B
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Základní školy Praha-Petrovice
ve školním roce
2013/2014
1
ý
Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha-Petrovice, Dopplerova 351,
Praha 10-Petrovice, ve školním roce 2013/2014 obsahuje (viz Zákon č. 561/2004
Sb., v platném znění, viz též Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005, v platném znění):
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel
školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku,
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy,
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných
zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
j) základní údaje o hospodaření školy,
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
2
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů,
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Další uvedené údaje (dle pokynů a požadavků příslušných odborů Magistrátu
hl. města Prahy):
1) seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název,
sídlo), které zřizují ZŠ,
2) počet ZŠ a jejich přesné názvy k 30. 9. 2013 (podle posledního rozhodnutí),
3) změny v síti škol (počet a důvody, např. sloučení),
4) zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání,
5) jazykové vzdělávání a jeho podpora,
6) pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost),
7) věková struktura pedagogických pracovníků,
8) další vzdělávání pedagogických pracovníků:
- počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci,
- počet účastníků průběžného vzdělávání (průměrná délka vzdělávání na jednoho
účastníka, zaměření vzdělávání – nejčetněji zastoupené vzdělávání),
9) počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/15 a odkladů školní docházky na školní
rok 2014/15 (z výkazů pro daný školní rok),
10) hodnocení činnosti školních družin a klubů,
11) poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání,
činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP,
SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty),
12) spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce,
mimoškolní aktivity,
13) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech,
14) zkušenosti s péčí o nadané žáky,
15) polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…),
16) přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí do ZŠ,
17) vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států
EU a ostatních států (nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším
začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ,
18) environmentální výchova,
19) multikulturní výchova,
20) prevence rizikového chování,
21) žáci s trvalým pobytem v jiném kraji,
22) další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.),
23) závěr.
3
a) Základní údaje o škole:XXX
XX XXX.XXXXXXX…
X
Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel
školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě.
Název školy: Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace…
…
Sídlo školy (organizace): Dopplerova 351, 109 00 Praha 10-Petrovice… ……...
Škola je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem
organizace (IČO) 71008314.
Základní škola Praha-Petrovice je vedena v rejstříku škol a školských zařízení
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1-Malá
Strana, pod číslem – IZO: 102337501, identifikátor právnické osoby (organizace) je
v tomto rejstříku 600041221.
Místa, kde je poskytováno vzdělávání a školské služby:
- pracoviště v budově Dopplerova 351, 109 00 Praha 10-Petrovice
- pracoviště v budově Edisonova 40, 109 00 Praha 10-Petrovice
- pracoviště - nový pavilon u budovy Dopplerova 351 (ve výstavbě)
Charakteristika školy:XXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXX
iiiiiiiii
Základní škola Praha-Petrovice poskytuje úplné devítileté základní vzdělání
v rozsahu stanoveném zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Součástí školy je
školní družina, její činnost se řídí stejným výše jmenovaným zákonem. Základní
škola Praha-Petrovice také zabezpečuje stravování svých žáků, pro tyto účely je
zřízena školní kuchyně a školní jídelna.
Škola má tři pracoviště, zatím ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdálené asi 300
metrů, a třetí pracoviště – nový pavilon je ve výstavbě. Dvě stávající pracoviště
školy jsou umístěné v ulicích Edisonova 40 a Dopplerova 351 – obě Praha 10Petrovice.
O školu je značný zájem, aby škola vyhověla zájemcům a mohla přijmout
k základnímu vzdělávání další nové žáky, byla zřizovatelem školy v srpnu 2014
zahájena výstavba třetí budovy školy, která bude asi 50 metrů od stávající budovy
Dopplerova, na pozemku školy, na okraji ovocného sadu. V nové dvoupodlažní
budově budou pro žáky k dispozici čtyři prostorné, nově vybavené učebny, šatny
a sociální zařízení.
Budova bude funkčně i stavebně součástí sportovního a rekreačního areálu, který
obklopuje budovu Dopplerova 351 ze tří stran. Bude sloužit pro výuku i pro školní
4
družinu a volnočasové aktivity žáků Základní školy Praha-Petrovice. Stravování bude
pro žáky zajištěno v budově Dopplerova. Nová budova školy bude zprovozněna do
konce kalendářního roku 2014 a škola s kapacitou této budovy může již počítat při
zápisu žáků do 1. tříd, který proběhne 15. a 16. ledna 2015.
V budově Edisonova 40 žáci využívají 6 učeben (z toho dvě učebny pro menší počet
žáků), šatnu, venkovní hřiště s umělým povrchem a zahradu. Malý počet tříd v této
budově přispívá ke klidné rodinné atmosféře.
5
Učebny jsou vybaveny novým nebo dobře udržovaným školním nábytkem
a trojdílnými černými tabulemi. V této budově školy není tělocvična a není zde školní
jídelna. Pro výuku plavání využíváme bazén v Praze 10-Hostivaři, halu TJ Sokol
Petrovice, ale nejvíce hodin tělesné výchovy a také činnost většiny sportovních
kroužků probíhá ve dvou dobře vybavených tělocvičnách ve školní budově
Dopplerova 351 nebo na našich školním hřištích. Budova, učebny a další prostory ve
škole jsou opravené, modernizované, dobře udržované.
6
Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě samostatná křídla a střední část. V levém křídle,
které využívá naše základní škola, jsou nejen kmenové třídy, ale také odborné
pracovny – laboratoř pro výuku chemie, keramická dílna, žákovská kuchyňka,
pracovna hudební výchovy, odborná učebna informatiky, učebna pro výuku
angličtiny.
7
Učebny jsou světlé, vybavené novým nebo dobře udržovaným školním nábytkem.
Žákům prvního i druhého stupně slouží dvě interaktivní tabule. Ve všech učebnách je
funkční školní rozhlas využívaný žákovským parlamentem, aktéry žákovských
hudebních nebo žurnalistických pořadů. Ve všech učebnách je projekční zařízení.
8
V přízemí budovy je školní kuchyně a jídelna.
Ve střední části budovy Dopplerova 351 jsou kanceláře ředitele, zástupkyň ředitele
pro 1. a pro 2. stupeň, hospodářky školy, školní knihovna, jejíž prostory jsou mimo
jiné využívány při výuce s použitím interaktivní tabule, pro slavnostní a významné
akce (vystoupení žáků školy, výstavy výtvarných prací, promítání filmů).
9
Při zápisu do prvého ročníku poskytujeme vždy rodičům a žákům možnost
výběru mezi třídou umístěnou v menší budově poskytující atmosféru malé rodinné
školy a mezi třídou v moderním areálu s odbornými učebnami, tělocvičnami
i jídelnou přímo v budově. I nadále budeme respektovat výběr a přání rodičů a žáků
při této volbě.
Počty žáků v Základní škole Praha-Petrovice od roku 2008 do roku 2014:
-
k 1. 9. 2008 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 283,
k 1. 9. 2009 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 288,
k 1. 9. 2010 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 312,
k 1. 9. 2011 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 317,
k 1. 9. 2012 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 344 a k 31. 8. 2013 - 348 žáků,
k 1. 9. 2013 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 373 a k 31. 8. 2014 - 379 žáků,
k 1. 9. 2014 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 425.
Přestože se každým rokem počet žáků v ZŠ Praha-Petrovice zvyšuje, o školu je
poměrně značný zájem, stále zůstáváme spíše menší školou.
Pravé křídlo budovy Dopplerova 351 využívá Soukromé gymnázium Altis a Základní
umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10-Hostivař, která má v budově
Dopplerova jedno ze svých pracovišť a nabízí žákům naší školy i dalším zájemcům
výuku hry na vybraný hudební nástroj.
Zájmové kroužky nabízí naše škola prostřednictvím organizace Dům Um, Praha 10Strašnice, Pod Strašnickou vinicí 623/23. Další zájmové kroužky organizuje přímo
škola, zejména sportovní kroužky, kroužky vaření, Klub mladých diváků, Klub
mladých čtenářů, kurzy pro přípravu zájemců o studium na víceletém nebo čtyřletém
gymnáziu a na dalších středních školách. Žáci využívali a nadále mohou využívat
kroužky reedukace specifických poruch učení zabývající se (ve spolupráci
s rodiči) pomocí žákům a snažící se napravit (nebo zmírnit) různé obtíže, které
některým žákům znesnadňují nebo znepříjemňují učení (například dyslexie,
dysgrafie, větší poruchy pozornosti a podobně). Mezi oblíbené také patří kroužek
Věda nás baví, Automodeláři, keramické kroužky, zájmový kroužek hráčů České
dámy a jiné.
Školní družina je umístěna v obou budovách školy tak, aby žáci ze tříd 1. stupně měli
svá oddělení školní družiny v budově, kde se učí. Kromě odpočinku a zájmové
činnosti školní družina také zabezpečuje doprovod žáků na oběd do školní jídelny.
Ve školním roce 2013/2014 měla školní družina tři oddělení v budově Edisonova 40
a čtyři oddělení v budově Dopplerova 351. Všech sedm oddělení naší školní družiny
bylo rodiči, veřejností i žáky velmi kladně hodnoceno.
10
Součástí výuky v naší škole jsou i třídní nebo celoškolní projekty a další vzdělávací
akce, které doplňují výuku, dotváří charakter školy a na žáky působí motivačně.
11
12
13
14
15
16
17
18
Nabídka Základní školy Praha-Petrovice:
- "Škola nanečisto"- cyklus akcí pro předškoláky a jejich rodiče,
- výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky naší školy, rozšířené
vyučování angličtiny formou přidaných hodin k povinnému základu,
- vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny
žáky, bez rozdělování na skupiny či třídy podle známek a hodnocení žáků,
- rozvoj individuálních zájmů každého žáka v rámci nabídky volitelných
předmětů: Dramatická výchova, Německý jazyk, Ruský jazyk, Konverzace
v anglickém jazyce, Cvičení z matematiky, Sportovní hry, Domácnost,
- přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích (osmiletých, šestiletých
a čtyřletých) a na středních školách,
- nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, ozdravných pobytů,
sportovních soutěží, olympiád,
- zájmové kroužky – taekwondo, počítačové kroužky, Klub mladých diváků,
Klub mladých čtenářů, kroužky reedukace specifických poruch učení, vaření,
angličtina, automodeláři, keramika, kroužek Věda nás baví…
Neodmyslitelnou součástí činnosti školy byla aktivní účast na veřejném životě naší
obce. Škola pomáhá při organizaci kulturních akcí pro občany Petrovic, spolupracuje
19
na akcích pro děti organizovaných MČ Praha-Petrovice („Den dětí“, „Hurá do školy“,
vítání petrovických občánků...). Mezi nejvýznamnější, přípravou nejnáročnější,
patřila akce s názvem PETROVICKÁ POMLÁZKA.
20
21
Zřizovatel školy:XXXXXXXXXXXXXXXX
X
X
XX XX
Městská část Praha-Petrovice, Edisonova 429, 109 00 Praha 10-Petrovice,
IČO: 00231363
Údaje o vedení školy:XXXXX
XXXXXX
XXX XXXX
XXXXXXXXXXX X X X .
Ředitel školy: Mgr. Petr Zeman
Jmenován do funkce ředitele Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40, ke dni
1. 12. 2002. Po sloučení této školy s druhou petrovickou základní školou (ZŠ
Bellova), tj. po vzniku sloučené Základní školy Praha-Petrovice, jmenován od 1. 8.
2007 ředitelem této nové sloučené Základní školy Praha-Petrovice.
Předchozí pracovní místo: předtím pracoval ve funkci ředitele školy v Základní škole,
Vrané nad Vltavou. Vystudoval obor „Učitelství pro 1. stupeň základní školy“ na
Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a školský
management „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ .
Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Dana Němcová.
Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň: PaedDr. Iva Paloučková.
Adresa pro dálkový přístup:XXXXXXXXXXXXX
X .XXXXXXXXX……
www.zsprahapetrovice.cz
Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace
Dopplerova 351
109 00 Praha 10-Petrovice
Ředitel školy - telefony: 739 001 029, 274 861 548,
e-mail: [email protected]
Budova školy v ulici Edisonova 40 – telefon: 720 322 460
Budova školy v ulici Dopplerova 351, ústředna - telefon: 274 861 548
Školní jídelna – telefon: 274 860 845, e-mail: [email protected]
Údaje o školské radě:XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX
Školská rada má dvanáct členů a v tomto školním roce (stejně jako v předchozím
školním roce) významně pomáhala při vytváření příznivých podmínek pro existenci
a činnost naší školy. Zejména díky svému složení, tj. díky členům školské rady osobnostem z řad rodičů a představitelů naší městské části i pedagogickým autoritám
22
z řad pracovníků školy - má školská rada velmi dobré jméno a prestiž v očích
veřejnosti a rodičů žáků.
Školská rada se zabývala koncepcí školy, rozpočtem a hospodařením školy, vnitřní
legislativou školy, personálními problémy pedagogického sboru a jejich řešením,
pozitivy, ale i problémy, které se objevily v souvislosti s financováním provozu
budov, zřizovací listinou školy a jejím doplněním, školním vzdělávacím programem,
pomocí škole při organizaci větších školních akcí, dalšími aktuálními provozními
záležitostmi, které škola řešila v obou svých budovách.
b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském
rejstříku:
V uplynulém školním roce 2013/2014 jsme v naší škole vyučovali žáky 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu Základní
školy Praha-Petrovice, který odpovídá platné školské legislativě.
c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: XXXXXXXXXXXX
XX
Základní škola Praha-Petrovice měla v uplynulém školní roce 2013/2014 celkem 32
pedagogických pracovníků – z toho 3 pedagogičtí pracovníci tvořili vedení školy
(ředitel a dvě zástupkyně ředitele školy). Na 1. stupni vyučovalo 15 pedagogických
pracovníků (včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň), na 2. stupni 10
pedagogických pracovníků (včetně zástupkyně ředitele pro 2. stupeň), ve školní
družině pracovalo 7 vychovatelek.
Dále ve škole pracovalo 5 správních a hospodářských pracovníků.
Ve školní kuchyni a jídelně pracovalo 6 zaměstnanců.
Škola měla celkem 43 zaměstnanců (fyzických osob).
V přepočtu na pracovní úvazky měla škola celkem 41,46 zaměstnanců.
Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 41,7 let.
Z 32 pedagogických pracovníků bylo 5 mužů a 27 žen.
Z nepedagogických pracovníků (správní a hospodářští pracovníci a pracovníci ve
školní kuchyni a jídelně) byli 2 muži a 9 žen.
Z 32 pedagogických pracovníků tři studovali a dále studují a zatím nemají ukončené
požadované vzdělání, jsou to dva učitelé a jedna vychovatelka školní družiny. Ostatní
pedagogičtí pracovníci mají pro svoje pracovní zařazení požadované vzdělání.
Ve škole není žádný pedagogický pracovník, který by neměl požadované vzdělání
a nestudoval.
23
d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: b bbb
Zápis do 1. ročníku Základní školy Praha-Petrovice proběhl ve dnech 15. a 16. ledna
2014. Zapsáno bylo 85 dětí, v září 2014 nastoupilo (po vyřízení odkladů školní
docházky o jeden školní rok – 10 žáků a stěhování – 9 žáků) do prvního ročníku 66
žáků a byli rozděleni do tří prvních tříd – v budově Dopplerova je třída 1. A (24
žáků) a třída 1. B (18 žáků), v budově Edisonova třída 1. M (24 žáků).
e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 a srovnatelné
údaje za čtyři předcházející školní roky:…
Údaje o počtu žáků jsou k 31. 8. 2014.
1. ročník - tři třídy
počet žáků: 1. A: 22 (z toho dívek: 9), 1. B: 16 (z toho dívek: 8), 1. M: 26 (z toho
dívek: 11), celkem: 64 (z toho dívek: 28)
neprospěli: 0
prospěli: 0 (z toho dívek: 0)
prospěli s vyznamenáním: 64 (z toho dívek: 28)
celkový průměr: 1,04
2. ročník - tři třídy
počet žáků: 2. A: 22 (z toho dívek: 8), 2. B: 21 (z toho dívek: 11), 2. M: 21 (z toho
dívek: 13), celkem: 64 (z toho dívek: 32)
neprospěli: 0
prospěli: 0 (z toho dívek: 0)
prospěli s vyznamenáním: 64 (z toho dívek: 32)
celkový průměr: 1,02
3. ročník - dvě třídy
počet žáků: 3. A: 21 (z toho dívek: 9), 3. M: 19 (z toho dívek: 9), celkem: 40 (z toho
dívek: 18)
neprospěli: 0
prospěli: 6 (z toho dívek: 2)
prospěli s vyznamenáním: 34 (z toho dívek: 16)
celkový průměr: 1,16
4. ročník - tři třídy
počet žáků: 4. A: 23 (z toho dívek: 13), 4. E: 20 (z toho dívek: 10), 4. M: 20 (z toho
dívek: 12), celkem: 63 (z toho dívek: 35)
neprospěli: 0
prospěli: 5 (z toho dívek: 4)
prospěli s vyznamenáním: 58 (z toho dívek: 31)
celkový průměr: 1,19
24
5. ročník - jedna třída
počet žáků: 5. A: 28 (z toho dívek: 11)
neprospěli: 0 (z toho dívek 0)
prospěli: 2 (z toho dívek: 2)
prospěli s vyznamenáním: 26 (z toho dívek: 9)
celkový průměr: 1,29
žáci přijatí ke studiu na osmiletá gymnázia: 5 žáků (všichni na státní gymnázia)
žáci přijatí ke studiu na státní konzervatoř: 1 žák
Celkem 1.-5. ročník v roce 2009/2010 – zvýrazněno šedivou barvou, v roce
2010/2011 – zvýrazněno žlutě, v roce 2011/2012 – zvýrazněno zeleně, v roce
2012/2013 – zvýrazněno modře, v roce 2013/2014 – zvýrazněno červeně
počet tříd: 10 – 11 – 10 – 11 - 12
počet žáků: 188 (z toho dívek: 82) - 218 (z toho dívek: 102) – 218 (z toho dívek:
104) – 238 (z toho dívek: 113) – 259 (z toho dívek: 124)
neprospěli: 0 – 1 (z toho dívek: 1) – 0 – 0 - 0
prospěli: 24 (z toho dívek: 9) - 28 (z toho dívek: 9) – 23 (z toho dívek: 3) –
18 (z toho dívek: 9) – 13 (z toho dívek: 8)
prospěli s vyznamenáním: 164 (z toho dívek: 73) - 189 (z toho dívek: 92) –
195 (z toho dívek: 101) – 220 (z toho dívek: 104) – 246 (z toho dívek: 116)
celkový průměr: 1,22 – 1,18 – 1,16 – 1,17 – 1,14
6. ročník – dvě třídy
počet žáků: 6. A: 21 (z toho dívek: 9), 6. M: 17 (z toho dívek: 9), celkem: 38 (z toho
dívek: 18)
neprospěli: 0 (z toho dívek: 0)
prospěli: 15 (z toho dívek: 9)
prospěli s vyznamenáním: 23 (z toho dívek: 9)
celkový průměr: 1,39
7. ročník – dvě třídy
počet žáků: 7. A: 16 (z toho dívek: 6), 7. M: 17 (z toho dívek: 11), celkem: 33 (z toho
dívek: 17)
neprospěli: 0 (z toho dívek: 0)
prospěli: 19 (z toho dívek: 7)
prospěli s vyznamenáním: 14 (z toho dívek: 10)
celkový průměr: 1,54
25
žáci přijatí ke studiu na šestiletá gymnázia: 2
z toho na státní gymnázia: 1
8. ročník - jedna třída
počet žáků: 8. A 29 (z toho dívek: 14)
neprospěli: 0 (z toho dívek: 0)
prospěli: 19 (z toho dívek: 8)
prospěli s vyznamenáním: 10 (z toho dívek: 6)
celkový průměr: 1,67
9. ročník - jedna třída
počet žáků: 9. A 20 (z toho dívek: 9)
neprospěli: 0 (z toho dívek: 0)
prospěli: 16 (z toho dívek: 7)
prospěli s vyznamenáním: 4 (z toho dívek: 2)
celkový průměr: 2,00
žáci přijatí ke studiu na gymnázia: 2, z toho na gymnázia soukromá: 1
na střední školy obchodního zaměření: 2
na střed. školy zaměřené na gastronomii nebo hotelnictví: 1
na střední průmyslové a technické školy: 7
na střední školy zdravotnické a se sociálním zaměřením: 2
na střední školy s uměleckým zaměřením: 2
na střední školy pedagogické: 0
na jiné střední školy: 1 (SŠ rybářská), 1 (SŠ lyceum, Francie)
na učební obory: 2
Celkem 6.– 9. ročník: školní rok 2009/2010zvýrazněn šedivou barvou, školní rok
2010/2011 zvýrazněn žlutě, školní rok 2011/2012 zvýrazněno zeleně, školní rok
2012/2013 zvýrazněn modře, školní rok 2013/2014 zvýrazněno červeně
počet tříd: 5 – 4 – 5 – 6 - 6
počet žáků: 103 (z toho dívek: 44) - 96 (z toho dívek: 38) – 101 (z toho dívek: 41) –
110 (z toho dívek: 53) – 120 (z toho dívek: 58)
neprospěli: 2 – 1 – 0 – 0 - 0
prospěli: 65 (z toho dívek: 22) - 69 (z toho dívek: 25) – 65 (z toho dívek: 21) –
71 (z toho dívek: 27) – 69 (z toho dívek: 31)
prospěli s vyznamenáním: 36 (z toho dívek: 21) - 26 (z toho dívek: 13) – 36 (z toho
dívek: 20) – 39 (z toho dívek: 26) – 51 (z toho dívek: 27)
celkový průměr: 1,65 – 1,80 – 1,64 – 1,61 – 1,65
26
CELKEM 1.- 9. ROČNÍK: ŠKOLNÍ ROK 2009/2010, ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
ZVÝRAZNĚN ŽLUTĚ, ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZVÝRAZNĚN ZELENĚ,
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZVÝRAZNĚN MODŘE, ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
ZVÝRAZNĚNO ČERVENĚ
POČET TŘÍD: 15 – 15 – 15 – 17 - 18
POČET ŽÁKŮ: 291 (Z TOHO DÍVEK: 126) - 314 (Z TOHO DÍVEK 140) –
319 (Z TOHO DÍVEK: 145) – 348 (Z TOHO DÍVEK: 166) – 379 (Z TOHO
DÍVEK: 182)
NEPROSPĚLI: 2 (Z TOHO DÍVEK: 1) – 2 (Z TOHO DÍVEK: 1) – 0 (Z TOHO
DÍVEK: 0) – 0 (Z TOHO DÍVEK: 0) – 0 (Z TOHO DÍVEK: 0)
PROSPĚLI: 89 (Z TOHO DÍVEK: 31) - 97 (Z TOHO DÍVEK: 34) –
88 (Z TOHO DÍVEK: 24) – 89 (Z TOHO DÍVEK: 36) – 82 (Z TOHO DÍVEK:
39)
PROSPĚLI S VYZNAMENÁNÍM: 200 (Z TOHO DÍVEK: 94) - 215 (Z TOHO
DÍVEK: 105) – 231 (Z TOHO DÍVEK: 121) – 259 (Z TOHO DÍVEK: 130) – 297
(Z TOHO DÍVEK: 143)
CELKOVÝ PRŮMĚR: 1,43 – 1,49 – 1,40 – 1,39 – 1,39
f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a prevenci rizikového chování
Prevence rizikového chování žáků a sociálně patologických jevů je obsažena ve
Školním vzdělávacím programu Základní školy Praha-Petrovice. V 1.– 9. ročníku je
program prevence rizikového chování žáků a prevence sociálně patologických jevů
obsažen zejména ve vyučovacích předmětech Prvouka, Přírodověda a Přírodopis.
Prvky prevence rizikového chování žáků a výskytu sociálně patologických jevů jsou
také ve vyučovacích předmětech Český jazyk a literatura, Hudební výchova,
Výtvarná výchova, Tělesná výchova a Sportovní hry.
27
PŘÍRODOVĚDA 4. - 5. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co
žák umí/
Učivo
Žák:… učí se vhodně argumentovat, chovat se asertivně, být
empatický, účastní se modelových situací zaměřených na nácvik
dovedností, jak odmítat různé návykové látky, učí se rozpoznávat
možná nebezpečí, seznamuje se s asertivním řešením, dokáže říci
jednoznačně ne, rozpozná možná nebezpečí ohrožující zdraví, zná
svá práva, ví, na koho se může obrátit v krizové situaci (kontaktní
osoby a důležitá čísla )
Žák:…
uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, Péče o zdraví, zdravá výživa,
gamblerství, úměrně k svému věku se orientuje v bezpečných návykové látky a zdraví, osobní
způsobech sexuálního chování, zná svoje základní práva a povinnosti bezpečí
– týrání, zneužívání, šikana, dokáže zjistit a použít telefonní číslo
linky důvěry, krizového centra, řídí se pravidly telefonování na tyto
instituce, zná význam pojmu terorismus a rasismus, zná zásady
bezpečného chování v různém prostředí – škola, domov, styk
s cizími osobami
PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK - Školní výstupy
Žák:……umí se chránit před pohlavními chorobami, hodnotí
význam zdraví a potřebu jeho ochrany, vysvětlí imunitu a ví o
nebezpečí drog, předvede základní způsoby poskytnutí první pomoci
Učivo
­ zdraví a nemoc
Přehled jednotlivých preventivních akcí ve školním roce 2013/2014 (v návaznosti
na prevenci uskutečněnou v předchozích letech):
V roce 2012 se uskutečnily přednášky MP Praha - V přednášce s názvem Autorská
práva se věnovali problematice používání materiálů z internetu, zneužívání osobních
údajů, fotografií, audio i videonahrávek. Dívky absolvovaly přednášku Jak se nestát
obětí znásilnění. Následně byla v 7. ročníku na programu Kyberšikana - problematika
šikany po internetu, zneužívání osobních údajů, fotografií, audio i videonahrávek.
V 9. ročníku byla pro chlapce zařazena přednáška s názvem Domácí násilí a pro
dívky Jak se nestát obětí znásilnění.
Přednášky z oblasti prevence sociálně patologických jevů - Naše škola i letos
využila nabídku organizace ACET (AIDS Care, Education and Training) ČR.
V sedmém ročníku měla přednáška název „Partnerské vztahy, láska … a taky
trochu sex“. Byla zde řeč o budování kvalitních přátelských, ale i partnerských
28
vztahů, kritériích výběru partnera, rizikových faktorech výběru partnera. Žáci
dále rozebírali rozdílnost sexuality muže a ženy a etapy budování vztahů.
Pro osmý ročník bylo připraveno téma „Sex, AIDS a vztahy“. Žáci se dozvěděli
informace o způsobu šíření HIV, poznali aktuální statistiky o počtu nakažených, byli
seznámeni se situací u nás a ve světě, s rizikovým chováním, způsoby přenosu HIV,
rozdílem mezi HIV a AIDS a s doporučenou prevencí.
Návštěva Policie České republiky - Žáci prvního stupně se vydali na výlet na
Císařský ostrov, kde sídlí Oddělení služební hipologie Policie České republiky
v Praze (dříve jízdní policie). Toto oddělení zabezpečuje výcvik a využití služebních
koní při ochraně veřejného pořádku, pátracích akcích v obtížném terénu, při
zákrocích proti agresivnímu davu. Koně také skvěle reprezentují pražskou policii při
různých slavnostních událostech. Standardním plemenem, které se pro tento výcvik
využívá, je český teplokrevník. Děti měly možnost prohlédnout si stáje, výstroj
a ochranné pomůcky, které se při výcviku koní používají. Žáci sledovali výcvik čtyř
teplokrevníků, jejich reakce na pohyb, hluk, dým, oheň, na střelbu. Pozorovali jsme,
jak umí překonávat různé překážky. Před návštěvou tohoto policejního oddělení si
děti jen těžko uměly představit, jak náročným výcvikem musí koně projít, než jsou
nasazeni do policejní akce.
Ukázka první pomoci - Zavítali k nám studentky střední zdravotnické školy, aby
nám ukázaly jak správně poskytnout první pomoc v různých situacích. Po krátkém
všeobecném úvodu jsme si na figuríně vyzkoušeli masáž srdce a dýchání z plic do
plic. Poté jsme vysvětlovali a řešili různé situace. Děvčata byla velmi milá a trpělivá
a dětem odpovídala na všetečné otázky.
„Malý kriminalista“ - Jako v Dobrodružství kriminalistiky si mohli připadat žáci
čtvrtých tříd při přednášce Městské policie Praha „Malý kriminalista“. Slyšeli nejen
o dějinách kriminalistky, ale dozvěděli se, čeho si mají všímat, když se stanou svědky
trestné činnosti. Za to, že se jim podařilo sestavit přibližnou podobu „podezřelé“
osoby, obdrželi průkaz mladého kriminalisty.
Přednášky MP Praha V roce 2012 jsme navázali na tradici přednášek Městské
policie hl. m. Prahy. Na druhém stupni se přednášky věnovaly následujícím tématům:
6. ročník – Šikana, Zdravotní výchova,
7. ročník – Kriminalita dětí, Zdravotní výchova,
8. ročník – Drogy a související zdravotní výchova,
9. ročník – Základy právního vědomí, Požární prevence.
Přednáška Policie ČR Do naší školy zavítali zástupci Policie ČR. Děti se seznámily
s posláním policie, prohlédly si policejní výzbroj i výstroj. Povídaly si o různých
29
nebezpečných situacích a jejich řešeních, také jak si zapamatovat důležitá
telefonní čísla. Na závěr dostaly dárečky.
„Péťa sám doma“ - program městské policie připravený pro první ročník. V příběhu
o Péťovi se děti seznámily se situací, kdy budou samy doma a jak se zachovat, kdyby
někdo volal nebo zvonil. Některé situace si také vyzkoušely. Opět si připomněly
důležitá telefonní čísla.
„Bezpečné chování“ S příslušníky Městské policie Praha jsme si povídali
o bezpečném chování ve škole a hlavně mimo ni. Společně jsme pak odpověděli na
otázky v malém testu, kde se ukázalo, jestli jsme si z našeho povídání něco
zapamatovali.
„Bezpečná práce s internetem“ Žáci se seznámili s bezpečnostními pravidly při
práci s internetem. Zajímavým vyprávěním i příklady z běžného života byli žáci
poučeni o nebezpečnosti poskytovat své osobní informace cizím osobám, sjednávat si
schůzky s nimi či umisťovat své fotografie na facebook.
Preventivní program MP hl. m. Prahy – První pomoc Tento program měl dvě
části – teoretickou a praktickou. Náš zájem vyhrála praktická část, kdy jsme zkoušeli
různé způsoby obvazování a ošetřování drobných poranění. Žáci si teoreticky
i prakticky vyzkoušeli, jak mají obvazovat rány, dávat první pomoc, zkusili si umělé
dýchání na modelu člověka. Další cyklus přednášek nás čeká na jaře, kdy se
uskuteční přednášky týkající se bezpečného chování v různých situacích.
Soutěž mladých zdravotníků Družstvo dívek se zúčastnilo soutěže Hlídek mladých
zdravotníků ČČK. Naše děvčata zde obsadila krásné 3. místo. Na devíti stanovištích
ošetřovaly různá zranění pomocí standardního i improvizovaného materiálu,
předvedly transportní metody i množství obvazových technik. Získané znalosti jim
budou v životě jistě užitečné.
Dopoledne s Policií ČR Na školním hřišti se sešla celá škola a sledovala ukázku
zásahové jednotky nebo pasivní či aktivní odpor při zatýkání. Děti se seznámily
s posláním policie, prohlédly si policejní výzbroj i výstroj. Povídaly si o různých
nebezpečných situacích a jejich řešeních, také jak si zapamatovat důležitá telefonní
čísla. Na závěr si všichni mohli zbraně a jednotlivé části výstroje vyzkoušet.
Jak si nenechat ublížit Žáci 6. ročníku se při přednášce Městské policie Praha, která
se jmenovala Jak si nenechat ublížit, seznámili se zásadami bezpečného chování při
kontaktu s cizími lidmi a jak omezit rizika stání se obětí trestného činu.
Bezpečně do školy Pracovníci Městské policie ČR v přednášce Povinnosti chodce
v silničním provozu zábavnou formou žáky poučili o pravidlech silničního provozu.
Seznámili se také s dopravními značkami.
30
Přednášky Městské police ČR v roce 2013
1., 2. třídy Povinnosti chodce v silničním provozu
3. třídy Základy bezpečného chování v silničním provozu
4. třídy Povinnosti cyklisty
Návštěva soudu 16. 1. 2013 - Žáci sedmého ročníku navštívili Městský soud pro
Prahu 2 ve Slezské ulici. Byli přítomni dvou ujednání soudu, samosoudce žákům
vysvětlil vše o chodu soudu i to, jaké případy tento soud řeší.
Právní vědomí Žáci devátého ročníku absolvovali přednášku s názvem Právní
vědomí. Strážníci Městské policie hl. m. Praha je seznámili se základními paragrafy
a situacemi, se kterými se mohou setkat jako částečně trestně odpovědní.
Soutěž mladých zdravotníků 26. 4. 2013 jsme se zúčastnili oblastní soutěže Hlídek
mladých zdravotníků. Celou akci organizoval oblastní spolek Českého červeného
kříže. Zúčastněné „hlídky“ měly za úkol účinně poskytnout první pomoc
v modelových situacích na připravených figurantech. Bylo třeba předvést příklady
obvazových technik – šátkové, obinadlové i náplasťové obvazy, příklady transportu
a polohování postižených. Družstvo ZŠ Praha-Petrovice nakonec obsadilo výborné
druhé místo.
Bolest jménem šikana 27. 5. 2013 – V naší škole se v rámci prevence sociálně
patologických jevů uskutečnila přednáška s názvem „Bolest jménem šikana“, které se
zúčastnili žáci sedmého a osmého ročníku. Přednášející Mgr. V. Vácha z občanského
sdružení ACET zopakoval žákům: co je šikana, jak vzniká, koho ohrožuje a jak se jí
bránit. V prezentaci se zaměřil na psychologické, sociální a osobnostní dopady
šikany. Rozhodně žáky upoutal částí kyberšikana, kdy si většina uvědomila, že
nevinný žert může přejít v krutou šikanu pomocí sociálních sítí.
Soutěž mladých zdravotníků Ve středu 16. dubna 2014 se naše škola zúčastnila
soutěže Hlídek mladých zdravotníků Českého červeného kříže, kde naše pětičlenné
družstvo obsadilo 3. místo. Soutěžilo se na několika stanovištích v praktickém
ošetření různých zranění a provedení první pomoci například při epileptickém
záchvatu, otevřené zlomenině, či zasažení elektrickým proudem. Soutěžící museli
zvládnout přepravu raněného i základní obvazové techniky. Pro všechny účastníky
jsou získané dovednosti dobrou zkušeností do dalšího života.
Přednášky občanského sdružení „Ztracené děti“ 19. března 2014 proběhly ve
všech třídách preventivní přednášky, které pro žáky základních škol připravilo
občanské sdružení Ztracené děti. Lektoři si s žáky povídali o bezpečném chování
31
v elektronickém světě a o kyberšikaně. Na programu byly také základy právního
vědomí a diskutovalo se o tom, jak se nestát pachatelem provinění ani obětí trestného
činu.
g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
:
…
………
Studium pro ředitele škol a školských zařízení – Manažerské přípravné studium,
dvouleté studium, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Myslíkova 7,
Praha 1, dva pracovníci, oba úspěšně ukončeno.
Vzdělávací program pro učitele – Výchovné poradce, dvouleté studium, Univerzita
Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, jeden pracovník úspěšně ukončil a získal titul
učitel – výchovný poradce.
Vzdělávací program pro učitele – Výchovný poradce, dvouleté studium, UK Praha,
Pedagogická fakulta, jeden pracovník studuje.
Školní metodik prevence – dvouleté studium, Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, jeden pracovník, úspěšně ukončeno.
Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dvouleté
studium k prohlubování odborné kvalifikace, Vyšší odborná škola pedagogická
a sociální, Evropská 33, Praha 6.
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy, program
CŽV, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, jeden pracovník
pokračuje,
Učitelství pro 1. stupeň základní školy, program CŽV, Pedagogická fakulta
Západočeské univerzity v Plzni,
Obor Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta MU Brno, jeden pracovník
pokračuje.
Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava, roční studium k prohlubování
