Nádražní 36
756 61 Rožnov p. Radhoštěm
tel.: 571 654 293
fax: 571 657 407
e-mail: [email protected]
www.beskydy.nature.cz
NAŠE č.j.
Číslo spisu
00330/BE/14
S/12472/BE/13
účastníkům řízení dle
ROZDĚLOVNÍKU
VYŘIZUJE
Mgr. Miroslav Kubín
V ROŽNOVĚ P.R. DNE
23.1.2014
Věc: řízení o povolení výjimky ze zákazů pro 6 zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56
zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny – provádění záchranných odlovů a transferů
zvláště chráněných druhů živočichů.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKO Beskydy“) jako věcně a
místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle § 78 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody
a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) uvědomuje tímto podle § 47 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., (dále jen „správní řád“) o zahájení řízení o žádosti fyzické osoby pana Martina
Hlaváče, nar. 12.10.1970, trvale bytem ve Frýdlantu nad Ostravicí., ul. Polní 590 (dále jen
„žadatel“) o povolení výjimky ze zákazů uvedených v § 50 odst.1 a 2 zákona podané na Správu
CHKO Beskydy dne 6.12. 2013.
uvědomuje
podle ust. § 144 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) účastníky
řízení o zahájení správního řízení:
o povolení výjimky podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona, ze zákazů uvedených v
ustanovení § 50 odst.1 a 2 zákona, konkrétně ze zákazu chytat, přemisťovat a rušit zvláště
chráněné druhy živočichů: Kriticky ohrožené druhy: rak říční (Astacus astacus); Silně ohrožené
druhy: škeble rybničná (Anodonta cygnea); Ohrožené druhy: mník jednovousý (Lota lota),
střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus).
o povolení výjimky podle ustanovení § 56 odst. 1 a 2 písm. a) zákona, ze zákazů
uvedených v ustanovení § 50 odst.1 a 2 zákona, konkrétně ze zákazu chytat, přemisťovat a rušit
zvláště chráněné druhy živočichů: Kriticky ohrožené druhy: rak říční (Astacus astacus), mihule
potoční (Lampetra planeri).
Jako důvod žádosti o udělení výjimky žadatel uvádí následující: „důvodem žádosti je
bezodkladné provedení záchranného transferu výše uvedených chráněných živočichů v případě
jejich akutního ohrožení biotopu, zejména znečištění toku – havárie, suchem, neoprávněným
stavebním zásahem apod. nebo na základě udělení výjimky k zásahu do biotopu uvedených
druhů“ na území CHKO Beskydy. Žadatel je členem ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí.
Řízení bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem doručení žádosti na
Správu CHKO Beskydy. Účastníky řízení jsou: 1) Podle § 27 odst. 1 správního řádu žadatel 2)
IČ: 62933591
DS: vvedyiy
Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710
C:\Temp\00330be13_vv_zr_mhlavac_zachranny_slov_transfer.doc
[email protected]
tel.: 571 654 293, kl.36
Podle § 27 odst. 3 správního řádu: obce, městysy a města jejichž správní území zasahuje do
CHKO Beskydy - z titulu účastenství podle ust. § 71 odst. 3 zákona podle obsahu podané žádosti.
Občanská sdružení, která požádala o informace o zahajovaných správních řízeních dle § 70
odst.2 zákona, mají právo stát se účastníkem řízení v této věci, postupem podle § 70 odst. 2 a 3
zákona. Tj. pokud ve lhůtě osmi dnů od doručení tohoto oznámení svoji účast v řízení písemně
oznámí Správě. Za den oznámení se považuje v souladu s ust. § 70 odst. 3 zákona první den
zveřejnění na úřední desce Správy a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Správa CHKOB nashromáždila dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí a po uplynutí níže
uvedené lhůty stanovené podle § 144 odst. 3 správního řádu bude rozhodnuto ve věci samé. Do
podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci nahlédnout v sídle Správy CHKOB, na adrese
uvedené v záhlaví, v úřední dny pondělí a středu od 8.00 - 11.00 hod a 12.00 - 17.00 hod. Mimo
tyto dny po předchozí telefonické domluvě. Nechá li se některý z účastníků zastupovat, předloží
jeho zástupce plnou moc v souladu s ust. § 33 správního řádu.
