Základní škola a mateřská škola,
Praha - Nebušice
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
1
Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011
Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro ZŠ
z MČ spadajících pod správní obvod Prahy 6). Doplněno o požadavky dle § 7 vyhlášky MŠMT č.
15/2005 Sb. a MČ Praha 6. Při nedostatku místa lze rozvést v příloze.
1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j. a data vydání
rozhodnutí)
Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369, 164 00 Praha 6
č.j. ……15 535/2010-21…… datum vydání rozhodnutí…1.7.2010…s účinností od…1.7.2010
IČO: 49624539
Tel/fax: 220 960 319
e-mail: [email protected]
web: http://www.zsnebusice.cz
identifikátor školního zařízení:
základní škola IZO: 049 624 539
školní družina IZO:112 500 188
Ředitelka: Mgr. Ivana Heboussová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lydie Boukalová
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Heboussová
Kariérová poradkyně: Mgr. Magdalena Richterová
Metodik prevence: Mgr. Marek Trčka, Dis.
Školní koordinátorky ŠVP: Mgr. Jitka Marešová
Mgr. Václava Kopecká
Koordinátor EVVO: Mgr. Lubomír Havlíček
Správce sítě a metodik ICT: Mgr. Václava Kopecká
Vedoucí vychovatelka: Daniela Krejčová
Třídní učitelé:
přípravná třída: Mgr. Jana Meskařová
1. ročník Mgr. Karolína Blechová
2. ročník Mgr. Jitka Marešová
3. ročník Mgr. Dagmar Pacáková
4. ročník Mgr. Stanislava Šimůnková
5. ročník Mgr. Václava Kopecká
6. ročník Mgr. Lubomír Havlíček
7. ročník Ing. Jaroslava Podolcová
8. ročník Tomáš Tvrz
9. ročník Mgr. Magdaléna Richterová
Netřídní učitelé: Mgr. Marek Trčka, Dis., Mgr. Bronislava Veselá,
Veronika Pudláková
Asistentka pedagoga: Miroslava Pencová
Správní zaměstnanci: Anděla Hanusová, Jan Sumec, Alena Hyková, Jaroslava Kotálová,
Helena Hazuková, Hana Bozděchová, Světluše Bejlková, Věra Faiglová, Blanka Rážová, Jan
Webersinke, Jiří Franc
2
2. Zřizovatel
Městská část Praha Nebušice, Nebušická 128, 164 00 Praha 6
3. Charakteristika školy (úplná základní škola s 1. – 9. ročníkem, součásti – MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ
atd.) Základní škola je školou úplnou s 1. až 9. ročníkem, s přípravnou třídou. Součástí školy
je Školní družina, od 1. 7. 2010 Mateřská škola a od 1. 9. 2010 i Školní kuchyně s jídelnou.
• Poloha školy
Škola se nachází v městské části Praha – Nebušice, uprostřed vilové zástavby v těsném
sousedství přírodní rezervace Divoká Šárka. Nejjednodušší dopravní spojení je autobusy
MHD (linka č. 161, 254 a 312) ze stanice metra A Dejvická. Cesta trvá asi 10 minut.
Autobusová zastávka Škola Nebušice je na okraji parku, který je před školou. V roce 2010
prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí.
• Co škola nabízí
Naše škola se orientuje na zdravý životní styl. Tomu se věnuje samostatný předmět Výchova
ke zdraví. Samozřejmostí je zvýšená hodinová dotace předmětu tělesná výchova na II. stupni.
Již tradicí se stal florbal, který škola nabízí jako nepovinný předmět, nebo formou zájmového
kroužku. Rekreační přestávky jsou prodloužené, děti je tráví na školním hřišti. Na školním
pozemku byla vybudována „zelená učebna“. Anglický jazyk se děti mohou začít učit v 1.
ročníku. Velmi oblíbený nepovinný předmět je dramatická výchova. Pro žáky v rámci výuky
nabízíme sborový zpěv. Zvláštností naší školy je přípravná třída pro děti s odkladem povinné
školní docházky a pro děti sociálně znevýhodněné. Školní vzdělávací program má název
„Škola pro všechny“ a vyjadřuje, že jsme školou pro všechny děti – nadané, zdravotně či
sociálně znevýhodněné, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami i pro děti cizinců.
Menší třídní kolektivy umožňují individuální přístup vyučujících ke každému dítěti. Ke
smysluplnému trávení volného času dětí přispívá i pestrá činnost školní družiny. Ve škole
pracuje žákovský parlament, který probírá s vedením školy přání a potřeby žáků. Škola
pravidelně organizuje lyžařské kurzy, školy v přírodě a jazykové zájezdy do Velké Británie.
Konzultací o prospěchu a chování se spolu se svými rodiči mohou také zúčastnit děti a tak se
aktivně podílejí na svém hodnocení.
• Vybavení školy
Škola má kromě klasických učeben, odbornou pracovnu pro výuku fyziky a chemie,
chemickou laboratoř, novou počítačovou učebnu s dataprojektorem a klimatizací,
multifunkční učebnu s interaktivní tabulí, knihovnu, školní družinu, nově zrekonstruovanou
tělocvičnu, víceúčelové hřiště, hřiště s dřevěnými herními prvky a s pískovištěm, školní
pozemek se zahradním altánem, cvičnou kuchyni a školní jídelnu. Postupně dochází k výměně
nábytku ve třídách a k jejich modernizaci. Většina žáků má k dispozici svou šatní skříňku.
3
4. Údaje o vedení školy
Ředitelka: Mgr. Ivana Heboussová
Zástupkyně ředitelky pro ZŠ: Mgr. Lydie Boukalová,
Zástupkyně pro mateřskou školu: Mgr. Marie Kováčová, od 1. 4. 20011 Bc. Lenka Menčlová
5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje
www.zsnebusice.cz
[email protected]
[email protected]
tel. ředitelna: 220 199 596
6. Vzdělávací program školy, vzdělávací projekty
1. stupeň
počet tříd počet žáků
1
26
0
0
0
0
2
2. stupeň
počet tříd počet žáků
0
0
0
0
0
0
2
Škola otevřená všem
2
2
Celkem
*)
doplňte název
5
4
vzdělávací program
Základní škola
Obecná škola
Národní škola
vlastní ŠVP *)
ŠVP pro základní vzdělávání
4
vzdělávací projekt
Začít spolu
Zdravá škola,
Škola podporující zdraví
Tvořivá škola
jiný vzdělávací projekt *)
Celkem
*)
doplňte název
1. stupeň
počet tříd počet žáků
0
0
0
0
2. stupeň
počet tříd počet žáků
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký
přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce
2010/11; výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e)
(způsob sledování, hlavní poznatky)
Na základě inspekční zprávy (viz. bod 27) muselo dojít k opětovné revizi našeho ŠVP Škola
otevřená všem. Práce učitelů a koordinátorek ŠVP probíhala během celého školního roku.
Na základě Vyhlášky č. 15/2005 Sb. – výsledky vzdělávání žáků jsme vycházeli zejména
z těchto zdrojů:
a) pedagogická dokumentace (tematické plány, zápisy z jednání metodických sdružení a
předmětových komisí, ŠVP) a dokumentace žáků
b) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům, žákům a rodičům
c) rozhovory
d) výstupy z vlastní kontrolní činnosti (hospitace a její rozbory, pozorování)
e) písemné podklady (inspekční zpráva, záznamy z kontrol, komentáře k rozboru
hospodaření, sebehodnocení žáků)
f) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, stížnosti, přestupy na jinou školu,
uplatnění absolventů)
8. Údaje o pracovnících školy (v rámci hlavní činnost školy)
a) personální zabezpečení (fyzické osoby)
Pracovníci
učitelé
vychovatelé
spec. pedagogové
psychologové
pedagog. vol. času
asistenti pedagoga
trenéři
pedagogičtí celkem
nepedagogičtí
celkem všichni
k 30. 6. 2010
16
2
1
0
0
1
0
18
7
25
k 30. 6. 2011
15
2
2
0
0
1
0
17
11
28
5
b) věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2010 (fyzické osoby):
věk
učitelé
vychovatelé
spec.pedagog.
psychologové
pedag.vol. času
asistenti pedag.
trenéři
pedag. celkem
z toho žen
do 30 let 31-40 let
včetně
4
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
2
2
41-50 let
51-60 let
4
1
1
0
0
1
0
6
6
2
0
0
0
0
0
0
0
2
z toho
nad 61 let
důchodci
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
z toho
důchodci
1
0
0
0
0
0
0
0
0
c) odb. kvalifikace (ne aprobovanost) pedagogických pracovníků k 31. 12. 2010 dle zák.