odborné kvalifikace, DYS-Centrum Praha o.s., Stejskalova 9, Praha 8, jeden
pracovník, úspěšně ukončeno.
Finanční vzdělávání na 1. a na 2. stupni základní školy, dva semináře vzdělávacího
programu akreditovaného MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
32
pracovníků Agentury Majestic, v.o.s., nám. 14. října 1307/2, Praha 5, všichni učitelé
prvního i druhého stupně ZŠ Praha-Petrovice.
Prevence ve škole – jak pracovat s dětmi s výchovnými problémy, tematicky
zaměřeno: Jak vést dospívající, aby uměli řešit své krizové stavy, metodický seminář
akreditovaný MŠMT, PRAVALIS, Táborská 45/421, Praha 4, jeden pracovník.
Právo ve škole, vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, jeden pracovník.
Pohybové hry s hudbou, vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací instituce TANDAM,
Hradec Králové, jeden pracovník.
Podzimní zpívání, vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací instituce TANDEM, Hradec
Králové, jeden pracovník.
Kurz instruktorů lyžování, místo Kaprun (Rakousko), akreditováno MŠMT, AZ
Centrum Havlíčkův Brod, jeden pracovník.
h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: xxxxx xx
xxxxxxx
xxx
Kalendář mimoškolních akcí a aktivit ve školním roce 2013/2014 Základní školy
Praha-Petrovice - 1. stupeň a školní družina, uspořádání jednotlivých aktivit
postupně – červen 2014- září 2013:
Ozdravný pobyt Kašperské Hory – 2. M + 3. M Žáci 2. M a 3. M se účastnili
ozdravného pobytu v Kašperských Horách. V krásném prostředí šumavské přírody
prožili týden plný her a dobrodružství, výletů a objevování. Prošli se po Zlatokupecké
stezce a podél horního toku řeky Vydry. Navštívili hrad Kašperk a Muzeum Šumavy.
Prostřednictvím her a soutěží se učili, jak být dobrými kamarády a umět „táhnout za
jeden provaz“. (30. 5.- 6. 6. 2014)
Ozdravný pobyt Doubice – 4. A Celý týden od 6. 6. do 13. 6. 2014 běhali a chodili
všichni chlapci a dívky ze 4. A mezi vysokými pískovcovými skalami, plavili se na
lodičkách po řece Kamenici, stříleli z luku i ze vzduchovky. V hlubokých lesích
hledali ukrytý „poklad“, koupali se, slunili, brouzdali se v ledové vodě horského
potoka, opékali buřty na táborovém ohni, sportovali na hřišti, obdivovali přírodu
v Národním parku České Švýcarsko v samém srdci krásných Lužických hor. Jediné,
co se nám nepodařilo – přenocovat v lese „pod širákem“, po dvouhodinovém boji
s komáry a muškami jsme museli uznat, že lesní havěť nad námi zvítězila a ústup
z lesa se spíše podobal úprku do penzionu Hubertus, kde jsme byli ubytováni. Zavřeli
33
jsme okna i dveře, zamkli jsme, protože jistota je jistota, vklouzli jsme pod deky do
postelí a mušky i komáři zůstali venku.
34
Ozdravný pobyt Plavy – 1. A Žáci a žákyně z 1. A strávili několik dní v penzionu
Maxík v Plavech u Železného Brodu. Pobytem je provázela hra Maxíkovo putování,
kdy děti plnily úkoly, které jim připravil tajemný Muhu – vládce Jizerských hor.
Nechyběl pobyt v lese, na dětském hřišti a na zahradě, děti si užily vodní radovánky,
zmrzlinu, mnohá překvapení týmu penzionu Maxík, vyrábění triček, tvoření
s keramickou hlínou, putování údolím řeky Kamenice, zdolání zříceniny hradu
Návarov, jízdu vlakem, pečení buřtů, zpívání za doprovodu kytar, hledání pokladu,
disko a spoustu her. (9. 6.-13. 6. 2014)
Hurá do opery – 4. třídy Zastávkou na cestě po operním světě byla francouzská
opera. Zazněly části z opery Faust a Markétka a z opery Carmen. (16. 6. 2014)
35
Výlet do Zrcadlové kozy – Žáci 2. M se vydali na třídenní pobyt do Českého ráje,
do penzionu Zrcadlová koza. Cílem výletu bylo loučení s druhou třídou
(sebehodnocení a sebereflexe), pobyt v přírodě, turistika. Vyprávěli jsme si o našich
společných zážitcích, pozorovali letní přírodu (v lese, na louce, u vody) a opékali
buřty. V penzionu a v okolí se nám líbí, pan kuchař výborně vaří a peče, paní vedoucí
je na nás milá. Teď už se ale těšíme na prázdniny, potom do třetí třídy a v září opět
hurá do na naší Zrcadlové kozy. (16. 6.-18. 6.)
36
Turnaj šesti míčů V letošním roce Turnaj šesti míčů „rozhýbal“ 222 dětí z 1. stupně.
S neuvěřitelnou energií dávaly góly při fotbalu či florbalu, s přesností střílely koše
v basketbalu, profesionálně smečovaly při přehazované a z herního zápalu při
vybíjené byla cítit radostná a přátelská atmosféra. A o tu šlo především (19. 6. 2014).
37
38
Den strážců pralesa Třída 4. M se přihlásila do velké etapové hry „Staň se strážcem
pralesa“. V první etapě bylo naším úkolem nasbírat do konce května co nejvíce
„vysloužilých“ mobilních telefonů. Podařilo se nám přinést 42 kusů mobilů, to nám
zajistilo status Stříbrného strážce pralesa a vstup do ZOO za 30 korun. U hlavního
vchodu jsme obdrželi mapu herních stanovišť a pak hurá za zvířátky a zábavou.
Celkem jsme v ZOO strávili šest hodin, pořídili mnoho fotografií a pomohli dobré
věci. (18. 6. 2014)
Zahradní slavnost a spaní ve škole Rozloučení se školou a přivítání léta je ideální
příležitost pro zahradní slavnost – vzájemné setkávání žáků, pracovníků školy
a rodičů. Všichni se sešli 19.6. 2014 v „malé škole“. Žáci 1. M zahráli kratičkou
pohádku, společně se „čtvrťáky“ zazpívali písničky za doprovodu kytary. Pro děti
byly připraveny soutěže a sladké odměny, pro všechny pak „studené dobroty“,
kterými nás zásobili ochotní rodiče. Počasí nás nezklamalo a nálada byla tradičně
výborná.
39
Opera Čarokraj V pondělí 23.6. se žáci 4. tříd společně s 5. A vypravili do
Čarokraje. Kromě slavnosti tajemných zvířat a bytostí jsme navštívili i podzemí
Národního divadla. Během nevšední, vtipné a divadelně působivé inscenace, která
vznikla podle knihy anglického spisovatele Geralda Durella „Mluvící balík“, děti
pronikly do říše Fantazie, která je zmítána vnitřními spory a v níž je potřeba nastolit
spravedlnost a pořádek.
Výlet Karlštejn Závěr školního roku patří výletům, žáci čtvrtých tříd se rozjeli na
hrad Karlštejn, který nechal vybudovat český král a římský císař Karel IV. jako místo
uložení královských pokladů. Prošli jsme si soukromé a reprezentační prostory císaře
Karla IV., Císařský palác, spodní podlaží Mariánské věže – např. Rytířský sál s kaplí
sv. Mikuláše, Mariánské nádvoří, Karlovu ložnici s kaplí sv.Václava, Hodovní síň či
40
klenotnici, kde jsme obdivovali vystavenou kopii Svatováclavské koruny.
(25. 6. 2014)
41
Další akce Divadlo Kocour Modroočko 1. M, 1. B. Ozdravný pobyt Itálie 5. A.
ZOO Praha 1. B.
Květen
Hurá do opery Italská opera byla náplní pátého setkání v cyklu Hurá do opery. Žáci
čtvrtých tříd měli možnost zaposlouchat se do smutných tónů jedné z nejznámějších
oper Giuseppe Verdiho „La Traviata“. Ukázka scénické hudby pod vedením pana
dirigenta Adolfa Melichara vyplnila malou přestávku, potřebnou k přestavbě kulis.
V druhé části programu jsme se pobavili a zasmáli u patrně nejznámější opery
Gioacchina Rossiniho „Lazebník sevillský“. (5. 5. 2014)
42
Mc Donald´s cup Obvodní kolo Mc Donald´s cup v minifotbalu kategorie I. (žáci
1.- 3. tříd) se konalo 29. 4. 2014 na tréninkovém fotbalovém hřišti Slavia Praha. Náš
tým plný nováčků si postupně zahrál se ZŠ Hostýnská, ZŠ Olešská a ZŠ Karla Čapka.
Na vítězství jsme nedosáhli, ale o hezké fotbalové situace a góly nebyla nouze.
Kategorie II. (žáci 4.-5. tříd) hrála své obvodní kolo za pěkného počasí. V těžké
skupině se ZŠ Eden, ZŠ U Roháčových kasáren, ZŠ Olešská, ZŠ Švehlova jsme
skončili celkově na šestém místě z deseti účastníků. (6. 5. 2014)
Ozdravný pobyt 3. A – Javorník V týdnu 11.-16. května byla třída 3. A na
ozdravném pobytu v hotelu Krásná Vyhlídka na Javorníku. Přestože nám počasí
nepřálo, byla zima, pršelo a padaly kroupy, pobyt jsme si v nádherné přírodě užili.
Navštívili jsme Klostermannovu rozhlednu, kapličku sv. Antonína, Měsíční
i Královský kámen a Divotvornou horu. O bytostech šumavského kraje nám vyprávěl
autor pohádkových příběhů pan Hynek Klimek.
43
Petrovičtí hráči České dámy ovládli republiku Reprezentanti Základní školy
Praha-Petrovice Ondřej Vojta, třída 8. A, Martin Náhlovský, 9. A, Karel Nytra, 8. A,
František Manžel, 5. A, Adam Petrášek, 1. M, Filip Mádl, 3. M, obhajovali tradičně
velmi dobrá umístění v České dámě ve finále přeboru pražských škol 16. května.
Dobré jméno naší školy nejen obhájili, ale překonali všechna očekávání i nejtajnější
sny. Ve finále přeboru pražských škol v České dámě 2014 naši reprezentanti získali
pro ZŠ Praha-Petrovice 1. místo v celkovém hodnocení škol. Při hodnocení
jednotlivců byl v kategorii mladších žáků reprezentant naší školy žák 5. A František
Manžel na 2. místě a reprezentant ZŠ Praha-Petrovice v kategorii starších žáků
Ondřej Vojta, žák 8. A, dokonce na 1. místě. Tím ale série úspěchů a skvělých
výkonů naší reprezentace neskončila. Ondřej Vojta postoupil až do republikového
44
kola, které vyhrál, umístil se na 1. místě. Je tedy nyní úřadujícím mistrem České
republiky v České dámě. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.(16. 5. 2014)
Ozdravný pobyt 2. A + 2.B – Jizerské hory Žáci třídy 2. A a 2. B letos vyjeli na
ozdravný pobyt do Janova nad Nisou. Pension Pod Vlekem byl hned u lesa, a tak děti
45
mohly řádně užívat čerstvého vzduchu. Pobyt jim zpříjemnily různé hry a soutěže,
které paní učitelky a vychovatelky připravily. Počasí bylo příznivé, a tak jsme
navštívili blízké rozhledny „Královku“ a „Slovanku“ i Josefodolskou přehradu.
Překvapila nás také místní „Mini ZOO“, kde se děti povozily na ponících. Celodenní
výlet do liberecké ZOO, který si žáci předem naplánovali, se také velmi vydařil.
V závěru pobytu přišel do penzionu člen Horské služby se svým záchranářským psem
Yahoo, který nás doslova uchvátil svými schopnostmi. (23.-30. 5. 2014)
46
Ozdravný pobyt 1. M + 4. E – Kašperské Hory Letošní ozdravný pobyt si užili
žáci 4. E s mladšími kamarády z 1. M. Společně podnikli výlet na hrad Kašperk –
„prvňáčci“ byli pasováni na rytíře a dvorní dámy, „čtvrťáci“ si zahráli na stavitele
hradu. Cestou na hrad vyšplhali na rozhlednu Sedlo, odkud byl úžasný výhled na
47
krásnou šumavskou krajinu. Program byl velmi pestrý – Den kostelů, Závody
historických vozidel, Muzeum hraček a motocyklů, Dobrodružná výprava po cestách
zlatokopů. Nechyběla ani diskotéka a návštěva cukrárny. (23.-30. 5.)
Duben
Zdravá Pětka
48
Zdravá Pětka je celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy.
Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři
Zdravé Pětky seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého
stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy.
Žáci 1. M, 2. M, 3. M, 4. E prožili s lektorkou Zdravé Pětky Mgr. Jitkou Pokornou
dvě příjemná dopoledne, dozvěděli se mnoho užitečných informací.
49
Petrovická pomlázka Program zahájili ve 14 hodin žáci prvních tříd. Zájemci si
mohli v obou budovách školy prohlédnout výstavy zdařilých prací žáků. Také si
mohli vybrat a koupit některý z výrobků – perníčky, oseníčka, pomlázky,… Proběhla
soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici a nejchutnějšího velikonočního beránka.
(15. 4. 2014)
50
Škola nanečisto Druhá škola nanečisto byla již tradičně pod taktovkou zkušené
speciální pedagožky Mgr. Alice Vlčkové. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče byla
připravená celá řada aktivit, kterými lze rozvíjet dovednosti potřebné k úspěšnému
zdolávání školních povinností. Součástí „dílen“ bylo doporučení odborné literatury,
vhodných pomůcek a materiálů. „Prvňáčci“ si mohli zkusit individuální diagnostický
nácvik správného sezení a úchopu tužky. (23.-24. 4. 2014)
Čarodějnické vyučování a spaní ve škole V úterý zažili žáci 1. M a 2. M netradiční
vyučování. Třídy se proměnily v učebny pro čarodějnice a čaroděje. Vyučování se
odehrávalo v čarodějnickém duchu – žáci se učili čarodějnické říkanky, písničky,
vyplňovali testy z českého jazyka, počítali a vybarvovali obrázky. Odpoledne se
zúčastnili na školním hřišti Pálení čarodějnic, kde soutěžili a závodili v různých
disciplínách, za které byli odměněni. Potom byl zapálen oheň s čarodějnicí. Večer si
děti společně hrály, tancovaly a povídaly. Spaní ve škole bylo báječné a už teď se
těšíme na další.
Divadelní představení Tři mušketýři Dne 30. 4. 2014 navštívily třídy 4. A a 5. A
Divadlo U Hasičů, kde zhlédly představení Tři mušketýři. Byla to velmi zdařilá
hudební komedie o velkém přátelství pod heslem „Jeden za všechny a všichni za
jednoho“. Všem dětem se představení velmi líbilo.
Březen
Tonda Obal na cestách – třídění odpadů Program o třídění odpadů tentokrát
představoval ukázky drobných předmětů a výrobků z recyklovaných materiálů,
například výrobu mikin, výplní spacáků, polštářů. Žáci si názorně uvědomili, že
třídění odpadů tak, jak jsme na naší škole zvyklí, má skutečně pro životní prostředí
nesmírný význam. Na závěr si i sami vyzkoušeli několik odpadů roztřídit. (3.-5. 3.
2014)
Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského Žáci 4. E
a 4. M navštívili historické budovy ze 14. století – dům U Zlatého slunce a dům
U Zlatého šífu, kde sídlí Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A.
Komenského. Muzeum vzniklo v roce 1892 a dokumentuje historické tradice českého
školství a pedagogiky. Patří mezi nejstarší muzea v České republice. Při prohlídce
stálé expozice s názvem „Odkaz Jana Amose Komenského“ jsme si zopakovali
některé momenty české historie, vyzkoušeli jsme si, jak vypadalo písmo hlaholice,
měli jsme možnost usednout do starých školních lavic a také si vyzkoušet psaní
husím brkem. Na výstavě „Hurá do školy“ jsme si prohlédli rozsáhlou sbírku
Slabikářů, a to nejen českých, ale také německých, anglických, italských,
maďarských, holandských, tureckých. Součástí výstavy jsou didaktické obrazy
určené k výuce abecedy, počítání či krasopisu, školní nábytek, aktovky, penály,
písanky, psací potřeby. (11. 3.)
51
Návštěva knihovny Ve středu 12. 3. 2014 navštívili žáci třídy 2. A a 2. B Knihovnu
v Petrovicích. Pracovnice knihovny si pro nás připravila program o pranostikách
a příslovích. Toto téma bylo pro žáky zajímavé a zábavné, a proto se sami s chutí
zapojili. Vysvětlovali a hádali, co které přísloví či rčení znamená. Sami znali hlavně
pranostiky o jaru. Na závěr si jedno přísloví namalovali a vzájemně hodnotili, jak se
52
jim podařilo vystihnout jeho význam. Nemohli jsme opomenout prohlídku knih,
kterou mají žáci v oblibě, protože je výbornou inspirací pro jejich výběr četby.
Vycházku do Kunratického lesa a k Novému hradu si v pátek v jarním slunečném
počasí užilo 27 chlapců a dívek ze třídy 5. A. Po pěším putování cestou necestou
Kunratickým lesem od stanice metra Roztyly a pěti svačinách jsme všichni dorazili
na skalnatý kopec, který je obtékán Kunratickým potokem, a před námi se mezi
stromy objevila zřícenina středověkého hradu. Tento hrad nazývaný Nový hrad
(někdy též Nový hrádek nebo pouze Hrádek) dal postavit v roce 1411 král Václav IV.
Nový hrad byl tvořen dvěma paláci a hranolovou věží se dvěma vstupními branami,
opevnění se skládalo z hradeb a hlubokého příkopu. Zakladatel a stavitel hradu král
Václav IV. na tomto svém hradu nejen často pobýval, ale i zde zemřel – a to už
v roce 1419, tedy necelých sedm let po dokončení stavby hradu. V roce 1421 byl
Nový hrad dobyt husitskými vojsky, zapálen a pobořen. Všichni jsme obdivovali
stále ještě zachovalé silné kamenné zdi, ale i nově postavený dřevěný most, který
vede přes velmi hluboký příkop a spojuje někdejší neopevněné předhradí a trosky
hradu. Po několika malých zastávkách jsme došli ke stanici metra a dojeli zpět ke
škole. (21. 3.)
Škola nanečisto V obou budovách se uskutečnila pro naše budoucí prvňáčky Škola
nanečisto. Zatímco rodiče získávali důležité informace od vedení školy a pracovnic
pedagogicko-psychologické poradny, děti zasedly do lavic jako skuteční žáci. Po
vzájemném seznámení a popovídání s paní učitelkou si děti prohlédly třídu a pustily
se do učení. Žáčci toho stihli opravdu mnoho. Kreslili, stříhali, skládali, lepili, stihli si
i zazpívat, naučit se říkanku, hlásit se a odpovídat na otázky jako skuteční žáci. Na
konci hodiny ukázali rodičům s radostí obrázek, který vytvořili. (24.–25. 3.)
Petrovický šplhavec ZŠ Praha–Petrovice 27. 3. pořádala ve spolupráci s Klubem
přátel dětí a mládeže již 3. ročník soutěže „Petrovický šplhavec“. Výborné výkony
předvedlo všech 85 zúčastněných, možná i díky ohlušující podpoře spolužáků.
Kategorie I. ročník dívky
1. místo Nikola Kulhánková 1. A
2. místo Valentýna Kubisková 1. A
3. místo Lucie Menclová
1. B
Kategorie I. ročník hoši
1. místo Marek Sedliský 1. A
2. místo Tomáš Havelka 1. A
3. místo Jakub Munk
1. B
53
Kategorie II. a III. ročník dívky
1. místo Evelin Bendová 3. M
2. místo Milena Dolečková 2. B
3. místo Melina Pitts
3. A
Kategorie II. a III. ročník hoši
1. místo Jan Lazar
3. A
2. místo Tomáš Ivanski 2. A
3. místo Arsenij Dunajev 2. B
Kategorie IV. a V. ročník dívky
1. místo Tereza Logojdová 5. A
2. místo Julie Kovářová
4. E
3. místo Julie Provazníková 4. M
Kategorie IV. a V. ročník hoši
1. místo Vít Lauer 5. A
2. místo Radim Brož 4. A
54
Ozdravný pobyt Dvoračky s laskavým a vstřícným personálem nás nezklamaly,
počasí se umoudřilo a ze smíšené skupiny („šesťáci, čtvrťáci, třeťáci, druháci
a prvňáčci“) se vyklubal perfektně fungující tým. Společně jsme podnikli několik
turistických vycházek, dozvěděli se z úst povolaných o obranném systému našeho
pohraničí a o stavbě bunkrů. Navštívili jsme nejstarší sklárnu ve střední Evropě
v Harrachově a vrcholové družstvo zdatných turistů zavzpomínalo na výročí Hanče
a Vrbaty u Vrbatovy boudy. (16.- 23. 3. 2014)
Únor
Výchovný koncert Škola písničkou Žáci a žákyně dostali hudební pořad „Škola
písničkou“ jako dárek k pololetnímu vysvědčení od svých učitelů, učitelek a ředitele
školy. Naštěstí ale nezpíval ředitel školy. Písničky zazněly v podání zpěvačky
Kristýny Peterkové, zpěváka a hudebního skladatele Karla Maříka a jejich
doprovodné skupiny. Celý koncert se líbil nejen dětem, ty byly nadšené, ale i všem
přítomným pedagogům. Hned od začátku koncertu panovala v sále Domu občanské
vybavenosti báječná a milá atmosféra, nechyběl humor, bezprostřední a vstřícná
odezva zpěvačky i zpěváka na reakce dětských posluchačů. Myslím, že všechny děti
se cítily báječně, uvolněně a radostně si zpívaly refrény společně s Kristýnou
Peterkovou a Karlem Maříkem. Dokonalý hudební zážitek je ale určitě i zásluha
doprovodné skupiny, která hrála na klávesové nástroje, sólovou kytaru, basu, bicí
a na dechové nástroje. (4. 2. 2014)
55
Hurá do opery - 4. třídy Při návštěvě Státní opery v Praze se žáci 4. tříd mohli
zaposlouchat do tónů německých oper. Ve zkrácených verzích jsme slyšeli opery
Orfeus a Kouzelná flétna. O přestávce mezi představeními nás pan scénograf
seznámil se svou profesí. V soutěži „O nejkrásnějšího vodníka z opery Rusalka“ se
na třetím místě umístil Matěj Jambor ze 4. M a na 2. místě Tina Jelínková ze 4. E.
(10. 2. 2014)
56
Turnaj v České dámě Základní škola Praha-Petrovice uspořádala pro své žáky
a žákyně celoškolní turnaj v České dámě. Turnaj se hrál a hodnotil ve dvou
kategoriích, mladší hráči, chlapci a dívky z 1.-5. ročníku naší školy, a starší hráči,
chlapci a dívky z 6.-9. ročníku. Hráči z obou kategorií se utkali 10. února 2014.
V
kategorii mladších hráčů se utkalo celkem 23 chlapců a dívek a medaile byly rozdány
takto:
1.
2.
3.
4.
místo: František Manžel, třída 5. A,
místo: Adam Petrášek, třída 1. M,
místo: Filip Mádl, třída 3. M,
místo: Kryštof Doleček, třída 5. A.
V kategorii starších hráčů soupeřilo 22 chlapců a dívek a finále dopadlo následovně:
1.
2.
3.
4.
místo: Ondřej Vojta, třída 8. A,
místo: Martin Náhlovský, třída 9. A,
místo: Karel Nytra, třída 8. A,
místo: Jan Gabaš, třída 6. A.
Děkujeme všem 45 účastníkům celoškolního turnaje za vzornou reprezentaci svých
tříd a věříme, že finalisté, kteří se umístili na 1.-4. místě, budou naši školu úspěšně
reprezentovat v přeboru Prahy 10, případně v celopražském kole. Za organizaci
turnaje děkujeme i touto cestou všem rozhodčím z České federace dámy, a zejména
šestinásobnému republikovému mistrovi v České dámě panu Filipu Karetovi.
Divadelní představení Ferda Mravenec Třídy 2. A a 2. B 19. 2. navštívily Divadlo
U Hasičů. Představení Ferda Mravenec mělo u dětí úspěch díky perfektním výkonům
všech herců a velice zdařilé výpravě.
57
Veselé zoubky Preventivní program zaměřený na žáky našich tří 1. tříd všechny
naučil správný postup při čistění zubů, který si naši prvňáčci zdokonalovali na
modelech lidského chrupu. Jak a proč o své zuby pečovat, co je potřeba dělat pro své
zdraví a správný růst zoubků dětem přiblížily oblíbené postavy prostřednictvím
zábavně vzdělávacího filmu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. (20. 2. 2014)
Planeta Země 3000: Madagaskar – příběh pradávné Lemurie Letošní program
vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 nás zavedl na Madagaskar. Multimediální
projekce fotografií a videosekvencí, doprovodné autentické zvuky, hudba a
komentovaný výklad přenesly žáky 5.-9. ročníku na jedno z nejpodivnějších míst naší
planety. Děti poznaly vyprahlou madagaskarskou savanu, divokou přírodu
s majestátnými baobaby a celou řadou endemických rostlin a živočichů. Uvědomily
si ekologické důsledky kácení deštných pralesů. Emoce vzbuzoval pohled na
nesmírnou chudobu a těžké životní podmínky Malgašů. Největším zážitkem asi bylo
vydat se spolu s domorodými vesničany k hrobce předků a být svědkem pohřebního
rituálu „famadihana“. (21. 2. 2014)
Leden
Návštěva dětí z mateřské školy Ve středu 8. 1. 2014 se přišli do první a druhé třídy
podívat budoucí „prvňáčci“. Nejdříve si prohlédli naši školu. Potom se podívali, jak
to v takové škole chodí při běžné výuce, a dokonce se také do procesu vyučování
sami zapojili. Poznávali písmenka, poslechli si pohádku, cvičili s námi uvolňovací
cviky, počítali, luštili hádanky a zpívali. Na památku si odnesli malý dárek, na jehož
58
výrobě se podíleli. Jistě se jim návštěva ve škole líbila a budou se do první třídy
těšit. Vše jim šlo pěkně „od ruky“ a my už se na ně těšíme při Škole nanečisto, která
proběhne v březnu.
Hurá do opery Při druhé návštěvě Státní opery Praha měli žáci 4. tříd možnost
nahlédnout do zákulisí a dostat se na místa, kam se divák za normálních okolností
nedostane. Děti si prohlédly jeviště, hlediště i orchestřiště historické budovy, šatny,
maskérny, sklad kulis i další místa provozní budovy. Seznámily se s profesí
inspicienta. Prohlídka byla zakončena přehlídkou kostýmů, které si někteří čtvrťáci
mohli vyzkoušet. Jak jim to slušelo, posuďte sami podle fotografií. (13. 1. 2014)
59
Zápis do 1. tříd Ve dnech 15. a 16. ledna 2014 proběhl v obou budovách naší školy
zápis do prvních ročníků. Pro budoucí školáky byla připravena řada zajímavých
úkolů, pro rodiče odborná literatura a dokumenty k vyplnění. Budoucí „prvňáčci“
byli šikovní, všechny úkoly splnili bez chyby. Již se těší na další společné setkání při
Škole nanečisto.
60
61
Peníze, nebo život? V polovině ledna navštívila třída 3. A v Muzeu hl. města Prahy
virtuální pořad k finanční gramotnosti. Při vstupu každý žák obdržel kartu s deseti
korunami. Úkolem bylo projít různá stanoviště a peníze pokud možno vydělat. Žáci
62
mohli peníze uložit na úrok, u bankomatů luštili rébusy, pokusili se otevřít trezor,
zahráli si na úředníky a vyzkoušeli si výměnný obchod nebo nákup zboží. Na závěr
jsme virtuální peníze věnovali na charitu. Vybranou virtuální částku Česká spořitelna
(hlavní sponzor) předá v hotovosti charitativním nadacím. (16. 1. 2014)
Ozdravný pobyt v Strážném u Vrchlabí 4. M + 5. M - Když jsme v neděli přijeli
do Strážného v Krkonoších, první činností bylo koulování. Hned v pondělí nás
„skibusy“ odvezly na lyžování do Herlíkovic, kde byly dobré lyžařské podmínky.
Opravdové zimy jsme se ale dočkali až ve středu. Sníh zasypal Krkonoše a my jsme
si mohli opět zalyžovat. Bylo potřeba připravit se na čtvrteční závody na Bubákově.
Všichni nakonec závod absolvovali a zaslouží si pochvalu za předvedené výkony.
(19.–24. 1. 2014)
63
Matematická olympiáda Obvodní kolo Matematické olympiády v kategorii Z5 se
pro Prahu 10 a Prahu 15 uskutečnilo 22. ledna tradičně na Základní škole Karla
Čapka ve Vršovicích. Na základě úspěšného vyřešení šesti úloh 1. (domácího) kola se
z našich páťáků do soutěže nominovali: Ondřej Kuča, Martina Moravcová a Přemysl
Šulc. Ve Vršovicích měli za úkol během devadesáti minut vyřešit tři soutěžní úlohy.
Soutěže se zúčastnilo v této kategorii 55 „páťáků“ a naši reprezentanti se mezi nimi
rozhodně neztratili. Všichni se stali úspěšnými řešiteli. Získali aspoň polovinu
možných bodů, což se podařilo jen 15 soutěžícím. Ondřej Kuča obsadil 2. místo,
Přemysl Šulc 3. místo a Martina Moravcová skončila čtvrtá. Blahopřejeme a
děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
Divadelní představení Obušku z pytle ven! – vysvědčení Žáci dostali nejen
vysvědčení, ale také pohádku. V sále DOV bylo pro ně připraveno divadelní
představení Obušku z pytle ven. Klasická pohádka byla velmi originálně zpracovaná,
plná známých, ale i překvapujících situací. (30. 1. 2014)
Prosinec
Vánoční svíčkárna v Šestajovicích Žáci třídy 2. A, 2. B, 3. A a 4. A vyjeli
autobusem na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Zde se dozvěděli, jak se vyrábí
svíčky. Vše si mohli prohlédnout a hlavně sami vyzkoušet, což bylo moc prima.
Přestože byl prosinec, sluníčko krásně svítilo, a tak si děti mohly prohlédnout i
upravenou venkovní část, kde se nacházela různá zvířata (poníci, prasátka, různé
64
druhy ptactva). Domů si žáci odvezli spoustu zážitků, své výrobky i malé
dárečky. (2. 12.)
Florbalový turnaj Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) pořádala v ZŠ
Hostýnská florbalový turnaj žáků ze 4. a 5. tříd. Naše družstvo si po výhrách nad ZŠ
Hostivař a ZŠ V Rybníčkách zajistilo postup do finále, kde skončilo na třetím místě.
Všichni si za svůj bojovný výkon bronzovou medaili zasloužili. (4. 12.)
65
Mikulášská nadílka 5. prosince, jak káže tradice, se mocnosti pekelné spolu s
ladnými a vznešenými vyslanci nebes vydaly zaslouženě odměnit všechny děti naší
školy. Pod vedením svatého Mikuláše vstoupili čerti a andělé do obou našich budov.
66
Předtím však, aby se děti příliš nebály, připodobnily se bytosti nepatrně žákům
letošních devátých tříd. Přesto se našlo několik málo hříšníků, kteří byli nasoukáni do
pytlů, aby byli odneseni do pekla. Nakonec vše dobře dopadlo, neboť andělé a svatý
Mikuláš čerty umluvili.
67
Vánoční výtvarná dílna a pečení perníčků Paní učitelky připravily pro žáky
vánoční dílnu. V každé třídě byl připraven jiný program – výroba andílků, vánočních
přání, pečení perníčků nebo vázání adventních věnců. Děti zvládly jak organizaci
(zapisovaly se podle zájmu o výrobek), tak i samotnou práci. (6. 12.)
68
Divadelní představení Mrazík Žáci 2. M v předvánočním čase zhlédli pohádku o
Nastěnce, Ivánkovi, hloupé Marfuše, zlé maceše, o Mrazíkovi, ale také o tom, že
láska a dobro vždy zvítězí nad zlem.
Divadelní představení – divadlo Gong Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se třídy 3. A a 3. M
vydaly na divadelní představení „Vánoční koleda“ do divadla Gong. Viděli jsme
pohádkové zpracování klasické povídky anglického spisovatele Charlese Dickense o
lakomém, studeném, necitelném a mrzoutském Ebenezeru Scroogeovi a jeho nápravě
poté, co ho navštíví tři duchové o Štědrém večeru.
Představení pro předškoláky – Broučci Prosincové pozdní odpoledne to je čas jako
stvořený pro setkávání a pohádku. V sále Domu občanské vybavenosti se setkali
bývalí, současní i budoucí žáci ZŠ Praha-Petrovice, rodiče, pedagogové i další
příznivci školy a chlapci a dívky ze školního dramatického kroužku vystoupili
s divadelní hrou Broučci. Další částí programu byla prezentace talentů školy. Všichni
návštěvníci si o přestávce mohli prohlédnout výstavu dětské tvorby, ti nejmladší si
odnesli domů i malý dáreček a sladkost.
69
70
Zpívání pod vánočním stromem Dne 16. 12. 2013 se konalo každoroční zpívání u
vánočního stromu před úřadem Městské časti Praha-Petrovice. Úvodem paní
starostka všechny přivítala a popřála veselé Vánoce, klid a pohodu dospělým i dětem.
Někteří žáci naší školy zazpívali za doprovodu kytaristy pana Pavla Půty klasické
vánoční koledy. Děti zpívaly procítěně a s nadšením. Vystoupení tak přispělo k
příjemně strávenému podvečeru předposledního adventního týdne.
Vánoční spaní ve škole Děti ze 2. M a ze 3. oddělení ŠD se sešly v podvečer 18. 12.
na vánoční spaní ve škole. Domluvily se, že oslaví Štědrý den nanečisto. Maminky
dětem připravily štědrovečerní večeři, cukroví, vánočky, ovoce a nechybělo ani
dětské šampaňské. Připravili jsme si štědrovečerní tabuli, dali dárky pod stromeček.
U rozsvíceného stromečku jsme si povídali o vánočních zvycích, o tom, jak se slavily
Vánoce dříve a jak nyní. Koledy nám Adam, Toník, Šimon zahráli na housle, Ríša na
kytaru a Anička s Klárou na flétnu. Následovala večeře a rozdávání dárků. Z dárečků
jsme se radovali a hráli si s nimi. Na dobrou noc jsme si pustili pohádku Polární
expres. Po skončení pohádky jsme se „zachumlali“ do spacáků a snili o opravdových
Vánocích.
71
Vánoční besídky a trhy V předvánočním čase jsme ve třídě 4. M uspořádali vánoční
besídku spojenou se zdobením stromečku, mlsáním cukroví a rozdáváním dárků.
Slavnostní adventní atmosféru umocňoval zpěv vánočních koled za doprovodu
klavíru a zobcové flétny.
72
73
Listopad
Den válečných veteránů – pietní akt Den válečných veteránů, 11. listopad, je den
věnovaný památce válečných veteránů. Symbolem je květ vlčího máku. Naši žáci,
pedagogové, zástupci Městské části Praha-Petrovice a Svazu válečných veteránů
České republiky také uctili památku obětí válek kladením věnců na petrovickém
hřbitově a u pomníku v Edisonově ulici.
Hurá do opery Žáci 4. tříd zahájili cyklus návštěv Státní opery Praha. Hurá do opery
je projekt, který seznamuje zábavnou formou děti s vážnou hudbou a vychovává
budoucí posluchače a diváky. Děti se během šesti návštěv seznámí s divadelními
profesemi dirigenta, scénografa, sborového zpěváka, sólisty opery, tanečníka v
baletu, orchestrálního hráče. Při první návštěvě se děti mohly zaposlouchat do tónů
českých oper Rusalka a Prodaná nevěsta. Při příštím setkání bude vyhodnocena
soutěž „O nejkrásnějšího vodníka z opery Rusalka“. (11. 11.)
74
Den otevřených dveří Ve dnech 18. a 19. 11. se uskutečnil v obou budovách Den
otevřených dveří spojený s podzimní výstavou výtvarných prací našich žáků a žákyň.
Rodiče si prohlédli výstavu, seznámili se s učitelkami budoucích 1. tříd a také mohli
nahlédnout do učebnic a pracovních sešitů prvňáčků. Veškeré dotazy rodičů
zodpověděl pan ředitel.
Slavnosti Slabikáře - 1.A + 1.B Velkou událostí listopadu bylo pro naše prvňáčky
slavnostní předávání Slabikáře. Paní učitelky s dětmi připravily pro rodiče sestřih
všeho, co už se během tří měsíců ve škole naučily. Děti přednášely básničky a
říkanky, zpívaly, tančily, psaly i počítaly. Povzbuzovány svými rodinami předvedly
75
vše co nejlépe, a tak jim na závěr byla odměnou nová učebnice, na kterou se děti už
dlouho těšily, Slabikář. (19. 11.)
Slavnosti Slabikáře - 1. M Během odpolední družiny děti připravily pro rodiče
jednohubky a ovocný talíř. Pak zbývalo jen připravit třídu a mohlo se začít. Děti
předvedly kratičký muzikál „ Polámal se mraveneček“ a ukázaly, jak zvládají čtení
slabik i slov. Vyvrcholením bylo slavnostní předání Slabikáře. (20. 11.)
76
Divadelní představení – Kocour Modroočko Děti z druhých tříd navštívily
divadelní představení Kocour Modroočko. Tato hra byla nastudovaná podle
stejnojmenné knihy od J. Koláře. Vtipné kočičí dialogy byly vhodně prokládány
rytmickými písničkami. Děti byly dokonce občas vtahovány do děje, reagovaly na
herce a radily jim, kde je hledaná postava na jevišti schovaná. Dětem se představení,
které mělo podobu muzikálu, líbilo.
Pražský hrad Pražský hrad je největším hradním komplexem na světě. Třídy 4. E
a 4. M se nechaly provést jeho více než tisíciletou historií, od dob, kdy byl osídlen
prvními Přemyslovci až do současnosti. Prohlédli jsme si čtyři hradní nádvoří, Starý
královský palác s Vladislavským sálem, kopie korunovačních klenotů, nejznámější
z pražských uliček - Zlatou uličku, Jelení příkop i výměnu hradních stráží. Zajímavá
byla prohlídka katedrály sv. Víta, kde jsme nahlédli do Svatováclavské kaple.
(25. 11.)
Školní kolo Talent 2013 Dne 26. 11. 2013 se konalo školní kolo soutěže Talent
2013. Vítězové třídních kol, kteří postoupili do školního kola, představili a ukázali
svá vystoupení. Porotu tvořili žáci ze Žákovského parlamentu a někteří učitelé.
Hodnocení nebylo vůbec jednoduché, neboť soutěžící překvapili velmi zdařilými
výkony. Nejlepší dvě čísla jednotlivých kategorií předvedou žáci 12. 12. 2013 v sále
Domu občanské vybavenosti. Soutěž Talent 2013 se uskutečnila na přání žáků,
a proto jsme rádi, že se všem líbila. V příštím školním roce se budeme těšit na stejně
nadšené soutěžící.
77
78
Zdatný matematik Základní škola Veronské náměstí již tradičně pořádá koncem
kalendářního roku pro základní školy Prahy 15 matematickou soutěž s názvem
Zdatný matematik. Této soutěže se mohou zúčastnit tři žáci z každého ročníku
79
druhého stupně a tři žáci z 5. ročníku. Naši reprezentanti letos navázali na výborné
výsledky naší školy v minulých ročnících. Soutěže se účastnili žáci ze šesti
