143
VŠ ekonomic., pedag.min.
54
28
15
učitel
1
VŠ, biologie, tělocvik
33
9
16
ředitel školy
1
VŠ, španělština
39
13
17
učitel
0,571
VŠ, psychologie, TV
30
2
18
učitelka
1
VŠ, čeština, angličtina
45
22
19
učitelka
1
VŠ, čeština, výtvarná výchova
48
24
učitel
1
VŠ, ruština, tělocvik
63
36
21
učitelka
1
VŠ, matematika, fyzika
50
26
22
učitelka
1
VŠ, chemie, biologie
59
33
23
učitelka
1
VŠ, ruština, němčina
59
35
24
zástupce ředitele
1
VŠ, matematika, základy výroby
62
38
25
učitelka
1
VŚ, čeština, hudební výchova
48
24
26
učitel
0,714
VŠ, inž. informatika
36
11
27
učitelka
1
47
23
28
učitel
1
VŠ, čeština, občanská nauka,
vých.porad.
VŠ, zeměpis, tělocvik
61
36
učitelka
1
VŠ, zeměpis, tělocvik
61
35
D 20
D 29
3
30
učitelka
1
VŠ, španělština, angličtina
34
6
31
učitelka
1
VŠ, španělština, angličtina
36
6
32
učitel
0,905
VŠ, španělština
40
9
33
učitelka
1
VŠ, angličtina, ruština, zeměpis
55
29
34
učitel
1
VŠ, španělština
35
8
35
učitelka
0.667
VŠ, angličtina, zeměpis
34
12
36
učitelka
1
VŠ, matematika, fyzika
53
29
37
učitel
1
VŠ, čeština, výtvarná výchova
57
27
38
učitelka
1
VŠ, výpočetní technika, matematika
41
18
Ex 39
učitel
0,191
VŠ, čeština, latina
64
40
Ex 40
učitel
0,143
VŠ, stát a právo
35
8
41
učitelka
1
VŠ, čeština, angličtina
41
18
42
učitelka
1
VŠ, angličtina, čeština
42
21
43
učitelka
1
VŠ, čeština, dějepis, biologie, vých.por
52
28
44
učitelka
1
VŠ, čeština, občan.nauka
36
12
45
učitelka
1
VŠ, čeština, výtvarná výchova
54
28
46
učitelka
0,476
VŠ, španělština
30
2
47
učitelka
1
VŠ, matematika, chemie
52
29
48
učitel
1
VŠ, španělština
34
5
Pozn.:
2.2.
u pedagog.pracovníků v důchodovém věku vyznačte vedle poř. čísla D
u externích pedagog. pracovníků vyznačte vedle poř. čísla Ex
PŘEHLED O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ




Počet akcí v průběhu školního roku: 12
Počet zúčastněných pedagogů:
10
Obsah vzdělávání byl rovnoměrně rozložen mezi všechny oblasti činnosti
gymnázia.
Finanční náklady vynaložené na DVPP :
10 200 Kč
4
3. Údaje o přijímacím řízení





3.1.
SLOŽENÍ PŘIJÍMACÍ KOMISE






3.2.
V letošním školním roce jsme přijali po jedné třídě do každého vzdělávacího oboru.
Přijímací zkoušky do osmiletého a čtyřletého studia proběhly formou SCIO testů z
českého jazyka a matematiky.
Znalosti uchazečů do šestiletého oboru, kteří na základě kritérií nebyli přijati bez
přijímacích zkoušek, byly prověřovány testem obecných studijních předpokladů
společnosti SCIO
Uchazeči mohli podávat až tři přihlášky na SŠ.
Přijímací řízení ve všech oborech bylo jednokolové.
Mgr. Aleš Janoušek, ředitel školy
Mgr. Miroslava Fenclová, zástupce ředitele
Paeddr.. Josef Mašek, zástupce ředitele
PaedDr. Renata Teršová, výchovná poradkyně
Mgr. Martina Pašková, výchovná poradkyně
RNDr. František Hasch
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH
A UČEBNÍCH OBORŮ DENNÍHO STUDIA VČETNĚ NÁSTAVBOVÉHO
STUDIA
Kód a název oboru
79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium
79-41-K/610 Gymnázium –
vybrané předměty v cizím
jazyce
Celkem
Počet žáků
přihlášených celkem
1. kolo
Další kola
př. říz.
př. říz.
Počet žáků
přijatých celkem
k 31. 8. 2014
Počet
odvolání
proti
nepřijetí
Počet tříd
106
0
33
23
1
100
0
32
31
1
53
0
33
20
1
259
0
98
74
3
5
4. Výsledky výchovy a vzdělávání
4.1.
4.2.
PROSPĚCH ŽÁKŮ
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)
Počet žáků
Žáci celkem (k 31. 8. 2014)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováno
575
115
454
2
4
%
100
20
79
0,3
0,7
MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014
VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ABSOLUTORIÍ, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Součást – kód a název
oboru
Maturitní zkouška:
79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
79-41-K/610 Gymnázium –
vybrané předměty v cizím
jazyce
Celkem
Budou
Žáci
konat
konající
Prospěli
Prospěli Neprospěli
zkoušku
zkoušky s vyznamenáním
v náhradním
celkem
termínu
28
7
20
1
1
63
32
30
-
1
27
8
17
2
2
118
47
67
3
4
6
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ 2014
Po vzoru loňského roku i letos se slavnostní vyřazení absolventů konalo v obřadní síni
plzeňské radnice ve dvou termínech. V pondělí 9. 6. 2014 předali maturitní vysvědčení
absolventům tříd všeobecných oborů ing. Zuzana Švehlová z oddělení organizace školství OŠ
MŠ Plzeňského kraje, ředitel školy a jeho zástupci. Absolventům přišli poblahopřát rodiče,
příbuzní, známí a někteří pedagogové. Program vyřazení žáků maturitních ročníků byl
prokládán vystoupeními školního pěveckého sboru a sólistů pod vedením sbormistryně Mgr.
Miriam Sudkové, PhD.
V úterý 10. 6. 2014 obdrželi maturitní vysvědčení z rukou J. E. velvyslance Španělska
v ČR Pascuala Ignacio Navarro Ríose absolventi již druhé třídy česko- španělské bilingvní
sekce. Pozvání na slavnostní vyřazení abiturientů přijalo mnoho vážených hostů, mezi jinými
atašé pro školství a vzdělávání paní Pilar Barrero García, kulturní rada peruánského
velvyslanectví Luis Galindo Galecio, tajemnice Magistrátu města Plzně ing. Dagmar
Škubalová, radní Plzeňského kraje Mgr. Jaroslav Šobr, místostarosta MO Plzeň 4 – Doubravka
Mgr. David Zrostlík, ředitel krajského inspektorátu ČŠI ing. Pavel Honzík a další. Nádherné
prostory obřadní síně plzeňské radnice do posledního místa zaplnili rodiče, příbuzní a známí
absolventů a všichni čeští i španělští vyučující v bilingvní sekci. Program byl rovněž doplněn
vystoupením školního pěveckého sboru.
Slavnostní vyřazení absolventů v obřadní síni plzeňské radnice
7
ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTŮ PŘI PŘIJÍMÁNÍ K VYSOKOŠKOLSKÉMU STUDIU
Třída
Počet
absolventů
8.L
8.M
6.E
4.A
Celkem
33
29
28
28
118
4.3.
Počet přijatých na VŠ
Celkem
Počet
přijatých
přijatých
technické humanitní ostatní
v%
na VŠ
na VOŠ
směry
směry
směry
11
11
10
32
96.97
1
10
17
2
29
100%
0
8
12
6
26
92,86
0
11
8
9
28
100%
0
40
48
27
115
97.46
1
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Ve výchovném poradenství jsme i v tomto školním roce navázali na tradičně
pořádané akce, které se týkaly jak výchovného procesu, tak profesní orientace našich
absolventů. Na začátku školního roku proběhly seznamovací kurzy, které napomáhají žákům
lépe se adaptovat v novém prostředí.
V průběhu školního roku byla naše činnost rozdělena podle věku žáků. V prvních
ročnících jsme se zaměřili především na formování nového třídního kolektivu a překonávání
studijních problémů, které souvisejí s přechodem žáků ze základní školy na střední. Ve
spolupráci s třídními učiteli a především učiteli občanské výchovy a základů společenských
věd žáci absolvovali aktivity, které jim pomohly nejen osvojit si správné studijní návyky, ale
také lépe poznat sama sebe i své spolužáky.
Ve vyšších ročnících se prioritou stala profesní orientace, a proto jsme opět pro žáky
posledních ročníků v říjnu na naší škole uspořádali prezentaci plzeňských vysokých škol,
v lednu jsme zájemcům nabídli veletrh vysokých škol Gaudeamus, který se konal v Praze.
Obě akce byly žáky kladně přijaty. Tradicí se již stala návštěva Úřadu práce Plzeň-město,
která jistě pomohla mnohým žákům zorientovat se v nabídce a poptávce volných pracovních
míst.
Také v letošním školním roce naše gymnázium úzce spolupracovalo s Pedagogickopsychologickou poradnou v Plzni (PPP). S pracovníky PPP jsme řešili problémy některých žáků
se specifickými poruchami učení.
Ve škole je zajištěn Minimální preventivní program (viz kapitola výše). V rámci celého
vyučovacího procesu se všichni vyučující zaměřili na prevenci negativních jevů, jako jsou
rasismus, šikana, kriminalita, drogy, xenofobie, virtuální drogy a záškoláctví. Prevence byla
prováděna systémově a kontinuálně a učitelé všech předmětů vedli žáky ke zdravému
aktivnímu životnímu stylu, který je nejlepší prevencí patologických jevů.
Během celého školního roku poskytovaly obě výchovné poradkyně ve spolupráci se
školním metodikem prevence jak žákům, tak rodičům poradenskou pomoc při řešení
8
problémů nejen v oblasti vzdělávání, ale také při řešení problémů osobních. V průběhu
školního roku se obě výchovné poradkyně pravidelně zúčastňovaly školení, přednášek a
seminářů.
V příštím školním roce budeme i nadále věnovat pozornost prevenci patologických
jevů a budeme se snažit předcházet studijním neúspěchům žáků včasnou pomocí.
Mgr. Martina Pašková
4.4.
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
Gymnázium Luďka Pika má vypracovaný Minimální preventivní program, který je
realizován ve spolupráci školního metodika prevence (ŠMP), výchovných poradců, třídních i
netřídních vyučujících a řady institucí. Škola k zajištění primární prevence ve školním roce
2013/2014 využila např.:




P-centrum, středisko primární prevence Centra protidrogové prevence a terapie,
o.p.s., Plzeň
Komplexní zajištění primárně-preventivních a intervenčních aktivit na MŠ, ZŠ, SŠ (KPZ)
– Primárně preventivní a intervenční aktivity na MŠ, ZŠ, SŠ zajišťuje Pedagogicko
psychologická poradna Plzeň
spolupráce s Odbor sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a sociálními pracovnicemi
přednášky, besedy, workshopy, divadelní a filmová představení, projekce dokumentů
na nejrůznější témata (např. závislosti, problematika sociálního vyloučení, zdravý
životní styl, šikana, kyberšikana, sekty, HIV+…) konané ve spolupráci s neziskovými i
státními organizacemi zabývajícími se prevencí
Studenti se zúčastnili celorepublikové akce Školní dotazníková studie o návykových
látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách.
ŠMP, výchovné poradkyně a třídní učitelé 1. L, 1. E a 1. A zajistili seznamovací kurz
pro nově nastupující žáky. Tato akce je zaměřena na vytvoření a upevnění pozitivních vztahů
v nově vznikajícím třídním kolektivu a na prevenci sociálně-patologických jevů. Mimořádně
bohatý a nápaditý program byl rozdělen do dopoledního, odpoledního a večerního bloku.
Převládaly psychologické a naučné hry, nechyběly však ani sportovní turnaje či různé
soutěže. Při těchto činnostech byly využívány a vhodně kombinovány techniky zaměřené na
vzájemné poznávání, komunikaci, tvořivost, kooperaci, empatii, seberegulaci, řešení
problémů, pozitivní mezilidské vztahy, hru fair-play, atd. Studenti byli velmi aktivní a
nadšeně se účastnili všech aktivit. Po celou dobu akce vládla přátelská a demokratická
atmosféra. Titíž studenti, tj. studenti prvních ročníků, byli během školního roku zapojeni do
dlouhodobého programu primární prevence realizovaného KPZ.
ŠMP poskytuje dle potřeby studentům i rodičům poradenskou pomoc při řešení
problémů a pomáhá hledat vhodnou odbornou pomoc při řešení závažnějších
9
situací. Spolupracuje s výchovnými poradkyněmi Mgr. Martinou Paškovou a PaedDr. Renatou
Teršovou, s třídními učiteli i ostatními vyučujícími.
ŠMP se pravidelně účastní setkání a seminářů metodiků ZŠ a SŠ s metodiky primární
prevence PPP v Plzni, výjezdového zasedání metodiků prevence, setkání ředitelů SŠ a ŠMP,
vzdělávacích seminářů v oblasti primární prevence a legislativy.
Mgr. Kateřina Trčková
4.5.
ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH
Předmětová
komise:
Druh
Konverzační
soutěž
Anglický jazyk
Kategorie
Kolo
Umístění Jméno
Třída Vyučující
IA
školní
1.
Lenek Viduna
2.L
Kartáková
2.
3.
Vojtěch Šafář
šimon Kurz
2.L
1.L
Kartáková
Kartáková
IIB
školní
1.
2.
3.
Viktor Procházka
Michaela Štenglová
Kryštof Kohout
4.L
1.E
1.E
Rachová
Rychterová
Gubišová
IIIA
školní
1.
2.
3.
Tereza Šindlerová
Martin Grundman
Martin Saidl
7.L
3.E
3.A
Špačková
Havlová
Rychterová
IIC
krajské
1.
Alex N. J. Wood
1.E
Rychterová
celostátní
5.
Alex N. J. Wood
1.E
Rychterová
Umístění Jméno
2. úsp.
Vojtěch Lukeš
řeš.
Předmětová
komise:
Fyzika
Druh
Kategorie
Kolo
FO
C
krajské
FO
D
krajské
26. další
ř.
36. další
ř.
10
Třída Vyučující
6. L
Kubešová
Martin Stránský
5. L
Cibulková
Vítězslav Netrval
1. A
Kubešová
FO
E
krajské
okresní
FO
FO Archimediáda
F
G
okresní
11. úsp.
řeš.
12. úsp.
řeš.
1. úsp.
řeš.
2. úsp.
řeš.
4. úsp.
řeš.
1. úsp.
řeš.
11. úsp.
řeš.
20. další
ř.
20. další
ř.
25. další
ř.
školní
okresní
4. L
Drobilová
Jan Trejbal
4. L
Drobilová
Jan Trejbal
4. L
Drobilová
Lukáš Frána
4. L
Drobilová
Viktor Procházka
4. L
Drobilová
Anna Mírková
3. L
Sirotková
Max Nonfried
3. L
Sirotková
Vojtěch Junger
3. L
Sirotková
Martin Kotlan
3. L
Sirotková
Tomáš Hefler
3. L
Sirotková
24 žáků
3. místo
Astronomická
ol.
A až H
Předmětová
komise:
Matematika a Výpočetní technika
Druh
Logická
olympiáda
Lukáš Frána
školní
Jiří Sloup
Jan Löffelmann
Pavel Balda
Magdaléna Šmídová
1.L,
2.L
2. L
80 studentů
Sirotková
Drobilová
Sirotková
Kategorie
Kolo
Umístění Jméno
Třída Vyučující
B (2. st. ZŠ)
krajské
9.
Sloup Jiří
2.L
Česalová
24.
Brož Matěj
4.L
Sloupová
C (SŠ)
krajské
2.
9.
20.
24.
28.
29.
Bohmann David
Rozlivek Jakub
Šťastný Tomáš
Bidlák Matěj
Červenka Štěpán
Menclová Věra
8.M
6.L
6.L
8.L
5.L
8.M
Sloupová
Netrval
Netrval
Sloupová
Sloupová
Sloupová
C (SŠ)
celostátní
61.
Bohmann David
8.M
Sloupová
11
Matematická
ol.
Pythagoriáda
Předmětová
komise:
Druh
Konverzační
soutěž
Z6
okresní
6.
Jan Hacko
1.L
Sirotková
7.-10.
11.-16.
11.-16.
Šimon Kurz
Petr Matas
Zuzana Semlerová
1.L
1.L
1.L
Sirotková
Sirotková
Sirotková
Z7
okresní
5.-8.
Jiří Sloup
2.L
Drobilová
C
krajské
6.
Stránský Petr
5. L
Cibulková
B
krajské
1.
Lukeš Vojtěch
6.L
Kubešová
Z6
okresní
3.
4.
4.
5.
5.
6.
7.
7.
8.
Šimon Kurz
Petr Matas
Zuzana Semlerová
Jeroným Široký
Matěj Cerha
Michal Lindner
Jan Hacko
Michala Breníková
Matouš Důra
1.L
1.L
1.L
1.L
1.L
1.L
1.L
1.L
1.L
Sirotková
Sirotková
Sirotková
Sirotková
Sirotková
Sirotková
Sirotková
Sirotková
Sirotková
Z7
okresní
2.
5.
6.
Jiří Sloup
Pavel Balda
Vojtěch Šafář
2.L
2.L
2.L
Drobilová
Drobilová
Drobilová
Německý jazyk
Kategorie
Kolo
Umístění Jméno
Třída Vyučující
II.
školní
1.
Veronika Majerová
4.L
Maříková
krajské
3.
Veronika Majerová
4.L
Maříková
1.
2. - 4.
Michaela Pihrtová
Vastlová Michaela
Lukeš Vojtěch
Thöndlová Alexa
7.L
6.L
6.L
5.L
Maříková
Maříková
Maříková
Hellusová
Říha Daniel
5.L
Hellusová
III.
III. B
12
Předmětová
komise:
Druh
Konverzační
soutěž
Španělský jazyk
Kategorie
Kolo
Umístění Jméno
SŠI
školní
1.
Jan Šlechta
okresní
2.
Jan Šlechta
školní
1.
Tadeáš Škopek
4.A
okresní
3.
Tadeáš Škopek
4.A
SŠII
Třída Vyučující
Trinerová,
2.A
Zaya
Trinerová,
2.A
Zaya
Recmanová,
Zaya
Recmanová,
Zaya
Předmětová
komise:
Tělesná výchova
Druh
beachvolejbal
beachvolejbal
beachvolejbal
Kategorie
D V.
D V.
D V.
Kolo
kraj
okres
republika
Umístění Jméno
1.
2.
8.
florbal
florbal
florbal
D IV.
H IV.
H IV.
obvod
obvod
okres
2.
3.
Kopaná
H V.
Janča
Kopaná
H V.
okres
Pohár J.
Masopusta
kopaná-Pohár
hejt.
H
okres
Janča
LA - Corny
LA - Corny
LA - Corny
LA - Corny
D V.
D V.
H V.
H V.
okres
kraj
okres
kraj
3.
7.
1.
3.
Krupa
Gubišová
Krupa
Krupa
LA-Pohár
hejtmana
H
okres
2.
Krupa
Přespolák
Přespolák
Přespolák
Přespolák
Přespolák
Přespolák
Přespolák
D III.
D IV.
D IV.
D VI.
H III.
H IV.
H VI.
okres
okres
kraj
okres
okres
okres
okres
7.
1.
1.
3.
3.
7.
6.
Gubišová
Pavlíčková
Pavlíčková
Pavlíčková
Gubišová
Pavlíček
Pavlíček
volejbal
D
1.
Pavlíček
Třída Vyučující
Pavlíček
Pavlíček
Pavlíček
Krupa
Krupa
Krupa
Janča
13
volejbal
D VI.
okres
2.
Pavlíček
volejbal Pohár h.
D
okres
2.
Krupa
D
2.
Pavlíček
H
3.
Krupa
volejbalvánočka
volejbalvánočka
Předmětová
komise:
Druh
Zeměpisná ol.
Zeměpisná
olymp.
Eurorebus
jednot.
Zeměpis
Kategorie
A prima
B sec.
C tercie,
kvarta
D vyšší
gymn.
Kolo
školní
školní
Umístění Jméno
1
Šimon Kurz
1
Jiří Sloup
Třída Vyučující
1.L
Pavlíčková
2.L
Pavlíčkoá
školní
1
Josef Valeš
4. L
Pavlíček
školní
1
Petr Stránský
5. L
Pavlíčková
2
Miroslav Havlíček
8. L
Pavlíček
okresní
4
Šimon Kurz
1.L
Pavlíčková
B sekunda
okresní
C tercie,
okresní
kvarta
D vyšší gym. okresní
okresní
1
Jan Loffelmann
2.L
Pavlíčková
2
Josef Valeš
4.L
Pavlíček
3
5
Miroslav Havlíčeik
Pavel Žák
8. L
7.L
Pavlíček
Pavlíček
B sekunda
krajské
2
Jan Loffelmann
2. L
Pavlíačková
ZŠ O1
prima,
sekunda
krajské
2
Jiří Sloup
2. L
Pavlíčková
5
11
Michal Lindner
Eliška Pivovarová
1.L
2. L
Pavlíčková
Pavlíčková
4
Ondřej Bidlák
3.L
Pavlíčková
11
5
Michala Baníková
Vojtěch Zajíc
5. L
5. L
Pavlíčková
Pavlíčková
8
Důra, Lindner, Šafanda
1. L
Pavlíčková
2
Sloup, Lofelmann, Balda
2. L
Pavlíčková
7
Kielberger, Vavřík, Bidlák
3. L
Pavlíčková
2
Valeš, Trejbal
4. L
Pavlíček
A prima
ZŠ 02
krajské
tercie,kvarta
SŠ
krajské
Eurorébus
třídy
zš01 prima,
sekunda
zš02
krajské
krajské
14
sš
Eurorebus šk.
třídy
Eurorebus
Eurorebus
jednot.
krajské
7
9
Zajíc, Říha, Baníková
Valeš, Žák, Řeháčková
5. L
7. L
Pavlíčková
Pavlíček
13
Netrval,Kopečková,Červenka 1.A
Pavlíčková
zš01
celostátní
32
Polanka, Balda, Loffelmann
2.L
Pavlíčková
zš02
celostátní
22
Brož, Valeš, Trejbal
4. L
Pavlíček
zš01
celostátní
51
Michal Lindner
1.L
Pavlíčková
zš 02
sš
celostátní
celostátní
49
42
Ondřej Bidlák
Vojtěch Zajíc
3. L
5. L
Pavlíčková
Pavlíčková
škola
celostátní
29
15
5. Činnost školy
5.1.
ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY GLP
za školní rok 2013 – 2014
Školská rada (ŠR) pracovala ve školním roce 2013/2014 v tomto složení:
za zaměstnance: PaedDr. Josef Mašek (předseda), PaedDr. Naděžda Kubešová
za rodiče a studenty: Mgr. Radovan Hronek, Lucie Študlarová
za zřizovatele: Mgr. Miroslav Brabec, Ing. Zdeněk Trmota
ŠR se sešla v tomto školním roce dvakrát. Ředitel školy seznámil členy ŠR
s plánovanou výměnou oken na západní straně budovy. Do budoucna je snaha vyměnit
všechna okna.
Na listopadové schůzi ŠR schválila Výroční zprávu GLP za školní rok 2012/2013. Na
květnovém jednání ŠR schválila rozpočet na rok 2014. Prostředky na mzdy byly sníženy
s ohledem k poklesu počtu žáků.
Od 13. 6. do 15. 6. 2014 byla škola pořadatelem Celostátní přehlídky SOČ.
Prioritou zůstává snaha o zlepšení stavu budovy. Podařilo se odstranit vlhkost
v místnostech v suterénu budovy. Do osmi tříd byly zakoupeny nové lavice a většina tříd je
vybavena počítačem a dataprojektorem. Škola se zapojila do projektu Podpora technického
a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, v rámci kterého se školou spolupracují 14. ZŠ,
22. ZŠ, ZŠ Chrást a ZŠ Dýšina.
Na podzim roku 2014 proběhnou volby do ŠR.
PaedDr. Josef Mašek, PaedDr. Naděžda Kubešová
5.2.
POČET EVIDOVANÝCH STÍŽNOSTÍ
celkem:
0
z toho
a) oprávněných:
0
b) částečně oprávněných:
0
c) neoprávněných:
0
d) postoupených jinému orgánu:
0
16
5.3.
AKTIVITY ŠKOLY USPOŘÁDANÉ PRO VEŘEJNOST
5.4.

Den otevřených dveří a informační den pro uchazeče a jejich rodiče

Přípravný kurz pro žáky ZŠ k přijímacím zkouškám

Koncerty školního pěveckého sboru

Výstavy prací žáků v plzeňských galeriích a jiných prostorách

Divadelní představení bilingvní španělské sekce
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLE, VYUŽÍVÁNÍ ŠKOLY KE VZDĚLÁVACÍM
AKTIVITÁM V DOBĚ MIMO VYUČOVÁNÍ
5.5.

