Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips Shaver Series 9000
(dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k
tomuto dokumentu.
1.
Pořadatel prodejní akce:
Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5,
Šafránkova 1238/1, IČ: 63985306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 38206 (dále jen „pořadatel“).
2.
Termín a místo konání prodejní akce:
Prodejní akce probíhá v termínu od 1.10. 2014 0.00 hod do 31.12. 2014 24:00 hod (dále jen
„doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“)
u vybraných prodejců Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závěru těchto pravidel (viz
Seznam prodejců).
3. Účastník prodejní akce:
Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm
a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).
4. Produkty zařazené do prodejní akce:
Zákazník, který zakoupí některý následujících holících strojků Philips Shaver Series 9000 může
získat následující finanční slevu:
Philips S9031/12
500Kč včetně DPH
Philips S9111/31
700Kč včetně DPH
Philips S9511/31
1000Kč včetně DPH
Philips S9711/31
1500Kč včetně DPH
Výplatu finanční slevy provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech
podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen
pořadateli poskytnou potřebnou součinnost.
Vyplacená finanční sleva podléhá dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
a zákonu o DPH – 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5.
Podmínky účasti v prodejní akci:
1. Zakoupení jednoho z vybraných nových produktů holících strojků Philips Shaver Series 9000
(Philips S9031/12, S9111/31, S9511/31, S9711/31) u vybraných prodejců společnosti Philips
Česká republika s.r.o.. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku.
2. Nákup se uskuteční v období od 1.10. 2014 do 31.12. 2014.
3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách
www.philips9000.cz a jeho odeslání. Registrační formulář musí obsahovat následující údaje:
jméno, příjmení, telefon, email, číslo účtu, kód banky, kód produktu, prodejnu, číslo
pokladního dokladu nebo číslo faktury, 13ti místný čárový kód. Pro úplnou registraci je třeba
vložit do elektronické registrace scan nebo fotku pokladního dokladu, nebo scan či fotku
faktury a scan nebo fotku čárového kódu z obalu nového produktu. Nákup je nutné
zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od nákupu produktu. Registrace přes „My Philips”
nebudou akceptovány.
Při splnění shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná částka prostřednictvím
spolupracující agentury na bankovní účet zákazníka uvedený přes elektronickou registraci na
www.philips9000.cz a to do 30 dnů od vytvoření registrace. Výplatu finanční slevy nelze
provádět jinak než bankovním převodem, proto nelze požadovat výplatu například poštovní
poukázkou apod.
Uplatnit příslušnou finanční slevu lze u jednoho výrobku jednou účtenkou jen a pouze jednou
jedním zákazníkem.
V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění
prostřednictvím emailu. Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev
a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost
a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení.
Společnost Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace a za
nedoručení dokladů zaslaných poštou či technické problémy s odesláním registrace na internetu.
Registrace, které nebudou odeslány do 14 dní od nákupu nemusí být vyplaceny. Poslední možný
termín pro zaslání registrace je 14. 1. 2015, po tomto datu již nebudou žádné další elektronické
registrace přijímány.
Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní
akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující
podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení
registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení
akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné
výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky
těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře bude z
prodejní akce vyřazen bez nároku na slevu. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním
dokumentů (daňových dokladů).
Veškeré finanční slevy, které budou v pořádku zpracovány, budou vyplaceny nejpozději
do 14. 2. 2015. Jakékoli dotazy a reklamace na nevyplacení slevy lze podávat nejpozději
do 28.2. 2015, po tomto datu bude akce definitivně ukončena.
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu
prostřednictvím e-mailu [email protected] .
6.
Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně
dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých
osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen „údaje) do databáze společnosti Philips
Česká republika s.r.o., IČ: 48589641 jakožto správce , u nákupů provedených v obchodní síti
Datart též do databáze společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s., IČO 60192615 (dále v tomto
odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného
zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely
společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích,
výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být
přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.,
tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně
kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě
pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s
podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27,
Praha.
Účastníci prodejní akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel prodejní akce je oprávněn užít v
souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno,
příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech
pořadatele v souvislosti s touto prodejní akceí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků
prodejní akce, a to po dobu 5 let od ukončení prodejní akce.
7.
Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby
nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka
prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel
prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci.
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akce zkrátit, přerušit nebo zrušit či
změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce,
bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.philips9000.cz
Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce
si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání
slevy v prodejní akci.