S tímto oznámením je také možné se seznámit na úřední desce Správy CHKO Beskydy
nebo na elektronické úřední desce / internetových stránkách Správy CHKO Beskydy
http://beskydy.nature.cz.
V souladu s ust. § 144 odst. 3 správního řádu Správa CHKOB zveřejňuje koncept výrokové
části a odůvodnění rozhodnutí takto (návrh rozhodnutí psán kurzívou):
„Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKOB“), jako orgán ochrany
přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v
platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti fyzické osoby Martina Hlaváče, nar.
12.10.1970, trvale bytem ve Frýdlantu nad Ostravicí., ul. Polní 590 (dále jen „žadatel“), podané
dne 6.12.2013 na Správě CHKO Beskydy, a na základě provedeného správního řízení vydává toto
ROZHODNUTÍ.
Podle ustanovení § 56 odst.1 ve smyslu § 50 odst. 1 a 2 zákona se fyzické osobě: Martin Hlaváč,
nar. 12.10.1970, trvale bytem ve Frýdlantu nad Ostravicí., ul. Polní 590
I. ž á d o s t z a m í t á
ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů: rak říční (Astacus astacus) - kriticky
ohrožený druh, škeble rybničná (Anodonta cygnea) – silně ohrožený druh, mník jednovousý
(Lota lota), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) ohrožené druhy, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto chráněných
druhů v rámci záchranného transferu těchto živočichů,
a podle ustanovení § 56 odst.1 a odst.2 písmene a) ve smyslu § 50 odst. 1 a 2 zákona se fyzické
osobě: Martin Hlaváč, nar. 12.10.1970, trvale bytem ve Frýdlantu nad Ostravicí., ul. Polní 590
II. ž á d o s t z a m í t á
ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů kriticky ohroženého druhu mihule
potoční (Lampetra planeri) a ohroženého druhu vranka obecná (Cottus gobio), které jsou
předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje těchto chráněných druhů v rámci záchranného transferu těchto živočichů.
ODŮVODNĚNÍ
IČ: 62933591
ID DS: vvedyiy
Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710
C:\Temp\00330be13_vv_zr_mhlavac_zachranny_slov_transfer.doc
[email protected]
tel.: 571 654 293 kl.36
Žadatel požádal Správu CHKO Beskydy o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů živočichů (§ 50 zákona) ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 a 2 zákona
pro kriticky, silně a ohrožený druhy, viz výše uvedené druhy, konkrétně ze zákazu škodlivě
zasahovat do přirozeného vývoje těchto chráněných druhů v rámci záchranného transferu těchto
živočichů. Žádost byla podána na Správě CHKO Beskydy dne 6.12.2013. Tento den je
dnem zahájení řízení. Výjimka je požadována na 5-10 let.
Jako důvod žádosti o udělení výjimky žadatel uvedl následující: „důvodem žádosti je
bezodkladné provedení záchranného transferu výše uvedených chráněných živočichů v
případě jejich akutního ohrožení biotopu, zejména znečištění toku – havárie, suchem,
neoprávněným stavebním zásahem apod. nebo na základě udělení výjimky k zásahu do
biotopu uvedených druhů“ na území CHKO Beskydy. Žadatel je členem ČRS MO Frýdlant nad
Ostravicí.
Při posuzování žádosti Správa CHKO Beskydy vycházela ze současné situace ohledně
záchranných transferů zvláště chráněných druhů živočichů v případě jejich akutního ohrožení
biotopu, zejména znečištění toku – havárie, suchem, neoprávněným stavebním zásahem apod. na
území CHKO Beskydy. V roce 2012 Správa CHKO Beskydy vyhověla podobné žádosti (č.j.