č.563/2004 Sb. (fyzické osoby):
PP celkem
5
9
2
1
0
0
1
0
učitelé I. stupně ZŠ
učitelé II. stupně ZŠ
vychovatelé
speciální pedagogové
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
trenéři
PP s odb. kvalifikací
5
6
2
1
0
0
1
0
PP bez odb. kvalifikace
0
3
0
0
0
0
0
0
d) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků k 31.12.2010 (fyzické osoby):
počet učitelů cj celkem
3
celkem učitelů cj s odbornou
1
kvalifikací
z toho rodilých mluvčích
0
celkem učitelů cj bez odborné
kvalifikace
2
počty jazykově vzdělávaných žáků k 31.12.2010 (fyzické osoby):
žáci učící se cj
jako povinný předmět
1. stupeň
AJ
106
NJ
0
FJ
0
ŠJ
0
RJ
0
ostatní
0
příp. komentář v příloze
2. stupeň
69
0
0
0
0
0
žáci učící se cj
jako povinně
volitelný
předmět
2. stupeň
0
0
0
0
0
0
6
žáci učící se cj
jako nepovinný předmět
1. stupeň
19
0
0
0
0
0
2. stupeň
0
0
0
0
0
0
e) výuka některých předmětů v cizím jazyku (forma výuky, třídy, počet hodin výuky týdně a
číslo rozhodnutí MŠMT)
V tomto školním roce se žádný předmět nevyučoval v cizím jazyce.
f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet): 1
z toho do důchodu (počet): 0
g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet): 2
h) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet):0
i) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet):0
j) další vzdělávání pedagogických pracovníků ( počet a formy)
(existenci plánu DVPP, jeho zaměření.)
DLOUHODOBÉ STUDIUM (dle plat. vyhl.)
studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
zaměření vzdělávání
počet účastníků
délka studia
(v letech, měsících či dnech) */
studium v oblasti pedagogických věd
studium pedagogiky
1
5 let
studium pro asistenty pedagoga
1
1 rok
studium pro ředitele škol a školských
1
5 modulů
zařízení
studium k rozšíření odborné kvalifikace
2
6 semestrů
další vysokoškolské studium
0
0
(další „aprobace“)
celkem studium ke splnění kvalifikačních
xxx
předpokladů
*/
v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku
studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
počet účastníků
délka studia
zaměření vzdělávání
(v letech, měsících či dnech) */
studium pro vedoucí pedagogické
0
0
pracovníky
studium pro výchovné poradce
0
0
studium k výkonu specializovaných činností 1
1 rok
celkem studium ke splnění dalších
1
xxx
kvalifikačních předpokladů
*/
v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku
KRÁTKODOBÉ STUDIUM
studium k prohlubování odborné kvalifikace
průběžné vzdělávání
počet účastníků
7
délka studia
(v týdnech či dnech) */
(zejména kurzy a semináře)
Efektivní práce v týmech
Prevence rizikového chování v praxi škol
Angličtina nejen pro dyslektiky
Ekoškola (sdružení Tereza)
Preventista řečové výchovy
Matematika pro 2. stupeň ZŠ
Kurz pro fakultní učitele
Prevence drogové závislosti na 1. stupni ZŠ
Koordinátor autoevaluace
Metodik a koordinátor ICT
Kurz splývavého čtení
Odměny a tresty
Kázeň a klima školy
AJ - Jaro
Girep – didaktika fyziky
Veletrh nápadů učitelů fyziky
16
15
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1 den
1 den
2
2
1
1
1 den
2 semestry
2 semestry
1 den
1 semestr
2 semestry
2 semestry
4 dny
celkem krátkodobé studium
47
xxx
9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou:
předmět jazyky
počet
0
tříd
počet
0
žáků
*) uveďte které
M
0
Př.
0
informatika
0
VV
0
HV
0
TV
0
0
0
0
0
0
0
jiné*)
0
0
10. Složení specializovaných tříd k 30. 6. 2011:
celkem
počet žáků ve
specializovaných třídách
15
z toho
poruchy učení
0
z toho
poruchy chování
0
8
z toho přípravné
třídy
1
11. Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle § 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní
(dle § 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle §
42, zák. č. 561/2004 Sb.) k 30. 6. 2011:
počet žáků vzdělávaných
dle § 38, 41 a 42
celkem
z toho § 38
10
10
z toho § 41
0
z toho § 42
0
12. Formy péče o nadané žáky (organizace jejich vzdělávání, nabídka školy) a zkušenosti
v této oblasti
Pro mimořádně nadané děti hledáme takové řešení, aby mohly co nejlépe rozvíjet své
dispozice a uspokojovat svůj zvýšený zájem o určitou oblast vzdělávání a zároveň byly co
nejméně vyčleňovány ze skupiny vrstevníků, která má pro ně v tomto životním období často
značný socializační význam. Mimořádně nadaným dětem nabízíme: obohacení běžných hodin
o nadstandardní úkoly, individuální studijní plán se zadáváním rozšiřujícího učiva,
zajímavých úloh, možností navštěvovat na určité předměty vyšší ročníky, účast v soutěžích a
další.
13. Počet integrovaných dětí k 30. 6. 2011 (na základě doporučení PPP, SPC a odborného
lékaře):
celkem
19
SPU
15
z toho postižení:
zrakové sluchové řeči
tělesné mentální kombinované
0
0
1
0
1
2
9
(+ doplnění o zkušenosti s integrací, popř. velmi stručnou informaci o spolupráci se
specializovanými subjekty – příp. i v odst. 20)
Již motivační název našeho ŠVP – Škola otevřená všem vyjadřuje náš přístup k dětem se
specifickými vyučovacími potřebami. Nebráníme se integrovat i žáky zdravotně nebo sociálně
znevýhodněné. Pokud je u žáka diagnostikovaná specifická porucha učení, chování nebo
pozornosti a pokud rodiče požádají, je třídním učitelem vypracován individuální vzdělávací
plán. Ten je platný vždy na pololetí školního roku. Po uplynutí této doby dochází k revizi
tohoto plánu a k jeho upravení. Individuální vzdělávací plán je chápán i jako smlouva mezi
rodiči, žákem a učitelem a vždy by měl napomáhat tomu, aby takovýto žák podával svůj
optimální výkon. IVP by měl být nastaven tak, aby schopnosti žáka byly optimálně využity.
Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při
zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší
písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. V případě žádosti zákonných zástupců
jsou žáci se SPU hodnoceni slovně.
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou se neomezuje jen na odborné vyšetření
žáků doporučených školou, psychologové pracují i přímo na škole. Pravidelně vždy první středu v
měsíci poskytují konzultace vyučujícím, žákům i rodičům. Některá vyšetření probíhají na základě
souhlasu zákonných zástupců ve vyhrazené místnosti přímo ve škole. Odborné posudky jsou
zpracovány kvalitně a velmi konkrétně a jsou proto pro vyučující přínosem pro další práci s
integrovanými žáky. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích
programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně-pedagogických
metod a pomůcek přímo ve výuce. Využili jsme sociometrické šetření ve dvou třídách, a to z
důvodu prevence šikany a nevhodných vztahů mezi dětmi.
V závažnějších případech (vyšší stupeň zdravotního znevýhodnění) spolupracujeme se
Speciálně pedagogickým centrem Vertikála.
14. Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2011/12:
plánovaný počet
prvních tříd
počet dětí
zapsaných do
prvních tříd
počet dětí
z toho počet dětí s odkladem
přijatých do pro školní rok 2010/11, které
prvních tříd nastoupí v září 2011
počet odkladů pro
školní rok 2011/2012
2
40
35
6
4
z toho podle krajů
kraj
počet žáků celkem
J
i
h
o
č
e
s
k
J
i
h
o
m
o
r
a
K
a
r
l
o
v
a
r
V
y
s
o
č
i
n
a
K
r
á
l
o
v
é
h
L
i
b
e
r
e
c
k
z toho
nově přijatí
M
o
r
a
v
s
k
1o
1
15.Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
10
O
l
o
m
o
u
c
k
P
a
r
d
u
b
i
c
P
l
z
e
ň
s
k
ý
S
t
ř
e
d
o
č
10e
10
Ú
s
t
e
c
k
ý
Z
lí
n
s
k
ý
C
el
k
e
m
11
11
z pátého ročníku
2
0
0
gymnázia zřizovaná krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia
ze sedmého ročníku
0
0
0
b) na SŠ z devátých ročníků přijato (pokud je známo):
gymnázia
obchodní
akademie
3
6
zdravotní
školy
0
ostatní
střední
průmyslové
Celkem
školy
střední školy odb.učiliště
6
3
3
21
c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato (pokud je známo):
z devátých ročníků
z nižších ročníků
0
0
16. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy:
v devátém ročníku
21
v nižším ročníku
0
17. Volitelné a nepovinné předměty
(názvy jednotlivých volitelných a nepovinných předmětů vyučovaných ve školním roce
2010/11, příslušné počty žáků a celkový počet žáků navštěvujících tyto předměty; příp.
způsob organizace)
Nepovinné předměty
Dramatická výchova
29
Florbal
30
Sborový zpěv
18
Anglický jazyk
22
Volitelné předměty
Jazyková cvičení
21
Konverzace z anglického
jazyka
57
Matematická cvičení
21
Cvičení z českého jazyka
36
Cvičení z matematiky
36
17a. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…)
Ve škole nejsou školní dílny.
11
18. Kroužky
(názvy jednotlivých kroužků organizovaných ve školním roce 2010/11, příslušné počty žáků a
celkový počet žáků navštěvujících tyto kroužky)
náboženství
5
Klubík
21
Společenský tanec
10
atletika
18
keramika
12
Hip-hop
12
19. Školní družina – klub:
počet oddělení
počet žáků
školní družina
2
60
školní klub
0
0
( + stručné hodnocení jejich činnosti)
Ve školním roce2010/11 pracovaly v naší školní družině dvě vychovatelky na plný úvazek a
přihlášeno bylo 60 dětí (přípravná třída, 1., 2., 3. a 4. třída.)
Děti navštěvovaly 11 kroužků a 3 nepovinné předměty, 2 kroužky od II. pololetí ukončily
svou práci.
Činnost školní družiny byla velmi pestrá. Děti měly možnost si vyzkoušet mnoho
výtvarných technik (drhání, scoubidou, origami, kirigami, prstové háčkování, různé techniky s
korálky, zdobení triček tupováním i stříkáním přes vyrobené šablony, zdobení vajec včelím
voskem, mobily z CD…)
Jezdili jsme i na výlety (Sklárny Nižbor, medvědi z večerníčka, hrad Červený Újezd). Byli
jsme i 2x v korálkárně, kde jsme si nakoupili materiál na výrobu šperků.
Zorganizovali jsme i několik soutěží (O nejhezčí origami, Módní přehlídku z vlastnoručně
vyrobených modelů se soutěží o nejhezčí model, několik bojovek v prostorách školy). Ve
spolupráci s ŠD Petřiny sever jsme uspořádali dva turnaje (Živé člověče nezlob se, Twister).
Uspořádali jsme školní kolo soutěže Superfarmář pod záštitou spol. Granna, která dodala
hodnotné ceny. Ve druhé polovině září postupují dvě děti do celopražského kola.
O Vánocích jsme, jako každoročně, vyráběli přáníčka pro domov důchodců, ozdoby na
školní vánoční strom a dárečky na prodej u vánočního stromu.
Děti měly možnost využívat stolní a společenské hry, stavebnice, karetní hry. Pokud to
počasí dovolilo, využívali jsme školní hřiště a občas tělocvičnu.
20. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, pomoc
školy při začleňování dětí ze znevýhodněného prostředí, spolupráce s PPP, SPC, speciálními
pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, příp. dalšími subjekty)
12
Školní kariérový poradce organizuje konzultace, které probíhají pravidelně každý rok v říjnu,
listopadu. Rodiče žáků 9. třídy jsou informování na prvních třídních schůzkách. Mohou se
zapsat do termínů, které jsou především v odpoledních a večerních hodinách. Tento rok se
objednali všichni. Někteří využili možnosti a konzultaci opakovali. Dále se mohou informovat
též telefonicky či mailem. Což též hojně využívají. Rodiče také využili nabídky a
prostřednictvím školy si objednali katalogy středních škol. Velký zájem je i o profitesty.
21. Hodnocení prevence rizikového chování (na základě minimálních preventivních
programů, grantů, hodnocení činnosti metodika školní prevence, účast na pravidelných a
větších akcích)
Během školního roku byl naplňován minimální preventivní program. Školní metodik prevence
se pravidelně zúčastňoval setkání metodiků v Prev Centru nebo v PPP v Praze 6. Ve škole
byly a jsou podporovány mimoškolní aktivity (sportovní a zájmové kroužky), které vedou ke
smysluplnému trávení volného času dětí. Žáci měli možnost během školního roku navštívit
také různá kulturní představení. Z oblasti prevence stojí za zmínku především ANTIFET
FEST, studentské filmy zaměřené na drogovou tématiku, šikanu, prostředí internetu apod.
Problémům ve třídách, ve vztazích mezi žáky, ale i způsobům komunikace mezi žáky a
učiteli se v rámci nově zavedených třídnických hodin věnovali třídní učitelé.
V tomto školním roce pravidelně zasedal školní žákovský parlament. Řešil navrhované
změny ve školním řádu, programy školy, chování některých žáků apod.
22. Školská rada – složení, četnost zasedání, hodnocení činnosti, spolupráce s vedením školy
V hodnoceném období pracovala školská rada v tomto složení: Mgr. Jakub Richter –
předseda, JUDr. Jan Holub, Miloš Bělohradský, Stanislav Sadil, Mgr. Magdalena Richterová,
Mgr. Lubomír Havlíček. Školská rada pravidelně projednávala a schvalovala výroční zprávu
a vyjadřovala se k rozboru hospodaření. Byla seznámena s koncepčními záměry školy,
zajímala se o grantové žádosti. Pracovala v rozsahu vymezeném zákonem. V červnu 2011
skončilo 3leté volební období školské rady a konaly se nové volby. V současné době je
složení školské rady následující: JUDr. Jan Holub, Ing. Markéta Kohoutová – předsedkyně,
Mgr. Jitka Marešová, Mgr. Marek Trčka Dis., Andrea Nováková a Martina Skálová.
23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, její zaměření; u „sdružení
rodičů“ uveďte přesný název organizace, její právní formu (odborová organizace, organizace
zaměstnavatelů, občanské sdružení, OPS…)
Velmi vstřícným partnerem je škole Klub rodičů, který navázal na činnost Klubu přátel školy.
KPŠ vznikl 3. 6. 1992.
Klub rodičů hospodaří s příspěvky, které vybírá od rodičů našich žáků. Finančně tak školu
může podporovat při vybraných záměrech. Spolu se školou organizuje školní společenský
večer.
24. Školní stravování:
13
počty stravovaných žáků
225
z toho počty žáků z jiných škol
172
25. Výjezdy žáků mimo objekt školy:
počet výjezdů
vzdělávací výjezdy
1
z toho grant. program Otevřený svět
zážitkové kurzy (samostatné)
1
ŠvP (včetně výjezdů organizovaných
2
jako zážitkové kurzy)
lyžařské kurzy (včetně kurzů
1
organizovaných jako zážitkové kurzy
jiné sportovní kurzy
jiné kurzy
*/s trv. bydlištěm v MČ / s trv. bydlištěm mimo MČ
(+ stručné hodnocení očekávaných přínosů)
počet
žáků
7
*/
33
37
/
42
26. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce, zejm. rozvojové
programy (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce, četnost, zkušenosti)
Spolupracujeme s International School of Prague. Společné návštěvy a akce. Žáci – cizinci
navštívili naše prvňáky, kteří s nimi měli společný sportovní program.
27. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol (kontrolní orgán, termín a předmět
kontroly, závěr a opatření přijatá školou)
Pražská správa sociálního zabezpečení – 15. 3. 2011 – kontrola pojistného a plnění úkolů v
nemocenském pojištění a důchodovém pojištění – nápravná opatření nejsou uložena
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – 9. 6. 2011 – dodržování oznamovací
povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti
pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech – ke dni kontroly nebyly u plátce zjištěny
splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – 15. 6. 2011 - dodržování oznamovací
povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti
pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech - ke dni kontroly nebyly u plátce zjištěny
splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky
Hygienická stanice hlavního města Prahy – 31. 5. 2011 – kontrola dle zákona č. 552/1991
Sb. (kategorizace prací, rizikové práce, evidence rizikových prací) – profese školník – změna
kategorizace na základě jeho pracovní náplně
MČ Praha – Nebušice -25. 5. 2011 kontrola hospodaření – rozbor vydaných finančních
prostředků při výběrovém řízení na vybavení učebny fyziky a chemie a kontrolu finančních
prostředků vydaných na opravy sportovního zařízení a hřiště – na předložených dokladech
nebyly shledány nedostatky
Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání Škola otevřená všem.
14
Srovnávací analýzou uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání bylo zjištěno, že s ním není souladu v níže uvedených
částech, kde doporučujeme jejich dopracování:
•
•
•
•
•
•
doporučuji rozpracovat výchovně vzdělávací strategie do předmětů – jsou zpracovány
pouze u průřezových témat
příliš stručně a velmi obecně zpracováno zabezpečení výuky žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení a znevýhodnění, sociální znevýhodnění –
chybí úplně)
nejsou v souladu s RVP vzdělávací obsahy předmětů, soulad očekávaných výstupů a
rozpracování učiva
průřezová témata u jednotlivých předmětů postrádají konkretizaci námětů a činností
chybí pravidla hodnocení žáků
chybí vlastní hodnocení školy
28. Účast žáků v soutěžích
(organizátor, typy soutěží, dlouhodobé a příležitostné soutěže, počty účastníků, příp. umístění)
organizátor
DDM P-6
ZŠ a MŠ Červený
Vrch
ZŠ a MŠ Červený
Vrch
ČVUT
DDM P-6 a ZŠ a
MŠ, Praha Nebušice
ZŠ Petřiny Sever
Typ soutěže
Pražské poetické
setkání
Handy Dandy
Počet účastníků
3
umístění
2
Olympiáda v ČJ –
obvodní kolo
Šikulka
2
9. a 14.
Dějepisná olympiáda –
obvodní kolo
Pythagoriáda – školní
kolo
1
8
17
17
Jáma lvová
Matematický Klokan
Twister
Nebušický přespolní
běh
3
50
36
51
ano
Člověče, nezlob se!
Matematický Klokánek
Atletika
Fotbal
10
14
10
10
florbal
Astronomická
olympiáda
Chemická olympiáda
10
35
1
2
15
1,1,1
2. místo
3. v obvodním kole –
mladší žáci
ano
ano
29. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl.m. Prahu:
kraj
Praha - Západ
Středočeský
Jihočeský
počet žáků
39
2
1
30. Cizí státní příslušníci:
Státy z EU (názvy)
počet dětí
Státy mimo EU (názvy)
Izrael
Rusko
16
počet dětí
2
2
31. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání
(zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů)
----------32. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
----------33. Environmentální výchova (vzdělávání a osvěta nad rámec osnov či ŠVP; předměty
rozšiřující tuto oblast apod.)
-----34. Multikulturní výchova (zejména začleňování žáků - cizinců do českého prostředí; dále
např. osvětová část, účast pedagogů na odborných seminářích)
------34. Stručná informace o využití vnějších evaluačních prostředků (certifikáty, externí evaluační
testy, v textové části lze doplnit statistickými a jinými souhrnnými údaji)
Průběžné hodnocení žáků získávají učitelé ústním a písemným zkoušením. K prověření
znalostí a dosažených výstupů za čtvrtletní období využívají čtvrtletní písemné práce.
Výsledky analyzují a provádí se žáky rozbor výsledků a snaží se vést žáky ke zhodnocení své
vlastní práce. Žáci si své vlastní sebehodnocení zapisují vždy za čtvrtletní období, nebo se
hodnotí na tripartitních třídních schůzkách.
Metodická sdružení a předmětové komise pravidelně provádí rozbor výsledků žáků, zjišťují
příčinu neúspěchu a hledají možnosti vedoucí ke zkvalitnění výsledků.
Ukazatelem úspěšnosti žáků je jejich účast a umístění v různých soutěží a olympiádách a
samozřejmě úspěšnost při přijímacím řízení na střední školy.
Za účelem porovnání úrovně vzdělávání využíváme SCIO testy.
Sjednotili jsme se, že se musíme zaměřit především na práci s textem (rozvoj čtenářské
gramotnosti – porozumění, vyhledávání důležitých informací, zobecňování informací), na
rozvoj komunikativních dovedností, na podporu dětské tvořivosti, na rozvoj logického
myšlení vycházejícího z praktických situací, na aplikaci znalostí a v neposlední řadě na
samostatnost v rozhodování.
35. Stručná informace o autoevaluaci, dosavadních zkušenostech (využití testů, dotazníkových
šetření a jiných metod)
Vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků, 2008/2009, 2009/2010
a 2010/2011.
Návrh struktury vlastního hodnocení vychází z RVP pro základní vzdělávání, z našeho
Školního vzdělávacího programu a byl projednán pedagogickou radou 31. 8. 2010.
Vlastní hodnocení školy bude projednáno pedagogickou radou v říjnu 2011
Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
17
Je zaměřeno na:
•
•
•
cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním
vzdělávacím programu, jejich reálnost a stupeň důležitosti
posouzení, jakým způsobem škola plní tyto cíle
oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba
úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů na zlepšení
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy
•
•
•
•
•
•
podmínky ke vzdělávání
průběh vzdělávání
podpora školy žáků, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, rodičů a
dalších osob na vzdělávání
výsledky vzdělávání žáků
řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům
36. Informace o grantech (vč. neposkytnutých) ve škol. roce 2010/2011:
Rok
Rok
podpory podpory Název projektu
od
do
Rekonstrukce
2011
2011
povrchu školní
tělocvičny
Rekonstrukce
2010
2010
školního
sportoviště
Revitalizace
školní zahrady
2010
2010
aneb učíme se a
odpočíváme
Stav
Oblast dotace
projektu
Přidělený
Sport a
tělovýchova
Nepřiděle Sport a
ný
tělovýchova
Přidělený
Životní
prostředí
Předpokládané
Požadovaná Přidělená Poskytovate
celkové
částka
částka
l
náklady
347 200 Kč
340 000
Kč
MHMP
3 089 507 Kč 3 089 507 Kč
0 Kč
MHMP
100 000
Kč
MHMP
496 000 Kč
230 000 Kč
230 000 Kč
(včetně žádostí o poskytnutí příspěvku zřizovatele v rámci grantového programu na podporu
školství v Městské části Praha 6 Otevřený svět)
18
38. Konkrétní formy spolupráce v oblasti Veřejná služba pro účely grantových žádostí (v čí
prospěch, forma a četnost, specifikace realizátorů)
39. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů, priorit a jiné)
• Priority školy
Škola je otevřená. To znamená, že zde uplatňujeme zásady interkulturní pedagogiky, vedeme
děti k toleranci a empatii vůči rozdílům mezi jednotlivci. Rozvíjíme sociální cítění. Vytváříme
přátelské a estetické prostředí. Důvěřujeme dětem. Dáváme rovné šance všem dětem. Důraz
klademe na všestranný rozvoj osobnosti. Jsme ochotni naslouchat a vždy podat pomocnou
ruku dětem i jejich rodičům.