Seznam prodejců:
Název prodejny
Ulice
Město
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
Skandinávská 2, Avion
Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1
Mercury Center, Nádražní 1759
Radniční 21
OC Futurum, Brněnská 1825/23a
OC FUTURUM, Rorejcova 906
Soukenné námestí 2a/669
OC NISA LIBEREC, České Mládeže 456
Jičínská 1350/2 (Olympia)
Radniční 3400
Olomoucká 90, 783 72 Velký Týnec
U Fortny 49/10
OC Futurum Ostrava, Novinářská 6a
Rudná 114/3114
Jantarová 3344/4
U Letiště 2/1074 (Borská Pole)
Rokycanská (Tesco) 1424/128
Plzeňská 8
Chlumecká 765/6
Roztylská 2321
OC Eden, U Slávie 1527
Švehlova 1391/ 32
Veselská 663
Národní 28
Brno
Brno
České Budějovice
Frýdek - Místek
Hradec Králové
Kolín
Liberec
Liberec
Mladá Boleslav
Most
Olomouc
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Plzeň
Plzeň
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
DATART
AMICUS, s.r.o.
BENEŠ & BENEŠ s.r.o.
BENEŠ & BENEŠ s.r.o.
BENEŠ & BENEŠ s.r.o.
BENEŠ & BENEŠ s.r.o.
Domácí potřeby D & K, s.r.o.
Elektra ELZA, s.r.o.
ELEKTRA H-CENTRUM s.r.o.
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Novodvorská 1800/136, OC Plaza
Českomoravská 15
Na Pankráci 86, Arkády Pankrác
Fajtlova 1090
Skandinávská 23
Srbická 464 (Olympia)
3.května 1170
Novosady 111/54
Křížová 162
5.května 137
nám. Míru 68
T. G. Masaryka 156
Masarykovo nám. 103
U Spilky 99
Velká Dominikánská 1
IGY CENTRUM, Pražská 1247/24
Chýnovská 3049
Průmyslová 458
Hlavní 2521/103
Kpt. Jaroše 375/31
Magner, Horská třída
Nádražní
OC Palác, Masarykovo nám. 2799
Radčická 2
U Prazdroje 2750/24
OC Paladium, nám. Republiky 1
DBK, Budějovická 1667/64
NC Europark, Nákupní 389/2-3
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Teplice
Zlín
Velké Meziříčí
Klatovy
Klatovy 4
Domažlice
Sušice
Uherský Brod
Rokycany
Litoměřice-Město
České Budějovice
Tábor
Planá nad Lužnicí
Aš
Karlovy Vary
Trutnov
Frýdek Místek
Pardubice
Plzeň
Plzeň
Praha 1
Praha 4
Praha 10 - Štěrboholy
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics
Elektro Euronics Kaufland
Elektro KVART Bzenec
ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o.
ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o.
ELEKTRO SKUHROVEC s.r.o.
Galerie Fénix, Freyova 35
Bondy center, tř. Václava Klim 1459
Family center, Bezručova
Bílinská 3490/6
OD Prior, Dr. Farského 4732
OC Jordanka, Tržní 1873
OC Interspar, Nákladní 3201
OC Interspar, Velebudická 3270
Masarykova 1800
OC Čepkov, Tyršov.nábřeží 5496
OD Elkoma, Rašínova 467
OSC Olomouc City, Pražská 41
Skandinávská 128/2
Jantarová 3344/4
Nádražní 29
Jánská 21
Bidláky 20
OD Prior, Čechova 26
OC Tesco Silesia, Těšínská 44/2914
OD Prior, 8. května 24/465
OD Prior, nám. TGM 6
OC Interspar, Plumlovská 456
Poláškova 32
Okružní 3368/7
nám. Svobody 312
Buchenwaldská 7
Lidická 1201
Palackého 119
Praha 9 - Vysočanská
Mladá Boleslav
Mělník
Ústí nad Labem
Chomutov
Děčín
Teplice
Most
Teplice
Zlín
Zlín
Olomouc
Brno
Ostrava 2 - Moravská Ostrava
Uherské Hradiště
Brno
Brno
Přerov
Opava
Olomouc
Zlín
Prostějov
Valašské Meziříčí
Ústí nad Labem
Bzenec
Karlovy Vary - Rybáře
Ostrov
Nymburk
Elektro Urbánek s.r.o.
ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s.r.o.
ELEKTROMEDIA s.r.o.
ELEKTROMEDIA s.r.o. - kamenná prodejna
ELEKTRO-VIDEO ŠVAGERA s.r.o.
ELKO Valenta Choceň
ELKO Valenta Králíky
ELKO Valenta Vysoké Mýto
ELMAN s. r. o.
Elos Liberec s.r.o.
