PROFESNÍ CURRICULUM VITAE
Osobní údaje








Jméno: Kamil Kopecký
Tituly: Mgr., Ph.D.
Narozen: 12. 11. 1977, Nové Město na Moravě
Státní příslušnost: ČR
E-mail: [email protected]
Tel.: (+420) 585 635 601, (+420) 777 146 808
http://cz.linkedin.com/in/kamilkopecky/
http://facebook.com/kamilkopecky
Vzdělání (akademické)
 2000 – 2004
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, doktorský studijní
program Pedagogika (Ph.D.)
 1996-2000
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Učitelství 2. stupeň ZŠ
 1992-1996
Gymnázium Žďár nad Sázavou
Pracovní zkušenosti
 Od roku 2010 do současnosti
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace,
vedoucí projektu E-Bezpečí
vedoucí projektu E-Synergie
 Od roku 2000 do současnosti
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
odborný asistent Katedry českého jazyka a literatury
 Od roku 2004 do současnosti
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
IT specialista pro oblast online technologií
 Od roku 2004 do 2014
Net-University, s.r.o.
Jednatel, expert pro oblast teorie a managementu e-learningu, multimediální
specialista
Členství, expertní skupiny
 expert bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva vnitra ČR -IS
BVaVaI ČR (od roku 2011)
 hodnotitel - oponent projektů typu A, F FRVŠ (Agentura RVŠ)
 hodnotitel - oponent projektů IS BVaVAI
 vedoucí národního projektu E-Bezpečí (od roku 2008)
 garant Metodického portálu Výzkumného ústavu pedagogického Praha – modul
Bezpečný internet (od roku 2010)
 lektor SIPVZ (modul P ICT v ČJL)
 člen vědeckého výboru SaferInternet Institute (od roku 2009)
 člen České pedagogické společnosti (od roku 2009)
 člen Etického fóra ČR (od roku 2011)
 oponent IGA UP (interní grantová agenda UP)
 oponent TAČR pro program Alfa (od 2012)
 člen České asociace pedagogického výzkumu
Certifikace, DVPP
 Kurz distančního minima (Centrum distančního vzdělávání, Univerzita Palackého
v Olomouci)
 Tutor a autor v DiV (Net-University s.r.o., DVPV MŠMT)
 Management e-learningu (Net-University s.r.o.)
 Tutor distančního vzdělávání a e-learningu (Národní centrum distančního
vzdělávání, Praha)
 Lektor ICT v ČJL v modulu P (CIV Západočeská univerzita, Plzeň)
 Lektor modulu P: E-learning - využití počítačových sítí ve výuce (Pedagogická
fakulta UK, Praha)
 Lektor kurzů počítačové gramotnosti (Net-University s.r.o., DVPV MŠMT)
 Lektor stupeň I. – E-Bezpečí (žáci), 2010
 Lektor stupeň II. – E-Bezpečí (učitelé), 2010
 Lektor stupeň III. – E-Bezpečí (specialisté), 2010
 Kyberšikana a školní šikana (certifikát dr. Kolář), 2012
Školitel DPS
 Mgr. Kateřina Jechová
 Mgr. Jan Bartoněk
Základní oblasti zájmu
 rizikové chování ve virtuálních prostředích, krizová intervence a výzkum
(kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking, kyberstalking, sociální sítě,
ochrana osobních údajů)
 počítačová kriminalita, bezpečnostní výzkum
 sociálně-patologické jevy spojené s dětmi






e-learning a blended learning (teorie, praxe, aplikace)
moderní trendy v komunikaci (vývoj, trendy, analýza, výzkum)
současný jazyk, jazyk elektronických médií (trendy)
nová média (využití, web 2.0, web 3.0, mentální a pojmové mapování)
fonetika a fonologie (synchronní i asynchronní pohled)
online technologie (frameworks, skriptovací jazyky)
Publikační činnost
Monografie v ČJ
KOPECKÝ, K. a kol. Slovenský jazyk na české škole. Praha: Slovensko-český klub, 2005.
ISBN 80-903581-4-4
KOPECKÝ, K. E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc: Hanex, 2006.
KOPECKÝ, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci. Olomouc: Hanex, 2007.
KOPECKÝ, K. Krejčí, V. Rizika internetové komunikace. Olomouc: NET UNIVERSITY,
2010. ISBN 978-80-254-7866-O
KOPECKÝ, K., Szotkowski, R., Krejčí, V. Nebezpečí internetové komunikace III. Olomouc:
UP, 2012. ISBN 978-80-244-3087-4
KOPECKÝ, Kamil, Michaela HŘIVNOVÁ, Alena MALÚŠKOVÁ, Václav ŠIMANDL, Václav
DOBIÁŠ, Jan ŠMAHAJ, Panajotis CAKIRPALOGLU, Veronika OČENÁŠKOVÁ, Pavol
TOMÁNEK, Lukasz TOMZYK, Arkadiusz WASINSKI a Zuzana VÁCLAVÍKOVÁ. Rizika
internetové komunikace v teorii a praxi. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN
978-80-244-3571-8.
KOPECKÝ, K., Szotkowski, R., Krejčí, V. Nebezpečí internetové komunikace IV. Olomouc:
VUP, 2013
KOPECKÝ, K. Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v
prostředí internetu. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3858-0
Monografie v angličtině:
KOPECKÝ, K. a kol. Risks of Internet Communication IV. Palacky University Olomouc.
