MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV
Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :
OÚPSŘ/13559/2014/Kr
Ing. Dana Kratochvílová
V Tišnově, 27.8.2014
Tel.: 549
439 751
E-mail :
[email protected]
ELQA s.r.o., Blanenská 1856, 664 34 Kuřim
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ELQA s.r.o., IČO 49977121, Blanenská 1856, 664 34 Kuřim
(dále jen "žadatel") dne 10.6.2014 podal žádost o o dodatečné povolení stavby:
Tišnov, Hony za Kukýrnou, VN, NN, TS
na pozemku st. p. 2718, parc. č. 2466/177, 2466/179, 2466/182, 2466/186, 2466/187, 2466/188, 2466/190,
2466/191, 2466/272, 2466/466, 2466/468, 2466/469, 2466/472, 2466/497, 2466/499, 2466/500, 2466/501,
2466/502, 2466/505, 2466/506, 2466/507, 2466/509, 2466/510, 2466/512, 2466/513, 2466/514, 2466/516,
2466/518, 2466/519, 2466/521, 2466/522, 2466/538, 2466/539, 2466/541, 2466/542, 2466/543, 2466/544,
2466/545, 2466/546, 2466/547, 2466/548, 2466/549, 2466/551, 2466/561, 2466/563, 2466/570, 2466/572,
2466/573, 2466/575, 2466/580, 2466/581, 2466/582, 2466/584, 2466/585, 2466/586, 2466/587, 2466/588,
2466/594, 2466/595 v katastrálním území Tišnov. Uvedeným dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o dodatečném povolení stavby.
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(dále jen "stavební zákon") a podle § 11 odst. 1 správního řádu, oznamuje podle § 47 odst. 1 správního řádu a
§ 112 odst. 1 stavebního zákona s přihlédnutím k § 129 odst. 3 stavebního zákona zahájení správní řízení o
dodatečném povolení stavby a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den
7.října 2014 (úterý) v 9:00 hodin,
se schůzkou pozvaných před bytovým domem č.p. 1953 na ulici Dlouhá v Tišnově.
Popis:
-
Nová trafostanice, přípojka VN k trafostanici a rozvody NN pro nové rodinné domy.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení, popřípadě důkazy mohou být dle
ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží.
Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Č.j. OÚPSŘ/13559/2014/Kr
str. 2
Dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k námitkám účastníků řízení, které byly nebo
mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území.
Dle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to
požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho
žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a
stavebního řádu, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod).
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku
nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo
závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že
znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
otisk razítka
Ing. Dana Kratochvílová
referent stavebního úřadu
Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov, a to též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:……………………
Sejmuto dne:…………………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………………...
Razítko a podpis oprávněné osoby:
Č.j. OÚPSŘ/13559/2014/Kr
str. 3
Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst. 1 a § 109 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):
ELQA s.r.o., Blanenská č.p. 1856, 664 34 Kuřim
Město Tišnov, nám. Míru č.p. 111, 666 19 Tišnov
Účastníci dle § 85 odst. 2, písm. a) a b) a § 109 písm. c), d), e) stavebního zákona (elektronická úřední deska,
veřejnou vyhláškou):
Němec Jiří stavitel s.r.o., Valova č.p. 1934, 666 01 Tišnov
HONY ZA KUKÝRNOU, s.r.o., Lomnická č.p. 1714, 666 01 Tišnov 1
Jiří Němec, Formánkova č.p. 1868, 666 01 Tišnov 1
Mgr. Marie Němcová, Lomnická č.p. 1714, 666 01 Tišnov 1
MUDr. Anna Švehlová, Slunečná č.p. 1681, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
Jan Vrzal, Žarošice č.p. 295, 696 34 Žarošice
