Strojírna Potůček s.r.o.
T o v á r n í 1 2 3 , 5 3 8 2 1 S la tiň a n y
Č e s k á r e p u b lik a
T el ef on:
E-m ai l :
W eb :
4 6 9 6 9 9 4 1 1 , F ax : 4 6 9 6 8 1 4 3 7
s p s -t h z @ s p s -t h z . c z , o b c h o d @ s p s -t z h . c z
h t t p : / / w w w . s p s -t h z . c z
Systém nouzového zásobování pitnou vodou
Pevná cisternová automobilová nástavba PCA-8 . 0 M
d )
1 )
Pl n ě
a )
b )
c )
d )
n í
v
e
z
h
n á d r ž e
la s t n ím
x t e r n ím
h y d r a n
o r n ím p
: N á d r ž j e
č e r p a d le m
č e r p a d le m
t u (z e z d r
r ů le z e m ( o
m o ž
n a v
z e
o j e t
t e v ír
n o p ln
o z id le
z d r o j e
la k o v é
a t e ln ý
it :
z e z
p it n
p it n
m v ík
a ), b ), c )
d r o j e p it n é v o d y
é v o d y
é v o d y )
e m )
a )
3 )
D is t r ib
a ) S t
b ) Př
z á
u c
á č
e č
s o
2 )
Př e j e z d n a m í s t o p o t ř e b y n o u z o v é h o z á s o b o v á n í p i t n o u
v o d o u a z a p a r k o v á n í v o z id la .
4 )
O d j e z d
b )
e p it n é v o d y
e n í p it n é v o d y o d b ě r a t e lů m
e r p á v á n í ( d o p lň o v á n í) p it n é v o d y d o m e n š íc h
b n ík ů
v o z id la s p r á z d n o u n á d r ž í a j e j í n o v é p ln ě n í
K ontej nerová cisternová automobilová nástavba K CA-2 , 4 B
c )
a ), b )
1 )
N a
j e d
a
b
c
t a ž e n í
n o r a m
) e x t e
) z h y
) h o r n
k o n t e j n e r o v é n
e n n é h o n a t a h o v
r n ím č e r p a d le m
d r a n t u (z e z d r o
ím p r ů le z e m ( o t
á s
a c
z
j e
e v
t a v b y n a
íh o s y s t é
e z d r o j e
t la k o v é
ír a t e ln ý m
p o d
m u
p it n
p it n
v ík
v o z
a p
é v
é v
e m
e k p o m o c í
ln ě n í n á d r ž e :
o d y
o d y )
n á d r ž e )
2 )
Př e j e z d n a m í s t o p o t ř e b y n o u z o v é h o z á s o b o v á n í p i t n o u
v o d o u a s lo ž e n í n á s t a v b y n a z e m .
a )
b )
a )
3 )
D is t r ib u c e
a ) s t á č e n
b ) m o ž n o
z ís k á
p it
í p
s t
n í
n é
it n
d o
t la
v o d
é v o
d a t e
k o v é
y :
d y o d b ě r a t e lů m
č n é in s t a la c e „ d o m á c í v o d á r n y “ p r o
p it n é v o d y
4 )
D o p ln ě n í p r á z d n é n
a ) d o p ln ě n í p it n é
c is t e r n y p r o
PC A -8 . 0 M
b ) n a t a ž e n í k o n t
o d j e z d k e z d
n a p ln ě n í
á d r ž e p it n o u v o d o u :
v o d y č e r p a d le m z v e lk o o b j e m o v é
p ř e v o z a d is t r ib u c i p it n é v o d y , n a p ř .
e j n e r o v é n á s t a v b y n a p o d v o z e k a
r o j i p it n é v o d y k j e j ím u n o v é m u
Strojírna Potůček s.r.o.
