ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK  ČERVENEC 2013  ROČNÍK XVI.  ČÍSLO 7 (102)  ZDARMA
Záplava červených hlasovacích
lístků nad hlavami delegátů znamená
vyjádření souhlasu se zněním usnesení nejvyššího orgánu družstva. Ten se
sešel ke svému pravidelnému každoročnímu zasedání ve čtvrtek 13. června.
Hodnotil minulost a nastínil budoucnost. Konstatoval, že Krušnohor je ve
výtečné kondici a že může pokračovat
v plavbě v rozbouřených vodách plných
nástrah nalíčených hospodářskou recesí a politickou krizí. Ale nesmí polevit
v boji s dlužníky, kteří působí na jeho
palubě jako piráti snažící se ho potopit.
Buďme ostražití, avšak klidní. Loď je
postavena z dobrého materiálu.
Foto: Petr PROKEŠ
Delegáti vytvořili rekord
Začali jednat v 16.00 hodin.
Když skončili, ručičky na nástěnných hodinách zavěšených nad pracovním předsednictvem ukazovaly
17 hodin a 17 minut. Zasedání shromáždění delegátů trvalo pouhých 77
minut! To tu nebylo v celé historii
družstva! Delegáti vytvořili rekord!
Přitom měli na programu dvanáct bodů a většina z nich byla
svým obsahem závažných – hospodářský vývoj družstva, dlužníci,
perspektivy Krušnohoru.
Jak je možné, že to delegáti všechno stihli raz dva? To se tak moc flákali nebo raději utekli na pivo?
Ani se neflákali a ani nepospíchali na pivo. Tajemství úspěchu tkví ve
vzorné přípravě. Pracovníci družstva zpracovali delegátům podrobné a analytické písemné materiály, ty
jim předali osm dnů před jednáním,
delegáti si je v klidu domova prostudovali a na shromáždění se dostavili
připravení. Proto nezazněla z jejich
úst ani jedna (zbytečná) otázka svěd-
čící o neznalosti toho či onoho probíraného tématu či problému. Prostě šlo to všechno jako po másle.
Několikaletá snaha vedení družstva
po zracionálnění průběhu shromáždění dosáhla vrcholu. Pamětníkům
starých časů se po deseti až čtrnáctihodinových slovních tahanicích
v podzemním velebudickém kině
i jinde po Mostě jistě ani nezastesklo! Ano, i taková bývala shromáždění delegátů.
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
Ú�EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV� STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND�LÍ A ST�EDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE�INK 476 146 199
POND�LÍ, ST�EDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, �TVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe�inku spole�nosti Hasman – Výtahy na telefonním �ísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš�ování kvality poskytovaných služeb nahrávány.
P�EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
P�edseda
Laur Roman
476 146 104
Místop�edseda
Ryba František
476 146 104
�lenové
Ing. Hokr Roman
Ing. Koranda Ji�í
Ing. Pa�ourek Ivo
Šev�ík Arnošt
Ing. Vozka Vlastimil
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
P�edseda
Mertlík Ji�í
�lenové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. N�me�ková Zde�ka
Ing. Goldbergerová Jana
�erník Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK �EDITELE (Ú�)
�editel družstva
Ryba František
476 146 105
Vedoucí sekretariátu �editele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Informace
Varhulíková Anna
476 146 106
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretá�ka
Karochová Daniela
476 146 108
Tiskový mluv�í, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Erlitzová Alena
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Kolmanová Iveta
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sít�
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobo�ka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Blahoutová Eva
476 146 116
�andová Martina
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ �INNOSTI (ÚI�)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investi�ní referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
Hor�á�ek Miroslav
476 146 182
investicni.referent2
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
R�ži�ková Simona
476 146 184
investicni.referent4
Referentka
inzenyrska.cinnost.referent
Kolmanová Lucie
476 146 185
Z d�vodu v�tší p�ehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá
pracovišt� a pracovníky pouze tu �ást adresy, která je p�ed
"zaviná�em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt� p�idat
" @sbdkrusnohor.cz ".
EÚ - EKONOMICKÉ ODD�LENÍ (EO)
Vedoucí EO a vedoucí Ú�JE
Ing. Kurková Kate�ina
476 146 120
Provozní ú�tárna pro SVJ
Charvátová Lenka
476 146 121
Žaludová Vlasta
476 146 122
Kultscherová Miroslava
476 146 123
Fakturace
Švecová Petra
476 146 124
Kastnerová Stanislava
476 146 125
Provozní ú�tárna
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
Gerthnerová Dana
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Referentka úv�r�
Libecajtová Lucie
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Feiglová Martina
476 146 135
Mzdová a personální kancelá�
Šáfrová Liliana
476 146 137
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
provozni.uctarna
pokladna
topna.sezona
uvery
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODD�LENÍ PRO �LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O�Z)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Petrovická Zuzana
476 146 140
�lenská evidence
clenska.evidence
Kindermannová Romana
476 146 141
Pletková Lucie
476 146 142
476 146 143
Šindelá�ová Lenka
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Reichlová Iveta
476 146 146
P�edpisy nájemného
predpisy.najemneho
Sojková Milena
476 146 148
Pecková Kate�ina
476 146 149
evidence.pohledavek
Vedoucí evidence pohledávek
Matoliaková Iva
476 146 150
Evidence pohledávek
evidence.pohledavek
Zvárová Mária
476 146 151
Nedv�dová Lucie
476 146 152
476 146 153
St�íšková Kate�ina
Hudecová Jitka
476 146 154
Nebytové prostory - pojišt�ní
nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka
476 146 156
Spole�né prostory
nebytove.prostory.pojisteni
Šev�íková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. �apková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zde�ka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zden�k
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárn� bezpe�nostní technik - MTZ
P�ibyl František
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kate�ina
476 146 174
Dispe�ink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
3
Co jsme pro vás
připravili:
Shromáždění delegátů 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
str. 5 – 17
Co dělat, když dlužník brání úvěru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Nevšímejte si neseriózních nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18
Bylo vyplaceno o milion korun více! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 19
Bytaři si dovolenou neberou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 20
Začali dělat práci za státní úředníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24
Nejsou to nafrněnky, které si myslí, že to přijde samo . . . . . . . . . . . . . str. 26
Klidný dům u lesa je bez dlužníků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 29
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 26. 6. 2013. Vyšlo: 4. 7. 2013. Uzávěrka příštího čísla:
19. 7. 2013. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Organizátoři v Mostě se zase mezi sebou
nedomluvili, a tak uprostřed června praskl s akcemi pěkně tučný pytel. Na Matyldě
se po vodní hladině proháněly posádky na
dračích lodích, z hradu Hněvína unikal mistr Kelley, na hipodromu se proháněli koně
a na autodromu rovněž – ty pod kapotou.
Něco málo přidal k dobru aerodrom. Aquadrom se lidem připomenul svým kulatým jubileem. Na první pohled by se mohlo zdát, že
se organizátoři ani domluvit nechtějí, protože se považují za tak silné, že od „konkurence“ si lidi přetáhnou. Naštěstí se žádná přetahovaná nekonala, všude bylo plno,
vládla dobrá nálada a tak obavy z možné
neúčasti lidí na některé z akcí se ukázaly být zcela planými. Možná, že je nakonec
dobře, že organizátoři mají tolik invence, že
dokážou vymyslet tolik trháků pro pobavení lidu obecného. Ostatně žijeme v okrese mnoha problémů a svoji duši potřebujeme trochu rozveselit. Vysokou účast občanů na akcích lze možná považovat také za
vyjádření hladu 67tisícového Mostu po takových aktivitách, ale možná je to i o tom,
že akce jsou natolik kvalitně připraveny, že
lákají k návštěvě i obyvatele jiných míst ze
širokého okolí. A tak strach z přemíry mosteckých akcí je asi vlastně zcela lichý. Uvidíme, čas ukáže, jak to bude dál. Je objektivním rozhodčím v tomto přátelském klání radovánek.
Zatopená Velká Chuchle prokázala Mostu
dobrou službu. Svět se dozvěděl, že tamní koně byli uchráněni před vodním živlem
přepravením na náš hipodrom a ještě k tomu navíc jako třešinka na dortu byl na moderní závodiště přeložen vrcholový podnik
dostihové sezony České derby. Kdo jej viděl na programu ČT sport, bude jistě souhlasit s tím, že měl vysokou sportovní úroveň a milovníkům ušlechtilých zvířat připravil velké překvapení. A krom toho: pracovníci hipodromu opět předvedli, že jsou skvělými organizátory.
My ostatní zase budeme moci předvést sami sobě, jakými neméně skvělými ochránci
svého majetku jsme. Bytaři si totiž dovolenou neberou a dobře vědí, že mnozí z nás
vyrazili na dovolenou do Chorvatska či jiné
slovanské či neslovanské ciziny. Byty bez
viditelné přítomnosti majitelů bytaře lákají, a proto věřme všichni společně tomu, že
jsou tak dobře zajištěny proti nenechavcům,
že odolají jejich choutkám a majitelé se nevrátí mezi čtyři prázdné stěny. Pokud dojde
tento truchlivý scénář svého naplnění, pak
motivací pro nešťastníky bude jejich účast
v programu Bezpečná země.
Litvínovské mažoretky zaválely na republikovém mistrovství, odvedly skvělý výkon,
přesto si na zlato nesáhly. Nevadí. Druhé
místo jim stačilo na vyjížďku do Norského
království, v němž nikdy nebyly, a proto se
do něj tolik těšily.
No a ten, kdo se chce podrobně seznámit
s tím, jaký průběh mělo shromáždění delegátů, nejvyšší orgán největšího bytového
družstva v republice, se tentokrát nabaží.
A kdo se v informacích nechce nimrat a stačí mu jedna analytická, zde je: Loď Krušnohoru pluje dál a nabírá na rychlosti.
Šťastnou cestu a mějte hezké prázdniny!
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Vstup
Do pořádku se postupně dávají věžové domy v samém centru statutárního města – v ulici M. G. Dobnera, pohledem od magistrátu za
dlouhou stavební „nudlí“ dříve nazývanou DHO – Dům hospodářských organizací. Vlastníci bytů ze
SV 634 (blok 384) se rozhodli nechat si upravit vstup do domu. Příchod léta tedy přivítali v přízemí
„v novém“.
Rampa
I u sousedů – v bloku blok 383 stojícím ve stejné ulici hned vedle –
došlo na úpravu. Předmětem zájmu vlastníků bytů ze SV 617 se
zde stala rampa.
Dlažba
Družstevníci v Janově se také nechtějí nechat zahanbit a v rámci
možností daných specifickými podmínkami života na největším litvínovském sídlišti chtějí mít aspoň
něco málo hezkého a funkčního.
Bydlící ze SA 24 (blok G) v Hamerské ulici si nechali v části domu položit novou dlažbu.
Balkony
Peníze ve své pokladně přepočítávají vlastníci bytů bydlící v domě na
Podkrušnohorské ulici 1661 v Litvínově. Tamní SV 297 by rádo zvýšilo úroveň bydlení a také technickou
bezpečnost – konkrétně v případě
balkonů. Oprava šesti je odvislá od
finančních možností společenství.
Dejte na frak představenstvu
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Všichni bydlící z okolí našeho domu už dostali složenky
s přeplatky, jenom já pořád nic. Můžete mi, prosím, sdělit,
kdy mi peníze pošlete? Potřebuji zaplatit dovolenou.
Tento dotaz položil písemně K. Z.
z Mostu. Není zdaleka jediný.
Denně takových dotazů dostáváme na správu družstva několik. Jsou
doručovány do informační kanceláře,
na podatelnu, každému druhému zaměstnanci správy družstva, a to včetně vedení. Chodí e-mailem, někteří
lidé volí telefonickou cestu, leckteří
dokonce váží osobní cestu až na správu Krušnohoru. Přitom je to každý
rok stejné. Pojďme si tedy připomenout základní informace.
 Družstvo na přelomu starého a nového kalendářního roku posílá podklady za zúčtovací období trvající od
1. ledna do 31. prosince daného roku
dodavatelům tepla a teplé užitkové
vody (TUV) za celé domy. Dodavatelé je začnou zpracovávat a postupně posílají rozúčtování dodávek na
jednotlivé domy. To se děje v období
února až března.
 Družstvo rozúčtované částky na
domy posílá s dalšími údaji zpracovatelům rozúčtování na bytové a nebytové jednotky – společnostem TECHEM a ULIMEX.
 Tyto společnosti zpracují vyúčto-
vání na jednotky a posílají je zpět na
správu družstva, kde jsou přidány další vyúčtovávané položky, vyúčtování je kompletováno a do konce dubna posíláno jednotlivým vlastníkům,
družstevníkům a nájemníkům. Duben
je stanoven – stejně jako dále uváděné
termíny – platnou legislativou.
 Následuje 21 dnů reklamačního
období, které naše družstvo prodlužuje na celý měsíc květen.
 Pokud nedojde na domě na základě reklamace k opravnému vyúčtování, jsou zahájeny práce na zpracování
odesílání přeplatků. Jsou posílány od
poloviny června. V případě letošního
roku odešly první příkazy 12. června.
Odesílané přeplatky se pečlivě kontrolují a posílají dům po domu. Splatnost přeplatků (stejně jako nedoplatků) je do 31. července 2013.
 Pokud je na domě provedeno
opravné vyúčtování na základě uznané reklamace, prodlužuje se termín
vyplacení přeplatků a úhrady nedoplatků do 31. srpna daného roku.
 Přeplatky jsou zasílány složenkou
(jestliže jste uvedli číslo bankovního
účtu, tak na tento účet).
 Nedoplatky můžete převést z vašeho účtu nebo je zaplatit přímo v pokladně družstva. Při převodu z účtu
na účet nezapomeňte napsat váš variabilní a specifický symbol (oba jsou
uvedeny na vyúčtování dole). Pokud
máte nedoplatky příliš velké a nejste
schopni je uhradit včas a najednou, je
zapotřebí navštívit oddělení pohledávek na správě družstva a dohodnout
si splátkový kalendář.
Tento postup je stále stejný a navíc daný legislativou. Nemůžeme si
jej tedy upravovat, jak bychom chtěli. Jediné, co je v letošním roce jiné,
je to, že jsou pečlivěji kontrolovány výplaty přeplatků. Družstvo totiž na přelomu roku přešlo na novou
verzi softwaru a na konci loňského
roku tak byly přetaženy miliony dat
ze staré do nové verze. Proto je nutno vše pečlivě kontrolovat. Přeplatky
ale dostanete včas. NEDOTAZUJTE
SE PROTO, PROSÍM, NA DATUM,
kdy je přesně dostanete. Zbytečně
zdržujete pracovníky správy.
Všem, kteří měli nedoplatky, připomínám, že jejich splatnost je do
31. července tohoto roku (do 31. srpna 2013 v případě opravného vyúčtování.).
František RYBA
ředitel družstva
Kryt CO
Kvůli opravě stropu v krytu civilní
ochrany (CO) musela být dojednána schůzka s projektantem. Kryt se
nachází v domě SV 101 (blok 200)
v mostecké ulici Josefa Skupy.
Kontejnerové stání
Technické služby města Mostu
opravily kontejnerové stání u domu vlastníků ze SV 105 (blok 226)
v ulici Petra Jilemnického. Obyvatelům domu se teď lépe vynáší odpad.
Požár
Řádění červeného kohouta bylo
hlášeno vlastníky ze SV 279 (blok
D2) na Albrechtické ulici v Litvínově-Janově. K požáru došlo ve
vchodu čp. 258. Podle záznamů
techničky ze správy družstva Moniky Vilhelmové zde hodovaly plameny v krátkém období od prosince 2012 již popáté.
Připravili: (tú, pp)
Poštovní poukázka s označením B je určena na výplatu přeplatků. Pokud ji najdete ve své schránce, zajděte na kteroukoli poštu
a ta vám vyplatí uvedenou částku.
w w w. s b d k r u s n o h o r. c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
Roman Laur:
Družstvo umí hospodařit
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ – 13. ČERVEN 2013
Šestnáct let vykonává funkci předsedy představenstva. Získané
zkušenosti mu dovolují hodnotit věci s patřičným nadhledem.
Jak, nahlíženo jeho očima, dopadlo letošní shromáždění delegátů? Zeptejme se ho na to – ROMANA LAURA, taky delegáta.
Pane předsedo, čeho si nejvíce ceníte na letošním shromáždění?
Nejvíce oceňuji jeho klidný a rychlý průběh. Dávám to do
souvislosti s tím, že delegáti dostali osm dnů před konáním shromáždění podrobný materiál čítající 38 listů, čili 76 stran. Materiál
obsahoval veškeré potřebné podklady od představenstva, z jednotlivých komisí, úseků správ družstva. Z průběhu zasedání jsem
měl dojem, že delegáti si našli
čas na to, aby si souhrnný materiál pročetli a seznámili se s jeho
obsahem. My, kteří jsme v rám-
ci jednotlivých bodů programu
zasedání vystupovali s komentářem k obsahu souhrnného materiálu, jsme delegáty nepřekvapili
– vlastně jsme jen svým vystoupením zmíněný materiál doplnili
o zaktualizované informace a dotázali se, zda delegáti chtějí ještě něco doplnit či položit otázku.
Žádosti o doplnění nebyly, stejně
jako nebyly položeny dotazy. To
podle mého soudu svědčí o velmi kvalitní přípravě podkladového písemného materiálu.
A jak by zasedání vypadalo
takzvaně klasicky?
Kdybychom postupovali tradičně, jak je to zvykem v jiných organizacích či na mnoha akcích, pak
bychom delegátům neposkytli předem domů podkladový materiál,
ke každému bodu programu bychom v sále hovořili dvě až tři hodiny. Mohlo by se stát – a známe
to všichni z vlastní zkušenosti – že
se posluchači jednak rychle nezorientují v řečeném a jednak také
„usnou“. Po tak dlouhé době zapůsobí únava a pozornost posluchačů
klesá. Námi uplatňovaný způsob
je určitě lepší – co je psáno, to je
dáno a v tom se lépe orientujeme,
informace můžeme vstřebat v klidu domova. Když něčemu nerozumíme, můžeme si předem připravit
otázku. Prostě samé přednosti!
Pokračování na str. 6
PRÁVNÍ PORADNA
Co dělat, když dlužník brání úvěru?
Jak postupovat v případě, že
vlastník bytu znemožňuje společenství vlastníků výší svého dluhu vzniklého neplacením příspěvku vlastníka vzít si úvěr na
rekonstrukci domu? Dlužník je
několik let zažalován a dům zatím chátrá.
Michal Tomko
úřední správce SV 114, Most
Možnost poskytnutí úvěru na rekonstrukce domu závisí na podmínkách banky, která určuje, zda a za
jakých podmínek úvěr společenství
vlastníků jednotek poskytne. Obecně banky trvají na dobré platební
morálce vlastníků, nicméně závisí
vždy na konkrétní situaci a na konkrétní bance, která určí, jaké podmínky (případně záruky) bude pro
poskytnutí úvěru požadovat.
Vzhledem ke skutečnosti, že
vlastníci bytových jednotek ručí
ze zákona za závazky společenství
vlastníků jednotek v poměru, jenž
odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu na společných částech
domu, většina bank nemá s poskytováním úvěrů na opravy a rekonstrukce společenstvím vlastníků
jednotek problém. V případě, že
by společenství vlastníků své závazky vůči bance neplnilo, může
banka dluhy vymáhat rovněž přímo po vlastnících bytových jednotek, což je pro banky zpravidla
dostatečným zajištěním poskytnutého úvěru. Nicméně existují i další možností zajištění úvěrů
a je vždy věcí banky, jaký způsob
zajištění bude pro poskytnutí úvěru požadovat.
Proto i v případě, že v je domě
dlužník, po němž je dluh vymáhán, lze doporučit, aby byl s bankou projednán konkrétní případ,
požadovaná výše úvěru a mož-
nosti zajištění úvěru, protože je
možné, že banka bude ochotná za
určitých podmínek úvěr poskytnout i přes existující dluhy.
Jestliže však jednání s žádnou
bankou nepovede k poskytnutí
úvěru, nelze než na rekonstrukce
a opravy domu postupně našetřit. V takovém případě by zřejmě bylo vhodné upravit výši příspěvků vlastníka, aby bylo možné potřebné opravy a rekonstrukce provést a aby dům dále nechátral.
A pokud se týká dlužníka, jakmile bude mít společenství vlastníků jednotek proti němu pravomocně přiznanou pohledávku,
lze podat návrh na prodej bytové
jednotky a dluhy z výtěžku prodeje uspokojit.
Mgr. Věra
KADLECOVÁ VALNÁ
advokátka
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Dvakrát krytina
V Litvínově byla hned na dvou
místech vyměněna podlahová
krytina. V prvním případě to bylo ve společných prostorách domu SV 213 na Podkrušnohorské
ulici čp. 2052-2055. Ve druhém
případě šlo o výměnu podlahové
krytiny na schodištích v domě SV
267 na litvínovské Tylově ulici čp.
2081-2083.
Sklepní okna
Sklepní okna byla zazděna u družstevníků v SA 43 (blok 1) na Luční
čp. 304-3012 v litvínovském sídlišti
Janov. Třešničkou na dortu se stalo zateplení soklu.
Pojistná událost
K pojistné události došlo ve SV
232 (blok 411) na Moskevské ulici ve vchodech čp. 975 a 976
v mostecké Severní čtvrti. Událost vyvrcholila výměnou vchodových dveří.
Kamerový systém
Zájem výborů samospráv a společenství vlastníků o bezpečnostní kamerové systémy stále roste.
Tentokrát si jeden z nich nechali nainstalovat vlastníci bytů ve SV
624 (blok 547) v Rozmarýnové ulici v Zahradní čtvrti v Mostě. Bezpečnost obyvatel domu a ochrana
jejich majetku v domácnostech je
nyní v letním období prioritou. Jistě se nikdo nechce vrátit z dovolené do prázdného bytu, v němž si
přišli na své nezvaní hosté.
Lodžie
Kompletně byly sanovány lodžie
ve SV 287 na Mostecké ulici 2019
v Litvínově. K částečné sanaci lodžií došlo v sousedství – ve SV 288
na Mostecké ulici čp. 2020. Lodžie
byly sanovány i v Mostě. Řekli si
o to družstevníci ze SA 088 (blok
712) v ulici Jana Kříže na mosteckém sídlišti Liščí Vrch. Zateplení lodžií s instalací nového zábradlí bylo provedeno ve SV 245
(blok 507) v ulici Jana Kubelíka
na sídlišti Pod Lajsníkem. Sanace lodžií a zasklení proběhlo ve
SV 643 (blok 714) v ulici Jana Kříže v Mostě – Liščím Vrchu. Sanace lodžií je také součástí stavebních prací na zateplení objektu. Takto vyřešit „dvě mouchy jednou ranou“ se rozhodli vlastníci ze
SV 179 (blok 337) v mostecké ulici Hutnická.
Připravili: (tú, pp)
6
Dokončení ze str. 5
Když si v paměti vybavuji,
jak probíhala shromáždění delegátů na konci 90. let – to tři
stovky lidí seděly v sále třeba až
do třetí hodiny ranní následujícího dne a soustavně se handrkovalo – a porovnám to s dneškem, vidím ten neskutečný rozdíl. Je dobře, že jsme tehdy po
získání negativních zkušeností přistoupili ke změně volebního řádu a snížili počet delegátů
na racionální stav a ještě k tomu
začali pracovat na novém modelu přípravy zasedání. Výsledkem
je dnešní stav – bezproblémové
a rychlé jednání.
Nezdá se vám divné, že ani
v diskusi nikdo nevystoupil?
Většinu delegátů tvoří předsedové výborů samospráv a společenství vlastníků. Když se potřebují něco dozvědět, tak se přijdou zeptat na správu družstva
– za ředitelem, za mnou, obrátí se na pracovníky úseků. Nemají potřebu dotaz řešit na shromáždění. Jsou přece i jiná jednání, v jejichž průběhu se dozvědí
řadu informací. Proto soudím, že
neměli potřebu v diskusi vystoupit. Vše, co potřebovali vědět,
v tu chvíli věděli. Mohu vás ujistit o tom, že s připomínkami pracujeme zcela běžně a na podněty odpovídáme. Materiál připravený pro shromáždění byl zpracován opravdu podrobně a obsahoval informace ze všech oblastí činnosti družstva. Jeho kvalita
a obšírnost je podle mého soudu
důvodem toho, proč se do diskuse nikdo nepřihlásil. Informace
měli delegáti z domova, kde si
materiál prostudovali.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Každým rokem má družstvo
kladný hospodářský výsledek. Je
to zcela normální stav. Družstvo
prostě umí hospodařit. Představenstvo a ani pracovníci Krušnohoru si nedovolí udělat šméčka, která by družstvo potopila.
Ale problémy samozřejmě máme
– s již zmíněnými dlužníky. Jejich počet narůstá stejně jako celkový objem nezaplacené částky.
To je důsledek hospodářské krize
promítající se do života Krušnohoru. Vysoká míra nezaměstnanosti a v případě zaměstnaných
nižší příjmy – taková je situace
v okrese Most. Proto se družstvu
nedaří dluhy snižovat, naopak
narůstají – oproti předchozímu
hodnocenému období asi o pět
procent. A to je hodně. Neuspokojivý stav sice řešíme soudními
žalobami a exekucemi, ale je to
marná práce. Jen co se některého
dlužníka zbavíme, hned „naskočí“ druhý. Jinak je ekonomický
vývoj družstva odrazem toho, že
lidem poskytujeme kvalitní služby a že zbytečně neutrácíme.