Přípravné kurzy na VŠ

Přípravné kurzy pro žáky ZŠ k přijímacím zkouškám
PŘEHLED VYBRANÝCH AKCÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Datum
Název akce
26. 6.
Ukázky sebeobrany a policejního výcviku, testy zdatnosti, vše pod vedením
týmu Městské policie
25. 6.
Beseda o Kubě – pan Petr Nosek
24. 6.
Školní výlet 7. L: Mariánské Lázně
24. 6.
Školní výlet 2. A: Kozel – zámek, park, minigolf
24. 6.
Školní výlet 4. L: Mariánské Lázně
24. 6.
Školní výlet 3. E: Praha – výstavy Bohuslava Reynka a Tima Burtona
PK
Vv
17. – 20. 6. Kurz vodní turistiky - 7. L, 3. A, 5. E
Čj
Tv
11. 6.
Koncert pěveckého sboru z cyklu Zpíváme Vám pro radost
Hv
9. 6.
Divadlo Alfa – Hamleteen
Čj
6. 6.
Puškinův památník – celostátní kolo
Rj
6. 6.
Soutěž Eurorebus
Z
5. 6.
Volejbalový turnaj dívek středních škol
Tv
5. 6.
Cyklobiologická exkurze po Šumavě
3. 6.
Ústy básníka: celostátní recitační soutěž ve španělštině
3. 6.
Bohatství, chudoba, příležitosti a prohry – seminář
ZSV
2. – 6. 6.
Cyklokurz Melchiorova Huť
Tv
1. – 8. 6.
Studijní jazykový pobyt pro 2. E
Šj
17
Šj
Datum
Název akce
31.5. – 7.6. Studijní jazykový pobyt pro 2. E
PK
Šj
28. 5.
Výukové programy v ZOO – 1. E, 2. E
Bi
27. 5.
Výukové programy v ZOO – 3. L, 4. L
Bi
27. 5.
Výukové programy v ZOO – 1. L, 2. L
Bi
27. 5.
Představení Carmen – Státní opera Praha
Čj
23. 5.
Indonésie (1. L)
Z
17. – 18. 5. Hudební workshop a koncert
Hv
16. 5.
Slavnostní vyhlášení vítězných prací soutěže České iberoamerické
společnosti
14. – 20. 5. Zájezd – To nejlepší z Anglie
Šj
Aj
14. 5.
Přednáška ředitele IC Praha Ramira Villapadierny
Šj
13. 5.
Ars Poeticae 2014
Šj
12. – 16. 5.
Studentská výměna Pilsen – Langenwang
2. – 6. 6.
Nj
12. 5.
Ars Poeticae 2014
Šj
9. 5.
Divadelní představení Lakomec
Čj
5. 5.
Beseda s veterány 2. světové války
D
2. – 7. 5.
Závěrečný projekt kvart
2. – 5. 5.
Geologická exkurze Stříbro: Štola Prokop
Bi
30. 4.
Soutěž Mladý záchranář
30. 4.
Film a beseda: Nicholas Winton – Síla lidskosti (5. L)
29. 4.
Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a
volnočasových aktivitách
28. 4.
BRUSH SEM s.r.o. – komentovaná prohlídka
28. 4.
Projekt Waldmünchen (Gesunde Lebensenergie)
Nj
28. 4.
Film a beseda: Nicholas Winton – Síla lidskosti
D
27. 4.
Soutěž Eurorébus
Z
25. 4.
Nový občanský zákoník – beseda s JUDr. Jiřím Pospíšilem
23. 4.
Den knihy a autorský práv: představení příběhů dona Quijota a Lazarilla
z Tormesu
22. 4.
Filmové představení (1. – 4. L, 1.– 2.E)
16. 4.
Fotbal – sportovní hry středních škol
Tv
15. 4.
Volejbal – sportovní hry středních škol
Tv
11. 4.
Matematický náboj
M
11. 4.
Puškinův památník
Nj, Fj, Rj
9. 4.
Matematická olympiáda
9. 4.
Španělské divadlo v Chamu: Lazarillo y Quijote
8. 4.
Lehká atletika – sportovní hry vyhlášené hejtmanem
Tv
8. 4.
Krajská přehlídka školních dětských a středoškolských pěveckých sborů
Hv
8. 4.
Matematická olympiáda – krajské kolo B, C
M
3. 4.
Divadelní představení Tři mušketýři
Čj
D
Zsv
Šj
M
18
Šj, Nj
Datum
2. – 4. 4.
Název akce
PK
Projektové dny v česko-něm. vzdělávacím centru Waldmünchen
Nj
28. 3.
Krajské kolo soutěže ve španělském jazyce
Šj
28. 3.
Divadelní představení Ostře sledované vlaky
Čj
27. – 29 3. E(x)plory Science Fair – festival budoucích vědců
26. 3.
Hudebně výchovný pořad
25. 3.
Čtvrtlístek – memoriál Rostislava Čtvrtlíka – recitační soutěž (regionální
kolo)
Čj
Čj
22. – 29. 3. Projektové setkání COMENIUS MP – Co čteš? / ¿Qué lees?
22. – 24. 3. VI. divadelní festival bilingvních sekcí v Brně
Šj
22. 3.
Okresní kolo recitační soutěže
Čj
21. 3.
Úklid příměstských lesoparků – Haima
20. 3.
Březen – ke knížce si vlezem
Čj
19. 3.
Gymnasia Cantant
Hv
19. 3.
Matematická olympiáda – krajské kolo Z9
19. 3.
Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech
18. 3.
Místa utrpení, smrti a hrdinství – výstava a beseda s pamětníkem
holocaustu
17. 3.
Zeměpisná olympiáda – krajské kolo
Z
13. 3.
Krajské kolo konverzační soutěže v Nj – účast v porotě
Nj
11. 3.
Místa utrpení, smrti a hrdinství
11. 3.
Poezie hrou (v rámci několikahodinového celku – tvorba haiku)
Čj
28. 2.
Zeměpisná olympiáda kat. C
Z
26. 2.
Do Německa na zkušenou
Nj
25. 2.
Muzeum loutek a galerie Evropský dům
25. 2.
Návštěva Francouzského institutu spojená s promítáním filmu v Kině 35
Ov, Šj
Vv, Zsv
Fj
22. – 28. 2.
Výměnná akce Münsingen
6. – 12. 4.
Nj
22. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvikový kurz – 3. E
Tv
19. 2.
Co dali Češi světu
Čj
19. 2.
Obvodní kolo v recitační soutěži
Čj
18. 2.
Recitační soutěž – školní kolo
Čj
17. 2.
Film a beseda: Nicholas Winton – Síla lidskosti
D
16. – 22. 2. Comenius – "Co čteš?"
15. – 22. 2. Lyžařský výcvikový kurz - 1.A a 5.L
Tv
12. 2.
Okresní kolo konverzační soutěže v Nj
Nj
11. 2.
Celostátní soutěž v Šj
Šj
3. 2.
Pumprdentlich
Čj
30. 1.
Amerikana III - balet
Čj
28. 1.
Fotografování třídy Chrást
24. 1.
Školní kolo olympiády ve španělském jazyce
Šj
23. 1.
Matematická olympiáda – školní kolo kategorie B, C
M
19
Datum
Název akce
PK
22. 1.
Matematická olympiáda – okresní kolo kategorie Z9
21. 1.
Matematická olympiáda – krajské kolo kategorie P
M
20. 1.
Prezentace FAV + odborná přednáška
Fy
18. 1.
Lyžařský kurz Zadov - 2. L a 1. E
Tv
15. 1.
Turnaj ve florbalu – okresní kolo, chlapci V. kategorie
Tv
14. 1.
Matematická olympiáda – krajské kolo kategorie A
M
13. 1.
Biologická olympiáda kategorie A, B
Bi
10. 1.
Školní kolo v konverzaci v jazyce německém
Nj
- 2013 20. 12.
Divadlo v tělocvičně
20. 12.
Vánoční besídka
20. 12.
Vánoční koncert - Krašovice
Hv
19. 12.
Muzikál Taneční škola
Zsv
18. 12.
Planetárium
Z, Aj
18. 12.
Staročeské Vánoce
Čj
18. 12.
Vánoční koncert v Chamu
Hv
17. 12.
Vznik písma a knihy
Čj
16. 12.
Biologická olympiáda kategorie D, C
Bi
16. 12.
Šachy
16. 12.
Informace o FCE – přednáška
Aj
13. 12.
Vánoční exkurze – Nürnberg
Nj
12. 12.
Mladý Démosthénes
Čj
12. 12.
Vánoční koncert – Plzeň, Masné krámy
Hv
11. 12.
Předvánoční Norimberk
Nj
10. 12.
Matematická olympiáda – školní kolo kategorie A
M
10. 12.
Společná návštěva Městské knihovny na Doubravce
Čj
9./10. 12.
Úřad práce – Plzeň-město
Vých. p.
9. 12.
Olympiáda v českém jazyce
Čj
5. 12.
Dny španělské kultury v Klatovech – divadlo
Šj
5. 12.
Dny španělské kultury v Klatovech
Šj
5. 12.
Projekt Astro v 3D planetáriu
Fy
5. 12.
Návštěva Francouzské aliance v Plzni, La Tartelette, La boulangerie Chez
Gael
Fj
5. 12.
Návštěva Francouzské aliance v Plzni, zkouška mezinárodních testů DELF
Fj
3. 12.
Volejbalový turnaj Vánočka – hala Lokomotivy
Tv
3. 12.
Exkurze v anglické knihovně
Aj
2. 12.
Návštěva v ateliérech (profesionálních jihočeských sochařů a malířů)
Čj
29. 11.
Zajímavosti za staré Plzně
Čj
25. 11.
Školní šachová soutěž
25. 11.
Turnaj žáků ve florbalu – okresní kolo, chlapci IV. kategorie
Tv
22. 11.
Zkušební test – FCE
Aj
20
Datum
21. 11.
Název akce
Historická soutěž
PK
D
19. – 22. 11. Nations – Youth Academy – Waldmünchen
Nj
19. – 22. 11. Soustředění pěveckého sboru
Hv
18. 11.
Staročeské Vánoce - Knihovna města Plzně
Čj
17. – 23 11. Projekt Comenius – projektové setkání ve Valencii
15. 11.
Poděkování nejlepším
11. – 14. 11. Bobřík Informatiky
M, Vt
11. 11.
Generálka muzikálu Brundibár
Zsv, D
11. 11.
Generální zkouška div. představení Brundibár (4.L)
8. 11.
Logická olympiáda – krajské kolo
Nj
Vt, M
7. – 14. 11.
Astronomická olympiáda – školní kola
21. – 28.11.
Fy
7. 11.
Obvodní kolo ve florbalu kategorie hoši (IV.)
Tv
6. 11.
PišQworky - oblastní kolo
M
5. 11.
Volejbal – okresní kolo
Tv
4. 11.
Obvodní přebor ve florbalu – dívky
Tv
4. 11.
Dlouhodobý program primární prevence – I. blok
1. 11.
Haima – úklid příměstských lesoparků Plzeň
31. 10.
1. 11.
Sluníčková sbírka
31. 10.
Prezentace vysokých škol
31. 10.
Filmové představení Bídníci (muzikál)
31. 10.
Filmové představení Hobit
25. 10.
Exkurze ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského.kraje
24. 10.
Konference Comenius a převzetí Pečetě kvality Comenius za rok 2013
18. 10.
Výstava – Mikoláš Aleš v Plzni
Vv
18. 10.
Hra na život
Zsv
17. 10.
Výstava Dětská literatura
Nj
16. 10.
Týden hispánské kultury: přednáška o pouti do Santiaga del Compostela
Šj
15. 10.
O Pohár hejtmana – fotbal
Tv
15. 10.
Bílá pastelka
Zsv
Ch
Vých. p.
15. – 17. 10. Seminář v Památníku Terezín
Čj
D, Zsv
15. 10.
Exkurze – výstava s komentovanou prohlídkou Džungle za plotem
Bi
14. 10.
Vaření španělských specialit
Šj
14. 10.
Přednáška Čas proměn
14. 10.
Přednáška Žena – symbol života
11. 10.
Přespolní běh – krajské kolo
Tv
10. 10.
Týden hispánské kultury: Studentské setkání, mexické Dušičky
Šj
8. – 21. 10. Logická olympiáda – nominační kolo
M, Vt
8. 10.
Týden hispánské kultury, Pedro Palacios: filmy a beseda s režisérem
Šj
8. 10.
Pohár Josefa Masopusta – Fotbal
Tv
21
Datum
Název akce
PK
3. 10.
Piškvorky – školní kolo
Ma
3. 10.
Animační program
Vv
3. 10.
Přespolní běh
Tv
1. 10.
Přespolní běh
Tv
26. 9.
Prohlídka Institutu Cervantes
Šj
25. 9.
ISICoolový blesk – promo akce pro karty ISIC
17. 9.
CORNY – středoškolský atletický pohár
Tv
9. 9.
Mezinárodní den quinoy
Šj
22
6. Zprávy předmětových komisí
6.1.
ANGLICKÝ JAZYK
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Předmětová komise AJ ve složení PaedDr. Zdeňka Gubišová, Mgr. Jitka Havlová,
Mgr. Vladimíra Kartáková, Mgr. Jaroslava Rachová, Mgr. Alena Rychterová, Mgr. Andrea
Sedláčková, Mgr. Eva Šašková (předsedkyně PK) a Mgr. Daniela Špačková se dlouhodobě
snaží motivovat studenty k zájmu o jazyk a kulturu anglicky mluvících zemí a k vykonání
státních a mezinárodně uznávaných zkoušek, každoročně organizuje školní kolo konverzační
soutěže, podporuje studenty, kteří se rozhodli studovat v zahraničí (USA, Velká Británie),
pomáhá zahraničním studentům na naší škole (program AFS), což obnáší nejen snahu
o maximální zapojení studentů do běžné výuky, ale i vypracování závěrečných hodnocení,
atp. Ve školním roce 2013/2014 se o studentku Kylu Pinkard starala Alena Rychterová.
Každoročně také otevíráme semináře – dvouletý konverzační a jednoletý literární,
o které je ze strany studentů nadprůměrný zájem. Připravujeme a inovujeme státní i
profilovou část maturitní zkoušky, působíme ve funkci hodnotitelů i zadavatelů. Z anglického
jazyka úspěšně maturovalo téměř sto procent studentů čtyřletého a osmiletého studia a
tento předmět si jako maturitní vybralo i pět studentů z bilingvní třídy.
Velký ohlas měl tradiční zájezd do Velké Británie, který se uskutečnil v květnu 2014
pod vedením Zdeňky Gubišové a Evy Šaškové. Navštívili jsme celou řadu míst spojených
s historií Velké Británie (Stonehenge, Winchester, London, atd.) a studenti měli možnost
poznat i současný život v Británii (ubytování v hostitelských rodinách).
Účastníci zájezdu u Stonehenge…
…a v Chelsea
I v letošním roce pokračuje spolupráce s organizací AIESEC (www.plzen.aiesec.cz),
která na naší škole realizovala projekt Edison, celotýdenní cyklus workshopů zaměřených na
multi-kulturalitu. V letošním školním roce se pod vedením praktikantů z Maroka, Srbska,
Rumunska, Koreje, Arménie, Taiwanu a Brazílie do projektu zapojily třídy 7. L a 3. A.
Z následného dotazníkového šetření vyplynulo, že studenti považují tento projekt za velmi
přínosný z hlediska informativního i jazykového.
23
Dále jsme navázali užší spolupráci s jazykovou školou EUFRAT, ze které vyplynula celá
řada aktivit zaměřených především na mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE).
V listopadu proběhlo zkušební testování pro cca 40 studentů, v prosinci cyklus přednášek,
v únoru jsme otevřeli přípravný kurs pod vedením lektora Simona Rudina. V květnu pak
studenti úspěšně složili zkoušky FCE přímo na naší škole.
Celá řada studentů se zapojila do školního kola konverzační soutěže a následně i do
kol vyšších; Alena Rychterová a Jitka Havlová vykonávaly funkci porotkyň v městském kole.
Nejúspěšněji reprezentoval naši školu Alex Nolan James Wood ze třídy 1. E (vyučující Aj
Alena Rychterová), který obsadil první místo v krajském a páté místo v celostátním kole
soutěže.
Díky loňskému vítězství Martina Grundmana ze 3. E v celostátním kole konverzační
soutěže jsme čerpali finanční prostředky z programu Excelence, a mohli tak zakoupit učební
pomůcky, výukové materiály a sady učebnic pro dvě třídy. Z dalších uskutečněných akcí lze
uvést překladatelskou soutěž Ars Poeticae či exkurze do Anglické knihovny.
Mgr. Eva Šašková
6.2.
BIOLOGIE
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Ve školním roce 2013/2014 pracovala předmětová komise biologie opět s velmi
dobrými výsledky. Složení komise bylo RNDr. František Hasch (předseda PK), Mgr. Marie
Helmová, Mgr. Pavel Janča a RNDr. Anežka Landsmanová. O velmi dobré práci se
přesvědčujeme počtem maturujících z tohoto náročného předmětu. V letošním školním roce
maturovalo z biologie 13 žáků a všichni zkoušku absolvovali úspěšně.
Geologická exkurze Stříbro
Úspěšnost v biologických olympiádách byla přibližně stejná jako v předcházejících
letech. V tomto směru máme rezervy, ale cílenou prací Mgr. Pavla Janči se jistě úspěchy
dostaví. V letošním školním roce proběhlo opět projektové vyučování v kvartách, i když letos
24
se do projektu zapojilo více předmětových komisí. Žáci se již tradičně účastnili workshopů
v ZOO Plzeň, které proběhly během maturitních zkoušek. Tyto pravidelné workshopy jsou
zaměřené především na environmentální výchovu.
Žáci prvních ročníků odevzdávají herbář rostlin. Touto prací získávají pracovní
zručnost, která je u jednotlivých žáků velmi rozdílná.
Na konci školního roku se nám podařilo v rámci projektu dokončit první etapu úpravy
školní zahrady. V dalších fázích se zde budou zapojovat i žáci.
RNDr. František Hasch
Ekologie
Výchova k environmentálnímu myšlení prostupuje výukou všech předmětů, ale
rozvíjíme ji např. i s využitím výukových programů ZOO Plzeň. Letos v květnu si studenti
nižšího gymnázia pod vedením lektorů přímo v prostředí zoologické zahrady obohatili školní
vědomosti o nové poznatky, zkušenosti a zážitky. Každoročně také pořádáme exkurzi do
Záchranné stanice živočichů v Plzni-Doubravce spojenou s přednáškou o ohrožených druzích
v naší přírodě.
Již šestým rokem je naše škola zapojena do školního recyklačního projektu
Recyklohraní konaném pod záštitou MŠMT. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti
třídění a recyklace odpadů. Žáci se hravou formou dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a
mají možnost třídit drobné vysloužilé elektrospotřebiče a baterie přímo ve škole do určených
nádob v učebně VT. Škola a naši žáci jen letos předali k recyklaci 11 starých televizí,
5 monitorů z počítačové učebny a 405 kg ostatních drobných elektrozařízení. Za takto
získané body či za body ze soutěží v projektu jsme nakoupili hru pétangue, nové míče do
tělocvičny a drobné odměny pro úspěšné řešitele soutěží na škole. Množství odevzdaných
elektrospotřebičů, recyklace vysloužilých mobilních telefonů v akci Věnuj mobil a pojeď do
ZOO či zapojení žáků v do akcí projektu dokládají zájem žáků o ochranu životního prostředí.
RNDr. Anežka Landsmanová
Práce žáků na úkolu Enigma
25
ÚKLID PŘÍMĚSTSKÝCH LESOPARKŮ
21. 3. 2014 proběhla již tradičně akce Úklid příměstských lesoparků. Akce se koná ve
prospěch nadace Haima při dětské klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Studenti sbírali plastový
odpad ve spolupráci s Veřejným statkem města Plzně. Aktivně se tak zúčastňují příprav
lesoparků na novou sezónu, pomáhají přírodě a učí se chovat ekologicky. Vydělané peníze
škola poukazuje nadaci Haima. Studenti tak pomáhají nemocným dětem a přírodě zároveň.
Akce probíhá dvakrát do roka už od podzimu 2000.
Mgr. Jitka Voráčová, PaedDr. Josef Mašek
Úklid příměstských lesoparků
6.3.
ČESKÝ JAZYK
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Předmětová komise českého jazyka pracovala v tomto školním roce ve složení
Mgr. Renata Hellusová, Mgr. Radka Kielbergerová, Mgr. Vendulka Navarová, Mgr. Martina
Pašková, František Stoček, Mgr. Daniela Špačková, Mgr. Renata Teršová (předsedkyně
komise) a Mgr. Alena Vacovská.
Výuka v jednotlivých ročnících probíhala podle aktualizovaného ŠVP a podle časových
harmonogramů, které si vypracovali vyučující jednotlivých ročníků. Základní učivo ŠVP bylo
doplněno o řadu projektů a mimoškolních akcí, které společně s tradiční výukou vedly žáky
k samostatné a zodpovědné práci, rozvíjely základní kompetence, učily žáky řešit jednotlivé
26
problémy, vyjadřovat otevřeně, ale vhodně své názory, argumentovat a vést dialog. Vyučující
využívali při výuce různé metody práce, kterými vedli žáky k aktivnímu způsobu vzdělávání.
Tradičním doplněním učiva byly exkurze do Knihovny města Plzně a Studijní vědecké
knihovny Plzeňského kraje, kde měli žáci možnost seznámit se nejen se systémem
knihovnictví, ale zároveň i se starými tisky. Mezi žáky jsou také velmi oblíbené návštěvy
divadelních představení, a to jak v plzeňských divadlech – v Divadle Josefa Kajetána Tyla,
v Komorním divadle a v Divadle Alfa, tak ve Státní opeře v Praze, kam se žáky především
vyššího gymnázia jezdíme v rámci projektu Národní divadlo a Státní opera studentům. Již
šestým rokem se žáci našeho gymnázia zúčastňují představení v rámci Klubu mladého diváka
při Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni.
Výuka byla doplňována i návštěvou filmových představení, která vhodně navazovala
na probíraná témata jak v hodinách českého jazyka a literatury, tak i v jiných předmětech.
I v tomto školním roce se mnoho našich žáků zapojilo do velmi široké škály soutěží
z českého jazyka a literatury. V úterý 18. 2. 2014 proběhlo školní kolo recitační soutěže.
Tereza Maxová a Jeroným Široký (oba z 1. L) a Lucie Malánová, Františka Sobotová a Anna
Juhová (všechny ze 2. E) postoupili do obvodního kola, které se uskutečnilo o den později na
28. ZŠ v Plzni. Také zde byli naši recitátoři úspěšní, neboť kromě Františky Sobotové všichni
reprezentovali naše gymnázium i v kole městském, které se konalo v SVČ Pallovka v Plzni.
Další soutěží, ve které žáci mohli ukázat své schopnosti a rozvíjet rétorické
dovednosti, byla celostátní soutěž Mladý Démosthenes. Dva naši žáci postoupili do
regionálního kola a následně Vojtěch Junger ze 3. L postoupil do celostátního kola (viz
samostatný článek níže). Stále ještě novinkou na poli recitačních soutěží je celostátní soutěž
Čtvrtlístek. I v této soutěži naši studenti se ctí reprezentovali naši školu v krajském kole (viz
samostatný článek níže).
K nejmasovějším soutěžím patří Olympiáda z českého jazyka. V této soutěži byli
úspěšní především žáci II. kategorie, dva žáci se nejprve probojovali do městského kola a
následně nás František Nykles z 5. E úspěšně reprezentoval i v kole krajském.
20. března 2014 se již pošesté žáci sešli na akci pod názvem Březen – ke knížce si
vlezem. Akce se již tradičně setkává s velkou oblibou a účastníků tohoto projektu každým
rokem přibývá (viz samostatný článek níže).
Oživením výuky českého jazyka a literatury bylo i instalování putovní výstavy Olga
Havlová. V rámci výuky, ale i o přestávkách se žáci mohli seznámit nejen s touto významnou
osobností, ale také s kulturním a především literárním vývojem období tzv. normalizace.
Projekt se uskutečnil ve spolupráci s předmětovou komisí ZSV a D (viz samostatný článek
níže).
Předmětová komise českého jazyka ve spolupráci s předmětovou komisí matematiky i
tento školní rok připravila přípravné kurzy pro budoucí žáky středních škol. Cílem kurzů je
nejen připravit žáky na přijímací zkoušky, ale zároveň srovnat učivo, a tak usnadnit všem
uchazečům za základních škol přestup na střední školu.
27
V květnu proběhly na naší škole maturitní zkoušky. Státní maturitě opět předcházela
náročná příprava pracovních listů. Samotné zkoušky prokázaly, že žáci byli svými pedagogy
velmi dobře připraveni, neboť jak v písemné části, tak v ústní zkoušce obstáli všichni
maturanti.
PaedDr. Renata Teršová
MEMORIÁL ROSTI ČTVRTLÍKA – RECITAČNÍ SOUTĚŽ POD ZÁŠTITOU
MĚSTA DĚČÍN
Po loňském úspěšném výsledku Diany Řeháčkové ze 7. L v celostátní recitační soutěži
středoškolských studentů Čtvrtlístek jsme zkusili štěstí i letos. Oblastní kolo 3. ročníku této
soutěže se konalo 26. 3. 2014 v prostorách Divadla Dialog v Plzni.
Naše gymnázium reprezentovala Diana Řeháčková
(7. L) s textem Jiřího Žáčka a povídkou ruského spisovatele
Arkadije Averčenka, dalším soutěžícím byl Pavel Žák (7. L)
s texty Karla Plíhala a Oty Pavla. Diana Řeháčková se
umístila na třetím, už nepostupovém místě, přesto se ona i
Pavel Žák se svojí interpretací řadili mezi nejlepší a
nejvýraznější soutěžící.
Porota složená z herců a
jazykových poradců vedená ředitelem DJKT Iljou Rackem
mohla vybrat z poměrně silných konkurenčních výkonů
dvaceti soutěžících pouze dva postupující do kola
celorepublikového, které soutěž ve městě Děčín tradičně
uzavírá. Ačkoliv jsme si loňské klání v Děčíně letos
zopakovat nemohli, naše gymnázium má v této mladé
recitační soutěži už vybudované jméno.
Radomíra Kielbergerová
Pavel Žák a Diana Řeháčková
MLADÍ ŘEČNÍCI
16. ledna 2014 proběhlo na gymnáziu Františka Křižíka regionální kolo řečnické
soutěže Mladý Démosthenes.
Naše škola měla dvě želízka v ohni, studenty Jana Bergla ze 2. A a Vojtěcha Jungera ze
třídy 3. L. Oba byli na soutěžní klání dobře připraveni a v důstojné konkurenci uspěli. Vojtěch
Junger postoupil do celostátního kola a Jan Bergl obsadil třetí místo ve své kategorii. Oběma
studentům gratulujeme a Vojtovi přejeme hodně úspěchů v dalším klání!
28
Mladí řečníci
POEZIE HROU
Prima našeho gymnázia se 11. března 2014 účastnila literárně-vzdělávací akce Poezie
hrou, kterou pro žáky připravila Knihovna města Plzně pobočka – pobočka Doubravka. Žáci
se pomocí her seznámili s několika útvary poezie, mimo jiné se setkali i s limeriky a haiku.
Žáci při Poezii hrou
29
Nabyté znalosti a zásady tvorby poezie z této akce byly součástí dlouhodobějšího
projektu Poezie, právě probíhajícího v hodinách českého jazyka. Tvorba malých básníků pak
otvírala letošní ročník akce Březen – ke knížce si vlezem.
Radomíra Kielbergerová
BŘEZEN – KE KNÍŽCE SI VLEZEM
Letošní, už šestý ročník naší domácí akce, se uskutečnil 20. března. O tuto tradiční
dvouhodinovku dobré pohody byl jako každý rok velký zájem, z řad diváků letos vskutku
rekordní. Aktérům se v několika případech dal prostor pro dvě interpretace, a to z důvodů
právě probíhajících soutěží na okresní a regionální úrovni. Zazněla tu i vlastní tvorba těch
nejmladších – primánů, kteří tímto představili svůj dlouhodobější projekt propojený i
s Městskou knihovnou Doubravka – Poezie hrou. Mladší tu byli zastoupeni i jako interpreti
prozaických textů. Potěšitelné je, že mnozí z nich slibují do budoucna jistou záruku v kvalitě
přednášených textů ať už pro reprezentaci školy v různých soutěžích, tak i pro naši
nesoutěžní březnovou akci samotnou. Ze starších studentů se objevily zaručené osobnosti a
skalní účastníci – jmenovitě Pavel Žák a Diana Řeháčková ze 7. L, kteří stáli u zrodu akce a
zažili všechny ročníky. Svými výkony opět potěšili a pobavili. I mnozí další zasluhují ocenění,
například Lucie Malánová z 2. E za svůj přednes, kterým nijak pateticky, ale opravdově
reflektovala pocity nás všech z události nečekaného a smutného odchodu našeho kolegy a
učitele Vladimíra Růžka. Výrazný byl i přednes klasického dramatu a úryvku z vlastní tvorby v
podání Marka Zábrana (7. L).
Celá událost našeho března byla zakončena tradičním šrúdlovým bufetem, k celé akci
byly nasměrovány ještě dvě doprovodné akce na chodbách. Jako už pravidelně Doporuč
spolužákům, co si mají přečíst, a pak také výzva, aby se někdo pokusil být vypravěčem
příběhu z fantastických krajin vytvořených studenty prim formou koláže v hodinách výtvarné
výchovy.
Březnové posezení nad knihami se stalo součástí našeho školního života. Vzrůstající
zájem ze strany interpretů a hlavně diváků však začíná citelně narážet na časovou dotaci
dvou hodin a také, a to především, na kapacitu místnosti. Přesto jsme rádi, že akce se každý
rok uskutečňuje, zůstává s námi, u nás, je naší domácí vnitřní záležitostí a splňuje tak
původní myšlenku: objevujeme a poznáváme se my, co bychom se jinak nepoznali, knížky
nám dávají pomyslná křídla a smích, úsměvy i odměňující potlesk dokládají, že zastavit se
spolu v čase a poslouchat druhé má stále své opodstatnění.
Radomíra Kielbergerová
30
6.4.
DĚJEPIS A SPOLEČENSKÉ VĚDY
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE – DĚJEPIS
I v letošním roce pracovala komise dějepisu a společenských věd ve složení
Mgr. Miroslava Fenclová, Vladimíra Hodaňová, Mgr. Martina Pašková, František Stoček,
PaedDr. Renata Teršová a Mgr. Kateřina Trčková (předsedkyně PK). Výuka dějepisu probíhala
podle ŠVP a byla doplněna řadou motivujících školních i mimoškolních aktivit.
Žáci se jako již každoročně zapojili do projektu o holocaustu v akci pořádané
v Terezíně. Dále se všichni studenti naší školy zúčastnili zajímavé besedy o siru Nicholasi
Wintonovi a připojili se k podpisové akci, která měla podpořit udělení Nobelovy ceny míru
této výjimečné osobnosti.
Další akcí, kterou si naši studenti připomněli závěr 2. světové války, byla beseda
s belgickými a anglickými veterány, přímými účastníky války.
V listopadu 2013 se družstvo našeho gymnázia ve složení Luisa Vodicová, Matěj
Bidlák a Jan Sumcov (všichni 8. L) zúčastnilo XXII. kola celostátní historické soutěže v Chebu.
Z celkového počtu 75 gymnázií se naši studenti umístili na pěkném 32. místě, jako nejlepší
z plzeňských gymnázií.
V dubnu 2014 se pak následně konalo krajské kolo XXIII. ročníku této soutěže (poprvé
v historii soutěže bylo totiž nutné uspořádat krajská kola kvůli velkému počtu přihlášených