T o v á r n í 1 2 3 , 5 3 8 2 1 S la tiň a n y
Č e s k á r e p u b lik a
4 6 9 6 9 9 4 1 1 , F ax : 4 6 9 6 8 1 4 3 7
s p s -t h z @ s p s -t h z . c z , o b c h o d @ s p s -t z h . c z
h t t p : / / w w w . s p s -t h z . c z
T el ef on:
E-m ai l :
W eb :
K ontej nerová cisternová nástavba K CA-3 x 0 , 8 5 B
c )
a ), b )
1 )
N a
j e d
a
b
c
t a ž e n í
n o r a m
) e x t e
) z h y
) h o r n
c )
a ), b )
k o n t e j n e r o v é n
e n n é h o n a t a h o v
r n ím č e r p a d le m
d r a n t u (z e z d r o
ím p r ů le z e m ( o t
á s
a c
z
j e
e v
t a v b y n a
íh o s y s t é
e z d r o j e
t la k o v é
ír a t e ln ý m
a K CA-3 x 1 , 4 5 B
c )
a )
a ), b )
p o d
m u
p it n
p it n
v ík
v o z e k
a p ln ě
é v o d
é v o d
e m )
y
p o m o c í
n í n á d r ž í:
3 ) D is t r ib
a ) s
b ) m
z
y )
u c e
t á č e
o ž n
ís k á
p it n é
n í p it n
o s t d o
n í t la k
v o
é
d a
o v
a )
d y :
v o d y o d b ě r a t e lů m
t e č n é in s t a la c e „ d o m á c í v o d á r n y “ p r o
é p it n é v o d y
a )
a )
b )
b )
2 )
Př e j e z d
a ) s lo ž
k o n
b ) s lo ž
h y d
n a m ís t o
e n í c e lé
t e j n e r o v
e n í j e d n
r a u lic k é
p o t ř
k o n t e
é m r á
o t liv ý
r u k y
e b
j n
m
c h
n a
y n o u
e r o v é
u ) n a
n á d r
r ů z n
z o
n
z e
ž í
v é h o
á s t a v
m
(n á d o
á m ís t a
z á s o b o v á n í:
b y (3 k s n á d r ž í n a
b
4 )
- s o u d k ů ) p o m o c í
n a z e m
D o p ln ě n í p r á z
a ) d o p ln ě n í
c is t e r n y
b ) n a t a ž e n í
o d j e z d k
n a p ln ě n í
d n ý c h n á
p it n é v o d
p r o p ř e v
k o n t e j n e
e z d r o j i
d r ž í p it
y č e r p a
o z p it n é
r o v é n á
p it n é v o
n o u
d le
v o
s t a
d y
v o d
z
d y ,
v b y
k j e
m
o u :
v e lk
n a p ř
n a p
j ím u
o o
.
o d
n
b j e m
PC A
v o z e
o v é m
o v é
-8 . 0
k a
u
M
Př í vě s p ro roz voz a d istribuci p itné vod y PCP-2 , 4 B
c )
1 )
Pl n ě
a )
b )
c )
n í
e
z
h
n á
x t e
h y
o r n
d r ž e
r n ím
d r a n
ím p
a ), b )
:
č e r p a d le m z e z d r o j e p it n é v o d y
t u ( z e z d r o j e t la k o v é p it n é v o d y )
r ů le z e m ( o t e v ír a t e ln ý m v ík e m n á d r ž e )
a )
3 )
D is t r ib u c e p it
a ) s t á č e n í p
b ) m o ž n o s t
p r o z ís k á
n é
it n
d o
n í
v o d
é v o
d a t e
t la k
y :
d y o d b ě r a t e lů m
č n é in s t a la c e „ d o m á c í v o d á r n y “
o v é p it n é v o d y
2 )
Př i p o j e n í z a p o d v o z e k n á k l a d n í h o a u t o m o b i l u p o p ř í p a d ě
t r a k t o r u a p ř e j e z d n a m ís t o p o t ř e b y n o u z o v é h o
z á s o b o v á n í p it n o u v o d o u . Z a p a r k o v á n í p ř ív ě s u .
a )
4 )
b )
D o p ln ě n í p r á z
a ) d o p ln ě n í
c is t e r n y
PC A -8 . 0
b ) o d t a ž e n í
k e z d r o j
d n é n
p it n é
p r o p
M
p ř ív ě
i p it n
á d r ž e p it n o u v o d o u :
v o d y č e r p a d le m z v e lk o o b j e m o v é
ř e v o z a d is t r ib u c i p it n é v o d y , n a p ř .
s u k n o v é m u n a p ln ě n í p it n o u v o d o u
é v o d y k j e j ím u n o v é m u n a p ln ě n í
Download

Systém nouzového zásobování pitnou vodou - KOBIT