Elpos s.r.o. - elektro
EMOS Bruntál 128
EMOS Jablunkov 119
EMOS Krnov 130
EMOS Lužickosrbská Šumperk 124
EMOS Uherský Brod 113
EURONICS - POMA TRADING
EURONICS - POMA TRADING
Euronics Český Těšín Roman Sikora
EURONICS E+B ELEKTRO
EURONICS EMOS Bystřice 123
EURONICS EMOS Frenštát 136
EURONICS EMOS Havířov
EURONICS EMOS Hranice 112
EURONICS EMOS Kyjov 134
EURONICS EMOS Nový Jičín
EURONICS EMOS prodejna Šířava 111
EURONICS EMOS Prostějov 118
nám. Osvobození 249/12
nám. Bedřicha Hrozného 185
Tř. Míru 21171
Tř. Míru 21172
Husovo nám. 272
Pernerova 20
Velké náměstí 4
nám. Přemysla Otakara II 22
Pražská 1677
Oblouková 102
Dolní nám. 314
Náměstí Míru 47
Mariánské nám. 4
Hlavní náměstí 12
Lužickosrbská 4-6
Kaunicova 75
Za Cihelnou 170
Svat. Čecha 349
Jablunkovská 30
Lužická 519/2
Dolní 60
Horní 1823
Národní třída 594/20
nám. T.G.M. 47
Masarykovo nám.16
Masarykovo náměstí 13
Šířava 295/17
Žižkovo nám. 10
Zábřeh
Lysá nad Labem
Tachov
Tachov
Kroměříž
Choceň
Králíky
Vysoké Mýto
Moravské Budějovice
Stráž nad Nisou
Vsetín
Bruntál
Jablunkov
Krnov
Šumperk
Uherský Brod
Trutnov-Vnitřní Město
Pražské Předměstí - Jaroměř
Český Těšín
Mariánské Lázně
Bystřice pod Hostýnem
Frenštát pod Radhoštěm
Havířov - Město
Hranice
Kyjov
Nový Jičín
Přerov
Prostějov (část)
EURONICS EMOS Rožnov
EURONICS EMOS TGM Přerov 110
EURONICS EMOS Uničov 116
EURONICS EMOS Veselí 133
Hanzel spol. s r. o.
Hanzel spol. s r. o. - prodejna
HEITECH ČR s. r. o. OD Andy OD Andy
Helmichová Alena
HOBBY ELEKTRO s. r. o.
Horák Electronic, s.r.o.
Ing. Ivo Tietz
Ing. Petr Zedník KASPO
Ing. Petr Zedník KASPO
Ing. Radim Ertelt - ELEKTRO Media
Jan Šípek - ELEKTRO
Jan Šípek - ELEKTRO
Jiří Maryška
Kamenný obchod s.r.o.
Kamenný obchod s.r.o.
Kříž - elektro, s.r.o.
Kučera elektro
Kvart Marian s.r.o
KVART Marian s.r.o.
KVART,s.r.o.
Libor Bísek
Libor Bísek - VERA
Libor Štrbík FADO ELEKTRO
Michael s.r.o.
Masarykovo náměstí 186
Nám. T.G.M. 17
nám. T.G.M. 18
Masarykova 141
Nám. Svobody 18
Vídeňská 46
Erbenova 2906
Otakarova 2
Lidická 3341/137 (Tesco)
Budovatelů 6
Dolní nám. 9
Palackého 805
Sedláčkova 53
Masarykovo nám. 15 (OD LASO)
Tolstého 22/407
Mírové náměstí 25
5. května 314
Česká 30641
B. Egermanna 1000
Dukelská 136
Oldřichovice 869
Svatoborská ulice (u KAUFLANDU)
Jungmannova 499 (Na Skleňáku)
Dolní Bojanovice 187
K. Weise 502
nám Svobody 8/1
Starobranská 5
Akademika Bedrny 383/10
Rožnov pod Radhoštěm
Přerov
Uničov
Veselí nad Moravou
Miroslav
Znojmo
Česká Lípa
České Budějovice 1
Břeclav (část)
Jablonec nad Nisou
Opava
Chrudim I
Čelákovice
Ostrava
Litoměřice
Litoměřice 1
Humpolec
Česká Lípa 1
Nový Bor
Jablunkov
Třinec (Staré Město)
Kyjov
Kyjov
Dolní Bojanovice
Vimperk
Vodňany I
Šumperk
Hradec Králové
Michael s.r.o.
Michael s.r.o. - e-shop
Michael s.r.o. - prodejna
Michal Pecka
Michal Pecka
Milada Feithová -TECHNOFARM
NETI spol. s r. o.
OD URAL Stace elektronic partner s.
Pavel Bukáček
Petr Matyášek ELEKTRO STUDIO
Petr Svoboda
RELAXA spol. s r. o. - CELEK
SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský
SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský
SHOP TRADING s.r.o. Martin Dvorský
Stace elektronic partner s.r.o.