gymnázií – cca 200).
31
Velkým úspěchem byl tak postup našeho družstva ve složení Monika Kapitánová,
Veronika Majerová (obě 4. L) a Michaela Vastlová (6. L). Toto družstvo pod vedením prof.
Vladimíry Hodaňové postoupilo jako jediné z plzeňských gymnázií do celostátního kola, které
se uskuteční v listopadu 2014 opět v Chebu.
V březnu 2014 byla na naší škole instalována výstava věnovaná Olze Havlové a
studenti vypracovali řadu projektů týkající se této výjimečné osobnosti našich novodobých
dějin.
Třída 1. L pod vedením prof. Renaty Teršové uspořádala zajímavou výstavu s vlastními
projekty nazvanou Letem světem pravěkem. Studenti si tak mohli zajímavým způsobem
upevnit znalosti z tohoto období.
I v letošním roce probíhala na naší škole výuka historie v jednoletém i dvouletém
semináři, ve kterých se klade důraz převážně na regionální a moderní dějiny. V nich se také
studenti zaměřili na zpracování zajímavých témat a účastnili se s těmito pracemi SOČ. Velice
dobré znalosti z historie prokázali naši studenti i u maturitních zkoušek.
Na závěr školního roku se mnohé třídy zúčastnily v rámci výletů historických exkurzí.
Vladimíra Hodaňová
PUTOVNÍ VÝSTAVA OLGA HAVLOVÁ
V březnu letošního školního roku proběhla na naší škole výstava věnovaná paní Olze
Havlové. Výstava vznikla v rámci projektu občanského sdružení PANT, které bylo založeno
v roce 2007 a jehož hlavním cílem je především vzdělávání a informování veřejnosti v oblasti
lidských práv a moderních dějin.
32
Samotná putovní výstava byla tvořena dvanácti panely, na kterých měli žáci možnost
seznámit se s životním osudem Olgy Havlové. Výstava poutavým způsobem podala obraz
politických událostí v období tzv. normalizace, žákům představila některé význačné
osobnosti českého disentu. Velmi zajímavým doplněním celé výstavy byly vzpomínky
významných osobností, ale i obyčejných lidí na paní Olgu Havlovou.
Součástí výstavy byly zajímavé doprovodné materiály včetně pracovních listů, které
umožnily žákům i vyučujícím dané téma využít přímo v jednotlivých vyučovacích hodinách,
především v dějepisu, českém jazyce a základech společenských věd. Výstavu měli možnost
zhlédnout žáci všech ročníků a pro mnohé z nich se stala nejen zdrojem nových informací,
ale také inspirací pro jejich vlastní práce v rámci seminářů nebo SOČ.
Výstava byla kladně hodnocena jak žáky, tak i vyučujícími, a proto budeme i v příštím
školním roce s občanským sdružením PANT dále spolupracovat.
PaedDr. Renata Teršová
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ V TEREZÍNĚ
Předmětová komise dějepisu a základů společenských věd se snaží, aby každý student
během studia na gymnáziu měl možnost zúčastnit se vícedenního vzdělávacího semináře
v Terezíně. Letos jsme tuto možnost nabídli 50 zájemcům tříd vyššího gymnázia. Seminář se
uskutečnil od 15. do 17. října 2013.
Studenti si během semináře prošli všechny terezínské expozice s odborným
výkladem, vyslechli přednášku o historii a funkcích Terezína během 2. světové války a zhlédli
33
film Darované město. Dále byla studentům zadána témata, která ve skupinách zpracovali, a
výsledky své práce následně prezentovali před ostatními účastníky semináře.
Velmi cennou částí programu bylo setkání s paní Evelínou Merovou, pamětnicí, která
zavzpomínala na svůj pobyt v Terezíně, transporty do dalších koncentračních táborů a také
na život po válce, který se ubíral zajímavou, byť nelehkou cestou. Bylo neuvěřitelné, s jakým
nadhledem dokázala vyprávět o svých mnohdy těžkých životních zážitcích.
Všichni jsme oceňovali odbornost a vstřícnost lektorů, kteří se nám během semináře
věnovali. Musíme pochválit i práci studentů, byla na velmi dobré úrovni. Dvě studentky by
se chtěly zabývat tématy týkajícími se holocaustu Židů za 2. světové války i v práci SOČ.
Domníváme se, že návštěva Terezína je přínosem nejen pro seznámení se s částí naší
historie, ale je cenná i jako námět pro mnohá zamyšlení.
Z hodnocení studentů:
„Program byl dobře připraven, průvodci byli sympatičtí a dokázali nám odpovědět na všechny
otázky. Určitě mě nejvíc oslovila beseda s pamětnicí.“
„Tento pobyt mě nesmírně obohatil a poučil v různých životních směrech. Překvapila mě
propracovanost opevnění města. Ale nejpůsobivější pro mě bylo setkání s pamětnicí paní
Merovou.“
„Byla jsem spokojená, i když program byl velmi náročný. Nejpoutavější bylo setkání paní
Evelínou, průvodci byli velmi vstřícní a profesionální.“
Mgr. Martina Pašková, PaedDr. Renata Teršová
34
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE – ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
V rámci výuky základů společenských věd (ZSV) se i letos studenti zapojili do řady
projektů a akcí, díky kterým jsou více vzděláváni v oblasti lidských práv, vedeni k aktivnímu
vystupování v rámci občanské společnosti a které jim pomáhají při hledání souvislostí a
formování vlastních názorů a tolerantních postojů a rozšiřují sociální, kulturní a historické
povědomí.
V oblasti výukové jsme pokračovali v zařazování a rozšiřování aktuálních témat, např.
výchova člověka k práci, finanční gramotnost, mezinárodní vztahy, ochrana člověka
v nebezpečných životních situacích, globální problémy, prevence sociálně patologických jevů,
atd.
Proběhla řada přednášek a besed s odborníky na uvedená témata, např. beseda
s pamětníky holocaustu, beseda s primátorem města Plzně Martinem Baxou či beseda
s politikem Jiřím Pospíšilem na téma nový občanský zákoník.
Společně s komisí informatiky a výpočetní techniky jsme připravili týdenní projekt
Bezpečný internet. Dále jsme spolupracovali s organizacemi Člověk v tísni (program Jeden
svět na školách), Tady a teď (dobrovolnictví, problematika sociálního vyloučení) a Diakonie
Českobratrské církve evangelické (dobrovolnictví).
Jako komise jsme se podíleli i na semináři SOČ, na naší škole se také konají
nostrifikační zkoušky ze ZSV. Studenti jsou v hodinách ZSV vedeni též k toleranci a vzájemné
solidaritě mezi lidmi a každoročně se účastní řady charitativních akcí, jako je např. Bílá
pastelka určená pro pomoc zrakově postiženým.
Mgr. Kateřina Trčková
35
DEŠTNÍK DRŽÍM JÁ
V letošním školním roce ve třídě 1. E proběhl program Deštník držím já, který by měl
napomoci vytvořit dobré sociální klima v novém třídním kolektivu. Je to program, který může
ovlivnit tvorbu dobrých vztahů ve třídě, zlepšit komunikaci mezi žáky a tím preventivně
působit proti vzniku šikany. Program byl sestaven ze tří setkání celé třídy s lektorem PPP a
vždy zahrnoval několik aktivit. Poslední setkání v Borském parku bylo zpříjemněné piknikem,
který si žáci pro sebe navzájem připravili. Tohoto setkání se zúčastnila i Kateřina Trčková,
školní metodička prevence. Vedení lektorem bylo profesionální, žáci byli po absolvování
každé části schopni analyzovat a zhodnotit společné měsíce na gymnáziu, dát si navzájem
zpětné vazby, např. co se jim navzájem líbí i nelíbí na jejich chování. Akci hodnotím kladně,
pro budování třídního kolektivu byla přínosem a jako výchovná poradkyně i třídní učitelka
jsem ráda, že jsme měli možnost tento program absolvovat.
Mgr. Martina Pašková
Program Deštník držím já – ilustrační foto
36
6.5.
ESTETICKÁ VÝCHOVA
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Komise ve školním roce 2013/2014 pracovala ve složení Pavel Hauer, Radomíra
Kielbergerová, Mgr. Vendula Navarová, Vladimír Růžek, Mgr. Miriam Sudková, PhD., a
Mgr. Alena Vacovská (předsedkyně PK). V hodinách estetické výchovy vedeme studenty ke
tvořivosti, snažíme se podchytit jejich zájem o vlastní výtvarnou či hudební činnost a podnítit
je ke studiu hudební teorie a dějin umění.
V průběhu studia se studenti učí poznávat různorodé výtvarné techniky a mohou si
vyzkoušet jejich realizaci. Základní techniky, jako jsou kresba a malba, doplňuje grafika – tisk
z výšky i hloubky, modelování z kašírované hmoty, prostorové vytváření, rozličné techniky
vhodné pro dekorování papíru, výroba ručního papíru, koláže, asambláže, fotografie, textilní
techniky apod. Studenti vyššího gymnázia zúročují vědomosti a zkušenosti získané v
předchozím studiu při tvorbě časově náročnějších velkoformátových prací, jejichž výběr je
každoročně představen na výstavě studentských výtvarných prací v některé z galerií v centru
města Plzně.
V letošním roce se tato výstava konala v Galerii Evropského domu na náměstí
Republiky. Kromě našich studentů vystavovali drobné práce také studenti ze spřátelené školy
ze španělské Valencie. I v letošním roce měla výstava kladný ohlas ze strany odborníků i
veřejnosti.
Každoročně navštěvujeme aktuální výstavy v Západočeské galerii a nejinak tomu bylo
i v letošním školním roce. Naši studenti se opět stali aktéry interaktivních animačních
programů, které galerie spolu se studenty výtvarného oboru Pedagogické fakulty ZČU
připravila. Aktivity probíhající přímo ve výstavní síni studenti hodnotí velmi pozitivně a rádi
se jich zúčastňují.
37
Úspěšnou činnost v letošním roce vyvíjel i školní pěvecký sbor. Podzimní soustředění
v Trhanově pomohlo stmelit kolektiv, sžít se s novými zpěváky a připravit program pro
letošní rok. Kromě tradičního vánočního a jarního koncertu v Masných krámech vystoupil
sbor na přehlídce sborů Gymnasia Cantant a na Plzeňském notování, v německém Chamu se
zpěváci zúčastnili víkendového hudebního workshopu, připravili slavnostní program pro
zahájení celostátního kola SOČ a pro slavnostní vyřazení maturantů. Novinkou v letošním
roce bylo posílení sboru o studenty z primy, kteří vytvořili vlastní těleso – Sboreček 1. L, a
vystupovali vedle stávajícího školního sboru.
V posledním ročníku studia měli studenti možnost navštěvovat seminář z dějin
výtvarné kultury, ve kterém prohloubili své znalosti dějin umění získané v běžných hodinách
výtvarné výchovy. Několik studentů úspěšně složilo profilovou maturitní zkoušku z tohoto
předmětu.
Mgr. Alena Vacovská
Z ČINNOSTI PĚVECKÉHO SBORU
V letošním roce navázal pěvecký sbor na tradice a úspěchy z předchozích let, došlo
však i k několika změnám. První společnou akcí bylo listopadové soustředění, tentokrát
v Horní Bříze, na kterém sbor nacvičoval nové skladby, např. vybrané části A Ceromony of
Carols skladatele B. Brittena, lidové písně v úpravě J. Jindřicha, J. Maláta, A. Moyzese či
vybrané kusy z Dvořákových Moravských dvojzpěvů, jimiž rozšířil svůj bohatý repertoár. Na
závěrečném dopoledním matiné v místní ZŠ se publiku poprvé představila i nová
sbormistryně Miriam Sudková.
Nejvytíženější je sbor
v období Vánoc. Na letošní
tradiční
vánoční
koncert
finančně přispěl Magistrát města
Plzně formou mikrograntu na
podporu kulturních projektů.
V partnerské škole v Chamu,
v Domě
hudby
v Plzni
i
v kostelíku
v Krašovicích
se
dosavadnímu
sbormistru
Vladimíru
Růžkovi
dostalo
zaslouženého uznání a ocenění
jeho dlouholeté práce. Nikdo
netušil, že koncert v Krašovicích
v předvečer Štědrého dne bude
jeho posledním.
Od druhého pololetí převzala vedení sboru Mgr. Miriam Sudková PhD.
38
Pro kalendářní rok 2014 získal sbor dotaci na projekt s názvem Zpíváme vám pro
radost – cyklus koncertů. V únoru vznikl Sboreček složený z žáků primy L, který během
tohoto pololetí vystoupil na třech koncertech pořádaných naší školou a pokaždé se setkal
s velkým ohlasem publika, neboť součástí repertoáru jsou i instrumentální skladby.
V březnu se pěvecký sbor zúčastnil regionálního kola přehlídky gymnaziálních sborů
Gymnasia cantant v senátní budově ve Valdštejnském paláci v Praze, v dubnu pak
hodnocené Regionální přehlídky středoškolských pěveckých sborů v Rokycanech, kde se
umístil ve stříbrném pásmu. Sbor dále pokračoval ve spolupráci s hudebními tělesy
partnerského gymnázia v německém Chamu (hudební workshop v Schönsee) a spolupořádal
charitativní koncert na podporu rozvojových projektů v Jižní Americe.
Školní rok zakončil sbor vystoupeními na slavnostním vyřazení absolventů čtyř
maturitních tříd v obřadní síni plzeňské radnice, červnovým koncertem v Západočeském
muzeu a vystoupením na slavnostním zahájení celostátního kola SOČ v Techmanii za
přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Mgr. Vladimíra Kartáková, Mgr. Miriam Sudková, Ph.D.
ŠKOLNÍ PĚVECKÝ SBOR – PŘEHLED AKCÍ 2013/2014
Místo konání
Datum
Název akce
Poznámky
Horní Bříza
19. – 22. 11. 2013
Soustředění sboru
22. 11. dopolední
matiné
Plzeň, Dům hudby
Německo, Cham
12. 12. 2013
18. 12. 2013
Vánoční koncert
Vánoční koncert
Krašovice, kostel
Praha
Rokycany
20. 12. 2013
19. 3. 2014
8. 4. 2014
Plzeň, kostel sv.
Martina a Prokopa
v Lobzích
Německo,
Schönsee
29. 4. 2014
Vánoční koncert
Gymnasia cantant
Regionální přehlídka
pěveckých sborů
Charitativní koncert
17. – 18. 5. 2014
Hudební workshop
Plzeň, radnice
Plzeň, radnice
Plzeň,Západočeské
muzeum
Plzeň, Techmania
9. 6. 2014
10. 6. 2014
11. 6. 2014
Vyřazení maturantů
Vyřazení maturantů
Koncert
13. 6. 2014
Slavnostní zahájení
celostátní přehlídky SOČ
39
partnerské gymnázium
v Chamu
umístění ve stříbrném
pásmu
SBOREČEK – žáci z 1. L
partnerské gymnázium
v Chamu
SBOREČEK – žáci z 1. L
8. L, 4. A, 8. M
6. E
SBOREČEK – žáci z 1. L
DOBROČINNÝ KONCERT
Dne 29. dubna 2014 se v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích uskutečnil
dobročinný koncert na podporu rozvojových projektů v Jižní Americe.
Středisko rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň podporuje adopci dětí na
dálku, vznik škol a projekty, které zlepšují životní podmínky osob postižených různými
živelnými pohromami a chudobou. Projektem Škola ve tvých rukou se vytvářejí vazby mezi
českými školami a školami Latinské Ameriky. Je to vynikající způsob, jak poznávat jiné kultury
a národy.
Pěvecký sbor GLP
Koncertu se zúčastnila čtyři sborová tělesa.
Berušky
Berušky jsou přípravný sbor pro žáky 1. a 2. tříd 15. ZŠ v Plzni a vystupují pod
vedením sbormistryně Hany Macháčkové. Děti pravidelně koncertují na adventních, jarních a
letních koncertech a zúčastňují se charitativních a dalších akcí. V současné době má sbor 65
členů.
Javořičky
Javořičky jsou přípravným sborem pro Plzeňský dětský sbor, který působí pod záštitou
ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni již přes 30 let a v současnosti jej vede sbormistryně Bedřiška
Koželuhová. Členové sboru, kteří jsou ze 3., 4. a 5. tříd prvního stupně a vystupují na
40
nejrůznějších akcích pořádaných městem Plzeň, organizují vánoční koncerty v Divadle J. K.
Tyla a výměnné koncerty s dalšími pěveckými sbory ČR.
Sboreček GLP
Sboreček GLP vznikl v únoru letošního roku a je tvořen žáky primy L a jeho
sbormistryní je Miriam Sudková. Kromě písní mají v repertoáru i instrumentální skladby.
Tento koncert byl jejich premiérovým vystoupením na veřejnosti.
Pěvecký sbor GLP
Pěvecký sbor GLP byl založen v roce 1997 profesorem Vladimírem Růžkem a dnes je
jeho sbormistryní Miriam Sudková. Sbor trvale spolupracuje s partnerským gymnáziem
v německém Chamu. Pravidelně pořádá jarní a vánoční koncert a účastní se příležitostných
akcí, jako je například slavnostní vyřazení maturantů GLP. V současné době má 20 členů –
studentů gymnázia.
Součástí koncertu byla i dvě sólová vystoupení – Barbora Špelinová zahrála na
violoncello a Kryštof Kohout vystoupil se skladbou na housle. Oba jmenovaní jsou studenty
GLP.
Koncert se vydařil a my jsme moc rádi, že jsme mohli pomoci vybrat částku
přesahující 8 400 Kč, která poputuje na dobročinné účely.
41
GYMNASIA CANTANT
Ve středu 19. 3. 2014 zavítal Pěvecký sbor Gymnázia Luďka Pika do Prahy, aby se zde
zúčastnil soutěže Gymnasia Cantant. Na přehlídku se s námi vypravil i ředitel školy Aleš
Janoušek.
Po příjezdu se sboristé převlékli do černobílých obleků a šatů a naposledy si nanečisto
zopakovali svůj výstup. Než se na nás dostala řada, vyslechli jsme několik sborů z ostatních
gymnázií. Nemohli jsme říci, že byly špatné, ale hlavy jsme nevěšeli.
Konečně se na nás dostala řada. Vzorově jsme nastoupili do dvou řad a na první
mávnutí naší sbormistryně Miriam Sudkové jsme začali zpívat úvodní píseň Alou, vívat!, dále
jsme pokračovali chodskou lidovou Hdyž sem šel vod Domažlic a stále bez doprovodu jsme
přednesli skladbu Trávnice. Při čtvrté písní Prsten od Antonína Dvořáka se k nám připojil
klavírní doprovod, který pokračoval i při naší závěrečné písni Somewhere In My Memory od
Johna Williamse.
Vystoupení na soutěži bylo mé první, ale rozhodně ne poslední. Sice jsme neměli jiné
doprovodné nástroje než klavír, na rozdíl od ostatních, které při zpěvu doprovázela např.
tamburína nebo bicí, ale i tak si myslím, že se nám vystoupení vydařilo.
Náš sbor nemohl nic vyhrát, protože nemá dostatečný počet chlapců, ale to je
alespoň výzva pro ty chlapce, co umějí zpívat, aby se nestyděli a alespoň se přišli podívat na
zkoušku našeho sboru. Samozřejmě to neznamená, že vítáme jen chlapce – i nadané dívky
mohou přijít a zazpívat si. Prostě řečeno, Pěvecký sbor GLP mezi sebou rád uvidí nové tváře.
Eliška Pivovarová, 2. L
42
HEKTICKÝ ČERVNOVÝ TÝDEN
Týden od 9. do 13. června 2014 zahájilo v pondělí slavnostní vyřazování maturantů ze
tříd 8. M, 8. L a 4. A konané v obřadní síni radnice města Plzně. Pěvecký sbor Gymnázia
Luďka Pika vystoupil s lidovými písněmi tzv. ‚a capella‘ (bez doprovodu). Na klavír pak zahrála
Magdalena Cubrová ze 3. E, která sbor doprovodila i na závěr celého obřadu při studentské
hymně Gaudeamus Igitur.
V úterý se konalo slavnostní vyřazení studentů šestiletého bilingvního českošpanělského gymnázia. Na tomto obřadu byli přítomni i zástupci španělského velvyslanectví.
O hudební doprovod se mimo pěveckého sboru Gymnázia Luďka Pika postaral také
talentovaný Kryštof Kohout z 1. E, který předvedl bravurní hru na housle. Sbor zpíval všechny
skladby, které zazněly i předchozí den včetně studentské hymny.
Středa pak patřila slavnostnímu koncertu pěveckého sboru Gymnázia Luďka Pika,
který byl pořádán v přednáškové aule Západočeského muzea v Plzni od 18:00. Na koncertě
kromě sboru vystoupil i nově sestavený Sboreček GLP, sestávající z vybraných studentů 1. L.
Dále vystoupili sólisté Kryštof Kohout, Eliška Šedivcová a Jitka Dyková.
Čtvrtek byl pro sbor jediným dnem volna během tohoto náročného týdne.
Pátek patřil slavnostnímu zahájení celostátního kola Středoškolské odborné činnosti
(SOČ), které se konalo od pátku do neděle na Gymnáziu Luďka Pika. Celostátní kolo SOČ bylo
slavnostně zahájeno v Techmania Science Centre v areálu plzeňské firmy Škoda a kromě
Pěveckého sboru GLP vystupoval i folklorní soubor Mladina. Sbor vystoupil opět s lidovými
skladbami bez doprovodu a na závěr znovu zaznělo Gaudeamus Igitur.
Josef Štaif, absolvent GLP
ZPÍVÁME VÁM PRO RADOST – TENTOKRÁT V MUZEU
Ve středu 11. 6. 2014 se v přednáškové síni Západočeského muzea konal Jarní
koncert pěveckých sborů Gymnázia Luďka Pika. Akce začala v 18 hodin, avšak zvuky fléten,
houslí a hlasů zpěváků, kteří se připravovali na tuto událost, bylo slyšet již o hodinu dříve.
Koncert uvedl ředitel školy Aleš Janoušek, který milými slovy přivítal publikum.
Koncert byl zahájen třemi sólovými vystoupeními. Jako první vystoupil Kryštof Kohout z 1. E,
který zahrál na housle skladbu Španělská symfonie od skladatele É. Laloa, na klavír jej
doprovodil Štěpán Slavík. Poté zazpívala Jitka Dyková s klavírním doprovodem Kláry
Gaierové dvě písně od Bohuslava Martinů Rozmarýn a Rosnička. Jako poslední sólo
vystoupila Eliška Šedivcová s árií Blaženky z opery Tajemství od Bedřicha Smetany.
Po sólistech nastoupil Sboreček 1. L se sbormistryní Miriam Sudkovou. Své vystoupení
zahájili instrumentálními skladbami Klobucký tanec, Pavana (Vietorisův kodex), dále
následovaly dvě písně od E. Douši Badminton a Orientační běh z cyklu Malí sportovci a na
závěr zazněly písně Zvonky od P. Nováka, při které cvrček v podání Adély Babkové hrál na
housle, a Pan Tau (J. Malásek / J. Bažant). Vystoupení Sborečku 1. L vyvolalo velký ohlas.
43
Po Sborečku opět vystupoval Kryštof Kohout, tentokrát se svou sestrou Alžbětou
Kohoutovou, a společně předvedli ve vlastní úpravě Schindlerův seznam (J. Williams). Byli
příjemným zpestřením před vystoupením sboru. Pěvecký sbor GLP vystoupil pod
vedením Miriam Sudkové s následujícími skladbami: Alou vívat (lidová z Chodska), Hdyž sem
šel od Domažlic (lidová z Chodska), Plzeňská věž (lidová z Plzeňska) – sólo Petr Šuchman,
Trávnice (A. Moyzes), Trávo, trávo (lidová z Moravy), A White Rainbow (J. Hadar) – sólo
Tereza Císařová, Prsten a Zajatá – obě Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka.
Na závěr oba sbory spojily své síly a s publikem se rozloučily písní Te Deum. Po
společné písni ředitel školy Aleš Janoušek pronesl proslov, v němž poděkoval především naší
nové vynikající sbormistryni Miriam Sudkové, dále klavíristce Kláře Gaierové a manažerce
sboru Vladimíře Kartákové. Po předání květin k překvapení všech zúčastněných došlo na
přídavek a zazněla předehra k opeře Mefistofeles (A. Boito), během níž snad každý v sále
vzpomínal na poslední čtyři roky pěveckého sboru a na okamžik, kdy tato skladba zažila
v podání sboru GLP premiéru. Byl to okamžik vzpomínky na našeho milovaného profesora
Vladimíra Růžka.
Po bouřlivém potlesku byl konec koncertu, který trval hodinu a půl. Diváci pomalu
vycházeli ven. Někteří ještě gratulovali sbormistryni za úspěšný koncert a profesionální
vedení sboru. Doufám, že se sbory GLP představí ve stejné sestavě i na následujících
koncertech a přinesou potěšení divákům.
Na závěr bych chtěla jménem Sboru GLP poděkovat několika důležitým osobám, bez
nichž si činnost sboru nedovedu představit: naší úžasné Miriam Sudkové, jedné z nejmilejších
lidí, které znám a která se o nás až mateřsky stará, dále manažerce sboru Vladimíře
Kartákové, bez které by byl sbor úplně nedisciplinovaný, klavíristce Kláře Gaierové, jež s námi
vystoupila již po několikáté, a v neposlední řadě i vedení školy (Aleš Janoušek, Miroslava
Fenclová, Josef Mašek) za podporu. Obrovský dík patří členům celého sboru, kteří si ve
školním maratonu najdou čas právě pro náš sbor. Doufám, že nám nadšení a radost ze
společného zpívání dlouho vydrží, že budeme stále úspěšní, pilní a neúnavní jako doposud a
že společně zažijeme mnoho krásných a nezapomenutelných chvil. Těším se na další
spolupráci v příštím školním roce.
Eliška Šedivcová, 6. L
SBOR GLP BODUJE!
REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 2014
V úterý 8. 4. 2014 jsme se se sborem vydali na přehlídku sborů do Rokycan. Den to
byl nabitý až k prasknutí! Od rána jsme zkoušeli a učili se hebrejská slova (dala nám zabrat!)
a po poledni jsme se konečně vydali do Rokycan. Jeli jsme vlakem a cestou jsme se dále učili
slova písní. Vlastně to bylo docela vtipné. Každé kupé si pro sebe zkoušelo jiné texty, písně
nebo hlasy, takže se po celém vlaku nesly rozličné melodie a pro ostatní cestující asi dost
nesrozumitelné ‚rozhovory‘ (zase ta hebrejština).
44
V Rokycanech jsme zamířili rovnou do Základní umělecké školy, kde se přehlídka
konala. Naše sbormistryně Miriam Sudková, v rokycanské ZUŠ dobře známá, se hned po
příjezdu dočkala vřelého přivítání. Ve čtyři hodiny nadešel okamžik našeho vystoupení.
S mírnou nervozitou jsme odzpívali nacvičené skladby. Všechno se povedlo, jak mělo.
Nemalý podíl na našem vystoupení měla Klára Gaierová, která nás doprovodila na klavír.
Dokonce i paní Alena Vimrová, garantka sborového zpěvu pro Plzeňský kraj, nás pochválila!
Z vystoupení jsme měli dobrý pocit, ale konkurence byla veliká. Velmi nás proto překvapilo,
když sbormistr Tachovského dětského sboru Josef Brabenec vyhlásil, že stříbrné pásmo
získává právě náš sbor. Radost byla opravdu veliká a u mě ještě o to větší, že jsem měla tu
čest a šla jsem spolu s paní sbormistryní diplom převzít. Dále následovalo povinné
fotografování a pak už cesta domů, kam jsme se vraceli s pocitem skvěle stráveného dne. Už
teď se těšíme na další akce!
Lucie Malánová, 2. E
„Když jsme nastoupili na podium, tak jsme hned spustili naši první písničku Alou, Vívat.
Všichni moc tleskali a říkali, že jsme byli výborní. Měli jsme obrovskou radost. Nakonec jsme
skončili na krásném 2. místě v kategorii B a všichni byli nadšení. Paní učitelka dostala krásnou
růži. Jsem ráda, že chodím do sboru a takových akcí se můžu zúčastnit.“
Julie Ebenstreitová, 2. L
SBOREČEK GLP PRIMA L – NÁŠ PRVNÍ KONCERT
V únoru 2014 založila profesorka Sudková sbor, který se skládá z 15 dětí třídy 1. L
GLP. Postupně se sboreček rozšiřoval a nakonec ho tvoří 21 dětí – 4 chlapci a 17 dívek. Pilně
45
jsme s naší dirigentkou profesorkou Sudkovou trénovali písně Klobucký tanec, Badminton,
Orientační běh, Zvonky a Pan Tau. Zkoušky jsme měli i třikrát týdně. 29. dubna 2014 se
konala premiéra v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni. Kromě Badmintonu jsme zazpívali
všechny písně.
V úterý 29.4.2014 jsme se sešli už v 16:45 h. Po 15 minutách byl slyšet náš připravený
repertoár i s klavírním doprovodem Štěpána Slavíka. S sebou jsme měli i hudební nástroje –
housle, flétny (příčné, altové, sopránové), dřívka, triangl, tamburíny a rekvizity (buřinky,
tykadla). Zkoušeli jsme asi 30 minu, povídali si, znovu zkoušeli, co nám nešlo, tancovali a
hlavně ladili nástroje. Na vystoupení jsme se velmi těšili.
Konečně bylo 18:00 hod. a koncert začal. První vystupovaly Berušky, pak Javořičky, po
Javořičkách zahrála Barbora Špelinová na violoncello a po ní jsme šli na řadu my! Byli jsme
nervózní, ale když jsme vyšli na pódium, všechna tréma z nás spadla. Naladili jsme a spustili
Klobucký tanec. Tato skladba je instrumentální. Poté přišel na řadu Orientační běh, dále