03840/BE/2012). V žádosti byly uvedeny stejné druhy a týkala se celé CHKO Beskydy, tedy stejně
jako u této vyřizované žádosti. Platnost vydané výjimky končí 31.12.2017. Správa CHKO Beskydy
má za to, že jedna výjimka pro CHKO Beskydy je naprosto dostačující a tudíž není zapotřebí
vydávat novou do doby vypršení platnosti již vydané výjimky.
Jako příklad může posloužit fakt, že první výjimka týkající se této problematiky byla Správou
CHKO Beskydy vydána v roce 2008 (č.j. 063/BE/2008). Od nabytí právní moci do ukončení její
platnosti v roce 2012 nebyla tato výjimka využita.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Správa CHKOB stanovuje podle ust. § 144 odst. 3 správního řádu lhůtu k uplatnění námitek
proti výše uvedenému konceptu rozhodnutí a k podávání návrhů na případné doplnění řízení a to do
15 dnů od doručení písemnosti veřejnou vyhláškou podáním písemně nebo ústně do protokolu na
Správě CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Po zveřejnění konceptu
nelze uplatňovat námitky, které účastník mohl uplatnit již dříve v řízení.
Digitálně podepsal
František Jaskula
„otisk úředního razítka“
………………………….
Mgr. František Jaskula
VEDOUCÍ SPRÁVY
Vyvěšeno na úřední desce Správy a způsobem umožňující dálkový přístup (elektronická deska)
dne: 24.1.2014
Sejmuto z úřední desky Správy a z elektronické desky dne:
Rozdělovník:
IČ: 62933591
ID DS: vvedyiy
Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710
C:\Temp\00330be13_vv_zr_mhlavac_zachranny_slov_transfer.doc
[email protected]
tel.: 571 654 293 kl.36
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu - doručení písemně na doručenku:

Martina Hlaváče, ul. Polní 590, Frýdlant nad Ostravicí
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu - doručení prostřednictvím datové schránky:

Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14.,
Ostrava-Mariánské hory, IČ 00434167
Ostatní účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou:
Město Rožnov pod Radhoštěm
Město Zubří
Obec Dolní Bečva
Obec Horní Bečva
Obec Hutisko-Solanec
Obec Prostřední Bečva
Obec Valašská Bystřice
Obec Vidče
Obec Vigantice
Obec Malá Bystřice
Obec Střelná
Obec Ústí
Obec Valašská Polanka
Obec Valašská Senice
Obec Velké Karlovice
Obec Zděchov
Obec Hodslavice
Obec Hostašovice
Obec Mořkov
Město Valašské Meziříčí
Obec Střítež nad Bečvou
Obec Velká Lhota
Obec Zašová
Město Frenštát pod Radhoštěm
Obec Bordovice
Obec Lichnov
Obec Košařiska
Obec Smilovice
Obec Vendryně
Obec Řeka
Město Vsetín
Město Karolinka
Městys Nový Hrozenkov
Obec Francova Lhota
Obec Halenkov
Obec Horní Lideč
Obec Hovězí
Obec Huslenky
Obec Janová
Obec Leskovec
Obec Lidečko
Obec Lužná
Obec Trojanovice
Obec Veřovice
Obec Bocanovice
Obec Dolní Lomná
Obec Horní Lomná
Obec Milíkov
Obec Mosty u Jablunkova
Obec Návsí
Obec Raškovice
Obec Vyšní Lhoty
Město Frýdlant nad Ostravicí
Obec Bílá
Obec Janovice
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Obec Ostravice
Obec Staré Hamry
Obec Čeladná
Město Třinec
Obec Komorní Lhotka
Obec Dobratice
Obec Krásná
Obec Morávka
Obec Pražmo
IČ: 62933591
ID DS: vvedyiy
Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710
C:\Temp\00330be13_vv_zr_mhlavac_zachranny_slov_transfer.doc
[email protected]
tel.: 571 654 293 kl.36
Download

Věc: řízení o povolení výjimky ze zákazů pro 6 zvláště chráněných