Za oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, považujeme především:
V materiální oblasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
postupné zlepšování vybavenosti učeben (nový výškově stavitelný nábytek v některých
učebnách, nový vestavný nábytek, barevná výmalba některých učeben, výměna
podlahových krytin, nové nástěnky)
vybudovaná nová odborná učebna fyziky a chemie
nová učebna informatiky (nové PC, dataprojektor, klimatizace, tiskárna s kopírkou)
knihovna s počítačem a s relaxačním koutkem
multifunkční učebna s interaktivní tabulí
nové webové stránky
zrekonstruovaná tělocvična
zelená učebna a školní pozemek
nová učebna pro školní družinu
•
•
•
•
nákup kvalitních učebnic zpracovaných dle požadavků RVP
šatní skříňky
celkově zlepšení estetického prostředí školy (nová fasáda, plastová okna, park před
školou – úprava cest a autobusové zastávky, síťový program, hygienické výměnné
rohože apod.)
zlepšování finančního postavení školy úspěšnými grantovými žádostmi, ziskem z
doplňkové činnosti a ekonomickým nastavením provozu školy
Pedagogická oblast (výchova a vzdělávání):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky
péče o předškoláky (informační schůzky, projekty „Škola nanečisto“, „Ve škole po
škole“, netradiční zápis)
celoškolní projekty (Vánoce, Nebušická vědecká konference)
Pasování čtenářů
Dys český jazyk (práce speciálního pedagoga)
Etiketa (jako součást estetické výchovy)
Práce preventisty řečové výchovy
sportovně zážitkový kurz
výukový a poznávací zájezd do Velké Británie
lyžařský kurz, školy v přírodě, plavecký výcvik
zařazení finanční gramotnosti do výuky
rozšiřování nabídky nepovinných předmětů a kroužků
Akademie
zdravý životní styl (prodloužené rekreační přestávky, výchova ke zdraví, hodiny TV
navíc, pitný režim, „Ovoce do škol“, svačinový bufet)
spolupráce s rodiči (třídní schůzky formou tripartity, Klub rodičů – Společenský večer,
sponzorování)
poskytování poradenského servisu žákům, rodičům a učitelům (školní psycholog,
speciální pedagog, výchovný a kariérový poradce, metodik prevence)
založení žákovského parlamentu
chuť a ochota většiny pedagogů po zlepšení a sebezdokonalení (používání nových
metod, týmová spolupráce, aktivní podíl na stále se zlepšujícím prostředí školy)
Za oblasti, ve kterých je třeba výsledky práce zlepšit, považujeme:
V materiální oblasti:
•
•
•
•
pokračovat v dovybavení a rekonstrukci učeben (zejména výměna nábytku za výškově
stavitelný)
další interaktivní systémy
další odborné učebny
školní dílny
V pedagogické oblasti:
•
úroveň spolupráce a komunikace širokého kolektivu, zejména pak vztahu 1. a 2.
stupně
•
•
•
•
•
•
stmelení a jednotnost v působení celého kolektivu v požadavcích na žáky
přístup k využívání multimediální techniky ve vyučovacích jednotkách
působení na vedení žáků k uvědomělé kázni a zodpovědnosti za sebe samé jakož i k
adekvátnosti vystupování a chování v závislosti na situaci i prostředí, ve kterém se
nacházejí
vedení žáků k vyšší úrovni samostatnosti, vzájemné spolupráce a komunikace
úroveň čtení s porozuměním jako základu pro pochopení souvislostí a studium vůbec
úroveň výsledků celostátních testů
40. Základní údaje o hospodaření školy (obecný přehled, příp. příloha)
Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Nebušice za III. čtvrtletí roku 2010
Náklady
Materiál
Zdravotnický materiál ve výši 688,- Kč představuje doplnění lékárniček školy. Položka
učebnice a učební pomůcky představuje částku 12 tis. Kč za pracovní sešity, které jsou
následně účtovány k náhradě žákům školy. Nákup drobného hmotného majetku byl ve výši
178 tis. Kč (7 tis. modul telefon, 3 tis.laminátor, 9 tis. modul brána, 3 tis. termos, 2 tis.
odpadkový koš do parku, 2 tis. bruska, 2 tis. pila, 24 tis. počítače, 51 tis. nábytek do knihovny,
58 tis. šatní skříňky, 11 tis. sekačka, 4 tis. lednice). Kancelářské potřeby jsou ve výši 37 tis.
Kč toto je částka především za tonery a papíry do kopírky, které jsou nutné pro kopírování
výukových materiálu. Čisticí a hygienické potřeby jsou materiály potřebné na úklid areálu
školy a také veškeré hygienické potřeby na toalety a na mytí rukou. Tato položka je čerpána ve
výši 91 tis. Kč. Materiál na údržbu ve výši 19 tis. Kč představuje materiály na běžné opravy
školy tj. zámky, náhradní díly k PC, prodlužovací šňůry, posypová sůl, beton na opravu
vchodu apod. Ostatní materiál je materiál potřebný na běžný provoz školy např. brašna na
první pomoc, materiál na dětský den, alkohol tester, ventilátor, zemina na květiny apod. Tato
položka je ve výši 47 tis. Kč.
Celková spotřeba materiálu z rozpočtu MČ je 480 tis. Kč, z toho MŠ je 49839,40 Kč.
Energie
Spotřeba elektřiny za I. až III. čtvrtletí 2010 je ve výši 686 tis. Kč. Spotřeba plynu je ve výši
470 tis. Kč a spotřeba vody je ve výši 71 tis. Kč. Pohonné hmoty do sekačky jsou ve výši 2 tis.
Kč. Veškeré čerpání odpovídá předpokládanému čerpání.
Celková spotřeba energie z rozpočtu MČ je 1229 tis. Kč, z toho MŠ činila 6143,00 Kč.
Opravy a udržování
Opravy a udržování budovy jsou ve výši 210 tis. Kč (8 tis. pokládka koberce, 3 tis. přeložení
tel. linek, 11 tis. opravy elektroinstalace, 56 tis. oprava doskočiště, 31 tis. pokládka lina, 3 tis.
čistění lapolu, 31 tis. zednické práce, 13 tis. podlahářské práce, 7 tis. oprava rozvodu vody, 39
položení lina, 2 tis. montáž tel. rozvodu, 6 tis. elektropráce ).
Opravy a udržování zařízení je ve výši 186 tis. Kč (9 tis. oprava PC, 4 tis. oprava kopírky, 2
tis. oprava tabule, 18 tis. servis plynového kotle, 10 tis. oprava herních prvků, 12 tis. oprava
tělocvičného nářadí, 3 tis. oprava snímače ŠJ, 3 tis. připojení pítka, 1 tis. servis čističky
vzduchu, 12 tis. servis plynového zařízení, 3 tis. oprava křovinořezu, 4 tis. oprava sekačky,
oprava čerpadla 76 tis. Kč, 21 tis. oprava pánve ŠJ, 1 tis. oprava myčky, 2 tis. oprava lednice,
6 tis. oprava nábytku).
Celkem opravy a udržování z rozpočtu MČ je 397 tis. Kč, z toho MŠ byla ve výši 3975,- Kč.
Náklady na reprezentaci
Náklady na reprezentaci z rozpočtu MČ jsou ve výši 170,- Kč. Jedná se o občerstvení pro
návštěvy ředitelství školy.
Ostatní služby
Drobný nehmotný investiční majetek byl čerpán ve výši 35 tis. Kč (22,5 tis. program Vemamzdy, 13,5 tis. program Bakalář-evidence žáků). Expertiza emisí 830,- Kč. Poštovné 4,5 tis.
Kč. Telefonní poplatky ve výši 59 tis. Kč, Revize, BOZP a PO celkem 44 tis. Kč (23 tis.
revize elektro, 2 tis. revize kotlů, 1 tis. revize komínů, 15 tis. BOZP). Dezinfekce ŠJ 4 tis. Kč.