základních škol a v počtu úspěšných řešitelů byla naše výprava jednoznačně
nejúspěšnější. Vyhodnoceno a odměněno mezi nejlepšími bylo celkem 7 našich žáků:
Ondřej Kuča (5. A)
František Manžel (5. A)
Přemysl Šulc (5. A)
Daniel Jančík (6. A)
Matyáš Lehnert (7. M)
Jakub Černý (8. A)
Denisa Pospíšilová (9. A)
(27. 11. 2013)
Bílá hora a výstava o Karlu IV. Žáci 5. A se vypravili na Bílou horu, dějiště jedné
z nejvýznamnějších bitev českých dějin. Nejdříve se pokochali krásami renesančního
letohrádku Hvězda a pak se podívali na místo, kde se roku 1620 střetla císařská
armáda s vojskem českých stavů. Náš výlet měl pak ještě další pokračování. Jeli jsme
do nákupního centra Šestka, kde jsme si prohlédli krásnou výstavu o Karlu IV.
a obdivovali repliky českých korunovačních klenotů. (28. 11.)
Petrovická knihovna Na konci měsíce zavítala třída 3. A do Městské knihovny
v Petrovicích na besedu o ilustrátorech. Žáci si s knihovnicemi povídali o známých
i méně známých ilustrátorech, ukazovali si různé ilustrace na plakátech i v knihách.
Na závěr jsme si přečetli bajku O lvu a komáru a Lišce a vínu. Děti si vybraly jednu
z nich a vytvořily vlastní ilustraci. Odměnou za odvedenou práci byla procházka
knihovnou a její prohlídka. (28. 11.)
Říjen
Literární kavárna – loučení s létem První říjnovou středu se loučili rodiče, děti,
učitelky i vychovatelky „ malé školy“ s létem. Společné setkání zahájili prvňáčci
zpěvem a dramatickou hříčkou „Jak liška napálila koláček“, pak přišla chvíle vhodná
na občerstvení. Dobrot se sešlo plno – koláče, dortíky i slané dezerty, zeleninové
i ovocné talíře. Paní vychovatelky připravily soutěže na školním hřišti a zahradě.
Mise Vyšehrad V říjnu se vydali žáci 4. tříd na Vyšehrad. Při interaktivní poznávací
vycházce navštívili Staré purkrabství, Královskou a knížecí akropoli, kostel sv. Petra
a Pavla, Vyšehradský hřbitov a Slavín. V závěru prošli podzemními kasematy až do
tajemného sálu Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu.
Průvodce „kolega badatel“ dětem vyprávěl o historii a mytologii a napomáhal
skupinám pátrat po atributech erbu Vyšehradu.
80
Volby do žákovského parlamentu Podobně jako minulý školní rok proběhly i letos
volby do Žákovského parlamentu, protože řada jeho stávajících členů odešla na
střední školy a víceletá gymnázia. Tentokrát se přihlásilo z řad žáků druhého stupně
dvacet zájemců, kandidátů na členy parlamentu. Poté, co odevzdali kandidátky, tedy
informace o své osobě a o svých představách, jak zlepšit nebo zpříjemnit pobyt ve
škole, mohli začít oslovovat své spolužáky z prvního i druhého stupně naší školy
a snažit se získat jejich hlasy. Škola byla rázem vyzdobena letáčky a plakátky,
u kterých se všichni zastavovali a pečlivě je pročítali. Samotné volby se pak
81
uskutečnily v pondělí 21. října. Podporu svým vyvoleným přišli vyjádřit téměř
všichni žáci školy a samozřejmě i učitelé. Velmi očekávané výsledky voleb pak
přinesly tato jména: Veronika Havlová, Petra Hřebačková, Ondřej Vojta, Vojtěch
Votruba, Jakub Černý, Ondřej Havel, Kristýna Dunajeva, Vojtěch Dvořák
a Lukáš Mezera. Všem zvoleným členům parlamentu přejeme hodně sil a výdrže při
realizaci všech jejich cílů.
82
Karetní turnaj Letos poprvé se ve školní družině uskutečnil karetní turnaj Prší.
Účast byla velká, zúčastnilo se přes třicet žáků z 1.-4. tříd. Turnaj dopadl velmi dobře
i pro ty, kteří se neumístili na medailových pozicích. Každý soutěžící si odnesl
sladkost a poukaz na 10% slevu od sponzora, který tuto akci podpořil a přispěl
cenami pro všechna první místa. Turnaj probíhal v klidné a soutěživé náladě plné
napětí. (21. 10.)
Výsledky turnaje:
1. třída:
1. Nikolas Wirth
2. Jakub Vondra
3. Kateřina Tolmanová
2. třída:
1. Jakub Malík
2. Natálie Matochová
3. Vendula Vávrová
3. třída:
1. Jana Krůtová
2. Mariana Petříčková
3. Radek Tichna
83
4. třída:
1. Martin Malík
2. David Krejčíř
3. Matěj Uhlíř
84
85
86
Podzimní projekt 2. A, 2. B V úterý 22.10. 2013 proběhl ve 2. A a 2. B „Podzimní
den,“ který navázal na mezinárodní Den stromů.
87
88
Halloweenské spaní ve škole Žáci z 2. M a z 3. oddělení školní družiny se rozhodli,
že společně oslaví Halloween. Sešli se v podvečer ve škole. Připravili si spaní, potom
se převlékli do kostýmu a pochutnávali na dobrotách od maminek. Následovala
strašidelná diskotéka a stezka odvahy. (24. 10.)
89
90
Září
Po stopách kapitána Škrta Všichni prvňáčci z naší školy ve vydali do malebné
krajiny Srbsko. Byl pro ně připravený program plný her, dobrodružství i úkolů. Cílem
bylo nejen pozorovat krásy přírody, ale i poznávat nové kamarády a společně
zdolávat překážky. Den v přírodě si všichni pěkně užili a dokonce si odnášeli malý
„zlatý“ valounek z pokladu lakomého piráta Škrta. (27. 9.)
Šachový turnaj – školní družina Letos poprvé se uskutečnil třídní Šachový turnaj v
3. odd. školní družiny (Z. Danková). Účast nebyla příliš velká, ale přesto to dopadlo
velmi dobře. Turnaj probíhal v poklidné, komorní a velice soustředěné náladě.
Na 1. místě se umístil Matěj Uhlíř (4. E),
2. místo obsadil Luboš Moravec (3. E),
3. místo vybojoval Vasil Šehda (3. M),
4. „bramborové“ místo připadlo na Olivera Cerhu (3. M).
91
92
Chlapci byli nadšeni z cen, které dostali. Už se těší na následující turnaj v kartách,
který nás čeká koncem října. (23. 9.)
Turnaj šesti míčů Ve středu 25. 9. 2013 se konal na hřišti a v tělocvičnách naší
školy Turnaj šesti míčů, jehož se tradičně účastní třídy prvního stupně. Po úvodním
nástupu, kde jednotlivé týmy představily své pokřiky, vlajky a maskoty,
se rozpoutaly bitvy v kopané, florbale, vybíjené a basketu.
93
Běh naděje Dne 25. září 2013 jsme se již posedmé sešli v Hostivařském lesoparku.
Naše škola pořádala sedmý ročník Běhu naděje. Přišlo celkem 137 účastníků. Na
konto výzkumu rakoviny jsme vybrali a poslali částku 6 426 Kč. Děkujeme všem
běžcům, cyklistům a ostatním rekreačním sportovcům, kteří absolvovali jednu ze tří
tratí. Zvláště pak děkujeme zástupcům třídy 1. M, kteří měli stoprocentní účast.
94
Vítání prvňáčků Paní učitelky žáky odvedly do krásně upravených tříd. Povídali si
o tom, co prožili o prázdninách a co je čeká ve škole. Na závěr se s nimi přišla
pozdravit paní starostka, předala žákům pamětní listy a malé dárečky. (2. 9. )
95
Kalendář mimoškolních akcí ve školním roce 2013/2014 Základní školy PrahaPetrovice - 2. stupeň
Červen
Školní výlet 8. A a 9. A (Rtyně v Podkrkonoší) 2.- 5. 6. 2014 - První červnový
týden prožili žáci třídy 8. A a 9. A na horské chatě ve Rtyni v Podkrkonoší.
K romantické, ale luxusně vybavené chatě patřil také hojně využívaný krytý bazén
s protiproudem i hřiště s umělým povrchem. Program včetně vaření a přípravy jídel
byl zcela ve vlastní režii. Koupání, florbal, stolní tenis, šipky, stolní fotbálek či např.
kulečník doplňovaly denní i noční bojovky, vycházky do okolí, projekce a táborák.
96
Školní výlet 6. A a 6. M (Šiklův mlýn) 2.- 5. 6. 2014 - I v letošním školním roce
jsme se vypravili na Divoký západ. Tentokrát westernové městečko Šiklův mlýn
navštívili žáci šestých tříd. Ještě před odjezdem na školní výlet byli žáci rozlosováni
do čtyř skupin a v Praze plnili první úkoly her a soutěží na dané téma. Vymýšleli
název skupiny a skupinový znak. V době od 2. do 5. června navštívili strašidelnou
sýpku DraXmoor a fotopark v Dolní Rožínce, zhlédli westernovou show a divadelní
představení ve westernovém městečku, dozvěděli se něco o životě indiánů,
zasoutěžili si na náměstí městečka, někdo se projel vláčkem Union Pacific, vyzkoušel
elektrického býka nebo si nechal na obličej vyrobit jizvu jako z nějakého akčního
filmu.
Ozdravný pobyt u moře 6.-14. 6. 2014 - V těchto dnech se uskutečnil ozdravný
pobyt u moře v Itálii pro zájemce z 5. až 9. ročníku. Opět jsme navštívili nám již
známé Cesenatico a moře si řádně užili. Součástí programu byl i jeden výlet – lodí po
moři spojený s diskotékou a občerstvením.
Návštěva ZOO 13. června 2014 vyrazila třída 9. A do zoologické zahrady. Ačkoli
byl pátek třináctého, nakonec se nic zlého nepřihodilo a deváťáci i jejich třídní učitel
si slunný předvíkendový den moc užili.
Vycházka do Divoké Šárky 18. 6. 2014 - Ve středu 18. června si vyšla třída 7. M na
vycházku do Divoké Šárky. Žáci se zde seznámili s geologickým vývojem oblasti,
97
prohlédli si buližník, soutěsku vytvořenou Šáreckým potokem, skalní útvar nazvaný
Dívčí skok, lužní lesy i roztomilé koupaliště a letní scénu Národního divadla. Výlet
jsme zakončili nádherným výhledem z Velké skály.
Setkání s paní starostkou 24. 6. 2014 - Paní starostka JUDr. Olga Hromasová již
tradičně pozvala nejlepší žáky jednotlivých tříd naší školy do Domu občanské
vybavenosti MČ Praha-Petrovice. Byli to tito žáci:
Marek Sedliský (1. A)
Daniela Rychtářová (1. B)
Matyáš Dymeš (1. M)
Erik Blecha (2. A)
Viktória Ďurošová (2. B)
Richard Vyškovský (2. M)
Jakub Sedliský (3. A)
Evelin Bendová (3. M)
Jan Trejtnar (4. A)
Veronika Rozkovcová (4. E)
Tetyana Freyshyn (4. M)
Přemysl Šulc (5. A)
Daniel Jančík (6. A)
Kateřina Knittlová (6. M)
Nadiya Morochylo (7. A)
Matyáš Lehnert (7. M)
Michaela Steffelová a Ondřej Vojta (8. A)
Radka Kumprechtová (9. A)
Žáci a žákyně byli odměněni za výborný prospěch, za reprezentaci školy ve
sportovních a vědomostních soutěžích, za práci pro svoji třídu, pomoc spolužákům
nebo za přínos pro získání a udržení dobrého jména naší školy. Zvláštní uznání za
reprezentaci školy a MČ Praha-Petrovice obdržel Ondřej Vojta za 1. místo na
Mistrovství České republiky v České dámě. Slavnostního vyhlášení a ocenění
nejlepších žáků ve školním roce 2013/2014 se kromě paní starostky JUDr. Olgy
Hromasové zúčastnil pan Doc. Dr. Otto Semecký, CSc., místostarosta MČ, RNDr.
Vlasta Křížová, předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání MČ, a Mgr. Petr
Zeman, ředitel školy. Děti si prohlédly prostory Úřadu Městské části Praha-Petrovice,
ve společenském sále dostaly pamětní list a občerstvení spojené s promítáním filmu
Asterix a olympijské hry.
Výstava Tima Burtona 25. a 26. 6. 2014 - K závěru školního roku patří nejen
odevzdávání učebnic, úklid tříd a mytí pokreslených lavic, ale i procházky a výlety.
Letos se přímo nabízela možnost zajet na Staroměstské náměstí a navštívit ojedinělou
výstavu v domě U Kamenného zvonu. Galerie hlavního města Prahy zde totiž pořádá
98
rozsáhlou výstavu věnovanou tvorbě výtvarníka a režiséra Tima Burtona. Návštěvníci
zde mají možnost vidět velké množství jeho kreseb, maleb, náčrtů, řadu postav z jeho
filmů, mohou si posedět v čítárně, koupit si milou pozornost nebo zhlédnout některý
z Burtonových filmů (Planeta opic, Mars útočí, Alenka v říši divů, Batman,
Střihoruký Edward, ...). Možnost vidět výstavu si nenechaly ujít třídy 8. A a 6. A.
Rozloučení s absolventy 26. a 27. 6. 2014 - Předposlední den školního roku již
tradičně připravila školní jídelna deváťákům slavnostní oběd. Deváťáci oblékli
společenské obleky a důstojně nastoupili pod vedením svého třídního učitele Mgr.
Martina Vachla do slavnostně prostřené školní jídelny. Zde se s nimi přišel rozloučit
nejen pan ředitel se svými zástupkyněmi, ale také paní starostka JUDr. Olga
Hromasová a pan místostarosta Doc. Dr. Otto Semecký, CSc. Výzdobu stolů a
obsluhu obstaraly dívky z 8. A s paní učitelkou Lenkou Říhovou.
27. června se po rozdání vysvědčení všechny třídy rozloučily s odcházejícími
spolužáky z devátého ročníku. Ti již tradičně v doprovodu prvňáčků, pana ředitele a
svého třídního učitele procházeli naposledy celou budovou. Letos se k nim připojily
dvě žákyně 7. M a šest páťáků, kteří od nás odcházejí na víceletá gymnázia a taneční
konzervatoř. Cestou je provázel potlesk mladších spolužáků, učitelů i ostatních
zaměstnanců školy.
Květen
Pohár rozhlasu 13. a 14. 5. 2014 - Ve dnech 13. a 14. května 2014 se na stadionu
ASK Slavia Praha konaly atletické závody dívek a hochů. V úterý se na start postavili
hoši mladší (6. a 7. třída) i starší (8. a 9. třída). V chladném a mokrém počasí byly
99
k vidění výborné výkony – především skvělý zdařený pokus Lukáše Mezery ve skoku
vysokém na výšce 160 cm nebo bojovný výkon Vojty Logojdy na trati 1500 metrů
a celkově čtvrtý nejlepší čas. Také Matěj Průcha báječně skočil do výšky 140 cm, což
bylo nejvíce v mladší kategorii. Celkově se mladší hoši umístili na šestém místě
z osmi škol, hoši starší dosáhli na osmé místo z jedenácti zúčastněných. Středeční
počasí soutěži dívek také moc nepřálo. Chladno a vítr komplikovaly zejména skok
do výšky a běh na 60 m. Výborných výkonů dosáhla Bára Votrubová v běhu na 600
metrů, její čas byl třetí nejlepší v této kategorii, i v hodu míčkem, kdy skončila
celkově na čtvrtém místě. V konečném pořadí mladší žákyně obsadily páté místo
z osmi družstev, starší žákyně obsadily sedmé místo z osmi škol.
Pythagoriáda – obvodní kolo 15. 5. 2014 - 15. května se v ZŠ Karla Čapka sešli
úspěšní řešitelé 1. kola Pythagoriády ze základních škol a gymnázií Prahy 10 a 15.
Naši školu reprezentovali: Přemysl Šulc, Jakub Kalaš, Jeroným Říha, Jan
Gabaš, Miroslav Němeček, Tobiáš Heřmanský a Matyáš Lehnert. Zde je čekalo
opět 15 úloh a 60 minut na jejich vyřešení. Nejlepší výkon podali a získali 14 bodů z
15: Přemek Šulc v kategorii 5. tříd a v kategorii 6. tříd Miroslav Němeček.
100
Sběr starého papíru 13. -19. 5. 2014 - Ve sběrové akci jsme tentokrát nashromáždili
více než 18 tun starého papíru, který zaplnil čtyři postupně přistavené kontejnery.
Rekordních 53 žáků dodalo 100 a více kilogramů sběru. Průměrně přinesl každý žák
školy 49 kg. Velký dík patří pedagogům, kteří se na zabezpečení akce podíleli, a
žákům 2. stupně, kteří papír vážili a skládali do kontejnerů.
Soutěž tříd
1. místo: IV. A ( 2 859 kg; průměr 124 kg na žáka)
2. místo: V. A ( 2 306 kg; průměr 82 kg na žáka)
3. místo: II. B ( 1 552 kg; průměr 74 kg na žáka)
Soutěž jednotlivců
1. místo:
Miroslav Vlček (IV. A)
1 162 kg
2. místo:
Kristýna Šmejkalpvá (I. A) 748 kg
3. místo:
Petr Podstavek (II. B)
467 kg
4. místo:
Barbora Hrubá (V. A)
389 kg
5. místo:
Ondřej Chýle (IV. A)
336 kg
6. místo:
Adéla Kalinová (VIII. A) 331 kg
7. místo
David Vinclav (V. A)
305 kg
8. místo:
Richard Vyškovský (II. M) 303 kg
9. - 10. místo: Luboš Moravec (III. M)
256 kg
9. - 10. místo: Martina Moravcová (V. A) 256 kg
Přebor pražských škol v České dámě Reprezentanti Základní školy Praha-Petrovice
Ondřej Vojta (8. A), Martin Náhlovský (9. A), Karel Nytra (8. A), František
Manžel (5. A), Adam Petrášek (1. M) a Filip Mádl (3. M), obhajovali tradičně
velmi dobrá umístění v České dámě ve finále přeboru pražských škol. Dobré jméno
naší školy nejen obhájili, ale překonali všechna očekávání i nejtajnější sny. Ve finále
přeboru pražských škol v České dámě 2014 naši reprezentanti získali pro ZŠ PrahaPetrovice 1. místo.
101
Při hodnocení jednotlivců byl v kategorii mladších žáků František Manžel na 2.
místě, a v kategorii starších žáků Ondřej Vojta dokonce na 1. místě. Tím ale série
úspěchů a skvělých výkonů naší reprezentace neskončila. Ondřej Vojta postoupil až
do republikového kola, které vyhrál, je tedy nyní úřadujícím mistrem České
republiky v České dámě.
102
Vycházka „Královská cesta“ 22. 5. 2014 - V rámci výuky zeměpisu ČR
absolvovala třída 8.A vycházku „Královská cesta“. V určených skupinách za pomoci
pracovních listů jsme prošli trasu od Prašné brány, okolo Karlovy univerzity, přes
Staroměstské náměstí, Malé náměstí, kolem Klementina, přes Karlův most až na
Malou Stranu a po krátké přestávce jsme vystoupali Nerudovou ulicí až k Pražskému
hradu a zahradami se vrátili zpět na Malostranskou. Počasí nám opravdu přálo,
vycházka se zdařila a vyluštili jsme i „hádanku dne“ – co znamená řada číslic 1 3 5 7
9 7 5 3 1 na Křížovnickém náměstí. Víte to také?
Divadelní představení „Eva tropí hlouposti“ 27. 5. 2014 - Na poslední letošní
představení Klubu mladých diváků jsme se vypravili do Nuslí. V Divadle Na
Fidlovačce jsme shlédli divadelní inscenaci, kterou podle románu Fan Vavřincové
„Eva tropí hlouposti“ napsali Pavel Šimák a Petr Vydra. Tato crazy komedie známá z
filmu M. Friče nás zaujala vtipnými dialogy i hereckými výkony.
Pangea 20. a 28. 5. 2014 - V letošním školním roce jsme se zúčastnili 1. ročníku
nové matematické soutěže s názvem Pangea. Tuto soutěž zorganizovala pro žáky 5.7. tříd společnost Meridian International School s.r.o. V matematickém klání se letos
utkali žáci pražských škol. Do 2. kola z naší školy postoupili Jakub Kalaš,
František Manžel, Martina Moravcová a Přemysl Šulc - všichni z 5. A. Ze 7. A
postoupila Leona Jarochová.
103
2. kolo soutěže se konalo ve slavnostní aule Právnické fakulty Univerzity Karlovy v
Praze. Naši žáci se sice nezískali žádnou z udělených cen, ale v boji se žáky ostatních
základních škol a víceletých gymnázií se umístili na předních místech.
Návštěva jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy 29. 5. 2014 - Ve čtvrtek 29. 5. 2014
se žáci třídy 6. A vypravili podívat se na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby na
vlastní oči viděli práci obecní samosprávy. V zasedacím sálu jsme poseděli téměř
hodinu, sledovali jsme jednání zastupitelů i vystoupení aktivistů z řad veřejnosti.
Když si zastupitelé vzali přestávku na jednání svých stranických klubů, využili jsme
tento čas, abychom se podívali do prostor Magistrátu, kde pracují radní hlavního
města.
Duben
Návštěva Magistrátu hl. m. Prahy 4. 4. 2014 - V pátek 4. dubna žáci sedmých tříd
navštívili Magistrát hl. m. Prahy. Sídlem samosprávy žáky provedla radní pro
školství, která také zodpověděla dotazy žáků. Podívali jsme se do zasedacího sálu
Zastupitelstva, do jednací místnosti Rady i do kanceláře paní radní. Po návštěvě
pražské radnice nám zaměstnanci Magistrátu ukázali podzemní prostory
Staroměstské radnice.
Velikonoční dílny 8. a 10. 4. 2014 - „Petrovická pomlázka“ se stala na naší škole již
tradicí a také již tradičně této akci předcházelo projektové vyučování, kde žáci i
104
učitelé předvedli svoji zručnost a tvořivost. Celkem čtyři vyučovací hodiny pracovali
žáci 2. stupně v jedné z velikonočních dílen a spolu se svými učiteli vyráběli
předměty určené k prodeji na připravovaném jarmarku. Jaké dílny byly letos na
výběr?
Vajíčka samá nota (Veronika Balíčková) - výroba kraslic zdobených notami
Magnetky s velikonoční tematikou (Martin Damašek) - tvorba velikonoční
dekorace z moduritu
Decoupage (Jana Gabašová) - užití ubrouskové techniky
Pletení pomlázek (Petr Zeman a Petr Martinů) - pletení tradičních
pomlázek z vrbových proutků
Korálkové přívěsky (Jana Jelínková) - výroba přívěsků z měděných drátků a
korálků
Krabička s vajíčky (Kateřina Mašková) - stříhání, zdobení a skládání
ozdobných krabiček z barevných čtvrtek
Kuřátka a jiní ptáčci (Iva Paloučková) - tvoření „bambulkových“ ptáčků z
pletací příze
Pečení perníčků (Lenka Říhová) - vykrajování a pečení perníčků
Zdobení perníčků (Martin Vachl) - zdobení perníčků cukrovou polevou a
příprava balíčků k prodeji
105
106
Matematická olympiáda 9. 4. 2014 - Obvodní kolo Matematické olympiády
proběhlo letos 9. dubna. Na základě úspěšného vyřešení 6 úloh 1. kola do soutěže
postoupili: Daniel Jančík (6. A), Jeroným Říha (6. A), Matyáš Lehnert (7. M)
a Michaela Steffelová (8. A). V obvodním kole se našim nejúspěšnějším řešitelem
stal Matyáš Lehnert, který v silné konkurenci skončil v kategorii Z7 na 4. místě.
Petrovická pomlázka 15. 4. 2014 - „Petrovickou pomlázku“, naše již tradiční
zábavné předvelikonoční odpoledne, jsme letos připravili na úterý 15. dubna. Ve 14
hodin hosty přivítali žáci prvního ročníku pásmem písniček a básniček a třeťáci
kostýmovanou pohádkou v anglickém jazyce. Program dále pokračoval v obou
školních budovách. V hale školy žáci v nazdobených stáncích nabízeli k zakoupení
své výrobky. Prodávaly se kraslice, pomlázky, perníčky, vypěstovaná osení a mnoho
dalších jarních dekorací. Školní jídelna se změnila v kavárnu, kde paní učitelky spolu
s žačkami 7. a 8. ročníku nabízely čaj, kávu a zákusky vlastní výroby. Celá škola byla
velikonočně vyzdobena. V knihovně návštěvníci obdivovali výstavu žákovských
prací nebo sledovali projekci fotografií. Nechyběly výtvarné dílny pro malé i větší
návštěvníky, malování na obličej ani oblíbená trampolína před školou. Novinkou
byly soutěže o nejlepšího pečeného beránka (v budově Edisonova) a nejkrásnější
kraslici (v budově Dopplerova).
107
108
Soutěž mladých zdravotníků 16. 4. 2014 - Ve středu 16. dubna se děvčata z 8. a 9.
ročníku zúčastnila soutěže Hlídek mladých zdravotníků Českého červeného kříže,
kde naše pětičlenné družstvo obsadilo 3. místo. Soutěžilo se na několika stanovištích
v praktickém ošetření různých zranění a provedení první pomoci například při
epileptickém záchvatu, otevřené zlomenině, či zasažení elektrickým proudem.
109
Soutěžící museli zvládnout přepravu raněného i základní obvazové techniky. Pro
všechny účastníky jsou získané dovednosti dobrou zkušeností do dalšího života.
Softball 24. 4. 2014 - Na hřišti Základní školy Praha-Petrovice se 24. 4. 2014 konalo
obvodní kolo v softballu. První soupeř ZŠ Eden byl nad naše síly, ovšem proti
Gymnáziu Omská a ZŠ Břečťanová se náš tým prosadil a vyhrál 4:3, resp. 14:6.
Celkově hoši skončili na druhém místě.
110
Vycházka Prahou 30. 4. 2014 - Ve středu 30. dubna žáci 7. M vyrazili na naučnou
vycházku. Podívali jsme se k Úřadu Vlády ČR, kde jsme potkali pana Vladimíra
Špidlu, dále k budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i k budově Senátu.
Krom ústavních institucí jsme viděli nejužší uličku v ČR, Lennonovu zeď a zašli si
na dort do kavárny Orient v domě U Černé Matky Boží, jediné kubistické kavárny na
světě.
Březen
Buble Star aneb zpívající hvězdičky 10. a 11. 3. 2014 - Letošní školní rok se na
naší Základní škole Praha-Petrovice nese v duchu objevování talentů. Na podzim
jsme byli překvapeni mnoha nečekanými talenty díky soutěži Talent 2013 a na jaře
jsme objevili talenty další. Tentokrát ryze pěvecké, a to díky celopražské pěvecké
soutěži Bubble Star. Již letošní první ročník této soutěže, pořádané Základní školou
Nad Přehradou a divadlem Hybernia, ukázal, kolik dětí z druhého stupně základních
škol chce nejen zpívat, ale i zpívat velmi dobře. Na našem druhém stupni se našlo
hned šest dobrých zpěvaček, které se ctí obstály nejen před porotou, ale i před plným
sálem posluchačů a velkou konkurencí z řad ostatních zpěváků. Náš obdiv i gratulace
patří Barboře Kripnerové ze 7. M, Julii Slavíčkové ze 6.A, Veronice Havlové ze
6.A, Radce Kumprechtové z 9. A , Natálii Bendové z 8. A a zejména Alžbětě
Vinické ze 6. M, která byla pořadateli vybrána jako jedna z účastnic Koncertu
vítězů, který proběhne 11. dubna v Premiere Cinemas Hostivař.
Koncert v podání „Tam-Tam Orchestra“ 12. 3. 2014 - Kulturní dům na
Vinohradech navštívili žáci šestého ročníku 13. března 2014, aby si vyslechli další z
řady letošních výchovných koncertů. Z radosti nad tím, že nebude matematika a
111
čeština se postupně stala i radost z toho, že navštívili právě tento koncert. Nebyla to
totiž žádná nuda. Děti se dozvěděly spoustu zajímavého a nového o hudbě a
hudebních nástrojích např. z Jižní Ameriky nebo Afriky. Brazilské, kubánské a
africké rytmy v podání Tam-Tam Orchestra je strhávaly k tomu, aby je samy
doprovázely tleskáním, dupáním, luskáním apod. Cha-cha, samba nebo rumba se
díky koncertu staly pro většinu dětí dalším velkým hudebním objevem.
Další návštěva Terária Dubeč 14. 3. 2014 - V rámci výuky cizokrajných
ekosystémů navštívili žáci 7. M Terárium Dubeč. Zde si prohlédli krokodýly i
spoustu ještěrů a hadů. Po celou dobu výkladu mohli obdivovat čerstvě narozeného
tamarína, kterého měla paní teraristka pevně se držícího na hlavě. Dalším úžasným
zážitkem bylo pomazlení asi tříměsíčního lvíčete.
112
Přednášky občanského sdružení „Ztracené děti“ 19. 3. 2014 - 19. března proběhly
ve všech třídách 2. stupně preventivní přednášky, které pro žáky základních škol
připravilo občanské sdružení Ztracené děti. Lektoři si s žáky 6. ročníku povídali
o bezpečném chování v elektronickém světě a se sedmáky o kyberšikaně. V 9. A byly
na programu základy právního vědomí a v 8. A se diskutovalo o tom, jak se nestát
pachatelem provinění ani obětí trestného činu.
Matematický Klokan 21. 3. 2014 - S novým školním rokem mezi nás přišel opět
klokan. Nebyl to obyčejný klokan, ale Klokan matematický. A tak žáci druhých a
třetích tříd soutěžili v kategorii Cvrček, čtvrťáci a páťáci v kategorii Klokánek, žáci
šestých a sedmých tříd počítali příklady v kategorii Benjamín a 8. A s 9. A v
kategorii Kadet. Nejlepším Cvrčkem byl Filip Mádl z 3. M, následovala Aneta
Línková z 3. A a třetí místo obsadil Matěj Bednář ze 2. A. Nejúspěšnější v
kategorii Klokánek byli žáci: Přemysl Šulc, Martina Moravcová a František
Manžel. Všichni tito žáci jsou z 5. A a z možných 120 bodů získali víc jak 100.
Mezi tři nejlepší Benjamíny patří Matyáš Lehnert ze 7. M, Jan Gabaš a
Jeroným Říha z 6. A. První tři místa v kategorii Kadet obsadili žáci z 8. A. Byli
to Ondřej Vojta, Bohumil Svoboda a Barbora Dvořáková.
Divadelní představení „Jak jsem se ztratil“ 24. 3. 2014 - Přestože venku už je jaro,
třetí představení Klubu mladých diváků nás na chvíli vrátilo do vánoční atmosféry.
V Divadle v Dlouhé jsme totiž shlédli představení s názvem Jak jsem se ztratil aneb
Malá vánoční povídka. Na jevišti se malý Pavlík jednoho Štědrého dne ztratil svému
tatínkovi. A protože příliš nespěchal domů, procházel se vánoční Prahou. Potkal Pána
s kaprem, holčičku, co jde tatínkovi pro pivo, posledního pražského lampáře,
seznámil se s pošťákem Klementem a jeho koníkem Karličkou,… Autor úpravy
původního textu Ludvíka Aškenázyho a režisér Jan Borna dal příběhu formu
divadelní revue a proložil ji naživo hranými hity šedesátých let. V roli Pavlíka
exceloval Pavel Tesař.
Škola naruby 28. 3. 2014 - U příležitosti Dne učitelů proběhl v pátek 28. dubna na
naší škole druhý ročník loni tolik úspěšné akce Škola naruby. Žáci 9. třídy se v tento
den chopili role učitelů a učitelé si mohli ve svůj svátek užít pohledu z druhé strany
vyučujícího procesu. Výborně se bavili samozřejmě i žáci 1. až 7. ročníků, ke kterým
neobvyklé pedagogické dvojice dorazily. Většina deváťáků zaslouží pochvalu minimálně za odvahu, s jakou se postavili na „prkna, která občas znamenají pět.“
Především pro ně byl tento den novou životní zkušeností. A možná si i trochu
poopravili názor na práci svých učitelů.
Únor
Návštěva Hrdličkova muzea 5. 2. 2014 - Ve středu 5. února navštívila třída 8. A
Hrdličkovo muzeum člověka. Sbírky tohoto muzea jsou rozdělené do několika
expozic – první znázorňuje fylogenetický vývoj člověka od australopitéků po
113
moderního člověka. Úzce s ní souvisí osteologická sbírka srovnávací anatomie
obsahující kostry a lebky obratlovců se zaměřením na primáty. Další je sbírka
trepanovaných lebek z období pravěku. V muzeu jsou také umístěny exponáty ze
studijních cest P. Šebesty (etnolog, antropolog) – především odlitky obličejů, rukou,
nohou a vzorky vlasů pygmejů. Kolekce posmrtných masek zahrnuje odlitky obličejů
známých osobností z oblasti vědeckého, politického a kulturního života (J. E.
Purkyně, T. G. Masaryk, L. Beethoven, A. Dvořák …). Paleopatologická sbírka
obsahuje kosterní materiál, na kterém jsou známky onemocnění a zranění obyvatel
z 16.-18.století.
Koncert „The Forty Fingers 5. 2. 2014 - 7. A a 7. M navštívily koncert skupiny The
Forty Fingers - čtyři mladí lidé hrají společně na jeden klavír. Žáci si v jejich podání
poslechli ukázky klasické i filmové hudby, trochu zasoutěžili a ochutnali atmosféru
koncertního sálu Národního domu na Vinohradech.
114
Muzikál „Zorro“ 7. 2. 2014 - V pátek 7. února navštívili členové Klubu mladých
diváků Divadlo Hybernia a shlédli zde muzikálovou komedii „Zorro“. Hudební
podobu tomuto legendárnímu příběhu dvou bratrů dala hudební skupina Gipsy Kings
ve spolupráci hudebním aranžérem Johnem Calderonem. Souboj dobra a zla ve
spojení s hudbou v rytmu flamenga a taneční choreografií, ve které nechyběla
akrobatická čísla, zaujal a pobavil všechny diváky. Domů jsme i my odcházeli plni
dojmů a už nyní se těšíme na další představení.
Turnaj v České dámě 10. 2. 2014 - Základní škola Praha-Petrovice uspořádala pro
své žáky a žákyně celoškolní turnaj v České dámě. Turnaj se hrál a hodnotil ve dvou
kategoriích, mladší hráči, chlapci a dívky z 1.-5. ročníku naší školy, a starší hráči,
chlapci a dívky z 6.-9. ročníku. Hráči z obou kategorií se utkali 10. února 2014.
V kategorii mladších hráčů se utkalo celkem 23 chlapců a dívek a medaile byly
rozdány takto:
1.
2.
3.
4.
místo: František Manžel, třída 5. A
místo: Adam Petrášek, třída 1. M
místo: Filip Mádl, třída 3. M
místo: Kryštof Doleček, třída 5. A
V kategorii starších hráčů soupeřilo 22 chlapců a dívek a finále dopadlo následovně:
1.
2.
3.
4.
místo: Ondřej Vojta, třída 8. A
místo: Martin Náhlovský, třída 9. A
místo: Karel Nytra, třída 8. A
místo: Jan Gabaš, třída 6. A
Děkujeme všem 45 účastníkům celoškolního turnaje za vzornou reprezentaci svých
tříd a věříme, že finalisté, kteří se umístili na 1.-4. místě, budou naši školu úspěšně
reprezentovat v přeboru Prahy 10, případně v celopražském kole. Za organizaci
turnaje děkujeme i touto cestou všem rozhodčím z Federace České dámy a zejména
šestinásobnému republikovému mistrovi v České dámě panu Filipu Karetovi.
Návštěva Terária Praha Dubeč 12. 2. 2014 - Za největší sbírkou jedovatých hadů
v ČR se vypravili žáci 6. A a 6. M do Terária Dubeč. K vidění tu byla „hadožravá“
kobra královská, kobra červená, několik druhů chřestýšů, mamba černá či zmije
gabunská. Chovají zde i několik druhů zajímavých vodních i suchozemských želv,
např. matatamatu třásnitou, želvy pardálí a želvy uhlířské. K vidění byl i pásovec,
surikaty, zvědavé mangusty a neuvěřitelně roztomilý tříměsíční lvíček Nelson.
115
116
Pythagoriáda – školní kolo 10.-17. 2. 2014 - V těchto dnech se žáci 5.-8. ročníku
naší školy zapojili do matematické soutěže s názvem Pythagoriáda. Všichni přítomní
žáci jednotlivých tříd řešili v rámci výuky matematiky 15 soutěžních úloh.
Úspěšnými řešiteli, kteří zvládli správně vyřešit během 60 minut aspoň 9 úloh ze
zadání, letos byli: v 5. ročníku: Přemysl Šulc (12 bodů), Jakub Kalaš (9 bodů),
v 6. ročníku: Jeroným Říha (11 bodů), Jan Gabaš (10 bodů),
Miroslav Němeček (10 bodů), Tobiáš Heřmanský (9 bodů), v 7. ročníku: Matyáš
Lehnert (10 bodů) a 8. ročník: bez úspěšného řešitele.
Návštěva Národního technického muzea 18. a 19. 2. 2014 - V rámci výuky fyziky
se obě třídy sedmého ročníku vypravily do Národního technického muzea. Exkurze
byla zaměřena na astronomii, tiskařství a fotografii, tedy na témata, která přímo
souvisejí s letošní výukou.
Další návštěva Terária v Dubči 19. 2. 2014 - V rámci výuky přírodopisu se žáci
7. A byli podívat v menším teráriu v Dubči. Děti tam objevily nádherné a nebezpečné
hady, překrásné ještěry, ale i drobné poloopičky a surikaty. Nejúžasnějším zážitkem
pro ně bylo vyčištění uší mangustou a osobní kontakt s tříměsíčním lvíčetem.
117
Planeta Země 3000: „Madagaskar – příběh pradávné Lemurie“ 21. 2. 2014 Letošní program vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 nás zavedl na
Madagaskar. Multimediální projekce fotografií a videosekvencí, doprovodné
autentické zvuky, hudba a naživo komentovaný výklad přenesly žáky 5.-9. ročníku na
jedno z nejpodivnějších míst naší planety. Děti poznaly vyprahlou madagaskarskou
savanu, divokou přírodu s majestátnými baobaby a celou řadou endemických rostlin a
živočichů. Uvědomily si ekologické důsledky kácení deštných pralesů. Emoce
vzbuzoval pohled na nesmírnou chudobu a těžké životní podmínky Malgašů.
Největším zážitkem asi bylo vydat se spolu s domorodými vesničany k hrobce
předků a být svědkem pohřebního rituálu „famadihana“.
Leden
Lyžařský kurz na Benecku 5.-10. 1. 2014 - Na lyžařský kurz 5. ledna 2014 vyrazilo
35 žáků. Po ubytování v hotelu Diana jsme se vydali na obhlídku Ski areálu Benecko.
V provozu byl jen dětský vlek a my jsme museli za sněhem denně dojíždět skibusem
do Herlíkovic. První den patřil rozdělení do družstev. Večer nám
o
zajímavé, ale také náročné a zodpovědné práci horské služby přišel povídat pan
Picek, dobrovolník z horské služby. Poutavá prezentace všem přiblížila, jak v praxi
probíhají záchranné a pátrací akce v terénu, jak se vytváří podmínky pro bezpečnost
návštěvníků hor, jak se provádí lavinová pozorování. Beseda přinesla všem
(i učitelům) novou užitečnou informaci, a to nové telefonní číslo 1012, které je
přímým spojením s pracovníky horské služby a může být užitečné kdykoliv
a komukoliv z nás při pobytu na horách. I další tři dny jsme lyžovali v Herlíkovicích
na Bubákově a na vrchu Žalý. Večerní program byl ve znamení tance (diskotéky),
ping pongu, případně hraní společenských her.
118
Koncert – „Blue Effect“ 15. 1. 2014 - 15. ledna navštívila třída 8. A výchovný
koncert v Národním domě na Vinohradech. Připraven pro nás byl koncert skupiny
„Blue Effect“. Kapela pod vedením legendárního českého kytaristy Radima Hladíka
uchvátila již první skladbou známou hlavně z filmu Pelíšky. Celý program byl
výbornou ukázkou českého bigbítu a představil našim žákům další oblast populární
hudby 20. Století.
Návštěva jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy 23. 1. 2014 - Ve čtvrtek 23. 1. se žáci
třídy VI. M vypravili na Mariánské náměstí do budovy Nové radnice, aby se podívali