ISBN: 978-80-244-4105-4
KOPECKÝ, K. Risky Behaviour of Students of Faculty of Education of Palacký University
in Olomouc within Internet Communication. Palacky University Olomouc. ISBN 978-80244-4107-8
Studijní texty
KOPECKÝ, K. Úvod do české fonetiky a fonologie (distanční e-learningová opora)
KOPECKÝ, K. E-learning pro učitele (distanční e-learningová opora)
KOPECKÝ, K. E-learning pro pokročilé (distanční e-learningová opora)
KOPECKÝ, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci (distanční e-learningová opora)
Disertace
KOPECKÝ, K. Slovenština a česká škola. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2004.
Publikační činnost (výběr)
KOPECKÝ, K. Multimedia v hodinách českého jazyka (sborník z konference KČJL PdF UP
- Tradiční a netradiční metody a formy práce, Olomouc, 2003, ISBN 80-244-0627-6, str.
73-79
KOPECKÝ, K. Elearningový systém řízeného vzdělávání UNIFOR (Česká škola. 29. 1.
2004) http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=101536&CAI=2129
KOPECKÝ, K. Modely tzv. Blended Learning (Uvod do problematiky). E-PEDAGOGIUM
3/2004. http://epedagog.upol.cz/eped3.2004/clanek06.pdf
KOPECKÝ, K. E-Learning for Teachers of Czech Language. Pau Education: Barcelona,
2004. Online: E-LEARNINGEUROPA
<http://www.elearningeuropa.info/doc.php?lng=1&id=5170&doclng=1>
KOPECKÝ, K. Vzdělávání pracovníků MŠ. In: eLEARNING - sborník příspěvků ze
semináře a soutěže eLearning 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041798-6
KOPECKÝ, K. Základy typografie (interaktivní CD-ROM). In: eLEARNING - sborník
příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004.
ISBN 80-7041-798-6
KOPECKÝ, K. Současné trendy e-learningem podporovaného vzdělávání (Žurnál UP,
11/2004) Online: http://www.upol.cz/UP/On-linezurnal/zurnal.php?idx=3
NOCAR, D. - KOPECKÝ, K. Různé úrovně využití ICT k učení se, především v DiV. In XXII.
mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2004. Dostupné na Internetu:
<http://www.cdiv.upol.cz/www/Konference/Vyskov/Nocar-Kopecky.pdf>
KOPECKÝ, K., NOCAR, D. Úvod do anatomie standardu SCORM. In: BELCOM 2005 TRENDY V E-LEARNINGU. Sborník z mezinárodní konference. Praha: CVUT, 2005. ISBN
80-01-03203-5
KOPECKÝ, K. E-learningové vzdělávání pro učitele českého jazyka. In: Tradiční
a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na ZŠ. Olomouc: KČJL PDF
UP, 2005. Str. 91-95. ISBN 80-244-1002-8
KOPECKÝ, K. KREJČÍ, V. K projektovému vyučování na 1. stupni ZŠ objektivem digitální
videokamery. In: Alternativní metody výuky. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy, 2005. ISBN 80-7305-511-2, http://everest.natur.cuni.cz/seminar/2005/
KOPECKÝ, K. POKORNÝ, D. Standard SCORM v teorii a praxi. Sborník 2. ročníku
konference o elektronické podpoře výuky SCO 2005. Brno: MU, 2005. Str. 199-201.
ISBN 80-210-3699-0
KOPECKÝ, K. Tvorba textů pro distanční vzdělávání – příklad z praxe. In: EWIT Education With Internet Technology. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. Online:
http://elearning.upol.cz/ewit/TvorbatextuproDV.doc
KOPECKÝ, K. E-learning v Evropě (Thematic Monitoring a analýza evropského elearningu). In: EWIT - Education With Internet Technology. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2005. Online: http://elearning.upol.cz/ewit/ElearningvEvrope.doc
KOPECKY, K. a kol. Using the lens of a digital camera in project learning at the primary
schools. Pau Education: Barcelona: E-learningeuropa, 08/2005. Online na www:
http://www.elearningeuropa.info/index.php?page=doc&doc_id=6490&doclng=6&menu
zone=1
KOPECKÝ, K. Zábavná mluvnice s broukem Koumesem. E-Pedagogium 1/2005. Str. 1534. ISSN 1213-7758.
KOPECKÝ, K. E-learning jako pedagogický proces a evropská analýza e-learningu.
Sborník 3. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2006. Brno: PdF
Masarykova univerzita, Brno. Str. 115 - 117. 80-210-3923-X. Online prezentace"
http://www.net-university.cz/prezentace_sco.html
KOPECKÝ, K. E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc: Hanex, 2006. ISBN 80-8578350-9
KOPECKÝ, K. E-learning, pedagogika a knowledge management. E-Pedagogium 1/2006.
Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2006. ISSN 1213-7499. Str. 48-56.