Mohou po těchto vašich slovech družstevníci a vlastníci vůbec klidně spát? Kdyby
družstvo bylo akciovkou nebo
eseróčkem, pak by se při tom
mnohamilionovém dluhu způsobeném neplatiči pomalu
chystalo na zkrachování.
Mohou klidně spát. Ekonomika družstva je opravdu dobrá.
Spát ale klidně nebudou, jestliže budou naslouchat různým našeptávačům, kteří chodí po domech a na Krušnohor házejí špínu. Pomlouvači se objevili hlavně po poslední privatizaci městských domů v Mostě. Jsou mezi
nimi také nabízeči různých služeb, které Krušnohor prý neposkytuje – a když ano, tak strašně
draho. Tyto lži máme podchycené, takže kdokoliv bude mít jakékoliv podezření, nechť nám
– buďto mně nebo řediteli družstva či vedoucím pracovníkům
správy družstva – raději zavolá
a ověří si obsah šířených zvěstí. V Krušnohoru neděláme nic
tajného či nekalého a o veškeré
Jste šéfem představenstva,
jak se vám v něm pracuje?
Na naše představenstvo jsem
hrdý. Těší mě, že mám takové
spolupracovníky. Složení tohoto
orgánu družstva je od roku 1996
téměř nezměněno. Je to tím, že
nás lidé po skončení pětiletého
volebního období znovu volí. To
o něčem svědčí. Členové představenstva jsou vysoce kvalitní lidé – a to je odrazový můstek pro zdárnou činnost družstva. Proto nejsou pro mě osobně kladné výsledky dosahované
Krušnohorem po řadu let žádným překvapením. Prostě je to
v lidech. Proto si také velice vážím práce kontrolní komise. Je
to práce velice nesnadná, náročná na množství zpracovávaných informací, vyžadující obrovský přehled a znalost zákonů,
předpisů a směrnic – včetně těch
z našeho družstva. Je to i práce
nevděčná a leckdy i konfliktní,
ale díky přístupu k plnění úkolů, jaký předvádějí její členové,
je v družstvu pořádek.
Letos se Krušnohor rozrostl
o Koldům, přesněji o pořádný
„ranec“ bytů. To je nový začátek zvětšování družstva?
Družstvo neroste samo od
sebe a na základě vlastního přání. Krušnohor reaguje na požadavky bydlících a ti si v rámci
privatizace městského bytového fondu přáli být pod správou
našeho družstva. Příklad z Mostu, kde byl Krušnohor bydlícími
v privatizovaných městských domech masivně žádán o poskytnutí správy, je velice výmluvný. Proto se Krušnohor tak moc
zvětšil a stal se jedničkou mezi
bytovými družstvy v republice.
Nyní, když v Litvínově privatizace městských domů skončila, stejně jako předtím v Mostě
a Meziboří, tak to nevypadá na
to, že by se Krušnohor měl nadále zvětšovat.
Shromáždění delegátů schválilo pro příští období několik
hlavních úkolů. Který vy osobně považujete za nejdůležitější?
Zastavit nárůst počtu dlužníků a zvětšování objemu dluhů.
Je třeba si uvědomit, že dlužníci
jsou pro družstvo hrozbou.
Jak hodnotíte ekonomický
vývoj družstva? Politici a ekonomové stále hovoří o krizi.
Krušnohor – zdá se – překonává veškeré nástrahy. Opravdu
mu nehrozí nebezpečí?
naší činnosti informujeme – prostřednictvím měsíčníku Krušnohor, webových stránek i jiných
médií.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ
Roman Laur pročítá materiály shromáždění delegátů.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
7
Zpráva o činnosti představenstva družstva
za období od 06/2012 do 06/2013
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ – 13. ČERVEN 2013
Představenstvo družstva mělo
v hodnoceném období od 28. května 2012 do 6. května 2013 celkem
25 řádných zasedání s průměrnou
účastí 89,7 %.
Stále zvanými hosty jednání
byli předseda kontrolní komise Jiří
Mertlík a vedoucí úseků – ekonomického Alena Erlitzová, technického Ing. Irena Čapková, řízení jakosti a environmentu Ing. Kateřina Kurková a inženýrské činnosti
Hana Jánská.
Představenstvo se zabývalo všemi oblastmi činnosti družstva –
zvláště Programem úspor tepla,
údržbou domů, investiční činností,
řešením neprodejných bytů po exekucích, výběrovými řízeními, dotačními tituly (Nová zelená úsporám, Panel 2013+ a IPRM – IOP
Janov, Demos a Jessica), činností
samospráv a společenství vlastníků, informacemi z jednání komisí
představenstva, aktuální legislativou a navazujícími vnitrodružstevními předpisy, dluhy na nájemném
a poplatcích za užívání bytu včetně jejich řešení, členskými, bytovými a nebytovými záležitostmi a informacemi ze Sdružení Mostečané
Mostu a hnutí Severočeši.cz.
Pravidelným a zvláště důležitým
bodem bylo projednávání a schvalování aktualizovaných dokumentů vnitrodružstevní legislativy a organizačních opatření v rámci integrovaného systému řízení jakosti
a environmentu v souladu s evropskými normami ISO 9001 a ISO
14001. V květnu letošního roku
družstvo úspěšně absolvovalo dozorový audit.
Informace o činnosti představenstva byly a jsou průběžně zveřejňovány v družstevním zpravodaji. Představenstvem byly projednávány zápisy z jednání kontrolní komise o provedených kontrolách. Po
jejich vyhodnocení k nim byla přijímána potřebná opatření a vyvozovány příslušné závěry. Některé ze
závěrů byly promítnuty i do vnitrodružstevní legislativy a organizačních opatření.
Roman Laur seznámil delegáty se zprávou o činnosti představenstva.
V uplynulém období se pravidelně scházely všechny pracovní komise představenstva, které se staly
hlavními konzultanty správy a vedení družstva před schvalováním zásadních rozhodnutí.
V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích schválilo
představenstvo družstva ustanovení
třináctičlenné komise pro přípravu
stanov SBD Krušnohor 2013 (a následně stanov SVJ).
TECHNICKÁ KOMISE
Členy komise jsou Ing. Roman
Hokr, Ing. Irena Čapková, Roman
Laur, Hana Jánská.
Ve sledovaném období byly činnosti spadající do technické oblasti
správy SBDK rozděleny mezi dva
samostatné útvary správy. Oba úseky společně a koordinovaně zajišťují pro výbory SA a SV technické poradenství a přípravu realizace konkrétních akcí. O přípravu a dohled
nad realizací oprav domů se oba
úseky od roku 2008 dělí dle předpokládané finanční náročnosti akce.
Technický úsek vedený Ing. Irenou Čapkovou vytváří prvotní kontakt a poradenskou činnost pro SA
a SV v technické oblasti a dále zajišťuje prostřednictvím našich smluvních partnerů činnosti související
s běžnou denní údržbou bytového
fondu. Jeho další náplní je zjišťování stavu objektů, aktualizace pasportizace, přebírání uvolněných bytových a nebytových prostor a účast
při exekučním uvolňování bytů.
Ing. Irena Čapková se svým týmem
samozřejmě pomáhá i při shromažďování potřebných podkladů pro zamýšlená výběrová řízení.
Úsek inženýrské činnosti (ÚIČ)
v čele s Hanou Jánskou realizuje
akce nad 1 milion korun. Projekty
v řádech i desítek milionů korun tento úsek realizuje ve výrazně menším
počtu pracovníků, než bývá obvyklé u inženýrských firem, jejichž činnost ÚIČ vlastně v našem družstvu
nahrazuje. Problémy občas činí narůstající objem administrativy související s dotačními tituly. Bohužel
je nutno konstatovat, že při získávání dotací převládají problémy ekonomického a administrativního charakteru. Při jednáních musejí úzce
spolupracovat pracovníci celé správy družstva, hlavně však ekonomický úsek s úsekem technickým a úsekem inženýrské činnosti.
V roce 2012 bylo připraveno
a uskutečněno 169 výběrových řízení v celkové hodnotě 518 milionů korun. Obesláno bylo 141 firem,
z nichž 39 ve výběrových řízeních
uspělo.
V oblasti MTZ nedošlo ve sledovaném období k žádným změnám,
což znamená, že v souladu s dlouholetými pozitivními zkušenostmi je
MTZ stále svěřeno pouze jednomu
technikovi družstva, který tuto funkci vykonává v rámci své pracovní
náplně ve spojení s oblastí BOZP,
PO a environmentu. Drobné nákupy si provádějí předsedové SA a SV
sami u smluvních partnerů SBDK.
V uplynulém období byly činnosti v technické oblasti vykonávány řádně a v souladu s potřebami
družstevníků a vlastníků bytů. Naším mottem nadále zůstává snaha
o zajištění co nejkvalitnějších podmínek pro bydlení všech družstevníků a vlastníků bytů při vynaložení optimálního množství finančních
prostředků.
KOMISE
PRO TEPLO A TELEVIZI
Členy komise jsou Ing. Jiří Koranda, František Ryba, Ing. Kateřina
Kurková, Jiří Vykouk.
Komise pro zajišťování optimálních dodávek tepla se schází v průměru jednou za měsíc. Na jednotlivá jednání se členové pravidelně
připravovali s odbornými pracovníky. Komise dokončila jednání s První mosteckou, a. s., kolem problematiky z roku 2011 tak, aby zajistila, že se nebudou opakovat problémy v další etapě modernizace řídicího systému. Komise pomáhala řešit problémy s vytápěním a ohřevem
TUV v objektech. Komise se též podílela na přípravě realizace zadání
územní energetické koncepce města
Most. V roce 2012 jsme nadále provozovali všech osm dosud realizovaných domovních výměníkových
stanic (DVS).
Stále pokračují jednání s novým majitelem akcií První mostecké, a. s., společností J&T zastoupenou pracovníky společnosti United
Energy, a. s., o dalším vývoji tepelného hospodářství ve statutárním
městě Most o možnostech modernizace tepelného hospodářství a způsobu jeho financování. Za spolupráce s městem se snažíme ovlivňovat cenovou politiku dodávek tepla
z První mostecké, a. s.
Komise pro rozvoj STA a TKR
se setkává podle potřeby projednání žádostí jednotlivých samospráv
na úpravy STA a TKR. Stále probíhají úpravy na STA, neboť se pořád rozšiřuje pozemní digitální vysílání. Rozšiřuje se o nové stanice
nebo stanice stávající přecházejí na
vysílání v HD kvalitě. Rozšiřuje se
hlavně příjem satelitní mezifrekvence z družic, jednotlivým objektům
již nestačí příjem digitálního pozemního vysílání. Družstvo provozuje dvě lokality vysílání kabelové
televize, v Litvínově-Janově a Mostě. Tyto systémy se již jen udržují.
Pokračování na str. 8
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Dokončení ze str. 7
Stále platí pro objekty, které mají zájem o vlastní televizní rozvod, doporučení realizovat rozvod digitálního
rozvodu DVB-T a satelitní mezifrekvence z družic. SBDK stále podporuje rozvoj společného projektu
s firmou Softex NCP v rámci dlouhodobé spolupráce na projektu CIS,
jehož jednou částí je též provoz a nabídka IPTV televize, která je velmi
kvalitní. Informace jsou pravidelně
uváděny ve zpravodaji.
EKONOMICKÁ KOMISE
Členy komise jsou Arnošt Ševčík, Ing. Jiří Koranda, Ing. Jan Cejnar, Ing. Jiří Haifler, Ing. Antonín
Šejstal, Alena Erlitzová.
Jedním z hlavních úkolů družstva, projednávaným ekonomickou
komisí, bylo zajišťování financování
oprav domů prostřednictvím DZO
(dříve FUI). Průměr v družstvu činí
25,51 Kč, příspěvek na 1 m2 se pohybuje od 12 do 40 Kč/m2.
Samostatnou kapitolou je dojednávání úvěrů bez zajištění V současné době je částka přepočtená na
byt 300 000 Kč. Jednání o výhodných úvěrech stále pokračují. Podmínkou je příznivý stav zadluženosti domu (tzn. SV splňuje obě podmínky zadluženosti – 5 % dlužníků nad 30 dní z počtu bytových jednotek a 15 % výše dluhu nad 30 dní
z měsíčního předpisu úhrad za užívání). Spolupracujeme s Českou
spořitelnou a Československou obchodní bankou (bylo jednáno i s dalšími peněžními ústavy, ale jejich nabídky nejsou již tak výhodné). Zcela ukončena byla spolupráce s Komerční bankou, jejíž jeden mostecký vedoucí pracovník hrubě napadal
a poškozoval družstvo a vedení banky s tímto problémem nic nedělalo.
V roce 2012 bylo uzavřeno 8 úvěrových smluv na SA ve výši 98 milionů 390 tisíc Kč a celkem od roku
2004 bylo uzavřeno 126 úvěrových
smluv v celkové výši 648 milionů
79 tisíc Kč. Na SV bylo v roce 2012
uzavřeno 41 úvěrových smluv ve
výši 565 milionů 668 tisíc Kč a celkem od roku 2005 to bylo 285 úvěrových smluv v celkové výši 1 miliarda 785 milionů 488 tisíc Kč.
Z hlediska ekonomiky sledujeme
také práci s dlužníky za bydlení. Zde
musíme konstatovat, že přes značné
zrychlení práce soudů, nejsou vý-
jimkou případy, které se táhnou déle
než čtyři roky – a to i při sebelepší
práci ze strany komisí, zaměstnanců a vedení družstva nejsme schopni zvrátit. Větší část dluhů tvoří dnes
již pohledávky vlastníků bytů, takže
se přímo ekonomiky družstva nedotýkají. Přesto ale družstvo (v rámci
poskytovaných služeb) za tyto dlužníky-vlastníky platí, např. služby
a média (v případě odchodu SV ze
správy družstva je tato částka odečtena z financí odcházejícího SV
a družstvu se tak vrací), a proto má
zájem řešit i jejich dluhy.
Ekonomická komise také sleduje
trendy ve způsobu plateb pravidelných měsíčních úhrad. Nejvýhodnější cestou jsou platby prostřednictvím SIPO, které šetří bydlícím čas
strávený ve frontách, prostředky za
poplatky, jež jsou u jiných služeb
vyšší, a hlavně starosti s hlídáním
plateb. Přesto někteří bydlící tuto
službu nepochopitelně odmítají (a to
i přesto, že jí mají na jiné své platby
zavedenou).
Komise hlídá ekonomické zdraví
družstva. Svědčí o tom každoroční
zisk, bezchybné účtování, správná
práce s daněmi, možnosti úvěrování oprav domů, transparentní výdaje
na údržbu bytového fondu SA a SV,
ale i objektů ve vlastnictví družstva
atd. Komise doporučila představenstvu družstva podepsání smlouvy
s odbornou společností, která provede revizi všech uzavřených úvěrů
a doporučí jejich případné refinancování. Od tohoto kroku si slibuje
úspory pro SA a SV. Jediným negativem v oblasti ekonomiky družstva
jsou vysoké dluhy za platby za užívání bytů.
KOMISE PRO ZAVÁDĚNÍ
CISU A INTERNETU
Členy komise jsou Arnošt Ševčík, Ing. Ivo Paďourek, Jiří Mertlík,
Ing. Irena Čapková, Alena Erlitzová, Igor Kadlec.
Komise na svých 19 zasedáních
projednala 206 žádostí z 98 domů
(SA, SV i individuálních) o zavedení internetu, z toho jich 5 nebylo odsouhlaseno pro technické nedostatky. Žádostí o zavedení CISu bylo
106. Ve 4 případech byla projednána žádost o zavedení IPTV. V 6 případech se jednalo o nové kompletní zavedení CISu. Komise navrhla představenstvu družstva doplnění znění pravidel pro zavádění CISu,
dalších datových a televizních rozvodů v domech spravovaných družstvem, kterými se dodavatelé musí
řídit.
Přes velkou snahu komise
o upřednostnění zavádění CISu jako
víceúčelového zařízení (internet, telefon, možnost zavedení kabelové televize SBDK nebo IPTV atd.),
řada SA a SV volí krátkozrace jednoúčelové zavedení internetu jako
méně nákladné varianty. Přínosem
CISu je zavedení přístupu uživatelů k jejich informacím (platba nájemného, vyúčtování atd., zhotovení
přístupu předsedům SA a SV k celkovým informacím o domě), ale budoucnost je v zavedení oboustranné komunikace mezi správou SBDK
a klienty. Zde čeká družstvo ještě
mnoho práce, aby přesvědčilo bydlící, že svým rozsahem jedinečný informační systém, který nám závidí
řada subjektů v republice, je službou
především pro ně a rozhodli se v domě o jeho zavedení.
KOMISE
PRO SAMOSPRÁVY
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Členy komise jsou Roman Laur,
František Ryba, Ing. Roman Hokr.
Velmi důležitou oblastí pro denní činnost družstva ve styku s členskou základnou byla spolupráce
s výbory samospráv, domovními
výbory a výbory společenství vlastníků jednotek. Dlouhodobá systematická práce s předsedy a výbory
SA a SV, vyžadování plnění uložených úkolů a osobní odpovědnosti za jejich nesplnění přinesla zlepšenou činnost i v této oblasti. Metodická, administrativní i praktická
pomoc byla poskytnuta samosprávě SA 036 (Koldům), která se rozhodla, v rámci privatizace bytového fondu města Litvínova stát se od
1. ledna 2013 součástí našeho družstva. SBD Krušnohor je největším
bytovým družstvem v ČR.
Výroční členské schůze SA a výroční shromáždění vlastníků SV se
musely v průběhu roku uskutečnit ve
všech SA a SV. Jsou důležité hlavně proto, že se na nich projednává
a schvaluje hospodaření SA a SV za
minulý rok a plán údržby na příslušný rok. Představenstvem byl stanoven termín konání výročních členských schůzí SA, SAG (garáží) a výročních shromáždění SV na období
od od 4. března do 5. května 2013.
Průměrná účast na schůzích SA byla
41,95 %, na SV 66,72 % a na schůzích SAG 33,8 %.
Pro tato jednání získali předsedové SA a SV podklady na pravidelných jarních poradách konaných
od 20. února do 7. března 2013, které svolávalo představenstvo po jednotlivých volebních obvodech (viz
článek v dubnovém čísle zpravodaje). Na porady byla prvně pozvána
i SA 036 (Koldům). Z těchto porad
si předsedové odnesli materiál nazvaný Co je nového – zápis z porady předsedů SA, SAG, SV a SN.
Měl jim poskytnout dostatečné informace pro VČS a VS SVJ, neboť
v něm byly uvedeny nejzákladnější
teze z vystoupení ředitele družstva,
vedoucích technického úseku, úseku
inženýrské činnosti, ekonomického úseku, úseku řízení jakosti a environmentu a předsedy představenstva. Účast na letošních poradách
oproti loňským byla o 0,2 % nižší:
 pozváno: 88 SA, 6 SAG, 230 SV,
3 SN;
 přítomno: 83 SA, 5 SAG, 217
SV, 2 SN;
 nepřítomno: SA 023, 033, 037,
048, 065, SAG 446, SN 320;
 SV 004, 113, 188, 198, 204, 209,
226, 274, 279, 285, 628, 630,
647;
 účast v procentech: pozváno celkem 327, přítomno 307, tj. 93,8 %
(SA 94,3 %, SAG 83,3 %, SV
94,3 %, SN 66,6 %).
Do 10. května 2013 byl stanoven
termín pro odevzdání příslušných
materiálů ze schůzí. Lze konstatovat,
že stanovený termín pro odevzdání
příslušných materiálů z VČS a VS
SVJ byl u 88 SA, 6 SAG, 230 SV
a 3 SN dodržen, což svědčí o zodpovědném přístupu funkcionářů těchto
výborů SA a domovních výborů SV
k plnění povinností. Na tomto úseku
je však stále co zlepšovat, neboť se
vyskytly i výjimky, kterým zákonné
normy a stanovy nic neříkají.
VČS SA a VS SV byly důležité i pro vedení družstva. Členové
představenstva – pokud byli pozváni výborem SA či domovním výborem SV – si vyslechli názory na dění
v družstvu i kolem něj a čerpali tak
náměty pro svoji další práci. Z protokolů z VČS a VS SV pracovníci
správy družstva vybírali připomínky a podněty, jimiž se zabývali odpovědní pracovníci úseků správy.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
V průběhu hodnoceného období
ukončil činnost výbor SA 044 a domovní výbor SV 137, a proto pověřený vlastník zde jmenoval úřední
správu. Ukončena byla úřední správa SV 169 zvolením domovního
výboru. Celkem je ustavena úřední
správa ve 4 SA (023, 044, 064, 069)
a 23 SV (110, 114, 118, 122, 124,
127, 129, 134, 137, 179, 181, 185,
194, 203, 214, 218, 226, 248, 249,
255, 276, 602, 634).
semné reklamace (oprávněné). Za
hodnocené období bylo zaevidováno 2 926 žádostí, z nichž nebylo
12 schváleno (0,4 %). Odpovědi na
dopisy byly v průměru odeslány za
16,2 dne, vypracování 2 odpovědí
trvalo déle než 30 dnů (obě prodloužené odpovědi byly odůvodněny).
KOMISE
PRO VYŘIZOVÁNÍ
STÍŽNOSTÍ A PODÁNÍ
Členy komise jsou František
Ryba, Igor Kadlec, Zuzana Petrovická, Ing. Kateřina Kurková, Iva Matoliaková, Leona Domínová.
Komise se v plném obsazení
schází podle potřeby. Problematika
dlužníků je řešena i v dílčích pracovních skupinách. Komise doporučuje změny pravidel pro vymáhání dluhů, projednává průběh vývoje dlužného nájemného a hodnotí
stav a vývoj ubytoven pro neplatiče. Družstvo plně využívá kapacitu 156 ubytovacích míst pro neplatiče v ubytovnách v Mostě, Obrnicích a Litvínově-Šumné. Ukazuje
se však, že není zapotřebí čtyř ubytoven (v současné době bude realizován prodej dvou – a to Obrnic
a bloku 60).
V období od dubna 2012 do
dubna 2013 došlo ke zvýšení počtu dlužníků i ke zvýšení výše dluhů. V dubnu 2012 činil dluh 51 milionů 185 tisíc 205 Kč a evidovali jsme 2 450 dlužníků. V dubnu
2013 činil dluh 53 milionů 802 tisíc
318 Kč a evidovali jsme 2 584 dlužníků. Pokud provedeme rozklad dluhů z dubna 2013, zjistíme, že v SA
dlužilo 770 dlužníků 8 milionů
867 tisíc 900 Kč a ve SV jsme evidovali 1 814 dlužníků s nezaplacenou částkou 44 milionů 934 tisíc 418 Kč. Ve SV dělíme dluhy do
Členy komise jsou František
Ryba, Josef Dragoun, Stanislav Vajshajtl, Miroslav Peroutka, Drahoslava Nováková, Leona Domínová,
Petr Bucha.
Za období roku 2012 bylo evidováno 66 982 návštěv na obou pracovištích (v Mostě a Litvínově). Písemně bylo odpovězeno na 309 dopisů a bylo vyřízeno 17 723 telefonních hovorů. Bylo poskytnuto
43 367 informací a přijato 41 227
podání. Bylo řešeno 28 reklamací
oprávněných (0 ústních, 28 písemných) a 23 neoprávněných (1 ústní a 22 písemných). Za hodnocené období bylo zaevidováno 8 338
žádostí, z nichž nebylo 67 schváleno (0,8 %). Odpovědi na dopisy
byly v průměru odeslány za 20,53
dne, 17 odpovědí trvalo déle než
30 dnů (všechny prodloužené odpovědi byly odůvodněny).
Za období prvního čtvrtletí roku
2013 bylo evidováno 15 569 návštěv na obou pracovištích (v Mostě a Litvínově). Písemně bylo odpovězeno na 58 dopisů a bylo vyřízeno 4 391 telefonních hovorů. Bylo
poskytnuto 9 895 informací a přijato 9 974 podání. Byly řešeny 3 pí-
KOMISE
PRO VYMÁHÁNÍ DLUHŮ
NA NÁJEMNÉM
9
tří kategorií – 152 nájemníků dluží
2 miliony 473 tisíc 227 Kč,
192 družstevníků dluží 2 miliony
678 tisíc 60 Kč a 1 470 vlastníků
dluží 39 milionů 783 tisíc 131 Kč.
Družstvo dlužníky pravidelně
upomíná a žaluje. Za rok 2012 podalo celkem 1 422 žalob (a 48 výpovědí) a poslalo 2 673 upomínek. Nižší počet podaných žalob
ve srovnání s rokem 2011 je způsoben tím, že žaloby na nájemné,
příp. úhrady vlastníka a nedoplatek
vyúčtování zálohových plateb byly
zkumulovány do jednoho případu oproti minulému roku, kdy byly
podávány žaloby na nedoplatky vyúčtování zálohových plateb zvlášť.
Byly podány žaloby na částku
38 milionů 241 tisíc 898 Kč, z toho
na dluhy v SA na částku 11 milionů
167 tisíc 467 Kč a ve SV na částku 27 milionů 74 tisíc 431 Kč. Bylo
nařízeno 25 exekučních vystěhování, z toho bylo 23 realizováno
a 2 zastavena, protože dlužník uhradil všechny pohledávky nebo byt
vrátil před provedením exekučního
vystěhování. O stavu dluhů a řešeních jste pravidelně informováni ve
zpravodaji.