Zvonky a nakonec Pan Tau. Za odměnu jsme dostali pytel bonbónů. Po nás hrál ještě Kryštof
Kohout na housle a zpíval velký sbor z GLP.
Vystoupení se nám povedlo. Byl to náš první koncert, a proto jsme se všichni moc
snažili. Věříme, že to nebylo naše poslední vystoupení. Moc nás to baví a těšíme se na další
zkoušky i koncerty.
Adéla Babková a Sára Benetková, 1.L
SCHÖNSEE
Minulý víkend jsme se sborem navštívili německé městečko Schönsee. Vyrazili jsme
v sobotu v poledne od našeho gymnázia. Asi po hodině jízdy jsme zaparkovali před hotelem a
šli se ubytovat. Vybalili jsme si, krátce oddechli po cestě a jeli jsme do nedalekého Centra
46
Bavaria Bohemia. Nejprve jsme si prohlédli celý areál a pak jsme začali zkoušet. Nejprve jsme
trénovali my s malým sborem, po nás velký sbor a nakonec společně. Chvíli před večeří jsme
stihli celý náš repertoár přehrát i s německým orchestrem. Po večeři jsme odjeli zpět do
hotelu. Kdo chtěl, mohl jít na bowling nebo do bazénu. V neděli ráno jsme odjeli zkoušet do
Centra. Připravovali jsme se celé dopoledne. Plánovanou prohlídku města nám překazil déšť.
Odpoledne se konal závěrečný koncert, jehož se zúčastnili i ředitelé obou škol. Po koncertě
měli všichni zúčastnění možnost zhlédnout výstavu o Plzeňském kraji. Po příjemném víkendu
jsme se vrátili zpět do Plzně. Pobyt v Schönsee se všem líbil a koncert se vydařil.
Zuzana Turková, 1. L
„Celý víkend se mi moc líbil. Nejen zpívání a koncertování se sborem, ale i pobyt v krásném
prostředí, večerní bowling se spolužáky a taky báječné jídlo – maxiřízek s bramborovým
salátem k večeři a bohatá snídaně, kdy jsme si mohli vybrat, co jsme chtěli. Nejradši bych tam
zůstala měsíc.“
Julie Ebenstreitová, 2. L
Pěvecký sbor s ředitelem GLP Alešem Janouškem (uprostřed)
6.6.
FYZIKA
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Předmětová komise fyziky ve složení Mgr. Eva Cibulková, Mgr. Hana Drobilová a
PaedDr. Naděžda Kubešová a Mgr. Ivana Sirotková (předsedkyně PK) pracovala dle plánu
schváleného v srpnu 2013. Svou činnost průběžně korigovala. Výuka probíhala dle ŠVP a
schválených učebních plánů. Studijní literatura pro nižší ročníky víceletého gymnázia je
zabezpečena, pro čtyřleté studium a vyšší třídy víceletého gymnázia je zpracován seznam
doporučené studijní literatury.
47
GLP je od září 2013 partnerem projektu Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji. Hlavním přínosem projektu je zrekonstruovaná laboratoř fyziky,
inovovaná odborná učebna fyziky, pořízení nových učebních pomůcek, žákovských souprav i
speciálních měřicích čidel systému Vernier. Součástí projektu je realizace kroužku Zajímavá
fyzika pro žáky nižšího gymnázia. Podmínkou pro zapojení do projektu bylo získat alespoň
čtyři základní školy, které budou na projektu spolupracovat. Zapojila se 14. a 22. ZŠ v Plzni,
dále pak ZŠ Dýšina a ZŠ Chrást. Uvedené základní školy část své povinné výuky realizují
v prostorách GLP formou sdílení učeben.
Práce se systémem Vernier
Žáci při projektové výuce
Na přelomu srpna a září jsme umožnili úspěšným řešitelům krajských kol
přírodovědných soutěží účast na kempu pořádaném v rámci projektu Podpora talentovaných
žáků Plzeňského kraje. Pozornosti neušly ani Dny vědy a techniky v Plzni, ani Noc vědců.
Science Centrum Techmania v Plzni letos navštívily všechny třídy GLP. Interaktivní forma
výuky mimo školní lavice se u žáků setkává vždy s velkým zájmem.
Do osmého ročníku Astronomické olympiády se letos ve školním kole zapojilo ve
všech kategoriích 80 řešitelů.
Zájemci a fyzikální talenti absolvovali soustředění, které jako přípravku pro řešitele
fyzikální olympiády pořádá ZČU FPE KMT v Plzni – oddělení fyziky. V tomto školním roce se
do FO zapojilo na 40 žáků. V kategorii FO-C získal Vojtěch Lukeš z 6. L v krajském kole
2. místo. Další výsledky jsou uvedeny v příloze. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
školy!
Zúčastnili jsme se Dne s fyzikou. Jedná se doprovodnou akci konanou pod záštitou
rektorky Západočeské univerzity v Plzni doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., a náměstka
hejtmana Plzeňského kraje Jiřího Stručka, spojenou s vyhlášením výsledků krajského kola FO.
Také jsme absolvovali přednášku o práci s talentovanými žáky.
48
V soutěži Přírodovědný klokan 2013/2014 si žáci prověřují znalosti a schopnosti
nabyté v přírodovědných předmětech. Letos se zapojilo se 270 žáků.
GLP již tradičně organizuje pro maturanty prezentace vysokých škol a univerzit, dále
pak naši maturanti navštěvují potenciální místa dalších studií při dnech otevřených dveří.
Jednoletý seminář z fyziky navštěvovalo 21 studentů. I přes jejich různorodé cíle se
podařilo k povinné náplni vhodně zařadit doplňková témata a drobné praktické činnosti
vedoucí k zatraktivnění výuky. Vznikly kvalitní seminární práce, které byly předloženy
u maturitní zkoušky. Z fyziky maturovalo celkem osm studentů, všichni úspěšně.
Snažíme se vhodnými metodami podporovat zájem o fyziku a účast ve vyšších
kategoriích fyzikální olympiády. Letos se konal již desátý jubilejní ročník školní fyzikální
soutěže Archimediáda, která je přípravkou pro FO-G. Na téměř 25 soutěžících čekal zajímavý
test, soubor soutěžních obrázků s fyzikální tématikou i odhady hodnot různých fyzikálních
veličin. Atraktivní pokusy celou akci zpestřily. Nastupující fyzikální talenti se sešli při
předávání diplomů s ředitelem školy Mgr. Alešem Janouškem. Při soutěži v okresním kole tak
soutěžní družstvo 2. L po odpovídající přípravě získalo třetí místo.
Pracujeme na svém kariérním růstu, zapojujeme se do dalšího vzdělávání učitelů –
spolupracujeme s KCVJŠ, a to i jako lektoři. Při Dni otevřených dveří GLP patřila prezentace
PKF opět mezi nejnavštěvovanější.
Navázali jsme na úspěšnou spolupráci s předmětovou komisí německého jazyka.
Dvacet pět studentů GLP mohlo vyjet na třídenní odborný seminář do Jugendbildungsstätte
(Vzdělávací centrum pro mládež) ve Waldmünchenu. Seminář byl na téma Gesunde Lebens –
Energie. Společně s dalšími dvaceti pěti studenty z partnerské školy v Chamu vytvořili naši
žáci mezinárodní skupiny. Dílčí témata byla zpracována různými formami. Při prezentaci žáci
prokázali nejen jazykovou vybavenost (Nj, Aj), ale i odborné porozumění (F, M, Ch, Bi,
společenské vědy).
Ředitel školy Aleš Janoušek gratuluje úspěšným soutěžícím.
49
Akce byla všemi zúčastněnými stranami vyhodnocena jako velmi zdařilá. Pod vedením
sdružení Knoflík se závěrečné setkání uskuteční v září 2014 na GLP Plzeň. Akce byla
realizována za podpory Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a
podílel se na ní i Spolek přátel GLP.
Odborný seminář ve Waldmünchenu
Prezentace projektu Gesunde Lebens – Energie
V příštím školním roce nás čeká celá řada činností spojených s rozvojem technického
a přírodovědného vzdělávání. Stranou nezůstane ani cílená příprava studentů na soutěže,
k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
Mgr. Ivana Sirotková
6.7.
CHEMIE
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Předmětová komise chemie pracovala v školním roce 2013/2014 ve složení Mgr.
Marie Helmová (předsedkyně PK), RNDr. Anežka Landsmanová a Mgr. Jitka Voráčová.
Jako každý rok se i letos naši studenti účastnili různých akcí připravených PK chemie.
Školního kola chemické olympiády kategorie D se zúčastnili čtyři studenti, z toho dva
postoupili do okresního kola, kde se na 8. místě umístila Michaela Široká a na 14. místě Lukáš
Frána, oba ze 4. L. V kategorii C ve školním kole soutěžili Petr Stránský, Michaela Baníková a
Martin Stránský, všichni z 5. L.
Maturitní zkoušku z chemie složilo celkem 11 studentů s průměrným prospěchem
1,636. Z osmiletého gymnázia maturovalo sedm studentů s průměrným prospěchem 1,57, ze
čtyřletého gymnázia maturovali čtyři studenti s průměrným prospěchem 2,00. Všichni
navštěvovali dvouletý seminář z chemie, který je zaměřen nejen na opakování a rozšíření
vybraných témat, ale i na přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
Jelikož všichni studenti mají zájem o studium medicíny, přistupovali ke studiu chemie velice
zodpovědně, zpracovávali též témata lékařského zaměření, která pak při hodinách v semináři
prezentovali. Jako každý rok byli ve výhodě studenti osmiletého gymnázia (absolvují o 3 roky
chemie více), proto je třeba ocenit i snahu a dobré výsledky studentů čtyřletého gymnázia.
50
9. ledna 2014 proběhla na naší škole akce Hodiny moderní chemie. Tento projekt
nabízí středním školám VŠCHT Praha a snaží se studentům přiblížit chemii. Studenti VŠCHT
předvedli interaktivní hodinu chemie plnou efektních pokusů a populárně naučných her.
Akce se zúčastnili studenti vybraných tříd (cca 150 studentů). Uskutečněním této akce se
snažíme podpořit zájem studentů o chemii a studium přírodovědně-technických VŠ.
Hodiny moderní chemie
PK chemie i nadále usiluje o modernizaci chemické laboratoře a jejího zázemí s cílem
zefektivnění výuky. Současný stav a vybavení odpovídá třiceti letům užívání. Laboratoř a její
vybavení jeví známky značného opotřebení. Naše škola se vždy snaží o co nejvyšší kvalitu
předávání nejen teoretických znalostí, ale vede také studenty k jejich praktickému ověřování.
Po celou řadu let sloužila naše laboratoř jako místo konání krajského kola CHO. Sloužila tedy i
studentům z jiných škol našeho kraje. Nyní se zde každoročně pořádají školní kola CHO, ale i
jiné akce, např. Globální experiment v rámci Mezinárodního roku chemie UNESCO (2011)
apod. Využití laboratoře je tedy maximální. V současné době se co nejvíce snažíme o získání
možnosti modernizace laboratoře a jejího zázemí. Chceme zvýšit efektivitu výuky chemie,
přírodovědně-technického předmětu používáním moderních pomůcek a metod, a tím zvýšit
kompetentnost našich studentů pro další studium na VŠ i jejich šance obstát v budoucím
zaměstnání. Na naší škole také často provádějí svojí praxi studenti PF ZČU a i pro ně by
zmodernizovaná laboratoř byla přínosem. Chceme udržet krok s nejnovějšími metodami
výuky a vybudovat laboratoř odpovídající úrovni evropské moderní školy.
Již v roce 2001 byl studenty vypracován projekt na téma Spolupráce s Nadací pro
transplantaci kostní dřeně. V současné době je činnost studentů zaměřena na výrobu
sluníček, která jsou dvakrát ročně nabízena v plzeňských hypermarketech. Jelikož forma této
pomoci je velmi úspěšná, pokusila jsem se oslovit další školy, takže v současné době se
kromě našich studentů zapojilo do sluníčkové sbírky dalších pět škol z ČR. Naši studenti
převzali 10. 6. 2008 ve Stavovském divadle v Praze Cenu Ď za 12 let charitativní činnosti pro
51
nadaci. V roce 2006 jsme byli poprvé oceněni v Obecním domě, kde jsme převzali přímo
z rukou patronky nadace Livie Klausové Cenu za nejvýznamnější nemateriální i finanční
pomoc. Obě ceny včetně diplomu jsou vystaveny v naší škole.
Studenti jsou motivováni též každoroční návštěvou hematologického oddělení FN
v Plzni a obzvláště osobními kontakty s transplantovanými pacienty. Charitativních sbírek pro
nadaci se uskutečnilo již 34. První proběhla v květnu 1996 a zatím poslední v květnu 2014, na
které se vybralo 103 498 Kč. Celková vybraná suma tak činí 2 479 390 Kč.
Mgr. Marie Helmová
ZAJÍMAVÁ CHEMIE
V rámci akce Dny vědy a techniky pořádala katedra chemie PF ZČU Plzeň pro školy ukázku
atraktivních pokusů pod názvem Zajímavá chemie. Akce se zúčastnili studenti 1. A našeho
gymnázia v rámci naší dlouholeté spolupráce s katedrou. Není bez zajímavosti, že pokusy
demonstrovali našim studentům bývalí absolventi našeho gymnázia, kteří v současné době studují
na této katedře. Studenti 1. A byli nenásilnou formou motivováni ke studiu chemie a také jsme je
chtěli seznámit s prostředím vysoké školy. Setkání s bývalými studenty bylo velice příjemné a těší
nás, že kráčejí v našich šlépějích…
Mgr. Marie Helmová
Demonstrace chemických pokusů pro studenty v rámci akce Dny vědy a techniky
52
SPOLUPRÁCE S VŠCHT – HODINY MODERNÍ CHEMIE
Dne 9. 1. 2014 proběhla na naší škole akce s názvem Hodiny moderní chemie. Projekt nabízí
středním školám VŠCHT Praha a snaží se studentům přiblížit chemii. Studenti VŠCHT předvedli
interaktivní hodinu chemie plnou efektních pokusů a populárně naučných her. Nejšikovnější
studenti získali i malé odměny za správné odpovědi a zručnost. Dozvěděli se například, na jakém
principu jezdí japonské rychlovlaky, nebo se zabývali zdroji energie. Chlapci ‚bojovali‘ proti dívkám
v poznávání vonných esencí. Líbily se pokusy s dusíkem, pokus semafor, zapalování nitrocelulózy
(prozrazení kouzelníkova tajemství s šátkem) nebo závěrečný výstřel z pistole.
Akce se zúčastnili studenti tříd 1. E, 7. L, 3. L, 2. E, 2. A (cca 150 studentů).
Uskutečněním této akce se snažíme podpořit zájem studentů o chemii a o studium
přírodovědně-technických vysokých škol.
Mgr. Marie Helmová
6.8.
MATEMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA
V tomto školním roce došlo ke spojení předmětových komisí matematiky a výpočetní
techniky. Nově vzniklá komise pracovala ve složení: Mgr. Eva Cibulková, Mgr. Eva Česalová,
Mgr. Hana Drobilová, RNDr. František Hasch, Pavel Hauer, PaedDr. Naděžda Kubešová,
PaedDr. Josef Mašek, Ing. Jiří Netrval, Javier Úbeda Sancho, Lic., Mgr. Ivana Sirotková, Mgr.
Iva Sloupová (předsedkyně PK) a PaedDr. Jitka Voráčová. V obou sekcích, matematice i
53
výpočetní technice, byly aktualizovány tematické plány a vytvořen dodatek pro aktualizaci
ŠVP předmětu informatika. Byl také přepracován seznam používaných učebnic a dokoupeny
učebnice matematiky od nakladatelství Prometheus pro žáky osmiletého studia od
nakladatelství Fraus pro žáky šestiletého studia.
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE – MATEMATIKA
Problémem stále zůstává, že ZŠ není připravena na výstup po sedmém ročníku.
Studenti šestiletého gymnázia při přechodu na naši školu vykazují značné rozdíly ve
vědomostech. V prvních měsících studia je nutno sjednotit úroveň znalostí s maximální
snahou o získání pozitivního přístupu k matematice. S obdobným problémem, i když ne v tak
široké podobě, se setkáváme i v 1. ročníku čtyřletého studia.
V letošním školním roce se všichni žáci školy zapojili do soutěže Matematický klokan,
vybraní žáci pak do soutěží Pythagoriáda a Matematická olympiáda. Stejně jako v minulých
letech je větší zájem o matematické soutěže na nižším stupni, kde také žáci dosahují lepších
výsledků. Naši školu rovněž úspěšně reprezentuje PaedDr. Naděžda Kubešová, která působí
jako krajský garant MO.
Státní maturitu z matematiky si letos zvolilo celkem 42 studentů, uspěli všichni.
Profilovou zkoušku z matematiky si nezvolil nikdo z osmiletého ani čtyřletého studijního
oboru. Profilovou zkoušku z matematiky ve španělském jazyce si zvolilo šest studentů,
všichni uspěli. V případě, se že matematika stane povinným maturitním předmětem, bude
třeba zvážit hodinovou dotaci v posledních dvou ročnících a ve větší míře se zaměřit na
techniku zvládání testových otázek.
I v letošním školním roce proběhl přípravný kurz pro zájemce o studium na naší škole.
Zájem o tento kurz byl poměrně velký. Zaměřili jsme se na přípravu žáků na formu SCIO
testů, které se nám jeví jako dosti objektivní. Jediná nevýhoda, kterou jim můžeme vytknout,
je, že při nich nelze odlišit správně vyřešený příklad od správného náhodného tipu.
Mgr. Iva Sloupová
PIŠKVORKY
Již pošesté se naše škola zapojila do soutěže v piškvorkách. Školní kolo proběhlo
3. 10. 2013 a setkalo se s velkým zájmem. Zúčastnilo se ho 45 žáků. Ti nejmladší byli oceněni
diplomem a sladkou odměnou. Žáci tercie a vyšších ročníků bojovali o postup do oblastního
kola. To se konalo na našem gymnáziu 6. 11. 2013 a naši školu reprezentovala tři družstva.
Z nich byl nejúspěšnější tým GLP1 ve složení David Bohmann, Daniel Maruštík, Martin Švec,
Marek Bělohoubek a Jan Matas. Tento tým postoupil do krajského kola, kde obsadil pěkné
čtvrté místo.
Mgr. Hana Drobilová
54
Školní kolo soutěže piškvorky
Účastníci oblastního kola. Zleva Marek Švejnoha, Martin Švec, Marek Bělohoubek,
Matěj Bidlák a Pavel Žák.
VELKÝ MATEMATICKÝ ÚSPĚCH
Jako každým rokem se i letos konala na naší škole všechna krajská kola Matematické
olympiády. Letošní ročník byl ovšem pro naši školu velmi úspěšný, protože náš student
Vojtěch Lukeš ze 6. L obsadil v kategorii B 1. místo. Diplom a odměnu si převzal 10. 6. 2014
na slavnostním předávání diplomů na Západočeské univerzitě v Plzni. Moc blahopřejeme a
držíme palce v dalším ročníku!
PaedDr. Naděžda Kubešová
55
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE – VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Již třetím rokem jsme se ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi zapojili do akce
Den bezpečnějšího internetu, letos na téma Vytvořme společně lepší internet….
Tradičně se naši žáci zúčastnili soutěže Bobřík Informatiky, letos s menší úspěšností než
v uplynulých letech. Hojnou účast jsme zaznamenali v soutěži Logická olympiáda pořádané
Mensou ČR. Opět se mezi prvních deset soutěžících v krajském kole dostali i naši žáci, jeden
postoupil do kola celostátního.
Z programování letos maturovalo celkem 11 žáků, z informatiky 10, z toho jeden
nepovinně. Zkoušku složili všichni úspěšně.
Jako PK a technické zázemí spolupracujeme s pedagogickým sborem při řešení jejich
problémů v oblasti IT. Bohužel nás stále trápí nedostatečná vybavenost počítačových učeben
odpovídající technikou. Škola obdržela strojní investici na obnovu jedné z učeben, za období
od začátku letních prázdnin 2013 do konce tohoto školního roku se však nepodařilo techniku
vysoutěžit v rámci výběrových řízení. Situace je tak kritická. Výuka probíhá na počítačích
z roku 2004, používaný operační systém Windows XP již není podporován, avšak novější
verze není možné nainstalovat na hardware se slabým výkonem. S používáním zastaralého
operačního systému souvisí i výuka neaktuálních verzí dalšího softwaru. Doufáme, že do
začátku příštího školního roku se podaří výběrová řízení zdárně ukončit. Ještě stále bude
třeba modernizovat zbývající dvě učebny, kde používáme zařízení z let 2005 a 2006.
Nečekáme jen na finanční prostředky od zřizovatele, snažíme se je získat např. pomocí
projektů EU, aktuálně z 34. výzvy ROP Jihozápad.
Mgr. Iva Sloupová
6.9.
NĚMECKÝ JAZYK, FRANCOUZSKÝ JAZYK A RUSKÝ JAZYK
Ve školním roce 2013/2014 komise cizích jazyků pracovala ve složení Mgr. Dagmar
Maříková (předsedkyně PK) a Mgr. Renata Hellusová (německý jazyk) a Mgr. Eliška Fajtová
(francouzština). I letošek byl bohatý na akce pořádané naší předmětovou komisí.
V listopadu 2013 se ve vzdělávacím středisku mládeže v bavorském Waldmünchenu
uskutečnilo diskusní fórum české a německé mládeže Youth Nations Academy. Vybraní žáci
ze třetích ročníků našeho gymnázia se této akce účastnili spolu se studenty partnerského
Gymnázia Josepha-von-Fraunhofera z Chamu (viz samostatná kapitola).
V prosinci se uskutečnily v rámci činnosti komise Nj již tradiční předvánoční zájezdy,
tentokrát do Norimberku – města Albrechta Dürrera. S podobnou akcí počítáme i pro příští
školní rok.
V únoru 2014 se ve spolupráci s plzeňskou pobočkou Tandemu uskutečnil animační
program Do Německa na zkušenou. Žáci získali řadu informací o dobrovolnické službě
v zahraničí a možnostech studia na středních a vysokých školách v Německu.
56
V dubnu 2013 pak žáci obou gymnázií vypracovali v Jugendausbildungsstätte ve
Waldmünchenu ekologický projekt s názvem Gesunde Lebensenergie. Byly to tři dny plné
workshopů, fotodílen, společných prezentací a her (viz samostatná kapitola).
V rámci podpory výuky německého jazyka se studenti naší školy účastnili projektu
Šprechtíme, který pořádala pražská pobočka Goethe-Institutu.
Během podzimu 2012 proběhlo ve škole výběrové řízení na jednoroční stipendijní
pobyt na bavorských gymnáziích v rámci projektu Gastschuljahr in Bayern. Studentky
Kristýna Kozová a Hana Kateřina Radová (obě 6. L) úspěšně prošly výběrem a ve školním roce
2013/2014 studovaly na gymnáziu v bavorském Pegnitzu. I pro příští rok máme tři velmi
dobré kandidáty do tohoto konkurzu – studentka Marie Štemberová (6. L) je již v tomto
okamžiku přijata na gymnázium v bavorském Bayreuthu, další dva studenti čekají na
výsledek konkurzního řízení.
V současné době se ve spolupráci s předmětovou sekcí španělského jazyka snažíme
o obnovení spolupráce s novým partnerským gymnáziem, tentokrát s Gymnáziem Wernera
von Siemense v Regensburgu. Jde o propojení předmětových sekcí německého a
španělského jazyka v rámci společných divadelních workshopů konaných v obou jazycích.
Podrobnosti spolupráce jsou zatím v jednání.
V letošním školním roce se bohužel z organizačních důvodů na německé a rakouské
straně nerealizovaly tradiční studentské výměnné pobyty, a to s gymnáziem v německém
Münsingenu a rakouskou Hauptschule v Langenwangu. V obou dvou případech naše komise
počítá s obnovením spolupráce.
V souvislosti s nečekaným úmrtím sbormistra Vladimíra Růžka se na krátkou dobu
přerušila spolupráce s pěveckým sborem z partnerského Gymnázia Josepha von Fraunhofera
v Chamu. Spolupráce se opět obnovila společným třídenním workshopem v Centru Bavaria
Bohemia v Schönsee. Tato akce byla zakončena společným koncertem hudebních i
pěveckých souborů obou škol. Pro příští školní rok jsou v jednání termíny pro společné
předvánoční a jarní koncerty.
V rámci spolupráce s partnerským gymnáziem v Chamu máme v plánu uskutečnit
pětidenní akci s názvem Prevence násilí a závislosti a Třídní kolektiv a spolupráce. Tento
projekt společně připravují česká a bavorská policie.
V rámci výuky ruského jazyka se naše škola velmi úspěšně zapojila do soutěže Ars
poetica Puškinův památník. Po vítězství v krajském kole naši školu úspěšně reprezentovala
studentka Taťána Panošová z 3. A na celostátní přehlídce v Praze.
Mgr. Dagmar Maříková
57
GESUNDE LEBENSENERGIE – ZDRAVÁ ŽIVOTNÍ ENERGIE
Na začátku dubna se studenti Gymnázia Luďka Pika Plzeň společně se studenty
partnerského Gymnázia Josepha von Fraunhofera z německého Chamu zúčastnili
mezinárodního projektu o zdravé výživě. Akce se konala v zajímavém prostředí budovy
Jugendbildungsstätte – pod vedením profesorek Mgr. Dagmar Maříkové a Mgr. Ivany
Sirotkové.
Ve středu 2. 4. 2014 jsme vyrazili do německého Waldmünchenu účastnit se na
projektu Gesunde Leben und Energie. Hned po příjezdu nás přivítaly lektorky, které nás
provázely celým programem. Následovala prohlídka areálu, po které se čeští i němečtí
studenti sešli v aule. Po výzvě lektorek každý z nás napsal na lísteček, co od programu
očekává a jaké aktivity by ho bavily. A následovala první hra, při které jsme se vzájemně
naučili další užitečná německá a česká slova. Poté jsme se rozdělili do česko-německých
dvojic a dostali za úkol dohromady nakreslit erb s našimi oblíbenými aktivitami. Překvapilo
nás, kolik společných zájmů každá dvojice našla. Tím dopolední program skončil a my se
vydali na oběd. O švédských stolech se nám v naší školní jídelně může jen zdát. Na své si
přišli i vegetariáni.
Po obědě jsme byli rozděleni do česko-německých skupin po šesti a hráli jsme hru na
téma metabolismus. Hra spočívala v tom, že každému týmu byla přiřazena potravina a
skupina absolvovala virtuální cestu trávicím traktem. Během cesty jsme zjišťovali odpovědi
na různé otázky a dozvěděli jsme se, jak jednotlivé orgány fungují. Naučili jsme se, v které
části těla se tráví enzymy, bílkoviny, sacharidy, vitamíny a lipidy. Příjemným zakončením
náročného dne byla večeře a po ní jsme si mohli zahrát volejbal, kulečník, stolní tenis,
stolního fotbalu a Wii.
Další den po snídani jsme se opět sešli v aule, kde jsme začali hrou na téma nákupní
seznam, při které jsme si zaběhali a naučili se další nová slova. Zbytek dopoledne nám
zabrala hra na principu Člověče, nezlob se!, během níž jsme se s německými studenty
58
vzájemně učili názvy potravin a řešili úlohy k tématu zdravá výživa. Většinu z nás pobavil
úkol, při němž jsme měli zazpívat národní hymnu na jedné noze. Posledním úkolem
dopoledne bylo seřadit se pantomimicky abecedně podle našich jmen, při tom jsme ale
museli stát na židlích a nesměli se dotknout podlahy. To se nám samozřejmě těsně před
koncem podařilo, a tak jsme museli začít znovu.
Po obědě a krátké pauze následovala příprava projektového dne. Dvanáctičlenné
skupiny si mezi sebou rozdělily tato čtyři témata: biopotraviny, hladomor vs. vyhazování
potravin, vegetariáni vs. lidé, co jedí maso a GMO (geneticky modifikované organismy).
K dispozici byli dva odborníci, počítače a encyklopedie. Ze začátku jsme pracovali odděleně,
ale postupně se bariéry prolomily a komunikace v mezinárodních týmech se zlepšila.
Výsledné prezentace i diskuze se velmi podařily, přestože nás zlobila technika.
V pátek ráno jsme absolvovali poslední hru na potravinového inspektora a uvědomili
si, jak nám seminář rychle utekl. S Waldmünchenem jsme se neradi loučili, ale už teď se
těšíme na pokračování projektu, které se bude konat v září na naší škole.
Markéta Hrubá, Michaela Vastlová, 6.L
59
SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE
První pondělí po vánočních prázdninách proběhlo školní kolo konverzační soutěže
v německém jazyce, kterého se zúčastnili čtyři studenti ve dvou kategoriích. Do okresního
kola postoupily Michaela Pihrtová (7. L) a Veronika Majerová (4. L), která za své jazykové
schopnosti získala krásné třetí místo. Gratulujeme!
Student Daniel Říha (5.L) automaticky postupuje do kola krajského, protože v prvním
pololetí tohoto školního roku strávil tři měsíce v německém Hannoveru. Držíme palce.
YOUTH NATIONS ACADEMY (19. – 22. 11. 2013)
Fotografie:

http://efchenice.rajce.idnes.cz/Waldmunchen

http://www.gop.pilsedu.cz/galerie/thumbnails.php?album=127
"Už jsem vám říkala o Waldmünchenu? Tam někdo z vás musí jet!" vyhrkla na nás jednou
nadšeně paní profesorka Dagmar Maříková na hodině němčiny a my už tak z principu se
tvářili, co si to na nás zase vymyslela. To jsme ale ještě netušili, o čem báječném právě paní
profesorka promluvila. "Když ptáčka lákají, pěkně mu zpívají," říkala jsem si, když paní
profesorka vyprávěla o všem úžasném, co se na 2-Nations-Youth-Academy ve
Waldmünchenu odehrává. Ale v zájmu procvičení němčiny jsem nabídku zvážila a nakonec
jsme já, Míra Havlíček (8. L) a Dan Weinfurter (7. L) vyjeli z Plzně směr Domažlice. Auto, do
kterého jsme v Domažlicích nastoupili, nás odvezlo do jakéhosi zámku, kde už na nás v
recepci čekali s visačkami s naším jménem. Zapsali jsme se na pokoje a podle informace
60
„15.30 kafe und kuchen“ jsme dorazili na první shromáždění. Ve skupinkách u stolů už seděli
ostatní účastníci a během vychutnávání výborného koláče si vyprávěli všelijaké historky.
Vyjukaně jsem si přisedla k Danovi a Mírovi, kteří už seděli u stolu s dalšími českými dívkami.
Pak se nás všech 40 účastníků přesunulo do auly, kde se nejen pokračovalo v seznamování, a
také jsme se dozvěděli, co se námi v projektu Zukunft im Focus – Budoucnost v hledáčku (což
bylo téma letošní 2-Nations-Youth-Academy) zamýšlí. Nejprve jsme se rozdělili do pěti
skupin podle toho, co nás z daných témat Gemeinsam Leben, Berufsbildung,
Hochschulbildung, Tourismus a Erneuerbare Energien
(Společný život, Vzdělání,
Vysokoškolské studium, Turistika a Obnovitelné zdroje) nejvíce zajímalo a pustili se do práce.
Museli jsme vymyslet, jak vyřešit všechny problémy spjaté s jednotlivými tématy. Ke
každému problému svými nápady přispívalo všech 40 účastníků. Každá skupina pak vybrala
nejlepších nápady a musela je zpracovat do čtvrtečního večera, kdy byly prezentovány na
slavnostním večeru. Na ten se sjelo kromě ředitelů většiny zúčastněných škol také několik
významných hostů, kteří měli co do činění s danou problematikou a na závěr prezentací s
námi na dané téma diskutovali. Na vytvoření prezentací nebylo moc času, což vyžadovalo
opravdu velké nasazení nás všech a jazyková bariéra nám nesměla činit potíže! Jeden
z nejlepších výstupů bylo humorné video o tom, jak Čechům zní němčina a Němcům čeština.
Nakonec se čtvrteční prezentování a následná oslava v zámeckém sklípku velice povedly.
Ačkoli jsme na semináři měli spoustu práce, našli jsme si čas a spřátelili se nejen s Čechy z
jiných plzeňských gymnázií, ale také s chytrými, vtipnými a přátelskými Němci. Myslím, že
seminář, jehož prvotní účel je sdružovat Západní Čechy a Bavorsko, splnil svůj účel!
Eva Sýkorová, 7. L
STUDIUM V NĚMECKÉM PEGNITZU
Už téměř dva měsíce je mým druhým domovem městečko Pegnitz v Bavorsku. Přijela
jsem natěšená s dvěma zavazadly a třemi slovníky. Pár dní trvalo, než jsem přivykla němčině
a rozmluvila se. Největší podporou mi byla v těch dnech určitě hostitelská rodina, se kterou
si od začátků skvěle rozumím. Opravdu se stala mou druhou rodinou.
První týdny byly skvělé, škola se ještě rozbíhala a byl čas na spoustu výletů a akcí,
které jsme s rodinou podnikali. Pak ale začalo látky přibývat, začalo se zkoušet, přibyla
spousta domácích úkolů a tvrdá příprava z hodiny na hodinu. Velký nezvyk byly hlavně
nehlášené testy a každý den spousta domácích úkolů, které tu všichni opravdu dělají. Člověk
je ale flexibilní tvor, takže jsem si rychle zvykla.
Co se týče kuchyně, je Bavorsko velmi blízko Česku. Za typicky bavorské se tu
považuje vepřová pečeně, bavorské zelí a knedlíky, čili takové české knedlo-vepřo-zelo,
špecle, klobásy a dále třeba Flammkuchen, pod čímž si člověk může představit obdobnou
placku jako je pizza.
Lidé, se kterými jsem se tu doposud potkala a poznala, jsou velmi ochotní, tolerantní
a hlavně společenští. Nenarazíte tu snad na nikoho, kdo by nenavštěvoval nějaký spolek
nebo neměl nějaké zájmy. I proto je v Pegnitzu mnoho možností, jak vyplnit volný čas.
Zkusila jsem jak judo nebo balet, tak třeba atletiku. Překvapením bylo, že tréninky jsou často
61
jen jednou maximálně dvakrát týdně – sport je tu vždy až na druhém místě za školou. Každý
týden se ve městě pořádá nějaká akce, jako je třeba karneval, Halloween party nebo trhy,
takže se tu opravdu nenudím.
Pegnitz
Dnes se v Německu rozdávalo vysvědčení, i já jsem dostala to svoje. Známky jsou díky
hodným učitelům dobré. Jinak od vánočních prázdnin jsem se tu byla podívat na závěrečné
lekci tanečních, což se mi moc líbilo. Jednou jsme byli s rodinou lyžovat, ačkoli sjezdovka byla
spíš hnědá než bílá. Letos je to se sněhem bída i v Německu.
Doufám, že vám školní rok ubíhá tak rychle a příjemně, jako mně zdejší pobyt!
Viele Grüße aus Deutschland!
Hana Kateřina Radová, 7.L
6.10. ŠPANĚLSKÝ JAZYK A BILINGVA
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Komise španělského jazyka pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení
Mgr. Margarita Gianino Sánchez, Lic. Javier Moreno Godoy, Mgr. Aleš Janoušek, Mgr.
Jaroslava Rachová, Mgr. Jana Recmanová, (předsedkyně PK), Lic. César Dopico Rodríguez,
Lic. Javier Úbeda Sancho, Mgr. Iva Sloupová, Mgr. Daniela Trinerová a Lic. Rubén Grilo Zaya. I
v letošním roce jsme pro naše studenty přichystali řadu zajímavých akcí.
62
9. září 2013 se žáci 2. E a jejich rodiče zúčastnili akce k Mezinárodnímu roku quinoy
v restauraci U Švejka v Plzni.
Žáci si připravili prezentaci a představili nejenom tuto rostlinu, ale i pokrmy z ní
připravené, které bylo možno následně ochutnat. Akci za pomoci studentů připravila
Margarita Gianino Sanchézová a přijela i peruánská velvyslankyně Marita Landaveri
Porturasová.
26. září v rámci Evropského dne jazyků navštívila třída 3. E Instituto Cervantes v Praze
a třídy 2. E a 4. E se zúčastnily semináře na téma Jazyková rozmanitost Evropské unie, který
se konal v Anglické knihovně v Plzni.
Velvvyslankyně Marita Landaveri Porturas sedmá zleva, po její pravici Margarita Gianino Sánchez
Od 7. do 18. října probíhal v Plzni Týden hispánské kultury, který pořádá Centrum
španělské kultury a vzdělávání. Studenti naší školy se zúčastnili slavnostního průvodu na
téma mexických dušiček, promítání španělských krátkometrážních filmů Pedra Palaciose a
besedy s ním a přednášky o svaté pouti do Santiaga de Compostela. 14. října již tradičně
studenti ve školní jídelně připravili za pomoci španělských profesorů Rubéna Zayi Grila,
Javiera Godoye Morena a Javiera Sancha Úbedy španělské pokrmy, které následně nabídli
k ochutnání ostatním žákům a učitelům.
5. listopadu 2013 byly vyhlášeny výsledky soutěže Zlato Inků, která se koná pod
záštitou Velvyslanectví Peruánské republiky. První místo vyhrála se svou prací studentka
Veronika Úblová z 8. M a druhé místo obsadil Radek Vladař 3. L. Ceny předávala na
plzeňské radnici velvyslankyně Marita Landaveri Porturasová. Po předání cen následovala
ochutnávka peruánských jídel.
63
Ocenění studenti v obřadní síni plzeňské radnice
V říjnu byla naše škola vybrána k překladatelské soutěži pro studenty středních škol
v Evropské unii Juvenes Translatores. Soutěž se konala 28. listopadu a naši školu zastupovali
studenti František Nykles, Anna Štorchová (oba 5. E) a Adéla Nová (4. E), kteří překládali text
ze španělského jazyka, a Kristýna Suková a Jan Valenta (oba 6. L) překládali text z anglického
jazyka. V rámci školy byly Evropskou komisí nejlépe vyhodnoceny překlady Františka Nyklese
a Jana Valenty.
5. prosince 2013 se uskutečnilo divadelní setkání studentů gymnázií a škol během
Dnů španělské kultury v Klatovech, kde třídy 3. E a 7. L představily své divadelní hry a třída
3. A si připravila krátký videofilm. 14. ledna 2014 se konal Den otevřených dveří. Studenti si
připravili krátké křížovky nebo slovíčka pro zájemce o studium španělského jazyka. Velký
zájem byl i o učebnice, podle kterých se učí v bilingvní i nebilingvní sekci. 24. ledna 2014
proběhlo školní kolo olympiády ve španělském jazyce. V kategorii SŠI vyhrál Jan Šlechta ze
2. A a v kategorii SŠII Tadeáš Škopek ze 4. A. Oba studenti postoupili do okresního kola, které
se konalo v březnu. Jan Šlechta skončil na druhém místě a Tadeáš Škopek na třetím místě ve
svých kategoriích. Oběma gratulujeme.
V únoru se žáci španělského jazyka zúčastnili celostátní konverzační soutěže na téma
Moje oblíbené město, dále byli i na recitační soutěži Ústy básníka a psali práce v rámci
soutěže Iberoamerické společnosti. Žáci bilingvní sekce vypracovali práce o automní oblasti
Valencie a o ostrovu Gran Canaria.
Pod vedením učitelů Javiera Godoye Morena a Rubéna Zayi Grila studentky 4. E a 5. E
během celého roku zkoušely divadelní hru El Lazarillo de Tormes, kterou v březnu představily
na přehlídce divadel bilingvních sekcí v Brně. Společně se studenty 3. E a jejich hrou El
Quijote následně tuto hru zahrály pro studenty Gymnázia Josepha Von Fraunhofera
v Chamu, poté v rámci Dne knihy v ulici B. Smetany u Studijní a vědecké knihovny a
naposledy 10. června v divadélku Jonáš pro rodiče a přátele.
64
Studentky 4. a 5. E při svém divadelním vystoupení
Studenti 3. E při svém vystoupení u budovy Studijní a vědecké knihovny v Plzni.
V tomto školním roce proběhla druhá maturitní zkouška v bilingvní sekci. 15. dubna
studenti psali písemnou práci ze španělského jazyka a literatury. Od 20. do 23. května se
konala ústní část maturitní zkoušky. V profilové části studenti povinně skládali zkoušku ze
španělského jazyka a literatury a pak si mohli vybrat jeden z předmětů vyučovaných ve
španělštině. Nejvíce studentů maturovalo ze zeměpisu, dále pak z matematiky a dějepisu.
V maturitní komisi zasedli i atašé pro vzdělávání španělského ministerstva školství Pilar
Barrero García a inspektor José Ángel Ónega Ónega. 10. června všech 25 studentů obdrželo
maturitní vysvědčení z rukou španělského velvyslance Pascuala Ignacia Navarry Ríose při
slavnostním vyřazení na plzeňské radnici.
65
12. a 13. května proběhla recitační, překladová a divadelní soutěž Ars Poeticae na
Gymnáziu Františka Križíka v Plzni. V tomto školním roce bylo poprvé možné soutěžit i ve
španělském jazyce. V první kategorii v recitaci vyhrála soutěž Lucie Malánová a druhé místo
získal Pavel Bouček (oba 2. E). Ve druhé kategorii v recitaci vyhrál Pavel Žák a třetí místo
získala Diana Řeháčková (oba 7. L). V kategorii překlad básně ze španělského jazyka vyhrála
Anna Juhová a druhé místo získala Lucie Malánová (obě 2. E). V kategorii divadelních
představení obsadili druhé místo studenti 3. E se svojí hrou El Quijote.
1. – 8. června se 23 žáků 2. E zúčastnilo studijního jazykového pobytu ve španělském
Alicante. Během pobytu byli ubytováni v hostitelských rodinách, chodili na jazykový kurz a
měli odpolední aktivity, během kterých poznávali památky a kulturu.
Žáci 2. E ve španělském Alicante
V rámci dalšího vzdělávání se učitelé španělského jazyka zúčastnili ve spolupráci
s Instituto Cervantes didaktických seminářů Sábados ELE que ELE a zároveň byli proškoleni
na hodnotitele ústní zkoušky mezinárodní zkoušky DELE ve všech úrovních (A1, A2, B1, B2,
C1, C2).
Mgr. Jana Recmanová
66
MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ PŘEVZALI STUDENTI ČESKO-ŠPANĚLSKÉHO
GYMNÁZIA Z RUKOU VELVYSLANCE
„Dnešek je významným dnem ve vašich životech. Končí období osobní a odborné
přípravy a začíná nové, neméně významné. Věřím, že úsilí, které jste do studia vložili, v nové
etapě univerzitního a odborného vzdělání dobře zúročíte. Přeji vám do této etapy vše
nejlepší,“ zaznělo dnes v obřadní síni plzeňské radnice od velvyslance Španělského království
J. E. Pascuala Ignacia Navarro Ríose, který byl přítomen na slavnostním předávání
maturitních vysvědčení absolventům česko-španělského studia na Gymnáziu Luďka Pika.
Jako jediné v Plzni se systematicky věnuje výuce španělského jazyka.
Velvyslanec Pascual Navarro Ríos na plzeňské radnici
„Přidaná hodnota dvojjazyčného studia spočívá v tom, že se v něm vynikající úroveň
školy, v tomto případě Gymnázia Luďka Pika, snoubí s bližším poznáním jiného jazyka,
kultury, hospodářství a společnosti, v tomto případě Španělska a ibero-amerického světa.
Jsem si jist, že jste v průběhu vzdělávání měli možnost přijmout za své hodnoty, které
charakterizují španělskou kulturu, jako jsou například kreativita, solidarita, schopnost
integrace a otevřenost. Jsem přesvědčen, že vám v budoucnu mohou být ku prospěchu,“
uvedl velvyslanec.
Před slavnostním aktem se velvyslanec Ríos krátce setkal s tajemnicí magistrátu
Dagmar Škubalovou, aby jejím prostřednictvím poděkoval vedení města za podporu
projektu.
Zveřejněno: 10.6.2014, Martin Pecuch
67
QUINOA
V pondělí 9. září se žáci 2. E ze španělské bilingvní sekce Gymnázia Luďka Pika spolu
s rodiči zúčastnili akce, jež měla za úkol upozornit, že rok 2013 byl zvolen Organizací
spojených národů jako Mezinárodní rok quinoy.
Žáci přítomným rodičům tuto pseudoobilovinu, v Čechách známou také jako merlík
čilský, nejprve představili formou prezentace a pak nabídli k ochutnávce i různé pokrmy
připravené právě z quinoy. Prezentace proběhla jak v češtině, tak ve španělštině, jelikož celý
večer byla přítomna i peruánská velvyslankyně Marita Landaveri Porturasová. Tu žáci přivítali
květinou a po ochutnávce jídel pronesla pár slov i ona. Pochválila žáky, poděkovala jim za
připravený program a ty, kteří předvedli prezentace, odměnila drobným dárkem. Dále
poděkovala majiteli restaurace U Švejka, kde se celá akce konala, Margaritě Gianino
Sanchézové, která celou akci zorganizovala, kuchařům za uvařené jídlo a třídní učitelce 2.E
Janě Recmanové za tlumočení. Celou třídu pak nakonec ještě odměnila kalendářem s
fotografiemi z Peru. Pak už následovala jen „morčecí tombola“. Do kruhu z očíslovaných
krabic s vyřezanými otvory se vypustilo morče. Do které krabice vlezlo, to číslo vyhrálo. Mezi
cenami byl například další kalendář s fotografiemi. Už teď se těšíme na další podobné akce.
Tomáš Kroupa, 2.E
PROHLÍDKA INSTITUTU CERVANTES
Dne 26. 9. 2013 jela naše třída 3. E do Prahy navštívit Instituto Cervantes. Dozvěděli
jsme se zajímavé informace o této instituci, například že po celém světě je celkem 86
poboček Instituto Cervantes, že zde můžeme studovat španělštinu a že Institut nabízí i kurzy
češtiny pro učitele cizince a v neposlední řadě i kurzy kultury různých hispánských zemí. Po
krátkém úvodu jsme si šli prohlédnout knihovnu, kde převažují díla španělsky píšících autorů,
ale našli jsme i překlady významných děl české literatury. Nakonec jsme nahlédli i do malé
68
galerie. Při příležitosti Evropského dne jazyků jsme si napsali malý kvíz o jazycích. Po
příjemně stráveném dni nás už čekala jen cesta domů.
Magdalena Cubrová, 3. E
JAZYKOVÁ ROZMANITOST EU
Ve čtvrtek 26. 9. 2013 jsme navštívili seminář o Evropské unii. Seminář se konal
v Anglické knihovně v Plzni a trval cca 60 minut. Dozvěděli jsme se, že EU byla založena roku
1948, že je v ní 28 států a že má 24 úředních jazyků. Poslední zemí, která zatím vstoupila do
EU, je Chorvatsko. Hlavním sídlem EU je Brusel. Pak jsme dostali kartičky a měli jsme poznat,
o který jazyk se jedná. Na závěr byl ještě kvíz. Seminář byl zajímavý a poučný.
Samuel Kaše, 2. E
PEDRO PALACIOS: KRÁTKOMETRÁŽNÍ FILMY A BESEDA
Dne 8. 10. 2013 žáci několika tříd vyrazili do Besedy, aby zde zhlédli šest krátkých
filmů ve španělštině. Nejvíce nás zaujal ten poslední – dokument o ženách, které už nemají
manžele, nedostávají peníze od státu, takže nemůžou kupovat jídlo, ani zaplatit doktora a
jejich děti často umírají.
Kateřina Žižková, 4. E
MEXICKÉ DUŠIČKY
Dne 10. 10. 2013 se při příležitosti týdnu Hispánské kultury v Plzni konal El día de los
muertos aneb Dušičky v Mexiku. Naše třída 3. E. měla tu možnost zahrát krátké divadelní
představení na toto téma. Zúčastnilo se celkem osm lidí. Čtyři představovali mrtvoly, ostatní
četli knihy na téma: magie, komedie, horor a drama. Představení bylo zakončeno tancem
Dance Macabre, do kterého byli zapojeni i diváci. I přes vydatný déšť se tento den vydařil.
Magdaléna Cubrová, 3. E
PŘEDNÁŠKA O POUTI DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Dne 16. 10. 2013 jsme se třídou 3. E navštívili Právnickou fakultu v Plzni, abychom si
vyslechli přednášku o svaté pouti do Santiaga de Compostela. Přednáška měla tři části.
V první jsme se dozvěděli o duchovním významu této cesty v porovnání s jinými, následovalo
vyprávění o cestě samotné a závěr patřil zmínce o poutních místech v Čechách. Přednáška se
mi velmi líbila.
Martin Daniel Grundman , 3. E
PŘEDÁVÁNÍ CEN V SOUTĚŽI ZLATO INKŮ
Dne 5. listopadu jsem se zúčastnil slavnostního vyhodnocení soutěže, kterou
pořádalo Velvyslanectví Peruánské republiky společně s městem Plzeň. Tento rok měli
účastníci zaslat literární dílo na téma Zlato Inků. Předávání cen proběhlo v krásném prostředí
obřadní síně plzeňské radnice. Nejdříve všechny uvítala velvyslankyně Peru a poté i
zástupkyně plzeňského primátora. Když došlo na vyhodnocení, nemohl jsem uvěřit, že jsem
69
se umístil na druhém místě v kategorii středních škol. Kromě diplomu obdrželi všichni výherci
pěkné ceny, např. tašku z pravé lamí srsti. Velice mě potěšilo, když za mnou osobně přišla
paní velvyslankyně a poblahopřála mi. Po vyhodnocení následovala ochutnávka výborných
peruánských specialit. Celou dobu panovala velice přátelská a příjemná atmosféra. Soutěž se
mi moc líbila a chtěl bych tímto poděkovat paní učitelce Janě Recmanové a ostatním, kteří mi
účast v soutěži umožnili.
Radek Vladař, 3 .L
Radek Vladař (3.L), velvvyslankyně Peruánské repoubliky Marita Landaveri Porturasová
VAŘENÍ ŠPANĚLSKÝCH SPECIALIT
Dne 14. 10. 2013 se naše třída 2. E spolu se spolužáky z vyššího ročníku dobrovolně
zúčastnila ‚kuchtění se Španěly‘. Vaření dopadlo nad očekávání dobře. Lépe jsme se poznali
s našimi staršími spolužáky, užili si příjemnou atmosféru, naučili se něco ze španělské
kuchyně a zasmáli se naší ‚šikovnosti a zručnosti‘. Přesto a právě proto si myslím, že naší
výuce španělského jazyka to jenom prospělo. Především děkujeme našim kuchařkám, které
nám poskytly prostor ke kuchtění ve školní kuchyni, také za velkou trpělivost a podporu jak
od nich, tak od našich fajn učitelů!
Pavla Hrušková, 2. E
DNY ŠPANĚLSKÉ KULTURY V KLATOVECH
Dne 5. listopadu jsme se sešli s ostatními studenty plzeňských škol na Hlavním
vlakovém nádraží a jeli jsme do Klatov, kde se v místním kině konal Festival španělské
kultury. Zde jsme zhlédli několik představení ve španělštině, která si připravila gymnázia
z Plzně, Klatov a Sušice. Nakonec byl promítán film o flamenku. Všichni jsme se velmi bavili a
představení se nám opravdu líbila.
Martin Daniel Grundman, 3. E
70
MI CIUDAD FAVORITA
Dne 11. 2. 2014 jsem se zúčastnila olympiády ve španělském jazyce, která se konala
v Praze v budově Gymnázia Nad Alejí. Na soutěž jsem se připravovala pod vedením paní
učitelky Daniely Trinerové. Tématem soutěže bylo Mi ciudad favorita a já jsem si zvolila
Cuzco, městečko v Peru nedaleko Machu Picchu. Akce byla o to zajímavější, že porotě
předsedali velvyslanci Kuby, Mexika, Venezuely a Španělska. Jelikož jsem se takovéto akce
účastnila poprvé, tak jsem byla zprvu nervózní, ale nakonec vše dobře dopadlo. Jsem
rozhodně ráda, že jsem se mohla setkat se spoustou nových a zajímavých lidí, získat nové
zkušenosti a poslechnout si i ostatní soutěžící. Nakonec jsme všichni získali diplom a malou
sladkou odměnu.
Jana Krocová, 6.L
6. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU ŠPANĚLSKÉHO DIVADLA
Tento rok se festival konal v Brně ve dnech
23. a 24. března. Z Plzně jsme jeli ve složení sedm
studentek a dva profesoři, Rubén Zaya Grilo a Javier
Godoy Moreno.
Cesta z Plzně do Brna utíkala pomalu. Text jsme si
zopakovaly tolikrát, že už jsme nemyslely na nic
jiného. Na nádraží v Brně jsme dorazili na čas.
Vyzvedli si nás studenti, u kterých jsme byly
ubytované, a hned na uvítanou jsme dostaly balíček
s podrobnou mapou Brna, propiskou, náramkem a
malým průvodcem ve španělštině. V neděli ráno
jsme se všichni sešli na zkoušce světel a zvuku v
divadle, kde na nás čekal i ředitel Aleš Janoušek a
profesorka Jana Recmanová s kulisami. Už při obědě
v restauraci nervozita stoupla natolik, že ani vtipy
profesorů nás neuklidňovaly. Ve čtyři hodiny
odpoledne jsme se už líčily v šatně a převlékaly. Na
jeviště jsme šly až kolem 7. hodiny večer. Všechny
jsme byly nervózní a snažily se navzájem uklidnit.
Jakmile jsme vešly na podium, všechno šlo hladce.
Publikum se smálo, bylo vidět, že nenudíme. Sklidily
jsme obrovský potlesk a pochvaly jak od profesorů,
tak od pana ředitele. Při potlesku jsme každá dostala
růži, tričko a odznak s logem festivalu. V pondělí ráno
jsme se opět všichni sešli v divadle, tentokrát už ne
jako herci, ale jako diváci. Zhlédli jsme další tři hry a
pak se všemi rozloučili a spěchali na vlak z Brna do
Prahy. Cesta zpět utíkala o něco rychleji, protože
jsme si povídali o zážitcích jak z divadla, tak z hostitelských rodin. Byla to úžasná zkušenost a
doufám, že příští rok budu hrát zase, protože zkoušky sice byly velká dřina, ale zároveň
báječná zábava.
Kateřina Žižková, 3. E
71
ŠPANĚLSKÉ DIVADLO V CHAMU
Ve středu 9. dubna jsme v německé partnerské škole v Chamu hráli španělské
divadlo. Po příjezdu ke Gymnáziu Josepha Von Fraunhofera jsme se nejprve přivítali
s německými vrstevníky. Poté nás němečtí studenti provedli po svém městě, které se nám
velmi líbilo. Každý student měl připravené krátké povídání ve španělštině o některé
pamětihodnosti v Chamu. V osm hodin večer začalo představení.
První kus El Lazarillo de Tormes zahrály studentky 4. E a 5. E. Následovalo humorné
zpracování románu Don Quijote de la Mancha od 3. E. Představení se nám povedlo a do
Chamu bychom se rádi podívali znovu.
Irena Bachová a Alžběta Prokopová, 3. E
DEN KNIHY
Ne každého baví číst, avšak pro ty z nás, kteří mají čtení rádi a ke knížkám mají vztah,
byl 23. duben výjimečným dnem. A to proto, že k tomuto datu se už od roku 1955 váže
Světový den knihy a autorských práv.
Vybrané třídy našeho gymnázia měly možnost přiblížit tento svátek veřejnosti a
uspořádat akci na toto téma v centru Plzně. Hrály se klasické divadelní hry, a protože jsme
studenti bilingvní sekce, byla tato představení ve španělštině. Dále jsme zjišťovali od
kolemjdoucích, zda vědí, co je za den 23. duben a úmrtí kterých dvou významných
spisovatelů si připomínáme. Myslíme si, že akce se opravdu vydařila a už se těšíme na příští
rok.
Lucie Malánová a Anna Juhová, 2. E
72
STUDENTSKÉ DIVADLO V PLZNI
Celý školní rok studenti naší
školy pod vedením Rubéna Zaya
Grila a Javiera Godoy Morena pilně
secvičovali dva divadelní kusy,
které již předvedli na Festivalu
španělského divadla v Brně a v
německém Chamu. Nyní přišel čas,
aby je zahráli i v Plzni. I přes
obrovské horko, které ten den
panovalo, se přišlo podívat na
mnoho rodičů, prarodičů a
kamarádů. V 17:00 se začalo
krátkými proslovy ředitele školy
Aleše Janouška a atašé pro
vzdělávání Pilar Barrero Garcíové.
Pak se konečně se mohlo začít
hrát. Jako první vystoupili žáci 3. E
se svou adaptací Dona Quijota.
Bylo to velice zábavné, nezřídka byl
z publika slyšet smích a zvláště
Píseň ovcí se všem velice líbila.
Následovalo přestavení El Lazarillo
de Tormes žákyň ze 4. E a 5. E.
Tento kus byl více vážný, nicméně
provedení bylo doopravdy skvělé.
Celé vystoupení bylo ohromující a
doufejme, že příští rok budou hrát
zase.
Veronika Čechurová, 4. E
JAZYKOVÝ KURZ VE ŠPANĚLSKU
1. 6. 2014 jsme odletěli z Prahy do Valencie. Z Valencie jsme pokračovali autobusem
do Alicante, kde si nás vyzvedly naše španělské rodiny. V rodinách jsme byli po dvojicích.
Náš program po celý týden vypadal následovně: dopoledne výuka španělského
jazyka, od 14:00 do 17:00 volno a od 17:00 do 19:00 odpolední program společně se třídou.
Pondělní aktivita byla prohlídka Alicante, při které nás doprovodili španělští učitelé. Byli jsme
se podívat na pláži a viděli jsme hrad Santa Barbara. Ten jsme navštívili v úterý. Hrad leží na
vysoké hoře, a přestože je cesta k němu hezky upravená, v horku byl výstup k němu dost
namáhavý. Ve středu byl program trochu odlišný, protože jsme se učili jenom dvě hodiny a
pak jsme jeli přímo z centra Alicante do nového města Villa Joyosa. Tam jsme navštívili
katedrálu, pláž a továrnu na čokoládu Valor. Ve čtvrtek jsme zavítali do dvou muzeí.
V prvním byla expozice o Hogueras de Alicante, což jsou oslavy, na kterých lidé spalují sochy,
které vyrobili. V druhém muzeu jsme viděli obrazy umělců přímo z Alicante. Na pátek byla
73
připravena výuka salsy. V sobotu byl den bez školy. Celý den jsme strávili v Aqualandii –
místním aquaparku. V neděli bylo na programu nejhezčí muzeum – Volvo Ocean Race.
Kolem poledne nás vyzvedl autobus a my se rozloučili s rodinami. Jeli jsme do
Valencie, kde jsme strávili ještě dvě hodiny v oceánografickém muzeu. Nejzajímavější bylo
vystoupení delfínů, které trvalo přibližně třicet minut. K večeru jsme se odebrali na letiště a
odletěli domů. Celý pobyt, náplň kurzů i volnočasové aktivity se nám všem moc líbily. Rodiny
byly přátelské a dobře se o nás staraly. I počasí se vydařilo a myslím si, že si všichni týden
v Alicante báječně užili.
Patrik Daniel Vela, 2. E
6.11. TĚLESNÁ VÝCHOVA
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Ve školním roce 2013/14 předmětovou komisi tělesné výchovy tvořili PaedDr. Zdena
Gubišová, Mgr. Pavel Janča, Mgr. Vít Kalaš, Štefan Krupa, Milan Pavlíček (předseda PK) a
Jaroslava Pavlíčková. Během roku se uskutečnilo několik schůzek předmětové komise, na
kterých se projednávaly úkoly a činnost PK v jednotlivých obdobích. Řada úkolů byla řešena
průběžně.
Hodiny tělesné výchovy byly připravovány podle požadavků osnov jednotlivých tříd,
při čemž důraz byl kladen na zvyšování tělesné zdatnosti žáků a rozvoj jejich pohybových
dovedností. Hodiny byly dobře zajištěny i po stránce materiální a bezpečnostní. Přesto se
někteří studenti nevyhnuli lehčím úrazům při nácviku nebo procvičování nových dovedností.
V posledním ročníku je tělesná výchova organizována formou volitelných sportů, což
se nám velmi osvědčilo. Zvýšila se aktivita žáků a snížil se počet studentů uvolněných z TV.
Během studia jsou pro žáky organizovány týdenní pobytové sportovní kurzy se
zaměřením na cykloturistiku a hry v přírodě, vodní turistiku a lyžování sjezdové i běžecké. Na
tento kurz si žáci mohou bezplatně vypůjčit běžecké vybavení ve škole.
Studenti na cyklistickém kurzu
Všichni vyučující TV se snaží vypěstovat v žácích kladný vztah k tělesné výchově a
sportu, což je předpoklad pro dobrou fyzickou kondici a zdravý životní styl. Během školního
74
roku si žáci podle zájmu sami organizují některé sportovní soutěže mezi třídami. V letošním
roce se uskutečnily turnaje v sálové kopané a florbalu.
Fotbalové družstvo
Fotbalisti GLP s Pavlem Horvátem (uprostřed)
V pohybové aktivitě na škole nezůstávají pozadu ani vyučující. Pravidelně se scházejí
na volejbalovém kurtu. Každoročně se pedagogové zúčastňují volejbalového turnaje O Zlatou
75
vánočku, a tím dávají dobrý příklad svým studentům. Někteří vyučující se během školního
roku zúčastnili doškolovacích kurzů.
PK organizovala ve školním roce 2013/14 zorganizovala:

lyžařské kurzy na Zadově pro 2. L a 1. E v lednu a pro 5. L, 1. A a 3. E v Krkonoších
v únoru a březnu