Úklid sněhu 12 tis. Kč, výměna rohoží ve vstupu 3 tis. Kč. Pobyty -49 tis. tj. náhrady na pobyt
ŠVP. Systémové a softwarové služby 6 tis. Kč. Odvoz odpadu 26 tis. Kč. Zpracování mezd a
účetnictví 194 tis. Kč. Režie stravování 109 tis. Kč. Ostatní služby 33 tis. (9 tis. předání
agendy mzdy, 2 tis. aktivace kartotéky, 3 tis. stěhování nábytku, 3 tis. ozvučení a hudba na
den dětí, 4 tis. zábavný pořad, 2 tis. aktivační poplatek smlouvy, tisk časopisu 8, služba Mikáč
2,5 tis.).
Celkem ostatní služby financované z prostředků MČ 534 Kč. Z toho MŠ čerpala ve výši
33306,87 Kč.
Ostatní finanční náklady
Pojištění odpovědnosti a majetku 1000,- Kč. Poplatky bance 17 tis. Kč.
Ostatní finanční náklady celkem jsou 18 tis. Kč, z toho MŠ je 969,- Kč.
Výnosy
Tržby za služby a ostatní finanční výnosy
Tržby za služby činily 164 tis. Kč, jednalo se o výnosy za ŠD a MŠ a tržby za stravné 102 tis.
Kč. Náhrady za školní potřeby, především ztracené žákovské knížky 685,- Kč. Přijaté úroky
byly ve výši 343,33 Kč a ostatní výnosy ve výši 4799,- (refundace CO).
Výnosy celkem jsou ve výši 277 tis. Kč, z toho MŠ je 44319,63 Kč.
Dotace od MČ
Dotace od MČ k 30. 9. 2010 činila 3134200,- Kč z toho potřebná dotace na provoz na MŠ
byla ve výši 93264,27 tis. Kč.
Doplňková činnost
Výsledek v hospodaření v doplňkové činnosti je 403078,83,- Kč. Výnosy z pronájmu
jsou ve výši 589401,- Kč. Celkové náklady jsou ve výši 195499,17 Kč. Náklady na potraviny
DČ jsou ve výši 80630,41 Kč. Náklady na účetní práce jsou ve výši 48600,- Kč, náklady na
mzdy 59069,- Kč. Sociální pojištění 5293,76 Kč a zdravotní pojištění 1906,- Kč.
Závěr
Škola k 30. 9. 2010 hospodařila se ziskem 746.824,65 Kč v hlavní činnosti a 403.078,83 Kč
v doplňkové činnosti.
Komentář k rozboru hospodaření ZŠ a MŠ Nebušice za I.- IV. čtvrtletí
roku 2010
Náklady
Materiál
Zdravotnický materiál ve výši 688,- Kč představuje doplnění lékárniček školy a je zahrnuta
v položce ostatního materiálu. Položka učebnice a učební pomůcky představuje částku 63 tis.
Kč za pracovní sešity, které jsou následně účtovány k náhradě žákům školy a dále částku za
učebnice a učební pomůcky, vzhledem k tomu, že škole byla pokrácena státní dotace v této
položce. Nákup drobného hmotného majetku byl ve výši 571 tis. Kč (7 tis. modul telefon, 3
tis.laminátor, 9 tis. modul brána, 3 tis. termos, 2 tis. odpadkový koš do parku, 2 tis. bruska, 2
tis. pila, 24 tis. počítače, 51 tis. nábytek do knihovny, 58 tis. šatní skříňky, 11 tis. sekačka, 4
tis. lednice, 68 tis. skříně, 16 tis. vysavač, kompresor 4 tis., 40 tis. šatní skříňky, 18 tis. kryt na
doskočiště, 1 tis. Kč router, 243 tis. Kč vybavení učebny, 10 tis. Kč fritéza). Kancelářské
potřeby jsou ve výši 44 tis. Kč toto je částka především za tonery a papíry do kopírky, které
jsou nutné pro kopírování výukových materiálu. Čisticí a hygienické potřeby jsou materiály
potřebné na úklid areálu školy a také veškeré hygienické potřeby na toalety a na mytí rukou,
dále se zde projevilo i obnovení činnosti školní jídelny a spojení s mateřkou školou. Tato
položka je čerpána ve výši 120 tis. Kč. Materiál na údržbu ve výši 21 tis. Kč představuje
materiály na běžné opravy školy tj. zámky, náhradní díly k PC, prodlužovací šňůry, posypová
sůl, beton na opravu vchodu apod. Ostatní materiál je materiál potřebný na běžný provoz
školy např. brašna na první pomoc, materiál na dětský den, alkohol tester, ventilátor, zemina
na květiny, posypová sůl apod. Tato položka je ve výši 55 tis. Kč.
Celková spotřeba materiálu z rozpočtu MČ je 882 tis. Kč.
Energie
Spotřeba elektřiny za I. až IV. čtvrtletí 2010 je ve výši 702 tis. Kč. Spotřeba plynu je ve výši
1040 tis. Kč a spotřeba vody je ve výši 249 tis. Kč. Pohonné hmoty do sekačky jsou ve výši 2
tis. Kč. Veškeré čerpání odpovídá předpokládanému čerpání. V čerpání jsou promítnutá i
předpokládaná vyúčtování spotřeb energií, vzhledem k tomu, že zúčtovací termíny budou až
v průběhu prvního pololetí roku 2011.
Celková spotřeba energie z rozpočtu MČ je 1993 tis. Kč.
Opravy a udržování
Opravy a udržování budovy jsou ve výši 383 tis. Kč (8 tis.pokládka koberce, 3 tis. přeložení
tel. linek, 11 tis. opravy elektroinstalace, 56 tis. oprava doskočiště, 31 tis. pokládka lina, 3 tis.
čistění lapolu, 31 tis. zednické práce, 13 tis. podlahářské práce, 7 tis. oprava rozvodu vody, 39
položení lina, 2 tis. montáž tel. rozvodu, 6 tis. elektropráce ).
Opravy a udržování zařízení je ve výši 219 tis. Kč (9 tis. oprava PC, 4 tis. oprava kopírky, 2
tis. oprava tabule, 18 tis. servis plynového kotle, 10 tis. oprava herních prvků, 12 tis. oprava
tělocvičného nářadí, 3 tis. oprava snímače ŠJ, 3 tis. připojení pítka, 1 tis. servis čističky
vzduchu, 12 tis.servis plynového zařízení, 3 tis. oprava křovinořezu, 4 tis. oprava sekačky,
oprava čerpadla 76 tis. Kč, 21 tis. oprava pánve ŠJ, 1 tis. oprava myčky, 2 tis. oprava lednice,
6 tis. oprava nábytku, 6 tis. kalibrace čidel, 28 tis. malířské práce. 12 tis. servis
vzduchotechniky, 22 tis. montáž žaluzií, 5 tis. servis požárního odvětrání, 1 tis. čistění
komínů, 62 tis. elektropráce, oprava pánve byla za 25 tis. Kč, folie na okna 2 tis. Kč, 1 tis.
oprava pračky, 29 malování šatny, 13 tis. instalatérské práce, 10 tis. oprava herních prvků, 2
tis. ladění piana ).
Celkem opravy a udržování z rozpočtu MČ je 602 tis. Kč.
Cestovné
Cestovné zaměstnanců bylo v roce 2010 ve výši 7 tis. Kč.
Náklady na reprezentaci
Náklady na reprezentaci z rozpočtu MČ jsou ve výši 1 tis. Kč. Jedná se o občerstvení pro
návštěvy ředitelství a akcí školy.
Ostatní služby
Vzdělávání zaměstnanců ve výši 62 tis. Kč. Drobný nehmotný investiční majetek byl čerpán
ve výši 35 tis. Kč (22,5 tis. program Vema-mzdy, 13,5 tis. program Bakalář-evidence žáků).
Expertiza emisí 830,- Kč. Poštovné 6 tis. Kč. Telefonní poplatky ve výši 93 tis. Kč, Revize,
BOZP a PO celkem 76 tis. Kč (23 tis. revize elektro, 2 tis. revize kotlů, 1 tis. revize komínů,
18 tis. BOZP, 8 tis. revize kotelny MŠ, 9 tis. revize BOZP, 13 revize TV nářadí). Dezinfekce
ŠJ 15 tis. Kč. Úklid sněhu 12 tis. Kč, výměna rohoží ve vstupu 7 tis. Kč, rohože MŠ 19 tis Kč,
mytí oken 24 tis.Kč. Systémové a softwarové služby 61 tis. Kč. Odvoz odpadu 37 tis. Kč.