na jednání zastupitelů hlavního města Prahy, a na vlastní oči tak viděli práci
samosprávného orgánu města, o němž se učí v předmětu Výchova k občanství.
Prosinec
Mikulášská nadílka 5. 12. 2013 - 5. prosince, jak káže tradice, se mocnosti pekelné
spolu s ladnými a vznešenými vyslanci nebes vydaly zaslouženě odměnit všechny
děti naší školy. Pod vedením svatého Mikuláše vstoupili čerti a andělé do obou
našich budov. Předtím však, aby se děti příliš nebály, připodobnily se bytosti
nepatrně žákům letošních devátých tříd. Přesto se našlo několik málo hříšníků, kteří
byli nasoukáni do pytlů, aby byli odneseni do pekla. Nakonec vše dobře dopadlo,
neboť andělé a svatý Mikuláš čerty umluvili a žáci nebožáci byli proti slibu polepšení
z umouněných pytlů vysvobozeni.
Návštěva SOŠ Jesenická 10. 12. 2013 - Žáci 9. A navštívili v rámci předmětu
Pracovní činnosti – příprava na povolání SOŠ elektrotechniky a strojírenství
v Jesenické ulici. Na místě byl připraven projekt, který nejen představil tuto školu,
ale poskytl též informace, jak se připravit na studium na středních školách a co toto
studium znamená. SOŠ Jesenická nabízí obory pro střední odborné vzdělání
ukončené výučním listem (strojní mechanik, nástrojař, elektrikář…) i obory ukončené
maturitou (telekomunikace, provoz a ekonomika dopravy, ekonomika a podnikání)
a zároveň i obory kombinované (letecký mechanik…).
Vystoupení žáků školy aneb Broučci a Talent 2013 12. 12. 2013 - den, na který se
většina dětí a řada učitelů naší školy dlouho připravovala. Důvodem k přípravám bylo
předvánoční vystoupení žáků školy, určené všem rodičům, přátelům, ale i budoucím
prvňáčkům a jejich rodinám. Všichni tito hosté byli pozváni do Domu občanské
vybavenosti v Petrovicích. Jako první bylo na programu divadelně-hudební
zpracování Karafiátových Broučků, které nacvičili žáci šestých ročníku v rámci
dramatické výchovy.
119
Po přestávce, během které bylo možné prohlédnout si výstavu výtvarných a ručních
prací žáků školy, pak následovala přehlídka největších talentů prvního i druhého
stupně. Diváci mohli vidět vystoupení nejen hudební, taneční a dramatická, ale i
gymnastické sestavy, umění trapnomagie nebo vystoupení mima.
Geosvět 13. 12. 2013 - V pátek 13. prosince navštívila třída 9. A v rámci výuky
přírodopisu Geosvět. Jde o menší soukromé muzeum, které je ale velké svými
sbírkami. Žáci si prohlédli nádherné krystaly minerálů, prastaré fosilie a obdivovali
meteority.
Petrovická laťka 17. 12. 2013 - V předvánočním čase proběhla v naší škole soutěž
ve skoku vysokém - Petrovická laťka. Překonat světový rekord se nikomu ze
závodících nepodařilo, ovšem k vidění byly výborné výkony. Všichni se dlouho na
závod připravovali v hodinách tělesné výchovy, každý měl šanci se na „laťku“
nominovat. A jak se skákalo?
120
Kategorie mladší dívky:
1. Kamila Pitřincová (125 cm)
2. Barbora Votrubová (115 cm)
3. Alžběta Vinická (110 cm)
121
Kategorie starší dívky:
1. Tereza Menclová (120 cm)
2. Tereza Ptáčková (120 cm)
3. Radka Kumprechtová (115 cm)
Kategorie mladší hoši:
1. Milan Žalud (135 cm)
2. Matěj Průcha (130 cm)
3. Matyáš Lehnert (130 cm)
122
Kategorie starší hoši :
1. Lukáš Mezera (150 cm)
2. Tomáš Lukas (144 cm)
3. Martin Náhlovský (144 cm)
Poděkování za úspěch celého závodu patří nejen všem soutěžícím, ale také všem
povzbuzujícím divákům a moderátorovi akce -Tomášovi Tůmovi z 8. A.
Vánoční besídky a vycházky předvánoční Prahou 19. 12. 2013 - Jedním
z nejoblíbenějších dnů školního roku je poslední den školy před vánočními
prázdninami. Tento den je obvykle vyplněn třídními besídkami, hraním her,
sledováním pohádek nebo návštěvou vánoční Prahy. 6. A se letos rozhodla strávit
tento den ve škole. Nejprve zaznělo několik vánočních příběhů, ať už převzatých,
nebo z vlastních autorských dílen. Poté následovalo rozdávání dárků, které se sešly
pod vánočním stromkem. Než si však děti předaly dárky, které se daly zabalit,
123
věnovaly si jako dárek vzájemné omluvy a odpuštění. U rozbalování dárků hrály
koledy a ochutnávalo se cukroví. Další částí vánočního dopoledne byla diskotéka
a po ní mělo následovat promítání filmu. Vzhledem k velké rozdílnosti názorů
a vkusu však k tomuto bodu programu nedošlo. Nikomu to ale příliš nevadilo,
protože právě diskotéka a tancování bylo největší zábavou pro všechny. Dopoledne
uteklo rychle, všichni si ho užili a rozloučili se s přáním krásných Vánoc a co
nejdelších prázdnin. Také žáci třídy 6. M si užívali volnějšího dne před vánočními
prázdninami. Dopoledne strávili v centru Prahy. Navštívili Staroměstské náměstí
a nákupní centrum Palladium. Na obou místech dostali krátký rozchod, aby si mohli
nakoupit vánoční dárky, občerstvit se a potěšit atmosférou vánočních trhů. Večer se
pak třída sešla ve škole k několikahodinovému předvánočnímu setkání s předáváním
dárků. 7. A svůj předvánoční den bez učení začala posezením s vánoční atmosférou –
nechybělo pohoštění, předávaly se dárečky a zazněly i koledy. V 10 hodin pak
společně vyrazili dokoupit poslední dárečky na Chodov. Vánoční besídka v 7. M se
letos vydařila. Žáci ochutnali vzorky vánočního cukroví, nadělili si spoustu dárků a
dopoledne zakončili diskotékou. Natrénované taneční kreace pak využijí na
lednovém lyžařském kurzu. Třída 8. A zakončila kalendářní rok 2013 dvěma akcemi,
které byly zaměřeny na stmelení nového kolektivu a vzájemné lepší poznávání. První
bylo „Spaní ve škole“ – 12. prosince jsme strávili noc přímo v budově školy. Na
programu byly společné hry, diskotéka, společné jídlo i možnost povídání a také
chvíli promítání. Na starost si nás vzala současná třídní – p. uč. Říhová, ale i bývalá
třídní některých z nás – p. uč. Kasanová. Na závěr jsme se ještě rozloučili při
společné vánoční besídce poslední den školy v roce 2013, a to ve čtvrtek 19.
prosince, a popřáli si, ať rok 2014 je pro celou naši třídu trochu lepší než ten minulý.
Ve čtvrtek 19. prosince vyrazila třída 9. A na tradiční výlet do vánoční Prahy.
Mrazivé a nevlídné počasí rozhodně nepokazilo sváteční atmosféru, která v centru
metropole panovala. Po dvou nezbytných rozchodech na vánočních trzích zamířili
spokojení deváťáci zpět ke svým domovům.
Listopad
Magie filmové hudby 6. 11. 2013 - Magii filmové hudby si mohl užít celý druhý
stupeň naší školy 6. listopadu na stejnojmenném koncertě v kostele sv. Šimona a Judy
v Praze. Děti si v podání Pražského filmového orchestru vyslechly celou řadu
známých filmových melodií. Kromě toho se dozvěděly zajímavosti o práci orchestru
a jeho dirigenta. Jistě velmi kladně ohodnocenou částí koncertu byla možnost
vypůjčit si dirigentskou taktovku a celý orchestr chvíli řídit. Vybrané děti z publika
tak zjistily, že to jistě není záležitost snadná. Na konci pořadu se publiku dostalo
pozvání na velký vánoční koncert a již cestou domů si celá řada našich žáků
plánovala jeho návštěvu. I to je důkazem toho, že se Magie filmové hudby dětem
líbila.
124
Scio-testy 7.-12. 11. 2013 - V těchto dnech se žáci deváté třídy zapojili do testování s
názvem STONOŽKA, které připravuje a zpracovává společnost Scio. V testech
z
matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů si
porovnávali své znalosti a schopnosti se znalostmi a schopnostmi svých vrstevníků z
různých míst naší republiky. Celkově lze výsledky třídy zhodnotit jako lehce
podprůměrné, rozhodně letošní deváťáci nedosáhli výborných výsledků některých
žáků loňské 9. A. Špičkový výkon podal letos pouze Lukáš Mezera v testu
z angličtiny. A kteří naši žáci byli nejúspěšnější? Český jazyk: Barbora
Schiffmannová, Matematika: Daniel Zita, Anglický jazyk: Lukáš Mezera,
Obecné studijní předpoklady: Daniel Zita.
Den válečných veteránů 11. 11. 2013 - Jako každý rok i letos se naši žáci zúčastnili
pietního aktu na hřbitově v Petrovicích u příležitosti výročí ukončení první světové
války. Tentokrát se ceremoniálu zúčastnili žáci našich šestých tříd. Žáci přihlíželi
položení věnců k pomníku, vyslechli si projev o významu a hrůzách světové války
a postáli za tónů české hymny. Na pietní akt pak navázala celá hodina výchovy
k občanství, kdy si žáci povídali o první světové válce a někteří za úkol do dalšího
týdne zjistili ve svých rodinách, zda některý z jejich příbuzných bojoval na frontách
první světové války.
Florbal 16. a 18. 11. 2013 - V letošním školním roce jsme se zúčastnili florbalového
turnaje v ZŠ U Obory. Do turnaje vstoupili nejdříve hoši mladší kategorie. Ve
skupině vyhráli všechny tři zápasy a postoupily do finále. Po dvou remízách a jedné
prohře jsme ve finále skončili na čtvrtém místě.
125
Hoši starší v základní skupině odehráli tři zápasy, ovšem v konečném součtu to na
postup nestačilo.
Sir Nicolas Winton – Síla lidskosti 19. 11. 2013 - V úterý 19. listopadu 2013 se žáci
8. A i 9. A zúčastnili dopoledního filmového programu o muži, který před druhou
světovou válkou zachránil životy téměř sedmi stovkám dětí. Skvěle připravená akce
se konala v Divadle Bolka Polívky v Uhříněvsi. Poučný a zejména dojemný hraný
dokument vystřídala v druhé části programu beseda o právě zhlédnutém filmu.
Během ní se žáci, studenti a pedagogové v hledišti nejen dozvěděli spoustu
zajímavých informací o siru Nicolasi Wintonovi, ale také stihli uklidnit své filmem
rozjitřené nitro. Díky šťastnému losu si jedna z našich žákyň odnesla z představení
nejen právě nabyté znalosti, ale také i hmotný dárek v podobě knihy o hlavním
protagonistovi celého programu.
Spaní ve škole a návštěva výstavy Schola Pragensis 21. a 22. 11. 2013 - Ve čtvrtek
21. listopadu 2013 zažila třída 9. A mezi žáky druhého stupně tolik populární „spaní
ve škole“. Přestože byl program mnohem méně organizovaný než kupříkladu v šesté
třídě, určitě nechyběla klasika: hromadné večerní objednávání pizzy, sportovní
zápasy ve florbale a fotbale - a samozřejmě filmy. Páteční probuzení bylo pro
deváťáky velmi příjemné, neboť na jednu akci plynule navázala druhá. V rámci
profesní přípravy vyrazila čerstvě probuzená třída do Kongresového centra Praha,
kde se konal osmnáctý ročník výstavy Schola Pragensis. Nejznámější akce zaměřená
na prezentaci našeho středního školství nabídla mnoho výstavních expozic pražských
středních škol všech druhů a typů. Deváťáci měli možnost na jednom místě nasbírat
nepřeberné množství informací, které jim snad pomohou s nelehkou volbou, jež je
v nejbližším období očekává.
Talent – školní kolo
126
26. 11. 2013 proběhlo školní kolo soutěže Talent 2013, která byla uspořádána na
četná přání ze strany žáků. Porotě složené z pedagogů a členů žákovského parlamentu
se předvedlo téměř čtyřicet „čísel“, která postoupila ze třídních kol, ta proběhla ve
dnech 4.-15. 11. 2013 v jednotlivých třídách. Svůj talent žáci ukazovali v několika
kategoriích – taneční, hudební, recitační atd.
127
128
Zdatný matematik 27. 11. 2013 - Základní škola Veronské náměstí již tradičně
pořádá koncem kalendářního roku pro základní školy Prahy 15 matematickou soutěž
s názvem Zdatný matematik. Této soutěže se mohou zúčastnit tři žáci z každého
ročníku druhého stupně a tři žáci z 5. ročníku. Naši reprezentanti letos navázali na
výborné výsledky naší školy v minulých ročnících. Soutěže se účastnili žáci ze šesti
základních škol a v počtu úspěšných řešitelů byla naše výprava jednoznačně
nejúspěšnější. Vyhodnoceno a odměněno mezi nejlepšími bylo celkem 7 našich
žáků: Ondřej Kuča (5. A), František Manžel (5. A), Přemysl Šulc (5. A), Daniel
Jančík (6. A), Matyáš Lehnert (7. M), Jakub Černý (8. A) a Denisa Pospíšilová
(9. A).
Výstava o Karlu IV. 28. 11. 2013 navštívila třída 8. A výstavu Karel IV. - život a
dílo. Žáci se seznámili jednak s osobním osudem tohoto významného panovníka
(dětství, manželky, potomci) a samozřejmě i s dílem, které po sobě zanechal
(významné stavby, model Karlštejna). Součástí expozice byla i ukázka dobových
zbraní a dobového oblečení. Vrcholem byla ovšem „Královská komnata“ – přesná
replika korunovačních klenotů ze sbírky Svatovítského pokladu, a to nejen
Svatováclavské koruny, královského žezla a jablka, ale i korunovačního pláště a
pouzdra.
129
Divadelní představení „Brouk v hlavě“ 30. 11. 2013 - Na první letošní představení
se členové Klubu mladého diváka vypravili do Divadla na Vinohradech. Zde je
čekalo představení komedie Georgese Feydeaua Brouk v hlavě. Tato fraška z počátku
20. století všechny zaujala a pobavila. V režii Jiřího Menzela jsme obdivovali
zejména herecké výkony Ivana Trojana a Viktora Preisse.
Říjen
Minifotbal 2. 10. 2013 jsme vyslali tým složený z mladších žáků (6. a 7. třídy) na
tradiční turnaj na ASK Slavia-Praha. V konkurenci dvanácti zúčastněných družstev
ze základních škol z Prahy 10 a 15 jsme skončili na 11. místě.
Podzimní sběr starého papíru 8.-14. 10. 2013 - Při tradičním podzimním sběru
jsme letos shromáždili více než 12 tun starého papíru, průměrně tedy každý z 371
žáků naší školy přinesl 33 kg sběru.
Akce se zúčastnilo 67 % žáků naší školy.
Celkem 30 žáků dopravilo s pomocí svých rodičů před školu více než 100 kg
starého papíru.
130
10 nejlepších sběračů:
1. Petr Podstavek (2. B)
1 339 kg
2. Jan Lazar (3. A)
400 kg
3. Žaneta Žižková (2. B)
306 kg
4. Barbora Hrubá (5. A)
272 kg
5.-6. Michaela Košátková (1. A) 265 kg
5.-6. Tereza Košátková (4. A) 265 kg
7. Tereza Holanová (2. B)
217 kg
8. Tomáš Sova (3. A)
212 kg
9. Filip Lazar (7. A)
183 kg
10. Tereza Navarová (5. A)
172 kg
Také soutěž tříd byla velmi úspěšná. Letos se na 1. místě umístila třída 2. B, následují
již tradičně velcí sběrači: 5. A, 3. A a 4. A. Z peněz utržených za sběr byli odměněni
nejlepší jednotlivci, třídy se 100% účastí a žáci 2. stupně, kteří papír vážili a skládali
do kontejnerů. Zbytek peněz bude rozdělen třídám na jejich společné třídní akce.
Výsledky tříd podle průměru na žáka:
1. 2. B 2340 kg 111,43 kg
2. 5. A 1692,5 kg 60,45 kg
3. 3. A 1176 kg 56,00 kg
131
4. 4. A 1224 kg
5. 2. A 785 kg
6. 1. A 728 kg
7. 8. A 936 kg
8. 3. M 502 kg
9. 7. M 449 kg
10. 7. A 287,5 kg
11. 4. E 375 kg
12. 6. M 300,5 kg
13. 2. M 293 kg
14. 4. M 297,5 kg
15. 1. B 214 kg
16. 6. A 272 kg
17. 1. M 279 kg
18. 9. A 124,5 kg
53,22 kg
39,25 kg
33,09 kg
32,28 kg
26,42 kg
26,41 kg
19,17 kg
17,86 kg
17,68 kg
17,24 kg
14,88 kg
14,27 kg
12,95 kg
10,73 kg
6,55 kg
Návštěva pražské ZOO 16. 10. 2013 navštívily třídy 7. A a 7. M v rámci
sponzorského dne pražskou zoologickou zahradu. Počasí nám přálo, nepršelo,
prohlédli jsme si staré i nové expozice – Údolí slonů, Pavilon hrochů.
Vycházka Prahou 16. a 18. 10. 2013 - 16. října se obě šesté třídy vypravily na
vycházku po Praze. Naši výpravu do centra hlavního města jsme započali u budovy
Národního muzea, kde jsme se podívali na místo, kde se upálil Jan Palach. Pak jsme
sešli Václavských náměstím do stanice metra Můstek, kde jsme objevili most, který
spojoval Staré Město s Novým Městem. Na Starém Městě jsme obdivovali budovu
Stavovského divadla a Karolina, navštívili jsme jedinou kubistickou kavárnu na světě
v domě U Černé Matky Boží, pokochali se secesní nádherou Obecního domu
a
občerstvili a ohřáli se v nákupním centru Palladium. Ve druhé části vycházky jsme se
podívali na Staroměstské náměstí a na Mariánském náměstí jsme objevili několik
významných budov – Národní knihovnu v barokním Klementinu, Městskou knihovnu
a budovu Magistrátu našeho hlavního města.
Volby do Žákovského parlamentu 21. 10. 2013 - Podobně jako vloni proběhly
i letos volby do Žákovského parlamentu. Tentokrát se přihlásilo z řad žáků 5.–9.
ročníku dvacet zájemců. Poté, co odevzdali tzv. kandidátky, tedy informace o své
osobě a o svých představách, jak zlepšit nebo zpříjemnit pobyt ve škole, mohli začít
oslovovat své spolužáky na I. i II. stupni školy a snažit se získat jejich hlasy. Škola
byla rázem vyzdobena letáčky a plakátky, u kterých se všichni zastavovali a pečlivě
je pročítali.
132
Samotné volby se pak uskutečnily v pondělí 21. října. Podporu svým vyvoleným
přišli vyjádřit téměř všichni žáci školy a samozřejmě i učitelé.
133
Výsledky voleb pak přinesly tato jména: Veronika Havlová, Petra Hřebačková,
Ondřej Vojta, Vojtěch Votruba, Jakub Černý, Ondřej Havel, Kristýna
Dunajeva, Vojtěch Dvořák a Lukáš Mezera.
Návštěva pražské ZOO 23. 10. 2013 se 8. A vydala do ZOO Praha, kde se učení
proměnilo v objevování s prožitkem i zábavou. Při skupinové práci si žáci museli
opatřit informace o vybraném areálu (např. africké pouště a polopouště, terárium...)
a z pracovního listu si zvolili úkol, který jim vyhovoval či který je zaujal. Mezi úkoly
se často objevil požadavek nejdříve výsledek odhadnout, otipovat a teprve pak si
odhad ověřit pozorováním či studiem. Smyslem úkolu bylo mít správný odhad, ten
následně ověřit a mít správný výsledek. Ve druhé části pak každý individuálně
pozoroval vybraného savce, o kterém vypracoval referát. Nezbývá než doufat, že
možnost vybrat si a učit se prostě pozorovat, porovnávat informace povede žáky
k zájmu o svět, jehož jsou součástí.
Září
Ukázky skateboardingu 4. 9. 2013 naši školu navštívili Jan Lankaš (předseda České
asociace skateboardingu) s Martinem Pekem (českým špičkovým skateboardistou).
Přiblížili žákům základy jízdy na skateboardu a následně předvedli krátkou exhibici v
tělocvičně i skateparku.
134
MS ve vodním slalomu 12. a 13. 9. 2013 - Pouhé tři měsíce po ničivé povodni se
umělý kanál v Praze-Troji zaskvěl a uspořádal jedno z nejkrásnějších mistrovství
světa ve vodním slalomu.
Žáci druhého stupně měli možnost na vlastní oči sledovat rozjížďky kajakářů.
K favoritům patřil i český kajakář – stříbrný olympionik z Londýna Vavřinec
Hradílek. V sobotu 14. 9. se stal novým mistrem světa a jeho kolega Jiří Prskavec
vybojoval stříbrnou medaili.
135
Návštěva Židovského muzea 12. 9. 2013 - Hned v září žáci našich šestých tříd
navštívili Židovské muzeum v Praze, nejnavštěvovanější muzeum v ČR. Milé
lektorky zde měly pro děti připravený zajímavý a hodnotný program. Zatímco jedna
třída byla na vycházce po pražské židovské čtvrti, žáci druhé třídy pracovali v dílně,
kde se s pomocí textů a různých předmětů seznámili s podobou a průběhem různých
částí židovského života (židovská kuchyně, svátky, svatba). Při procházce po
židovské čtvrti žáci navštívili Staronovou synagogu, Klausovu synagogu
s památníkem obětem holocaustu a Starý židovský hřbitov.
Přespolní běh 19. 9. 2013 se děvčata zúčastnila každoročního přespolního běhu
v rámci POPRASKU. Běželo se v lesoparku Hostivař a výsledky byly skvělé. Mladší
děvčata se umístila na 3. místě a starší na krásném 6. místě z jedenácti.
Turnaj 6 míčů 25. 9. 2013 - Vzhledem k záplavám a nepřízni počasí na konci
minulého školního roku, byl oblíbený Turnaj šesti míčů přesunut z června na září.
Tato změna proběhla k radosti všech prvostupňových dětí, ale zejména letošních
šesťáků, kteří by tak přestupem na II. stupeň a nepřízní osudu přišli o poslední šestimíčový zážitek. Oba šesté ročníky se na turnaj připravily poctivě. Nejen zvolením
názvů týmů a přípravou triček, ale i básničkami a pokřiky, kterými se během utkání
navzájem povzbuzovaly. Obě třídy, ať už 6. A neboli Šišky a nebo 6. M alias Tuříni,
si dopoledne plné sportu náležitě užily. Soutěžily mezi sebou ve fotbale, florbale
a vybíjené. Pro všechny zúčastněné šlo jako každý rok nejen o otestování sportovních
schopností, ale i o test vyspělosti sportovního chování a snášení nejen výher, ale
i proher. Pro všechny byl nakonec i tento výjimečně zářijový Turnaj šesti míčů velký
sportovní a týmový zážitek.
136
Běh naděje 25. 9. 2013 - jsme se již posedmé sešli v Hostivařském lesoparku na
Běhu naděje. Počasí nám přálo, a tak přišlo celkem 137 účastníků. Na konto
výzkumu rakoviny jsme vybrali a poslali 6 426 Kč. Děkujeme všem běžcům,
cyklistům a ostatním rekreačním sportovcům, kteří absolvovali jednu ze tří tratí,
zvláště pak zástupcům třídy 1. M, která měla stoprocentní účast.
137
i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:
b
13. až 18. května 2009 proběhla kontrola České školní inspekce. Předmět kontroly:
Veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu
poskytovaných školám a školským zařízením zřizovaných obcemi nebo svazky obcí
podle ustanovení par. 160 odst. 1 písm. c) a podle ustanovení par. 163 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebylo zjištěno porušení
právních předpisů. Písemná zpráva k dispozici u ředitele školy.
15. července 2010 – v rámci své inspekční činnosti provedla ČŠI hodnocení školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naší školy. Bylo zjištěno, že školní
vzdělávací program naší školy je v souladu s platným zněním Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
15.–18. března 2011 – hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného základní školou podle par. 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), k termínu inspekce.
Inspekční zpráva v plném znění je k dispozici u ředitele Základní školy Praha–
Petrovice. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
j) Základní údaje o hospodaření školy:c
c
Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351, Praha 10Petrovice v roce 2013 hospodařila a nadále v roce 2014 hospodaří jako samostatný
právní subjekt.
Příjmy školy jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele školy Městské části PrahaPetrovice, příspěvkem ze státního rozpočtu a ziskem z doplňkové činnosti školy.
Příspěvek Městské části Praha–Petrovice, zřizovatele školy, činil pro kalendářní rok
2013 celkem 5 090 000 Kč. V této výši příspěvek škola obdržela a utratila 100 %
příspěvku.
Příspěvek ze státního rozpočtu činil 14 515 000 Kč. Tento příspěvek škola obdržela
a utratila 100 % příspěvku.
Finanční prostředky z příspěvku zřizovatele byly využity na provozní náklady
a údržbu obou budov školy, obou tělocvičen, školních pozemků, hřišť, školní
kuchyně a jídelny.
138
Prostředky ze státního rozpočtu byly používány zejména na mzdy a platy
zaměstnanců školy, na nákup vyučovacích pomůcek pro žáky včetně učebnic
a didaktické techniky a na další doplňkové vzdělávání pedagogických pracovníků
naší školy.
Škola provozuje doplňkovou hospodářskou činnost – zejména prodej obědů žákům
středních škol, cizím strávníkům, zaměstnancům středních škol, dále škola v rámci
doplňkové hospodářské činnosti pronajímá obě tělocvičny, školní jídelnu,
keramickou dílnu a jednu učebnu. Škola nepronajímá větší oddělené prostory pro
výuku Základní umělecké školy Praha 10-Hostivař a Soukromého gymnázia Altis,
prostory pro výuku pronajímá jmenovaným školám Městská část Praha-Petrovice,
zřizovatel Základní školy Praha-Petrovice.
V doplňkové hospodářské činnosti byl vytvořen zisk 180 342 Kč. Tato částka byla
dle platné legislativy rozdělena do fondů příspěvkové organizace – školy.
Celkový hospodářský výsledek Základní školy Praha-Petrovice v hlavní činnosti za
rok 2013 byl vyrovnaný, výdaje byly plně pokryty příjmy. Škola nemá žádné dluhy
ani jiné závazky.
k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:
:……..
Škola byla zapojena do programu testování žáků. Ve spolupráci se společností Scio
proběhlo ve školním roce 2013/2014 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU. Toto
testování bylo zaměřeno na pomoc při volbě dalšího povolání, dalšího studia. Žáci
devátého ročníku se zapojili do testování z matematiky, českého jazyka, anglického
jazyka a obecných studijních předpokladů. Měli možnost porovnat své znalosti
a schopnosti se znalostmi a schopnostmi svých vrstevníků z různých míst naší
republiky.
l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:
.
Viz část g této výroční zprávy.
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů:
Škola realizovala dva projekty financované MČ Praha-Petrovice - Koncert ŠKOLA
PÍSNIČKOU a divadelní představení OBUŠKU Z PYTLE VEN k předávání
pololetního vysvědčení žákům v kulturním sále Domu občanské vybavenosti v
Petrovicích a Běh naděje – oba za účasti a pod záštitou starostky Městské části
Praha-Petrovice.
139
Škola za finanční spoluúčasti zákonných zástupců realizovala projekt Reedukace
specifických problémů učení u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami.
Pro žáky budoucích prvních tříd byl připraven a realizován projekt s názvem Škola
nanečisto – spolufinancovala MČ Praha-Petrovice. Cílem tohoto projektu byla
pomoc rodičům budoucích žáků prvního ročníku školy a i samotným budoucím
žákům prvních tříd.
Škola byla zapojena v projektech Ovoce do škol a Školní mléko. Oba tyto projekty
jsou žáky i rodiči velmi kladně hodnoceny.
Škola realizovala další celoškolní projekty, výstavy dětské výtvarné tvorby, divadelní
představení pro žáky i veřejnost, dva ročníky projektu Petrovická pomlázka a první
ročník projektu Talent 2013, doplněný divadelním představením Broučci – tyto
projekty byly podporovány a částečně financovány Městskou částí Praha-Petrovice,
která financovala kulturní sál k veřejným prezentacím, dále MČ financovala
propagaci projektů, zejména plakáty, propagaci v Petrovickém zpravodaji, podobně
jako u předchozích úspěšných projektů Žijeme v Praze a Vesmír.
140
141
142
n)Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:
Základní škola Praha-Petrovice ve školním roce 2013/2014 nespolupracovala
nespolupracuje s odborovými organizacemi ani s organizacemi zaměstnavatelů.
a
Další uvedené údaje (dle pokynů a požadavků příslušných odborů Magistrátu
hl. města Prahy):
Seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název
a sídlo), které zřizují ZŠ:
Městská část Praha-Petrovice, Edisonova 429, 109 00 Praha 10-Petrovice
2) Počet ZŠ a jejich přesné názvy k 30. 9. 2013 (podle posledního rozhodnutí):)
:
Jedna, tj. Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351,
109 00 Praha 10-Petrovice.
3) Změny v síti škol (počet a důvody, např. sloučení):):)…
……………
Ve školním roce 2013/2014 žádné změny - sloučení proběhlo v roce 2007.
143
……
…
4) Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání:.
.
Charakteristika školního vzdělávacího programu:.
.
Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady
pro osvojování klíčových kompetencí formulovaných v Rámcovém vzdělávacím
plánu pro základní vzdělávání.
Hlavním cílem naší školy je optimálně rozvíjet osobnost žáků a vést je tak, aby
dokázali své znalosti, dovednosti, postoje a návyky vhodně používat a rozvíjet.
Chceme v nich probudit touhu poznávat a objevovat, vedeme je k odpovědnosti za
jejich rozhodnutí a činy, učíme je umět naslouchat a pomáhat druhým. Snažíme se
formovat jejich postoje tak, abychom poskytovali dobrý základ pro další vzdělávání
a studium i pro orientaci v praktickém životě.
Zaměření školy
Prioritou naší školy je budování co nejširšího všeobecného rozhledu, neboť
preferujeme společný základ všeobecného vzdělávání pro všechny děti bez profilace.
Individuální předpoklady každého žáka rozvíjíme nabídkou předmětů v rámci
disponibilních hodin. Jsme si vědomi, jak důležitá je v dnešní době znalost cizích
jazyků. Proto začínáme již od těch nejmenších. Anglickému jazyku se naši žáci
budou učit již od prvního ročníku, a pokud budou mít zájem, mohou v 6. třídě začít
s německým jazykem.
V dnešní rychle se rozvíjející a měnící se společnosti je také potřeba, aby pro kvalitní
a účinnou komunikaci s okolním světem byl žák vybaven kompetencemi k využívání
různých informačních prostředků a technologií. S prací na počítačích mohou žáci
začít již od prvního ročníku v počítačovém kroužku. Od pátého ročníku všichni žáci
získávají základní úroveň informační gramotnosti v předmětu Informační
technologie.
Povinnými a volitelnými předměty, nabídkou volnočasových aktivit (i ve spolupráci
s jinými subjekty), různými tematickými exkurzemi a novými metodami práce (např.
zaváděním žákovských projektů), chceme našim žákům umožnit naplnění všech cílů
základního vzdělávání. Individuálním požadavkům žáků vycházíme vstříc v dalších
aktivitách; např. účast v soutěžích, pro pátý a devátý ročník přípravné kurzy
z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na SŠ a víceletá gymnázia,
profitesty v osmém ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody
a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových
144
kompetencí žáků. Jsou vymezovány na úrovni školy a budou v rámci vzdělávacího
procesu uplatňovány všemi pedagogy. Jsou východiskem pro výchovné a vzdělávací
strategie, které jsou vymezovány na úrovni vyučovacích předmětů.
Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci.
Kompetence k učení
Cíl: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
Klademe důraz na práci s textem, čtení s porozuměním, vyhledávání informací,
užívání příruček a internetu.
Vytváříme motivující prostředí a vhodný pracovní režim.
Individuálním přístupem dáváme každému žákovi šanci prožít úspěch.
Vycházíme z dřívějších znalostí a dovedností žáků, opakujeme je a zdokonalujeme.
Ve vhodných případech umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady.
Ve výuce reagujeme na aktuální dění ve světě.
Kompetence k řešení problémů
Cíl: podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
Výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problému a dokázali si je obhájit.
Učíme žáky vyhledávat, shromažďovat, zpřehledňovat a zpracovávat informace
z různých informačních zdrojů.
Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční a problémové úlohy.
Žáky aktivně zapojujeme do problémů školy a třídy prostřednictvím Rady žáků
a třídní samosprávy.
Dáváme žákům dostatečný prostor k vyjádření svých názorů a postojů.
Kompetence komunikativní
Cíl: vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, vytvářet u žáků potřebu
projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací
Vedeme žáky k vhodnému způsobu komunikace se spolužáky, učiteli a ostatními
dospělými ve škole i mimo ni. Snažíme se o otevřenou komunikaci. Učíme žáky
argumentovat a vhodnou formou obhajovat svůj názor a zároveň naslouchat názorům
druhých. Pěstujeme přátelské vztahy ve třídách, vedeme žáky k toleranci.
K osvojení komunikačních technik a způsobů jednání využíváme různých situačních
her a modelových situací.
145
Do výuky začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme
žáky ke vzájemné spolupráci.
Kompetence sociální a personální
Cíl: rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě
Během vzdělávání používáme skupinovou práci, jejímž prostřednictvím vedeme žáky
ke vzájemné pomoci při učení.
Otevřenou komunikací se snažíme vést žáky k utváření přátelských kontaktů mezi
třídami a k odmítání negativních vztahů mezi žáky různého věku a etnik.
Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování.
Budujeme příjemnou atmosféru ve třídě, vytváříme pozitivní klima ve škole
(vstřícnost, pomoc, přátelské jednání, přirozený respekt, ochota, empatie).
Prostřednictvím preventivního programu se snažíme bojovat proti sociálně
patologickým jevům a předcházet rizikovému chování žáků.
Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost uplatnit sama sebe ve skupině v různých
rolích.
Kompetence občanské
Cíl: připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva
a plnící své povinnosti, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví a být za ně
zodpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem
Žáci se učí znát svá práva, dodržovat stanovená pravidla chování a plnit své
povinnosti.
Vedeme žáky k respektování národnostních, kulturních a dalších rozdílů mezi lidmi.
V modelových situacích učíme žáky, že mají domýšlet následky svého chování a být
odpovědní za své jednání.
Vytváříme pozitivní vztah k přírodě a vychováváme k ochraně životního prostředí.
Umožňujeme žákům spolupodílet se na akcích školy i obce a tím poznávat realitu
nejbližšího okolí.
Učíme žáky jednat v krizových situacích (úrazy, živelné pohromy, únik
nebezpečných látek…).
Kompetence pracovní
Cíl: pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci
146
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do světa práce formou exkurzí do podniků,
firem, institucí, besedami se zástupci různých povolání, seznámením se s náplní práce
různých profesí.
Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení jejich reálných možností
nejen při volbě povolání.
Nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů pomáháme žákům při profesní
orientaci.
Rozvíjíme u žáků zručnost a praktické dovednosti.
Učíme žáky pracovat s počítačem a v různých oblastech využívat informační
technologie.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou tito žáci:
- se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení,
vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy
učení a chování),
- se zdravotním znevýhodněním (žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě
nemocní nebo s lehčí zdravotní poruchou vedoucí k poruchám učení
a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání),
- se sociálním znevýhodněním (sociální znevýhodnění je rodinné prostředí
s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými
jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení
azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území ČR).
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na:
- vzdělání, které odpovídá jejich potřebám a možnostem (přiměřený obsah,
vhodné formy a metody práce),
- vytváření podmínek pro takové vzdělávání,
- poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
- bezplatné užívání speciálních učebnic a didaktických a kompenzačních
pomůcek,
- asistenta pedagoga (ve specifických případech).
