www.projektsako.cz
CHEMIE
Pracovní list č. 9 - žákovská verze
Téma: Minerální vody
Lektor:
Mgr. Kateřina Dlouhá
Projekt:
Student a konkurenceschopnost
Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075
Teorie:
Pojmem minerální voda jsou označeny vody s obsahem minerálních látek. Jedná se
tedy o vody přírodní, jelikož žádná voda vyskytující se v přírodě není tzv. chemicky
čistá. V České republice se minerální vody od ostatních odlišují podle několika
kritérií: celkové množství rozpuštěných pevných látek, obsah oxidu uhličitého, teplota,
radioaktivita, obsah některých důležitých látek (sirovodík, železo, arsen, jód.....).
Podle stupně mineralizace rozlišuje vyhláška č. 423/2001 Sb. pět druhů minerálních
vod podle stupně mineralizace:
1. Slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 50 – 500 mg/l.
2. Středně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 500 – 1500 mg/l.
3. Silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 1500 mg/l – 5 g/l.
4. Velmi silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek vyšším než
5 g/l.
Rozpuštěné látky jsou stanoveny jako odparek při 180°C. ČR má v Úředním věstníku
EU registrováno 12 přírodních minerálních vod. Minerální voda může být
dodavatelem pouze minimálně upravována a to bez použití chemikálií. Může být
sycena oxidem uhličitým nebo naopak z ní může být odstraněn.
Jakýkoli výrobek, který splňuje požadavky na pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004
sb. (stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu, četnost a rozsah
kontroly) je označován jako balená pitná voda. Zabalena tedy může být i pitná voda
z veřejného vodovodu, ale na etiketě musí být označena jako „pitná“, nesmí obsahovat
chráněné názvy, ochranné známky, obchodní značky, symboly a jinými náležitostmi,
které by mohly vést k záměně této vody s přírodní minerální vodou.
Obsah minerálních látek bývá uveden na etiketě a přítomnost volných iontů jsou
podmínkou vodivosti těchto vod. Obsah oxidu uhličitého, kterým tyto vody bývají
syceny, je rovněž uveden na etiketě, a jelikož s vodou vytváří velice slabou kyselinu
uhličitou, tak jeho obsah může být důvodem nižšího pH těchto vod.
Minerální vody, které jsou vyhlášeny přírodními léčivými zdroji a jsou tedy využívány
v lázeňství pro léčebné účely, obsahují látky nebo plyny, které mají výrazné
balneoterapeutické účinky (balnea – léčebná koupel). V České republice je 24 míst,
která jako přírodní léčebný prostředek využívá právě minerálních vod.
-2-
Otázky:
1. Do jaké kategorie podle stupně mineralizace vod byste zařadili minerální vodu
s názvem Šaratica?
odpověď: ………………………………………………………..
2. Která
minerální
voda
obsahuje
velké
množství
hořčíku?
odpověď: ………………………………………………………..
3. Který vyhláška stanovuje požadavky na pitnou vodu?
……………………………………………………………………
4. Které minerální vody z uvedených kategorií budou nejlépe vést elektrický proud?
……………………………………………………………………
-3-
Praktická část
Úkol č.1: Srovnání minerálních vod
Zkoumané vzorky:
neochucené i ochucené minerální vody o různém obsahu oxidu uhličitého.
Pomůcky:
čidlo pro měření oxidu uhličitého, USB Link, program DataStudio, kádinky, čidlo pro
měření pH, čidlo pro měření vodivosti, water quality senzor
Postup měření:
1. Minerální vodu otevřeme, 50 ml přelijeme do nádobky, která je součástí čidla pro
měření oxidu uhličitého a co nejrychleji změříme.
2. Stejným způsobem změříme obsah oxidu uhličitého i v ostatních minerálních vodách,
v grafu najdeme nejvyšší hodnotu a zapíšeme do tabulky.
3. Podle počtu minerálních vod si očíslujeme kádinky a nalijeme do nich jednotlivé
minerální vody.
4. Do USB Linku zapojíme water senzor a připojíme k němu čidlo na měření vodivosti
a čidlo pro měření pH.
5. Jednotlivé výsledky zapíšeme do tabulky a výsledky zhodnotíme.
Zpracování dat:
Obrázek č.1:senzor s čidlem vodivosti
Obrázek č.2:senzor pro měření obsahu CO2
-4-
Obrázek č.3:senzor pro měření pH
Tabulka č.1: hodnoty měření úkolu č.11
neochucené minerální vody
Saguaro
Korunní
perlivá
jemně
perlivá
jemně
perlivá
perlivá
CO2 (%)
pH
vodivost
(μS/cm)
slazené minerální vody
Saguaro
Korunní
perlivá
perlivá
jemně
perlivá
Doplňkové úkoly:
1. Přepočítejte obsahy oxidu uhličitého na gramy a srovnejte s údaji uvedenými na
etiketě. Rozdíly zdůvodněte.
Tabulka č.1: hodnoty měření doplňkového úkolu č.1
typ minerální vody
údaje z etikety (g/l)
výpočet (g/l)
Saguaro neslazená, perlivá
4
Saguaro neslazená, jemně
1,5
perlivá
Korunní neslazená perlivá
4-5
Korunní neslazená, jemně
2,5 – 3,5
perlivá
Korunní slazená, perlivá
3,5 – 4,5
Saguaro slazená, perlivá
neuvedeno
Korunní slazená, jemně
neuvedeno
perlivá
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
1
Poznámka: tabulku lze upravit podle zvolených minerálních vod, z prvních dvou vod byly hodnoty měřeny ve
100 ml, zbytek v 50 ml.
-5-
2. Srovnejte pH jednotlivých minerálních vod a srovnejte je od nejkyselejší po nejméně
kyselou a zdůvodněte.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. Porovnejte vodivost jednotlivých minerálních vod.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Pozorování:
Graf č.1: naměřené hodnoty v programu Datastudio
Závěr:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
-6-
Download

CHEMIE - Projekt SAKO