KOMISE SOFTWAROVÁ
Členy komise jsou Ing. Ivo Paďourek, Ing. Vlastimil Vozka,
Ing. Petr Klíma, Daniel Gerthner,
Ing. Kateřina Kurková.
Od předchozího shromáždění
delegátů komise pokračovala v obnově zastaralé výpočetní techniky
používané na správě SBDK. Byla
provedena výměna dalších PC sestav. Jednalo se o 25 ks PC s OS
Win7Pro a kancelářským balíkem
Office 2010.
Důležitou akcí byla příprava na
přechod Integri G5. Týkala se hard-
Vývoj počtu dlužníků
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
počet
1 504
1 421
1 709
1 761
2 259
2 683
2 622
1 756
2 161
2 476
2 554
2 299
2 673
718
730
985
1 291
1 514
1 422
Vývoj počtu upomínek
2 230
Vývoj podaných žalob
počet
694
KOMISE ŠKODNÍ
Členy komise jsou Ing. Vlastimil Vozka, Alena Erlitzová, Hana
Jánská.
Komise je poradním orgánem ředitele družstva. V uvedeném období byla svolávána podle potřeby, aby
řešila škodní případy. V roce 2012
nebyl ani jeden.
Škodní komise dále aktivně sledovala stav a vývoj likvidace zastaralého a vysloužilého materiálu –
spotřebního i drobného hmotného
majetku.
PODĚKOVÁNÍ
rok
počet
ware i software. V polovině roku
2012 probíhaly pravidelně konverze
dat z verze 4 provozované na databázi Pervasive SQL na verzi G5 provozované na Microsoft SQL. Během
těchto konverzí se nacházely chyby
a datové nesrovnalosti. Ve spolupráci s dodavatelskou firmou byly prováděny opravy a příprava dat pro
migraci na novou verzi.
V listopadu 2012 probíhala příprava a úprava systémových tiskových formulářů a odzkoušení duálního provozu verze 4 a verze G5.
V prosinci 2012 již v duálním provozu byl provozován modul mezd
kompletně a běžela konverze dat
ekonomických agend. Vše se soustředilo na to, aby ostrá verze G5
mohla být nasazena ke dni 1. ledna 2013.
Členové komise se aktivně podílejí na rozšíření nabídky informačního systému SBDK, na zkvalitnění webových stránek družstva, zajištění bezpečnosti vnitřní sítě LAN
a všeho softwarového vybavení používaného na správě SBDK. Komise spolupracuje v oblasti zpracování
technických materiálů i při přípravě smluv a jednání s dodavatelskými firmami.
Počet vyklizení bytů
nařízeno
30
28
20
17
31
30
25
provedeno
23
26
18
16
28
27
23
zastaveno
7
2
2
1
3
3
2
To byl stručný výčet aktivit představenstva družstva a jeho odborných komisí v jednotlivých oblastech činnosti družstva. Představenstvo SBDK děkuje všem členům
komisí, pracovníkům správy družstva a dalším externím spolupracovníkům za odvedenou práci a přístup
k plnění povinností.
Roman LAUR
předseda představenstva
(Redakčně kráceno.)
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Hlavní úkoly a cíle družstva
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ – 13. ČERVEN 2013
Družstvo je ekonomicky vyzrálé a stabilní, hospodaří transparentním způsobem, a proto je hospodářský výsledek roku 2012 opět
ziskový.
TROJNÁSOBNĚ VÍCE
Činnost Krušnohoru je plně podřízena snaze o zkvalitňování a další rozvíjení služeb klientům. Družstvo není obyčejná obchodní společnost poskytující služby v oblasti
správy bytového fondu. Je současně organizací, která pro své členy
zajišťuje všechny potřeby spojené
s užíváním bytů a s bydlením, zajišťuje tedy správu širokého typu.
Tím se zásadně liší od různých
správcovských organizací v regionu. Málokteří bydlící si uvědomují, že za stejné peníze běžně nabízíme trojnásobné množství poskytovaných služeb.
Navíc družstevníkům poskytujeme komfort moci si jít o svém
problému „popovídat“ a prostřednictvím schůzí a zvolených zástupců „mluvit“ do všeho dění kolem
domu. To jiní správci v žádném
případě nenabízejí.
Krušnohor zajišťuje rozsáhlou
agendu ekonomického úseku dotýkající se účetnictví a s tím spojené administrativy, právních věcí
a členských záležitostí zahrnujících
předpisy nájemného, hlídání dlužníků, převody členství a nutné související evidence. Práce technického úseku a úseku inženýrské činnosti jsou nejvíce viditelnou oblastí činnosti družstva. Technici pravidelně pracují s předsedy domů,
a jestliže předseda není nějakým
dodavatelem zalobbován za „deset
tisíc všimného“, pak tato práce má
i výsledky.
KVALITA A LÁCE
Jsme pyšní na to, že dokážeme
připravit práce za stovky milionů
korun ročně, že se nám daří udržovat vysokou kvalitu předávaných
děl, že dokážeme držet ceny bez
vlivu nesmyslných víceprací. Pokud se přece někde projeví nějaká
nekvalita, bývá to z devadesáti procent v případě firem, které muselo
družstvo obeslat na přání předsedy domu a následně přihlížet tomu,
jak si předseda firmu „čestně“ vybral. Téměř stoprocentní výmluvou
„čestných“ předsedů potom bývá
známé rčení: „Krušnohor mi tu firmu vybral“.
Kromě každodenní technické
práce se dařilo technikům zpracovávat ve vysoké kvalitě žádosti o dotační tituly Nový panel, Zelená úsporám, ale i finance z projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Jsme hrdí
na to, že o přípravě těchto žádostí víme podstatně více a máme odborníky na mnohem vyšší úrovni,
než řada různých „specializovaných“ společností, městské úřady
nevyjímaje.
JSME VZOREM
Vnější vztahy družstva se v posledních letech příliš nemění. Daří
se nám držet vysokou úroveň hodnocení na úrovni bytového družstevnictví, jsme vzorem pro celou
řadu bytových družstev v České
republice a stali jsme se iniciátory
mnoha nových postupů ve správě
bytového fondu.
Ve vztazích se statutárním městem Most navazujeme na velmi
dobrou spolupráci – řešíme problémy bydlících v domech s parkováním vozů, dětskými hřišti, svozem
odpadů, opravami chodníků, zelení apod. Žádná z připomínek bydlících rozhodně nezapadne. Úspěch
v komunálních volbách, kdy jsme
získali 26 křesel v 45členném zastupitelstvu, nás těší, ale i zavazuje. Je zapotřebí, aby se družstevníci
(a zvláště předsedové domů) nebáli s problémy přijít, protože jejich
řešení pomůže nejenom domu, ale
i městu.
Vztahy s městem Litvínov jsou
dobré, naši zástupci z hnutí Severočeši.cz jsou ve vládnoucí koalici a máme místostarostu a radního. Snažíme se více spolupracovat
v řešení problémů sídliště Janov.
Přestože jsme přesvědčeni o tom,
že Janovu pomůže pouze změna
řady zákonů, přece jen spolupracujeme v uplatňování požadavků, jež
vedou ke zlepšení bydlení na sídlišti. Ukazuje se, že trpělivá politika kolem bydlení, kterou uplatňuje naše družstvo, je správná a pro
město Litvínov jednoznačně přínosná. Nebýt Krušnohoru, tak je
z Janova již dávno nefungující zbořeniště podobné Chanovu.
Dobré vztahy máme i s městem
Meziboří. Po komunálních volbách
máme jednoho radního, a protože se ozývají další zájemci o správu domů, věříme, že i v tomto městě budeme řešit více problémů jeho
obyvatel.
Každopádně je zapotřebí poděkovat voličům Mostu, Litvínova
a Meziboří, kteří pochopili, že to
s městy myslíme dobře a že zkušenosti družstevníků přinášejí do
měst řadu pozitivních podnětů.
Přejdeme ke stručnému hodnocení hlavních úkolů a cílů uložených na minulém shromáždění delegátů.
LEGISLATIVA
Družstvo trvale sleduje legislativní vývoj a uplatňuje poznatky z něj ve své činnosti. Dostáváme právní rozklady od metodiků
Svazu českých a moravských bytových družstev a na základě těchto rozkladů a doporučení upravujeme legislativu družstva.
Krušnohor, Rada bytových
družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) i svaz se
snaží předkládat náměty ke změnám legislativy v oblasti bydlení.
Jde o návrhy vycházející z praxe
a řešící nejožehavější témata v oblasti bydlení. Takzvanou Mosteckou výzvu, která obsahovala deset bodů k řešení nejožehavějších
problémů týkajících se bydlení,
jsme se pokoušeli předkládat na
všech možných politických úrovních. Odezva však byla slabá. Proto jsme iniciovali pracovní jednání právníků z oblastní rady a svazu, při němž jsme tuto výzvu aktualizovali a hlavně jsme požádali
právníky, aby ji z běžného jazyka
převedli do paragrafového znění,
které potom znovu budeme předávat politikům. Neztrácíme naději, že se nám alespoň některé části našich návrhů podaří dostat do
zákonů.
O nejdůležitějších legislativních počinech, jež se týkají bydlení, jsme hovořili podrobně již loni,
a proto si jenom připomeňme, o co
se jednalo.
Nový občanský zákoník tvoří
spolu s novým zákonem o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
a zákonem o mezinárodním právu soukromém „rekodifikaci soukromého práva“ v České republice.
Zákoník má 3 081 paragrafů, přičemž se zároveň ruší 238 právních
předpisů. Účinnosti nabývá dnem
1. ledna 2014 a ve Sbírce zákonů
byl vyhlášen pod č. 89/2012 Sb.
Nový zákon o obchodních
korporacích nahrazuje příslušnou část obchodního zákoníku,
přičemž má celkem 786 paragrafů. Část upravující družstvo je podstatně podrobnější, když místo současných 39 paragrafů má paragrafů 221, z toho 30 paragrafů se týká
speciálně bytových družstev. Také
tento zákon nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2014 a ve Sbírce zákonů
byl vyhlášen pod č. 90/2012 Sb.
Svaz bytových družstev na základě podnětů z jednotlivých bytových družstev stále poukazuje
na absurdity insolvenčního zákona. Ty vedou k okrádání obyčejných lidí, bydlících vedle těch, kteří na sebe insolvenci vyhlásili. Zdá
se, že si stále ještě mnoho bydlících neuvědomilo, že vyhlášením
insolvence zaplatí dlužník pouze
30 % svého dluhu a 70 % za něj
platí všichni ostatní z domu.
Z výše popsaných legislativních změn je pro nás nejdůležitější
nutnost schválení nových stanov
družstva. Vzhledem k předepsaným termínům budeme muset na
konci roku svolat mimořádné jednání shromáždění delegátů, na kterém stanovy schválíme. V současné době je již jmenována třinácti-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
členná komise pracující na přípravě nových stanov. Příští rok budeme pracovat na přípravě stanov
pro SVJ.
Úkolem družstva v této oblasti je: trvale sledovat a uplatňovat legislativní změny v činnosti družstva. Zajistit přípravu nových stanov družstva ke schválení SD. Termín: 12/2013
ISO 9001, ISO 14001
Družstvo úspěšně absolvovalo
první dozorový audit, který proběhl ve dnech 17. – 18. května 2012
s výsledkem „bez neshod“ s důrazem na velmi dobrou spolehlivost,
s vyzdvižením vysoké úrovně sys-
DLUHY NA NÁJEMNÉM
A PŘÍSPĚVCÍCH VLASTNÍKA
Protože vývoj dluhů není příznivý a projevuje se na něm ekonomická krize a nepříznivá sociální
situace v regionu, připomeňme, že
družstvo uplatňuje celou řadu postupů vymáhání dluhů. Jednak je
to výrazně posílené mimosoudní
vymáhání, přesvědčování k dobrovolnému vystěhování dlužníků, dále žalování dluhů, žalování
na výpověď z nájmu bytu, uplatňování soudních exekucí vystěhování, dále využíváme dva exekutory na vymáhání dluhů, konají se
dražby jednotek vlastníků. K tomu
všemu probíhají permanentně vnitrodružstevní opatření, jako jsou
11
opatření. Ani to ale nezabránilo
navyšování dluhů.
Již několik let se ukazuje, že situace je velmi vážná a lidé již nemají ani na splácení základních potřeb, mezi něž patří i bydlení. Stát
namísto toho, aby situaci řešil, dlužníkům ještě nahrává. Příkladem je
například insolvenční řízení, které oddlužuje neplatiče. Dlužník potom splácí pouze 30 % nezaplacené
částky a zbytek (70 %) je odepsán.
V případě agentury, jež půjčuje peníze, nebo banky je to riziko podnikání. Finanční instituce vědí, že jim
někdo nemusí peníze vrátit, a proto
mají úroky, kterými si kryjí případné ztráty. Navíc nemusejí některým
skupinám osob ani půjčovat. Proč
ale stejná pravidla o insolvenci platí
FINANCOVÁNÍ OPRAV
DOMŮ
V oblasti zajišťování financí
pro rekonstrukce a opravy domů
je financování odrazem obrovského boomu stavebních prací. Družstvu se – až na výjimku IPRM Janov – daří úspěšně spolupracovat
při zajišťování úvěrů od bankovních ústavů. Máme dojednány exkluzivní podmínky, jichž plně využíváme. V průběhu roku 2012
představenstvo družstva schválilo 24 nových žádostí SV o poskytnutí úvěrů na opravy a rekonstrukce objektů a bylo uzavřeno 8 úvěrových smluv pro SA a 40 pro SV.
V samosprávách bylo prostřednictvím úvěrů za rok 2012 profinancováno 106,7 milionu korun a ve
společenstvích vlastníků 514,3 milionu korun. I na tomto shromáždění delegátů budeme předkládat
ke schválení navýšení úvěrů již
schválených pro minimálně devět
SA do výše cca 158 milionu korun
a minimálně čtyři nové úvěry pro
SA. Problémem je dojednávání
úvěrů pro realizaci IPRM v Janově. Sídliště bylo oficiálně prohlášeno za sociálně vyloučenou lokalitou. Přineslo to více škody než
užitku. Banky nechtějí do této lokality poskytovat úvěry. Příslušné
odpovědné vládní instituce nejsou
schopny dojednat podmínky a bez
rozmyslu vyhlašují věci, které nemají patřičnou podporu. K čemu
takové instituce tedy jsou?
Úkolem družstva v této oblasti je:
zajišťovat další možnosti financování oprav a rekonstrukcí domů.
Zajistit úvěry ve výši nejméně
50 milionů korun. Termín: 05/2014
Družstvo a město jedno jsou, říká se. Tento snímek to jen potvrzuje. Místopředseda představenstva a ředitel družstva
František Ryba (vpravo), předkladatel zprávy o hlavních úkolech a cílech Krušnohoru, hovoří s členem představenstva
družstva a mosteckým primátorem Vlastimilem Vozkou.
Foto: Petr PROKEŠ
tému uplatňování interních pravidel, provozních řádů a velmi dobrého systému správy dokumentace. Před několika dny jsme úspěšně
zvládli i druhý dozorový audit.
Úkolem družstva v této oblasti
je: dbát na uplatňování pravidel
a postupů certifikovaného systému řízení jakosti dle ISO 9001
a environmentu dle ISO 14001
v činnosti družstva. Úspěšně absolvovat dozorový audit. Termín:
05/06 2014
upomínky, individuální splátkové kalendáře, pohovory s dlužníky a individuální projednávání řešení dlužníků. Družstvo úzce spolupracuje s vymahačskou agenturou, které se daří částky vymáhat
– za rok 2012 agentura vymohla
13,8 milionů korun. Přes všechna tato opatření narostly v hodnocené období dluhy na výši 53 milionů 802 tisíc 318 Kč (o 5,1 %
více). Počet dlužníků se zvýšil na
2 584 (o 5,4 % více). Adekvátně
tomu roste i počet žalob a dalších
i v segmentu bydlení? V něm přece
nikdo nikomu nic nepůjčuje. Bydlící si spoří na opravy domu a platí za služby. Proč tedy mají najednou za někoho odepsat 70 % a ten
to prostě ostatním nezaplatí a klidně si bydlí dál?!?
Úkolem družstva v této oblasti je:
věnovat trvale pozornost vymáhání dluhů na nájemném a příspěvcích vlastníků a řešit systém vymáhání. Zastavit nárůst
výše dluhů. Termín: 05/2014
CENTRÁLNÍ INFORMAČNÍ
SYSTÉM
V hodnoceném období byl CIS
nově zaveden do jednoho objektu.
Nebyl tedy splněn ani minimalistický úkol zapojit alespoň pět domů.
Jedná se o projekt, který vzhledem
k možnostem, jež nám všem nabízí,
není zdaleka finančně náročný, ale
hlavně je to projekt, který svým významem i po několika letech stále
ještě předbíhá svou dobu. Družstvo
dojednalo se společností SOFTEX
NCP budování rozvodů CIS zdarPokračování na str. 12
12
Dokončení ze str. 11
ma a další výrazné slevy na dodávaných produktech. Ani to však nevede ke zvýšení zájmu samospráv!
Informace dostáváte pravidelně ve
zpravodaji Krušnohor.
Úkolem družstva v této oblasti je:
dále propagovat CIS jako moderní systém umožňující zkvalitnění
bydlení a realizovat jej v souladu s pravidly družstva, a to včetně možnosti spoření na jeho realizaci. Připojit k systému pět objektů. Termín: 05/2014
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
4) výměna oken za plastová včetně balkonových a lodžiových
sestav a MIV;
5) plošná regulace topných systémů a poměrové měření spotřeby tepla;
6) odpojení objektů od sekundárního rozvodu tepla, napojení na
rozvod primární a budování domovních výměníkových stanic
(DVS)
v celé problematice tepelného hospodářství. O výsledcích jednání budete průběžně informováni.
Úkolem družstva v této oblasti je: realizovat dlouhodobý Program úspor tepla. Zateplit objekty za 30 milionů, vyměnit okna
včetně MIV za 10 milionů, zateplit střechy za 8 milionů, zateplit
vstupy a suterény za 5 milionů.
DODÁVKY TV SIGNÁLU
V Janově a mosteckých Sedmistovkách (sídliště Liščí Vrch) funguje televizní kabelový rozvod. Dnes
se již pouze udržuje a nerozšiřuje. v Janově není dostatečný zájem
a v Mostě funguje digitální vysílání prostřednictvím IPTV. Připojení
domů souvisí s připojením na CIS,
a protože na CIS byl připojen jeden objekt, bylo tomu tak i s IPTV.
O nabídkách jste podrobně informováni ve zpravodaji Krušnohor, který pro informace o CISu
a IPTV věnuje pravidelně celou
tiskovou stranu a je jenom na nás,
abychom zvládli nárůst zájmu o napojení domů.
Úkolem družstva v této oblasti
je: realizovat požadavky jednotlivých samospráv pro napojení digitální televize IPTV. Napojit nejméně 5 objektů. Termín: 05/2014
PROGRAM ÚSPOR TEPLA
Program úspor tepla byl vyhlášen na shromáždění delegátů v roce 1998 na dobu deseti let. Na SD
2009 jsme se velmi podrobně zabývali hodnocením uplynulých deseti let programu. Konstatovali jsme,
že na jeho realizaci byly vynaloženy téměř dvě miliardy korun, z čehož miliarda byla zajištěna z vlastních zdrojů a miliarda pomocí úvěrů. Dále jsme konstatovali, že úspora tepla činila 44,37 %. Program
obsahoval šest oblastí činností vedoucích k úsporám tepelné energie
v bytovém domě:
1) zateplení fasády objektu;
2) zateplení střechy objektu;
3) zateplení suterénních prostor
a vchodů;
Dvě známé tváře Krušnohoru jsou rovněž aktivně zapojeny do komunální politiky. Vedoucí ekonomického úseku Alena Erlitzová (druhá zleva) je mosteckou
zastupitelkou a člen představenstva Krušnohoru Arnošt Ševčík (druhý zprava)
zasedá nejen v zastupitelstvu, ale je zároveň radním.
Foto: Petr PROKEŠ
Přestože oficiálně se Program
úspor tepla dočkal po deseti letech
svého úspěšného konce, sledujeme
jeho jednotlivé části i nadále a pravidelně je vyhodnocujeme. Jak
jsme v roce 1998 předpokládali, je
tento program aktuální i dnes a ještě řadu let bude.
Jak jsme tedy plnili první čtyři
body programu? Zateplení objektů
bylo provedeno za částku 59 milionů korun, zateplení střech za 43 milionů, zateplení vstupů a suterénních prostor za 8 milionů, výměn
oken včetně MIV bylo provedeno
za 57 milionů korun, kompletních
rekonstrukcí (které obsahují i prvky
programu) bylo realizováno za 416
milionů korun. Pátý bod byl v souvislosti s prodejem bytů Mostecké
bytové, a. s., znovu otevřen a domy byly po kontrole regulace vybaveny novými rádiově odečítanými RTN. Celkově má družstvo osazeno 72 342 rádiově odečítaných
RTN. Šestý bod znamená probíhající jednání s První mosteckou, a. s.,
a současně s United Energy, a. s.,
která zastupuje akcionáře J&T
Pokračovat v jednáních s dodavatelem tepla v Mostě o modernizačních prvcích dodávek do
spravovaných objektů. Termín:
05/2014
SPOLUPRÁCE
SE SMM A S.CZ
Družstvo své sdružení a hnutí
podporuje způsoby, které jsou v jeho možnostech. Umožňuje využít
celou organizační strukturu, zajišťuje zázemí především zapůjčením
zasedacích místností a dalších prostor družstva, umožňuje využít ministerské registrace tiskového titulu Krušnohor pro vydávání mimořádných volebních zpravodajů, ve
zpravodaji Krušnohor bylo vyčleněno 8 – 10 stran pro informování o aktivitách SMM a S.CZ atd.
Na činnost, volební kampaň apod.
družstvo finančně nepřispívá. Přesto si myslíme, že pomoc ze strany SBD Krušnohor je naprosto neocenitelná. Ve spolupráci došlo
k dalšímu posunu, který – jak věříme – povede ke zkvalitnění prá-
ce družstva, sdružení i hnutí. Družstvo zaměstnalo redaktora-tiskového mluvčího Mgr. Petra Prokeše,
což umožnilo zvýšení četnosti vydávání zpravodaje. Od června 2011
je zpravodaj Krušnohor již měsíčníkem. Z ekonomických a technických důvodu jsme museli rozšířit
počet stran na 48. A co tohle vše
znamená pro družstvo? Náklady
na redaktora-tiskového mluvčího
hradí třetinami družstvo, sdružení
a hnutí. Stejně tak zvýšení nákladů
na zpravodaj hradí třetinově družstvo, sdružení a hnutí. Družstvo si
tak vyřešilo – s ohledem na svoji velikost a význam – svou vlastní
potřebu redaktora-tiskového mluvčího profesionála a současně zapojilo oba politické subjekty, jimž
tak opět vytvořilo lepší podmínky
pro činnost. Družstvo tedy na tento
krok nijak nedoplácí.
Připomeňme, že dnes jsme
vzorem pro bytová družstva v celé ČR a také strašákem pro klasické politické strany. Jsme rádi,
že se nám daří plnit volební program a že namísto politikaření řešíme problémy obyvatel města
Mostu, ale i specifické problémy
družstevníků (viz například zásahy městské policie, řešení kontejnerů, diskuse o parkování, dětských hřištích, zeleni apod.). Jsme
také rádi, že se správnost našeho přístupu potvrzuje i v dalších
městech, v nichž družstvo působí
– v Litvínově a Meziboří.
Severočeši.cz uspěli v řadě dalších měst a obcí Ústeckého kraje (například v sousedním Lomu
máme starostku). Máme dokonce i dva senátory a po loňských
krajských volbách devět poslanců
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Úkolem družstva v této oblasti je: zabezpečovat podporu ze
strany SBD Krušnohor občanskému Sdružení Mostečané Mostu a politickému hnutí Severočeši.cz, úzce spolupracovat při realizaci cílů sdružení a hnutí v oblasti komunální problematiky ve
městech Most, Litvínov a Meziboří. Přenášet požadavky družstevníků do řešení problematiky
na úrovni Ústeckého kraje. Termín: trvalý
František RYBA
ředitel družstva
(Redakčně kráceno.)
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
Rok 2012: zisk 1,6 milionu korun
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ – 13. ČERVEN 2013
HOSPODAŘENÍ
Ekonomický vývoj družstva byl
pozitivní i v roce 2012. Zisk před
zdaněním dosáhl výše 1 milionu
625 tisíc, po zdanění 1 milion 624
tisíc korun.
Hospodářský výsledek správních
středisek dosáhl po zdanění částky
2 milionů 524 tisíc korun.
Celkové náklady činily 82 miliony 787 tisíc a výnosy 85 milionů
311 tisíc korun.
Středisko správa se na celkových
nákladech podílelo částkou ve výši
34 milionů 878 tisíc a na výnosech
ve výši 35 milionů 702 tisíc korun.
SPRÁVA
Družstvo spravuje 319 bytových
objektů s celkovým počtem 21 619
bytů a 321 nebytových jednotek,
také 6 areálů s 1 031 garážemi.
PRIVATIZACE
V letech 2009 – 2011 družstvo
nakoupilo od Mostecké bytové, a. s.
celkem 46 obytných domů s 4 841
bytovými jednotkami a 83 nebytovými jednotkami. Celkem ke dni 31.
prosince 2012 bylo v rámci této privatizační vlny převedeno 4 168 bytových jednotek a 51 nebytových
jednotek.