Usilujeme o minimalizaci znevýhodnění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vytváříme pro ně co možná nejméně omezující prostředí. Spolupracujeme s dalšími
odborníky a umožňujeme žákům dle jejich individuální potřeby specializovanou péči.
V případě, že žák se speciálními vzdělávacími potřebami potřebuje péči odborníků
v rozsahu, který mu naše škola nemůže poskytnout (například při potřebě
bezbariérového přístupu, při větším tělesném, mentálním nebo smyslovém postižení
a podobně), pomůžeme zajistit péči o tohoto žáka v odpovídajícím zařízení.
147
Pro všechny pedagogy naší školy cílená a dlouhodobá strategie výuky žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami znamená:
U zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných žáků
- chápat specifické vzdělávání jako právo, nikoliv jako možnost,
- v případě potřeby vypracovávat a naplňovat individuální vzdělávací plán,
- integrovat žáka do běžné třídy,
- jasně definovat konkrétní cíle vzdělávání tohoto žáka a umožňovat
žákovi/žákům participovat na formulování cílů vzdělávání jako předpoklad
pro sebehodnocení žáka,
- využívat alternativní pomůcky a učebnice,
- zdůrazňovat oceněním a pochvalou pokrok,
- neupoutávat příliš zvláštní pozornost na žáka nebo jeho případné problémy,
- nečinit nepodložené nebo ukvapené závěry,
- upřednostňovat kognitivní učení,
- upřednostňovat učení se navzájem,
- netolerovat nevhodné chování, které si nemohou dovolit ostatní (přesto být
trpělivý),
- nesrovnávat při hodnocení žáky mezi sebou,
- umožňovat žákům participaci na tvorbě kritérií hodnocení, vést žáky
k sebehodnocení.
U sociálně znevýhodněných žáků
- kontaktovat se častěji s rodiči,
- seznamovat žáky i rodiče s cíli vzdělávání,
- zjistit včas případná komunikační tabu,
- citlivě začleňovat žáky do kolektivu,
- citlivě přistupovat ke kooperativním činnostem,
- poskytovat podporující komunikaci, dostatek pozornosti i podnětů,
- být empatický k pocitům žáků,
- často žáky oceňovat, chválit,
- poskytovat dostatečnou zpětnou vazbu,
- zařazovat témata ze sociokulturní oblasti žáka,
- posilovat sebeúctu žáka,
- povzbuzovat žáka, aby si sám stanovoval náročnější cíle,
- vytvářet čas, prostor a atmosféru pro odstraňování předsudků.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
„Nadání je tvořeno souborem nadprůměrných schopností, které umožňují jedinci
dosahovat výkonů nad rámec běžné populace.“ (Definice dle RVP ZV)
148
Nadání se může týkat intelektu, umění, tvořivosti, kreativity, pohybových
a sociálních dovedností i oblastí méně prozkoumaných (extrasenzorické vnímání
a podobně). Nadání je propojením schopností, zkušeností a dovedností (získávat
informace, integrovat zkušenosti…), míry angažovanosti v úkolu (koncentrace
pozornosti) a tvořivosti (flexibilita, originalita myšlení…). Příznakem nadání není jen
vysoké IQ, ale především emoční inteligence.
Nadané žáky můžeme identifikovat jako:
- úspěšné (bez problémů se učí, dovedou komunikovat s vrstevníky
i s dospělými),
- tvořivé (stále něco vymýšlejí, experimentují, obtížněji se přizpůsobují),
- maskující své schopnosti (odlišnost ohrožuje jejich sociální zařazení
a vyžaduje značnou míru odvahy),
- „ztroskotané“ (věčně v opozici proti všem a všemu, se sníženým
sebevědomím, buď rezignují, nebo vyrušují, mívají nevyrovnané výkony),
- nadané s vývojovou poruchou (výsledky často neodpovídají nadání –
nedokončují úkoly, obtížně pracují pod tlakem, obávají se selhání),
- autonomní (nezávislí, schopní riskovat, využívat náměty vzdělávání pro svůj
užitek).
Pro žáky mimořádně nadané volíme takové učební strategie, které umožňují
individuální rozvoj a přístup pomocí těchto postupů:
- individuální vzdělávací plán,
- rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu např. v souladu s individuálním
plánem,
- zadávání specifických úkolů,
- účast v projektech, soutěžích a olympiádách,
- diferenciace žáků v rámci třídy ve vybraných tématech,
- možnost účasti ve výuce ve vyšších ročnících u vybraných předmětů nebo
témat,
- individuální zadávání složitějších úkolů, práce s naučnou literaturou,
- učení navzájem, rozvoj schopností při skupinovém vyučování, vhodně
zvolené role,
- respektování odlišného způsobu komunikace,
- přeskočení až dvou ročníků na základě zkoušky.
Začlenění průřezových témat
Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Jsou
důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro
individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet
osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
149
Všechna průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace obsahu
jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu některého vyučovacího
předmětu. Jsou to:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Výchova demokratického občana (VDO)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
Multikulturní výchova (MKV)
Environmentální výchova (EV)
Mediální výchova (MV)
Zařazení tematických okruhů jednotlivých průřezových témat do ročníků
a vyučovacích předmětů je zpracováno v následujících tabulkách:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické
okruhy
I. stupeň
1.
2.
ročník ročník
Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
TV
sebeorganizace
Psychohygiena TV
3.
ročník
4.
ročník
5.
ročník
ČJ
TV
TV
TV
TV VV
TV
TV
TV, PŘ TV, PŘ
II. stupeň
6.
7.
ročník ročník
8.
ročník
9.
ročník
VkZ
PČ
PČ
Tv
TV
TV
VkZ,
VkO
TV
VkZ
HV,VV
HV,VV HV,VV HV,VV HV,VV HV,VV HV,VV
PČ,ČJ
PČ
PČ
PČ
PČ
PČ,ČJ PČ,ČJ
TV
VkO
Poznávání lidí PRV
PRV
PRV
PŘ,VL PŘ,VL
VkO
VkZ
Mezilidské
VkO
PRV
PRV
PRV
VL
VL
VkZ
vztahy
VkZ
VkZ
VkZ
Komunikace
PRV,PČ PRV,PČ PRV,PČ ČJ,PČ PČ
TV,HV TV,HV
Řešení
problémů
VkZ,M
MA
MA
MA
MA
MA
TV, M
a rozhodovací
TV, PP
dovednosti
Hodnoty,
VkO
postoje,
VkZ
praktická etika
Kreativita
HV,VV
HV,VV
ČJ,PČ
ČJ,TV
VkZ,TV
VkZ
VkZ
ČJ
TV,HV TV,HV
TV,M
PP
TV, M
VkO
VkZ,PP
Tematický okruh Rozvoj schopností a poznávání realizujeme v každém předmětu
průběžně během školního roku zařazováním cvičení vnímání, pozornosti
a soustředění; rozvíjením dovedností zapamatování a řešení problémů i dovednosti
pro učení a studium. Tematický okruh Kooperace a kompetice si žáci osvojují
a upevňují v předmětech při skupinovém vyučování a týmové práci.
150
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
I. stupeň
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
Občanská
PRV
společnost a škola
Občan, občanská
společnost a stát
Formy participace
občanů
v politickém životě
PRV
PRV
VL
VL
VL
VL
VL
Principy
demokracie
VkO
VkZ
VV
VkO – projekt „Já, občan“
Tematické okruhy
VkO
VkO
VL
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tematické okruhy
Evropa a svět nás
zajímá
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
ročník ročník ročník ročník
AJ,
HV
HV
MA
HV
HV
II. stupeň
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník
VL,
HV
Objevujeme
Evropu a svět
AJ,
VL
Jsme Evropané
VL
ČJ, AJ D,VkO
D
D
Z, PP
D
AJ, Z
AJ
D,
VkO
D, Z
VkZ
D
AJ, Z
VkO
D, Z
VkO
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tematické
okruhy
I. stupeň
1.
2.
ročník ročník
Kulturní
diference
Lidské vztahy
3.
ročník
PRV
PRV
II. stupeň
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník
VkO
HV
VkZ
VL
Etnický původ
VL
D
ČJ,
VL
Multikulturalita
Principy
sociálního smíru
VL
PRV
VkZ
VkO
D
PŘ
VkZ
Z
AJ
AJ
AJ
VkO
151
VkO
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické
okruhy
Ekosystémy
I. stupeň
1.
2.
ročník ročník
PRV
VV
VV
Základní
podmínky života
Lidské aktivity
a problémy
životního
prostředí
Vztah člověka
k prostředí
3.
ročník
PRV
VV
PRV
PRV
II. stupeň
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník
PŘ
PŘ
PŘ,Z PŘ
VV
VV
VV
VV,PP
PŘ
PŘ
PŘ
PŘ,Z
CH, F PŘ
VkZ
PŘ
PŘ
PŘ
PŘ,PČ
VkO
VL
PŘ,
VL
PŘ,
VkO
PŘ
VkZ
CH, Z
CH,Z
PŘ,PČ
PŘ,PP
F
PŘ, Z CH, Z
PP
PŘ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy
I. stupeň
II. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
Kritické čtení
a vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv
médií ve
společnosti
Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu
ČJ
ČJ
ČJ
IT
ČJ
IT
VkZ
ČJ
VkZ
PP
IT
ČJ
PČ
ČJ
ČJ
VkZ
ČJ
IT,
VV
ČJ,VV
VkO,IT
IT, PP IT,VkO
Učební plán
Obsah vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů, který vymezuje Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), je v ŠVP realizován
prostřednictvím jednotlivých vyučovacích předmětů. Tyto předměty rozdělujeme na
152
povinné předměty (jsou povinné pro všechny žáky) a volitelné předměty (jsou
povinné, ale žáci mají obvykle možnost si vybrat z určité nabídky).
Následující tabulka uvádí úplné názvy povinných a volitelných předmětů, jejich
zkratky a vzdělávací oblasti a obory, které naplňují.
Vzdělávací
oblasti
v RVP ZV
Český jazyk a
literatura
Jazyk a jazyková
komunikace
Názvy předmětů v ŠVP
Vzdělávací obory
v RVP ZV
Cizí jazyk
I. stupeň
II. stupeň
Český jazyk (ČJ)
Český jazyk (ČJ)
Anglický jazyk (AJ)
Anglický jazyk (AJ)
Konverzace v anglickém
jazyce (KAj) *
-----
Německý jazyk (NJ) *
---
Ruský jazyk (RJ) *
Matematika (MA)
Matematika (M)
---
Cvičení z matematiky (CvM)*
Informační a komunikační technologie
Informační technologie (IT)
Informační technologie (IT)
Člověk a jeho svět
Prvouka (PRV)
Přírodověda (PŘ)
-----
Vlastivěda (VL)
---
---
Dějepis (D)
Další cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Člověk a
společnost
Člověk a příroda
Umění a kultura
Dějepis
Výchova k občanství - - -
Výchova k občanství (VkO)
Fyzika
---
Fyzika (F)
Chemie
---
Chemie (CH)
Přírodopis
---
Přírodopis (PŘ)
Zeměpis
---
Zeměpis (Z)
---
Přírodovědná praktika (PP)
Hudební výchova
Hudební výchova (HV)
Hudební výchova (HV)
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova (VV)
-----
Výtvarná výchova (VV)
Užité výtvarné činnosti (Uvč)*
Dramatická výchova (DV) *
Výchova ke zdraví (VkZ)
Tělesná výchova (TV)
Sportovní hry (SH) *
Výchova ke zdraví
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
--Tělesná výchova(TV)
Pracovní činnosti (PČ)
* volitelný předmět
153
Pracovní činnosti (PČ)
Týdenní hodinová dotace
Vyučovací předmět
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
Celkem
Minimální
dotace
Disponibilní
dotace
Český jazyk
7+2
7+1
7+1
7
7
39
35
4
Anglický jazyk
0+1
0+2
3
3+1
3
13
9
4
Matematika
4
4+1
4+1
4+1
4+1
24
20
4
Informační technologie
-
-
-
-
1
1
1
0
Prvouka
2
2
2+1
-
-
7
Přírodověda
-
-
-
1
1+1
3
12
2
Vlastivěda
-
-
-
2
2
4
Hudební výchova
1
1
1
1
1
5
Výtvarná výchova
12
0
1
1
1
2
2
7
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
10
10
0
Pracovní činnosti
1
1
1
1
1
5
5
0
Celkem
21
22
24
25
26
118
-
14
Poznámky k učebnímu plánu – I. stupeň
Výuka Anglického jazyka probíhá pro všechny žáky od 1. ročníku. Je-li ve třídě více
než 20 žáků, může se vyučovat Anglický jazyk ve skupinách. Toto dělení je možné
uskutečnit i v některých hodinách Českého jazyka, Matematiky.
154
Tabulace učebního plánu – II. stupeň
Týdenní hodinová dotace
Vyučovací předmět
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
Celkem
Minimální
dotace
Disponibilní
dotace
Český jazyk
4
5
4
5
18
15
3
Anglický jazyk
3
3
3
3
12
12
0
Další cizí jazyk
0
2
2
2
6
0
6
Matematika
4
4
4
5
17
15
2
Informační technologie
1
1
1
1
4
1
3
Dějepis
2
2
1
2
7
Výchova k občanství
11
1
1
1
1
2
5
Fyzika
1
1
2
2
6
Chemie
0
0
2
2
4
Přírodopis
2
2
2
1
7
21
5
Zeměpis
2
2
2
1
7
Přírodovědná praktika
0
1
1
0
2
Hudební výchova
1
1
1
1
4
Výtvarná výchova
10
0
2
1
1
2
6
Výchova ke zdraví
1
1
1
0
3
Tělesná výchova
10
1
2
2
2
2
8
Pracovní činnosti
1
1
1
1
4
3
1
Volitelný předmět
2
0
0
0
2
-
2
Celkem
29
30
31
32
122
-
24
Poznámky k učebnímu plánu – II. stupeň
V učebním plánu ŠVP je na II. stupni 16 hodin disponibilní časové dotace využito
v povinných předmětech a 8 hodin ve volitelných předmětech.
Výuka volitelného předmětu probíhá v každém ročníku II. stupně v rozsahu 2 hodin
týdně. Od školního roku 2013/2014 si žáci sedmého ročníku povinně volí druhý cizí
jazyk (nabízíme Německý jazyk a Ruský jazyk), ve kterém budou pokračovat až do
devátého ročníku. V odůvodněných případech mohou být některé hodiny Dalšího
155
cizího jazyka využity k rozvíjení Cizího jazyka, a to formou výuky Konverzace
v anglickém jazyce.
Žáci šestého ročníku mají možnost vybrat si předmět dle svých zájmů z následující
nabídky: Německý jazyk, Dramatická výchova, Cvičení z matematiky, Užité
výtvarné činnosti, Sportovní hry.
Ve školním roce 2013/2014 bude učební plán 8. ročníku dočasně upraven tak, aby byl
splněn požadavek 6 vyučovacích hodin Dalšího cizího jazyka během školní
docházky. Ze stejného důvodu bude ve školním roce 2014/2015 upraven učební plán
9. ročníku. Tyto změny jsou zpracovány v příloze Školního vzdělávacího programu.
Výuka volitelných předmětů probíhá se skupinou 10-16 žáků. Pokud to vzdělávací
obsah předmětu dovoluje, mohou tuto skupinu tvořit žáci z různých ročníků. Nabídka
volitelných předmětů bude postupně rozšiřována a upravována v závislosti na
preferencích žáků a provozních možnostech školy.
Závěrečné hodnocení:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Praha-Petrovice
odpovídá požadavkům Rámcového školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání a platné legislativě, je plně funkční a realizovatelný v podmínkách naší
školy.
5) Jazykové vzdělávání a jeho podpora: učitelé (počet učitelů cizích jazyků
v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle
zákona o ped. prac., z celkového počtu učitelů cizích jazyků uvést počet rodilých
mluvčích – ve fyzických osobách) a žáci:
Počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací: tři učitelé.
Počet učitelů cizích jazyků bez odborné kvalifikace: dva učitelé, oba studují –
doplňují si příslušné vysokoškolské vzdělání.
Počet rodilých mluvčích: jeden.
žáci učící se cizí jazyk
jako povinný předmět
1. stupeň
AJ
259
NJ
FJ
ŠJ
RJ
ostatní
2. stupeň
120
žáci učící se cizí
jazyk jako
žáci učící se cizí jazyk
povinně
jako nepovinný předmět
volitelný
předmět
2. stupeň
1. stupeň
2. stupeň
20
45
29
156
6) Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli
aprobovanost):
počet (fyz. osoby) k 31. 12. 2013
ped. prac. celkem
ped. prac. ped. prac.
s odbornou bez odborné
kvalifikací kvalifikace
32
29
3
7) Věková struktura pedagogických pracovníků:.
.
věk
méně než 30
31-40
41-50
51-60
61 a více
počet (fyzické osoby)
k 31. 12. 2013
3
6
12
9
2
8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků – počet účastníků, průměrná
délka vzdělávání na jednoho účastníka, zaměření vzdělávání:
Průměrná délka vzdělávání na jednoho pedagogického pracovníka je tři dny.
Zaměření: především na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
bezpečnost práce, metodiku výuky finanční gramotnosti žáků.
9) Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů školní docházky na
školní rok 2013/14:
Počet
zapsané děti
přijaté děti
odklady škol. docházky
77
68
9
10) Hodnocení činnosti školních družin a klubů:…
.
Školní družina při Základní škole Praha–Petrovice pracovala podle
vypracovaného Školního vzdělávacího programu pro školní družinu s názvem
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.
Cíle vzdělávání ve školní družině:
Cílem je získávání a rozvíjení klíčových kompetencí:
157
Kompetence k učení
Žák dokončí započatou práci, umí zhodnotit své výkony, klade si otázky a hledá
odpovědi, získané vědomosti dává do souvislostí, vědomosti uplatňuje v praxi.
Kompetence k řešení problémů
Žák rozlišuje správná a chybná řešení, hledá nová řešení, snaží se řešit sám nebo ve
spolupráci krizové situace, všímá si dění a problémů, nenechá se odradit neúspěchem
a vytrvale směřuje k řešení.
Kompetence komunikativní
Žák naslouchá druhým, rozvíjí slovní zásobu, souvislými větami formuluje
myšlenky, otázky a odpovědi, vyjadřuje své pocity řečí, gestem, mimikou.
Kompetence sociální a personální
Žák je odpovědný za své chování, respektuje zájmy jiných, je tolerantní
k odlišnostem jiných, vnímá a dokáže se postavit proti nespravedlnosti, agresivitě
a šikaně, dokáže si poradit nebo požádat o pomoc, rozpoznává vhodné a nevhodné
chování.
Kompetence činnostní a občanské
Žák si uvědomuje svá práva a povinnosti, chová se odpovědně k sobě i druhým, dbá
o své zdraví a bezpečí, odhaduje rizika svého jednání, vnímá krásy přírody a cíleně
o ně pečuje.
Kompetence pracovní a trávení volného času
Žák si umí vybrat zájmovou činnost, své zájmy rozvíjí v individuálních
a skupinových činnostech, dokáže se zapojit a uplatnit v kolektivu, plánuje,
organizuje, řídí a hodnotí jednoduché činnosti, dodržuje vymezená pravidla, používá
bezpečně materiály, nástroje a vybavení.
Cílem našeho zařízení je:
Rozvíjet kladné vztahy v kolektivu žáků i mimo něj (mezi žáky, mezi žáky
a dospělými, mezi žáky a veřejností):
učit žáky umět přijmout druhého jaký je, učit žáky spolupracovat, rozvíjet schopnost
vzájemné tolerance, vytvářet motivující prostředí k osobnímu rozhodování, přijímání
zodpovědnosti, reagovat na jinakost, vést žáky k přijímání a respektování pravidel
slušného chování a morálních hodnot, vést žáky k citlivému vnímání prostředí
a přírody, vytvářet bezpečné prostředí k rozvoji sebepoznání, posilovat zdravé
sebevědomí.
Posilovat komunikativní dovednosti a učit se zejména v těchto oblastech: řešení
konfliktů efektivně a v klidu, naslouchání druhým, vzájemná komunikace, umění
sdělování svého názoru, přijímání názoru ostatních, vyjadřování pocitů, rozšiřování
slovní zásoby.
158
Učit žáky efektivně využívat jejich volný čas:
umožnit žákům relaxaci, vést žáky k odpočinku, nabídnout zájmovou činnost –
výtvarnou, pracovní, společenskovědní, hudební, dramatickou, dopravní, hry,
soutěže, florbal.
Metody práce ve školní družině:
Komunikativní kruh, rozhovor, diskuze, besedy, soutěže, křížovky, doplňovačky,
kvízy, četba, dramatizace, kresba, malba, koláž, mozaika, muchláž, zpěv, doprovod
písní, tanec, vycházky – přírodovědné, poznávací, pohybové a sportovní hry
a soutěže, výstavy, exkurze, videoprojekce, audioprojekce, kulturní vystoupení,
besídky, skupinové a individuální práce, dopravní výchova, výchova ke zdraví včetně
bezpečného chování, ekologie.
Obsah výchovně vzdělávací činnosti:
Osobnostně orientovaný program je založený na integrovaném vzdělávání hrou,
činnostech a prožitcích žáků a umožňuje pracovat s tematickými celky, jejichž
realizace spočívá nejen v řízených činnostech žáků. Využíváme běžné životní situace
i nahodile vzniklé okolnosti a příležitosti. Vychovatelky si zpracovávají pro své
oddělení program, aby mohly lépe požadavky a pravidla koncipované pro celou
družinu aplikovat v konkrétních podmínkách oddělení a skupiny dětí. Obsah
výchovně vzdělávací činnosti je rozvržen do čtyř tematických celků: ,,Lísteček,
Sněhulák, Kytička, Sluníčko.“
Lísteček
Září - ,,Naše škola, družina“
o Všichni jsme kamarádi
o Putování naší školou
o Bezpečná cesta do školy a zpět domů
o Zkoumáme okolí školy
Říjen - ,,Barvy podzimu“
o Ovoce a zelenina
o Znám zásady správné výživy
o Vyrábíme draka
o Barevná příroda
o Hry na podzim
Listopad - ,,Lísteček mi na dlaň spad“
o Sbíráme a vyrábíme z přírodního materiálu
o Umím se chovat v přírodě
o Příroda se chystá na zimu
159
Sněhulák
Prosinec - ,,Čas vánoční pohody“
o Advent
o Vánoční tradice a přípravy
o Čert a Mikuláš
o Vánoční koledy
o Dárečky pro radost
Leden - ,,Bílá paní zima“
o Hrátky se sněhem, hry na sněhu
o Vyrábíme dárky pro budoucí prvňáčky
o Zimní sporty
o Sněhuláci
o Staráme se o zvířátka
o Naše tělo
Únor - ,,Z pohádky do pohádky“
o Období Masopustu
o Vyrábíme masky a škrabošky
o Dramatizace pohádek a příběhů
o Vyrábíme loutky a postavy
Kytička
Březen - ,,Vítáme jaro“
o Příroda se probouzí
o Jarní strom
o Máme rádi zvířata
o Jarní hry a soutěže.
o Velikonoční tradice
o Výrobky na téma: Velikonoce
Duben - ,,Svoje město dobře znám“
o Bezpečnost v městském provozu
o Výlety, práce s mapou
o Švihadlová princezna
o Historie a současnost naší obce
o Rej čarodějnic
Květen - ,,Sportujeme, závodíme pro radost“
o Dál, výš, rychleji
o Všechno kvete kolem nás
o Slavíme s maminkou
o Turnaj ve vybíjené
Sluníčko
Červen – ,,Těšíme se na prázdniny“
160
o Den dětí
o Léto začíná
o Školy v přírodě
o Prázdniny, cestujeme po světě
Tato témata jsou zpracována jako nabídka činností, ze které si vychovatelky vybírají
podněty pro vlastní realizační plány a dílčí cíle, kterými plní hlavní cíle vycházející
z kompetencí školního vzdělávacího programu. Vychovatelky mají dostatek prostoru
k tvořivé práci, mohou ji volně přizpůsobovat v rámci oddělení konkrétním žákům
a upravovat ji v souladu s jejich dosavadní poznatkovou zkušeností i s jejich
aktuálními zájmy.
Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
V našem zařízení jsme připraveni na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
a adekvátně s nimi pracovat ve spolupráci s třídními učiteli. Je zdůrazňována
pochvala a pokrok, děti jsou zařazeny v běžných odděleních ŠD.
Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání
Činnost našeho zařízení je přednostně určena pro žáky prvního stupně naší základní
školy. Školní družina měla 197 žáků přihlášených k pravidelné denní docházce.
Ve školní družině jsou žáci rozděleni do sedmi samostatných oddělení. Z toho čtyři
oddělení jsou v budově Dopplerova 351 a tři oddělení jsou v budově Edisonova 40.
Při ranním a koncovém provozu se žáci většinou spojují do jednoho oddělení v každé
budově.
Vychovatelky se chovají a jednají profesionálním způsobem a v souladu se
společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovně
vzdělávací činnosti ve školní družině, dovedou projevovat vřelý vztah k žákům, umí
vytvořit příznivé sociální klima, umějí se žáky jednat, mají organizační schopnosti,
vytvářejí pestrou a zajímavou skladbu činností a nalézají pro ně v denní skladbě
vhodný časový prostor, pro zájmové aktivity využívají své odborné zaměření,
dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dbají na bezpečnost činnosti se žáky,
prezentují výsledky činnosti školní družiny na veřejnosti.
V budově Edisonova ani v budově Dopplerova nemá školní družina vlastní místnosti
nebo herny, využívá ke své činnosti kmenové učebny, obě zahrady a hřiště u obou
budov. Na obědy do školní jídelny nebo do tělocvičny docházejí děti z budovy
Edisonova do budovy Dopplerova (vzdálenost je asi 300 – 400 metrů) vždy společně
a v doprovodu vychovatelky tak, aby byla zachována bezpečnost všech. Podobně je
zorganizována docházka dětí ze školní družiny do zájmových kroužků, na kroužek
i zpět do školní družiny jdou děti vždy v doprovodu dospělého.
161
Školní družina pracovala po celý rok 2013/2014 spolehlivě, plnila funkce výchovné
i rekreační, dbala na přípravu žáků na vyučování a rodiče dětí byli s její prací
spokojeni.
11) Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě
povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů – jejich počet,
spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči,
případně dalšími subjekty):
Výchovné poradenství:
..
Pro obě pracoviště byl zpracován plán poradců i minimální preventivní program tak,
aby respektoval potřeby a možnosti obou pracovišť. Některé akce proběhly společně,
některé aktivity zabezpečovaly konkrétní potřeby jednotlivých kolektivů nebo
jednotlivců. Obě pracoviště spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou,
Praha 10–Zahradní Město, Jabloňová 30, kontakty s dalšími partnery byly
navazovány podle aktuální potřeby.
U žáků s různými problémy, které jim ztěžovaly učení, se ve všech případech
podařilo navázat dobrou spolupráci s rodinou, která je nezbytná pro úspěšnou
nápravu problémů v učení. Výsledky práce lze hodnotit jako velmi dobré, výukové
problémy jsou však vždy dlouhodobé a je třeba počítat s nezbytným pokračováním
nápravy.
„Škola nanečisto“ proběhla v obou budovách pro všechny budoucí první třídy – 1. M,
1. A, 1. B. Teoretická přednáška byla doplněna „praktickou dílnou“. Rodiče si mohli
vyzkoušet možnosti tréninku, zakoupit vhodné pomůcky nebo se jen poradit.
Výchovné poradkyně v obou budovách vedly přehled o sledovaných žácích,
zabezpečovaly kontakt s poradnami a servis pro rodiče formou individuálních
konzultací. Pravidelně konzultovaly situaci žáků i klima ve třídách se svými kolegy.
Problémy se školní neúspěšností byly řešeny citlivě, individuálně s rodiči
neprospívajících žáků.
Probíhal projekt „Reedukace specifických vzdělávacích problémů žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami“. Tento projekt uskutečňujeme za finanční
spoluúčasti zákonných zástupců žáků.
Pro žáky pátého, sedmého a devátého ročníku a jejich rodiče byl zajištěn kvalitní
poradenský servis informací o možnostech studia na gymnáziích (brožury, kontaktní
adresy a čísla). Škola zajistila i přípravu žáků na přijímací zkoušky. Všichni žáci
devátého ročníku byli přijati k dalšímu studiu na středních školách nebo na středních
odborných učilištích.
162
Obě výchovné poradkyně průběžně sledovaly plnění individuálních výukových plánů
u žáků s problémy v učení a se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu
května a června byla vyhodnocena úspěšnost těchto individuálních vzdělávacích
programů. V některých případech bylo doporučeno kontrolní vyšetření odborníkem.
Během celého školního roku obě poradkyně průběžně sledovaly celkové klima ve
škole, chování a projevy žáků. Ve škole byl zajištěn poradenský servis pro žáky
i jejich rodiče. Pro rodiče i žáky jsou stále k dispozici kontakty a telefony do
středisek výchovné péče, pedagogicko - psychologických poraden, speciálních
pedagogických center, dětského krizového centra. V případě zájmu půjčujeme
rodičům odbornou literaturu.
Akce a úkoly, stanovené „Minimálním preventivním programem“ pro školní rok
2013/2014 byly splněny v rámci výuky a dále ve spolupráci s partnery (Policie ČR,
metodik prevence ÚMČ Praha 15, Městská policie hl. m. Prahy, protidrogová komise
MČ Praha-Petrovice).
Při práci výchovných poradkyň je důsledně dodržována diskrétnost a je zajištěna
ochrana osobních dat žáků v souladu s platnou legislativou.
Poradenství k volbě povolání:
…
Zajišťují jej obě výchovné poradkyně zejména vlastními silami a dále pak ve
spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami – zejména s Pedagogickopsychologickou poradnou pro Prahu 10 (profitesty pro žáky 8. ročníku, konzultace
žáků i rodičů a podobně), ve spolupráci s dalšími institucemi (scio-testy, úřady práce,
výchovní poradci nebo ředitelství různých středních škol a středních odborných
učilišť).
Činnost speciálních pedagogů a psychologů:
:….
Naše škola využívá zejména speciální pedagogy a psychology z Pedagogickopsychologické poradny pro Prahu 10, jedná se o poradenství a nápravná cvičení pro
žáky s různými problémy v učení, profitesty a poradenství při volbě dalšího studia,
přípravu „škol nanečisto“ pro budoucí žáky 1. ročníku, osvětové akce, přednášky,
„školy nanečisto pro rodiče“.
Sociální odbory:
:..
Naše škola spolupracuje s Odborem sociálněprávní ochrany dětí Úřadu MČ Praha 15.
12) Spolupráce s rodiči:
..
Základní škola, Praha-Petrovice spolupracuje se Školskou radou při Základní škole
Praha-Petrovice, která má dvanáct členů a v tomto školním roce (stejně jako
163
v předchozím školním roce) významně pomáhala při vytváření příznivých podmínek
pro existenci naší školy. Zejména díky svému složení, tj. díky členům školské rady osobnostem z řad rodičů a představitelů naší městské části i pedagogickým autoritám
z řad pracovníků školy - má školská rada velmi dobré jméno a prestiž v očích
veřejnosti a rodičů žáků. Školská rada se zabývala koncepcí školy, hospodařením
školy, vnitřní legislativou školy, personálními problémy pedagogického sboru a jejich
řešením, pozitivy, ale i problémy, které se objevily v oblasti finanční i organizační,
zřizovací listinou školy a jejím doplněním, pomocí škole při organizaci větších
školních akcí, dalšími aktuálními provozními záležitostmi, které škola řešila v obou
svých budovách.
Spolupráce s ostatními partnery:
..
Protidrogovým koordinátorem a koordinátorem prevence kriminality z odboru
školství, kultury a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha
10, zejména při přípravě preventivních protidrogových programů a programů
sloužících jako prevence vzniku negativních sociálních jevů (šikana, záškoláctví,
agresivní chování ke spolužákům, adaptační pobyt).
Policií ČR a Městskou policií hl. města Prahy při přípravě přednášek o nebezpečí
kontaktu dětí z naší školy s cizími lidmi, prevenci kriminality, prevenci rizikového
chování žáků, prevenci negativních sociálních jevů a při protidrogové prevenci.
Úřadem a Radou městské části Praha-Petrovice, Edisonova 429, Praha 10-Petrovice,
při organizaci kulturních akcí pro žáky naší školy a při organizaci vzdělávacích
projektů.
TJ Sokolem Petrovice při přípravě programů pro žáky naší školy, při organizaci
„Turnaje šesti míčů“.
Kulturní komisí Rady MČ Praha -Petrovice, Komisí výchovně - vzdělávací Rady MČ
Praha-Petrovice, u jmenovaných komisí při přípravě mimoškolních akcí
s
výchovnou nebo preventivní tematikou a při přípravě zábavných pořadů pro děti
z
naší školy (Dětský den, Hurá do školy, Pálení čarodějnic…).
Pedagogicko-psychologickou poradnou, Praha 10, Jabloňová 30, při péči o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, dále při přípravách a realizaci „škol nanečisto“
pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich rodiče.
Střediskem výchovné péče Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9-Prosek.
ZOO Praha při výchovných ekologických akcích pro žáky naší školy (adopce pandy
červené).
164
Střediskem ekologické výchovy hl. města Prahy Toulcův dvůr při realizaci
ekologických výukových programů během celého školního roku 2013/2014, ze
stejného důvodu jsme spolupracovali, i když méně, také s Ekocentrem Podhoubí.
Při organizaci zájmových kroužků jsme spolupracovali s Domem UM, rodiči
našich žáků, rodiče vedli například několik kroužků vaření, automodelářský
kroužek, pracovali jako vychovatelé a zdravotníci na školách v přírodě a
ozdravných pobytech pořádaných školou. Rodiče také škole pomáhali při
jednorázových akcích pořádaných školou – Pálení čarodějnic, sběr starého
papíru, Den dětí atd.
Mezinárodní spolupráce:
…………………………………………………………..
Základní škola Praha-Petrovice spolupracuje se základními uměleckými školami
z Bosny a Hercegoviny při přípravě folklorního festivalu.
Mimoškolní aktivity:: …
…………………………………………………………
Ve školním roce 2013/2014 bylo úspěšně realizováno velké množství mimoškolních
aktivit, soutěží, olympiád, kulturních akcí, tuzemských, zahraničních, letních
a zimních škol v přírodě, poznávacích vycházek, zájmových kroužků, celoškolních
projektů, které vycházely z vyučování, ale přesahovaly do volného času žáků a do
mimoškolní doby.
Podrobný seznam uvádíme - viz část h – Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti.
13) Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech:……… ……………
Viz část k – Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.
14) Zkušenosti s péčí o nadané žáky: :…………………………………………… .
Máme zkušenosti s péčí o nadané žáky a poskytujeme jim možnost účastnit se výuky
ve vybraných vyučovacích předmětech ve vyšším ročníku, také tyto žáky
připravujeme k přijímacímu řízení na vybraných víceletých gymnáziích, na tyto žáky
pamatuje i náš školní vzdělávací program - viz část 4 – Zhodnocení školních
vzdělávacích programů, kapitola Vzdělávání žáků mimořádně nadaných.
Nadané žáky motivujeme jejich účastí ve znalostních soutěžích a olympiádách.
Dále viz též přílohy na následujících stranách.
165
15) Polytechnická výchova je realizována zejména prostřednictvím výuky předmětu
Pracovní činnosti, předmět je rozdělen na následující části:
Práce s technickými materiály:
 žák provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň,
 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálu, pracovních
nástrojů a nářadí, organizuje a plánuje svoji pracovní činnost,
 orientuje se v technické dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt
výrobku,
 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu.
Pěstitelské práce, chovatelství:
 žák zná pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin,
 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu,
 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu,
 zná základní zásady chovu zvířat a zásady bezpečného kontaktu se zvířaty,
 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty.
Provoz a údržba domácnosti:
 žák provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví,
 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti
a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů,
 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby;
provádí drobnou domácí údržbu,
 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne
první pomoc při úrazu elektrickým proudem.
Příprava pokrmů:
 žák používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče,
 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy,
 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu
ve společnosti,
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při
úrazech v kuchyni.
166
Svět práce:
 žák se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí,
 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní
přípravy, využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vzdělání,
 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na
trh práce.
167
Pracovní činnosti
6. ročník
Školní výstupy
Žák:







uvede a charakterizuje hlavní
podmínky, které potřebují
rostliny pro svůj růst
orientuje se ve způsobech
zvyšování úrodnosti půdy a
ochrany rostlin
zhodnotí vliv těchto postupů na
životní prostředí
zvládá jednoduché pracovní
postupy na zahradě
užívá při práci vhodné nářadí a
provádí jeho údržbu
při práci dodržuje zásady
bezpečnosti a hygieny
poskytne první pomoc při úrazu

vyjmenuje základní druhy
zeleniny a uvede jejich příklady
 rozlišuje osivo a sadbu
 pěstuje vybrané druhy zeleniny
na školním pozemku


uvede základní druhy ovocných
rostlin a popíše způsob jejich
pěstování
uvede příklady pokojových
květin pěstovaných ve třídě a v
domácnosti
 zvládne pracovní postupy při
pěstování vybraných
pokojových květin (zalévání,
přesazování, rozmnožování)
 orientuje se v druzích
okrasných dřevin a květin
pěstovaných na zahradě
 podílí se na pěstování
vybraných letniček a trvalek na
Učivo
Průřezová
témata,
přesahy
a vazby
Pěstitelské práce,
chovatelství
Základní podmínky pro
pěstování rostlin
půda a její
zpracování
výživa a ochrana
rostlin
-
-
EV – lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí
zahradnické nářadí
zásady bezpečnosti
a hygieny při pěstitelství
Zelenina
druhy zeleniny
osivo a sadba
pěstování
vybraných druhů
zeleniny
Ovocné rostliny
druhy ovocných
rostlin
zásady pěstování
ovocných rostlin
Okrasné rostliny
základy pěstování
pokojových květin
-
okrasné rostliny
v exteriéru
-
řez, vazba a úprava
květin
Chov zvířat v domácnosti
podmínky, hygiena
168
OSV –
kreativita
VkZ – ochrana
Poznámky