cykloturistický kurz pro tercie v červnu

vodácký kurz pro 7. L, 3. A a 5. E na Vltavě v červnu

Výuku plavání prim a 1.
Ve školním roce 2013/14 se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží ve fotbale, florbalu,
futsalu, volejbale, přespolním běhu a lehké atletice. Velkého úspěchu dosáhli studenti naší
školy v přespolním běhu a volejbale. V přespolním běhu dívky IV. kategorie vyhrály okresní
kolo a i v krajském kole obsadily první místo. Bohužel se nepostupovalo do republikového
finále. Dvě studentky se zúčastnily republikového finále v plážovém volejbale, kde obsadily
osmé místo. V lehké atletice vyhráli chlapci okresní kolo a v krajském kole obsadili třetí
místo.
Přespolní běh – 1. místo v krajském kole
Okresní kolo přespolního běhu
Beachvolejbal – republikové finále
Volejbal
Zájemci o studium TV na pedagogické fakultě využili možnosti procvičení přijímacích
požadavků.
76
V příštím školním roce předmětová komise zorganizuje lyžařské a sportovní kurzy pro
žáky školy a zabezpečí účast na sportovních soutěžích. Vyučující TV se budou účastnit
doškolovacích kurzů. Vedoucí PK se pravidelně zúčastňuje schůzek městské rady AŠSK ČR.
Problémem i nadále zůstává údržba a celkový vzhled školního hřiště.
Milan Pavlíček
6.12. ZEMĚPIS
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
Výuka zeměpisu ve školním roce 2013/2014 probíhala podle předem stanovených
tematických plánů. Komise pracovala ve složení Milan Pavlíček a Jaroslava Pavlíčková
(předsedkyně PK).
V letošním školním roce se naši studenti zúčastnili několika zeměpisných soutěží,
jmenovitě zeměpisné olympiády a soutěže Eurorebus. Školního kola ZO se ve všech
kategoriích zúčastnilo celkem 50 studentů. Nejlepšího umístění v okresním kole, 1. místa,
dosáhl Jan Löffelmann, což mu zaručovalo postup do krajského kola, kde se umístil na
krásném 2. místě. Gratulujeme!
Eurorebus – okresní kolo zleva Jiří Sloup, Jan Löffelmann, Pavel Balda
V soutěži Eurorebus jsme uspěli hůře než v minulých letech. Do soutěže se zapojilo
osm školních tříd a dvě postoupily do celorepublikového finále v Praze, konkrétně třídy 2. L a
4. L. Na celostátním finále v Praze naše škola skončila na 29. místě ze 100. Celkové umístění
tříd bylo 22. a 32. místo v příslušných kategoriích.
77
Zeměpisná tematika je také součástí i některých kurzů. Jedná se o výuku topografie,
která byla prováděna na lyžařském výcvikovém kurzu sekund a na cyklistickém kurzu
v Melchiorově Huti.
Ze zeměpisu maturovalo celkem 39 studentů, 18 ve španělském jazyce a 21 v češtině.
Všichni maturanti zkoušku úspěšně složili.
Jaroslava Pavlíčková
78
7. Projektové aktivity
7.1.
PROJEKT CO ČTEŠ (COMENIUS)
V letošním školním roce jsme se už potřetí zapojili do mezinárodního projektu
Comenius – Partnerství škol, tentokrát na téma Co čteš. Na dva roky se nám staly partnery
škola IES Isabel de Villena ve Valencii (Španělsko) a Collège Henri Wallon v Marseille
(Francie). Jednacím jazykem projektu je španělština.
Letos se uskutečnila tři setkání. Na podzim se konala úvodní schůzka ve Valencii,
které se zúčastnili tři naši učitelé (Rubén Grilo Zaya, Jitka Voráčová, Iva Sloupová), v únoru
bylo setkání ve Francii, na které jeli tři učitelé (César Rodriguez Dopico, Martina Pašková, Iva
Sloupová) a pět studentů 1. E a v březnu jsme týden hostili delegace partnerských škol u nás.
Z každé země přijelo pět studentů a dva učitelé.
Během celého školního roku jsme pracovali na naplánovaných aktivitách, některé
byly společné, některé si každá škola pořádala sama. Na webových stránkách projektu jsou
průběžně zveřejňovány výstupy jednotlivých aktivit a akcí, aby všichni zúčastnění měli
možnost vědět, co se právě na které škole děje.
Výměnný pobyt Marseille
Cennou zkušeností jsou setkání v jednotlivých zemích. Vždy je připraven bohatý
vzdělávací i kulturní program, do kterého je zařazeno poznání školy a výuky, sdílení
dosažených výsledků v projektu, a seznámení se s kulturními památkami města a okolí. Díky
79
projektu máme možnost porovnat své zkušenosti se zkušenostmi zahraničních kolegů
v oblasti vzdělání i výchovy. Samozřejmě i my máme co nabídnout.
Projekty partnerství shledáváme jako jedinečnou možnost poznat život
v partnerských zemích více zblízka, k čemuž velkou měrou přispívá, že studenti jsou vždy po
celý týden hosty v rodinách partnerů.
Mgr. Martina Pašková, Mgr. Iva Sloupová
7.2.
GYMNÁZIUM LUĎKA PIKA – EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM
V letošním školním roce jsme ukončili projekt Gymnázium Luďka Pika financovaný
z OP VK EU Peníze středním školám. Celkově se za celou dobu trvání projektu (od 1. 5. 2012
do 30. 4. 2014) zapojilo 31 pedagogů, kteří vytvořili celkem 784 DUMů v rámci šablon III/2 –
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol. Dále jsme již ve školním roce
2012/2013 realizovali šablonu IV/1 – Individualizace výuky pro rozvoj matematické
gramotnosti žáků středních škol. Podpořili jsme celkem dvě skupiny žáků ze dvou tříd
bilingvní sekce školy. Díky tomuto projektu jsme mohli kromě jiného vybavit 12 učeben
novou prezentační a ICT technikou.
Mgr. Iva Sloupová, Mgr. Martina Pašková
7.3.
INDIVIDUÁLNÍ MOBILITA ŽÁKŮ (IPM – INDIVIDUAL PUPIL
MOBILITY)
Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty udělila GLP ocenění Pečeť kvality
za dlouholetou aktivní spolupráci a příkladnou realizaci projektu IPM (viz příloha – Brožura
Pečeť kvality 2013). Ocenění bylo předáno v říjnu na konferenci v Praze Mgr. Jaroslavě
Rachové a Lic. Javierovi Sancho Ubedovi. Výměnné studijní pobyty mezi GLP a španělskou
školou IES Isabel de Villena probíhají nepřetržitě již od roku 2010.
Podobně jako v předcházejících letech, čtyři žáci z bilingvní sekce GLP studovali ve
Valencii od září do prosince 2013 a v březnu 2014 přijeli čtyři španělští studenti zakusit
studium na GLP. Třída 3. E je velmi rychle přijala do svého kolektivu jako staré známé, jelikož
s některými se setkávali již dříve v průběhu mezinárodních setkání projektu Comenius
Reklama a zprávy, Informace – dezinformace, který probíhal v letech 2011– 13.
I ze španělské školy a španělských rodin přišly zprávy o příkladném chování, úsilí při
studiu a rychlé asimilaci našich studentů během jejich pobytu ve Valencii. Přestože byl tento
rok pro učitele i žáky zapojené do IPM úspěšný, jedná se zároveň bohužel o prozatím
poslední výměnu. Sedmileté období financování Evropskou unií končí a spolu s ním i projekty
Comenius. Nově nabízený projekt Erasmus Plus umožňuje tzv. dlouhodobé mobility, ale již
80
nelze o ně žádat odděleně, jen jako součást širší multilaterální spolupráce. Doufejme, že se
oběma školám podaří v budoucnu znovu navázat na započatou tradici studijních výměn žáků.
Mgr. Jaroslava Rachová
Čeští studenti ve Valencii
Výměnný studijní pobyt v rámci projektu IPM
81
7.4.
PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
(PTPV) V PLZEŇSKÉM KRAJI NA GLP V PLZNI
DOSAVADNÍ GENEZE PROJEKTU
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR MŠ ČR V SOULADU SE ZÁMĚREM EU
První informace o projektu PTPV zazněly na jaře 2013 na poradě ředitelů plzeňských
škol. K zapojení do projektu bylo vyzváno GLP, a to přímo JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou,
MBA, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje. Oslovena byla
předmětová komise fyziky (PKF), a přestože na rozhodování o účasti, zpracování záměru a
sestavení finančního plánu bylo velmi málo času, pokusili jsme se připravit podklady.
PKF měla od počátku přímou podporu ředitele školy, obě strany si byly vědomy
přínosu pro školu, a to v několika rovinách: investiční, spotřební i mzdové. Za pomoci
rozvojové agentury jsme potřebné materiály předložili KÚ Plzeňského kraje a již v červnu
jsme začali vyjednávat s vnějšími zapojenými ZŠ, což byla nutná podmínka pro realizaci.
Předmětem projektu je inovace odborné učebny A34, laboratoře fyziky B33, pořízení
investičního i neinvestičního vybavení s cílem využití jak při povinné výuce, tak ve
volnočasových aktivitách zřízených pro žáky gymnázia. Inovované prostory budou moci
formou sdílení učeben využívat i zapojené základní školy jak pro svou povinnou výuku, tak
pro volnočasové aktivity.
V druhé polovině prázdnin 2013 obdržela naše škola informace, že se KÚ stal
příjemcem podpory pro realizaci projektu a že GLP se dostala mezi 18 vybraných škol.
Projekt jako takový byl vyhodnocen jako druhý nejlepší v republice. Co to pro nás
znamenalo? Hlavně to znamenalo spoustu mravenčí práce pro celou PKF za značné podpory
ředitele školy. Vzhledem k objemu projektu bylo rozhodnuto zapojit další dva členy vedení
s příslušnými kompetencemi.
Co už jsme stihli? Navázali jsme spolupráci s 12. ZŠ a 22. ZŠ v Plzni, ZŠ Chrást a ZŠ
Dýšina. Podzim 2013 byl ve znamení přípravy veřejné zakázky na realizaci rekonstrukce
laboratoře fyziky a úpravu učebny fyziky a nákupu pomůcek a přístrojů. Na konci roku 2013
se uskutečnila výběrová řízení, počátkem roku 2014 začala realizace a od února plnění tzv.
klíčových aktivit z kapitoly B, která se vyznačuje již přímým (jistě pozitivním) dopadem na
žáky.
Co se rozumí dopadem na žáky? Třídy nižšího osmiletého gymnázia jsou do projektu
zahrnuty jako přímá cílová skupina formou průměrně jedné hodiny týdně; vždy polovina
82
třídy má 1krát za 14 dní dvě hodiny, a to z důvodu bezpečnosti práce při praktických úlohách.
Tyto aktivity je nutné zahrnout do rozvrhu s ohledem na další akce v laboratoři fyziky, na
další provozní možnosti školy i také na další volnočasové aktivity žáků. Body v projektu jsme
získali i za to, že do něj jsou v podstatě zahrnuti všichni žáci školy při stávajících hodinách
fyziky, a to ve všech třech formách studia (osmileté, šestileté – bilingva, čtyřleté). Díky
pochopení rodičů žáků, kteří dali souhlas se zapojením dětí do projektu, můžeme plnit
zadané podmínky.
Od února 2014 je pro žáky nižšího gymnázia veden kroužek Zajímavá fyzika.
Obsahová náplň kroužku je založena především na drobných praktických činnostech
s využitím nových moderních pomůcek a měřicí techniky, např. systému Vernier. Kroužek
Zajímavá fyzika byl zřízen i pro žáky zapojených ZŠ. Navazuje přímo na sdílení učeben. Žáci
mají zároveň možnost seznámit se s prostředím střední školy, na které by mohli jednou
studovat.
Dále je nutno zmínit i spolupráci mezi učiteli fyziky ze zapojených ZŠ a GLP. Vzájemně
spolupracují také učitelé fyziky Mikulášského gymnázia, Masarykova gymnázia a GLP.
Součástí projektu byla akce Ručičky kraje, na které jsme se podíleli společně
s vybranými žáky. Další část projektu se bude odehrávat ve školním roce 2014/2015. Kromě
stávajících činností nás čekají setkání metodiků projektu.
Dosavadní ohlasy ze strany žáků i učitelů jsou pozitivní.
Mgr. Ivana Sirotková, garant projektu
83
8. Další zajímavé akce školy
8.1.
36. ROČNÍK STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI NA GLP
Naše gymnázium se již tradičně ujalo organizace Krajské přehlídky Středoškolské
odborné činnosti (SOČ) Plzeňského kraje. 36. ročník jsme zahájili seminářem pro začínající
autory SOČ, který se konal 4. 11. 2013 spolu s cyklem naučně populárních přednášek za
podpory projektu SPVaV Západočeské univerzity v Plzni.
Ředitel GLP Aleš Janoušek vítá účastníky semináře SOČ pro začínající autory
Semináře pro začínající autory se zúčastnilo 12 žáků naší školy, svoji středoškolskou
odbornou práci dokončily dvě žákyně třídy 7. L. Diana Řeháčková s prací Výroba
jáchymovského rádia v 1. polovině 20. století a Eva Sýkorová s prací Poruchy příjmu potravy
u mladistvých. Obě postoupily do Krajské přehlídky SOČ, ve které Eva obsadila 2. místo
v oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času a Diana
3. místo v oboru 3. Chemie. Do celostátního kola ale ani jedna z dívek neprobojovala.
Nicméně o kvalitě prací svědčí skutečnost, že Diana tu svoji prezentovala na mezinárodním
festivalu mladých vědců E(x)plory Science Fair v polské Gdyni.
36. ročník SOČ vyvrcholil celostátní přehlídkou, jejíž organizace se ujalo naše
gymnázium. Přípravy, které trvaly celý rok, začaly již na slavnostním zakončení Celostátní
přehlídky 35. ročníku SOČ v Brně, kde ředitel gymnázia Aleš Janoušek převzal 16. 6. 2013
symbol SOČ – sovu a kroniku. Ve dnech 13. až 15. 6. 2014 jsme hostili 320 soutěžících s 285
pracemi z osmnácti vědních oborů a spolu s nimi 90 porotců, 6 členů ÚK SOČ a 16 pedagogů
v roli doprovodu. Děkujeme Krajskému úřadu PK, Talentcentru NIDV MŠMT, městu Plzni,
Techmánii Science Center a dalším významným sponzorům této soutěže, bez jejichž finanční
84
a organizační podpory by nebylo možné tuto soutěž talentovaných středoškoláků, budoucích
odborníků a vědců, uspořádat.
Mgr. Eva Cibulková
Krajská přehlídka SOČ PK - Diana Řeháčková
Krajská přehlídka SOČ PK - Eva Sýkorová
Slavnostního zahájení CP SOČ se zúčastnili: zleva ministr školství Marcel Chládek, předseda ÚK SOČ
Milan Škrabal, ředitel GLP Aleš Janoušek, primátor města Plzně Martin Baxa
85
Slavnostní zahájení CP SOČ 2014 v Techmánia Science Center
8.2.
V DEN UČITELŮ PŘEVZALI OCENĚNÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
PEDAGOGOVÉ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Nejúspěšnější pedagogy v regionu ocenil při příležitosti Dne učitelů 28. března 2014
hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Ocenění uděluje kraj vůbec poprvé a jeho cílem je
symbolicky poděkovat učitelům, kteří své studenty podporují při mimoškolních aktivitách,
připravují je na soutěže a olympiády nebo spolupracují na odborných kempech pro
talentované žáky.
V den výročí narození patrona českého školství Jana Ámose Komenského, v České
republice připomínaného jako Den učitelů, si cenu převzalo 21 pedagogů ze škol v Plzeňském
kraji. „Pedagogické povolání patří mezi jedno z nejdůležitějších a finančně nedoceněných.
Jsem proto rád, že alespoň prostřednictvím ocenění Úspěšný učitel můžeme upozornit na
pedagogy, kteří do své práce vkládají něco víc, vedou své svěřence k dalšímu vzdělávání,
připravují je na soutěže a pracují s nimi při odborných kempech. Všem těmto pedagogům
patří můj velký obdiv a poděkování," řekl hejtman Václav Šlajs.
Mezi 21 oceněnými jsou jak učitelé základních a středních škol, gymnázií, odborných
učilišť, tak i vysokoškolští pedagogové. Jsou to ti, kteří dělají pro své žáky studium
zajímavějším, pomáhají rozvíjet jejich schopnosti, organizují soutěže, semináře, olympiády či
kempy nebo žákům v rámci odborných předmětů umožňují podílet se na realizaci
konkrétních staveb, výrobků nebo projektů. „Povolání učitelů je náročné a mnohdy
nedoceněné. Chceme proto touto cestou poděkovat pedagogům, kteří se věnují studentům
často nad rámec svých povinností, ocenit je za práci, jejímž výsledkem jsou nejen úspěchy
jejich žáků a studentů na různých soutěžích, ale především probuzený zájem studentů o jejich
86
obor a chuť se v něm zlepšovat," dodává Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství,
sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Po slavnostním předání ocenění mohli přímo studenti předvést něco ze své práce,
následovala totiž módní přehlídka šatů, které vytvořili žákyně Integrované střední školy
živnostenské v Plzni. V samém závěru vystoupila úspěšná plzeňská flétnistka Barbora
Haasová, která v roce 2011 uspěla v soutěži Concertino Praga.
Zleva hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, PaedDr. Naděžda Kubešová a náměstek hejtmana
pro oblast školství a sportu Jiří Struček
náhled: 2. 4. 2014, 10:01 h, http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/v-den-ucitelu-prevzalioceneni-nejuspesnejsi-pedagogove-plzenskeho-kraje-0
8.3.
V TECHMANII SE BUDE DISKUTOVAT NA TÉMA ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU
Plzeňská Techmania Science Center pořádá ve dnech 7. a 8. října 2013 diskusní hru na
téma (ne)správného stravování a zdravého životního stylu. Závěry diskusní hry poslouží jako
zpětná vazba současné praxe v EU a stanou se podkladem pro rozhodování politiků Evropské
unie.
Na 80 žáků a studentů ve věku 14 – 21 let se na půdě plzeňského Gymnázia Luďka
Pika zapojí do interaktivní hry, v níž zformulují své zkušenosti a názory např. na příčiny
obezity, poruchy přijmu potravy, správné označování potravin nebo na to, jak stravovací
návyky rodičů působí na děti.
87
Studenti GLP v Techmania Science Center
"Ve dnech 7. a 8. října proběhne v prostorách Gymnázia Luďka Pika v Plzni workshop
projektu Inprofood, který je organizován Evropskou unií a realizován Techmanií. Projekt
Inprofood reaguje na známou skutečnost o tom, že to, co jíme, značně ovlivňuje naše zdraví.
Pomocí atraktivní dvoudenní hry chceme zjistit, jak se stravují plzeňští studenti, ale především
znát jejich názory na správný životní styl," uvedl Ondřej Sloup z Techmanie.
Základem celoevropského projektu, jehož koordinaci pro Českou republiku získalo
Techmania Science Center, je schopnost umět si udělat vlastní názor a vyjádřit se k tomu, co
mladí lidé považují v oblasti stravování za správné a co odmítají.
K tomu slouží diskusní hra Decide. S její pomocí se studenti budou otevřeně bavit
o tématech, jako je nadváha a obezita, plýtvání potravinami, (ne)férové reklamní kampaně,
označování potravin, zdravá strava či nemoci a poruchy příjmu potravy.
Hru si zahraje několik skupinek studentů. Ti budou po dva dny rozebírat například
otázky, zda může být jídlo zároveň rychlé i zdravé, zda musí být zdravá strava nezbytně
dražší, než ta nezdravá, nebo jestli opravdu fungují diety na hubnutí.
Projekt Inprofood reaguje na skutečnost, že od 80. let 20. století vzrostl počet
obézních lidí na Zemi až dvojnásobně. Reflektuje mj. také zjištění evropských úředníků, že
lidé mají tendenci přebírat stravovací návyky svých přátel.
"Pokud mají vaši přátelé nadváhu, existuje větší pravděpodobnost, že ji budete mít také.
Můžeme parafrázovat, že jsme tím, co jí naši přátelé," uvedla projektová manažerka
Techmanie Hana Královcová.
Projekt Inprofood, za nímž stojí Evropská komise a Evropská asociace science center
ECSITE, hledá prostřednictvím debat a her nové způsoby, jak mluvit a přemýšlet o stravování
a zdravém životním stylu.
88
Závěry z diskuzí s plzeňskými studenty budou zaslány do Bruselu, kde k nim bude
přihlédnuto při tvorbě příslušných politik Evropské komise.
Mgr. Tomáš Moravec, tiskový mluvčí Techmania Science Center
8.4.
NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ
Již v roce 2001 studenti našeho gymnázia vypracovali projekt na téma Spolupráce
s Nadací pro transplantaci kostní dřeně. Charitativních sbírek pro nadaci se uskutečnilo již 34.
První proběhla v květnu 1996 a zatím poslední v květnu 2014, na které se vybralo 103 498
Kč. Celková suma vybraných finančních prostředků činí 2 479 390 Kč.
V minulosti (1996 – 2002) studenti myli skla automobilů na čerpacích stanicích.
V současné době se jejich činnost zaměřuje na výrobu sluníček, která jsou dvakrát ročně
nabízena za dobrovolný finanční příspěvek návštěvníkům plzeňských hypermarketů. Akce se
pravidelně účastní 60 až 80 studentů, a to v době svého volna.
Jelikož se forma této pomoci ukázala jako velmi úspěšná, oslovila jsem další školy
s nabídkou zapojit se do projektu. Kromě našich studentů se nyní účastní sluníčkové sbírky
dalších pět škol z České republiky.
Dne 10. 6. 2008 naši studenti převzali ve Stavovském divadle v Praze Cenu Ď za 12 let
charitativní činnosti pro nadaci, kterou uděluje kolegium jako vyjádření díků českým
mecenášům za podporu kultury a charity.
89
V roce 2006 jsme byli poprvé oceněni v Obecním domě, kde jsme převzali přímo z
rukou patronky nadace paní Livie Klausové Cenu za nejvýznamnější nemateriální i finanční
pomoc. Obě ceny včetně diplomu jsou vystaveny v budově školy.
Studenti každoročně navštěvují hematologické oddělení FN v Plzni a obzvláště osobní
setkání s transplantovanými pacienty je motivují k další charitativní činnosti.
Marie Helmová
OCENĚNÍ MEDAILÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ
U příležitosti Dne učitelů ocenil ministr školství Petr Fiala naši kolegyni Mgr. Marii
Helmovou za práci se žáky a organizaci charitativních akcí ve prospěch Nadace pro
transplantaci kostní dřeně. Děkujeme Marii Helmové, že vede studenty k charitativní činnosti
a přejeme jí hodně zdaru v dalším úsilí.
90
8.5.
KROUŽEK MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
Kroužek mladých záchranářů pokračoval ve své činnosti i letos. Soutěžní družstvo pod
vedením Štěpánky Luhanové ve složení Jan Trejbal (4. L), Jan Löffelmann (2. L), Zuzana
Semmlerová a Barbora Ulčová (obě z 1. L) vyhrálo suverénně okresní kolo soutěže a
postoupilo do kola regionálního. Na něm jsme zaujali se ztrátou pouhých deseti bodů post
čtvrtý. Ale naši studenti excelovali v druhé části soutěže – v testu všeobecných vědomostí
o IZS a v dopravní výchově.
Mgr. Renata Hellusová
Členové kroužku při nácviku záchranné akce
Vítězové okresního kola
91
8.6.
ŠKOLNÍ ZAHRADA
V letošním školním roce se konečně dočkala zahrada za školou nové úpravy. Podle
projektu, který vytvořil RNDr. František Hasch, došlo v květnu k rekonstrukci zahrady, jejíž
první etapu financovalo město Plzeň. Zahrada je vybavena lavičkami a žáci zde mohou trávit
volné hodiny. Celková rekonstrukce bude pokračovat dalšími etapami, kterých se zúčastní i
žáci. Vzniknou záhony s tematickým obsahem, stromy budou osazeny budkami a krmítky pro
ptáky – to vše budou tvořit žáci. Na obrázcích je vidět plocha před rekonstrukcí a po
provedení úprav a také plánek, podle kterého vše vzniklo. Dalším záměrem je přeměna
bývalého altánu na školním dvoře na otevřenou učebnu, která bude propojena se zahradou.
RNDr. František Hasch
Zahrada před a po rekonstrukci
Návrh školní zahrady
92
8.7.
PREZENTACE VYSOKÝCH ŠKOL
Dne 31. 10. 2013 se na GLP konala prezentace vysokých škol určená studentům tříd
8. L, 8. M, 4. A a 6. E. Garanty akce byly PaedDr. Renata Teršová a Mgr. Ivana Sirotková.
Prezentace vysokých škol na našem gymnáziu se zúčastnili zástupci všech fakult
Západočeské univerzity, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dvou soukromých vysokých
škol, konkrétně Vysoké školy obchodní v Praze a Metropolitní univerzity v Praze s pobočkou
v Plzni.
Program byl tradiční, představitelé jednotlivých fakult (univerzit) v krátkých
prezentacích informovali žáky o otvíraných oborech pro studijní rok 2014/2015,
o podmínkách přijetí i o možném uplatnění po absolvování příslušných studijních oborů.
V průběhu přednášek měli žáci možnost položit zástupcům fakult své dotazy.
Tato akce je studenty vždy kladně hodnocena, neboť mají možnost získat nejnovější
informace týkající se jejich dalšího studia. Přínosem pro školu je možnost navázat lepší
kontakty s vysokými školami.
PaedDr. Renata Teršová
93
8.8. NAŠI LETOŠNÍ ABSOLVENTI
4. A
TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. MARIE HELMOVÁ
Fenclová Barbora
Horníková Tereza
Hříšná Tereza
Chejlavová Petra
Janda Kryštof
Jonáková Veronika
Klíma Martin
Kokoška Milan
Kratochvíl Daniel
Kronďáková Eliška
Krýslová Blanka
Kuc Kristián
Kučerová Karolína
Kuna Filip
Lukešová Kateřina
Němeček Jan
Noháč Jiří
Pompl Dominik
Potůček Tomáš
Růžičková Karolína
Škopek Tadeáš
Štenglová Michaela
Štrunc Michal
Tesařová Romana
Tichotová Markéta
Toman Václav
Vrba Nicolas
Vybíralová Karolína
94
8. L
TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. RENATA HELLUSOVÁ
Bervidová Michaela
Bidlák Matěj
Brázdilová Michaela
Buňata Tomáš
Dongresová Kamila
Faitová Zlata
Fenclová Nikola
Fryčková Markéta
Gottfriedová Kristýna
Hajšmanová Adéla
Hamáčková Petra
Havlíček Miroslav
Herejk Adam
Hrabáková Dominika
Jacko Josef
Kasíková Marie
Kastnerová Kristýna
Kohoutová Martina
Kouba Přemysl
Kubečková Jana
Matas Jan
Novák Jiří
Pěchoučková Kamila
Radová Aneta
Sommerová Adéla
Stránská Kateřina
Sumcov Jan
Sýkorová Kateřina
Švejnoha Marek
Tupý David
Vavruška Petr
Vodicová Luisa
Vosáhlo Milan
95
8. M
TŘÍDNÍ UČITEL RNDr. FRANTIŠEK HASCH
Bohmann David
Čiperová Lucie
Geiger Jan
Hanzlíková Kristýna
Havlová Tereza
Hošková Markéta
Houlík Jan
Hrabáková Andrea
Katolický Tomáš
Knížová Tereza
Kotálová Patricie
Kvídera Tomáš
Maruštík Daniel
Menclová Věra
Morávka Jan
Pašková Aneta
Pistoriusová Sabina
Reitmaierová Lenka
Rejthar Dominik
Sladká Kateřina
Sosna Ondřej
Srb Tomáš
Suchá Magdaléna
Šlechtová Markéta
Šteffl Jan
Štýsová Anna
Švábová Adéla
Úblová Veronika
Ulč Václav
96
6. E
TŘÍDNÍ UČITEL MILAN PAVLÍČEK
Černá Tereza
Červená Klára
Červená Petra
Dlouhá Žaneta
Dostalová Eliška
Drdová Kateřina
Hejleková Magdaléna
Hranička Pavel
Kocmánek Jan
Machálek Šimon
Mlnáříková Martina
Noriega Johana
Pfeiferová Johana
Plachá Karolína
Rybka Matouš
Ryšavý Vojtěch
Slivoně Martin
Stehlíková Kateřina
Suchý Jindřich
Šrámek Petr
Tomek Martin
Truxová Marie
Tučková Veronika
Vanc Miroslav
Vlčková Karolína
Vrba Michal
Zemanová Edita
97
9. Závěrečné slovo ředitele gymnázia
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2013/14
Na kvalitě školy a jejím fungování se podílí vedení školy, učitelé, žáci a jejich rodiče.
Součástí širšího rámce kvality školy je kvalita výuky.
Kvalitu školy a její dobré jméno jako společensky významné instituce, kterou po celou
dobu své 33leté existence bezpochyby Gymnázium Luďka Pika je, spoluvytváří a podílí se na
nich na prvním místě společná výchovně vzdělávací práce celého odborně kvalifikovaného
učitelského sboru, jeho vstřícný vztah k žákům i rodičům a jeho kulturní a morální kvality.
Velice mě těší, že jsem mohl při bleskovém šetření MŠMT, ČŠI i při dotazech
sdělovacích prostředků na jaře 2014 v době, kdy se nekvalifikovanost učitelů v ČR stala
mediálně vděčným tématem, deklarovat stoprocentní kvalifikovanost a odbornost všech
našich vyučujících. Všem, kteří si kvalifikaci splnili a zahájili včas příslušné studium, i z tohoto
místa děkuji.
Odborné vzdělání našich vyučujících považuji v konkurenčním prostředí
