F. Pluháček
FORIE
František Pluháček
Katedra optiky PřF UP v Olomouci
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
1/41
F. Pluháček
OBSAH
Základní zhodnocení BV
Vyšetření a analýza forií
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
2/41
F. Pluháček
Základní zhodnocení BV
Cíl: zjistit případný problém
Základní
vyšetření
BV
Předběžné
posouzení
BV
konkrétní
problém
další vyšetření
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
3/41
F. Pluháček
Možné problémy
FORIE
TROPIE
KOMITANTNÍ
INKOMITANTNÍ
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
4/41
F. Pluháček
FORIE
• heteroforie, skryté šilhání
• skrytá okohybná odchylka
• projeví se až při zrušení fúze, např. při zakrytí oka
TROPIE
• heterotropie, (manifestní, zjevný) strabismus, šilhání
• zjevná okohybná odchylka
• je narušeno binokulární vidění
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
5/41
F. Pluháček
KOMITANTNÍ ODCHYLKA
• stejná ve všech pohledových směrech
při dané fixační vzdálenosti
INKOMITANTNÍ ODCHYLKA
• mění se se směrem pohledu
(odchylka může být jen v některých směrech)
• paralýza / paréza (částečná paralýza)
• příčina: choroba, úraz, abnormální vývoj
• !!! věnovat zvýšenou pozornost !!!
(příčinou může být o nádor, krvácení, …)
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
6/41
F. Pluháček
Vznik či jakákoliv změna
inkomintantní odchylky
lékař
Důkladně rozlišit komitantní
a inkomitantní odchylku
(nutné vyšetření motility)
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
7/41
F. Pluháček
Předběžné posouzení BV
• POZOROVÁNÍ
• SYMPTOMY
• ANAMNÉZA
• rodinná x osobní
• oční x celková
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
8/41
F. Pluháček
Základní vyšetření BV
• ZAKRÝVACÍ TESTY
forie x tropie
• MOTILITA
komitantní x inkomitantní
• VYŠETŘENÍ KONVERGENCE
blízký bod konvergence
• KVALITA BV
stereopse, suprese, diplopie, …
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
9/41
F. Pluháček
ZAKRÝVACÍ TESTY
TROPIE
FORIE
• esotropie (SOT)
• esoforie (SO)
• exotropie (XOT)
• exoforie (XO)
• hyper/hypotropie
• hyper/hypoforie
(vpravo/vlevo)
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
(vpravo/vlevo)
10/41
F. Pluháček
ZAKRÝVACÍ TESTY
• fixace - optotyp
• dálka / blízko
• s korekcí / bez korekce
INTERMITENTNÍ
tropie ANO/NE, směr
• zakrýváme/odkrýváme první,
sledujeme druhé (nezakryté)
oko při zakrytí prvního (2-3 s)
• pohyb tropie
tropie NE
ALTERNUJÍCÍ
forie ANO/NE, směr
• střídavě zakrýváme P a L oko
(fixace 2-3 s, rychlý přesun okluzoru),
sledujeme pohyby odkrývaného oka
• pohyb při odkrytí oka forie
• dovnitř/ven = exo/eso
• nahoru/dolu = hypo/hyper
• sledujeme rychlost refixace
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
11/41
F. Pluháček
ZAKRÝVACÍ TESTY
• intermitentní test
• alternující test
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
12/41
F. Pluháček
MOTILITA
KOMITANTNÍ
INKOMITANTNÍ
odchylka
odchylka
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
13/41
F. Pluháček
MOTILITA
• bez brýlí, fixace - tužková svítilna
• na 40 cm v rozsahu binokulárního zorného pole (cca 40°– 50°)
6 směrů pohledu
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
14/41
F. Pluháček
MOTILITA
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
15/41
F. Pluháček
MOTILITA
Možnosti vyšetření
• sledujeme oči pacienta (rohovkové reflexy)
• symetrie pohybů (odchylky)
• plynulost a přesnost
• diplopie (subjektivně)
• ptáme se pacienta na diplopii ve všech vyšetřovaných směrech
• zakrývací test
• zakrývací test provedeme ve všech vyšetřovaných směrech
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
16/41
F. Pluháček
Délka výskytu paralýzy
symptom
stará
nově vzniklá
zřídka
skoro vždy
obecně neznámý
pravděpodobně náhlý
obvykle
zřídka
trauma
běžně ne
obvykle
symptomy
běžně ne
obvykle a velké
komitance
rozsáhlá komitantní
odchylka může překrýt
původní inkomitantní
vždy inkomitantní
jestliže ano, pak je pevně
ustálená a lze těžko změnit
může být výrazná ale
lehce změnitelná, zakrytí
paretického oka eliminuje
problém
v pořádku
špatně (mimo)
nemá souvislost
aktuální zdravotní stav
může mít významný vliv
diplopie
vznik
amblyopie
abnormální pozice
hlavy
past-pointing
(dotyk špičkou prstu na
předmět [tužku, světlo])
zdraví
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
17/41
F. Pluháček
VYŠETŘENÍ KONVERGENCE
Blízký bod konvergence (NPC)
rozdvojení
spojení
• subjektivně
• zápis: 5/8
• objektivně
• > 10 cm nedostatečná konvergence
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
18/41
F. Pluháček
Vyšetření a analýza forií
anamnéza
symptomy
pozorování
zakrýv. test
motilita
konvergence
kvalita BV
tropie x forie
kompenz. x dekompenz.