školním pozemku
zvládne jednoduché aranžování
rostlin

vyjmenuje potřebné vybavení a
popíše vhodné podmínky pro
chov vybraného zvířete
v domácnosti

dodržuje zásady bezpečného
chování ke zvířatům

poskytne první pomoc při
poranění zvířetem
a bezpečnost chovu
před úrazy
vybraných zvířat
kontakt se známými
a neznámými zvířaty
první pomoc při
úrazu způsobeném
zvířetem
7. ročník
Školní výstupy
Učivo
Žák:
 dodržuje bezpečnostní pravidla,
plně respektuje pokyny učitele
Práce s technickými
materiály
řád učebny a dílny
bezpečnostní
pravidla, ochranné
prostředky
první pomoc při
úrazu
organizace práce
(plán, volba vhodného
materiálu a způsobu
opracování)
technický výkres


samostatně ošetří drobný úraz
jedná operativně v souladu
s dohodnutými pravidly
 dodržuje pořádek na pracovním
stole, organizuje optimálně svoji
práci
 orientuje se v technickém
výkrese
Průřezová
témata,
přesahy
a vazby
VkZ – ochrana
před úrazy
M – jednotky
délky
Př – les
Dřevo





charakterizuje druhy dřeva a
jeho vlastnosti
orientuje se v pojmech dýha,
překližka, laťovka
správné zaměří a orýsuje
materiál
zvládne jednoduché pracovní
operace (řezání, rašplování,
pilování, broušení, spojování)
vzhledem k výrobku volí
vhodnou povrchovou úpravu
-
zdroje, vlastnosti,
dělení
význam pro
člověka
způsob
zpracování
ruční zpracování
(nářadí, nástroje,
jednoduché pracovní
operace)
povrchová úprava
-
169
Poznámky
OSV kreativita
F – látky a
tělesa
Exkurze (dle
možností)

samostatně volí vhodné
ochranné pomůcky
 prezentuje a obhájí zvolené
pracovní postupy
-
prezentace
vlastního výrobku
Kovy

charakterizuje kovy a jejich
vlastnosti
 teoreticky se seznamuje se
způsoby zpracování kovů
 prakticky provede jednoduché
pracovní operace s drátem a
kovovou folií


orýsuje a zaměří zadaný rozměr
používá vhodné ochranné
prostředky
vlastnosti kovu
způsoby
zpracování
ruční opracování
(zaměření, vyrovnání,
ohýbání, stříhání,
pilování, vrtání)
způsoby
spojování (pájení,
nýtování, závitová
spojení, lepení)
specifika
ochranných prostředků
při práci s kovem
Exkurze (dle
možností)
Plasty

charakterizuje plasty, uvede
jejich základní dělení
 doloží význam plastů pro
člověka
 zhodnotí rizika plastů pro
životní prostředí

charakteristika,
vznik a historický vývoj
plastů
dělení plastů
(termoplasty, termosety),
jejich vlastnosti
význam a využití
zpracování plastů
(spojování, tvarování)
prakticky si vyzkouší
jednoduché pracovní operace při
zpracování plastů
8. ročník
Školní výstupy
Žák:





uvede a charakterizuje základní
vybavení kuchyně
obsluhuje kuchyňské spotřebiče
v žákovské kuchyni
užívá při i po práci vhodné
čistící prostředky
dbá na pořádek a čistotu při
praktických činnostech
dodržuje zásady bezpečnosti a
Učivo
Příprava pokrmů
Kuchyně
základní vybavení
udržování
pořádku a čistoty
bezpečnost a
hygiena provozu
Potraviny
výběr, nákup a
170
Průřezová
témata,
přesahy
a vazby
Poznámky
hygieny a dbá pokynů učitele










vybere ze současné nabídky
kvalitní a nezávadnou potravinu
zhodnotí jakost potraviny,
posoudí vliv lákavého obalu
kontroluje datum výroby a
datum doporučené spotřeby
zjistí možnost zdravotní
závadnosti – např. porušení
obalu aj.
zhodnotí kulturu prodeje
posoudí ekonomické parametry
– cenu, délku zpracování,
spotřebu energie
uskuteční fiktivní nákup pro
samostatně vybrané menu
rozumí pojmu výživová
hodnota potravy
orientuje se v zásadách
správného skladování
jednotlivých skupin potravin
dodržuje zásady zdravé výživy
při sestavování jídelníčku

připraví alespoň dva pokrmy
studené kuchyně
 vyjmenuje a charakterizuje
základní tepelné úpravy
 dovede prakticky uplatnit
alespoň dvě z těchto úprav
 při praktické přípravě jídla se
vždy seznámí s postupem a
dodržuje ho







posoudí parametry pohodlného
stolování
prostře pro jednoduchou
snídani a oběd
obsluhuje při podávání jídla
orientuje se v zásadách
správného chování při stolování
a dodržuje ho
své znalosti prakticky vyzkouší
při obsluze slavnostního oběda
pro devátý ročník
seznámí se s úpravou stolu při
slavnostních příležitostech
(rodinná oslava, vánoce…)
prostře správně a esteticky
-
-
skladování
skupiny potravin
sestavování
jídelníčku
Příprava pokrmů
úprava pokrmů za
studena
základní způsoby
tepelné úpravy
základní postupy
při přípravě pokrmů a
nápojů
Úprava stolu a stolování
jednoduché
prostírání
obsluha a chování
u stolu
slavnostní
stolování v rodině
zdobné prvky a
květiny na stole
OSV –
kreativita
OSV –
sebepoznání a
sebepojetí
Svět práce
Volba profesní orientace
základní principy
sebepoznávání
171







ubrus
dovede ozdobně složit ubrousek
posoudí vhodné umístění a
velikost květinové výzdoby
zamýšlí se nad tím, co by chtěl
dělat, co by nechtěl dělat
orientačně posoudí své
možnosti
zhodnotí své silné a slabé
stránky
formou testů poznává svůj
temperament a kreativitu
má možnost absolvovat
profitesty ve spolupráci s PPP
9. ročník
Školní výstupy
Žák:










uvědomuje si faktory
charakterizující lidskou práci
rozliší práci podle toho, kde se
vykonává, s čím se pracuje a
kde se pracuje
seznámí se se základními druhy
pracovních činností
rozliší pojem formální a
neformální kvalifikace
přiřadí k vybraným druhům
povolání požadavky na
vzdělání,
osobní vlastnosti
posoudí zdravotní omezení u
některých povolání
rozliší zdravotní omezení a
diskriminaci
rozlišuje předpoklady pro
výkon povolání
formuluje svou představu o
budoucím povolání a porovná
s vlastními schopnostmi,
vlastnostmi a zdravotním
Učivo
Průřezová
témata,
přesahy
a vazby
Svět práce
Trh práce
povolání lidí
druhy pracovišť,
pracovních prostředků,
pracovních objektů
charakter a druhy
pracovních činností
požadavky
kvalifikační, zdravotní a
osobnostní
rovnost
příležitostí na trhu práce
Volba profesní orientace
sebepoznávání:
osobní zájmy a cíle,
tělesný a zdravotní stav,
osobní vlastnosti a
schopnosti,
sebehodnocení, vlivy na
volbu profesní orientace
informační
základna pro volbu
povolání, práce
s profesními
informacemi a využívání
poradenských služeb
172
OSV –
sebepoznání a
sebepojetí
Poznámky





stavem
realisticky zhodnotí vlastní
osobnost
vytvoří vlastní inventář
schopností, dovedností atd.
zhodnotí význam plánování
vlastního předprofesního a
profesního vzdělávání
ví, kde může získat informace o
volbě povolání
orientuje se v náplni práce
úřadu práce, vyhledává
informace na internetu

uvede a charakterizuje českou
vzdělávací soustavu
 pokusně vyplní přihlášku na
střední školu
 orientuje se v možnostech, jak a
kde získat potřebné informace o
přijímacím řízení
 uvědomuje si význam
celoživotního vzdělávání






posoudí možnosti zaměstnání
v místě bydliště a jeho
dostupném okolí
vyjmenuje způsoby hledání
zaměstnání nebo brigády
napíše svůj životopis a ví, co
má obsahovat
zná zásady správného a
vhodného chování při pohovoru
seznámí se s významem
zákoníku práce
orientuje se náležitostech
pracovní smlouvy
Možnosti vzdělávání
náplň učebních a
studijních oborů
přijímací řízení,
informace a poradenské
služby
MV –
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a
reality
Zaměstnání
pracovní
příležitosti v regionu,
způsoby hledání
zaměstnání
psaní životopisu
pohovor u
zaměstnavatele
problémy
nezaměstnanosti, úřady
práce
práva a povinnosti
zaměstnanců a
zaměstnavatelů
Podnikání
druhy a struktura
organizací
nejčastější formy
podnikání
drobné a
soukromé podnikání
EV – lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí

orientačně uvede druhy a
základní strukturu organizací,
hlavní útvary
 formuluje rozdíl mezi ředitelem
a představenstvem
 posoudí výhody a nevýhody
podnikání
173

vyjmenuje základní povinnosti
podnikatele
 rozliší živnostenské podnikání a
podnikání formou tzv.
Provoz a údržba
obchodních společností
domácnosti
 charakterizuje nezbytné a nutné Finance, provoz a údržba
domácnosti
výdaje
rozpočet, příjmy,
 posoudí výhody vytváření
výdaje platby, úspory
rezervy na nepravidelné a
neočekávané výdaje
hotovostní a
bezhotovostní
platební
 uvede zásady jednoduchého
styk, ekonomika
domácího účetnictví
domácnosti
 zná pojmy hotovostní a
bezhotovostní platební styk
údržba oděvů a
textilií, úklid
 zvládá význam symbolů
domácnosti, postupy,
označujících způsob péče o
prostředky a jejich dopad
šatstvo
na životní prostředí
 vyjmenuje druhy čistících
prostředků, vybere vhodný pro
odpad a jeho
určitou úklidovou činnost
ekologická likvidace
 rozlišuje správné třídění
Elektrotechnika
odpadu, pojmenuje barvy
v domácnosti
kontejnerů na tříděný odpad
 dodržuje zásady bezpečnosti při elektrická
používání elektrických
instalace, elektrické
spotřebičů
spotřebiče, elektronika,
sdělovací technika,
 ovládá obsluhu základních
funkce, ovládání a užití
spotřebičů
 zhodnotí nebezpečí úrazu
ochrana, údržba,
elektrickým proudem
bezpečnost a ekonomika
 zvládá zásady první pomoci
provozu, nebezpečí
úrazu elektrickým
proudem
16) Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ:
Nemáme přípravné třídy ani žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
17) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců
ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací
a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ:
Počet žáků - cizinců v Základní škole Praha-Petrovice v roce 2013/2014:
11 žáků z Ukrajiny, 1 žák z Vietnamu, 1 žák z Řecka, 3 žáci ze Slovenské republiky,
1 žák z Rakouska.
174
Integrace proběhla bez problémů, žáci se začlenili mezi česky mluvící spolužáky
a učí se společně s nimi v běžných třídách a podle běžného rozvrhu hodin.
18) Environmentální výchova:
…………………………………………………….
Všechna průřezová témata, tedy i téma Environmentální výchova, jsou ve Školním
vzdělávacím programu Základní školy Praha-Petrovice realizována formou integrace
obsahu jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu různých vyučovacích
předmětů. Ve školním vzdělávacím programu naší školy jsou vymezena následující
průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Výchova demokratického občana (VDO)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
Multikulturní výchova (MKV)
Environmentální výchova (EV)
Mediální výchova (MV)
Zařazení tematických okruhů, které patří do průřezového tématu Environmentální
výchova, je zpracováno v následující tabulce:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické
okruhy
Ekosystémy
Základní
podmínky života
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí
I. stupeň
1.
2.
ročník ročník
PRV
VV
VV
3.
ročník
PRV
VV
PRV
PRV
II. stupeň
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník
PŘ
PŘ
PŘ,Z PŘ
VV
VV
VV
VV,PP
PŘ
PŘ
PŘ
PŘ,Z
CH,F PŘ
VkZ
PŘ
PŘ
PŘ,PČ
PŘ
VkO
CH,Z
PŘ
CH, Z
PŘ,PČ
F
VL
PŘ,
VL
PŘ,
VkO
PŘ
VkZ
PŘ,Z
PP
CH,Z
PŘ
Z této tabulky je patrné, že environmentální výchova se objevuje v předmětech
Výtvarná výchova - VV, Prvouka - PRV, Vlastivěda - VL, Zeměpis - Z, Výchova ke
zdraví - VkZ, Chemie - CH, Výchova k občanství - VkO, zejména však
v předmětech Přírodověda - PŘ (na 1. stupni) a přírodopis - PŘ (na 2. stupni).
Dále jsou uvedeny části osnov předmětů Přírodověda a Přírodopis, ve kterých
environmentální výchova probíhala a probíhá:
175
Školní výstupy obsahující environmentální výchovu – přírodověda 4. ročník
Žák:
 rozlišuje základní ekosystémy – les, louka, voda, u lidských obydlí, apod.,
uvede jejich charakteristiku
 pojmenovává a zná běžně se vyskytující živočichy v jednotlivých
společenstvech
 popíše stavbu jejich těla a jejich způsob života
 pojmenuje a zná běžně se vyskytující rostliny a houby ( jedlé, jedovaté)
v jednotlivých společenstvech
 rozliší některé rostliny dle charakteristických znaků
 uvede příklady kulturních a planých rostlin
 uvede rozdíl mezi výživou zelených rostlin a hub
 rozliší základní orgány rostlin a jejich funkce
 samostatně hovoří o přípravě živočichů a rostlin na zimu
Učivo
Rozmanitost přírody
Společenstva živých organismů
( ekosystémy)
– rozšíření rostlinstva a živočichů
společenstva okolí lidských
obydlí
– společenstva polí, vod, lesů
Rostliny, houby
Podzimní přípravy rostlin a
živočichů na zimu
 formuluje základní pravidla ochrany před povodněmi
Živelné pohromy a ekologické
katastrofy
 vyjmenuje běžné zemědělské plodiny ze svého okolí, zná jejich význam a
použití
 vyjmenuje běžné druhy živočichů volně žijících v okolní krajině
 specifikuje přírodní zajímavosti ve svém okolí
Místo, kde žijeme
Okolní krajina
– rozšíření rostlinstva a živočichů
– přírodní zajímavosti
v nejbližším okolí





pozná vybrané horniny a nerosty a vysvětlí příčiny jejich zvětrávání
vysvětlí vznik půdy
popíše některé změny v přírodě během dne i roku
o pozorováních si vede stručné záznamy
pozoruje život rostlin a živočichů v zimě, vyvozuje z pozorování závěry (
přizpůsobení životním podmínkám, úkryty, vztahy mezi organismy,..)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
 uvědomuje si funkci jednotlivých částí rostliny
 vyjmenuje některé jarní rostliny
 popíše etapy vývoje rostliny
 pozoruje život rostlin a živočichů na jaře
 popíše vnější i vnitřní stavbu těl živočichů
 vysvětlí vztahy organismů v přírodě
 popíše některé základní práce v zemědělství a lesnictví
 prakticky si ověří a popíše podmínky potřebné k růstu rostlin (pokus –
klíčení semen různých rostlin)
 vysvětlí rozdíl mezi obratlovci a bezobratlými
 používá atlasy a encyklopedie,dokáže bezpečně pojmenovat druhy trav,
léčivých rostlin, ptáků, hmyzu, ryb a vybraných druhů plodů
 vysvětlí význam půdy, lesů a vodních ploch , uvědomuje si význam přírody
pro člověka, nutnost ochrany životního prostředí
 popisuje život rostlin a živočichů v letním období
Školní výstupy obsahující environmentální výchovu – přírodověda 5. ročník
Žák:
 rozezná přírodniny a lidské výtvory
 popíše rozdíl mezi živou a neživou přírodou, uvede příklad
 vyjmenuje a vysvětlí základní podmínky nezbytné pro život
176
Rozmanitost přírody
Horniny a nerosty
Vznik půdy
Změny v přírodě během dne i roku
Zima v přírodě
–
Rozmanitost přírody
Jaro v přírodě
Stavba těla rostlin a živočichů
Vztahy organismů v přírodě
Pěstitelské práce
Základní životní podmínky
Rostliny a živočichové v létě
- zrání plodů rostlin
- živočichové v létě
Učivo
Rozmanitost přírody
Člověk v přírodě
Živá a neživá příroda
Podmínky života na Zemi




pojmenuje důležité nerosty a horniny
vysvětlí proces zvětrávání hornin
vysvětlí využití některých nerostů v hospodářství v ČR
popíše vznik půdy, zná její význam, využití, druhy a princip ochrany
 objasní pojmy vesmír, planeta, hvězda, souhvězdí, družice, zemská
přitažlivost
 podá základní informace o postavení Země ve vesmíru
 uvědomuje si podmínky života na Zemi
 vysvětlí střídání dne a noci a ročních období jako důsledek pohybu Země ve
vesmíru (ukáže na globusu)
 popíše fáze Měsíce
 vysvětlí rozdíl mezi planetou a hvězdou
 charakterizuje význam Slunce pro život na Zemi
 vyjádří vlastními slovy podstatu magnetické a gravitační síly
 uvede příklady organismů žijících v různých oblastech světa
 charakterizuje vlastními slovy některé z příčin přizpůsobování organismů
vnějším podmínkám
 charakterizuje život v různých podnebných pásech
 vysvětlí význam zoologických a botanických zahrad
 pozoruje živočichy a rostliny, zformuluje a zapíše výsledek pozorování
 třídí organismy do skupin podle společných znaků
 vysvětlí pojem potravní řetězec a pyramida, uvede příklad








ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky jejího porušení
vysvětlí pojem ekosystém
uvědomuje si význam zdravého životního prostředí pro člověka
uvede hlavní znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd.
rozumí pojmu recyklace
objasní svými slovy význam čističek odpadních vod
interpretuje pravidla chování v CHKO a NP, umí objasnit tyto pojmy
uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do přírody a krajiny a
umí uvést příklad
 vysvětlí původ člověka jako druhu
 popíše společné znaky s ostatními živočichy
 popíše odlišnosti člověka od ostatních živočichů
 vysvětlí způsob rozmnožování a charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka
 popíše části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci, smyslová ústrojí
Nerosty a horniny
Půda
Člověk a vesmír
Země ve vesmíru
- podmínky života na Zemi
- pohyby Země
- Měsíc
- planety a hvězdy
- Slunce
- gravitace, magnetismus
Život v různých oblastech Země
- rozmanitost přírodních
podmínek života na Zemi
- podnebné pásy
- význam zoologických a
botanických zahrad
Místo, kde žijeme
Příroda v blízkém okolí
- pozorování změn během roku
apod.
- třídění organismů
- potravní řetězec, pyramida
Rovnováha v přírodě (vzájemné
vztahy mezi organismy)
Životní podmínky
ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody
Člověk a jeho zdraví
Člověk je součástí přírody
- společné znaky s ostatními
živočichy
- odlišnosti člověka od ostatních
živočichů
Lidské tělo
- základy lidské reprodukce,
vývoj jedince
- orgánové soustavy
-
177
Školní výstupy – přírodopis, 6. ročník, ZŠ PrahaPetrovice
Žák:
 pozoruje vybranou přírodninu okem, lupou,
 popíše mikroskop, připraví jednoduchý
mikroskopický preparát
 pozoruje preparát malým zvětšením a nakreslí ho
Učivo
 aplikuje základní pravidla zakládání a sledování
jednoduchého pokusu
Metody zkoumání přírody
­ základní metody pozorování, lupa,
mikroskop
­ záznamy pozorování
­ práce s literaturou
­ jednoduchý pokus
Les
­ příklad společenstva a ekosystému
 rozliší pojem společenstvo a ekosystém
Rostliny a houby našich lesů
­ řasy, fotosyntéza






