KOPECKÝ, K. The EDO Project – good working experience example. Pau Education:
Barcelona, 2007. Online: E-LEARNINGEUROPA
http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?page=doc&doc_id=8862&docln
g=6
KOPECKÝ, K. Mediální gramotnost jako ústřední termín mediální výchovy. In: Tradiční a
netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc:
Hanex, 2007. Str. 71-73. ISBN 80-85783-72-X
KOPECKÝ, K. Několik příkladu nebezpečných komunikačních praktik vázaných na
elektronickou komunikaci. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce
českého jazyka na základní škole. Olomouc: Hanex, 2007. Str. 73-76. ISBN 80-85783-72X
KOPECKÝ, K. Rozvoj internetového portálu Čeština (cestina.upol.cz). In: Tradiční a
netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc:
Hanex, 2007. Str. 76-78. ISBN 80-85783-72-X
JECHOVÁ, K. KOPECKÝ, K. Reflexe e-learningového studia v rámci kurzu E-learning pro
pedagogy. E-Pedagogium 2/2007. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2007. ISSN 12137758.
KOPECKÝ, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci (monografie). Olomouc: Hanex,
2007. ISBN 978-80-85783-78-0.
Receze publikace: http://www.nakladatelstvihanex.com/index.php?akce=recenze&subakce=zobraz&id=31&
KOPECKÝ, K. E-learning jako fenomén ve školství a jeho využití. E-learningový studijní
text pro projekt Tvorba e-learningových distančních opor (EDO). Olomouc: Univerzita
Palackého, 2007. Online na: http://elearning.upol.cz
KREJČÍ, V., KOPECKÝ, K. Využití www stránek pro účinnou podporu výuky na 1. stupni
ZŠ. E-PEDAGOGIUM 3/2007. Str. 13-20. ISSN 1213-7758
KOPECKÝ, K. Několik poznámek k evaluaci e-learningového vzdělávání. Net University,
2008. Online na: http://www.netuniversity.cz/?sekce=6&akce=CLANEK&soubor=evaluace&pocitadlo=45
KOPECKÝ, K. Co je flaming. E-Bezpečí, 2008.
Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/35/6/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Co je hoax. E-Bezpečí, 2008.
Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/25/6/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Co je stalking a cyberstalking. E-Bezpečí 2008.
Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/23/6/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Eurobarometr ukazuje, jak se chovají děti na Internetu. E-Bezpečí, 2008.
Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/31/21/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Nebezpečné komunikační praktiky a sociální inženýrství. E-Bezpeci, 2008.
Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/20/18/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Nebezpečné elektronické texty typu hoax a jejich vliv na děti školního věku.
Sborník Slovo o slove (eds. Ľ. Sičáková, K. Vužňáková, R. Rusnák). Ročník 14. Prešovská
univerzita: Prešov, 340 s., s. 114 - 121, ISBN 978-80-8068-752-6
KOPECKÝ, K. Jak se bránit kyberšikaně zaměřené na učitele. E-Bezpečí, 2008. Online:
http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/82/63/lang,czech/
KOPECKÝ, K., KREJČÍ, V. České děti a mobilní telefony (výsledky výzkumu E-Bezpečí). EBezpečí, 2009. Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/94/63/lang,czech/.
KOPECKÝ, K. Sociální sítě budou bezpečnější. E-Bezpečí, 2009. Online: http://cms.ebezpeci.cz/content/view/110/63/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Případy cyber groomingu I.E-Bezpečí, 2009. http://cms.ebezpeci.cz/content/view/112/63/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Manipulativní komunikace jako fenomén online komunikačních prostředí.
E-Bezpečí, 2009. Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/121/63/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Typologie stalkerů. Olomouc: E-Bezpečí, 2009. Online: http://cms.ebezpeci.cz/content/view/131/63/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Kybergrooming aneb Kdo loví v chatu. Brno: Česká škola, 2009.
Online: http://www.ceskaskola.cz/2009/05/kamil-kopecky-kybergrooming-anebkdo.html
KREJČÍ, V. KOPECKÝ, K. Kyberšikana - Nová podoba šikany. In Prevence, 6/2009. Praha:
Život bez závislostí, 2009.
KOPECKÝ, K. Co je sexting. Olomouc: E-Bezpečí, 2009.
Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/154/63/lang,czech/
KOPECKÝ, K. E-Bezpečí základním školám. Žurnál UP Online. Olomouc: UP, 2009.
Online: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/e-bezpeci-zakladnim-skolam/
KOPECKÝ, K. E-learning a nástroje Web 2.0. Olomouc: Net University, 2009.
Online: http://www.net-university.cz/elearning/55-e-learning-a-nastroje-web-20
KOPECKÝ, K. Úvod do problematiky tzv. slovních mraků (Word Clouds). Olomouc: Net
University, 2009.
Online: http://www.net-university.cz/multimedia/56-uvod-do-problematiky-tzv slovnich-mrak-word-clouds
KOPECKÝ, K. Adobe Flash jako platforma pro tvorbu online multimediálního
vzdělávacího obsahu. Journal of Technology and Information. 3/2009. ISSN 1803-537X
(print) ISSN 1803-6805 (on-line). Online na:
http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/kopecky.pdf
KOPECKÝ, K. Sociální sítě jako prostředí pro nebezpečnou virtuální komunikaci.