UNIMA PLUS, s.r.o.
Unipra Elektro
UNIPRA ELEKTRO, s.r.o.
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
Palackého 2547
Ulrichovo nám. 763
Ulrichovo nám. 763
Masarykova 585
Švabinského 112
Palackého náměstí 18
Národní tř. 14
K. H. Borovského 1927
Legií 2236
Resslova 1588
Kadlčákova 1503
Dolní 258
Nádražní 583
Krkonošská 16
Dolení 35
K nemocnici 2381
Špitálské náměstí 1060/2
Nádražní 42
Opavská 711/5a
Skandinávská 6
U dálnice 777
Chlumecká 765
Chlumecká 1531
České Vrbné 3711, nákupní centrum Géčko
U Makra 123
Rašínova 1669
Chebská 381/19c, Nákupní zóna Fontána
Sousedská 599, nákupní centrum Géčko
Pardubice
Hradec Králové
Hradec Králové
Neratovice
Stará Boleslav
Ivančice
Hodonín
Sokolov (část)
Varnsdorf 1
Hlinsko
Frýdlant nad Ostravicí
Havlíčkův Brod
Semily
Vrchlabí
Jilemnice
Cheb
Ústí nad Labem-centrum
Ostrava - Moravská O
Kravaře
Brno
Brno Modřice
Praha 9 - Černý Most
Praha 9 - Černý Most
České Budějovice
Čestlice
Hradec Králové
Karlovy Vary - Dvory
Liberec XI
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
ELECTROWORLD
Belvis Expert s.r.o. - Uherský Brod
Egremni s.r.o.
ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. - Cheb
ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. - Mariánské Lázně
ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Blatná
ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Pelhřimov
ELEKTRO Jankovský s.r.o. - Strakonice
ELEKTRO KRUPA expert s.r.o. - Hlučín
Elektro Kutílek s.r.o. - Nymburk
Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Havlíčkův Brod
Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Ledeč nad Sázavou
Elektro SPEKTRUM s.r.o. - Praha
Elektro Vision s.r.o - Ivančice
ELEKTRO Vision s.r.o - Třebíč
ELEKTRO Vision s.r.o - Žďár nad Sázavou
ELEKTRO Vision s.r.o - Znojmo
Jičínská NC Olympia
Radlická 520/117
Kafkova 466/5, Nák. Centrum Haná
Rudná 122/3118
Varenská 50/3309
Palackého třída 2748
Nákupní 1459/5
Písecká 972/1, Nákupní centrum Olympia
Havířská 354/15
Řevnická 1/121
třída 3.května 116
Brněnská 2424/53
OD Kvanto
Domažlická 888
Školní 644/2
Chebská - areál Tesco
nám. Míru 204
Pražská 2276 (u Kauflandu)
Katovická 1307, u Kauflandu
Ostravská 6
Boleslavská třída 132/2
Havlíčkova 3305, OD Alej
Husovo nám. 71
Starostrašnická 48
Palackého 43
Spojovací 1347
Havlíčkovo nám. 152
Brněnská 19, areál Interspar
Mladá Boleslav
Praha 5 - Jinonice
Olomouc
Ostrava - Zábřeh
Ostrava
Pardubice - Zelené předměstí
Plzeň
Plzeň – Černice
Ústí n/Labem - Všebořice
Praha 5 - Zličín
Zlín - Malenovice
Žďár nad Sázavou
Uherský Brod
Klatovy
Cheb
Mariánské Lázně
Blatná
Pelhřimov
Strakonice
Hlučín
Nymburk
Havlíčkův Brod
Ledeč nad Sázavou
Praha
Ivančice
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Znojmo
ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí
ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí (nová)
expert Elektro GOLA s.r.o - Havířov
expert Elektro GOLA s.r.o. - Frýdek Místek
Jaromír Látal - Prostějov
Jindřich Sinkule - Rakovník
Jiřina Hradilíková - Slaný
K+B Expert s.r.o. - Blansko
K+B Expert s.r.o. - Česká Lípa
K+B Expert s.r.o. - České Budějovice
K+B Expert s.r.o. - Český Krumlov
K+B Expert s.r.o. - Chomutov
K+B Expert s.r.o. - Hodonín
K+B Expert s.r.o. - Jablonec
K+B Expert s.r.o. - Jičín
K+B Expert s.r.o. - Jihlava
K+B Expert s.r.o. - Kolín
K+B Expert s.r.o. - Louny
K+B Expert s.r.o. - Meclov
K+B Expert s.r.o. - Mladá Boleslav
K+B Expert s.r.o. - Most
K+B Expert s.r.o. - Olomouc
K+B Expert s.r.o. - Opava
K+B Expert s.r.o. - Pardubice
K+B Expert s.r.o. - Plzeň
K+B Expert s.r.o. - Praha 9
K+B Expert s.r.o. - Příbram
K+B Expert s.r.o. - Sokolov
Komenského 151
Letohradská 1414
Před Tratí 1481, areál Kaufland