Zpracování mezd a účetnictví 249 tis. Kč. Režie stravování 133 tis. Kč. Ostatní služby 103 tis.
(9 tis. předání agendy mzdy, 2 tis. aktivace kartotéky, 3 tis. stěhování nábytku, 3 tis. ozvučení
a hudba na den dětí, 4 tis. zábavný pořad, 2 tis. aktivační poplatek smlouvy, tisk časopisu 8,
služba Mikáč 2,5 tis., 4 tis. kurz pro žáky, 23 tis. montáž nábytku, 4 tis. fotografie školy, 7 tis.
výroba klíčů, 14 tis. vyúčtování ostatních služeb, 38 tis. služby spojené s vyúčtování roku,
inventarizací, zúčtováním daní, personalistikou).
Celkem ostatní služby financované z prostředků MČ 941 Kč.
Osobní náklady
Platy zaměstnanců 295 tis. Kč, sociální pojištění 63 tis. Kč, zdravotní pojištění 23 tis. Kč,
příděl FKSP 7 tis. Kč, náhrada za pracovní neschopnost 3 tis. Kč, preventivní prohlídky 30 tis.
Kč.
Ostatní finanční náklady
Pojištění odpovědnosti a majetku 14 tis. Kč. Poplatky bance 19 tis. Kč.
Ostatní finanční náklady celkem jsou 33 tis. Kč.
Výnosy
Tržby za služby a ostatní finanční výnosy
Tržby za služby činily 267 tis. Kč, jednalo se o výnosy za ŠD a MŠ a tržby za stravné 368 tis.
Kč. Náhrady za školní potřeby, především ztracené žákovské knížky a ostatní náhrady nákladů
18 tis. Kč. Ostatní příjmy z činnosti 24 tis. Kč. Přijaté úroky byly ve výši 529,- Kč Výnosy
celkem jsou ve výši 677 tis. Kč.
Dotace od MČ
Dotace od MČ k 31.12.2010 činila 4.996.960,- Kč.
Doplňková činnost
Výsledek v hospodaření v doplňkové činnosti je 631340,19 Kč. Výnosy z pronájmu
jsou ve výši 681 tis. Kč a výnosy za stravné 542 tis. Kč. Celkové náklady jsou ve výši 706 tis.
Kč. Náklady na potraviny DČ jsou ve výši 323 tis. Kč. Náklady na účetní práce jsou ve výši
64800,- Kč, náklady na mzdy 117 tis. Kč, OON 82 tis. Kč. Sociální pojištění 10 tis. Kč a
zdravotní pojištění 3 tis. Kč. Příděl FKSP je 2 tis. Kč.
Závěr
Škola k 31.12.2010 hospodařila se ziskem 631.340,19 Kč v doplňkové činnosti. V hlavní
činnosti škola nevyčerpala prostředky grantu ve výši 116155 Kč. Vzhledem k velikosti obratu
v doplňkové činnosti, stává se ze zákona od 1.1.2011 čtvrtletním plátcem DPH.
Vypracovala: Ing. Ivana Šefčíková
V Praze 21. 1. 2011
Schválila: Mgr. Ivana Heboussová
Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Nebušice za I. čtvrtletí 2011
Náklady
Materiál
Položka učebnice a učební pomůcky představuje částku 19 tis. Kč za pracovní sešity, které
jsou následně účtovány k náhradě žákům školy a dále částku za učebnice a učební pomůcky,
vzhledem k tomu, že škole byla pokrácena státní dotace v této položce. Nákup drobného
hmotného majetku byl ve výši 62 tis. Kč (25 tis. mixer, 8 tis. monitor, 22 tis. vybavení učebny
fyziky, 7 tis. kamera). Kancelářské potřeby jsou ve výši 14 tis. Kč toto je částka především za
tonery a papíry do kopírky, které jsou nutné pro kopírování výukových materiálu. Čisticí a
hygienické potřeby jsou materiály potřebné na úklid areálu školy a také veškeré hygienické
potřeby na toalety a na mytí rukou. Tato položka je čerpána ve výši 43 tis. Kč. Materiál na
údržbu ve výši 6 tis. Kč představuje materiály na běžné opravy školy tj. zámky, náhradní díly
k PC, prodlužovací šňůry, posypová sůl apod.. Ostatní materiál je materiál potřebný na běžný
provoz školy a největší položka byla 3400,- Kč za ptačí budky do MŠ. Tato položka je ve výši
4 tis. Kč.
Celková spotřeba materiálu z rozpočtu MČ je 149 tis. Kč.
Energie
Spotřeba elektřiny za I. čtvrtletí 2011 je ve výši 25 tis. Kč. Spotřeba plynu je ve výši -29 tis.
Kč a spotřeba vody je ve výši 3 tis. Kč. Pohonné hmoty do sekačky jsou ve výši 2 tis. Kč.
Veškeré čerpání odpovídá předpokládanému čerpání. V čerpání jsou promítnutá i
předpokládaná vyúčtování spotřeb energií.
Celková spotřeba energie z rozpočtu MČ je 2 tis. Kč.
Opravy a udržování
Opravy a udržování budovy jsou ve výši 205 tis. Kč (4 tis. Kč elektropráce MŠ, proplach
kanalizace 29 tis., elektropráce ZŠ 21 tis., oprava vody MŠ 4 tis. Kč, zednické práce 15 tis.
Kč, pokládka lina 39 tis. Kč, 4 tis. čištění kanalizace, 6 tis. malování, elektropráce MŠ 20 tis.,
elektropráce ZŠ 22 tis., servis vzduchotechniky 8 tis. Kč, oprava vodovodního potrubí 34 tis.
Kč ).
Opravy a udržování zařízení je ve výši 5 tis. Kč (oprava PC 3 tis. Kč, oprava hodin 1 tis. Kč,
oprava kopírky 1 tis. Kč ).
Celkem opravy a udržování z rozpočtu MČ je 210 tis. Kč.
Cestovné
Cestovné zaměstnanců bylo ve výši 610,- Kč.
Náklady na reprezentaci
Náklady na reprezentaci z rozpočtu MČ jsou ve výši -1 tis. Kč. Jedná se o refundaci
vyúčtování FKSP, která bude v rámci II. čtvrtletí vyrovnána.
Ostatní služby
Vzdělávání zaměstnanců ve výši 2 tis. Kč. Drobný nehmotný investiční majetek byl čerpán ve
výši 26 tis. Kč (SW pro žáky). Poštovné 2 tis. Kč. Telefonní poplatky ve výši 21 tis. Kč,
Revize, BOZP a PO celkem 27 tis. Kč (18 tis. revize plynu, 9 tis. BOZP). Dezinfekce ŠJ 4 tis.
Kč. Výměna rohoží ve vstupu 6 tis. Kč. Systémové a softwarové služby 14 tis. Kč. Odvoz
odpadu 12 tis. Kč. Zpracování mezd a účetnictví 55 tis. Kč. Internet – tvorba a údržba
internetových stránek 46 tis. Kč. Celkem ostatní služby financované z prostředků MČ 236 tis.
Kč.
Osobní náklady
V prvním čtvrtletí nebyly tyto náklady čerpány.
Odpisy majetku
Odpisy majetku byly ve výši 3308,- Kč.
Ostatní finanční náklady
Poplatky bance 16 tis. Kč.
Ostatní finanční náklady celkem jsou 6 tis. Kč.
Výnosy
Tržby za služby a ostatní finanční výnosy
Tržby za služby činily 370 tis. Kč, jednalo se o výnosy za ŠD a MŠ ve výši 147 tis. Kč a tržby
za stravné 223 tis. Kč. Náhrady za školní potřeby, především ztracené žákovské knížky a
ostatní náhrady nákladů 91,- Kč. Přijaté úroky byly ve výši 178,78 Kč Výnosy celkem jsou ve
výši 370 tis. Kč.