Olomouc: E-Bezpečí, 2009. Online: http://cms.ebezpeci.cz/content/view/222/63/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Několik poznámek k novým směrùm v e-learningovém vzdělávání. Net
University, 2010. Online: http://www.net-university.cz/elearning/68-nkolik-poznamekk-novym-smrm-v-e-learningovem-vzdlavani
KOPECKÝ, K., Krejčí, v. Rizika internetové komunikace. Olomouc: NET UNIVERSITY,
2010. ISBN 978-80-254-7866-O. Online: http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/kestazeni/materialy-pro-studium-studie-atd?download=10%3Abrozura
KOPECKÝ, K. Stalking a kyberstalking (studie). Olomouc: NET UNIVERSITY, 2010. ISBN
978-80-254-7737-3. Online: http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/kestazeni/materialy-pro-studium-studie-atd?download=9%3Astudie-o-stalkingu-akyberstalkingu
KOPECKÝ, K. Kybergrooming - nebezpečí kyberprostoru. Olomouc: NET UNIVERSITY,
2010. ISBN 978-80-254-7573-7. Online: http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/kestazeni/materialy-pro-studium-studie-atd?download=9%3Astudie-o-stalkingu-akyberstalkingu
KOPECKÝ, K. Chcete učit děti o bezpečném internetu? Jděte do škol. Olomouc: E-Bezpečí,
2010. Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/325/63/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Milionářka Sára mi nabídla 10 milionů dolarů. Olomouc: E-Bezpečí, 2010.
Online: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/318/63/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Krátce o smyslu tzv. červeného tlačítka. Olomouc: E-Bezpečí, 2010. Online:
http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/250/63/lang,czech/
KOPECKÝ, K. Stručný úvod do problematiky bezpečného internetu. Praha: VUP PRAHA,
Metodický portál RVP. Online: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9673/STRUCNY-UVODDO-PROBLEMATIKY-BEZPECNEHO-INTERNETU.html/. ISSN 1802-4785.
KOPECKÝ, K. Nebezpečí zvané kybergrooming I. Praha: VUP PRAHA, Metodický portál
RVP.
Online: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9741/nebezpeci-zvane-kybergroomingi..html/
ISSN 1802-4785
KOPECKÝ, K. Některá z rizik Facebooku, o kterých možná ještě nevíte (díl I.). Praha: VUP
Praha. Metodický portál RVP. ISSN 1802-4785.
KOPECKÝ, K. Nebezpečí zvané kybergrooming II - metody manipulace. Praha: VUP
Praha, Metodický portál RVP. OSSN 1802-4785
KOPECKÝ, K. Nebezpečí zvané kybergrooming III - osobní schůzka. Praha: VUP Praha,
Metodický portál RVP. ISSN 1802-4785
KOPECKÝ, K. E-Bezpečí jako prostor pro realizaci mediální výchovy. In: Příprava a
realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce
českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. VUP,
Olomouc: 2011. Str. 186-200. ISBN 978-80-244-2746-1. Online na:
http://komunikacnivychova.upol.cz/index.php/component/docman/doc_download/50
-sbornik-z-konference-projektu-2010
KREJČÍ, V. KOPECKÝ, K. Nebezpečí elektronické komunikace II. Centrum PRVoK PdF UP,
Olomouc: 2011. Online: http://www.prvok.upol.cz/index.php/kestaeni/doc_download/13-nebezpei-elektronicke-komunikace-2-centrum-prvok-2011
KOPECKÝ, K. Tragický případ sextingu z USA. E-Bezpečí, Olomouc: 2011. Online:
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/sexting/254-tragicky-pipad-sextingu-zusa.
KOPECKÝ, K. Prohlášení E-Bezpečí ke změně zákona 127/2005 Sb. E-Bezpečí, Olomouc:
2011. Online: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/tiskove-zpravy/242-zmena-zakona
KOPECKÝ, K. České děti o sextingu. E-Bezpečí, Olomouc: 2011. http://www.ebezpeci.cz/index.php/temata/sexting/237-ceske-deti-o-sextingu
KOPECKÝ, K. E-Synergie klepe na dveře. E-Bezpečí, Olomouc: 2011. http://www.ebezpeci.cz/index.php/tiskove-zpravy/186-e-synergie-klepe-na-dvee
Krejčí, V. KOPECKÝ, K. Riscs of electronical communication (research survery results). EBezpečí, Olomouc: 2011. Online: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/kestazeni/doc_download/34-risks-of-electronic-communication-2-survey-researchreportKOPECKÝ, K. Několik poznámek ke smyslu komunikační výchovy. Komunikační výchova,
Olomouc: 2011. Online:
http://komunikacnivychova.upol.cz/index.php/teorieapraxe/komunikacnivychova/85nkolik-poznamek-ke-smyslu-komunikani-vychovy
KOPECKÝ, K. Úvod do boje s internetovým trollingem. Portál E-Bezpečí. Olomouc:
Centrum PRVoK, 2011. Online: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dalirizika/296-uvod-do-trollingu
KOPECKÝ, K. Tragický případ sextingu z USA. Portál E-Bezpečí, Olomouc: 2011.
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/sexting/254-tragicky-pipad-sextingu-z-usa
KOPECKÝ, K. Kyberšikana jako jeden z projevů celospolečenské krize výchovy.