Pionýrů 2280 (u Penny Marketu)
Svatoplukova 46
Husovo nám. 13
Ouvalova 824
Ludvíka Daňka 2347/1, areál Kauflandu
Mimoňská , areál Kaufland
Průběžná 2672
Urbinská 237
obchodní zóna 268 ( u Kauflandu )
Dvořákova 6/4115, Nákupní centrum Cukrovar
Janovská 4633/2
Hradecká 1124
Romana Havelky, areál Kaufland
Benešova 1003
ul. Václava Majera 2897 (areál Kaufland)
Meclov 187
Jičínská 1359, areál Intersparu
Chomutovská
Tovární 40, areál Kaufland
Hlučínská 49, areál Kaufland
Bělehradská 677 (u Kauflandu)
Sukova ulice 23 (areál OBI)
Vysočanská 382,Obchodní centrum Billa-Prosek
Brodská 601
Marie Majerové 2242, areál Tesco
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Havířov
Frýdek Místek
Prostějov
Rakovník
Slaný
Blansko
Česká Lípa
České Budějovice
Český Krumlov
Chomutov
Hodonín
Jablonec
Jičín
Jihlava
Kolín
Louny
Meclov
Mladá Boleslav
Most
Olomouc
Opava
Pardubice
Plzeň
Praha
Příbram
Sokolov
K+B Expert s.r.o. - Šumperk
K+B Expert s.r.o. - Teplice
K+B Expert s.r.o. - Trutnov
K+B Expert s.r.o. - Ústí nad Labem
K+B Expert s.r.o. - Vsetín
Kelvin - Polička
Kordex Systém s.r.o.
Selmbacher s.r.o. - Beroun
Selmbacher s.r.o. - Hořovice
Selmbacher s.r.o. - Jince
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
Vítězná ulice 3188/9, areál Kaufland
Masarykova třída 1951 (areál Penny)
Horská 480
Tyršova 884 - obchodní centrum
Na Příkopě 814
Masarykova 20
Českých bratří 895 (A Centrum)
Plzeňská 230
9. května 171
Jince 116
ul. Konečná 689
Lidická
Bystrcká 1137/38
Rokytova 1
Vídeňská 100
Cimburkova 4
Hněvkovského 701/63
Krnovská 1020/16
Suchomelská 2
Děčínská 3271
Ostravská 2029/75
Pivovarská 1677/19
Obchodní zóna ( Otvice 262 )
Oblouková 1395/4
Erbenova 2928
Hlavní třída 3274
Před Tratí 1434/5
Masarykova 3552
Šumperk
Teplice
Trutnov
Ústí nad Labem
Vsetín
Polička
Vysoké Mýto
Beroun
Hořovice
Jince
Beroun
Břeclav
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Bruntál
Čes. Budějovice
Česká Lípa
Český Těšín
Cheb
Chomutov
Děčín
Dvůr Králové nad Labem
Frýdek Místek
Havířov
Havlíčkův Brod
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
Krátká 4
Pilnáčkova 410
Rašínova třída 1669
Družstevní 2110
Želivského 5050
Romana Havelky 4957/5b
Rezkova 953/III
Nádražní 1936/4
Americká 3802
Arménská
Revoluční 29
Kotojedská 543
Brandlova 1376/14a
Sousedská 605
Na Kocandě 35
Jiráskova 878
Na Radouči 1462
Kabátnická 1702
Velebudická 1247
U Starých Lázní 389
Kostelecká 265
U Grasmanky 2
Kafkova 45
Hlučínská 1612/57
Horní 283/87
Rudná 3186/73
Vítkovická 3278/3
Sjízdná 4
Hodonín
Hradec Králové
Hradec Králové
Hranice
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karviná - Fryštát
Kladno
Kladno
Krnov
Kroměříž
Kyjov
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Most
Náchod Běloves
Neratovice - Lobkovice
Nový Jíčín
Olomouc
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava - Mor. Ostrava
Ostrava - Třebovice
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
Výškovická 3123
Obchodní 1452
Poděbradská 335
U Nádraží 2614
Nákupní 11
Bílkova 270
Kolbenova 50
Budějovická 356/1a
Ústřední 391
Prosecká 824/82
Uhřiněveská 587
Lipnická 2936/4
Husova 623
Konečná 4564/10
Okružní 8/4271
Plumlovská 481
Luženská 2721/II
Východní 2133
Katovická 1303
Vítězná 7
Volgogradská 2972
Bohosudovská 1603
Spojovací 1346
Frýdecká 79
Horská ulice 687
Vazová 2361
Krušnohorská 2/3371
Podhoří 369
Ostrava - Zábřeh
Ostrov
Pardubice
Písek
Plzeň
Poděbrady
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha - Průhonice
Přerov
Příbram
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Rakovník
Staré Město
Strakonice
Šumperk
Tábor
Teplice
Třebíč
Třinec
Trutnov
Uherský Brod
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
APS servis s.r.o.