čenství vlastníků jednotek, do osobního vlastnictví celkem 14 044 bytů.
V majetku družstva zůstalo k loňskému 31. prosinci 1 476 bytů.
ÚVĚRY
U domů postavených v rámci
družstevní bytové výstavby evidujeme 59 dlouhodobých bankovních úvěrů poskytnutých v minulých letech na družstevní bytovou
výstavbu v hodnotě 50 milionů
748 tisíc Kč.
DLUHY
Jedním z hlavních řešených
úkolů v roce 2012 bylo snižování
počtu neplatičů nájemného a příspěvku vlastníka a snižování výše
jejich dluhů.
Domy postavené pomocí DBV
(SA) vykazovaly ke dni 31. prosince 2012 dluhy na nájemném ve výši
10 milionů 826 tisíc Kč.
Nájemní byty ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Krušnohor ve společenstvích vlastníků vykazovaly ke dni 31. prosince 2012
dluh ve výši 8 milionů 91 tisíc Kč.
Společenství vlastníků ve svých
účetnictvích evidovaly pohledáv-
ky na příspěvku vlastníka k témuž datu ve výši 46 milionů 976
tisíc Kč.
Snížení dluhů se vždy projeví
po vyúčtování zálohových položek,
kdy provedeme zápočet přeplatků s pohledávkami na nájemném či
příspěvku vlastníka a ostatních pohledávek. Opětný nárůst dluhů evidujeme vždy v období dovolených
a před vánočními svátky.
Exekutorskými úřady bylo ukončeno 67 právních případů. Výše vymožených pohledávek činila 4 miliony 599 tisíc Kč. V této záležitosti spolupracujeme s firmou DON 2,
s. r. o., Most, která pro nás vymáhá dluhy mimosoudní cestou. Touto
formou se podařilo vymoci od dlužníků 13 milionů 857 tisíc Kč.
ŽALOBY
Od června 2004 máme na dobu
deseti let na území České republiky registrovanou ochrannou známku (zkráceně Krušnohor), od března
2005 na území Spolkové republiky
Německo.
V roce 2012 jsme podali za samosprávy a jako pověřený vlastník ve společenství vlastníků jednotek celkem 1 470 žalob. Zaslali
jsme 2 673 upomínek (599 ks – samosprávy, 2 074 ks – společenství
vlastníků).
EXEKUCE
Okresním soudem v Mostě nám
bylo v roce 2012 nařízeno 25 exekučních vystěhování z bytu (z toho 23 jich bylo provedeno a 2 byly
zastaveny). Právní moci nabylo
55 rozsudků na vyklizení bytu (z toho 25 bez náhrady, 22 do přístřeší,
1 náhradní ubytování a 7 zastaveno
po zaplacení všech dluhů).
OCHRANNÁ ZNÁMKA
ISO
Družstvo získalo v roce 2008 certifikát na integrovaný systém řízení jakosti a environmentu dle norem
ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.
Certifikaci provedla firma T Cert,
s. r. o., Praha (IČ 267 47 910). Ve
dnech 17. – 18. května 2012 proběhl
úspěšně první dozorový audit, druhý s totožným výsledkem 31. května 2013.
Alena ERLITZOVÁ
vedoucí ekonomického úseku
DRUŽSTEVNÍ DOMY
Ke stejnému datu družstvo spravovalo 86 bytových objektů, které
byly postaveny v rámci družstevní
bytové výstavby, tj. z příspěvků státu, dlouhodobých úvěrů a členských
podílů (DBV). V těchto objektech je
6 102 bytových jednotek.
PŘEVODY BYTŮ
Ke dni 31. prosince 2012 Krušnohor převedl v družstevních domech podle zákona č. 72/1994 Sb.
ve znění pozdějších předpisů do
osobního vlastnictví celkem 409
bytů a 40 garáží.
Podle stejného zákona a ke shodnému datu převedl ve 233 bytových
objektech, které spravuje pro spole-
Pracovnice úseku ředitele družstva Daniela Karochová ochotně pomáhala delegátům v orientaci
ve velkém množství písemných materiálů, jež sloužily jako podklad pro jednání nejvyššího orgánu
Krušnohoru.
Foto: Petr PROKEŠ
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Zpráva o činnosti kontrolní komise
za období od 06/2012 do 06/2013
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ – 13. ČERVEN 2013
Kontrolní komise zasedala v souladu se stanovami nejméně jednou za měsíc daného
roku. Projednávala činnost představenstva, jeho jednotlivých členů a komisí družstva. V souladu
s právními předpisy kontrolovala
hospodaření družstva.
Ve své činnosti se řídila plánem zaměřeným na problematiku
ve třech oblastech:
 ekonomické,
 technické,
 organizační.
Kontrolní komise prověřovala zásady poskytování úvěrů a jejich zajištění a průběžně sledovala i vývoj vybraných úvěrových
případů.
V případě potřeby byla svolána mimořádná jednání.
Přehled činnosti kontrolní komise vám byl předáván jako příloha ke zprávě kontrolní komise.
Zápisy z jednání kontrolní komise a návrhy řešení z provedených kontrol jsou předkládány k projednání představenstvu
družstva. V souladu se stanovami a platnými zákony jsou přijata
opatření, která jsou ku prospěchu
členů Stavebního bytového družstva Krušnohor.
dání. Spolupracuje na návrzích
změn vnitrodružstevní legislativy (směrnice, řády, pravidla atd.),
kontroluje přípravy a průběh
shromáždění delegátů.
ZAMĚŘENÍ KONTROL
Kontrolní komise zaměřuje kontroly na úsek inženýrské
činnosti, který zajišťuje opravy
domů z úvěrů a technický dozor
při realizaci zakázky. V současné
době probíhá průběžná kontrola
postupu na výběrová řízení v Litvínově-Janově a žádosti o dotace
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).
Kontrola je též zaměřená na
aktualizace dokumentů v rámci
ISO SBD Krušnohor.
Hlavní důraz kontrol je zaměřen na:
 kontrolu pokladen SBDK na
správě v Mostě a pobočce v Litvínově,
 plnění rozpočtu správních středisek v roce 2012 a v prvním pololetí roku 2013,
 rozbor pasiv dle rozvahy ke
dni 31. prosince 2012,
 kontrolu dlužného nájemného,
rozbor vzniklých dluhů, rozdělení
na dluhy samospráv a dluhy společenství vlastníků; v rámci SV
OBLAST STÍŽNOSTÍ
V oblasti stížností se část týká
sousedského soužití, které končí mnohdy až vzájemným napadáním. Na podněty družstevníků,
vlastníků a nájemníků reagujeme a písemně jim sdělujeme, kam
se mají obrátit, kde jsou nástroje
k řešení narušených mezilidských
a sousedských vztahů. Zde musím
upozornit na skutečnost, že nejsme
v pracovním poměru s SBDK, ale
voleným orgánem družstva a nemáme nástroje exekutivy.
Kontrolní komise má své zastoupení v komisi pro zavádění
Centrálního informačního systému a v komisi pro stížnosti a po-
Jiří Mertlík z Meziboří je předsedou kontrolní komise po řadu let. Za dobu
svého působení ve funkci získal mnoho velmi cenných zkušeností. Pro svůj zodpovědný přístup k práci se mezi delegáty těší nepřehlédnutelné vážnosti, jeho
komise má velkou autoritu.
Foto: Petr PROKEŠ
zjišťování podílu dluhů, které připadají na byty vlastníků a na byty
nájemní patřící Stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor,
 kontrolu vývoje a stavu rezervního fondu,
 kontrolu krytí zůstatku prostředků určených k údržbě bytového fondu, které si nastřádaly
jednotlivé samosprávy a společenství vlastníků,
 inventarizace majetku a závazků,
 dodržování stanov, řádů, směrnic a ostatních předpisů Stavebního bytového družstva Krušnohor.
DOPORUČENÍ KOMISE
Vážení delegáti, kontrolní komise byla seznámena se zprávou
představenstva SBDK za rok
2012.
Konstatuje, že ve zprávě představenstva byl podán věrný obraz aktivit a hospodaření družstva
a nemá k této zprávě výhrady.
Kontrolní komise byla seznámena s roční účetní závěrkou
družstva a s návrhem představenstva na rozdělení zisku. V uvedených návrzích neshledala žádné závažné nedostatky ani pochybení. Roční účetní závěrka
SBD Krušnohor ke dni 31. prosince 2012 má předepsané náležitosti, je sestavena podle platných
předpisů na základě průkazného,
správného a úplného účetnictví,
které není v rozporu se zákonnými předpisy a stanovami družstva, a proto doporučuje dnešnímu shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor schválit:
a) řádnou účetní závěrku Stavebního bytového družstva Krušnohor za rok 2012,
b) rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 dle předloženého písemného návrhu.
Jiří MERTLÍK
předseda kontrolní komise
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
Příloha ke zprávě o činnosti kontrolní komise SBD Krušnohor za období od 06/2012 do 06/2013
US 54/5/2012 kontrola otevírání obálek
splněno
US 55/5/2012 stížnost SV 626, pí Zlatníčková na hlasitou hudbu v bytě č. 5 splněno
US 56/5/2012 stížnost SA 87 M, pí Kudláčková s p. Mouchou na štěkot psa splněno
US 57/5/2012 zpráva kontrolní komise včetně přílohy pro SD
splněno
US 58/5/2012 stížnost SA 79 Most, pí Seglová na vyklepávání nečistot z balkonu
splněno
US 59/5/2012 stížnost SV 271 Janov, petice na předsedkyni domu pí Šotolovou
splněno
US 60/5/2012 stížnost SV 162, petice obyvatel na nepřizpůsobivé nájemníky
splněno
US 61/5/2012 kontrola vyúčtování topné sezony TECHEM
splněno
US 62/5/2012 kontrola vyúčtování vodného, stočného ULIMEX
splněno
US 63/5/2012 kontrola účetní závěrky 2011, zpráva auditora a jeho doporučení
splněno
US 70/6/2012 kontrola otevírání obálek
splněno
US 71/6/2012 stížnost SV 252 Most, p. Radoš na zápach z bytu p. Rabana
trvá
US 72/6/2012 stížnost SV 602, pí Sochůrková na p. Farku na nepořádek
splněno
US 73/6/2012 stížnost SV 280, předsedy na rodinu Turkových ohledně zápachu
splněno
US 74/6/2012 stížnost SA 43 Janov, předsedkyně na chov slepic na balkoně splněno
US 71/6/2012 stížnost SV 252 Most, p. Radoš na zápach z bytu p. Rabana
splněno
US 80/7/2012 kontrola otevírání obálek
splněno
US 81/7/2012 plán práce pro období 6/2012 – 6/2013
splněno
US 82/7/2012 stížnost SV 245 Most na pí Řezáčovou kvůli bytu
splněno
US 83/7/2012 stížnost SV 626 Most, pí Spodniaková na chování pí Holíkové
splněno
US 84/7/2012 stížnost SA 43 Litvínov, na p. Tůmu a jeho chování
splněno
US 85/7/2012 namátková kontrola pokladen a cenin
splněno
US 86/7/2012 kontrola nákupů předsedů SA a SV ve smluvních prodejnách SBDK
trvá
US 86/7/2012 kontrola nákupů předsedů SA a SV ve smluvních prodejnách SBDK
splněno
US 91/8/2012 kontrola otevírání obálek
splněno
US 92/8/2012 stížnost SA 76 Most předsedkyně na chování pí Slaninové
splněno
US 93/8/2012 stížnost SA 59 Most, pí Hegrové na pí Fiřtovou
splněno
US 94/8/2012 stížnost nájemníků bl. 625 Most ohledně štěnic
splněno
US 99/9/2012 kontrola otevírání obálek
splněno
US 100/9/2012 stížnost SV 626, pí Zahrádkové na pí Vítkovou kvůli vytápění bytu
splněno
US 101/9/2012 stížnost SV 253, obyvatelé na Markovičovi ohledně chování
splněno
US 102/9/2012 stížnost SA 25 Most, na předsedu a podnájemníky
splněno
US 103/9/2012 stížnost SV 132 Most, na obyvatelku našeho bytu
splněno
US 104/9/2012 stížnost SV 648 na nepřizpůsobivé nájemníky
trvá
US 105/9/2012 stížnost SV 641 Most, na rodinu Jirsových
splněno
US 106/9/2012 stížnost SV 227 Most, pí Liškové na pí Fajkusovou
splněno
US 107/9/2012 stížnost SA 60 Most, na podnájemníky p. Horáka
trvá
US 108/9/2012 stížnost SA 43 Litvínov, p. Tomiho na nájemníky z bytu č. 7 splněno
US 104/9/2012 SV 648 na nepřizpůsobivé nájemníky
splněno
US 107/9/2012 SA 60 Most na podnájemníky p. Horáka
splněno
US 113/10/2012 kontrola otevírání obálek
splněno
US 114/10/2012 SV 109 Most, p. Sladký s manželkou si stěžují na předsedkyni
splněno
US 115/10/2012 SV 119 Most, předsedkyně na podnájemníky pí Jermakové splněno
US 116/10/2012 SV 134 Most, pí Vágnerové na pí Molárovou a p. Michalíka
splněno
US 117/10/2012 SV 227 Most, předsedy na pí Pálkovou
splněno
US 118/10/2012 SV 230 předsedkyně na podnájem. p. Lážnovského a Strnada
splněno
US 119/10/2012 SV 639 předseda na obyvatele bytu č. 49 v čp. 62
splněno
US 123/11/2012 kontrola otevírání obálek
splněno
US 124/11/2012 SV 113 Most, p. Prčík na chování pí Gragové
splněno
US 125/11/2012 SV 261 Most, pí Jandová na chování rodiny p. Jindry
splněno
US 126/11/2012 SA 21 Most, pí Charuzová na pí Baranovičovou
splněno
US 127/11/2012 SV 235 Most, podnět k prošetření činností jednotlivých úseků
splněno
US 128/11/2012 SV 616 Most, předsedkyně na p. Reptiše
splněno
US 129/11/2012 SV 253 Most, obyvatelé domu na nájemníky v bytě č. 14
splněno
US 130/11/2012 SV 295 Most, předsedkyně na p. Szaffnera
splněno
US 131/11/2012 SV 195 Most, předsedkyně na rodinu Okležalů
splněno
US 132/11/2012 kontrola evidence pojistných událostí a přijatých náhrad
splněno
US 133/11/2012 kontrola úseku tepelného hospodářství
splněno
US 134/11/2012 kontrola dodržování smluv pro údržbu objektů SBDK
splněno
US 135/11/2012 kontrola činnosti pobočky SBDK Krušnohor v Litvínově
splněno
US 141/12/2012 kontrola otevírání obálek
splněno
US 142/12/2012 stížnost SA 009, 010 Most, na p. Hoffera ohledně úklidu
splněno
US 143/12/2012 stížnost SV 237/blok 534, kde v bytě bydlí neoprávněná osoba
splněno
US 144/12/2012 stížnost SV 227 Most, na podnájemníky v bytě 193 čp. 1352
splněno
US 145/12/2012 stížnost SV 278 Most, na chování rodiny Matoušových
splněno
US 146/12/2012 stížnost SV 162, na nepořádek od nájemníků z bytu č. 13
splněno
US 147/12/2012 kontrola platnosti revizí protipožárních rozvodů
splněno
US 148/12/2012 kontrola změn v organizační struktuře správy SBDK
trvá
US 149/12/2012 stížnost SV 230 Most, na podnájemníky p. Lážnovského
splněno
US 150/12/2012 stížnost SA 70 Most
splněno
US 148/12/2012 kontrola změn v organizační struktuře správy SBDK
splněno
US 04/01/2013 kontrola otevírání obálek
splněno
US 05/01/2013 SV 642 Most, na pí Muchovou ohledně spotřeby vody a tepla
splněno
US 06/01/2013 SV 253 Most, p. Černík na předsedkyni DV pí Studenou
splněno
US 07/01/2013 stížnost pí Köhlerovové z bloku 97 Most byt č. 30
splněno
US 08/01/2013 kontrola činnosti a náplně práce komisí, poradních orgánů SBDK
splněno
US 09/01/2013 kontrola provozu vozidel SBD
trvá
US 10/01/2013 kontrola evidence používání mobilních telefonů a čerpání limitu
splněno
US 11/01/2013 kontrola vyplacených odměn členům výborů SA a SV a komisím
splněno
US 12/01/2013
zrušeno
US 13/01/2013 SV 636 Most, pí Markovičová s nájemníky na obyvatele bytu
splněno
US 14/01/2013 stížnost čp 1349 Most, p. Mižigár na sousedské vztahy
splněno
US 09/01/2013 kontrola provozu vozidel SBDK
splněno
US 19/02/2013 kontrola otevírání obálek
splněno
US 20/02/2013 kontrola dlužného nájemného za garáže
splněno
US 21/02/2013 stížnost SV 636 Most, na nájemníky bytu č. 24 ohledně psa splněno
US 22/02/2013 stížnost SV 166, hromadná stížnost na podnájemníky dvou bytů
splněno
US 23/02/2013 stížnost SV 179 Most, na podnájemníky bytů č. 1, 4 a 9
splněno
US 24/02/2013 stížnost SA 23 Most, ohledně psa v bytě č. 8
splněno
US 25/02/2013 stížnost SA 37 Janov, na chování nájemníků bytu č. 8
splněno
US 26/02/2013 stížnost SV 180 Most, na nevhodné chování pí Kateřiny Krátké
splněno
US 32/03/2013 kontrola otevírání obálek
splněno
US 33/03/2013 SA 58 Most, na rušení nočního klidu z bytů č. 18, 21
splněno
US 34/03/2013 SV 628 Most, na podnájemníky bytu č. 45
splněno
US 35/03/2013 SV 626 Most, na neproplacení oken u kosmetického salonu splněno
US 36/03/2013 SV 115 Most, na práci předsedy bl. 42
splněno
US 37/03/2013 SA 58 Most, na neoprávněné užívání bytu
splněno
US 38/03/2013 SV 216 Most, na chování nájemníků čp. 2013, byt č. 12
splněno
US 39/03/2013 SV 262 Litvínov, na pí Vigovou na vytápění a hluk
splněno
US 40/03/2013 SA 70 Most, pí Kamitzové na manžele Kubíkovi
splněno
US 41/03/2013 SV 623 Most, obyvatelé z čp. 972 na chování pí Bartoňové splněno
US 42/03/2013 SA 24, p. Kendrala na chování nájemníků z bytu č. 13
splněno
US 43/03/2013 namátková kontrola zápisů ze zasedání výborů SV a SA
splněno
US 43/03/2013 namátková kontrola zápisů ze zasedání výborů SV a SA
splněno
US 49/04/2013 kontrola otevírání obálek
splněno
US 50/04/2013 stížnost SA 7 Most, pí Černá na chování pí Fialové
splněno
US 51/04/2013 stížnost SV 639 pí Boček na neoprávněné využívání pron. prost.
splněno
US 52/04/2013 kontrola inventarizace majetku, pohledávek a závazků
splněno
US 53/04/2013 kontrola TECHEM – vyúčtování topné sezony
trvá
US 54/04/2013 kontrola ULIMEX – vyúčtování vodného, stočného
trvá
US 62/05/2013 kontrola otevírání obálek
trvá
US 63/05/2013 zpracovat zprávu pro SD SBDK
splněno
US 64/05/2013 kontrola účetní závěrky roku 2012 SBDK a zpráva auditora splněno
US 65/05/2013 kontrola naplnění usnesení shromáždění delegátů
splněno
US 66/05/2013 stížnost předsedy SV 636 na nájemníky bytu č. 5, 6 v čp. 2386
trvá
US 67/05/2013 stížnost p. Stříbrného (SV 237) na nájemníky bytu č. 57 v čp. 305
trvá
US 68/05/2013 stížnost obyvatel SV 264 Litvínov na chování p. Turka a Fišera
trvá
US 69/05/2013 stížnost SV 158 Most, p. Holas na nájemníky bytu č. 23
trvá
US 70/05/2013 stížnost předsedkyně SV 213 Litvínov na pí Frolíkovou
trvá
US 71/05/2013 stížnost obyv. domu SV 182 na zrušení podnáj. v bytě č. 13/2758
trvá
US 72/05/2013 stížnost pí Kačírkové SV 637 na obyvatele bytu ve 4. patře
trvá
US 73/05/2013 projednat opakovanou stížnost p. Tomka
trvá
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Hodnocení činnosti zastupitelů zvolených
za SMM a S.CZ za období 06/2012 – 06/2013
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ – 13. ČERVEN 2013
Jak se již stalo na tomto shromáždění tradicí, je mou milou povinností seznámit vás s výsledky,
kterých dosáhlo Sdružení Mostečané Mostu a politické hnutí Severočeši.cz ve sledovaném období.
Zásadní událostí v životě našich dvou politických subjektů
byly krajské volby, respektive se
jedná o událost toliko pro politické hnutí Severočeši.cz, i když na
úrovni Mostecka se tyto dva subjekty navzájem překrývají a doplňují. Dalšími volbami, o které
v roce 2012 šlo, byly ty do třech
senátních okrsků, a to v okresech
Chomutov, Litoměřice a Teplice.
SENÁTNÍ VOLBY
V senátních volbách se nám
– bohužel – nepodařilo navázat
na stoprocentní úspěch dosažený
před dvěma roky. Naši navržení
kandidáti se ani v jednom případě
neprobojovali do druhého kola.
Zajímavé je, že senátních voleb
se zúčastnilo ve všech třech okrscích pouze 10 – 20 % voličů.
Na Chomutovsku zaujal kandidát PaedDr. Jan Micka čtvrté místo se ziskem 9,12 %, když do druhého kola senátních voleb se neprobojoval ani velmi známý a před
volbami favorizovaný MVDr. Přemysl Rabas (hnutí Pro!kraj).
Největší zklamání nám připravilo
Litoměřicko. Kandidát JUDr. Ivan
Přikryl skončil se ziskem 4,68 %
hlasů až na sedmém místě.
Ing. Petr Pípal, starosta Dubí, se
pokusil narušit hegemonii teplického primátora a senátora Jaroslava Kubery (ODS), ale nepovedlo
se – těsně mu unikl postup do druhého kola se ziskem 15,7 % hlasů.
pitelstvu již od roku 2008. Vloni se
umístili na třetí příčce s 12,02 %
hlasů (v roce 2008 to bylo čtvrtá
pozice a 13,2 % hlasů), ale oproti
osmi mandátům v zastupitelstvu
z roku 2008 jich nyní máme devět. Do určité míry se změnil i postoj Ústeckého kraje, kdy máme
zástupce v komisích a výborech
kraje a rovněž i členy v dozorčí radě a představenstvu Krajské
zdravotní, a. s.
KOMUNÁLNÍ POLITIKA
Pro naše působení jsou ovšem
na prvním místě výsledky za
uplynulý rok v Mostě, Litvínově
a Meziboří. Severočeši.cz v zastupitelstvech plní v maximální
míře naše volební programy (jak
zastupitelům jejich postavení ve
vedení daného města dovolí). Zásadami, které jsou v popředí, je
v každém případě transparentnost
při rozhodování a starost o věci,
jež občany nejvíce trápí a na jejichž řešení můžeme mít v zastu-
pitelstvech zásadní vliv. Jedná
se především o to, co naši voliči
chtěli, aby se v našich volebních
programech objevilo – komunikace a parkoviště, bezpečnost, řešení sociální problematiky, péče
o seniory. To vše v neradostné situaci, kdy stále ještě jsou příjmy
měst výrazně nižší, než tomu bylo
v roce 2008.
Nejvíce se zaměřujeme na
opravy komunikací za rozumné
peníze a řešení parkování v našich
městech. Také podpora sportu –
a to především mládeže – je zcela nezbytná. Jak tuto věc chápeme
je dobře vidět například v Mostě,
který ze svého rozpočtu na sport
vynakládá procentuálně dvakrát
více peněz než česká vláda. Postavení našich zastupitelů je v Mostě
početně nejvýznamnější, a proto
se nám prosazují požadavky členů našeho družstva mnohem snadněji než v Litvínově a Meziboří. Ale i v obou těchto městech se
snažíme vycházet občanům vstříc
v rámci daných možností.
V příštím roce se budeme snažit uspět v komunálních volbách
ještě lépe, než tomu bylo ve volbách předchozích.
SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ
Těším se, až vám budu moci
příští rok skládat účty z průběhu
plnění volebních programů Severočechů.cz v místech. Bude to
zrovna v období těsně před parlamentními volbami, ale hlavně před volbami do místních
zastupitelstev. Velmi dobře totiž víme, že možnost vládnout
v kraji a uplatnit své zásady na
této úrovni je možné pouze v případě, že se naši zástupci objeví
v zastupitelstvech v dalších městech a budou plnit slogan „Severočeši.cz – koště, které vymete
korupci, zlodějnu a další nepořádek z našeho kraje!“
Ing. Luboš PITÍN
náměstek primátora, delegát SD
(Redakčně kráceno.)
KRAJSKÉ VOLBY
Pokud jde o volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje, lze říci,
že výsledek byl pro nás určitým
zklamáním. Očekávali jsme o něco více mandátů. Severočeši.cz
byli zastoupeni v krajském zastu-
Autor zprávy – delegát shromáždění a náměstek primátora, člen hnutí Severočeši.cz a Sdružení Mostečané Mostu – Luboš
Pitín neformálně debatuje s delegátkou shromáždění o výsledcích práce zastupitelů.
Foto: Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
Usnesení ze zasedání
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ – 13. ČERVEN 2013
Podle bodů schváleného programu a na
návrh návrhové komise:
A/ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
SCHVALUJE:
1. Zprávu o hospodaření SBDK za
rok 2012, samostatnou účetní závěrku roku 2012.