vhodné řešení
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
19/41
F. Pluháček
Vyšetření a analýza forií
•Vzdálenost
• dálka x blízko
•Směr a velikost
• exo-, eso-, hyper-, hypoforie
•Kompenzace
• kompenzovaná x dekompenzovaná
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
20/41
F. Pluháček
Směr a velikost odchylky
je nutné oddělit vjemy obou očí
OBJEKTIVNĚ
•ALTERNUJÍCÍ ZAKRÝVACÍ TEST
SUBJEKTIVNĚ
•MADDOXŮV CYLINDR
•GRAEFEHO PRIZMA
•ANAGLYFICKÉ / POLARIZOVANÉ TESTY
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
21/41
F. Pluháček
MADDOXŮV CYLINDR
M
M
L
L
P
vyšetřování horizontálních odchylek
P
vyšetřování vertikálních odchylek
• vyšetření do dálky
• vyšetření do blízka
• vertikální odchylky
• vertikální odchylky
• horizontální odchylky
• špatná kontrola akomodace nevhodné pro horizontální odchylky
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
22/41
F. Pluháček
Maddoxův cylindr před pravým okem
horizontální odchylky
vjem
forie
vertikální odchylky
prizma
vjem
forie
prizma
P
L
---
---
---
eso
► ◄
hyper vpravo
(hypo vlevo)
▲ ▼
exo
◄ ►
hypo vpravo
(hyper vlevo)
▼ ▲
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
---
P
L
---
---
23/41
F. Pluháček
GRAEFEHO PRIZMA
• oddělení vjemů očí rozdvojení obrazu za pomoci užitím hranolu
• heteroforie se projeví vzájemným posunem obou obrazů
• dobrá kontrola akomodace
vyšetření exo/eso
6 až 8 pD
bází nahoru
(event. dolů)
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
vyšetření hyper/hypo
12 až 15 pD
bází k nosu
24/41
F. Pluháček
• heteroforii kompenzujeme horizontálními prizmaty
• lze využít běžný optotyp
K
E
N
L
V
K
E
N
L
V
rozdvojení
P
HTF
L
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
K
E
N
L
V
25/41
F. Pluháček
• odchylku odečteme na stupnici
rozdvojení
8 6 4 2 01 3 5 7
P
8 6 4 2 01 3 5 7
L
8 6 4 2 01 3 5 7
HTF
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
26/41
F. Pluháček
ortoforie
8 6 4 2 01 3 5 7
L
8 6 4 2 01 3 5 7
esoforie
P
P
exoforie
8 6 4 2 01 3 5 7
8 6 4 2 01 3 5 7
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
L
8 6 4 2 01 3 5 7
L
P
8 6 4 2 01 3 5 7
27/41
F. Pluháček
ANAGLYFICKÉ TESTY
• rozdělení vjemů obou očí pomocí barevných filtrů
• odchylku vyrovnáváme prizmaty
Schoberův test
ortoforie
exoforie
L
P
hyperforie v pravo
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
esoforie
hypoforie v pravo
28/41
F. Pluháček
POLARIZOVANÉ TESTY
• rozdělení vjemů obou očí pomocí polarizace
• odchylku vyrovnáváme prizmaty
Křížový test
ortoforie
exoforie
L
P
hyperforie v pravo
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
esoforie
hypoforie v pravo
29/41
F. Pluháček
KOMPENZACE
Kompenzovaná HTF
Dekompenzovaná HTF
• vergenční systém je schopen
• vergenční systém není schopen
sám HTF úplně překonat
• bez symptomů, bez suprese
není třeba řešit
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
sám HTF úplně překonat
• symptomy nebo suprese
je nutné řešit
30/41
F. Pluháček
Možnosti zhodnocení
kompenzace
FIXAČNÍ DISPARITA
+
ASOCIAČNÍ FORIE
FÚZNÍ REZERVY
+
KRITÉRIA
STEREOPSE
FOVEÁLNÍ
SUPRESE
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