AVENS CZ , S.R.O.
AVENS CZ , S.R.O.
BAŠUS JAROSLAV
BOREŠ VLADIMÍR - VIACO
BOUZOVÁ LUDMILA
CB OBCHODY s.r.o.
CB OBCHODY s.r.o.
CZECOM, S.R.O.
DM ELEKTRO s.r.o.
DONT ROMAN
Dospiva Elektro s.r.o.
Elektra Janeček
Elektra Procházka
ELEKTRO - Bubeník s.r.o.
ELEKTRO - Bubeník s.r.o.
Elektro AV universal s.r.o.
ELEKTRO BURIAN
ELEKTRO EFEKT s.r.o.
Elektro Euro plus
Elektro Helia
Elektro Kutílek
Letohradská 1524
U nákladního nádraží 365
Brněnská 509/11a
Plzeňská 3145
Brněnská 2349/50
Dukelských bojovníků 155/3638
Poděbradova 114
Františka Ondříčka 52
J. Boreckého 1590 (OD Tesco)
Polní 782
Dr. M. Horákové 531
Husova 76/1
Milady Horákové 72
Chelčického 19
Trojanova 2106
Krále Jiřího 20
Masarykovo náměstí 1144
Kremnická 49
Tyršova 880
Jaselská 874
Třída 9 května
Na Podolí 308
Borská 3290
Nádražní 810
Sportovní 783
28. října 887
Nám.Českého Ráje 3
Boleslavská třída 132/2
Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Vyškov
Žatec
Žďár nad Sázavou
Znojmo
Lysá nad Labem
České Budějovice
České Budějovice
Klášterec nad Ohří
Liberec 6
Třeboň
České Budějovice
České Budějovice
Rakovník
Český Brod
Nový Bydžov
Kutná Hora
Kostelec n/O
Kolín
Dačice
Jemnice
Česká Lípa
Pelhřimov
Klatovy
Jeseník
Turnov
Nymburk
ELEKTRO NOVÁK CB S.R.O.
ELEKTRO NOVÝ - PLANEO, SPOL. S R. O
Elektro Smetana
Elektro Spáčil
Elektro Spáčil
Elektro Spáčil
ELEKTRO ŠTĚCH S.R.O.
ELEKTRO STRÁSKÝ s.r.o.
Elektro Telux
ELEKTRO VILLNER s.r.o.
ELEKTRO VILLNER s.r.o.
ELEKTROCENTRUM ANLAUF s. r. o.
ELEKTROMIX
Elmax Elektro
ELMONT-CH, spol. s r.o.
ERGO ELEKTRA, S.R.O.
ESAM - Eva Skřižovská
EUROHITY s.r.o.
EXASOFT HOLDING AS
FALTINOVÁ ALENA
FEDÁKOVÁ DANUŠE
Global elektro Moravské Budějovice
H+H Elektro, spol. s r.o. - Hauptvogel
HAKO A ENTER SPOL. S R.O.
HK NOVUM-KARBAN
Itom s.r.o.
Ivan Rostislav
Jiří Chmelař - LIBOLI s.r.o.
Třída 5 května
Hornická 1786
Třída 9 května 2886
Nádražní 173
Komenského náměstí 4
Pod Hradbami 2002/1
Malé náměstí 78
Žižkovo náměstí 193
Palackého náměstí 50
Podskalská 316
Palackého 103
Kpt. Jaroše 1076
Lidická 301
Obch. Dům Eman, nám rep. 860
Horská 884
Jiříkovská 599/102
Kosmonautů 800
Cirilometodějská 1003
Areál Hespo 1147
Kostelní 77
Malé náměstí 121
Pražská 113
Masarykovo náměstí 41
Gen. Svobody 42
nám. Osvobození 868
Roudné 166
Massarykovo nám. 60
Školní 158
Lišov
Tachov
Tábor
Újezd u Brna
Třebíč
Velké Meziříčí
Veselí nad Lužnicí
Trhové Sviny
Kostelec n/O
Strakonice
Volyně
Kopřivnice
Vlašim
Havířov
Trutnov
Rumburk 1
Karviná
Valašké Klobouky
Zlín-Malenovice
Kaplice
Rokycany
Moravské Budějovice
Litvínov
Šumperk
Kralovice
Roudné
Jeseník
Humpolec
KADLEC ELEKTRO
Korec Karel-RADIOTECHNIK SUŠICE
KRUŽLIAK JOSEF-ELLEX
LOS MARKET S.R.O.