2. Zprávu kontrolní komise k výsledku hospodaření za rok 2012.
3. Rozdělení hospodářského výsledku
SBDK za rok 2012 dle návrhu na
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
4. Na základě souhlasu více než 60 %
družstevníků jednotlivých samospráv a na základě doporučení představenstva družstva navýšení úvěrů
a rozšíření rozsahu prací pro 9 samospráv se schválenými úvěry na
SD 2005 – 2012 a zástavy domů
3 samospráv, které budou čerpat
úvěry na rekonstrukce (viz tabulky).
5. a) Prodej pozemkových parcel
v katastrálním území Horní Litvínov – ppč. 480/56 o výměře 59 m²,
ppč. 480/57 o výměře 217 m² a ppč.
480/95 o výměře 122 m² za účelem
vypořádání pozemků kolem objektů čp. 937, 938 ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek čp. 937938, ulice Ruská, Litvínov za cenu
1 Kč/m², celkem 398 Kč.
b) Prodej ubytovny čp. 16 a budovy
bez čísla popisného nebo evidenčního vč. pozemků parcelních čísel
st. 346 o rozloze 250 m², st. 347
o rozloze 45 m² a ppč. 56/2 o rozloze 1 859 m² v katastrálním území
Obrnice za cenu 328 770 Kč.
c) Prodej ubytovny bl. 60 čp. 2180
vč. pozemku ppč. 3757 o rozloze
728 m² v katastrálním území Most II
za cenu 2 387 347 Kč.
d) Prodej části pozemku v katastrálním území Šumná u Litvínova ppč. 243/3 ve vlastnictví SBD
Krušnohor o výměře 40 m² za cenu
200 Kč/m², celkem 8 000 Kč za
účelem rozšíření stávajícího sousedícího pozemku ve vlastnictví pana
Petra Legezy.
e) Odkoupení pozemkové parcely
v katastrálním území Horní Litvínov – ppč. 2770/3 o výměře 245 m²
za účelem umožnění vjezdu vozidel
ke garážím za cenu 150 Kč/m², celkem 36 750 Kč.
f) Odkoupení budovy bývalé hydroforní stanice, která je připojená
k bl. 703 na ppč. 6206/4 v katas-
trálním území Most II, za účelem
vybudování nebytového prostoru
za cenu nemovitosti vč. pozemku
50 000 Kč bez DPH.
6. Na základě žádostí družstevníků, kteří splnili zákonné požadavky a na základě doporučení představenstva družstva převody bytů
do vlastnictví 2 jmenovaným žadatelům ze samosprávy 021 a převody garáží do vlastnictví 8 jmenovaným žadatelům ze samosprávy 029
(z důvodu ochrany osobních údajů
seznam žadatelů ve zpravodaji nezveřejňujeme – pozn. red.).
7. Tiskovou zprávu z jednání shromáždění delegátů 06/2013 v aktuálním znění.
B/ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Výrok auditora k ověření samostatné účetní závěrky za rok 2012
a zprávu auditora k výroční zprávě
a zprávě o vztazích.
2. Zprávu představenstva SBDK
o činnosti za období od 06/2012 do
06/2013, zprávu o naplnění usnesení SD 06/2012, zprávu o naplňování hlavních úkolů a cílů SBDK za
období 06/2012 – 06/2013.
3. Zprávu kontrolní komise SBDK
o činnosti za období od 06/2012 do
06/2013.
4. Hodnocení činnosti zastupitelů
zvolených za Sdružení Mostečané
Mostu a politické hnutí Severočeši.cz za období od 06/2012 do 06/
2013.
Poř.
SA
1.
2.
C/ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
UKLÁDÁ:
I.) Představenstvu družstva:
1. Projednat průběh shromáždění delegátů 06/2013 a řešit případné
podněty z diskuse, o opatřeních informovat diskutujícího a předsedy
SA a SV, zajistit předání ověřeného
zkráceného zápisu ze shromáždění
delegátům a předsedům SA a SV.
(T: 31. 8. 2013)
2. Dále úzce spolupracovat s Radou
bytových družstev severočeské
oblasti a Svazem českých a moravských bytových družstev na řešení a prosazování družstevních
zájmů v regionu i v ČR. (T: průběžně)
3. Zpracovat a projednat plán hospodaření dle jednotlivých středisek
družstva na rok 2014. (T: 04/2014)
4. Trvale sledovat legislativní změny a uplatňovat je do činnosti
družstva. Zajistit přípravu stanov
družstva ke schválení SD. (T: 12/
2013)
5. Dbát na uplatňování pravidel a postupů certifikovaného systému řízení jakosti dle ISO 9001 a environmentu dle ISO 14001 v činnosti družstva. Úspěšně absolvovat dozorový audit. (T: 05/06 2014)
6. Věnovat trvale pozornost vymáhání dluhů na nájemném a příspěvcích vlastníků a řešit systém vymáhání. Zastavit nárůst výše dluhů.
(T: 05/2014)
7. Zajišťovat další možnosti financování oprav a rekonstrukcí domů.
II.) Kontrolní komisi družstva:
1. Zpracovat podrobný plán kontrol
na roky 2013 – 2014. (T: 08/2013)
Za návrhovou komisi
Ing. Roman HOKR
Druh opravy
018
581
Okna, balkony, vstupy
7 500 000 Kč
5 305 000 Kč
12 805 000 Kč
93,75
033
čp. 994
Výtah, zateplení štítů, lodžie
1 300 000 Kč
6 700 000 Kč
8 000 000 Kč
88,63
3.
034
čp. 993
Okna, dveře, zateplení štítů, lodžie
1 200 000 Kč
8 800 000 Kč
10 000 000 Kč
77,27
4.
042
K
Okna, střecha, dveře, zateplení, výtahy
15 000 000 Kč
4 300 000 Kč
19 300 000 Kč
83,75
5.
058
625
Okna, zateplení, vstupy, výtahy, podlahy a lina
10 000 000 Kč
27 000 000 Kč
37 000 000 Kč
70,31
6.
059
626
Okna, zateplení
11 000 000 Kč
6 500 000 Kč
17 500 000 Kč
81,48
7.
073
637
Okna, střecha, balkony, zateplení, výtahy
5 000 000 Kč
1 000 000 Kč
6 000 000 Kč
75,00
8.
074
628
Sanace, výtahy
23 000 000 Kč
3 500 000 Kč
26 500 000 Kč
82,29
9.
087
711
Zateplení, lodžie vč. zasklení, výtahy
21 000 000 Kč
0 Kč
21 000 000 Kč
72,00
Celkem
95 000 000 Kč
63 105 000 Kč
158 105 000 Kč
SA
Blok
1.
036
čp. 1580-1
2.
071
3.
099
Druh opravy
Navýšení o
Procenta
souhlasu
Blok
Poř.
Původní úvěr
Zajistit úvěry ve výši nejméně
50 milionů korun. (T: 05/2014)
8. Propagovat CIS jako moderní systém umožňující zkvalitnění bydlení
a realizovat jej v souladu s pravidly
družstva včetně možnosti spoření
na jeho realizaci. Připojit k systému 5 objektů. (T: 05/2014)
9. Realizovat požadavky jednotlivých
samospráv pro napojení digitální televize IPTV. Napojit nejméně
5 objektů. (T: 05/2014)
10. Realizovat dlouhodobý Program
úspor tepla. Zateplit objekty za 30
milionů, vyměnit okna včetně MIV
za 10 milionů, zateplit střechy za
8 milionů, zateplit vstupy a suterény za 5 milionů. Pokračovat v jednáních s dodavatelem tepla v Mostě o modernizačních prvcích dodávek do objektů spravovaných družstvem. (T: 05/2014)
11. Zabezpečovat podporu ze strany
SBD Krušnohor občanskému Sdružení Mostečané Mostu a politickému hnutí Severočeši.cz a úzce spolupracovat při realizaci cílů sdružení a hnutí v oblasti komunální problematiky ve městech Most, Litvínov a Meziboří. Přenášet požadavky družstevníků do řešení problematiky na úrovni Ústeckého kraje.
(T: trvalý)
Nový úvěr
Výše úvěru
Procenta souhlasu
Elektro, ZTI, obvodová stěna čp. 1581
50 000 000 Kč
68,64
632
Zateplení, střecha, výtahy
19 500 000 Kč
75,00
733
Zateplení, lodžie včetně zasklení
18 000 000 Kč
77,66
Celkem
87 500 000 Kč
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Nevšímejte si neseriózních nabídek
PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (8)
Pokračujeme o informování o projektu Bezpečná země.
Rozvíjí jej Cech mechanických zámkových systémů České
republiky ve spolupráci s ministerstvem vnitra, v podmínkách mosteckého okresu firma Blesk Š&Š (její zastoupení
najdete v přízemí budovy správy SBK Krušnohor a v mosteckém nákupním středisku Rozkvět).
Co probereme dnes? Upozorníme vás na varování cechmistra
(předsedy) Cechu mechanických
zámkových systémů Ing. Petra
Fráze, které souvisí s otištěnou
fotografií.
Petr Fráz do redakce Krušnohoru napsal: „V poslední době
se neblahým způsobem rozmáhají aktivity různých podnikatelských subjektů v bezpečnostním
průmyslu, které používají k reklamě a působení na zákazníky
účelově zmanipulované či zavádějící argumenty nebo uvádějí
zákazníka v omyl. Tyto subjekty
používají ke své činnosti letáky,
podobné těm na snímku.“
NA CO SI DÁT POZOR
Petr Fráz využil fotografie ke
konkrétnímu objasnění situace
pro naše čtenáře – čili k vysvětlení toho, jak by si měli záležitost pro sebe vyhodnotit. „Nejdůležitější je, že podnikatelské
subjekty odkazují na stránky
Ministerstva vnitra České republiky a argumentují problematikou prevence kriminality.
Odkaz na ministerské stránky
je jednak nefunkční a Bezpečný
byt není programem podporovaným ze strany státu. Informace obsažené v letáku a na webových stránkách tohoto podnikatelského subjektu jsou účelově neúplné. Nabízené produkty
nemají platné certifikáty průlomových zkoušek podle normy
ČSN EN 1627:2012 a nemají
ani příslušnou RC třídu, nebo
jsou nedohledatelné,“ zdůraznil
cechmistr.
Z podrobného vysvětlení Petra Fráze je tedy zřejmé, jak
postupovat při odhalování nepoctivců. Když ve vás nebude
vzbuzeno podezření takříkajíc
na první pohled, je třeba využít
moderních informačních prostředků (nejlépe internetu), abychom se dozvěděli více.
A pokud nepomůže ani to,
podezření v nás nebude nadále
vzbuzeno a stane se, že podnikatelský subjekt zkontaktujeme
a dostaneme se do styku s jeho
zástupci, pak je dobré sledovat
jejich chování. „Nejpodstatněj-
ší je způsob, jakým tyto subjekty provádějí svoji činnost,“ podtrhuje Petr Fráz.
JAK POSTUPUJE
SERIÓZNÍ SUBJEKT
Co bychom měli vědět:
V žádném případě se kvalitní mechanické zabezpečení majetku, bytu a domu neprovádí na
chodbě mezi dveřmi prostřednictvím podomního prodejce!
Projednání nabídky k zajištění bytu je každopádně prováděno v kamenné prodejně zřízené
seriózní firmou.
Firma vám při osobním jednání doloží veškerou certifikaci
BEZPEČNÁ ZEMĚ
NA MOSTECKU
Blesk Š&Š
Daniel Šimandl
604 625 776
[email protected]
a předloží oprávnění k provádění takové činnosti.
Firma zároveň zajistí po dohodě s vámi následnou záruku
a servis.
UŠETŘETE SI
ZKLAMÁNÍ
Pokud podnikatelský subjekt,
který vás svojí nabídkou oslovil,
takto nepostupuje, jeho nabídku
odmítněte a dále jí nevěnujte pozornost. Ušetříte se nejen zklamání, ale ubráníte se i vzniku
případných dalších problémů.
„Proto doporučujeme vám
všem – nejen čtenářům měsíčníku Krušnohor, ale i dalším občanům Česka: Nereagujte na výzvy podobné té zachycené na
fotografii a nekontaktujte osoby
uvedené na takových letácích.
Nejedná se o seriózní činnost,“
varuje cechmistr (předseda) Cechu mechanických zámkových
systémů České republiky Petr
Fráz, jenž je ve spolupráci s ministerstvem vnitra garantem projektu Bezpečná země.
Text: Petr PROKEŠ
Foto: Petr FRÁZ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
19
Strmý nárůst pojistných událostí:
o 1 milion korun vyplaceno více
V oblasti likvidace pojistných událostí při správě bytového
fondu Stavebního bytového družstva Krušnohor došlo v roce
2012 k velmi výraznému nárůstu finančního objemu škod.
Konečné číslo je zarážející. V předchozích letech se výplata škod pohybovala v rozmezí cca 1,7 až 2,5 milionu Kč. Za
rok 2012 však pojistitel vyplatil
neuvěřitelných 3,5 milionu Kč.
V případě požáru domu by tato
částka byla jistě stonásobně vyšší,
ale opět se jednalo pouze o běžné škody.
ALARMUJÍCÍ?
Zdravý úsudek by tuto situaci
hodnotil jako alarmující, opak je
však pravdou. Počet likvidovaných
škod se příliš nelišil. Také nejhorší nešvar (vandalismus na domech
a krádeže stavebních součástí) zůstává takřka na stejné úrovni.
KDE SE VZAL?
A kde se vlastně tak velký nárůst vzal? Zřejmě se podivíte, ale
ve skutečnosti péčí mnoha občanů
o kvalitu svého bydlení. Některé
k tomu mohla vést i spokojenost
s novým „kabátem“ svého domu,
neboť značná většina již má pestré zateplení, plastová okna a další
zhodnocující úpravy.
VYTOPENÍ BYTU
SBD Krušnohor spravuje zhruba 22 tisíc bytových jednotek. Při
takovém počtu je velká pravděpodobnost výskytu vodovodních
škod (prasklé stupačky, topení
atd.) a tím vznik následných škod
vytopením domácností. Náhrady
těchto škod jsou občanům vypláceny z odpovědnostního pojištění
správce či vlastníka nemovitosti.
Dříve při běžném vytopení činily náhrady cca 10 – 20 tisíc korun. Úpravou a vybavením bytů
(nové kuchyňské linky, plovoucí
podlahy, speciální povrchy stěn,
rekonstrukce sociálních zařízení
apod.) dnes již není ojedinělým
případem náhrada škody ve výši
50 – 100 tisíc korun.
V roce 2012 činila maximální
výplata pojistné události za vytopení bytu 166 868 korun.
Tabulka: Přehled škod vyplacených v roce 2012
Příčina škod
Živel
Počet
Vyplacená náhrada
11
365 294 Kč
Vyklování fasád ptactvem
2
35 390 Kč
Vodovodní škody
4
200 941 Kč
Krádeže
27
149 212 Kč
Vandalismus
73
439 722 Kč
Odpovědnost
166
2 291 300 Kč
Celkem
283
3 481 859 Kč
POJIŠTĚNÍ
Vytopení je sice nepříjemné, nikdo jej nechce zažít, zabránit mu
žádnými prostředky však nejde.
Poškozený obdrží finanční náhradu, za kterou si je ochoten nechat opravit poškozené součásti do původního stavu a zakoupit
nově již neopravitelné zařízení.
Jelikož se jedná o výplatu škody
z odpovědnosti, uplatňuje se samozřejmě podle občanského zákoníku, u starších věcí amortizace. Je logické, že například za zničený koberec, pořízený před patnácti lety, nemůžeme požadovat
současnou cenu, tedy sumu jako
kdyby byl koberec nový. I když
ještě sloužil, má už své dávno za
sebou. Toto by si měl každý individuálně řešit kvalitním pojištěním své domácnosti.
Snímek Petra Prokeše dokazuje, že poškozování stavebních prvků a vybavení
domů není ojedinělou záležitostí.
ZJIŠTĚNÍ
Co tedy říci závěrem? Nárůst
škod vlastně nebyl pro Stavební
bytové družstvo Krušnohor negativním jevem. Je vlastně pozitivním zjištěním o postupném zkvalitňování úrovně bydlení ze strany
družstevníků a vlastníků bytů.
Text a tabulka:
Čestmír EŠLER
makléřská společnost
CZ-TRAIT
Fotoaparát Martina Lososa zachytil následky řádění červeného kohouta.
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Bytaři si dovolenou nevybírají
Prázdniny zaťukaly na dveře a vy se právě rozmýšlíte, kdy
a kam vyrazit na dovolenou. Myslíte stejně intenzivně také
na zabezpečení svého bytu před nezvanou návštěvou?
Policisté varují: Zloději jsou si
dobře vědomi toho, že byty se ve
městech vyprazdňují, a jejich chuť
dostat se dovnitř a nabrat si pořádný lup roste. Proto myslete na základní zajištění svého příbytku –
před odjezdem zkontrolujte, zda
máte zavřená všechna okna včetně ventilaček, zamkněte balkonové dveře, nezatahujte rolety, nařiďte si na určitý čas autobudík či
automatické rozsvěcování osvětlení v bytě, aby hraní rádia a světlo v pokoji (či pokojích) vytvářelo
dojem, že jste přítomni. Přátele či
sousedy, jimž důvěřujete, požádejte o to, aby vám vybírali poštovní
schránku.
A máte-li ještě pár dnů před odjezdem, pomýšlejte i na důmyslnější zajištění ochrany majetku zanechaného v bytě. Jistě dobře víte,
že pořádné dveře znesnadní až
znemožní zlodějům vstup do vašeho příbytku.
Vaše „papíráky“ zloděje přímo
lákají – což v době rozsáhlé kriminality, jejíž součástí je i narůstající počet vloupání do bytů, vytváří
nebezpečné riziko.
Co proti tomu dělat? Obrátit se
na profesionálního výrobce zabezpečovací techniky. Máme pro vás
tip: zkuste Portas!
Dveře u panelových nebo i zděných domů z 50. let minulého století (ale i pozdějšího období) jsou
pro zloděje opravdu jako stvořené.
Proto je rychle vyměňte! Nechte
si vyrobit bezpečnostní dveře na
míru; dveře splňující požadavky
státní zkušebny a ověřené bezpečnostním atestem.
A pokud na tom nejste finančně
zrovna nejlépe, rozhodněte se aspoň pro jednoduché úpravy – dveře
se dají oplechovat, vybavit několika
zámky s bezpečnostním kováním,
případně dalšími jistícími prvky.
Takový komplexní přístup nabízí metoda Portas. „Veškeré zmíněné
úpravy dveří se dají provést během
jediného dne, bez nutnosti bourání
a dalších souvisejících stavebních
úprav,“ vysvětluje František Došek z Odborného závodu PORTAS
v Lomu. Doporučuje: vydejte se do
vzorkové prodejny, kde možnosti
zabezpečení uvidíte na vlastní oči,
nebo zatelefonujte do firmy zabývající se zabezpečením dveří. „Odborný pracovník vás navštíví a nabídne
takové řešení, aby přispělo k vašemu klidnějšímu spánku,“ zdůrazňuje František Došek.
Komu dáte o dovolené přednost? Odborníkovi na zabezpečení dveří či zlodějům? (Mimochodem: ti si dovolenou nevybírají.)
(prn)
Obchodní zástupce: František Došek  tel.: 777 963 881
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
Zbavte se kovových zárubní bez
náročného vybourání a prachu
Co udělat pro to, abyste měli namísto starých kovových zárubní zárubně krásné dřevěné – a to vše bez náročného vybourání, které nadělá nepořádek? Recept je jednoduchý. Stačí
si nechat kovové zárubně skrýt pod dřevěné obložení!
Ve zkratce se tomuto modernímu řešení říká OKZ, neboli
obklad kovových zárubní.
PROMĚNA INTERIÉRU
BEZ NEPOŘÁDKU
Obložením kovových zárubní
dřevěným systémem OKZ ušetříte spoustu času a hlavně se vyhnete prachu a špíně, které byste
museli ve velkém likvidovat při
vybourávání původních zárubní.
Toto praktické řešení umožňuje příjemnou proměnu interiéru,
protože kovové zárubně rozhodně nejsou tím, co by váš domov
zdobilo. Povrchovou úpravu nových zárubní si můžete vybírat
stejně tak jako u nového dveřního křídla. Studenému kovu kolem dveří tak konečně odzvoní
a na řadu přijdou krásné dřevěné zárubně.
DVEŘE PRAVÉ V LEVÉ,
OTVÍRAVÉ V POSUVNÉ
Základem pro úspěšnou montáž nových zárubní je odborné
zaměření starých zárubní. Záleží totiž na každém milimetru.
Kovové zárubně navíc většinou
vyčnívají z roviny stěny, ale na
to je systém OKZ právě po přesném zaměření připraven. Stejně tak je použitelný pro různé
tloušťky zdi. „Výhodou je také
to, že než začnete dřevěné zárubně montovat, můžete se rozhodnout, zda zachováte původní stranu závěsů, nebo ji změníte na opačnou stranu, která by
se vám aktuálně v interiéru více
hodila. Z levých dveří můžete
tedy udělat pravé a naopak. Pů-
vodní závěsy se stejně musí před
obkladem z kovové zárubně vyříznout,“ zmiňuje Roman Balín,
vedoucí mostecké pobočky firmy SEPOS, která zárubně OKZ
vyrábí a montuje. Pobočky společnosti najdete po celé republice, tu mosteckou ve známé čtvrti
Velebudice.
Díky obkladu zárubní je dokonce možné změnit dveře otvíravé na posuvné, což v mnoha domácnostech ušetří spoustu místa.
Dřevěné zárubně se skládají
z několika dílů, které již není zapotřebí na místě upravovat, pouze se slepí dohromady. Bez nepořádku kolem tak nová dřevěná
zárubeň dokonale zakryje starou
kovovou. Obložením se ve finále změní průchozí šířka otvoru o zhruba tři centimetry. „Pouze tam, kde jsou užší dveře o šířce 60 centimetrů, myslete na to,
aby vám po rekonstrukci zárubně nezabránily stěhování nábytku nebo například pračky. Bývá
to totiž nejčastěji případ koupelen v panelákových bytech nebo
ve starších rodinných domech,“
radí Roman Balín.
DVEŘE
MĚNIT NEMUSÍTE
Nabídka povrchů a dekorů zárubní OKZ odpovídá šíři výběru
povrchů dveří, a proto vám nic
nebude bránit při jejich sladění.
Pokud si zařizujete interiér ve
velmi moderním stylu, můžete
se pustit do odvážnější kombinace kontrastu dekoru dveří a zárubně. Například světlé dveře
může rámovat zárubeň v tmav-
Rekonstrukce pokoje si zaslouží kromě nových dveří i zárubně OKZ, pod kterými se ty kovové snadno schovají.
Obklad starých kovových zárubní rázem vylepší každý panelový byt.
ším dekoru a obojí tak sympaticky vynikne.
I když jste si dveře pořizovali nedávno nebo je vyměníte později, ani tomu nic nebrání. Do zárubní OKZ lze totiž usadit stejné
dveřní křídlo, jaké bylo v původních kovových zárubních. Trik je
v tom, že obklad předsune závěsy,
a tedy i dveře o několik milimetrů
od průchozího otvoru. „U původních dveří si pouze zkontrolujte,
aby vzdálenost od užší hrany dveří po střed kliky byla nejméně 55
milimetrů, jinak by dveře kvůli
umístění štítku nešly zavírat,“ dodává Roman Balín.
Obložení dřevěnými zárubněmi
zabere profesionálům pouhý jeden
den a celý interiér tak prokoukne k nepoznání. Výhodou také je,
že takovou rekonstrukci můžete
provést prakticky kdykoliv.
Text a foto:
Bc. Zuzana HAVLOVÁ
Poznámka redakce: Kontakty na
odborníky najdete v tomto vydání
Krušnohoru na straně 45 nahoře.
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Provedeme vás finančními úskalími
VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (1)
Vážení čtenáři Krušnohoru, kdo z vás čte tento měsíčník
pravidelně, určitě zpozoroval, že jeho redakce zařadila do jeho obsahu novou (tuto) rubriku. Tentokrát bude o penězích.
Každý měsíc najdete v rubrice
nazvané Vyznejte se ve vašich penězích rady a náměty, jak nakládat se svými prostředky co nejlépe, jak jejich hodnotu na finančním trhu ochránit.
CO NEJVÝHODNĚJŠÍ
Zjistíte, co děláte s penězi správně, kde o ně můžete přijít a co by se dalo zlepšit. Dozvíte se, jak si můžete – třeba úplně sami – sestavit vlastní finanční plán a aktivně tak řídit svoji
budoucnost založenou dostatkem
peněz. Anebo se zbytečně netrápit
a tuto činnost svěřit lidem, kteří
mají přehled a na vaše speciální
požadavky najdou rychle co nejvýhodnější řešení. Říkám co nejvýhodnější, protože jejich rady,
výsledek jejich snažení, budou
totiž vždy odpovídat vašim požadavkům a budou úměrné situaci,
jež budete potřebovat vyřešit.
OSVĚDČENÉ PRINCIPY
Seznámíte se s osvědčenými
a vyzkoušenými principy a koncepty, které vám pomohou efektivně pracovat s vašimi penězi.