Internetový portál E-Bezpečí. Centrum PRVoK PdF UP: Olomouc, 2011. Online na:
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-zaci/303-kybersikana-jako-jeden-zprojevu-krize-vychovy
KOPECKÝ, K. Úvod do tzv. plankingu. Internetový portál E-Bezpečí. Centrum PRVoK PdF
UP: Olomouc, 2011. Online na: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dalirizika/311-uvod-do-tzv-plankingu
KOPECKÝ, K. Úvod do netolismu. Internetový portál E-Bezpečí. Centrum PRVoK PdF UP:
Olomouc, 2011. Online na: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/331uvod-do-problematiky-netolismu
KOPECKÝ, K. E-Bezpečí bilancuje rok 2011. Portál E-Bezpečí: Olomouc, 2011. Dostupné
z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/content/article/7-o-projektu/407e-bezpei-bilancuje-rok-2011
KOPECKÝ, K. Jak na prevenci kyberšikany. Internetový portál E-Bezpečí. Centrum PRVoK
PdF UP: Olomouc, 2011. Online na: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitelezaci/361-prevence-kybersikany
KOPECKÝ, K. E-Bezpečí řeší nové případy informační kriminality. Portál E-Bezpečí:
Olomouc, 2011. Dostupné z: http://www.ebezpeci.cz/index.php/component/content/article/6-poradna/423-kriminalita
KOPECKÝ, K. Výzkum E-Bezpečí 2012 – fakta o sextingu u českých dětí. Výzkum EBezpečí 2012 – fakta o sextingu u českých dětí. Portál E-Bezpečí: Olomouc, 2011.
Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/veda-a-vyzkum/418-sexting2012
KOPECKÝ, K. Sexting among Czech Preadolescents and Adolescents. New Educational
Review. Wydawnictwo Adam Marszalek. Vol. 28/2012. ISSN 1732-6729. Online na:
http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_2_2012.pdf
KOPECKÝ, K. 95 procent případů kyberšikany je realizováno z žertu. Portál E-Bezpečí:
Olomouc, 2012. Dostupné z: http://www.ebezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/508-95procent
KOPECKÝ, K. Nové případy sextingu a vydírání v kontextu sociální sítě GIFYO. Portál EBezpečí: Olomouc, 2012. Dostupné z: http://www.ebezpeci.cz/index.php/temata/sexting/522-gifyo
KOPECKÝ, K. K pozitivním vlivům hraní World of Warcraft. Portál E-Bezpečí, Olomouc.
Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/517-pozitivawow
KOPECKÝ, K. Populace Facebooku pozvolna stárne. A co my? Portál E-Bezpečí: Olomouc,
2012. Dostupné z: http://e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/526-starnutifacebook
KOPECKÝ, K. Krátký úvod do sekundární viktimizace dětských obětí online vydírání.
Portál E-Bezpečí: Olomouc, 2012. Dostupné z: http://ebezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/533-sekundarniviktimizace
CHRÁSKA, M., KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., KREJČÍ, V. Oběť útočníkem? Výzkum
kyberšikany u dětí základních a středních škol v celé ČR. Journal of Technology and
Education 1/2012. Dostupné z: http://jtie.upol.cz/12_1.htm.
KOPECKÝ, K, SZOTKOWSKI, R., KREJČÍ, V. The Riscs of Internet Communication III.
Abstracts. 3rd International Conference on Education & Educational Psychology. ISSN
1986-3020. Dostupné z: http://iceepsy.com/content.asp?Units_id=60
KOPECKÝ, K. E-Bezpečí – rizika internetové komunikace. In: sborník ICT ve vzdělávání.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3362-2.
KOPECKÝ, K. Kyberšikana zaměřená na pedagogy českých vysokých škol. Portál EBezpečí: Olomouc, 2012. Online: http://www.ebezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/595-kybersikana-na-vysokych-skolach
KOPECKÝ, K. Nebezpečné klíčenky s GPS lokalizací? Hoax. Portál E-Bezpečí: Olomouc,
2013. ISSN 2336-1360. Online: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/hoaxspam/758-nebezpecne-klicenky-s-gps-lokalizaci-hoax
KOPECKÝ, K. Výzkum bezpečnosti počítačových hesel (se zaměřením na ženy) - dílčí
výsledky. Portál E-Bezpečí: Olomouc, 2013. ISSN 2336-1360. Online: http://www.ebezpeci.cz/index.php/veda-a-vyzkum/737-vyzkum-bezpecnosti-pocitacovych-hesel-sezamerenim-na-zeny
KOPECKÝ, K. Komentář: Opravdu je sledování pornografie dětmi v pohodě? Portál EBezpečí: Olomouc, 2013. ISSN 2336-1360.
Online: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/sexting/723-komentar-sledovaniporna
KOPECKÝ, K. Senioři opět v hledáčku internetových podvodníků.
Portál E-Bezpečí: Olomouc, 2013. ISSN 2336-1360.
Online: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/hoax-spam/710-seniori-opet-vhledacku-internetovych-podvodniku
KOPECKÝ, K. Vydírání dětí postupuje podle několika schémat, je třeba se je naučit
rozpoznat.
Portál E-Bezpečí: Olomouc, 2013. ISSN 2336-1360.
Online: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-zaci/687-vydiranideti
KOPECKÝ, K. Podvodné mobilní platby na Facebooku. Portál E-Bezpečí: Olomouc, 2013.
ISSN 2336-1360.
Online: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/sociotechnika/774-podvodneplatby-na-facebooku
KOPECKÝ, K. Když se řekne Přiznání. Portál E-Bezpečí: Olomouc, 2013. ISSN 2336-1360.