Maděra a Šípek, spol s r.o.
Michal Roškot
NĚMCOVÁ HANA
NĚMCOVÁ HANA
NĚMCOVÁ HANA
NPB ELECTRONIC, S.R.O.
NWT a.s.
Palme Karel, Ing.
PETERKA TÝN S. R. O.
PLANEO Elektro Český Krumlov
PLANEO Elektro České Budejovice
PLANEO Elektro Jindřichův Hradec
PLANEO Elektro Písek
PLANEO Elektro Strakonice
PLANEO Elektro Tábor
PLANEO Elektro Břeclav
PLANEO Elektro Brno
PLANEO Elektro Brno II
PLANEO Elektro Vyškov
PLANEO Elektro Znojmo
PLANEO Elektro Sokolov
PLANEO Elektro Jičín
PLANEO Elektro Náchod
PLANEO Elektro Trutnov
Nebahovská 901
Náměstí Svobody 38
Rudolfovská 34
Dukelské nám. 26
Kluk 116
Ostrovského 365/7
Bezděkovská 30
tř. J. P. Koubka 240
Prácheňská 35
Mírové náměstí 158/31
Nám. Míru 1217
Míru 682
Horní Brašov 759
Tovární 196,
České Vrbné u Bauhausu
Jarošovská 119/II
Obchodní ulice 2598 (naproti Albert)
Volyňská 158
Soběslavská 3045 (u Baumaxu)
17. listopadu 51/22
ul. Kamenice (v Kauflandu)
Netroufalky (Campus Square) 770
U Jandovky 127/2 (u Alberta)
ul. Suchohrdelská (u Baumaxu)
Marie Majerové 2193
Riegrova ul. (za Lídlem) 1264
ul. Polská 390 (u Kauflandu)
Obchodní 136 (u Tesca, u OBI)
Prachatice
Sušice
České Budějovice
Hustopeče
Poděbrady
Praha 5 Smíchov
Strakonice
Blatná
Horažďovice
Litoměřice
Hulín
Frýdlant
Týn nad Vltavou
ČESKÝ KRUMLOV
České Budějovice
JINDŘICHŮV HRADEC
PÍSEK
STRAKONICE
TÁBOR
BŘECLAV
BRNO
BRNO
VYŠKOV
ZNOJMO
SOKOLOV
JICÍN
NÁCHOD
TRUTNOV
PLANEO Elektro Jablonec nad Nisou
PLANEO Elektro Liberec
PLANEO Elektro Nový Bor
PLANEO Elektro Český Těšín
PLANEO Elektro Frýdek-Místek
PLANEO Elektro Karviná
PLANEO Elektro Krnov
PLANEO Elektro Ostrava
PLANEO Elektro Nový Jičín
PLANEO Elektro Třinec
PLANEO Elektro Hranice
PLANEO Elektro Přerov
PLANEO Elektro Prostějov
PLANEO Elektro Česká Třebová
PLANEO Elektro Chrudim
PLANEO Elektro Pardubice
PLANEO Elektro Svitavy
PLANEO Elektro Plzeň
PLANEO Elektro Plzeň II
PLANEO Elektro Beroun
PLANEO Elektro Kladno
PLANEO Elektro Kladno II
PLANEO Elektro Kutná Hora
PLANEO Elektro Příbram
PLANEO Elektro Chomutov
PLANEO Elektro Chomutov II
PLANEO Elektro Děčín
PLANEO Elektro Kadaň
Jateční ul. (u Kauflandu)
České mládeže 1079 (za OC NISA, vedle Mountfieldu)
B. Egermanna 882 (u Kauflandu)
Jablunkovská (u Tesca) 2050/36
Hlavní třída 3274 (u Intersparu)
Nádražní 2/6065
ul. Čs. Armády 808/43 b
Sjízdná 5554/2 (OC Galerie - v pasazi Tesco)
Dukelská 670 (u Tesca)
Frýdecká 84 (vedle Tesca)
Družstevní ul. 2072 (nad Kauflandem; OC STOP SHOP)
Tovární 1021/5 (u Alberta)
Sebastiniho 6 (u Tesca)
ul. Dr. E. Beneše 643 (u Tesca)
SNP (Family center, u Kauflandu) 1079/II
S.K.Neumanna (u Kauflandu)
U Tří mostů (u Alberta) 542
Americká 22
Písecká 972/1 (naproti OC OLYMPIA)
Plzeňská 474 (u OBI)