gymnaziálního vzdělávání za zásadní a jsem vděčný předchozímu vedení gymnázia i našemu
zřizovateli za fakt, že takový sbor kvalifikovaných odborníků gymnázium nyní má. Vnímám
velice pozitivně, že se naši učitelé dále vzdělávají nejen v rámci DVPP, kdy využíváme nabídek
zejména z KCVJŠ a NIDV Plzeň, ale někteří se účastní i odborných konferencí a seminářů ve
svém volném čase a spolupracují aktivně i jako lektoři přednášející v KCVJŠ.
Málokterá škola se může pochlubit hned dvojím oceněním za úspěšnou pedagogickou
práci na krajské a jedním na celostátní úrovni. Naše kolegyně Mgr. Eva Cibulková a PaedDr.
Naděžda Kubešová u příležitosti Dne učitelů 28. března 2014 převzaly ocenění Úspěšný učitel
z rukou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse. Eva Cibulková za dlouholetou práci
organizátorky krajského kola Středoškolské odborné činnosti, Semináře pro začínající autory
prací SOČ a letošního celostátního kola SOČ v Plzni a Naděžda Kubešová za dlouholetou práci
organizátorky krajských kol Matematické olympiády a Matematického kempu v rámci
projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji.
Mgr. Jaroslava Rachová pak převzala ocenění Pečeť kvality Comenius za kvalitu
studijního programu žáků na zahraniční škole včetně mimoškolních aktivit, za přínos
jednotlivým žákům, učitelům a zúčastněným školám v projektu Comenius – Individuální
mobilita žáků, který našim a španělským studentům umožňuje studovat jedno pololetí na
zahraniční partnerské škole. Podklady pro ocenění schválila hodnotící komise sestavená ze
zástupců DZS, NAEP, akademické, neziskové a občanské sféry. Vyhlášení výsledků a předání
ocenění proběhlo na Konferenci Comenius 24. 10. 2013 v Praze.
Ocenění našich kolegyň dokumentovala i média. Děkuji jim za vzornou reprezentaci
školy. (příloha 1, Plzeňský deník, 1. 11. 2013)
98
Spolupráce s partnery
Pozorný čtenář příspěvků této výroční zprávy si jistě utvoří obraz našeho gymnázia
jako aktivního životaschopného společenského organismu, který není uzavřen do sebe,
pouze do svých vlastních vyučovacích hodin a projektové činnosti, ale díky vztahům a úzké
spolupráci s ostatními partnerskými vzdělávacími institucemi a velvyslanectvími, sociálními
partnery školy, se naše vyučovací procesy stávají kompletními, a gymnázium tak může plnit
svoji prvořadou funkci výchovně vzdělávací, kdy pečuje o rozvoj studijně nadaných žáků
našeho města a regionu.
Právě tyto vztahy jsou významnou devizou školy, protože jsou ve své většině
navázány na osobní dlouholeté bázi, kdy spolupracující odborníci přicházejí s novými
motivujícími podněty a současně zajišťují udržitelnost probíhající projektové činnosti,
opakujících se atraktivních školních akcí, jež se odehrávají i v mimoškolním prostředí.
Velice mě potěšilo, že naše gymnázium bylo vybráno k uzavření smlouvy
o partnerství se ZČU v Plzni, jejímž cílem je spolupracovat zejména v oblasti rozvoje
vzdělávání, vzájemné prezentace obou smluvních stran a získávání a udržení nejlepších
talentovaných studentů v regionu.
Univerzita a naše škola se dále zavázaly zintenzivnit praxe studentů ZČU na gymnáziu
a spolupracovat s našimi výchovnými poradci. Jako partneři budeme vystupovat rovněž
v oblasti marketingových strategií, popularizace přírodovědných a technických oborů nebo
získávání finančních prostředků ze státních či jiných zdrojů.
Předmětové komise, základní realizační a současně řídící prvek vzdělávací složky
pedagogické činnosti, úspěšně plnily pedagogické úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání
v souladu s cíli školy a s koncepcí rozvoje školy.
Vysoce oceňuji týmovou souhru vyučujících sdružených v jednotlivých předmětových
komisích, jakkoli se skládají z autonomních učitelských individualit, kdy se podařilo v několika
případech ideální mezioborové propojování komisí mezi sebou. Předkládám některé z nich:
Jazykové vzdělávání
Všechny tři jazykové komise motivovaly žáky k zájmu o jazyk a kulturu příslušných
zemí, a to zejména studijně poznávacími pobyty, připravovaly je ke studiu v zahraničí,
pomáhaly zahraničním žákům studujícím na naší škole v rámci programů AFS a Comenius,
vedly je k absolvování mezinárodních zkoušek DELE, FCE, k účasti v jazykových olympiádách,
spolupracovaly s jazykovými školami Eufrat a Ya hablas.
Specifikem komise anglického jazyka je spolupráce s organizací AIESEC, která pro žáky
předposledních ročníků připravila týdenní cyklus přednášek a workshopů zaměřených na
mezikulturní gramotnost, nabídla žákům možnost srovnání situací v různých zemích světa
s Českou republikou – v oblasti historie, ekonomiky, kultury, zvyků i každodenní rutiny,
99
motivovala je ke zlepšení jejich jazykových kompetencí, neboť přednášející byli zahraniční VŠ
studenti z Asie, Evropy a Latinské Ameriky.
Únorový přípravný kurs ke zkouškám FCE pod vedením anglického vyučujícího pak
umožnil našim žákům poprvé na naší škole tyto zkoušky úspěšně složit.
Komise jazyka německého, francouzského a ruského s velkou péčí prohlubovala
vztahy s naším partnerským Gymnáziem Josepha von Fraunhofera v Chamu, přičemž se
propojila s komisí fyziky – Gesunde Lebensenergie, komisí španělského jazyka – divadelní
workshop, a byla nápomocna i našemu pěveckému sboru při organizaci společných zkoušek
a koncertování pěveckých sborů obou partnerských škol v Centru Bavaria Bohemia
v Schönsee.
Rovněž vybrala kvalitní kandidáty pro jednoroční stipendijní pobyt na bavorských
gymnáziích. Vybraní žáci vystoupili v projektu Youth Nation Academy – česko-německé
odborné diskusní fórum, kde prokázali rétorické dovednosti, schopnost argumentovat,
prezentovat se před spolužáky a obhájit svůj názor. O cenné zkušenosti ze studia v Pegnitzu
se na webových stránkách gymnázia podělily studentky Kristýna Kozová a Hana Kateřina
Radová – obě ze 7. L. Partnery pro práci komise byly Goethe Institut, Vzdělávací středisko
mládeže ve Waldműnchenu a Tandem.
Bohatou činnost tradičně vyvíjí komise jazyka španělského, která vyučuje téměř
třetinu žáků naší školy, ať již v dvojjazyčném česko-španělském studijním oboru, či
v předmětu španělský jazyk ve všeobecných oborech. Záběr této druhé nejpočetnější a
„mezinárodní“ komise na škole je obdivuhodný. Každý měsíc zrealizovali její vyučující
vzdělávací akce postupně na poli gastronomickém, literárním, recitačním, divadelním a
v neposlední řadě v konverzačních a překladatelských soutěžích.
Širší veřejnost oslovili žáci španělštiny zejména v Den knihy ve Smetanových sadech
„U Branky“ a divadelními vystoupeními v Divadélku JoNáš, na Národním festivalu
žákovského divadla ve španělštině v Brně a zahraničním vystoupením na partnerském
gymnáziu Jospha von Fraunhofera v Chamu. Žáky motivoval i studijní jazykový pobyt:
tentokrát je hostily valencijské rodiny v rámci jazykového kurzu v středomořském Alicante.
(příloha 2, Plzeňský deník, 23. 4. 2014)
V uplynulém roce komise vyslala na půlroční stáž na partnerskou školu do Valencie
čtyři žáky a recipročně jsme v letním trimestru poskytovali výuku čtyřem valencijským díky
IPM Comenius. Vyučující si našli čas i na vlastní vzdělávání a získali osvědčení hodnotitele
ústní zkoušky mezinárodní jazykové zkoušky DELE. Komise i v budoucnu počítá s úzkou
spoluprací s Ministerstvem školství Španělska, Velvyslanectvím Španělska, Velvyslanectvím
Peru, s Institutem Cervantes, partnerskou školou IES Isabel de Villena a Centrem španělské
kultury a vzdělávání, které si naše studenty získalo bohatým kulturním programem s účastí
zahraničních umělců a pedagogů v rámci Týdne hispánské kultury.
Komise českého jazyka vhodně doplňovala výuku exkurzemi do Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje, Knihovny města Plzně a pokračovala účastí v projektu Národní
divadlo a Státní opera studentům. Žáci navštěvovali představení především v plzeňských
divadlech, a to nejen v rámci Klubu mladého diváka. O oblibě akce Březen – ke knížce si
100
vlezem svědčí rostoucí počet aktivních čtenářů, kteří čtou a recitují publiku z děl svých
oblíbených autorů. Úspěchu žáka Vojtěcha Jungera z 3. L je ve výroční zprávě věnován
samostatný článek s fotografií. V Olympiádě z českého jazyka nás v krajském kole
reprezentoval František Nykles z 5. E. Zdařilým počinem bylo získání putovní výstavy Olga
Havlová, která žákům napomohla poznat společenské a literární dění neoficiálního
kulturního proudu v době normalizace.
Přírodovědné, technické a humanitní vzdělávání
Komise fyziky prokázala mimořádnou výkonnost a rok 2013/14 prověřil její vysoké
kvality na poli projektovém:
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Plzeňském kraji na GLP a organizačním: SOČ (viz níže). Vhodnou motivací žáků pro studium
fyziky se stalo soustředění pro řešitele fyzikální olympiády, které pořádalo oddělení fyziky na
KMT FPE ZČU. Zapojení cca 40 žáků přineslo své plody v podobě 2. místa v krajském kole FOC pro Vojtěcha Lukeše ze 6. L. 25 žáků většinou nižšího gymnázia si prošlo zajímavým
testováním a vyzkoušelo atraktivní pokusy v průběhu desátého jubilejního ročníku školní
fyzikální soutěže, jež předchází FO-G Archimediádě. Komise fyziky vyslala své žáky i do
příhraničního Waldmünchenu na třídenní odborný seminář na téma Gesunde
Lebensenergie. Naši žáci byli součástí mezinárodních skupin, prokázali jazykovou vybavenost
a odborné porozumění.
Tříčlenná komise chemie má přesah do ekologické a environmentální výchovy
projektem Recyklohraní, jejž zajišťuje RNDr. Anežka Landsmanová, a také do charitativní
činnosti, do níž se aktivně zapojují Mgr. Marie Helmová a PaedDr. Jitka Voráčová. Studenti
VŠCHT z Prahy přijeli předvést interaktivní hodinu moderní chemie plnou efektních pokusů a
naučných her. Komise biologie zajistila workshopy zaměřené na environmentální výchovu ve
spolupráci se ZOO Plzeň a projektové vyučování pro třídy nižšího gymnázia.
Komise matematiky byla sloučena s komisí výpočetní techniky, a stala se tak pod
vedením Mgr. Ivy Sloupové nejpočetnějším řídícím prvkem. Všichni žáci se zapojili do
soutěže Matematický klokan, vybraní žáci do Pythagoriády a Matematické olympiády.
Státní maturitu vykonalo 42 žáků a všichni uspěli. Pozitivní je skutečnost, že profilovou
zkoušku z matematiky ve španělském jazyce si vybralo šest žáků dvojjazyčného studijního
oboru a všichni uspěli! Z úspěchů svých žáků v Logické olympiádě v krajském kole a
z reprezentace v kole celostátním se členové komise radovali.
Z akcí a úspěchů komisí humanitních předmětů si zaslouží zmínit postupy dvou týmů
našich žáků do celostátních kol historických soutěží. Jednalo se o družstvo ve složení Luisa
Vodicová, Matěj Bidlák a Jan Sumcov a tým Monika Kapitánová, Veronika Majerová a
Michaela Vastlová. Žáci z 2. L se probojovali do celorepublikového finále v soutěži Eurorebus
a individuální umístění na stříbrné příčce získal v kole krajském Jan Löffelmann z 2. L.
Zaznamenali jsme vysoký počet maturujících ze zeměpisu v českém i španělském jazyce,
svědčící o dobré práci Jaroslavy a Milana Pavlíčkových a našeho španělského kolegy Rubéna
Zaya Grilo.
101
Zdravý životní styl, kladný vztah k sportu a dobrou fyzickou kondici se snaží pěstovat
v našich žácích vyučující tělesné výchovy. Předmětová komise tělovýchovy organizovala
týdenní pobytové sportovní kurzy: cykloturistický, vodácký a lyžařské kurzy na šumavském
Zadově i v Krkonoších. Běžecké vybavení si žáci mohou zdarma zapůjčit ve škole a jsem rád,
že je k běžkování naši vyučující v době snowboardingu vedou. Vyučující dosáhli zvýšené
aktivity žáků v posledních ročnících studia prostřednictvím volitelných sportů a díky tomu
klesl počet žáků uvolněných z tělesné výchovy.
Projektová činnost
Z projektové činnosti školy bych chtěl vyzdvihnout projekt Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji na GLP. Přímou cílovou skupinou projektu
jsou třídy nižšího gymnázia, které posílily výuku o jednu hodinu fyziky týdně. Dále jsme do
projektu zahrnuli všechny žáky školy ve všech třech formách studia při stávajících hodinách
fyziky a žáky ze zapojených základních škol: 12. ZŠ, 22. ZŠ, ZŠ Chrást a ZŠ Dýšina formou
sdílení učeben.
V rámci projektu byl veden i kroužek Zajímavá fyzika založený na praktických
činnostech s využitím moderní měřící techniky. Přínosy projektu spatřuji v umožnění
efektivnějších metod výuky a posílení hodin fyziky v inovaci laboratoří a odborné učebny a ve
spolupráci škol a vyučujících fyziky.
Děkuji garantce projektu Mgr. Ivaně Sirotkové za koordinaci a přehled nad všemi
fázemi projektu a samozřejmě výkonným vyučujícím předmětové komise fyziky, které se
nedaly odradit náročností přípravné fáze probíhající v časové tísni, nezaskočilo je zpracování
podkladů pro výběrová řízení, obhájily užitečnost projektu před žáky, rodiči i kolegy, tvrdě
pracovaly a příkladně o všem informovaly vedení školy i zřizovatele jako nositele projektu.
Naše gymnázium v souladu se záměrem MŠMT a PK tak akcentuje činnosti a přípravu
žáků, jež jsou spojené s rozvojem technického a přírodovědného vzdělávání.
Oceňuji, že škola zapojuje naše žáky do vzdělávacích aktivit projektů Evropské komise
Comenius Partnerství škol. V roce 2013 jsme zahájili v pořadí již třetí dvouletý projekt
s partnerskými školami ve Francii a Španělsku s názvem Co čteš? Projekt významně posiluje
čtenářskou gramotnost, neboť analyzuje a následně publikuje výběr z děl, která žáci čtou, a
zároveň zjišťuje, jaké žánry žáci vyhledávají, a to i prostřednictvím výtvarných a uměleckých
předmětů: malba, design, kresba.
V loňském roce se žáci pod vedením vyučujících věnovali národním literaturám
zúčastněných zemí, oblíbené literární tvorbě a dalším aspektům, které svět dospívajícího
čtenáře obohacují.
Vyučující vzájemně poznávali postupy a strategie, jimiž v jednotlivých partnerských
školách zvyšují motivaci žáků k návyku čtení a čtení s porozuměním nejen v beletrii, ale i
v různých vědních oborech.
102
K 30. 4 . 2014 jsme ukončili projekt Gymnázium Luďka Pika financovaný z OP VK
EU peníze středním školám. Díky němu jsme vybavili 12 učeben potřebnou IT a prezentační
technikou. Bylo vytvořeno velké množství DUM z různých tematických oblastí a mohli jsme
začít používat elektronickou třídní knihu. DUM využívají naši vyučující i nadále při svých
hodinách, popř. slouží jako materiál pro doplnění látky nebo samostudium. V projektu jsme
dále realizovali šablonu pro individualizaci výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků
středních škol. Podpořili jsme tak dvě třídy z bilingvní sekce a pomohli jim s náročným
přechodem na studium matematiky ve španělském jazyce.
Celostátní přehlídka 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti
Ve dnech 13. – 15. 6. 2014 GLP hostilo a spoluorganizovalo celostátní přehlídku 36.
ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Význam soutěžní přehlídky nejlepších
odborných prací středoškolských studentů – talentů z celé ČR umocnila osobní účast ministra
školství Marcela Chládka a PhDr. Pavla Barana, místopředsedy Akademie věd ČR, kteří
přehlídku slavnostně zahájili v Techmania Science Center. Gymnázium tak navázalo na
dlouholetou úspěšnou organizátorskou zkušenost z každoročního pořádání krajských
přehlídek SOČ Plzeňského kraje. Hostili jsme 320 soutěžících z celé České republiky, 90
porotců a 10 členů ÚK SOČ. Na organizaci akce se v době jejího trvání podílelo 20 učitelů GLP
včetně vedení školy a 40 žáků. Představili jsme všem účastníkům Plzeň – město kultury a
vědy. Pro soutěžící i porotce byl připraven doprovodný program ve spolupráci s kanceláří
primátora města Plzně, dále s Techmánií, Biskupstvím plzeňským a ZČU. Záštitu nad
celostátní přehlídkou SOČ 2014 rovněž převzal náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří
Struček a vedoucí OŠMS Plzeňského kraje JUDr. Jaroslava Havlíčková. Za město Plzeň záštitu
nad celostátní přehlídkou SOČ přijal primátor Martin Baxa, díky němuž jsme získali i
významné finanční prostředky.
„Sočka“ proběhla perfektně díky skvělé organizační práci Mgr. Evy Cibulkové, PaedDr.
Josefa Maška a Ing. Jiřího Netrvala. Zvláštní poděkování patří paní JUDr. Jaroslavě
Havlíčkové, vedoucí OŠMT PK, jejímž prostřednictvím se nám dostalo nezbytné podpory na
Krajském úřadu Plzeňského kraje. Zajištění tak významné soutěže si nelze představit bez
podpory Národního institutu dalšího vzdělávání zřizovaného MŠMT a jejího ředitele RNDr.
Milana Škrabala a Ing. Evy Fatkové. Dík patří i všem sponzorům a podporovatelům
jmenovitě: Techmania Science Center o.s. za poskytnutí prostor pro slavnostní zahájení i
zakončení a za zajímavý doprovodný program, dále společnostem Plzeňská teplárenská, a.s.,
a GES, a.s., za hodnotné věcné ceny darované vítězům v 18 kategoriích, Makro, a.s., a
ČEZ, a.s., zabezpečily stravování a pronájmy konferenčních prostor. (příloha 3, Katolický
týdeník 26, 24. – 30. 6. 2014, Perspektivy str. II; příloha 4, náhled 13. 6. 2014:
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/2058-25428-celostatniprehlidku-stredoskolske-odborne-cinnosti-hosti-plzen.html)
103
Pěvecký sbor
Dobré jméno školy a kulturu školy významně pomáhá utvářet i Pěvecký sbor a nově
založený Sboreček GLP. Obě tělesa nás skvěle reprezentují při nejrůznějších příležitostech na
domácí i zahraniční scéně. Děkuji členům sborů a sbormistryni Mgr. Miriam Sudkové, Ph.D.,
za krásné hudební zážitky ve Valdštejnském paláci v Praze u příležitosti přehlídky
gymnaziálních sborů Gymnasia cantant, za charitativní koncert v kostele sv. Martina a
Prokopa v Lobzích na podporu projektů v J. Americe a Jarní koncert v Západočeském muzeu.
O vysoké úrovni našich pěvců svědčí jistě i stříbrné místo z Regionální přehlídky
středoškolských pěveckých sborů v Rokycanech.
Oba sbory našly spřízněnou duši v kolegyni Mgr. Vladimíře Kartákové, která od
alokace finančních prostředků přes producentskou činnost napomáhá, aby nám sbor „zpíval
pro radost“.
Grantová a dotační činnost
Vzdělávací nabídku našich žáků obohatili vyučující, kteří byli úspěšní v grantové a
dotační činnosti. RNDr. František Hasch navrhl studii na úpravu školní zahrady a prezentoval
projekt komisi životního prostředí Rady města Plzně. Rekultivovaná zahrada poslouží
zejména při výuce biologie a fyziky. Kolegyně Mgr. Alena Vacovská a Mgr. Radomíra
Kielbergerová získaly od MMP finance na krásnou výstavu výtvarných prací našich a
španělských žáků z valencijské partnerské školy v Galerii Evropského domu. Mgr. Vladimíra
Kartáková podala dvě žádosti, aby pomohla financovat soustředění a vystupování našich
pěveckých sborů, cyklus celoroční činnosti sboru Zpíváme vám pro radost. Díky vedoucí
předmětové komise španělského jazyka Mgr. Janě Recmanové mohli účinkovat žáci našeho
divadelního souboru i v zahraničí, projekt byl podaný u kulturní komise RMP. Specialistkami
na evropské projekty jsou kolegyně Mgr. Jaroslava Rachová – Individuální mobilita žáků a
Partnerství škol Comenius, Mgr. Iva Sloupová a Mgr. Martina Pašková – Comenius
Partnerství škol.
Je pochopitelné, že ne všechny naše žádosti uspěly, ale o to více si cením této
nadstandardní manažerské práce všech vyučujících.
Přijímací řízení a maturitní zkoušky
Grantová a dotační činnost gymnázia představuje jednu z významných hodnot, které
ovlivňují zájem uchazečů o studium. Jako každoročně tak i v letošním přijímacím řízení 2014
jsme zaznamenali velký převis uchazečů do čtyřletého oboru – 106 na jednu otevíranou
třídu, do osmiletého oboru – 100 na 1 třídu, a také počtem 53 uchazečů na 1 třídu
bilingvního česko-španělského studijního oboru, čímž se řadíme na 3. místo v rámci šesti
česko-španělských gymnázií v ČR.
104
Vedení gymnázia může konstatovat, že držíme vysokou úspěšnost u maturitních
zkoušek ve všech oborech a naši absolventi jsou úspěšní při přijímání na vysoké školy
technického i humanitního směru.
Za bezchybný průběh, perfektní organizaci a zajištění maturitních zkoušek a
přijímacího řízení patří díky paní zástupkyni Mgr. Miroslavě Fenclové.
Inspekční zpráva
ČŠI hodnotila v únoru 2014 podmínky a průběh vzdělávání na Gymnáziu L. Pika a
z jejích závěrů si dovolím odcitovat zásadní pozitiva: „zlepšující se materiální vybavenost,
spolupráce se sociálními partnery, pestrá výuka s využitím moderních metod práce
v humanitních předmětech, nastavení školského poradenského systému, pozitivní klima ve
škole i ve třídách. […] Došlo ke zkvalitnění vybavení pomůckami pro výuku včetně výukových
materiálů tvořených učiteli DUMy, postupné výměně zastaralé výpočetní techniky a obměně
školního nábytku“.
ČŠI nám doporučila zlepšit metodiku předávání učiva v přírodovědných předmětech
tak, aby žáci byli více aktivizováni, a odstranit nebo najít řešení ve věci „úhrady za část
blokové výuky v tělesné výchově ve 13. roce vzdělávání“.
Z činnosti vedení školy
Vedení školy v hodnoceném roce optimalizovalo učební prostředí. Připravilo a
realizovalo serverové vybavení – únor 2013, odvlhčení části podzemního podlaží GLP –
červen 2014, nakoupilo školní nábytek – listopad 2013, zregulovalo otopný systém školy –
leden 2013. Administrovalo ve spolupráci s CNPK několik veřejných zakázek na dodávku
fyzikálních pomůcek a měřící techniky a inovovalo učebnu a laboratoř fyziky na přelomu
kalendářního roku 2013. V červnu 2014 pak byla soutěžena veřejná zakázka na vybavení
učeben promítací a ozvučovací technikou. Financování provozu a péči o památkově
chráněnou budovu zajišťuje pan zástupce PaedDr. Josef Mašek. Děkujeme.
Ředitel školy odzkoušel pro ČŠI v rámci projektu Národní systém inspekčního
hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) vývoj interaktivního prostředí pro
tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů, včetně implementace
metodik hodnocení a včetně integrovaného systému inspekční činnosti pro sběr, záznam a
vyhodnocování dat.
Dále se ředitel školy a Mgr. Jana Recmanová podíleli na připomínkování Pokusného
ověřování výuky podle pilotního Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná
gymnázia RVP DG a ŠVP. Pokusné ověřování bude ukončeno v roce 2015.
K vylepšení komunikace s našimi partnery rodiči jsme v loňském roce zavedli
elektronickou žákovskou knížku, kde rodiče sledují hodnocení a docházku svých dětí.
Aktualizovali jsme také naše webové stránky, na nichž informujeme širokou veřejnost o
projektech školy, podmínkách přijímacího řízení, maturitních zkouškách a o přípravných
105
kurzech. Projekt podpory technického a přírodovědného vzdělávání v PK by se jistě nezdařil,
kdyby se nesetkal s pochopením rodičů žáků nižšího gymnázia. Sponzorské dary rodičů škole
i tento rok napomohly vylepšit učební prostředí.
Pro uchazeče a zájemce o studium na naší škole komise českého jazyka a komise
matematiky a informatiky jako obvykle připravily srovnávací a přípravné kurzy.
Z pověření zřizovatele naše škola konala nostrifikační zkoušky pro zahraniční
uchazeče o studium na VŠ, což spolehlivě zabezpečila zástupkyně Mgr. Miroslava Fenclová.
Nahradili jsme klasickou třídní knihu elektronickou s cílem usnadnit a zpřehlednit
zápisy, ale také vykonávat průběžné kontroly absence žáků v hodinách. Elektronická třídnice
ulehčuje práci třídním učitelům i všem vyučujícím a vedení školy umožňuje rychlejší přístup
k automaticky vyhodnocovaným informacím. (příloha 5, měsíčník Plzeňský kraj, č. 4 duben
2014, ročník 12, str. 9)
Těší mě, že obor Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce je plně konsolidován,
je nadále podporován španělským ministerstvem, vyučují v něm španělští a čeští kolegové,
jejichž společným rysem je vysoké nasazení a ochota vydat ze sebe pro tento obor a jeho
žáky to nejlepší v profesní i osobní rovině. Význam, který španělské a české školské orgány
tomuto oboru studia přikládají, podtrhl fakt, že slavnostního vyřazení absolventů českošpanělského studia se zúčastnili významní hosté: velvyslanec Španělského království Pascual
Ignacio Navarro Ríos, ředitel oblastního inspektorátu ČŠI Ing. Pavel Honzík, zástupce OŠMT
KÚ PK Ing. Zuzana Švehlová, tajemnice MMP Ing. Dagmar Škubalová a starosta obvodu
ÚMO 4 Bc. Michal Chalupný.
Diecézní charita Plzeň ve vlastní výroční zprávě zařadila naši školu mezi své partnery a
v červencových Charitních listech informovala o pomoci Gymnázia L. Pika. Udržovali jsme
spolupráci s nadací Člověk v tísni, Tady a teď a Diakonií ČCE. Za skvělou práci pro Nadaci pro
transplantace kostní dřeně, Bílou pastelku a Haimu děkuji všem zúčastněným žákům a jejich
vyučujícím, kteří je vedou k solidaritě s potřebnými. (příloha 6, Charitní listy, červenec 2014,
str. 5)
Přeji všem, kteří se začtou do výroční zprávy, aby podobně jako já pocítili radost
z dobře vykonané práce našeho učitelského sboru a ocenili jeho kvality. Mým přáním je, aby i
přes časté reformy, kterými naše školství prochází, byl náš sbor a škola místem, kde se naši
žáci budou dobře cítit a kam se budou rádi vracet.
Mgr. Aleš Janoušek
ředitel v.v.
106
Podpis ředitele a razítko školy:
Předloženo školské radě dne: 15.10.2014
Schváleno školskou radou dne: 20.10.2014
Další informace a fotodokumentace k jednotlivým akcím na www.gop.pilsedu.cz
107
SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1
Plzeňský deník, 1. 11. 2013
108
Příloha č. 2
Plzeňský deník, 23. 4. 2014
109
Příloha č. 3
Katolický týdeník 26, 24. – 30. 6. 2014
110
Příloha č. 4
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/2058-25428-celostatni-prehlidkustredoskolske-odborne-cinnosti-hosti-plzen.html
111
Příloha č. 5
měsíčník Plzeňský kraj, č. 4 duben 2014
112
Příloha č. 6
Charitní listy, červenec 2014
113
II. Výroční zpráva o hospodaření školy
A.
Přehled o hospodaření k 31. 12. 2013 (v Kč)
1. celkové příjmy
37 386 675
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných
zákonných zástupců - stravné
2 254 755
3. příjmy z hospodářské činnosti
501 924
4. ostatní příjmy
308 436
5. dotace a příspěvky
34 321 560
1. investiční výdaje celkem
855 603
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:
37 046 740