Budeme mluvit o potřebném zajištění každého z vás před nejrůznějšími riziky číhajícími všude
kolem – ať se jedná o krytí rizika v případě úrazu, nehody v automobilu, nebo na nemovitosti či
v domácnosti. Pamatovat musíme
ale i na nehody, které se mohou
přihodit během dovolené, anebo
které způsobíme sousedovi nepozorností či závadou pračky. Určitě si dovedete vybavit daleko více
případů, které život dovede připravit.
běžné rady, jež se hodí pro každou příležitost, a zároveň přidáme řešení, abyste se mohli podle něj zařídit a případně si sami
udělat kontrolu. Nebo se můžete
– jak už jsme se jednou zmínili –
obrátit o pomoc na nás. Naše rady
poskytujeme zdarma, a pro toho,
kdo bude mít zájem, tak i opakovaně a dá se říci, že vlastně napořád.
ŘEŠENÍ
Vždy najdeme nějaké řešení,
které vám pomůže vypořádat se
s momentálně pro vás svízelnou
situací. V některé z částí tohoto
seriálu se seznámíte také s fiktivní rodinou, s fiktivními kamarády,
které „doběhla“ některá ze situací
popisovaných na této stránce. Samozřejmě, že nenecháme otevřený konec. Určitě se dočtete, jak to
naši hrdinové nakonec vyřešili.
Jedná se v každém případě o vaše peníze. A zvažte, kolik
času strávíte jejich vyděláváním
v zaměstnání nebo kolik energie věnujete podnikání. Vyplatí
se nechat si ještě trochu času na
to, jak zajistit, aby vydělané pení-
KDO JE
Mgr. JAN MARTÍNEK
A JAK HO
KONTAKTOVAT
 Nezávislý finanční poradce
 Kancelář: ul. Pionýrů 2806
(VŠFS), 434 01 Most
 Tel.: 605 000 255
 E-mail: jan.martinek@
ovbmail.cz
 Další rady a tipy najdete na
www.jan-martinek.cz
ze pracovaly pro vás. Peníze jsou
primárním zhmotněním pracovního úsilí a určitě se vyplatí věnovat jim péči.
PŘÍKLAD
Uveďme příklad, o čem se
v časopise dočtete a co se postupně dozvíte.
V dnešním článku najdete například i první tip nebo úkol (podle toho, jak si to vysvětlíte), který
vám pomůže vydělat tisíce, možná i desítky tisíc korun navíc.
Mnoho lidí z různých důvodů nechává svoje finanční rezervy na běžném účtu v bance nebo
v horším případě doma v obálce
za knihovnou. Nedávno jsem slyšel, že je snad lepší je zakopat na
zahradě pod švestku, nebo spustit do hluboké studny. Možná, že
TIP PRO VÁS
Zkontrolujte, zda máte peníze
uložené tak, aby úrok alespoň pokrýval inflaci. Stáhněte si na webové stránce (její adresu najdete v barevném rastru) kalkulačku, jejímž prostřednictvím si můžete spočítat, o kolik vám inflace znehodnotí peníze. Zeptejte se
ve vaší bance, jestli vám nabídne spořicí účet s vyšším zúročením než je na běžném účtu. Banky mají tyto účty běžně zavedené, ale iniciativu musíte projevit
především vy. Touto jednoduchou
„inventurou“ můžete při stotisícovém vkladu vydělat v pětiletém
horizontu dvacet tisíc korun.
O ČEM PŘÍŠTĚ?
V příštím čísle Krušnohoru najdete v této rubrice tip na to, jak
ušetřit tisíce korun navíc například na vhodně zvolené hypotéce
nebo na dobře postaveném životním pojištění.
ZAVOLEJTE, NAPIŠTE
Finanční trh představuje nedohledné moře dat, v němž se zpravidla dobře vyznají jen ti, kteří vědí, kde tu správnou informaci najít. Nebudete-li si vědět
rady s čímkoliv kolem vašich rodinných financí, raději zavolejte
nebo napište na uvedené kontakty
a společně se poradíme, jak vaši
situaci vyřešit.
OCHRANA PŘED RIZIKY
Budeme se tedy bavit o vaší ochraně před riziky na finančním trhu. Poskytneme vám zcela
jste to v nějakém filmu viděli, ale
pro dnešní dobu je to hodně nepraktické. Někteří lidé ale opravdu takto uvažují. Měli by ale vědět, že peníze podléhají inflačnímu vlivu, což snižuje jejich hodnotu. Například 100 tisíc korun
na běžném účtu při úroku 0,3 %
a čtyřprocentní inflaci bude mít
po pěti letech kupní sílu o dvacet
tisíc nižší. Jinými slovy řečeno:
za pět let za tyto peníze nakoupíte
totéž, co dnes stojí 80 tisíc.
Bankovky a mince – nejčastější podoba peněz.
Text: Jan MARTÍNEK
Foto: Wikimedia COMMONS
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
Mostecký magistrát zvítězil v soutěži
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
Mostecký magistrát zaznamenal další významný úspěch.
V soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, určené městským a krajským úřadům, zvítězil
v kategorii obcí III. typu.
Magistrát města Mostu tak prokázal, že je schopen poskytovat
rovné příležitosti bez ohledu na
pohlaví či různá znevýhodnění.
Obce a kraje v České republice
se mohly soutěže zúčastnit ve čtyřech kategoriích. Kategorie obcí
III. typu, která zahrnuje velká města a městské části, se v letošním
roce zúčastnilo dvanáct úřadů.
„V předchozích ročnících pravidelně vítězil Úřad městské části Praha 18, v letošním roce však
uspěl mostecký magistrát. Ten
byl oceněn zejména za přístup ke
svým zaměstnancům, který zahrnuje poskytování nadstandardních benefitů a poskytování rovných příležitostí mužům i ženám, což potvrdil i genderový audit. Velmi výraznou roli při celkovém hodnocení sehrál rovněž
projekt Společné příležitosti, který byl spuštěn v roce 2012. Tento úspěch mě těší o to více, že jde
o výsledek společné práce mnoha
lidí, bez kterých by se to zcela jistě nepodařilo,“ uvedla tajemnice
magistrátu Jaroslava Boudová.
Soutěž vyhlašuje již od roku
2007 ministerstvo vnitra ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Gender Studies, která porovnává rovnost příležitostí pro muže
a ženy, ale také třeba pro osoby pečující o nemocného člena rodiny,
nebo které jsou jinak znevýhodněny při výkonu zaměstnání.
Cílem soutěže je sledovat, jak
se daří zavádět principy rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné
správy v České republice a zvýšit vnímavost úřadů k této problematice ve městech a obcích.
Text a foto:
Klára VYDROVÁ
Tajemnice Jaroslava Boudová (vlevo) a vedoucí odboru kancelář primátora a tajemníka Jana Čejková
se radují z ocenění. Přibylo k těm mnoha ostatním, jimiž se magistrát může pochlubit.
Otázka pro...
NAŠI POSLANCI
JSOU TU
PRO VÁS!
Každou první pracovní
středu v měsíci – tentokrát
7. srpna (Ing. Luboš Pitín)
a 4. září (Roman Antoš) – vás
očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu. Od
15.00 do 17.00 hodin jeden
z nich v kanceláři tiskového
mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1)
vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele
města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
ING. VLASTIMILA VOZKU (SMM, S.CZ),
primátora a předsedu Povodňové komise města Mostu
Česko postihla velká voda.
Hrozila i Mostu?
Na základě výstrah Českého
hydrometeorologického ústavu jsme dne 31. května navázali úzkou součinnost s dispečinkem chomutovského závodu
Povodí Ohře k získávání předpovědní situace, zjišťování průtoku a výšky vodní hladiny řeky
Bíliny v Mostě. V souladu s povodňovým plánem začali pracovníci magistrátního odboru životního prostředí a mimořádných událostí Bohumil Suk
a Vladimír Pátek provádět zvýšenou kontrolu v obydlených
částech u řeky v městské části Rudolice. Tu prováděli také strážníci.
Ani po přívalových deštích nebylo
zjištěno nebezpečí povodní. Kontrolována byla rovněž exponovaná
místa, jako jsou vrchy Širák, Ressl
a Hněvín. Ani zde voda nezpůsobila škody. Vysoký výskyt srážek
se projevil pouze v oblasti Resslu zvýšením hladiny spodní vody,
která vyvěrá z obou stran kopce –
z jedné nad koupalištěm Ressl, kde
stéká do ulice Slovanská a vlévá
se do kanalizace, a na druhé straně
u rybníčku na konci ulice Okrajová. Nejde ovšem o extrém, podobná situace se opakuje každoročně
při jarním tání sněhu nebo při
prudkých deštích. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů zřízená
městem ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem pomáhala v povodní zasažených
místech na Litoměřicku.
(pp)
Poznámka redakce: Vlastimil
Vozka nám poskytl – jako předseda povodňové komise, jenž má
v působnosti nejenom statutární
město Most, ale i čtrnáct obcí na
správním území – daleko více informací. Vrátíme se k nim v příštím vydání zpravodaje.
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Začali dělat práci za státní úředníky,
Mostecká výzva má narozeniny. Je jí pět let. A jako správné
dítě se začíná rozhlížet kolem sebe a zjišťuje, že kde nic – tu
nic. A nerozhlíží se jenom ona.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Kolem sebe se dívají a stejnou otázku si kladou její otcové.
Co se stalo za pět let jejího života? Vůbec nic. Přitom Mostecká výzva chce chránit slušné lidi
před nepřizpůsobivými a ty odkázat do patřičných mezí. „Politikům jsme úplně lhostejní, totéž
platí o ministerských úřednících,“
konstatoval ředitel SBD Krušnohor František Ryba.
Právě on je jedním z otců Mostecké výzvy stejně jako Krušnohor, Rada bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) a Svaz českých
a moravských bytových družstev
(SČMBD). Protože iniciativa ke
vzniku výzvy a její základní obsah se zrodila právě v SBD Krušnohor a za součinnosti Sdružení
Mostečané Mostu (SMM), nese
označení Mostecká.
O jejím vzniku a snahách o její prosazení do české legislativy zpravodaj Krušnohor aktuálně
a podrobně informoval. Přesto neuškodí si připomenout základní teze
(najdete je v barevném rastru).
Jde o vyjádření souhlasu obyvatel domu k tomu, kdo bude
v bytě bydlet. Návrh se týká
domů družstevních i společenství
vlastníků jednotek. Tak by se do
domu nemohli dostat nepřizpůsobiví a nedocházelo by k devastaci bytu, domu, ba ani mezilidských vztahů. Při realizaci tohoto návrhu by došlo i ke zvýšení
bezpečnosti občanů v domě i jeho okolí.
„Takový návrh představuje
to, co politici nedokážou přenést
přes své rozlišovací schopnosti.
Něco takové vůbec nevnímají.
Je to přitom zvláštní, protože žijí
mezi námi,“ okomentoval František Ryba. V úvahách šel ještě dál. Soudí, že bude nutné rozdělit města na lokality přijatelné
k bydlení, v nichž se slušní lidé
budou moci otevřeně vyjádřit
k tomu, zda v nich chtějí či nechtějí mít za sousedy problémové jedince, a na lokality, v nichž
budou bydlet jen nepřizpůsobiví. „Ti ať si tam žijí svým způsobem života,“ vyslovil přání
František Ryba
OSLAVA
BEZ ŠAMPAŇSKÉHO
„Oslavit“ pětileté výročí nezájmu politiků a státu o problémy
slušných lidí, kteří nechtějí mít kolem sebe lidský nepořádek (neřku-li odpad), přijeli za ředitelem Rybou hosté zdaleka – z Prahy ředitel metodického odboru SČMBD
Ing. Martin Hanák se dvěma právničkami svazu JUDr. Ivanou Šimonkovou a Mgr. Kateřinou Horákovou, z Ústí nad Labem ředitel Úřadu Rady bytových družstev severočeské oblasti Jan Chalupný s právníkem rady JUDr. Josefem Vondráčkem. Ředitel Ryba
si přizval právníka družstva
JUDr. Václava Valného. Šampaňské však nikdo nepřinesl, oslava
probíhala prací.
„Bylo to vysloveně sezení právníků nad Mosteckou výzvou. Bavili jsme se o dalším postupu, když
naše iniciativa předtím k ničemu
nevedla. Dohodli jsme se na tom,
že právníci připraví paragrafové
znění našich návrhů, takže je nebudeme ministerstvům překládat jako
laický návrh, ale rovnou jej předložíme jako profesionálně zpracovaný paragrafový návrh na provedení konkrétních úprav v zákonech,“
popsal proceduru František Ryba.
„Paragrafové znění budou prosazovat senátoři Severočechů.cz Alena Dernerová a Jaroslav Doubrava
stejně jako spříznění a řešení dané
problematiky naklonění politici.
„Během jednání jsme prošli všechny body, které v Mostecké výzvě
jsou, dohodli jsme se na tom, čemu
se budeme prioritně věnovat, a posuzovali jsme, jak to vybrané zapracovat do paragrafového znění,“
sdělil měsíčníku Krušnohor ředitel
družstva. „Návrhy znovu předložíme, přestože víme, že někteří politici a úředníci jsou z nich předem
zděšení,“ dodal František Ryba.
Paragrafové znění zpracuje právní
oddělení SČMBD.
Jaké okruhy problémů otcové
Mostecké výzvy a právníci vybrali
k paragrafovému zpracování?
SOUHLAS BYDLÍCÍCH
NOČNÍ KLID,
ODPOVĚDNOST ZA DĚTI
„Řekli jsme si, že si prověříme, jaký je současný stav legislativy v této oblasti, co by šlo ještě
zlepšit a co zákony obsahují a přitom se to v praxi neuplatňuje,“ popsal František Ryba. Jde například
o zamezení aktivit dětských gangů
terorizujících sídliště. Jsou to děti
ve věku od 12 do 14 let, tedy pod
hranicí trestní odpovědnosti. „Za
jejich chování jednoznačně plně
zodpovídají rodiče a členové gangů musejí být při provinění trestáni. Proto by měly být zřízeny šatlavy. „Města by měla mít k dispozici vězení, do něhož by strážníci umístili občana za přestupek.
Když chytíte partu jedenáctiletých
dětí venku, vezmete je rovněž do
šatlavy a rodiče si je potom přijdou
vyzvednout,“ vysvětlil František
Ryba. Rodiče či jiné přestupce by
vyzvednutí stálo třeba 1 tisíc korun
jako sankce za prohřešek. Do šatlavy by měli být zavíráni pouliční výtržníci, stejně jako domovní
vandalové. „Když zavoláte městskou policii a strážníkům řeknete,
že ten člověk je ožralý a kope do
dveří, rozmlátil skleněnou výplň
vstupních dveří, rozbil tři schránky
Právníci se sešli k jednání v kanceláři ředitele Krušnohoru Františka Ryby.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
aby do legislativy prosadili užitečné
ník bytu. Nájemce by nikoho nemohl přihlásit do bytu bez souhlasu vlastníka.
BEZPEČNOSTNÍ
KAMEROVÉ SYSTÉMY
Ústecký právní expert Josef Vondráček
precizuje znění legislativního návrhu.
– tak ho strážníci seberou, vsadí do
šatlavy a tam zaplatí pokutu v hodnotě poškozeného majetku. Pokud
nebude mít peníze, sepíše se s ním
uznání dluhu a ten bude vymáhán,“
sdělil František Ryba.
PŘÍSPĚVKY NA BYDLENÍ
Podle představ iniciátorů Mostecké výzvy by příspěvky na bydlení měly být vypláceny majiteli
bytu, ne nájemníkovi, jenž v majitelově bytě žije. „Vůbec nechápu,
kdo přemýšlí o tom, že peníze má
dostat do rukou bydlící. Vždyť je to
úplný nesmysl. On nemá na to, aby
zaplatil nájem či příspěvek vlastníka, tak mu na něj přispěje stát. Ten
peníze má ale poslat tomu, kdo
byt, v němž nájemník bydlí, vlastní,“ řekl František Ryba. S tím souvisí změna výše příspěvku na bydlení. Upozornil na nechvalně známé průšvihy s ubytovnami. „Berou
na hlavu obrovské peníze, třeba za
malou cimru 5 x 4 metru si inkasují 16 tisíc ze státního příspěvku
na bydlení. A mají z toho obrovský džob, v podstatě vysávají stát
a okrádají nás všechny přes tyto
nepřizpůsobivé lidi. I to je věc, kterou bychom rádi, změnili,“ podtrhl
František Ryba.
SOUHLAS
K TRVALÉMU POBYTU
Při realizaci legislativního návrhu by souhlas k trvalému pobytu nemohl nově bydlícímu dát nájemce, ale vždycky jenom vlast-
Stát by měl vedle ochrany
osobních údajů občanů respektovat také ochranu majetku. „Bydlící v panelácích jsou naprosto
zoufalí. Za své peníze dokončují rekonstrukci domu a vandalové jim devastují odvedenou práci
přímo před očima. Slušný občan
si ale nemůžete nechat nainstalovat kamerový systém se záznamovým zařízením, protože si to
Úřad pro ochranu osobních údajů nepřeje. Jak je vůbec možné, že
když vlastník vrazí nemalé peníze
do rekonstrukce a tak zhodnocuje
svůj majetek, nemá vůbec právo
si tento majetek ochránit. Kde to
vůbec jsme?“ rozzlobil se František Ryba.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
JAK TO BUDE DÁL
Právníci nyní rozpracovávají
uvedené základní oblasti do paragrafového znění legislativních
návrhů. Až tato práce skončí, začne druhá etapa – prosazování návrhů v obou komorách Parlamentu ČR, na ministerské a vládní
úrovni.
NULA
Za pětiletou dobu existence
Mostecké výzvy došlo k opakovanému jednání o jejím obsahu
s ministerstvem vnitra (leč pokaždé s jiným ministrem); stále se o její uvedení do praxe snaží SČMBD, jenž ji považuje za
výbornou iniciativu k odstranění
mezer v českých zákonech; debatovalo se o ní při návštěvách
různých ministrů na Mostecku. K jejímu obsahu byl dokonce uspořádán kulatý stůl, za který v Praze zasedli vládní a další odborníci z různých institucí.
„A výsledek je nula,“ shrnul
František Ryba pětileté úsilí otců
Mostecké výzvy.
VÍRA
Kde v sobě otcové Mostecké
výzvy berou víru v to, že stojaté legislativní vody přestanou být
stojatými a začne se něco dít ve
prospěch slušných občanů?
„Vycházíme ze základního poznatku o tom, že státní úředníci přistupují ke klasickému návrhu změny zákona jinak než k návrhu změny v paragrafovém znění,“ vysvětlil František Ryba.
Funguje to asi takto. Když přinesete na ministerstvo úředníkovi
laický návrh na legislativní změnu a vysvětlíte mu, co požadujete, tak následně úřad předá laický
návrh nějakému právnímu odboru a ten si musí dát tu práci a hledat v dosavadní platné legislati-
vě co vlastně má být vůbec změněno a pak to do legislativy „napasovat“ v paragrafovém znění – a právě to musí někdo vytvořit. Potom paragrafové znění může někdo začít prosazovat.
„Podle mě jsou na ministerstvech
strašně líní, je to pro ně obrovský
problém něco takového připravit.
My to za ně proto uděláme a budeme naše návrhy z Mostecké výzvy prosazovat v paragrafovém
znění. Existuje větší šance na jejich prosazení a přijetí. Je to tak
troška naděje navíc. Uděláte sice
práci za státní úředníky, ale máte
z ní dobrý pocit, protože když to
vyjde, užitek z toho budeme mít
všichni,“ uzavřel František Ryba.
Text a foto: Petr PROKEŠ
MOSTECKÁ VÝZVA
Specifické problémy sídlišť a bytových domů
 základní myšlenka: nastěhuje-li se někdo do 100bytového domu, ovlivňuje okamžitě život dalších 99 rodin
 možnost družstevníka, respektive vlastníka vyjadřovat se k uchazečům
o bydlení v konkrétním domě s právem nesouhlasu ostatních spolubydlících v domě
 zajištění větší anonymity svědků, kteří se bojí svědčit proti sousedům
porušujícím dobré mravy v domě
 zajišťování nočního klidu – možnost výrazných sankcí
 příspěvek na bydlení povinně poskytovat přímo pronajímatelům
Přihlašování k trvalému pobytu a další navazující problematika
 ve vymezení oprávněných osob vypustit nájemce (§ 10 odst. 6, písm. c)
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel)
 stanovit „hygienické“ normy na počet přihlášených osob do bytu
 zavedení institutu „přechodného pobytu“
Dětské gangy na sídlištích
 větší odpovědnost rodičů – možnost sankcí
 zapojení sociálních odborů místních samospráv
 nečinnost policie
 zapojení dobrovolných institucí
Dluhy, finance
 nemožnost získávání úvěrů na opravy a údržbu domů
 snižování komfortu bydlení
 možnosti bankrotu a likvidace pronajímatelů
 insolvence jako další ze zločinů státu vůči slušným lidem
Problematika kamerových systémů
 úskalí nutného souhlasu všech dotčených bydlících v domě
 nadřazenost ochrany soukromí občana nad ochranou majetku
Sociální dávky
 vyplácení sociálních dávek podmínit povinností odpracovat určitý počet
hodin např. při veřejně prospěšných pracích
 odebírání sociálních dávek při zjištění, že žadatel hraje automaty, jeho
děti se po nocích potulují, narušují dobré mravy v domě apod.
Soudy
 zkrácená řízení u nepřizpůsobivých s povinností ukončení sporu do
3 měsíců
Zdroj: Krušnohor č. 9/2011
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Nejsou to nafrněnky, které si myslí, že
„Na Mistrovství České republiky bychom se chtěli umístit nejhůř na druhém místě, abychom mohli postoupit na
Mistrovství Evropy, které se letos koná v Norsku. V této zemi
jsme ještě nikdy nebyli,“ prohlásila několik dnů před tuzemským mistrovstvím v naší redakci VERONIKA HÜBLOVÁ,
choreografka Litvínovských mažoretek – souboru, jehož
jméno zná celá republika.
Dnes už víme, že přání se jí
i děvčatům splnilo. Děvčata na
mistrovství republiky odvedla
precizní výkon a stala se vicemistryněmi. Nyní se těší na návštěvu
severské země s divokou přírodou a nádhernými fjordy.
Paní choreografko, jak jste
se k této práci vůbec dostala?
Když jsme společně s matkou před jedenácti roky zakládaly soubor Litvínovské mažoretky, tak mi nic jiného ani nezbylo.
Práce choreografky jsem se musela ujmout, protože nikdo jiný
nebyl k dispozici.
Ale to jste přece musela
o tomto uměleckém oboru něco
nastudovat?
Kdepak! Nic jsem nestudovala. Bylo to o tom, že mě tato
práce velice baví, doslova drží
u srdce, a už předtím jsem se po
ní poohlížela. V souboru jsem se
jí chopila a začala uskutečňovat
svoje představy. Úspěchy Litvínovských mažoretek jsou výsledkem týmového úsilí. Snažila jsem se zlepšovat, co se dalo,
a takto to dělám dodnes.
splňovat určitá kritéria včetně
toho, aby se děvčatům líbila a ta
šla na plac s chutí a radostí. Hudba je důležitá pro vytvoření celé
sestavy – měla by být dynamická, plná života. Nejtěžší je vybrat
skladbu. Potřebuji mít pocit, že
jsme jiní, než ti ostatní, že jsme
originální. V tom je naše síla.
va štve? Spousta lidí říká, že toto
není sport, že šlapat zelí umí každý. Tak ať si to šlapání přijdou
zkusit!
Vystoupení děvčat se skládá
z jedné nebo více disciplín?
Na mistrovství republiky máme
dvě disciplíny – pochodové defilé
a pódiovou formaci. Součet bodů
Co se vám na této práci naopak vůbec nelíbí?
Nelíbí se mi, když se mi nedaří
sehnat vhodnou skladbu. Snažím
se o to, aby choreografie plně odpovídala hudbě. Když ji poslouchám, mám již konkrétní představu o tom, jak by se děvčata měla
na place pohybovat. Je také problém sehnat skladbu, kterou žádná skupina mažoretek – a že je
jich hodně, máme velkou konkurenci – ještě nevyužila; skladbu, jež není monotónní a jež by
se děvčatům líbila, zaujala diváky a porotu. A víte, co mě doslo-
z obou dává celkový výsledek.
A jakých výsledků běžně dosahujete?
Zpravidla výborných. Za poslední čtyři roky se děvčata umístila nejhůř na druhém místě v republice a na třetím v Evropě. To
ještě soutěžila v kategorii starších
dětí, letos jsou již juniorkami.
Choreografka Veronika Hüblová s maskoty Viktorií a Valerií.
Co vás na choreografii tak
moc láká?
Jednak to, že mě baví, a jednak
to, že je to spousta práce – docela tvrdé práce. Když potom vidím její výsledky, je mi dobře na
duši i na srdci. Zvláště pak, když
vás pochválí ostatní lidé. Taková
pochvala hezky hřeje. A když se
děvčata dobře umístí, tak mám radost hned dvojnásobnou. Provází
mě pocit, že ta dřina stála za to.
Jaká jsou úskalí této práce?
Hlavní tkví ve sladění hudby
a pohybu děvčat. Ono to není zas
tak jednoduché, jak se na první
pohled zdá. Nejdůležitější je vybrat vhodnou skladbu. Ta musí
Litvínovské mažoretky coby mistryně oblasti 2013 (zachycené v průběhu pódiové formace).
Dívky z Litvínova mistryněmi Čech 2013 (Strakonice).
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
to přijde samo, říká Veronika Hüblová
Mistryně Česka 2012 – to byly dívky
zařazeny ještě v kategorii starších
žákyň. Letošní mistryně ČR jsou již
juniorkami.