Online: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/sociotechnika/766-priznani
KOPECKÝ, K., KREJČÍ, V., SZOTKOWSKI, R. Sdílení osobních údajů na internetu českými
dětmi ve věku od 11 do 17 let - výsledky výzkumu. Paidagogos. 1/2013. ISSN 12133809. Str. 79-109
KOPECKÝ, K. Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on
University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 112, 7 February
2014, Pages 260–269. Online:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281401180X
KOPECKÝ, K., KUSÁ, J., SLADOVÁ, J. Multicultural Literary Education and its Didactic
Aspects. Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 112, 7 February 2014, Pages 300–308. Online:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814011859
KOPECKÝ, K. New Trends in the Development of MLearning with Focus on Tablets and
Other Mobile Devices. The 10th International Scientific Conference
eLearning and software for Education. Bucharest, April 24-25, 2014. 10.12753/2066026X-14-000
KOPECKÝ, K. Cyberbullying and Sexting Between Children and Adolescents Comparative Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 149c. ISSN 18770428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.08.292. Str. 467-471.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814050058
KOPECKÝ, K, HEJSEK, L., POLÁK, M., KUSÁ, J. Language Analysis of Czech Prepubescent
and Pubescent Players of Minecraft Game. In proceeding of: SGEM 2014 International
Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, At Albena Complex,
Bulgaria
KOPECKÝ, K, HEJSEK, L., POLÁK, M., KUSÁ, J. Chosen Aspects of Reading Literacy
Development in Lower Secondary Schools in the Czech Republic. In proceeding of:
SGEM 2014 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and
Arts, At Albena Complex, Bulgaria
KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R. Formal and Semantic Analysis of Computer Passwords of
Czech Internet Users. In proceeding of: EDULEARN 2014, At Barcelona, Spain, Volume:
ISBN 978-84-617-0557-3
KOPECKÝ, K. Stručný úvod do problematiky online vydírání českých dětí se zaměřením
na tzv. sextortion. Pediatrie pro praxi 5/2014. ISSN - 1213-049.
KOPECKÝ, K., KUSÁ, J. SLADOVÁ, J. Literary Education as a Place for Multicultural
Dialogue. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 149c. ISSN 1877-0428.
DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.08.294. Str. 479-483.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814050071
Rozhlasové a televizní pořady, živé vstupy, interview
Rozhlasové pořady
Policejní zápisník Českého rozhlasu Olomouc s E-Bezpečím (30-40 minut)
 Rizika internetu pro seniory (04/8/2011)
 Sexuální útočníci na internetu (23/6/2011)
 Sex a internet (21/04/2011)
 Rizika předvánočních nákupů (15/12/2010)
 Sociální sítě a jejich rizika díl 2 (10/11/2010)
 Důvěra na internetu díl 2 (12/5/2010)
 Důvěra na internetu díl 1 (14/4/2010)
 Sociální sítě a jejich rizika díl 1 (17/2/2010)
 Kyberšikana (30/9/2009)
 Stalking a kyberstalking (18/11/2009)
 Kybergrooming (2/9/2009)
Online na http://cms.e-bezpeci.cz/podcast
Živé vstupy, diskusní vstupy, interview
Dobrá rada (Český rozhlas Olomouc, 13/10/2014)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3227352
Interview Radiožurnál - Výzkum rizikového chování českých a slovenských dětí (2014)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3221168
Interview BBC - Výzkum rizikového chování českých dětí (2014)
http://www.e-bezpeci.cz/mp3/bbc.mp3
Aplikace o kybergroomingu (Česká televize, 28. 3. 2014)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plusostrava/414231100020328-udalosti-v-regionech-plus/obsah/316972-kybergrooming
Dobrá rada (Český rozhlas Olomouc, 9/12/2013)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3021212
@Online - Sexting a jeho rizika (Česká televize, 30/11/2013)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10659215431online/313281381881130/obsah/294290-sexting-a-jeho-rizika/
Útoky a vydírání přes internet přitvrzují (Impulsy Václava Moravce, Rádio Impuls,
6/8/2013)
http://www.impuls.cz/clanek/video-kamil-kopecky-utoky-a-vydirani-pres-internetpritvrzuji/235649
Reportéři na vaší straně (speciál) - Sexting a vydírání (TV Prima, 27/7/2013)
http://play.iprima.cz
Interview Kamil Kopecký, Lukáš Látal - Události v regionech + (Česká televize Ostrava,
11/5/2012)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10320835092-udalosti-v-regionechplus/412231100020511/video/
Sexting – Zprávy FTV Prima (FTV Prima, 11/3/2012)
Tým projektu E-bezpečí chce o pohybu na internetu proškolit až pět tisíc dětí –Český
rozhlas Radiožurnál (Český rozhlas, 2/3/2012)
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/tym-projektu-ebezpeci-chce-opohybu-na-internetu-proskolit-az-pet-tisic-deti--1026425
Březen není jen měsícem knihy, ale i internetu (Český rozhlas, 1/3/2012)
http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/brezen-neni-jen-mesicem-ctenaruale-i-internetu--1025727
Získané granty + řešené granty
Do roku 2005
6 řešených projektů, na vyžádání lze dodat
2006
Národní plán výuky cizích jazyků - podpora slovenštiny P81 (Výzkumný ústav
pedagogický) - koordinátor pracovního týmu
Tvorba e-learningových distančních opor (ESF OP RZL 3.2, UP Olomouc, ZČU Plzeň, UTB
Zlín) - spoluřešitel, vedoucí pracovního týmu
E-learningem k vyšší prosperitě. ESF OP RLZ. 3.3.3 (spoluřešitel). Hl. řešitel: Gymnázium
Jiřího Wolkera Prostějov. (spoluředitel)
2008
GAČR 406/08/P106 Název: Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s
elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy. (hlavní řešitel)
Podpora projektu E-Bezpečí zaměřeného na oblast prevence patologických jevů
spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií. Odbor sociálních
služeb a zdravotnictví, Magistrát města Olomouce. (hlavní řešitel)
2009
Bezpečný internet - preventivní program pro základní školy města Lipník nad Bečvou.