Ing. Zdeněk Hadrava, Ranného č.p. 1912, 666 01 Tišnov 1
Mgr. Jarmila Hadravová, Ranného č.p. 1912, 666 01 Tišnov 1
Ing. Aleš Dufek, Ranného č.p. 1902, 666 01 Tišnov
Marie Dufková, Ranného č.p. 1902, 666 01 Tišnov
Petr Ševčík, Ranného č.p. 1901, 666 01 Tišnov 1
Ing. Jiřina Šipošová, DiS., Ranného č.p. 1901, 666 01 Tišnov 1
Boris Ivanisko, Ranného č.p. 1903, 666 01 Tišnov 1
Radim Kučera, Ranného č.p. 1904, 666 01 Tišnov 1
Ing. Radka Kučerová, Ranného č.p. 1904, 666 01 Tišnov 1
Dagmar Šimáčková, Ranného č.p. 1905, 666 01 Tišnov 1
Jaroslav Trunda, Ranného č.p. 1906, 666 01 Tišnov 1
Lenka Trundová Lopraisová, Ranného č.p. 1906, 666 01 Tišnov 1
Petr Svoboda, Ranného č.p. 1907, 666 01 Tišnov 1
Kateřina Svobodová, Ranného č.p. 1907, 666 01 Tišnov 1
Zdeněk Němec, Ranného č.p. 1908, 666 01 Tišnov 1
Věra Němcová, Ranného č.p. 1908, 666 01 Tišnov 1
Ing. Ladislav Steinhauser, Ranného č.p. 1909, 666 01 Tišnov 1
Miroslav Pařízek, Ranného č.p. 1910, 666 01 Tišnov 1
Jana Pařízková, Ranného č.p. 1910, 666 01 Tišnov 1
Miroslav Švec, Ranného č.p. 1911, 666 01 Tišnov 1
Ing. Eva Švecová, Ranného č.p. 1911, 666 01 Tišnov 1
Ing. Ondřej Holub, Ranného č.p. 1913, 666 01 Tišnov 1
Mgr. Lucie Holubová, Ranného č.p. 1913, 666 01 Tišnov 1
Vít Bárta, Křižínkov č.p. 21, 594 53 Osová Bítýška
Leona Fadingerová, Družstevní č.p. 525, 666 01 Tišnov 1
Ing. Tomáš Kohout, Valova č.p. 1936, 666 01 Tišnov 1
PharmDr. Jana Kohoutová, Valova č.p. 1936, 666 01 Tišnov 1
Leona Brnková, Valova č.p. 1940, 666 01 Tišnov 1
Bc. Kamil Dvořák, Marie Pavlíkové č.p. 1895, 666 01 Tišnov 1
David Rašovský, Brožíkova č.p. 50/12, Brno-sever, Lesná, 638 00 Brno 38
Ing. Milan Novák, Valova č.p. 1930, 666 01 Tišnov 1
Ing. Gabriela Nováková, Valova č.p. 1930, 666 01 Tišnov 1
Michal Koláček, Valova č.p. 1938, 666 01 Tišnov 1
Jaroslava Koláčková, Valova č.p. 1938, 666 01 Tišnov 1
Zdeněk Kopřiva, Valova č.p. 1937, 666 01 Tišnov 1
Ing. Markéta Kopřivová, Valova č.p. 1937, 666 01 Tišnov 1
Pavla Musilová, Valova č.p. 1945, 666 01 Tišnov 1
MUDr. Emil Šulc, Na vyhlídce č.p. 449, 672 01 Moravský Krumlov
Miroslava Šulcová, Na vyhlídce č.p. 449, 672 01 Moravský Krumlov
Mgr. Dušan Kalášek, Valova č.p. 1942, 666 01 Tišnov 1
Mgr. Zdeňka Kalášková, Valova č.p. 1942, 666 01 Tišnov 1
Michal Němec, Valova č.p. 1933, 666 01 Tišnov 1
Č.j. OÚPSŘ/13559/2014/Kr
str. 4
Radka Němcová, Valova č.p. 1933, 666 01 Tišnov 1
Ing. Tomáš Buzrla, Selská č.p. 223/26, Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov 4
Kateřina Čechová, Formánkova č.p. 1868, 666 01 Tišnov 1
Ing. Martin Mádle, Pod lipami č.p. 895, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ing. Lucia Mádlová, Sihotská č.p. 2396/3, 92001 Hlohovec, Slovensko
Ing. Matúš Marek, Bieblova č.p. 1763/9, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Markéta Hrabalová, Květnická č.p. 1627, 666 01 Tišnov 1
Zdeňka Zemánková, Tišnovská č.p. 118, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
MBA, MSc. Ladislav Tobiasz, Marie Pavlíkové č.p. 1893, 666 01 Tišnov 1
Andrea Tobiaszová, Marie Pavlíkové č.p. 1893, 666 01 Tišnov 1
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická č.p. 820/156, Brno-sever, Lesná, 638 00
Brno 38
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
itself s.r.o., Pálavské nám. č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28
TEPLO T s.r.o., Jungmannova č.p. 1899, 666 01 Tišnov 1
L.D.Energy, s.r.o., Palackého tř. č.p. 916/158, 612 00 Brno 12
Dotčené orgány (do vlastních rukou):
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční č.p. 14, 666 19 Tišnov 1
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství, odbor prevence, Štefánikova č.p. 103/32,
Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
Download

M STSKÝ Ú AD TIŠNOV VE EJNÁ VYHLÁŠKA Tišnov, Hony za