Vystoupení ve strakonickém kulturním domě vyneslo dívky na nejvyšší post v zemské soutěži.
Děvčata se představila také v Poděbradech – na soutěži Exhibition Corps 2012 (v kategorii starších žákyň).
Kolik děvčat tvoří soubor?
Letos je jich čtrnáct. Děvčatům
je třináct a čtrnáct roků.
Jak často nacvičujete?
V pracovním týdnu se scházíme na dvě hodiny, o víkendech
cvičíme pět hodin. Před soutěžemi anebo při sestavování nové
choreografie si dáváme pětihodinový trénink.
Čím to je, že Litvínovské mažoretky jsou tak velice
úspěšné?
Je to tím, že se v souboru sešla spousta pozitivních faktorů
najednou. Přišla k nám šikovná
děvčata, baví je to, chtějí to dělat. Nejsou to nafrněnky, které si
myslí, že to přijde samo. Jejich
rodiče jsou do toho zapálení, podporují děvčata, jsou rádi, že jsou
úspěšná. Do toho všeho dodává
atmosféru moje maminka, která děvčatům nic neodpustí. V našem kolektivu je i bývalá mažo-
retka - seniorka, ta děvčatům pomáhá s pohybovou průpravou.
V této branži moc záleží na pohybech, pochodování, na tanečních krocích. Všechny zmíněné
faktory se u nás sešly a krásně do
sebe zapadly. Toť zdroj úspěchu,
všechno si to k sobě hezky sedlo.
Snažíme se a výsledky tomu napovídají. Byli jsme třikrát na mistrovství Evropy a třikrát vybojovali třetí místo. Je to tam hrozně těžké. Soutěží jedenáct států a v každém z nich je preferován jiný styl. Hodně dlouho bodovalo Nizozemsko. Jejich děvčata mi ale připadala být velice
agresivní až vulgární, pořád dupala. Češky se na mezinárodním
fóru snaží prosazovat slovanskou
něžnost. A v posledních letech se
jim daří. Naše mažoretky jdou
kupředu, například ty z Olešnice
jsou již dvojnásobnými mistryněmi Evropy.
Kde všude Litvínovské mažoretky byly?
V Dubaji, několikrát ve Francii, Španělsku, Německu. Zpravidla jezdíme po festivalech. Na
jednom z nich nám tleskalo deset
tisíc lidí! Byl to pro nás šok a záhy příjemné překvapení.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Fotografovali:
Richard ČERNÝ (5x)
a Karel GRASL (1x)
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Jsem strašně moc lidový a jsem
pro každou srandu, říká Brunny
LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE
Na první pohled šťastný člověk rozdávající energii. Soustavně
se usmívá a vtipně glosuje dění kolem. Miluje jídlo (protože
mu chutná) a fotbal (při němž hubne po tom, co mu chutná).
Od středoškolských studií užívá přezdívku Sarin (bojový plyn
a atlet), kolegové a známí mu říkají Brunny. „Je to zkomolenina příjmení BRUNNER. Jinak jsem MIROSLAV, 29letý zprávař a moderátor Gama Rádia a reportér Alfa TV. Těší mě!“
Brunny, jak ses dostal k rozhlasovému mikrofonu?
Cesta to byla strašně složitá. Poprvé jsem se dotkl mikrofonu na
Gymnáziu v Bílině coby konferenciér na školní akademii. Měl jsem
velký úspěch, proto mě oslovila redakce školních novin a přemluvila mě, abych to na další akademii
vzal znovu. Na ní jsem se už zapojil dokonce jako zpěvák a i jako účinkující v několika divadelních scénkách. V hledišti seděl jistý pán. Ten měl na starost reklamní
soutěže. Oslovil mě s nabídkou, zda
bych neměl chuť moderovat na poloprofesionální úrovni. Plácli jsme
si a já začal moderovat po nákupních střediscích reklamní kampaně a soutěže. Po půl roce mi domů
přišel e-mail s upozorněním, že rádio North Music hledá moderátora. Po pohovoru a absolvování zvukové zkoušky mi hned nabídli spolupráci. Stal jsem se zpravodajem.
Působil jsem tam sedm let. Potom
jsem přestoupil sem do Gama Rádia. To bylo před třemi roky. Tenkrát rádio slavilo první výročí vysílání. Hledali nejdříve obchodního
asistenta, který se bude starat o reklamy a sponzoring, taky hledali moderátora do Písniček na přání,
slyšeli moji výřečnost, viděli mě na
pár venkovních akcích, a tak jsem
se dostal k moderování zmíněného
pořadu. Potom nám bohužel odešla
jedna zprávařka. Aby se nehledala dlouho, kývl jsem na to, že budu
chvíli dělat zprávařinu a takto mi to
zůstalo až dodnes. Přes týden tedy
dělám zprávaře v rádiu, reportéra
v televizi a v pátek a sobotu se věnuji Písničkám na přání.
Co tě na práci s mikrofonem
baví?
Rozděluji to na dvě části – na práci s lidmi v terénu a na práci s mikrofonem ve studiu. Na práci s lidmi
v terénu mě baví osobní kontakt, to
jak lidé reagují na mikrofon, jak se
mu dokážou přizpůsobit, jaký mají
k němu respekt, a najednou, když
zjistí, že nekouše, dokážou se uvolnit. Takovou uvolněnou atmosféru
miluji. Z lidí se stávají pohodáři. Zapomínají na své starosti, dokážou se
odvázat. To je pro mě symbol toho,
že práci dělám dobře. Při práci s mikrofonem ve studiu sice lidi nevidím, netuším, jak se tváří, ale mohu
je těšit svým hlasem. Mám radost ze
zpětných reakcí. Chodí mi esemeskami, e-mailem, mám také telefonáty, lidé se mnou hovoří i osobně. Říkají, že to dělám dobře, což vnímám
jako velkou podporu pro moji práci.
Co pro tebe znamená Gama
Rádio?
Jsem velký srdcař. Když jsem působil v rádiu North Music, miloval
jsem ho a miluji dodnes. Totéž platí o Gama Rádiu. Pro jeho program,
pro fungování rádia jsem ochoten
udělat cokoliv a kdykoliv. Mimo
jiné Gama Rádio propaguji, i když
nemusím – mezi svými známými,
na různých veřejných akcích atd.
Jestliže bys nemohl pracovat
v rádiu, co bys jiného dělal?
Vykonával bych náročnou manuální práci. Jsem rozpolcená osobnost
a potřebuji pohyb, musím někde vybít svoji energii. Při výkonu manuální práce ve sklárně nebo na šachtě
by to šlo dobře.
Co je to malotraktor?
(Smích.) Aha, tak to je narážka
na moji webovou stránku. Kapela
MIG 21 nazpívala píseň o malotraktoru. Mně se to slovíčko moc zalíbilo. Jezdím v malém peugeotu, červeném žihadlu, říkám mu malotraktor. Tohoto označení se mu dostalo poté, co mu jednou praskl výfuk
a vydával zvuky jako traktor.
Co vidím, to sním. Nejím tolik jako dřív, začínám sportovat.
Naposledy jsem se vážil před šesti lety – měl jsem 82 kilogramů.
Teď to odhaduji na devadesátku.
Miluji pravé slovenské halušky.
Dávám si také vepřo-knedlo-zelo, utopence, topinky s česnekem
a další „zdravé“ vymoženosti české kuchyně.
Proč jsi zamilován do skupiny
Kryštof?
Můj vztah ke skupině je podložen
zážitky ze živého koncertu v Liberci. Skupinu jsem znal z médií a těšil jsem se na Richarda Krajča. Předvedl tam neskutečnou show – skákal
po reprobednách, šplhal do výšek,
rozhýbal lidi v celé aréně. Vystoupení kapely ve mně zanechalo velmi příjemný a hluboký dojem. Od té
doby kapelu Kryštof žeru, jak se lidově říká.
Světlo světa spatřily tvé nové
fotografie. Prozrazují, že jsi
změnil image. Ta nová tě výrazně omlazuje. Už tě snad přestalo
bavit hrát si na staršího člověka
zničeného životem?
Pracuji v rockovém rádiu, proto chci vypadat jako rocker. Před
časem jsem si nechal narůst dlouhé vlasy, knír, bradku atd. Sklidil
jsem pár kladných ohlasů, většinově se to ale nelíbilo. Lidé mi říkali, abych to shodil. Tak jsem to
teď udělal a vypadám zase dobře,
tedy i mladě.
V životě by ses obešel bez hladu, říkáš o sobě veřejně. Znamená to, že jsi byl dřív velkým jedlíkem?
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
Klidný dům u lesa je bez dlužníků
JAK JSME ZAČÍNALI (74)
Odbočíte-li v horní části Litvínova do lokality, které se lidově říká Pod
Lesem (pivaři a jedlíci tam kdysi chodívávali do stejnojmenné oblíbené restaurace), ocitnete se v úplně jiném
světě. Je tu klid, Tylova ulice procházející lokalitou připomíná spíše „výpadovku“ pro chodce do přírody než
silnici, panelové domy jsou obklopeny vzrostlou zelení. „Je to opravdu
nádherná ulice, hned za domem máme
les, bydlí se tady dobře, všude kolem
je hezké prostředí,“ potvrzuje náš příjemný dojem JANA BAŇKOVÁ,
předsedkyně samosprávy 003, a dodává: „Myslím si, že tak hezká lokalita
jinde v Litvínově už není.“
KLID A POROZUMĚNÍ
A klid je nejen kolem dokola, ale
i přímo v domě. „Většina družstevníků tady bydlí od samého počátku – to
je od roku 1976. Jsou to lidé už vyššího
věku, s životním nadhledem a také rozumem. Nevyvolávají konflikty, dávají
přednost porozumění před hašteřením,“
popsala situaci předsedkyně. Dům má
jeden vchod a 24 bytů. Je v něm čisto,
o úklid se starají partaje samy.
„Původně to byly byty přidělené
šachtou. I manžel je horník – pracoval na povrchu. Dělal v Komořanech
v úpravně uhlí na dopravě. Pátý rok je
v důchodu. Doteďka jsem dělala. Celý
život jsem byla v obchodě,“ pustila se
do vyprávění Jana Baňková.
OD ROKU 1976
Práci pro své spolubydlící vykonává ráda, baví ji. „Ve výboru jsem zapojena od roku 1976. To jsem byla členkou. Teprve v roce 1997 jsem začala
vykonávat funkci předsedkyně,“ zavzpomínala Jana Baňková. Výbor byl
kdysi sedmičlenný, potom pětičlenný a nyní je tříčlenný. „Jsou v něm
samé ženy. Jsme stmelené, velmi dobře spolu vycházíme, výborně komunikujeme. V tomto kolektivu se mi pracuje úplně nejlíp. Tři členky výboru
pro celý dům bohatě stačí,“ zhodnotila předsedkyně. Výbor funguje dobře,
účast na členských schůzích bývá až
80procentní.
Litvínov, Tylova 2079. Místo klidného bydlení pár kroků od krušnohorského lesa. Předsedkyně
Jana Baňková si ho nemůže vynachválit. Jistě uznáte, že dost připomíná rekreační středisko.
CO STIHLI UDĚLAT
„Dům je zateplený, platí to
i o střeše, rozvody vody a plynu
jsou v plastu, bydlící mají plastová
okna, teď budeme ještě malovat,“
vypočetla předsedkyně a dodala:
„Musím pochválit firmu Jiří Hasman-Výtahy. Údržba výtahu je velice dobrá. Nepamatuji si, že by celý
den výtah nejezdil. Stane se jednou
za pět let, že třeba praskne pružinka, ale zavoláte a během půlhodiny
jsou údržbáři tady. Za celé roky není
s výtahem problém.“ A to je v domě
s převažujícími staršími obyvateli
velice důležité zjištění.
Problémem jsou ale holubi. Přemnožili se a lidi obtěžují. „Nemůžeme se jich zbavit. Proto jsem objednala sítě, takto jsme se dohodli na
schůzi,“ informovala předsedkyně.
BEZ DLUŽNÍKŮ
Je hrdá na to, že její dům nemá
dlužníky. „Jsem šťastná, že nemusím řešit dluhy. A děkuji všem byd-
lícím za jejich přístup. Jsme pravděpodobně jedním z mála domů
v rámci družstva, který dlužníky
nemá. Když jsme si brali úvěr, tak
se tomu divili i v bance,“ zdůraznila
Jana Baňková.
V domě nemají ani blechy či štěnice, ochlasty či drogy. Prostě podmínky pro ideální bydlení.
A mimochodem: věkový průměr zde mírně snižuje šest mladších
bydlících. I ti jsou bezproblémoví.
Text a foto: Petr PROKEŠ
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Léto je hezké, ale má také své stíny
– říká to majitelka známé deratizační firmy Soňa Ritterová
Je to už několik dnů, co začalo léto. Pravda, ne podle našich
představ. Dešťových kapek a chladu nám přineslo víc, než
jsme očekávali. Nicméně léto je tady a jeho výhod a nevýhod využívají i živočichové nám lidem nepříjemní.
O nich si opět pohovoříme se
SOŇOU RITTEROVOU, majitelkou mostecké firmy DDD.
Úvodem si připomeňme,
které živočichy – jako deratizační odbornice – řadíte mezi
nepříjemné?
Známe je všichni z našich domovů či pobytu v přírodě. Jde
o komáry, mouchy, blechy a klíšťata. Jsou to živočichové, kteří
mohou ublížit člověku na zdraví, neboť roznášejí choroboplodné zárodky.
kočičí, kdy se pes a kočka nakazí tasemnicí psí pozřením infikované blechy. Blechy také přenášejí zárodky chorob transferovaných živočichy, o nichž jsme si
před časem povídali – jde o myši a potkany. Řeknu to jednodu-
čují, že to může být i déle. První
zajímavost: vzhledem k potravní
nenáročnosti blech je řada druhů
schopna živit se krví více živočichů, některé prameny uvádějí,
že jich může být až třicet. Protože krev je pro blechu vlastně
chlebem, dokážu si představit,
že když bleše tak moc chutná, že
se jí zrovna umírat nechce. Druhá zajímavost: blecha je schopna
vydržet bez potravy pěkně dlouho, prý až rok. Že by se narodi-
Předminule jsme mluvili
o komárech a minule o mouše
domácí…
…a dnes jsou na řadě blechy.
Jaké druhy jsou nejznámější?
Odborná literatura upozorňuje
na nejméně pět druhů. V našich
podmínkách jde hlavně o blechy
kočičí, psí a lidskou, na cestách
do zahraničí můžeme narazit i na
blechy morové a písečné. Vzhledem k tomu, že člověk je teplomilný živočich a pro blechy je
přitažlivým hostitelem, na jehož
krvi si rády pochutnají, nedá se
vyloučit, že i v Česku se setkáte
s cizokrajnými blechami, protože při cestování ze státu do státu se na člověku přisátá blecha
či uschovaná v oblečení snadno
přepraví.
Čím jsou blechy pro člověka
nebezpečné?
Blechy jsou nejenom obtížnými parazity, ale i přenašeči některých závažných onemocnění,
jak jsem už zmínila úvodem. Patří mezi ně mor, tularémie a další nepříjemné, které mohou zanechat i dlouhodobé následky. Blechy jsou také mezihostiteli některých tasemnic a mohou tudíž
tyto parazity přenášet. Typickým
příkladem je blecha psí a blecha
tolik, že se jich jen tak lehce nezbavíme.
Jak tedy proti nim postupovat?
Pokud jde o typickou „českou“
blechu – tu psí nebo kočičí, pak
mohu doporučit periodické prohlídky zvířat a jejich pelechů. Blechy psí na člověka jdou a umí pořádně pokousat. Svého mazlíčka
jich rychle zbavte pomocí šamponu nebo léčebných pipet proti pa-
Toto jsou následky kousnutí blechou
– pokožka je viditelně podrážděná,
červená a následně nepříjemně svědí.
razitům. Když se blechy přemnoží, pak už jim nebude zvíře stačit
a vrhnou se i na vás. Byt pak mohou rázem zaplnit tisíce skákajících potvůrek. V případě výskytu
jiných blech doporučuji obrátit se
o pomoc na lékaře a zároveň i na
odbornou deratizační firmu.
Takto vypadá blecha ve velkém rozlišení. Konkrétně jde o blechu morovou. Ta je parazitem hlodavců (zejména krys a potkanů), druhotně pak člověka. Podle Wikipedie je přenašečem
dvou významných patogenů – původce moru a původce endemického tyfu.
še a jasně: Blechám je dobré se
vyhnout, jsou pro nás nejen nepříjemné, ale hlavně nebezpečné. Navíc sání krve z našeho organismu vyvolává podráždění
pokožky, která následně zčervená a svědí.
Jak dlouho blechy žijí?
Odborníci uvádějí, že maximální délka života je jeden rok.
Ovšem zároveň upozorňují také
na dvě zajímavosti, čímž nazna-
la jen proto, aby celý život hladověla? To mi nejde na rozum.
Když ji po roce přestane hladovění bavit, tak se přece půjde
„nadlábnout“. Dá si pěkně do
nosu, jak se lidově říká. Taková blecha přece nebude na smrt
pomýšlet. A kromě toho samice
naklade do svého hnízda po každém sání krve čtyři až osm vajíček, za celý život jich je několik
set. Tak je vlastně jedno, jak blechy dlouho žijí. Bude jich pořád
Mohou se i v tomto „bleším“
případě obrátit na vás ohledně
rad naši čtenáři také přímo?
Ano, mohou. Vedle rad jim
můžeme nabídnout i zakoupení účinných prostředků. Žadatelům však musí být více než osmnáct let. Dotazy mohou čtenáři volat na telefonní čísla 476 100 053
a 602 467 077, mohou napsat na
e-mailovou adresu [email protected]
rova.cz, či se podívat na naše webové stránky www.dddritterova.cz
nebo nás osobně navštívit přímo
v sídle firmy na ulici Jindřicha Šimona Baara čp. 1814. Je to hnědožlutý rohový dům naproti Hlavní
báňské záchranné stanici v Mostě.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Foto: Wikimedia COMMONS
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
31
FILOZOFIE NAŠÍ ŠKOLY
ÈESKO-ANGLICKÁ ŠKOLKA A ŠKOLA
MŠ SE VZDÌLÁVACÍM PROGR. MARIE MONTESSORI
Vycházíme ze zájmu, osobního tempa a vývojových
zákonitostí dítìte.
Pøipravené a podnìtné prostøedí pro vìkovou kategorii
3 - 6 let.
Speciální pedagog s nejvyšším montessori vzdìláním
Mezinárodní Montessori asociace (AMI).
Èesko-anglické prostøedí s rodilým mluvèím (USA) .
Vìkovì smíšená tøída.
Každodenní práce s montessori materiálem se
zapracovanou kontrolou chyby.
Bez odmìn a trestù.
ZŠ SE VZDÌLÁVACÍM PROGR. MARIE MONTESSORI
Vycházíme z vývojových zákonitostí dítìte a jeho
zájmu.
Pøipravené, podnìtné prostøedí pro vìkovì smíšenou
tøídu 6 - 12 let.
Èesko-anglické prostøedí.
Vysokoškolsky vzdìlaný pedagog s montessori
vzdìláním.
Uèitel jako prùvodce, který dìti inspiruje a motivuje
nikoliv jako tyèící se autorita.
Dítì je rovno dospìlému ve své lidské dùstojnosti.
Cílem této vývojové fáze je objevování a fungování
svìta.
Uèení v souvislostech.
Každodenní práce s montessori materiálem se
zapracovanou kontrolou chyby.
Slovní hodnocení. Bez odmìn a trestù. Chyba jako
pøítel.
Tøídy s wi-fi pøipojením a možností každodenní práce
s nejmodernìjšími technologiemi.
KONTAKT:
PhDr. Dita Bøeèková, Ing. František Bøeèka
Tel.: 602 552 099; 602 617 617
web: www.amaschool.cz
mail: [email protected]
Zaèínáme: 2. 9. 2013
Kvalitní vzdìlání, které se liší od tradièního školství.
Vzdìlání, které odpovídá na potøeby souèasného svìta
jako cesta k poznání, k životu, k jazykùm, k ostatním
lidem i k sobì samým.
Uèení prožitkem, vlastní zkušeností a srdcem.
Velký prostor pro objevitelskou mentalitu dítìte, jeho
kreativitu a osobní rùst v pøipraveném prostøedí tøídy i
venku.
Prioritami jsou dobrý charakter a radost z uèení, nikoli
memorování vìdomostí.
Pìstování slušnosti, laskavosti a fair play jednání.
Harmonické vztahy mezi uèiteli a žáky.
Rodiè a uèitel jako spoleèní prùvodci na cestì rozvoje
každého jednotlivého dítìte.
Otevøený multikulturní a mezigeneraèní prostor pro
celé rodiny.
NULTÝ (PØÍPRAVNÝ) ROÈNÍK S PRVKY MONTESSORI
PRO PØEDŠKOLÁKY
Máte pocit, že MŠ dostateènì nepøipravuje vaše dítì
pro potøeby ZŠ?
Dostalo vaše dítì odklad a máte pocit, že se další rok v
MŠ bude nudit?
Nabízíme ucelený program všestranného rozvoje pøed
nástupem do základní školy.
Vysokoškolsky vzdìlaný speciální pedagog .
Pøípravný roèník je urèen dìtem 5letým a starším.
Každodenní práce s montessori pomùckami z
praktického života, smyslové výchovy, jazyka a
matematiky.
Prostor pro objevování zákonitostí pøírody v
pøipraveném prostøedí tøídy i venku.
S výukou angliètiny.
BONUSY
Tøídy s wi-fi pøipojením a možností každodenní práce
s nejmodernìjší technologiemi.
Všestranné pohybové vyžití v krásné pøírodì Širokého
vrchu, v jehož centru se škola nachází.
Wellness relaxace pro dìti i jejich blízké.
Venkovní plavecký bazén.
Tenisové kurty, jogging stezky.
Ranní a odpolední klub naší AMI SOVY s tematickými
kroužky - dramaáèek, tenisáèek, kuchtíèek, kreaáèek,
atleáèek.
Zimní a letní výjezdy dìtí, rodièù a pøátel školy na naši
„Šumavskou montessori chalupu“ - rodinné a
vzdìlávací centrum s možností mnoha sportù.
Plánujeme školní autobus na svoz dìtí dle zájmu rodièù.
32
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co potřebujete vědět o natírání dřeva
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (58)
V dnešním pokračování této rubriky představíme výrobky
sloužící pro nátěry na dřevo.
Dřevo jako typická přírodní
hmota má řadu výhod. Jsou jimi
obnovitelnost, snadná dostupnost,
relativně nenáročná opracovatelnost, estetické vlastnosti, široká
použitelnost a stále ještě zajímavá cena.
Dnešní plošná výstavba montovaných rodinných domků se neobejde bez dřevěných konstrukcí
a dřevěných ukončovacích prvků. Líbivé, dřevem „vyšněrované“ rodinné domy vyžadují také
esteticky vhodné osazení do okolního terénu.
Tyto stavby se prakticky neobejdou bez dřevěného oplocení.
Dřevo chce svoje. Jako přírodní materiál je stále živé – na rozdíl
od kamene. Vlivem vlhkosti mění
objem – dřevo „pracuje“. Je citlivé na venkovní prostředí.
Je snadno napadnutelné škůdci – hmyzem, houbami a plísněmi. Pokud není vhodně chráněno, má omezenou životnost. Nejenže nepřečká svého zhotovitele,
ale i jeho vzhledová životnost se
zkrátí na krátkou dobu jedné desítky let.
je přilnavost a trvanlivost celého
nátěrového systému. Je bez zápachu a chemicky neutrální.
 Vydatnost (jeden nátěr):
10 – 12 m²/kg
 Balení: 0,7 kg; 5 kg; 10 kg
SOKRATES
LAZURIT PLUS
 Charakteristika: Produkt je
vodou ředitelná lazura. Je určen
pro venkovní a vnitřní prostředí, k využití v průmyslové výrobě nebo pro řemeslnické práce.
Vytváří dokonale sametově lesklé povrchy s vysokou odolností
vůči povětrnostním vlivům. Lak
má velmi dobré sytící schopnosti v silně savých površích (jako
jsou příčné řezy na dřevě) a minimalizuje další působení vlhkosti. Pigmentace chrání dřevo před
UV zářením. Obsahuje biocidy
proti houbám zbarvujícím dřevo
a dřevokaznému hmyzu. Je chemicky neutrální, odpuzuje vodu
a chrání životní prostředí.
Sokrates Professional (hloubkové napouštědlo)
SOKRATES
NAPOUŠTĚDLO
PROFESSIONAL
 Charakteristika: Napouštědlo je vyrobeno na bázi čistého
akrylátu, který tvoří bariéru proti pronikání vlhkosti. Pro použití pod lazury se provádí tónování. Napouštědlo slouží k penetraci dřevěných podkladů pod barvy vodou ředitelné ve venkovním i vnitřním prostředí. Je vhodné pro napouštění nových truhlářských výrobků, stejně jako pro
první nátěr starých dřevěných
věcí (okna a dveře po odstranění
původních nátěrů a odmaštění).
Penetrace také účinně chrání dřevo před dřevokaznými houbami
zbarvujícími dřevo a dřevokazným hmyzem. Usnadňuje následný nátěr základní barvou, zlepšu-
Sokrates Lazurit Plus (lazurovací lak)
Sokrates Lazura (silnovrstvá akrylátová hmota)
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
33
kosti, povětrnostními vlivy a UV
zářením. Svými vodoodpudivými
vlastnostmi zvyšuje rozměrovou
stabilitu dřeva, speciální pigmenty a aditiva snižují vliv UV záření, a tak zabraňují fyzikálně-chemické degradaci dřevěné hmoty.