Lipník nad Bečvou a Olomoucký kraj. 2009 (vedoucí lektorského týmu, spoluřešitel).
Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve
výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích (20092012). OP VK. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/08.0018
2010
Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking,
kybergrooming a další sociálně-patologické jevy (2010-2012) CZ.1.07/1.3.13/02.0040
(koordinátor, hlavní řešitel)
Multimedializace předmětu Fonetika a fonologie jako nástroj pro jeho inovaci a
popularizaci (675, F5D). FRVS, 2010 (hlavní řešitel)
E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. MŠMT. Číslo projektu:
0024/PRV/PK/2010. 2010 (hlavní řešitel)
E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence. Statutární město Olomouc,
program prevence kriminality. 2010 (hlavní řešitel)
Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Statutární město Olomouc, Městský program prevence kriminality. 2010 (hlavní řešitel)
2011
E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (2. etapa)
Donátor: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Číslo projektu: 0002/PRV/PK/2011 (hlavní řešitel)
Inovace studijního předmětu Primární pedagogika 2 (Didaktika primární školy) o
aspekty nebezpečí virtuální komunikace na internetu (kyberšikana, sexting, hoax,
kybergrooming, kyberstalking, sociální sítě) FRVŠ, 2011. (spoluřešitel. hl. řešitel: Jana
Bartoňová).
E-Synergie - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace
Donátor: ESF, MŠMT OP VK Partnerství a sítě. CZ.1.07/2.4.00/17.0062
(koordinátor celého projektu, hlavní řešitel)
Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Statutární město Olomouc, Městský program prevence kriminality. 2011 (hlavní řešitel)
E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence. Statutární město Olomouc,
program prevence kriminality. 2011 (hlavní řešitel, příjemce podpory je SM Olomouc)
002/PRV/PK/2011
E-Bezpečí pro Ostravu. Statutární město Ostrava, program prevence kriminality. 2011
(hlavní řešitel, příjemce podpory je SM Ostrava)
2011 – 2014 projekt GAČR: Konfrontační popis současného slovenského a českého
lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence) P406/11/2304. Hlavní řešitelka:
doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. (člen řešitelského týmu)
2012
E-Bezpečí pro Olomouc 2012- edukace, prevence, intervence. Statutární město
Olomouc, program prevence kriminality. 2012 (hlavní řešitel)
E-Bezpečí pro Ostravu 2012. Statutární město Ostrava, program prevence kriminality.
2011 (hlavní řešitel)
E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (3. etapa)
Donátor: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Číslo projektu: 0071/PRV/PK/2012 (hlavní řešitel)
Online poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v
Olomouci. Statutární město Olomouc, Městský program prevence kriminality. 2012
(hlavní řešitel)
2013
E-Bezpečí pro Olomouc 2013- edukace, prevence, intervence. Statutární město
Olomouc, program prevence kriminality. 2013 (hlavní řešitel)
Online poradenský systém Centra PRVoK etapa 2013. Statutární město Olomouc,
program prevence kriminality. 2013 (hlavní řešitel)
E-Bezpečí pro Ostravu 2013. Statutární město Ostrava, program prevence kriminality.
2013 (hlavní řešitel)
E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu
pro žáky a učitele. Nadace Vodafone (hlavní řešitel).
E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu
pro žáky a učitele. Google (hlavní řešitel).
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. ESF OP VK.
CZ.1.07/1.3.45/02.0014 (garant modulu Kurzy ICT pro pokročilé III).
Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.). ESF OP VK.
CZ.1.07/1.3.00/19.0014 (evaluátor, člen pracovního týmu).
Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol
na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0319 (tvůrce
multimédií, animací, interaktivních prvků)
2014
E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (3. etapa)
Donátor: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Číslo projektu: 0081/PK/2014
(hlavní řešitel)
E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu
pro žáky a učitele. Google (hlavní řešitel).
E-Bezpečí pro Ostravu 2014. Statutární město Ostrava, program prevence kriminality.
2014 (hlavní řešitel)
Online poradenský systém Centra PRVoK etapa 2014. Statutární město Olomouc,
program prevence kriminality. 2014 (hlavní řešitel)
Online poradenský systém Centra PRVoK etapa 2014. Ministerstvo vnitra ČR. 2014
(hlavní řešitel)
E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu
pro žáky a učitele 2014. Nadace Vodafone (hlavní řešitel).
Inovace vybraných disciplín jazykovědného základu studijního programu Specializace v
pedagogice - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. FR UP, 2014 2/018.