­ houby
popíše stavbu těla řasy
vysvětlí, jak probíhá fotosyntéza
rozpozná příklady hub vyskytujících se v lese
vysvětlí rozdíl ve výživě rostlin a hub, objasní
­ lišejníky
úlohu hub jako rozkladačů
určí smrtelně jedovaté druhy hub
popíše symbiózu houby a řasy u lišejníků, vysvětlí ­ mechy (stavba těla)
­ kapradiny, přesličky, plavuně
význam lišejníků jako bioindikátoru čistoty
(stavba těla)
ovzduší
­ nahosemenné rostliny
vysvětlí význam mechů pro přírodu, určí běžné
druhy mechů
rozliší běžné druhy kapradin, přesliček, plavuní a
zařadí je do systému rostlin
popíše stavbu těla a život borovice lesní, vysvětlí
výživovou soběstačnost rostlin
vysvětlí rozdíl mezi rozmnožováním pohlavním
­ krytosemenné rostliny
(semeny) a nepohlavním (výtrusy)
objasní pojem nahosemenná rostlina
rozpozná běžné druhy jehličnanů v ČR
charakterizuje jehličnaté lesy a jejich rozšíření
rozliší byliny a dřeviny
­ lesní patra a život v nich, potravní
rozezná základní části těla krytosemenné rostliny
vztahy
(kořen, stonek, list, květ)
popíše rozmnožování krytosemenných rostlin
s využitím tabulek v učebnici zařadí byliny i
dřeviny do čeledí
porovná listnaté a smíšené lesy
Živočichové v lesích
rozliší lesní patra
­ měkkýši
zdůvodní význam půdních bakterií
objasní vytváření humusu a pojem rozkladač
naznačí souvislosti mezi zelenými rostlinami,
­ členovci
houbami a půdními bakteriemi
stanoví a vysvětlí důležitost ochrany lesů
­ obratlovci (obojživelníci, plazi,
uvede příklady živočichů žijících v lese
ptáci, savci)
popíše vnější stavbu plže a vyvodí termín měkkýš
objasní termín heterotrofní, obojetné pohlaví
popíše, porovná a vyjádří rozdíly mezi pavoukem, Vztahy živočichů a rostlin v lese
korýšem, mnohonožkou, stonožkou a hmyzem
zařadí modelové příklady bezobratlých do
systému
objasní biologickou rovnováhu
popíše, odliší a zařadí příklady lesních obratlovců
178
Průřezová témata,
přesahy a vazby
EV – ekosystémy,
základní podmínky
života, lidské
aktivity a problémy
životního prostředí,
vztah člověka k
prostředí
 porovná ekologické potřeby lesních živočichů
 vysvětlí význam ochrany ohrožených druhů
organismů
 rozliší pojem býložravec, predátor, parazit,
producent, konzument a rozkladač
 vysvětlí potravní řetězec, pyramida
 samostatně zpracuje příklad potravního řetězce,
pyramidy nebo sítě
 určí význam půdních bakterií
 objasní význam rozkladných řetězců a oběh látek
v lese
 vyjádří souvislosti mezi skladbou lesů a
výškovým stupněm
 objasní význam lesů pro krajinu
 zdůvodní význam ochrany lesů
 rozliší základní fyzikální a chemické vlastnosti
vody
 popíše oběh vody v přírodě
 vysvětlí pojem ekosystém a společenstvo rybníka
 rozpozná úlohu vodních rostlin jako producentů
v ekosystému rybníka a břehové zeleně
 určí, co je fytoplankton a objasní význam řas
 uvede příklady rostlin žijících ve vodě a
rostoucích v okolí vody
 zdůvodní nebezpečí toxických sinic
Les jako celek
­ základní rozložení lesů na Zemi
­ rozmanitost, význam, ochrana
Voda a její okolí
Vlastnosti vodního prostředí
Rostliny rybníka a jeho okolí
­ rostliny - producenti
­ břehová zeleň
­
vodní rostliny
Živočichové rybníka
­ jednobuněčné a mnohobuněčné
organismy
­
bezobratlí živočichové ve vodě
­
obratlovci žijící ve vodě a okolí
Rybník jako celek
 vytkne rozdíl ve výživě mezi rostlinami a
Louky, pastviny a pole
živočichy
­ charakteristika stepních
 objasní termín jednobuněčný organismus
společenstev, jejich rozmanitost
 rozliší zooplankton
v závislosti na podmínkách prostředí
 na modelových příkladech popíše stavbu
­ rostliny travních společenstev,
mnohobuněčných organismů
rostliny polí
 vysvětlí evoluci vnitřních orgánů u zástupců
různých kmenů vodních živočichů
 popíše přizpůsobení těla a funkce orgánů těla
živočichů vodnímu prostředí
 stručně charakterizuje nově vytvořené skupiny
organismů, aktivně zařazuje jednotlivé zástupce
 vysvětlí, proč jsou obojživelníci ohroženi
znečištěním vodního prostředí
 objasní vztahy mezi vodními organismy,
zdůvodní základní význam rostlin
­ živočichové travních společenstev
 uvede důsledky znečišťování vody a význam
ochrany čistoty vod
 rozpozná potravní vztahy a vysvětlí, na čem závisí
biologická rovnováha
Travní společenstva jako celek
 rozlišuje a charakterizuje různé typy bylinných
společenstev
 odliší pojem společenstvo a ekosystém
 objasní závislost vzhledu na podmínkách prostředí Příroda našeho okolí
 rozezná společenstva luk, pastvin a polí, popíše,
179
Třídění organismů
čím se liší jednotlivé typy společenstev
 zařazuje rostliny do systematických skupin,
aktivně využívá tabulky a klíče
 uvede příklady organismů žijících v bylinných
společenstvech a jejich vztahů
 pozná naše základní obilniny
 zařazuje nové organismy
 rozumí pojmu škůdce a plevel, uvede příklady
 vysvětlí pojem monokultura
 orientuje se v systému živočichů
 aplikuje poznatky získané na příkladech
modelových druhů živočichů při poznávání
přírody blízkého okolí
 určí ohrožené a chráněné druhy obojživelníků a
plazů
 chápe roli hmyzožravých ptáků a dravců pro
udržení biologické rovnováhy
 objasní závislost společenstev na neživých
podmínkách prostředí a na činnostech lidí
 navrhne příklady potravní závislosti
 využívá dovedností a znalostí k pozorování
prostředí
 samostatně s využitím tabulek a klíčů třídí
organismy do systematických skupin
 určí základní znaky probraných skupin
Školní výstupy – přírodopis, 7. ročník, ZŠ PrahaPetrovice
Žák:
 rozlišuje různé typy ekosystémů utvářených
člověkem a jejich význam

rozeznává příklady organismů v umělých
ekosystémech a systematicky je zařazuje

určí, které organismy v umělých ekosystémech
jsou pro člověka užitečné a které nikoliv

objasní, jak se chránit před organismy
nebezpečnými pro člověka
vysvětlí závislost člověka na ostatních
organismech
popíše organismy provázející člověka
porovná bakterie a viry
vysvětlí pojem infekce, epidemie, pandemie
uvede příklady bakteriálních a virových
onemocnění
objasní zásady ochrany a prevence
vysvětlí význam očkování
objasní pojem deratizace








Učivo
Lidská sídla a jejich okolí
­ ekosystémy utvářené člověkem:
sad, zelinářská zahrada, okrasné
zahrady, parky, sídlištní zeleň,
rumiště a cesty
­ příklady organismů v ekosystémech
utvářených člověkem
­ organismy provázející člověka:
bakterie, viry, houby, ploštěnci,
hlísti, hmyz, savci
­
organismy člověkem pěstované a
chované
Cizokrajné ekosystémy

jmenuje příklady pokojových rostlin a nejčastěji
doma chovaných živočichů
 objasní pojem domestikace, plemeno odrůda

určí závislost rozmanitosti života na podmínkách
prostředí
180
Stavba a funkce organismů. Buňka
Průřezová témata,
přesahy a vazby
EV – ekosystémy,
základní podmínky
života, lidské
aktivity a problémy
životního prostředí,
vztah člověka
k prostředí
Z – krajinná sféra


zdůvodní základní princip struktury ekosystému
popíše příklady potravních vztahů v různých
ekosystémech
 zařadí různé organismy do systému
 zdůvodní význam ochrany přírody a mezinárodní
spolupráce






















vysvětlí stavbu buňky a porovná buňku rostlinnou
a živočišnou
popíše jednodušší stavbu bakterií a virů
pozoruje buňku mikroskopem a zvládne
jednoduchý nákres
zná podstatu dělení buňky
vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organismy, uvede jejich příklady
určí, co poškozuje buňky
vysvětlí, základní rozdíl mezi rostlinami a
houbami
pozná běžné houby, rozliší jedovaté a jedlé
objasní význam plísní a kvasinek
uvede příklady nižších rostlin,jejich
rozmnožování a oblast výskytu
popíše stavbu a funkci základních orgánů rostliny
rozliší různé typy kořenů, stonků, listů, květů a
plodů
vysvětlí fotosyntézu a porovná s dýcháním
popíše rozdíl mezi rostlinami jednoletými,
dvouletými a vytrvalými
objasní význam ochrany rostlin a hub
Stavba a funkce hub, nižších a
vyšších rostlin
­ nižší rostliny a houby
­
vyšší rostliny a orgány jejich těla
Stavba a funkce těl bezobratlých
živočichů
­ hlavní skupiny nižších živočichů:
prvoci, žahavci, ploštěnci, měkkýši,
kroužkovci, členovci
určí hlavní skupiny bezobratlých živočichů a
příklady druhů, které do nich patří
vysvětlí význam základních orgánových soustav
ve vztahu organismus a prostředí
vysvětlí význam řízení organismu – nervové
soustavy a smyslových orgánů
popíše tělo hmyzu
objasní, co je vnější opora těla hmyzu a jak hmyz
dýchá
posoudí význam bezobratlých, zejména hmyzu
vysvětlí příklady vztahů bezobratlých organismů
a význam jejich ochrany
Průřezová témata,
Školní výstupy – přírodopis, 8. ročník ZŠ Praha Učivo
přesahy a vazby
Petrovice
Žák:
Stavba a funkce těl obratlovců
 rozlišuje základní skupiny obratlovců a příklady
­ přehled jednotlivých tříd
jejich představitelů
obratlovců: ryby, obojživelníci, plazi,
ptáci, savci
 vysvětlí význam jednotlivých orgánových soustav
a jejich vzájemných souvislostí
­ rozmnožování a vývin jedince, péče
o potomstvo
 popíše utváření soustav z vývojového hlediska a
­ ohrožení a ochrana obratlovců
z hlediska vztahů k prostředí a ke způsobu života
 rozliší jednotlivé způsoby rozmnožování
EV – lidské
obratlovců
aktivity a problémy
 rozpozná různou složitost chování obratlovců
životního prostředí,
Biologie člověka
 zdůvodní hospodářský význam, ohrožení mnoha
vztah člověka
181

druhů a jejich ochranu
jmenuje ohrožené druhy živočichů v ČR i ve světě

popíše základní stavbu a funkci jednotlivých
orgánových soustav a jejich vztahů
 vysvětlí podstatu řízení lidského organismu a jeho
vztah k prostředí
­
orgánové soustavy člověka – jejich
stavba a funkce
­
rozmnožování, vývin jedince
­
zdraví a nemoc
­
lidská populace

objasní podstatu rozmnožování člověka, umí se
chránit před pohlavními chorobami
 hodnotí význam zdraví a potřebu jeho ochrany,
vysvětlí imunitu a ví o nebezpečí drog
 předvede základní způsoby poskytnutí první
pomoci
 uvědomuje si své vztahy k prostředí, chápe
nezbytnost komplexní péče o životní prostředí a
vlastní odpovědnost v tomto směru
k prostředí
VkZ – ochrana před
přenosnými
nemocemi
VkZ – vztahy a
pravidla soužití
v prostředí
komunity, sexuální
dospívání,
reprodukční zdraví
VkZ – první pomoc
VkZ – dětství,
puberta, dospívání,
civilizační choroby
MV – etnický
původ

charakterizuje rozdíly mezi lidmi z hledisek
biologických, kulturních a ekonomických
Školní výstupy – přírodopis, 9. ročník ZŠ PrahaPetrovice
Žák:
 doloží na příkladu postupnost poznávání a
relativnost poznání
 rozliší pojmy teorie a hypotéza
 popíše principy založení správného pokusu







vysvětlí význam podmínek na Zemi pro život
zdůvodní význam slunečního záření jako zdroj
energie pro život
popíše vztahy jednotlivých zemských sfér
k životu
charakterizuje nerosty a odliší je od hornin
určí běžné nerosty a horniny
objasní geologické děje
rozliší jednotlivé geologické éry


vysvětlí různé názory na vznik a vývoj života
popíše současný vědecký názor na vznik a vývoj
života a člověka
 vysvětlí Darwinovu evoluční teorii
 objasní souvislost mezi formami života a
podmínkami prostředí v průběhu geologických ér

vnímá buňku jako základní strukturu života,
uvědomuje si její složitost a základní funkce
 určí souvislost mezi dědičností a proměnlivostí
organismů
 objasní pojem genetika, vysvětlí Mendelovy
zákony
 popíše výzkum současné genetiky a jeho dopady
na společnost
182
Učivo
Průřezová témata,
přesahy a vazby
Zkoumání přírody
­ vývoj lidského poznání přírody –
domněnka, teorie, praxe
Podmínky života na Zemi
­ postavení Země ve vesmíru
­ stavba Země – litosféra, hydrosféra,
CH – chemické
atmosféra, pedosféra
prvky,
anorgan.sloučeniny
Z – přírodní sféry
EV – základní
Vědecký názor na vznik a vývoj života podmínky života
­ názory na vznik a vývoj života
­ vývoj života v jednotlivých
geologických érách
­ vývoj člověka
­ důkazy vývojové teorie
Základ trvání života
­ buněčný základ organismů
­
přenos dědičných informací,
Mendelovy zákony
­ výzkum dědičnosti, šlechtitelství,
klonování
D – vznik a vývoj
člověka
Současná biosféra
­ princip ekologické přizpůsobivosti
­ populace, společenstva, ekosystémy
­ nebezpečí ekologických katastrof
Naše příroda a ochrana
životního prostředí
­ rozmanitost podmínek v ČR,
Z – přírodní sféry
EV – lidské aktivity
a problémy
­


vysvětlí zákon ekologické přizpůsobivosti
popíše vztahy v přírodě na úrovni jedinců,
populací i společenstev
 určí vztahy mezi podmínkami prostředí a životem

posoudí ohrožování podmínek života

popíše rozmanitost podmínek života v ČR



pozoruje přírodu nejbližšího okolí
vysvětlí nutnost ochrany přírody
vyjmenuje a charakterizuje chráněná území ČR
charakteristika hlavních typů
ekosystémů u nás
­ příroda nejbližšího okolí
­ ochrana okolní krajiny, chráněná
území v ČR
životního prostředí
VkO – globální
problémy lidstva
EV –vztah člověka
k prostředí
V oblasti výchovy ekologické a environmentální jsme se kromě jiného zaměřili
na třídění odpadů přímo v jednotlivých učebnách, které jsou vybaveny
nádobami na třídění plastů, papíru a ostatního odpadu. V rámci školy probíhá
sběr použitých baterií, škola obstarala vlastní velké nádoby na tříděný odpad
i pravidelný odvoz tříděného odpadu. Největší objem tříditelného odpadu
představuje v naší škole papír, organizujeme podzimní a jarní soutěž ve sběru
papíru.
Pro porovnání uvádíme informaci o průběhu a výsledcích soutěží ve sběru
starého papíru v loňském a letošním školním roce.
Podzimní sběr starého papíru 10.-16. 10. 2012 Popularita sběrových akcí
v
naší škole stále roste. Letos jsme při říjnovém sběru shromáždili 16 tun starého
papíru, který zcela zaplnil tři postupně přistavené kontejnery. Do akce se
zapojilo 70 % z 344 žáků naší školy, průměrně každý žák přinesl 46 kg papíru.
Celkem 33 žáků dopravilo s pomocí svých rodičů před školu více než 100 kg
sběru.
1. Barbora Hrubá (4. A)
2 168 kg
2. Tereza Košátková (3. A) 1727 kg
3. Miroslav Vlček (3. A)
657 kg
4. Jakub Jaroš (4. A)
524 kg
5. Tina Jelínková (3. E)
348 kg
6. Tereza Ptáčková (7. A)
286 kg
7. Matyáš Lehnert (6. M)
259 kg
8. Martina Moravcová (4. A) 243 kg
9. Viktorie Irglová (9. A)
230 kg
10. Natálie Bendová (7. A)
222 kg
183
Také soutěž tříd byla velmi úspěšná. Na předních místech se stejně jako
v minulém roce umístily třídy 4. A, 3. A a 7. A. Z peněz utržených za sběr byli
odměněni nejlepší jednotlivci, třídy se 100% účastí a žáci 2. stupně, kteří papír
vážili a skládali do kontejnerů. Zbytek peněz bude rozdělen třídám na jejich
společné třídní akce.
Výsledky tříd podle průměru na žáka:
1. 4. A 3993 kg 142,61 kg
2. 3. A 2381 kg 103,52 kg
3. 7. A 1023 kg 60,18 kg
Jarní sběr starého papíru 14.–20. 5. 2013 - Sběr starého papíru má v naší
škole dlouhou tradici a každým rokem se zvyšuje počet žáků, kteří do školy
starý papír, většinou s pomocí svých rodičů, přinesou nebo přivezou. Tentokrát
jsme nashromáždili 15 500 kg papíru, kterým jsme zcela zaplnili tři
kontejnery. Průměrně přinesl každý žák 44,5 kg. Rekordních 52 žáků
dodalo více než 100 kg. O využití peněz, které jsme za starý papír získali,
proběhla tentokrát celoškolní diskuze. Členové žákovského parlamentu
připravili, zorganizovali a vyhodnotili na toto téma anketu. Podle výsledku této
ankety bude část peněz věnována na sportovní vybavení, které bude sloužit
všem dětem a část peněz bude rozdělena mezi třídy. Samozřejmě jsme
nezapomněli na drobné sladkosti pro nejlepší sběrače a pomocníky u kontejneru.
Velký dík patří pedagogům, kteří se na zabezpečení akce podíleli.
Soutěž tříd:
1. místo: 4. A (2 691 kg; průměr 93 kg na žáka)
2. místo: 3. A (1 910 kg; průměr 83 kg na žáka)
3. místo: 7. A (1 105 kg; průměr 65 kg na žáka)
Soutěž jednotlivců:
1. místo:
Tereza Košátková (3. A) 464 kg
2. místo:
Barbora Hrubá (4. A)
373 kg
3. místo:
Michaela Steffelová (7. M) 309 kg
4. místo:
Tomáš Lukavec (3. E)
308 kg
5. místo:
Jakub Jaroš (4. A)
306 kg
6. - 7. místo: Luboš Moravec (2. M)
259 kg
Martina Moravcová (4. A) 259 kg
184
8. místo:
9. místo:
Vít Lauer (4. A)
Jakub Müller (3. M)
231 kg
213kg
Sběr starého papíru 13.-19. 5. 2014 - Ve sběrové akci jsme tentokrát
nashromáždili více než 18 tun starého papíru, který zaplnil čtyři postupně
přistavené kontejnery. Rekordních 53 žáků dodalo 100 a více kilogramů sběru.
Průměrně přinesl každý žák školy 49 kg. Velký dík patří pedagogům, kteří se
zabezpečení akce podíleli a žákům 2. stupně, kteří papír vážili a skládali do
kontejnerů.
Soutěž tříd
1. místo: 4. A ( 2 859 kg; průměr 124 kg na žáka)
2. místo: 5. A ( 2 306 kg; průměr 82 kg na žáka)
3. místo: 2. B ( 1 552 kg; průměr 74 kg na žáka)
Soutěž jednotlivců
1. místo:
Miroslav Vlček (4. A)
1 162 kg
2. místo:
Kristýna Šmejkalpvá (1. A) 748 kg
3. místo:
Petr Podstavek (2. B)
467 kg
4. místo:
Barbora Hrubá (5. A)
389 kg
5. místo:
Ondřej Chýle (4. A)
336 kg
6. místo:
Adéla Kalinová (8. A)
331 kg
7. místo
David Vinclav (5. A)
305 kg
8. místo:
Richard Vyškovský (2. M) 303 kg
9.-10. místo: Luboš Moravec (3.M)
256 kg
9.-10. místo: Martina Moravcová (5. A) 256 kg
Podzimní sběr starého papíru 8.-14. 10. 2013 - Při tradičním podzimním sběru
jsme letos shromáždili více než 12 tun starého papíru, průměrně tedy každý z
371 žáků naší školy přinesl 33 kg sběru.
Akce se zúčastnilo 67 % žáků naší školy.
Celkem 30 žáků dopravilo s pomocí svých rodičů před školu více než 100 kg
starého papíru.
10 nejlepších sběračů:
1.
Petr Podstavek (2. B)
1 339 kg
185
2. Jan Lazar (3. A)
400 kg
3. Žaneta Žižková (2. B)
306 kg
4. Barbora Hrubá (5. A)
272 kg
5.-6. Michaela Košátková (1. A) 265 kg
5.-6. Tereza Košátková (4. A) 265 kg
7. Tereza Holanová (2. B)
217 kg
8. Tomáš Sova (3. A)
212 kg
9. Filip Lazar (7. A)
183 kg
10. Tereza Navarová (5. A)
172 kg
Také soutěž tříd byla velmi úspěšná. Letos se na 1. místě umístila třída 1. B,
následují již tradičně velcí sběrači: 5. A, 3. A a 4. A. Z peněz utržených za sběr
byli odměněni nejlepší jednotlivci, třídy se 100% účastí a žáci 2. stupně, kteří
papír vážili a skládali do kontejnerů. Zbytek peněz bude rozdělen třídám na
jejich společné třídní akce.
Výsledky tříd podle průměru na žáka:
1. 2. B 2340 kg 111,43 kg
2. 5. A 1692,5 kg 60,45 kg
3. 3. A 1176 kg 56,00 kg
V budově Edisonova jsou nainstalovány a používány sluneční kolektory
k ohřevu teplé užitkové vody.
Žáci naší školy sponzorují už čtvrtý rok pandu červenou v ZOO Praha, na pandu
přispěly všechny třídy. Kromě pandy byla adoptována samička králíka
domácího. Žáci pravidelně navštěvují ZOO Praha a nyní také nově otevřené
terárium v Praze-Dubči.
19) Multikulturní výchova:…
……………………
Všechna průřezová témata, tedy i Multikulturní výchova, jsou ve Školním
vzdělávacím programu Základní školy Praha-Petrovice realizována formou
integrace obsahu jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu některého
vyučovacího předmětu.
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Výchova demokratického občana (VDO)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
186
Multikulturní výchova (MKV)
Environmentální výchova (EV)
Mediální výchova (MV)
Zařazení multikulturní výchovy do ročníků a vyučovacích předmětů je
zpracováno v následující tabulce – dále uváděno zkratkou MKV.
Z tabulky je patrné, že multikulturní výchova je obsažena v řadě vyučovacích
předmětů například: Prvouka - PRV, Vlastivěda - VL, Český jazyk - ČJ,
Výchova k občanství - VkO, Výchova ke zdraví - VkZ, Dějepis - D, Anglický
jazyk - AJ, Zeměpis - Z, Přírodopis - PŘ, Hudební výchova - HV. Výpis
z osnov vyučovacích předmětů Vlastivěda a Výchova k občanství je příkladem
přítomnosti multikulturní výchovy ve vyučovacích předmětech, výpis je uveden
v dalších tabulkách.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní
diference
I. stupeň
II.stupeň
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
VkO
PRV
HV
VkZ
Lidské vztahy
PRV
Tematické
okruhy
1.
ročník
VL
Etnický původ
VL
D
ČJ,
VL
Multikulturalita
Principy
sociálního smíru
a solidarity
VL
VkZ
VkO
D
PŘ
VkZ
Z
AJ
AJ
AJ
PRV
VkO
Učivo
Školní výstupy, vlastivěda, 4. ročník
VkO
Průřezová témata,
přesahy a vazby
Žák:
 rozdělí ČR na tři historické země - Čechy, Morava,
Slezsko
 vysvětlí pojem národnost a národnostní menšiny
 vysvětlí proč je úředním jazykem ČR čeština
Obyvatelstvo
- národnostní menšiny
Učivo
Školní výstupy, vlastivěda, 5. ročník
Žák:
 podle informací z učebnice, map, internetu, encyklopedií a
jiné literatury vyhledává údaje o sousedních zemích
 podle atlasů, map, encyklopedií a vlastních zážitků
poznává místa v Evropě nejčastěji navštěvovaná a turisty
vyhledávaná
187
Žijeme v Evropě
státy EU
práce s atlasy
práce s
encyklopediemi
MKV - lidské vztahy,
etnický původ
Průřezová témata,
přesahy a vazby
MVK - lidské vztahy,
multikulturalita
Školní výstupy – vyučovací předmět
výchova k občanství, 6. ročník
Učivo
Průřezová
témata,
přesahy a
vazby
Žák:
 má přehled o vývoji mateřského
jazyka, vyjmenuje národnostní
menšiny žijící v jeho vlasti
-
vysvětlí pojem kultura
 vyjmenuje a popíše jednotlivé oblasti
kultury
správní orgány obce, jejich úkoly, obecní
Náš region, naše vlast
-
region v minulosti a přítomnosti
Co nás spojuje? (řeč, dějiny, území, zvyky)
ČJ – literární
výchova –
pověsti,
spisovatelé
vztah k vlasti
mateřský jazyk, národnostní menšiny
pověsti o počátcích národa, slavní předkové,
významná místa, národní bohatství
-
 respektuje rozdíly mezi kulturou a
přírodou
 zapojuje se do ochrany kulturního
dědictví
zájmová činnost, kulturní a veřejný život obce
samospráva a zastupitelstvo, komunální volby
 vysvětlí význam národních svátků,
zvyků, tradic
 vyjmenuje a popíše státní instituce a
symboly
naše obec v minulosti a přítomnosti
státní instituce a symboly
MKV –
kulturní
diference
Kulturní dědictví
-
 pojmenuje, rozliší a používá různé
dorozumívací prostředky
kultura a její projevy, druhy a součásti kultury
vztah kultury a přírody
kulturní instituce
kulturní bohatství národa
člověk mezi kulturami
tvorba a ochrana kulturních hodnot
Člověk ve společnosti
Život ve společnosti
-
typy sociálních útvarů
společenské vztahy, role, normy, hodnoty,
vzorce chování
-
zásady společenského styku, pravidla
kulturního chování
-
mezilidské vztahy – dorozumívání mezi lidmi
Školní výstupy, vyučovací předmět
výchova k občanství, 7. roč.
Žák:
 rozpozná netolerantní chování a
zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivosti
 uvede příklady různých netolerancí a
aktivně uplatňuje svůj názor na jejich
Učivo
-
národnostní, náboženské problémy,
nesnášenlivost rasismus x tolerance
188
Průřezová
témata,
přesahy a
vazby
MKV –
Kulturní
diferenciace,
Etnický
původ
potírání
Školní výstupy, vyučovací předmět
výchova k občanství, 8. roč.
Průřezová
témata,
přesahy a
vazby
Učivo
Žák:
 zhodnotí a na příkladech doloží
rozdíly mezi náboženstvími
MV – lidské
vztahy
Člověk, víra a přesvědčení
-
 vysvětlí pojem ateismus
různé podoby víry
víra v pozitivní životní hodnoty, sebejistota,
náboženská víra
 popíše nebezpečí a následky působení
některých sekt na život lidí
 uvede příklady možných způsobů
účinné ochrany před vlivy
náboženských sekt - jak jim čelit, jak
je překonat.
-
náboženství a ateismus
D – vývoj
náboženství návaznost na
7. ročník
světová náboženství, křesťanství, kořeny naší
kultury
-
působení náboženských sekt v ČR a ve světě
možná nebezpečí a následky působení sekt na
děti a dospívající
Školní výstupy, vyučovací předmět
výchova k občanství, 9. ročník
Průřezová
témata,
přesahy a
vazby
Učivo
Žák:
-
 vyjmenuje národy a národnosti ve
státě
národy a národnosti ve státě, jejich
rovnoprávnost a rovnocennost, národnostní menšiny
v ČR
…………………………………………………
-
interkulturní vztahy, interetnické problémy
20) Prevence rizikového chování::
………………
……………… ………...
Prevence rizikového chování ve školním roce 2013/2014 probíhala v přímé
návaznosti na předchozí školní rok, podrobné informace jsou již uvedeny - viz
část f – Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.
21) Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji:
:
Počet žáků
celkem
z toho
nově přijatí
23
Celkem
Zlínský
Ústecký
Středočeský
Plzeňský
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Liberecký
Královéhradecký
Vysočina
Karlovarský
Jihomoravský
ZŠ PrahaPetrovice
Jihočeský
Kraj
23
1
189
22) Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit
apod.):
Mezi priority Základní školy Praha-Petrovice patří kromě mnohostranné nabídky
žákům a výuky podle vlastního školního vzdělávacího programu i účast školy na
kulturním a veřejném životě Městské části Praha-Petrovice, včetně organizování
kulturních akcí, koncertů, společenských událostí tak, aby naše škola byla opravdu
PETROVICKÁ škola.
Závěr:
Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha-Petrovice je zpracována za období
předcházejícího školního roku, tedy roku 2013/2014, s výjimkou základních údajů
o hospodaření školy, tyto jsou zpracovány za kalendářní rok 2013.
Dne 21. 11. 2014 byla tato výroční zpráva schválena pedagogickou radou
a Školskou radou Základní školy Praha-Petrovice.
Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy
190
Download

Výroční zpráva 2013/2014 - ZŠ Praha