Produkt dřevo barevně upravuje
a zvýrazňuje jeho přirozenou krásu. Nestéká a lehce se aplikuje na
svislých plochách.
 Vydatnost (jeden nátěr):
8 – 10 m²/l
 Balení: 0,75 l; 2,5 l
 Vydatnost (jeden nátěr):
10 – 12 m²/kg
 Balení: 0,7 kg; 4 kg
SOKRATES
LAZURA
 Charakteristika: Produkt je
vrchní transparentní lazura určená k profesionálním venkovním
a vnitřním nátěrům dřeva. Po zaschnutí poskytuje dokonale flexibilní trvanlivé filmy. Povrch je dostatečně tvrdý, pružný, s hedvábným leskem. Nátěry se vyznačují
vynikající světlostálostí, odolností vůči vodě i povětrnostním vlivům, má výbornou odolnost vůči
dolepování (antiblocking effect).
 Vydatnost (jeden nátěr):
10 – 12 m²/kg
 Balení: 0,7 kg; 4 kg
Text a foto:
Barbora ŠIBRAVOVÁ
poradkyně prodejen StarColor
SOKRATES
MOVIPUR 5200
 Charakteristika: Produkt je
určen pro vnitřní prostředí. Je
bez zápachu, nehořlavý, chemicky neutrální a výrazně chrání životní prostředí. Po zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní nátěry se sametovým povrchem, které jsou dobře omyvatelné, odolné
na oděr, tvrdé a houževnaté. Lak
má vynikající přilnavost k podkladu a je dokonale odolný proti
odlupování. Nezpůsobuje zbarvení do žluta, je rychleschnoucí
a odpuzuje vodu.
 Vydatnost (jeden nátěr):
10 – 12 m²/kg
 Balení: 0,6 kg; 5 kg
Sokrates Movipur 5200 (polyuretanový parketový lak)
Poznámka autorky: Vaše dotazy
ráda zodpovím na e-mailové adrese [email protected] a na telefonním čísle 414 120 299. Popsané zboží si můžete zakoupit
v prodejně StarColor v Topolové ulici čp. 1456 v Mostě. Personál vám poradí s výběrem a doporučí vhodný postup při aplikaci. V prodejně je také zákaznický
koutek, v němž mimo jiné najdete
mnoho katalogů.
CHEMOLUX S-KLASIK
 Charakteristika: Produkt je
rozpouštědlová lazura na povrchovou úpravu dřeva pro venkovní i vnitřní použití, nátěry chat,
oken, podlah, plotů apod. Má
dobrou odolnost proti působení
povětrnostních vlivů. Svými vodoodpudivými vlastnostmi zvyšuje rozměrovou stabilitu dřeva,
speciální pigmenty a aditiva snižují vliv UV záření a tak zabraňují fyzikálně-chemické degradaci
dřevěné hmoty. Produkt barevně
upravuje dřevo a zvýrazňuje jeho
přirozenou krásu.
 Vydatnost (jeden nátěr):
8 – 12 m²/l
 Balení: 0,75 l; 2,5 l; 4 l; 9 l
Chemolux S-klasik (ochranná lazura)
CHEMOLUX S-EXTRA
 Charakteristika: Rozpouštědlová lazura na povrchovou úpravu dřeva pro venkovní i vnitřní
použití, nátěry chat, oken, podlah,
plotů apod. Na povrchu natíraného podkladu vytváří hrubší vrstvu, jež odpuzuje vodu a dlouho
chrání dřevo před působením vlh-
Chemolux S-extra (ochranná lazura)
CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
34
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
35
Přihlaste se do antigraffiti systému
JAK NA GRAFFITI (3)
Graffiti dnes už není cizí slovo. Od čmáranin na zdech po
sofistikované a řemeslně dokonalé (někdy by se dalo říci
i umělecké) výtvory se tyhle malůvky na zdech staly běžnou
součástí našeho okolí.
Asi běžnější než by bylo zdrávo. A zatímco jedni obhajují svobodu uměleckého vyjadřování,
druzí mluví o nesmyslném vandalství. Ti druzí mají nesporně
pravdu, protože – až na výjimky
– bývá vytvoření graffiti spojeno s poškozením cizí věci, což je
trestný čin.
nost zpřístupnění software sloužícího k pasportizaci objektů a propojení na dispečink odstraňování graffiti. Prostřednictvím takového prostředí může majitel nemovitosti, její správce nebo tře-
ba městská policie vést záznamy
o objektech a komunikovat s pracovníky AXIOM REALU – řešit
operativní zásahy k odstraňování graffiti i plánovat pravidelnou
údržbu a provádění ochranných
nátěrů.
AXIOM REAL zaznamenává
do stejné evidence své kontroly
a zásahy a komunikuje s majiteli
nemovitostí.
JASNĚ A JEDNODUŠE
Text a foto:
Ing. Jaroslav HLAVÁČ
Mytí fasád
Čištění povrchů
JAK SE S NÍM VYPOŘÁDAT
Graffiti už není jen věcí velkých měst, kde lidé sázejí na svoji anonymitu. Problém graffiti už
řeší i městečka s několika málo
tisíci obyvateli, ba i vesnice (pomalované autobusové či vlakové
zastávky hovoří za vše).
Už to není jenom o penězích,
ale také o systému, jak se s graffiti systémově vypořádat. Pod tlakem jiných povinností vůči svým
nemovitostem jde někdy vzhled
fasády stranou a majitelé nemovitostí problém výskytu čmáranin
zrovna na té své vůbec neřeší.
Vše běží průhledně jak co do
zadávání potřeb údržby, tak počítání nákladů na údržbu – přitom
rychle, bez telefonování, úředních hodin a shánění toho správného člověka. Prostě jde to jasně
a jednoduše: Od počítače s on-line propojením přes internet.
Ochranné
Antigraffiti nátěry
Opravy fasád
A2KroCkyE ITI
Fasádní nátěry
274 811 433
F
Í GRAF
ČIŠTĚigNraffiti nátěru
z ant
A
ZDARM
Společnost AXIOM REAL nabízí na svém webu zdarma mož��������������������������������
���������������
36
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Rozlosování podzimní části interligy
pro sezonu 2013/2014
ČERNÍ ANDĚLÉ
První kolo společné česko-slovenské nejvyšší soutěže házenkářek je na programu o víkendu 31. srpna a 1. září 2013.
Poslední kolo by mělo být odehráno kolem 12. dubna 2014.
2. kolo (7. – 8. 9.)
MOST – PORUBA
J. Hradec – Partizánské, Veselí –
Senec, Olomouc – Michalovce,
Slavia – Písek, Šaľa – Zlín
Prvenství bude obhajovat
DHK Baník Most. Hvězdná (zlatá) sezona skončila. Jak si povede Most letos, uvidíme v průběhu
nového soutěžního ročníku. Mostecký tým bude v novém ročníku
postrádat některé dlouholeté opory (např. Schererovou či Mrkvičkovou). Do Mostu ovšem přichází
nové hráčky. O nových posilách
vás budeme informovat v průběhu prázdnin. V domácím prostředí se Most poprvé představí až
v druhém kole, kdy bude hostit
vicemistra Česka Sokol Poruba.
Změna programu však může nastat, neboť ještě nejsou rozlosovány evropské soutěže.
3. kolo (14. – 15. 9.)
ZLÍN – MOST
Písek – Šaľa, Michalovce – Slavia, Senec – Olomouc, Partizánské – Veselí, Poruba – J. Hradec
1. kolo (31. 8. – 1. 9.)
ŠAĽA – MOST
Michalovce – Veselí, Zlín – Slavia, Partizánské – Poruba, Senec
– J. Hranec, Písek – Olomouc
5. kolo (5. – 6. 10.)
PÍSEK – MOST
Michalovce – Zlín, Senec – Šaľa,
Partizánské – Slavia, Poruba –
Olomouc, J. Hradec – Veselí
4. kolo (28. – 29. 9.)
MOST – J. HRADEC
Veselí – Poruba, Olomouc – Partizánské, Slavia – Senec, Šaľa –
Michalovce, Zlín – Písek.
6. kolo (12. – 13. 10.)
MOST – VESELÍ
Olomouc – J. Hradec, Slavia –
Poruba, Šaľa – Partizánské, Zlín
– Senec, Písek – Michalovce
7. kolo (2. – 3. 11.)
MICHALOVCE – MOST
Senec – Písek, Partizánské – Zlín,
Poruba – Šaľa, J. Hradec – Slavia,
Veselí – Olomouc
8. kolo (9. – 10. 11.)
MOST – OLOMOUC
Slavia – Veselí, Šaľa – J. Hradec,
Zlín – Poruba, Písek – Partizánské, Michalovce – Senec
9. kolo (16. – 17. 11.)
SENEC – MOST
Partizánské – Michalovce, Poru-
ba – Písek, J. Hradec – Zlín, Veselí – Šaľa, Olomouc – Slavia
10. kolo (4. – 5. 1.)
MOST – SLAVIA
Šaľa – Olomouc, Zlín – Veselí,
Písek – J. Hradec, Michalovce –
Poruba, Senec – Partizánské
11. kolo (11. – 12. 1.)
PARTIZÁNSKÉ – MOST
Poruba – Senec, J. Hradec – Michalovce, Veselí – Písek, Olomouc – Zlín, Šaľa – Slavia
To je program na první (podzimní) část soutěže WHIL. Rozlosování jarní část přineseme v některém z dalších čísel zpravodaje.
Text: Petr SADÍLEK
Foto: archiv DHK Baník Most
Interliga prodloužena o dva roky
Příznivce házené a zvláště fanoušky DHK Baníku Most – Černých andělů můžeme potěšit informací, že ve čtvrtek 20. června byla
podepsána v Bratislavě smlouva
o dalším působení společné česko-slovenské nejvyšší soutěže házenkářek (WHIL) pro sezony 2013/
2014 a 2014/2015.
Smlouvu podepsali nejvyšší
představitelé Českého (ČSH) a Slovenského (SZH) házenkářského
svazu, prezidenti Jaroslav Chvalný
a Jaroslav Holeša, na schůzce interligových klubů, na kterou se dostavili zástupci osmi českomoravských a čtyř slovenských týmů.
Dalším bodem byla žádost
k přistoupení do soutěže ukrajinských mistryň HC Karpaty Užhorod. Již počátkem měsíce vyjádřily
českomoravské a slovenské týmy
svůj odmítavý postoj k přijetí – a to
v poměru 8:4. Pro vstup Užhorodu
se vyjádřili pouze zástupci nejsilnější čtyřky, tedy českomoravská
dvojice Most a Poruba a slovenská
Michalovce a Šaľa.
WHIL pro sezonu 2013/2014
bude definitivně hrát jen dvanáct
účastníků (v poměru 8:4) – osm
českomoravských a čtyři slovenská družstva, přičemž počet čtyř
národních zástupců je smluvně tím
nejnižším počtem. V případě, že by
jeden ze států měly reprezentovat
tři a méně klubů, má právo druhý
svaz vypovědět smlouvu o společné federální soutěži. Osmička českomoravských klubů zůstává neměnná, neboť Zlín úspěšně zvládl
barážový souboj s HC Plzeň. Naopak mezi elitou bude chybět klub
z Nitry. Prvenství z letošního ročníku budou obhajovat Černí andělé z Mostu.
WHIL 2013/2014 – KLUBY
Českomoravské kluby
DHK Baník Most
DHC Sokol Poruba
DHC Slavia Praha
HC Veselí nad Moravou
DHK Zora Olomouc
TJ Sokol Písek
TJ Házená Jindřichův Hradec
HC Zlín
Slovenské kluby
Iuventa Michalovce
TJ Slovan Duslo Šaľa
ŠKP Piccard Senec
HK Slávia Partizánske
REKLAMA
Zajímá Vás, co je u nás nového?
Jaké máme akce, novinky a slevy?
Chcete to vědět dříve než ostatní?
SLEVA 20 %
jen při uvedení Vaší e-mailové adresy
a čísla mobilního telefonu.
Kontakt: 774 364 729
nám. Velké mostecké stávky
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
37
Vedení Litvínova ocenilo Petružálka
Starosta města Litvínova Milan Šťovíček a místostarostové
Karel Linhart a Erika Sedláčková přijali na radnici osmadvacetiletého hokejistu Jakuba Petružálka.
Litvínovský odchovanec dosáhl mimořádného úspěchu v ledním hokeji. Letos získal Gagarinův pohár pro vítěze Kontinentální hokejové ligy. Úspěšný byl
i v loňském roce, kdy vybojoval
bronzovou medaili na Mistrovství světa v ledním hokeji v dresu Česka. Vedení Litvínova jeho
sportovní úspěchy ocenilo originálem kresleného humoru autora Romana Kubece a poděkovalo mu za vzornou reprezentaci města.
Gagarinův pohár byl vystaven
na prostranství před Zimním sta-
dionem Ivana Hlinky. Jakub Petružálek zde pohovořil s fanoušky a uspořádal autogramiádu.
První ocenění z rukou starosty převzal Jakub Petružálek již
v roce 2006 za reprezentaci města Litvínova na Mistrovství světa
v ledním hokeji hráčů do 20 let
v roce 2005. Barvy litvínovského hokeje hájil také na Mistrov-
ství světa do 18 let v roce 2003.
V letech 2003 a 2004 byl nejproduktivnějším hráčem extraligy
juniorů, poté zkusil štěstí v New
York Rangers (2004). Po návratu
hrál za Litvínov. V roce 2009 dostal jako 23. litvínovský hráč šanci v NHL. Byl nejproduktivnějším Čechem ve Finsku i v KHL
(celkově šestý). V roce 2012 měl
premiéru na mistrovství světa,
vstřelil gól Švédům a radoval se
z bronzu. O rok později přešel
v KHL z Chabarovsku do Dynama Moskva, se kterým získal
Gagarinův pohár. Jakub Petružálek má se svým bratrem (rozhodčí) hokej v krvi, jejich otec je hokejovým rozhodčím.
Text: Margita CHALÁSOVÁ
Foto: Dáša WOHANKOVÁ
FOTBALOVÁ ŠKOLA MOST
Druhé místo na kvalitním turnaji
TJ Baník Souš ve spolupráci
s FŠ Most pořádala pod patronací
společnosti SčVK turnaj pro mladé fotbalisty narozené roku 2005
a mladší.
Akce byla naplánována do areálu
TJ Baník Souš, kde se měla všechna
utkání odehrát na travnatých hřištích. Rozmary počasí však notně zasáhly do organizace turnaje a pořadatelé uvažovali o jeho zrušení.
Naštěstí organizátorům vyšlo vstříc vedení sportovní haly
v Mostě a nabídlo jim k uspořádání turnaje celý prostor tohoto sportovního areálu včetně tělocvičny.
Pořadatelé turnaje tak stačili podniknout všechny kroky k přípravě
a zajištění turnaje a navedli přihlášené týmy do sportovní haly.
Zde se utkalo sedm družstev
nejdříve ve dvou základních sku-
pinách a poté v zápasech o konečné umístění. Diváci tak mohli
sledovat zajímavá utkání plná nasazení a zápalu všech malých fotbalistů a fotbalistek.
Ve vstupní hale pro ně navíc připravilo Středisko volného
času v rámci Mezinárodního dne
dětí různé soutěžní a dovednostní
atrakce, kde si mohli malí sportovci ve chvílích volna zasoutěžit a získat za své snažení malou
sladkou odměnu.
Po skončení základní části turnaje, která probíhala v hale i v tělocvičně, se všichni fotbalisté
přesunuli do velké haly k utkáním o umístění. Tady si postupně všechna družstva vybojovala konečné pořadí. Po posledním
utkání turnaje, kterým bylo finále
mezi FŠ Most a FK Louny, ihned
následovalo vyhlášení výsledků.
Všechna družstva si postupně
přišla pro ocenění, medaile a fůru
sladkostí. Došlo také na individuální ocenění. Z každého týmu byl
vybrán nejlepší hráč. Pořadatelé
turnaje rovněž vyhlásili nejmlad-
šího hráče, nejlepšího střelce, nejlepšího brankáře a nejlepšího hráče turnaje.
Družstvo TJ Baník Souš získalo Cenu fair play pro nejslušnější
tým turnaje.
Po skončení akce si pořadatelé
vysloužili od zúčastněných týmů
uznání a pochvalu za zvládnutí operativního přemístění turnaje
do mostecké sportovní haly a také za jeho organizaci. Jak uvedli
trenéři SK Kladno v dodatečném
e-mailovém poděkování, během
celého dne bylo cítit, že všem
zainteresovaným šlo především
o to, aby si děvčata a kluci turnaj
užili a bavili se sportem.
Konečné pořadí turnaje:
1. FK Louny
2. FŠ Most
3. FK Ústí n. L.
4. SK Kladno
5. TJ Baník Souš
6. Výběr Mostecka
7. FK Litvínov
Text a foto: Ota HERTL
38
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
PODĚKOVÁNÍ
Dvě odvážné makléřky
Marie Röberová a Sylva Pucharová – realitní makléřky ze
společnosti Bydlete s námi –
jsou odvážné ženy. Za svůj neohrožený postup zaslouží velké poděkování. Touto cestou
jim ho vyslovuji.
Jistě se vám zdá divné, vážení
čtenáři, že v družstevním měsíčníku chválím pracovnice realitní agentury. Všichni přece
dobře víme, že se k nám tyto
společnosti nechovají nejlépe
a do bytů stěhují nepřizpůsobivé občany, kteří všem bydlícím dělají v domě peklo. Bylo tomu i v tomto případě. Naše peklo v bloku 11 ale trvalo
– díky jmenovaným ženám –
pouhý měsíc. Na Svátek práce
(1. května) realitka Bydlete
s námi nastěhovala k nám do
prázdného bytu člověka. Ten
ale byt neužíval, ale o to intenzivněji jej pronajímal jiným.
V bytě se střídala různá individua dělající nepořádek. Bylo
jich i několik najednou. Vizitkou
těchto „lidí“ bylo například vysypané smetí pod okny, zlikvidovaná nástěnka na chodbě s informacemi potřebnými pro bydlící, poškozené dveře atd. Jako předseda domu jsem samozřejmě nelenil a realitní makléřky Marii Röberovou a Sylvu
Pucharovou jsem o všech „projevech“ takybydlících informoval a žádal o nápravu. Popravdě řečeno nečekal jsem nic –
ostatně zkušenosti mých kolegů předsedů SA a SV s jinými
realitkami hovoří za všechno.
Byl jsem však mile překvapen.
Obě ženy se nejenže nezalekly, ale do řešení problému se
pěkně zostra pustily. Problémový člověk poskytující byt individuím byl vystěhován. Stalo se
to přesně 30 dnů od chvíle, kdy
mu byl byt přidělen. Klobouk
dolů před tak velkou vstřícností i odvahou žen z realitky! Klobouk dolů před rychlostí, s jakou stížnosti řešily!
Jiří MUDROCH
předseda SV 153/blok 11
ul. SNP, Most
Poznámka redakce: Vyjádření
pana předsedy nás zaujalo natolik, že jsme se rozhodli získat k této ojedinělé (a příkladné) záležitosti podrobnější informace a přineseme o ní bližší informace v příštím čísle.
Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 09 (6. května 2013) a č. 10
(20. května 2013). Představenstvo projednalo zápisy z jednání kontrolní
komise č. 03 (23. března 2013) a č. 04 (17. dubna 2013) o provedených
kontrolách a učinilo k nim příslušná opatření a závěry.
PŘEDSTAVENSTVO SCHVÁLILO:
 v neveřejném výběrovém řízení,
s doporučením předsedů SA a SV, firmy na práce, opravy a výměny zařízení
v domech
SA 043/bl. I (dodatek), 048/bl. 608, 063/
bl. 641, 071/bl. 632 (3x);
SV 101/bl. 200, 144/bl. 87, 193/bl. 328,
229/bl. 410, 232/bl. 411, 287/čp. 2019,
288/čp. 2020, 623/bl. 736, 637/bl. 525,
641/bl. 386 (2x);
 mimořádné odměny předložené
předsedy SA 002, SA 049, SV 124, SV
128, SV 168, SV 203, SV 217, SV 246,
SV 248, SV 255, SV 257, SV 268, SV
280, SV 603, SV 606, SV 615, SV 639,
SV 643 za první pololetí 2013;
 funkcionářské odměny 220 SA a SV,
představenstvu družstva, komisím představenstva družstva, kontrolní komisi,
úředním správcům a prémie ředitele za
první pololetí 2013;
 zadávací dokumentaci výběrového
řízení: průkazy energetické náročnosti
budov;
 plnění roku 2012 a plán roku 2013
střediska 300 včetně výsledků ostatních
správních středisek;
 organizační zajištění shromáždění
delegátů 06/2013 včetně rozdělení úkolů k zajištění podkladů pro jednotlivé
dokumenty a návrhy jednotlivých materiálů;
 mandátní smlouvu s daňovou poradkyní na rok 2013;
 pověřeného delegáta na 24. konferenci Rady bytových družstev severočeské
oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) a změnu člena komise představenstva družstva
pro vymáhání dluhů na nájemném;
 zprávu o přezkoumání ISŘ za období 06/2012 až 6/2013;
 smlouvu s firmou Broker Consulting, a. s., na optimalizaci úvěrů;
 výjimečně (vzhledem k nutnosti čerpání úvěru) přímé zadání prací společnosti Ulimex – realizaci termostatických
ventilů a směšovací stanice pro SV 290/
čp. 2004-2006;
 46 smluv, dohod a cenových ujednání, členské podíly 2 bytů, 2 žádosti o povolení držení domácího zvířete;
 přijetí 21 nájemníků za členy družstva, žádosti 29 nájemníků na ukončení členství, znovupřijetí 1 nájemníka za
člena družstva;
 ukončení členství 3 nájemníků na
základě pravomocného nařízení výkonu
rozhodnutí postižením členských práv
a povinností [čl. 21 písm. h) stanov]:
J. Šindelář (SA 045), A. a R. Golubovi
(SA 074), Vl. Karlovcová (SA 069);
 žádosti – 9 o pronájem nebytového
prostor (NP), 2 týkající se NP, 0 ke stavebním úpravám NP, 2 výpovědi z pronájmu NP, 1 výpověď z pronájmu společných prostor (SP), 3 o pronájem SP,
1 k umístění sídla firmy do bytu;
 návrhy změn předpisů nájemného
pro 821 nájemníků, 0 SA, 2 SV;
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z červnového čísla zpravodaje Krušnohor má své vítězné
luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížovky zněla: Půjčka na věci, bez kterých se neobejdete.
Sponzorem, jenž zaplatil honorář autora křížovky i hodnotné knižní ceny
pro tři výherce, byla tentokrát společnost PROFI CREDIT, která je významným poskytovatelem úvěrových finančních služeb. Je součástí nadnárodní
finanční skupiny Profireal Group, jež kromě Česka působí na Slovensku,
v Polsku a Bulharsku. V naší republice má tisíc úvěrových poradců (www.
proficredit.cz). Její základní filozofií je osobní přístup ke klientům.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední tiskové straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování úspěšných luštitelů.
Redakční rada
VÝHERCI Z ČERVNOVÉHO ČÍSLA:
Petr Machuta, Tylova 994, Litvínov
Miroslava Koušková, Lidická bl. 607/čp. 27, Most
Erika Plutinská, Maxima Gorkého bl. 586/čp. 72, Most
 stavební úpravy v bytech 43 žadatelům, 27 žádostí o připojení internetu;
 ostatní členské, bytové a nebytové
záležitosti.
PŘEDSTAVENSTVO
NESCHVALUJE:
 žádost firmy Telefónica Czech Republik, a. s., o snížení nájmu za pronájem střešních ploch;
 přihlášení osob do bytu M. Zikánovi
(SA 036) – dlužné nájemné.
PŘEDSTAVENSTVO ULOŽILO:
 předsedovi představenstva zaslat devět dopisů podle návrhu kontrolní komise – řešení stížností z SA 035, 037, SV
179, 623.
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
 informace předložené pod body 1,
2, 3, 4, 5, 6 ze zápisů kontrolní komise
č. 03 a 04;
 zprávy za období 06/2012 až
06/2013 – kontrolní komise, naplňování hlavních úkolů a cílů SBDK a nezávislého auditora k účetní závěrce a výroční zprávě – pro shromáždění delegátů 06/2013.
Roman LAUR
předseda představenstva
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci červenci oslaví své narozeniny tito předsedové SA a SV.
002
012
052
056
059
084
094
121
136
143
144
168
196
269
289
603
606
607
611
614
619
627
636
642
646
647
Špička Josef
Kupec Jaroslav
Potůček Martin
Ing. Frölich Emil
Hůlek Stanislav
Ing. Hokr Roman
Ing. Pitín Luboš
Kreuzigová Antonie
Ing. Blaha Ladislav
Ing. Beránková Anna
Zemková Petra
Rous David
Holeček Václav
Novotná Michaela
Ing. Arnold Josef
Hulla Milan
Kolářský Vladimír
Foltová Vítězslava
Krejčová Eva
Krabač Miloš
Mrázová Miloslava
Hanzl Jiří
Fiala Josef
Miklišová Jitka
Ing. Tauchmann Jiří
Šíma Jaroslav
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
Download

Číslo 7 - Stavební bytové družstvo Krušnohor