náklady na platy pracovníků školy
18 782 647

ostatní osobní náklady
709 220

zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění
6 445 437

výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky
47 489

náklady na hospodářskou činnost
209 961

stipendia
0

ostatní provozní náklady
10 851 986
114
OBSAH
Výroční zpráva o činnosti školy ......................................................................................... 1
1. Charakteristika školy ....................................................................................................... 1
2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2014) .................................................................... 2
2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících (stav k 30. 6. 2014).............................. 3
2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ........................................ 4
3. Údaje o přijímacím řízení ................................................................................................ 5
3.1. Složení přijímací komise.......................................................................................... 5
3.2. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů ........... 5
4. Výsledky výchovy a vzdělávání ...................................................................................... 6
4.1. Prospěch žáků .......................................................................................................... 6
4.2. Maturitní zkoušky 2014 ........................................................................................... 6
4.3. Výchovné poradenství ............................................................................................. 8
4.4. Minimální preventivní program ............................................................................... 9
4.5. Účast žáků v soutěžích ........................................................................................... 10
5. Činnost školy ................................................................................................................. 16
5.1. Zpráva o činnosti Školské rady GLP ..................................................................... 16
5.2. Počet evidovaných stížností ................................................................................... 16
5.3. Aktivity školy uspořádané pro veřejnost ............................................................... 17
5.4. Další vzdělávání na škole ....................................................................................... 17
5.5. Přehled vybraných akcí za školní rok 2013/2014 .................................................. 17
6. Zprávy předmětových komisí........................................................................................ 23
6.1. Anglický jazyk ....................................................................................................... 23
6.2. Biologie .................................................................................................................. 24
6.3. Český jazyk ............................................................................................................ 26
6.4. Dějepis a společenské vědy.................................................................................... 31
6.5. Estetická výchova .................................................................................................. 37
6.6. Fyzika ..................................................................................................................... 47
6.7. Chemie ................................................................................................................... 50
6.8. Matematika a výpočetní technika .......................................................................... 53
6.9. Německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk ................................................. 56
6.10. Španělský jazyk a bilingva ................................................................................. 62
6.11. Tělesná výchova ................................................................................................. 74
6.12. Zeměpis .............................................................................................................. 77
7. Projektové aktivity ........................................................................................................ 79
7.1. Projekt Co čteš (Comenius) ................................................................................... 79
7.2. Gymnázium Luďka Pika – EU peníze středním školám........................................ 80
7.3. Individuální mobilita žáků (IPM – Individual Pupil Mobility) ............................ 80
7.4. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání (PTPV) ................................ 82
8. Další zajímavé akce školy ............................................................................................. 84
8.1. 36. ročník Středoškolské odborné činnosti na GLP ............................................... 84
8.2. V den učitelů převzali ocenění nejúspěšnější pedagogové Plzeňského kraje ........ 86
8.3. V Techmanii se bude diskutovat na téma zdravého životního stylu ...................... 87
8.4. Nadace pro transplantaci kostní dřeně ................................................................... 89
8.5. Kroužek mladých záchranářů ................................................................................ 91
8.6. Školní zahrada ........................................................................................................ 92
8.7. Prezentace vysokých škol ...................................................................................... 93
8.8. Naši letošní absolventi ........................................................................................... 94
9. Závěrečné slovo ředitele gymnázia ............................................................................... 98
II. Výroční zpráva o hospodaření školy .............................................................................. 114
I.
115
Download

Výroční zpráva 2013/2014