Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
Název: Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v
rámci rozvíjejících se oborů bakalářského studia
Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36149 financovaný z Operačního programu Praha –
Adaptabilita.
Trvání projektu: 1.7.2013 - 30.3.2015
Představení projektu
Cílem projektu je inovace stávajících bakalářských studijních programů Krajinářství a Inženýrská
ekologie, Fakulty životního prostředí České zemědělské university v Praze. Projekt je zaměřen na
inovaci předmětů začleněných do výuky ve studijních oborech Vodní hospodářství, Územní technická
a správní služba, Krajinářství a Aplikovaná ekologie. Cílem inovace vybraných předmětů je posílit
profesní orientaci výuky zejména v oblasti týkající se problematiky vodního hospodářství, ochrany
vod a půdního fondu. Cílem projektu je přispět k rozvoji znalostní ekonomiky studentů bakalářského
studia v oblasti vodního hospodářství, ochrany vod a půdního fondu a přispět ke zvýšení jejich
konkurenceschopnosti na trhu práce. Součástí řešení projektu je výuka komplexního přístupu k trvale
udržitelnému využívání přírodních zdrojů s důrazem na ochranu lidského zdraví a přírodních
ekosystémů.
V rámci projektu je aktualizován obsah výuky o nové environmentálně udržitelné postupy a
technologie, které se uplatňují v různých oblastech vodního hospodářství a které přispívají k ochraně
vod a půdního fondu. Cílem projektu je vytvořit skripta, která shrnou nejnovější poznatky v oblasti
vodního hospodářství, ochrany vody a ochrany půdního fondu a poskytnou i ucelené základní
informace, jejichž znalost je nezbytným předpokladem pro profesní rozvoj a uplatnění studentů ČZU
v praxi. V rámci projektu budou do výuky zavedeny nové metody podporující vyšší zapojení studentů
do výuky, jako zapojení inovovaných předmětů do systému e-learningu, který umožní studentům
snazší dostupnost výukových materiálů, jako jsou výuková videa, skripta, nahrávky přednášek
externistů.
Nové studijní texty a další pomůcky budou vytvořeny pro jedenáct předmětů (Základy vodního
hospodářství, Vodárenství a stokování, Úprava pitných a čištění odpadních vod, Metody
vyhodnocování vodohospodářských dat, Hydropedologie, Hydraulika I, Hydrologie I, Základy
hydrauliky podzemních vod, Ochrana půdy, Klimatické změny a vodní zdroje, Hydrobiologie).
Projekt je určen pro studenty bakalářského studia FŽP ČZU a jeho realizace pozitivně ovlivní profesní
rozvoj 850 studentů.
Projekt probíhá v několika klíčových aktivitách, které je možné rozdělit do dvou základních typů:
aktualizace výukových materiálů (příprava skript, výukových videí, výukových posterů, laboratorních
cvičení a zapojení inovovaných předmětů do e-learningu na platformě Moodle) a vlastní aktualizace
výuky.
Plánované výstupy projektu (Monitorovací ukazatele)
V rámci řešení projektu vznikne 11 nových nebo inovovaných skript pro výuku předmětů (Základy
vodního hospodářství, Vodárenství a stokování, Úprava pitných a čištění odpadních vod, Metody
vyhodnocování vodohospodářských dat, Hydrobiologie, Hydropedologie, Hydraulika I, Hydrologie I,
Základy hydrauliky podzemních vod, Ochrana půdy, Klimatické změny a vodní zdroje) bakalářských
studijních programů Krajinářství a Inženýrská ekologie.
Dále vznikne 79 doplňkových studijních materiálů a pomůcek (30 posterů, 34 videí, 12 zvukových
nahrávek, 4 manuály k laboratorním praktikům).
Mezi nově vytvořené produkty bude zařazen i e-learning inovovaných předmětů v rámci platformy
Moodle.
Všechny výstupy projektu budou po jejich dokončení ke stažení na http://projekty.czu.cz. po hlavičkou
projektu
Další informace
Z prostředků projektu bude zakoupeno přístrojové vybavení (2x multiparametrickým pH-metrem;
hydrometrická vrtule, Guelphský permeametr; souprava pro měření infiltrace, pedologické vpichové
sondy), které umožní prohloubení praktické výuky v terénu a laboratoři.
Osoby zapojené do řešení projektu
Manažerka projektu: Ing. Kateřina Římalová, Ph.D. (od 1.10.2013 prof. RNDr. Dana Komínková,
Ph.D.)
Asistentka projektu: prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. (od 1.10.2013 Ing. Tereza Březinová)
Garanti (autoři) předmětů a jejich pomocníci:
Hydraulika I – Ing. Radek Roub, Ph.D./ prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
-
Ing. Václav Hradílek
Hydrobiologie – Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
Hydrologie I – Ing. Petr Máca, Ph.D.
-
Ing. Vojtěch Svoboda
Hydropedologie – Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
-
Ing. Lukáš Jačka
Klimatické změny a vodní zdroje - Ing. Martin Hanel, Ph.D.
-
Ing. Adam Vizina
Metody vyhodnocení vodohospodářských dat – Ing. Martin Hanel, Ph.D.
-
Ing. Adam Vizina
Ochrana půd – Ing. Vladimír Zdražil
-
Ing. Tomáš Sedmidubský
Úprava pitných a čištění odpadních vod - prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
-
Mgr. Gabriela Šťastná, Ph.D.
Vodárenství a stokování – Ing. Marcela Synáčková, CSc.
Základy hydrauliky podzemních vod – Ing. Michal Kuráž, Ph.D.
-
Ing. Jiří Holub
Základy vodního hospodářství - Ing. Marcela Synáčková, CSc.
Další osoby
Ing. Helena Justová - tvorba výukových videí, posterů a nahrávek
Ing. Bc. Jiřina Ticháčková - tvorba výukových videí, posterů a nahrávek
Foto ze schůzky projektu dne 26.8.2013
Download

Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v