Dotace od MČ
Dotace od MČ k 31. 3.2011 činila 1.089.840,- Kč. Úspora v hlavní činnosti je 489547,58 Kč.
Doplňková činnost
Výsledek v hospodaření v doplňkové činnosti je 404460,50 Kč. Výnosy z pronájmu
jsou ve výši 46 tis. Kč a výnosy za stravné 355 tis. Kč. Celkové náklady za 1. čtvrtletí ještě
neodráží skutečné náklady na provoz DČ, vzhledem k tomu, že dochází k přehodnocování
kalkulací z důvodu změny poměru strávníků mezi hlavní a doplňkovou činností.
Závěr
Škola k 31.3.2011 hospodařila se ziskem 359435,35 Kč v doplňkové činnosti. V hlavní
činnosti škola nevyčerpala prostředky od MČ ve 489547,58 Kč běžného provozu.
Vypracovala: Ing. Ivana Šefčíková
V Praze 21. 4. 2011
Schválila: Mgr. Ivana Heboussová
Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Nebušice za I. pololetí 2011
Náklady
Materiál
Položka učebnice a učební pomůcky představuje částku 19 tis. Kč za pracovní sešity, které
jsou následně účtovány k náhradě žákům školy a dále částku za učebnice a učební pomůcky,
vzhledem k tomu, že škole byla pokrácena státní dotace v této položce. Nákup drobného
hmotného majetku byl ve výši 375 tis. Kč (25 tis. mixer, 8 tis. monitor, 22 tis. vybavení
učebny fyziky, 7 tis. kamera, 100 tis. vybavení zahrady, 127 tis. vybavení MŠ, 6 tis. vrtačka,
24 šatní boxy, 18 tis. skříně, 37 tis. nábytek ZŠ). Kancelářské potřeby jsou ve výši 38 tis. Kč
toto je částka především za tonery a papíry do kopírky, které jsou nutné pro kopírování
výukových materiálu. Čisticí a hygienické potřeby jsou materiály potřebné na úklid areálu
školy a také veškeré hygienické potřeby na toalety a na mytí rukou. Tato položka je čerpána ve
výši 86 tis. Kč. Materiál na údržbu ve výši 20 tis. Kč představuje materiály na běžné opravy
školy tj. zámky, náhradní díly k PC, prodlužovací šňůry, posypová sůl apod.. Ostatní materiál
je materiál potřebný na běžný provoz školy a největší položka byla 70 tis. Kč (materiál pro
PC 22 tis. Kč, vybavení kuchyňky 7 tis., potahy 7 tis., za ptačí budky do MŠ 4 tis., písek 3
tis., 15 tis. stany, školní potřeby 5 tis. Kč, osivo 1 tis. Kč., informační tabule 5 tis. Kč)
Celková spotřeba materiálu z rozpočtu MČ je 620 tis. Kč.
Energie
Spotřeba elektřiny za I. pololetí 2011 je ve výši 25 tis. Kč. Spotřeba plynu je ve výši -54 tis.
Kč a spotřeba vody je ve výši 3 tis. Kč. Pohonné hmoty do sekačky jsou ve výši 4 tis. Kč.
Veškeré čerpání odpovídá předpokládanému čerpání. V čerpání jsou promítnutá i
předpokládaná vyúčtování spotřeb energií. Vyúčtováním plynu v dalším období bude čerpání i
předpokládaná spotřeba vyrovnána a čerpání již bude plně odpovídat rozpočtu.
Opravy a udržování
Opravy a udržování budovy jsou ve výši 281 tis. Kč (4 tis. Kč elektropráce MŠ, proplach
kanalizace 29 tis., elektropráce ZŠ 21 tis., oprava vody MŠ 4 tis. Kč, zednické práce 15 tis.
Kč, pokládka lina 39 tis. Kč, 4 tis. čištění kanalizace, 6 tis. malování, elektropráce MŠ 20 tis.,
elektropráce ZŠ 22 tis., servis vzduchotechniky 8 tis. Kč, oprava vodovodního potrubí 34 tis.
Kč, 13 tis. čistění kanalizace, 10 tis. elektropráce, oprava hřiště 44 tis., ).
Opravy a udržování zařízení je ve výši 16 tis. Kč (oprava PC 3 tis. Kč, oprava hodin 1 tis. Kč,
oprava kopírky 1 tis. Kč, seřízení vah 7, oprava pánve 3 tis. ).
Celkem opravy a udržování z rozpočtu MČ je 296 tis. Kč.
Cestovné
Cestovné zaměstnanců bylo ve výši 610,- Kč.
Náklady na reprezentaci
Náklady na reprezentaci z rozpočtu MČ jsou ve výši -1 tis. Kč. Jedná se o refundaci
vyúčtování FKSP.
Ostatní služby
Vzdělávání zaměstnanců ve výši 4 tis. Kč. Drobný nehmotný investiční majetek byl čerpán ve
výši 26 tis. Kč (SW pro žáky). Poštovné 5 tis. Kč. Telefonní poplatky ve výši 39 tis. Kč.
Revize, BOZP a PO celkem 78 tis. Kč (18 tis. revize plynu, 9 tis. BOZP). Dezinfekce ŠJ 8 tis.
Kč. Výměna rohoží ve vstupu 12 tis. Kč. Systémové a softwarové služby 24 tis. Kč. Odvoz
odpadu 25 tis. Kč. Zpracování mezd a účetnictví 126 tis. Kč. Internet – tvorba a údržba
internetových stránek 46 tis. Kč. Ostatní služby 51 tis. Kč (prezentační video 11 tis., program
pro děti 10 tis. Kč, autobus na běh 4 tis. Kč, grafický návrh MŠ 7 tis. Kč, 17 tis. doprava ŠVP,
bude refundováno). Celkem ostatní služby financované z prostředků MČ 470 tis. Kč.
Osobní náklady
V prvním pololetí bylo čerpáno 19 tis. Kč na platy a 55 tis. Kč OON. Odvody byly čerpány ve
výši 3 tis. Kč.
Ostatní provozní náklady
Technické zhodnocení majetku 31 tis. Kč – vybavení kuchyňky v MŠ.
Odpisy majetku
Odpisy majetku byly ve výši 6616,- Kč.
Ostatní finanční náklady
Poplatky bance 6 tis. Kč.
Ostatní finanční náklady celkem jsou 6 tis. Kč.
Výnosy
Tržby za služby a ostatní finanční výnosy
Tržby za služby činily 795 tis. Kč, jednalo se o výnosy za ŠD a MŠ ve výši 540 tis. Kč a tržby
za stravné 255 tis. Kč. Náhrady za školní potřeby, především ztracené žákovské knížky a
ostatní náhrady nákladů 8607,- Kč. Přijaté úroky byly ve výši 439,55 Kč. Výnosy celkem jsou
ve výši 805 tis. Kč.
Dotace od MČ
Dotace od MČ k 30. 6.2011 činila 2.169.560,- Kč. Úspora v hlavní činnosti je 683875,35 Kč.
Doplňková činnost
Výsledek v hospodaření v doplňkové činnosti je 482710,70 Kč. Výnosy z pronájmu
jsou ve výši 117 tis. Kč a výnosy za stravné 579 tis. Kč. Celkové náklady za 1. pololetí plně
neodráží skutečné náklady na provoz DČ, vzhledem k tomu, že dochází k přehodnocování
kalkulací z důvodu změny poměru strávníků mezi hlavní a doplňkovou činností a konečný
přepočet bude proveden až s roční účetní závěrkou.
Závěr
Škola k 30.6.2011 hospodařila se ziskem 482710,70 Kč v doplňkové činnosti. V hlavní
činnosti škola nevyčerpala prostředky od MČ ve 683875,35 Kč běžného provozu.
Vypracovala: Ing. Ivana Šefčíková
V Praze 22. 7. 2011
Schválila: Mgr. Ivana Heboussová
V Praze dne:
Zpracoval:
Výroční zprávu zašlete laskavě elektronicky (bez obrázků!) a rovněž v písemné podobě
(s razítkem a podpisem ředitele) Odboru školství ÚMČ Praha 6 nejpozději do 30. 9. 2011.
Download

Výroční zpráva za rok 2011 - Základní škola