Italská 50 (v Kauflandu)
Americká (OC JIH u Tesca)
17.Listopadu 182 (OC Pasáž)
Žežická 600 (u Tesca)
Palackého 4448
Obchodní zóna Otvice (vedle Baumaxu)
Ústecká 1975/12 (u Tesca)
Na Podlesí (pod Albertem)
JABLONEC NAD NISOU
LIBEREC VI-ROCHLICE
NOVÝ BOR
ČESKÝ TĚŠÍN
FRÝDEK-MÍSTEK
KARVINÁ
KRNOV
OSTRAVA
ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA
TŘINEC
HRANICE NA MORAVĚ
PŘEROV
PROSTĚJOV
ČESKÁ TŘEBOVÁ
CHRUDIM
PARDUBICE
SVITAVY
PLZEŇ
PLZEŇ
Beroun
KLADNO
KLADNO
KUTNÁ HORA
PŘÍBRAM
CHOMUTOV
CHOMUTOV
DĚČÍN
KADAŇ
PLANEO Elektro Most
PLANEO Elektro Roudnice nad Labem
PLANEO Elektro Ústí nad Labem
PLANEO Elektro Jihlava
PLANEO Elektro Žďár nad Sázavou
PLANEO Elektro Kroměříž
PLANEO Elektro Kroměříž II
PLANEO Elektro Staré Město
PLANEO Elektro Valašské Meziříčí
PLANEO Elektro Vsetín
PLANEO Elektro Zlin
PLANEO Elektro Nový Jičín
PLANEO Elektro Otrokovice
PLANEO Elektro
PLANEO Elektro Trutnov
PRINC FRANTIŠEK
PW elektro
PW elektro
R+R Elektroservis Svoboda s.r.o.
R+R Planeo, spol. s r.o.
RAMPAS ALEŠ
SEEL, SPOL. S R.O.
SERVIS ČERNÝ S.R.O. - ELEKTRO
Tauer
TIVIS
TV PLUS ELEKTRON, S.R.O.
VEDE, s.r.o.
VF.ELECTRIC S.R.O.
Rudolická 1209/6 (u Tesca)
Alej 17.listopadu (u Kauflandu)
Skorotická 2a/784
Romana Havelky 4842/1a (v Kauflandu)
Brněnská ul. 1144/28
Hulínská 2322
Velehradská 4076/101, NC Rybalka (naproti Tescu)
Východní ul.2131 (u Intersparu)
Masarykova 878 (u Tesca)
Jasenická 197 (u Alberta)
Sokolská 5300 (u Kauflandu)
OC Fontana nám.Svobody
Svobodova ul. (u Lidlu)
Krkonošská 290
9 května 1988
9 května 657
Krátká 1301
Krátká 1301
Mírová 125
Náměstí TGM 40
Mírové náměstí 99
Milady Horákové 357
Jana Schwarze 5A
Benešova 639
Jaroslava Průchy 1915/24
Kolínská 892
MOST
ROUDNICE NAD LABEM
ÚSTÍ NAD LABEM
JIHLAVA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
KROMĚŘÍŽ
KROMĚŘÍŽ
STARÉ MĚSTO
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VSETÍN
ZLÍN
Nový Jičín
Otrokovice
Teplice
TRUTNOV
Tanvald-Šumburk nad Desnou
Tábor
Tábor
Mladá Boleslav II
Mladá Boleslav II
Mimoň III
Dvůr Králové
Broumov
Svitavy
Ivančice
Domažlice
Most
Uhlířské Janovice
Viki spol.s.r.o.
Viki spol.s.r.o.
Viki spol.s.r.o.
Viki spol.s.r.o.
Viki spol.s.r.o.
Viki spol.s.r.o.
Viki spol.s.r.o.
Viki spol.s.r.o.
ZÁSOBOVÁNÍ A.S.
Eshopy:
www.alza.cz
www.mall.cz
www.datart.cz
www.electroworld.cz
www.euronics.cz
www.kasa.cz
www.okay.cz
Jiráskovo předměstí 3690
Věžní 6
Masarykovo náměstí 18
Horní 12
Malé náměstí 1331/1
Palackého 44
Matky Boží 26
Masarykovo náměstí 40
Chloumecká 3376
Jindřichův Hradec
Jihlava
Pelhřimov
Havlíčkův Brod
Třešť
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Mělník
Download

Pravidla a podmínky prodejní akce Philips Shaver Series 9000