31/41
F. Pluháček
Fixační disparita
• drobná fixační odchylka vyšetřovaná při binokulární fúzi
• polarizované testy s fúzním podnětem
P
P
L
P
L
L
Mallettův test
test na projektoru
testy MKH
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
32/41
F. Pluháček
Asociační forie
minimální prizma ~ asociační forie
Horizontální odchylky
abnormální hodnoty: ≥ 1 pD (pod 40 let)
(Mallettův test)
≥ 2 pD (nad 40 let)
Vertikální odchylky jsou vždy abnormální
DEKOMPENZOVANÁ FORIE
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
33/41
F. Pluháček
Fúzní rezervy
• optotyp
• prizmatické lišty / foropter
Horizontálně
rozdvojení
rozmazání
dálka x blízko
• BI (báze nazálně)
• BO (báze temporálně)
spojení
Vertikálně
• BU (báze nahoru)
• BD (báze dolů)
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
34/41
F. Pluháček
Kritéria
Sheardovo kriterium
Percivalovo kriterium
FR ≥ 2HTF
menší FR > ½ větší FR
FR ~ bod rozmazání
FR ~ bod rozmazání
exo: BO
eso: BI
• nejlépe vyhovuje pro exoforii
• nejlépe vyhovuje pro esoforii do blízka
• stanovení korekčního prizmatu
• stanovení korekčního prizmatu
∆ = ⅔│HTF│ - ⅓ │FR│
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
∆ = ⅓ (větší FR) - ⅔ (menší FR)
35/41
F. Pluháček
Stereopse
zhodnotí existenci a kvalitu BV
• dobrá (< 60’’, optimálně < 40’’)
• fixační odchylky maximálně v rámci Panumova prostoru
• redukovaná (> 60’’)
• nelze předpokládat přesnou bifoveální fixaci
• možné příčiny: dekompenzovaná forie, malý supresní skotom,
mírné rozmazání vidění (správná korekce?), aniseikonie
• není
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
36/41
F. Pluháček
Foveální suprese
• sleduje útlum v oblasti fovey
• výhodné zejména při abnormálních hodnotách jiných
testů ale bez výskytu symptomů
• polarizovaný test
pro vyšetření
zrakové ostrosti
Mallettova jednotka
do blízka
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
37/41
F. Pluháček
Foveální suprese
L
Příklad suprese
(L je horší)
velikost písma v ‘
P
binokulárně
(L … 10’)
jen L
(L … 7’)
• srovnáváme vízus horšího oka za binokulárních a monokulárních podmínek
(měřeno vždy s polar. filtry)
• rozdíl indikuje foveální supresi
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
38/41
F. Pluháček
Řešení dekompenzované forie
• korekce refrakční vady, popř. vertikálních forií
• ESO
• jen do blízka:
úprava sféry do „+“
• jen do dálky:
prizma (báze temporálně, BO)
• do dálky i blízka: prizma (BO), popř. „+“ adice (blízko)
• EXO
• trénink
• prizma (báze nazálně, BI)
• úprava sféry od „-“ (opatrně, dočasně, u dětí, doplněk při tréninku)
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
39/41
F. Pluháček
SHRNUTÍ
BV v primární optometrické péči
anamnéza
symptomy
pozorování
inkomitantní x komitantní
nová x stará
LÉKAŘ
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
zakrýv. test
motilita
konvergence
kvalita BV
tropie x forie
kompenz. x dekompenz.
OK
vhodné řešení
40/41
F. Pluháček
http://www.optometry.cz
http://muj.optol.cz/optometrie
informace studijní materiály
Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010
41/41
Download

Forie - Optometrie