Přednášky
A. Zahraniční
1. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovenská republika)
1. Zmeny v internetovej komunikácii puboscentov a adolescentov (2013).
2. Riziká internetovej komnikácie českých puboscentov a adolescentov (2013).
3. Špecifiká jazyka internetovej komunikácie v komparácii synchrónnych a
asynchrónnych komunikačných platforiem (2013).
4. Sexting ako špecifická forma komunikácie českých puboscentov (2013).
2. State School of Higher Education in Oświęcim (PWSZ in Oświęcim) (Polsko)
1. Rizikové chování českých dětí v prostředí internetu (2013)
2. Rizika sociálních sítí a jejich specifika (2013)
B. Česká republika (zvané přednášky)
2014
Rizika internetové komunikace pro pedagogy (Krajský úřad Pardubického kraje, 25. 9.
2014)
Kyberšikana a sexting (Ministerstvo vnitra, Republikový výbor prevence kriminality, 24.
červen 2014)
Sexting jako prostředek vydírání. Konference Přetrvávající mýty v oblasti sexuálního
násilí na ženách a dětech. (Muzeum policie, MV ČR, 30/4/2014)
Kyberšikana a sexting u českých dětí (Pediatrický kongres Pediatrie pro praxi, Česká
pediatrická společnost, SOLEN, Brno, 16/5/2014)
E-Bezpečí a E-Synergie - aktivity projektu (PdF UP, Olomouc, 6/5/2014)
2013
Bezpečí na internetu (4/12/2013, Praha, konference Šikana a kyberšikana, MŠMT)
Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu (12/11/2013,
Zlín, Studentská magisterská a doktorandská konference IGA, UTB)
Falešné webkamery jako prostředky získávání intimních materiálů (13/5/2013, Praha,
Klinicko-psychologický den, Lékařský dům)
Rizika sociálních sítí se zaměřením na učitele (ZŠ U Červených domků, Hustopeče nad
Bečvou)
Rizika sociální sítě Facebook (24/10/2013, Kroměříž, VII. Krajská konference k
primární prevenci rizikového chování)
Rizika sociálních sítí se zaměřením na učitele (3/4/2013, ZŠ Hustopeče nad Bečvou)
Rizika sociálních sítí pro firemní image (26/3/2013, Ostrava, Konference IX. Profesní
setkání sekretářek a asistentek)
Kazuistika E-Bezpečí (5/12/2013, Olomouc, Krajské ředitelství policie Olomouckého
kraje)
2012
1. Internetový projekt E-Bezpečí v kontextu rizikového chování spojeného s ICT
(25/10/2012, Vsetín, XIII. konference k problematice prevence sociálně patologických
jevů Šikana - Stále živý problém)
2. E-Bezpečí - rizika virtuální komunikace v teorii a praxi (7/11/2012, Olomouc, ICT ve
vzdělávání)
3. Sexting a další rizika internetové komunikace (8/11/2012, Olomouc, ICT ve
vzdělávání)
4. Sexting a jeho rizika - od výzkumu k praxi (3/4/2012, Olomouc, Dny zdraví)
5. Rizika internetové komunikace - kyberšikana, kybergrooming, sexting - pro policisty
(16/11/2012, Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 4hodinový
workshop)
6. E-Bezpečí - prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na
internetu (30/10/2012, Praha - NIDV&MŠMT, Kyberšikana a její prevence)
7. Kyberšikana a sexting - možnosti prevence, kazuistika, strategie řešení (23/11/2012,
Brno - NIDV, Kulatý stůl Kyberšikana a její prevence)
8. Kyberšikana a sexting se zaměřením na pubescenty a adolescenty (17/12/2012, Brno
- Masarykova univerzita, PdF, zvaná přednáška)
9. E-Synergie a E-Bezpečí - rizika internetové komunikace (10/5/2012, Olomouc, Rizika
internetové komunikace - teorie, praxe, prevence, edukace)
10. Nebezpečné pronásledování mezi mladistvými (30.1.2012, Olomouc - FF UP, Československá psychologická konference PhD existence II)
2011
1. Rizika internetové komunikace (21.10.2011, Ostrava - Policie ČR, kino Vesmír,
Prevence pro všechny)
2. E-Bezpečí a jeho aktivity v oblastech prevence rizikového chování (13.10.2011, Jihlava
- Krajský úřad, Eliminace dětské kybernetické kriminality)
3. Prevence a edukace témat rizikového chování spojeného s užíváním internetu
pohledem projektu E-Bezpečí (10. 11. 2011, Hodonín, Nebezpečná internetová a mobilní
komunikace).
Zahraniční konference
3rd International Conference on Education & Educational Psychology
(Istanbul, Turkey, říjen 2012)
4th International Conference on Education & Educational Psychology
(Antalya, Turkey, říjen 2013)
8th European Forum on the Rights of the Child (Brusel, Belgie, prosinec 2013).
Lumen International Conference - Logos Universality Mentality Education Novelty (Iasi,
Rumunsko, duben 2014)
International Scientific Conference eLearning and Software for Education (ELSE).
(Bukurešť, Rumunsko, duben 2014).
SGEM 2014 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and
Arts, At Albena Complex, Bulgaria (2014)
EDULEARN 2014, At Barcelona, Spain (7-9. července, 2014)
International Scientific Conference Lumen - From Theory to Inquiry in the Social
Sciences (Iasi, Romania, listopad 2014)
Download

profesní curriculum vitae - Index of