Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: [email protected]
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby1
Běžný formulář oznámení v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení 1370/2007 bude zveřejněn během jednoho roku od zadání zakázky. Zveřejnění tohoto
oznámení v Úř. věst. EU je provedeno dobrovolně.
Oddíl I: Příslušný orgán
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
K rukám:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Internetové adresy
Obecná adresa veřejného zadavatele: (URL)
Elektronický přístup k informacím: (URL)
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: (URL)
Další informace lze získat
◯ na výše uvedená kontaktní místa
◯ Jiný (vyplňte prosím přílohu A.I)
I.2) Typ příslušného orgánu
◯ Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich
organizačních složek
◯ Celostátní či federální úřad/agentura
◯ Veřejnoprávní instituce
◯ Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
◯Jiný: (prosím upřesněte)
◯ Regionální či místní orgán
◯ Regionální či místní úřad/agentura
I.3) Hlavní předmět činnosti
⃞ Železniční služby
⃞ Služby příměstské železnice / nadzemní dráhy, metra, tramvaje, trolejbusu nebo autobusu
⃞ Námořní nebo vnitrozemské vodní cesty
⃞Jiný: (prosím upřesněte)
I.4) Uzavření smlouvy jménem dalších příslušných orgánů
1
Dobrovolné údaje v případě, že se oznámení netýká přímého zadávání veřejných zakázek na služby přepravy po železnici.
CS Standardní formulář T02 – 1370/07 – Čl. 7 odst. 3 – Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby
1
PDF T02 CS 2014-04-23 13:41
Příslušný orgán nakupuje jménem dalších příslušných orgánů ◯ ano ◯ ne
(pokud ano, další informace o těchto příslušných úřadech mohou být uvedeny v příloze A.II)
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce:
II.1.2) Typ smlouvy, oblast(-i) pokryté službou veřejné dopravy
Kategorie služeb č.: T– [ ] [ ] (Kategorie služeb viz příloha B)
Kategorie služeb č.: T– [ ] [ ]
Kategorie služeb č.: T– [ ] [ ]
Oblasti pokryté službami veřejné dopravy:
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
(v případě potřeby přidejte kód NUTS)
II.1.3) Stručný popis zakázky:
II.1.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
Další předměty
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
II.2) Množství a/nebo hodnota služeb
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
km veřejné služby přepravy cestujících2: [
]
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: (pouze číselné údaje) [
nebo
rozsah: mezi [
]a[
] Měna: [ ] [ ] [ ]
] Měna: [ ] [ ] [ ]
II.3) Začátek a doba trvání smlouvy nebo časové omezení pro dokončení
Zahájení
[ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících: [ ][ ] nebo dnech: [ ][ ][ ][ ] (ode dne zadání zakázky)
II.4) Základní majetek
◯ ano ◯ ne
Prodloužená doba trvání kvůli základnímu majetku nezbytnému k poskytování služeb
Seznam majetku použitého k poskytování
veřejných služeb:
Význam základního majetku poskytnutého ve
vztahu k celkovému majetku potřebnému k
poskytování veřejných služeb (odhadovaný
procentuální podíl poskytnutého majetku z
celkového majetku používaného k poskytnutí
služeb podle smlouvy):
Hlavní využití majetku (odhadovaný
poskytnutý procentuální podíl majetku v
porovnání s majetkem použitým k činnostem
jiným než jsou veřejné služby):
Odpovídá km vozidla (silnice), km vlaku (železnice) a km plavidla (námořní, vnitrozemské vodní cesty)
Dobrovolný údaj
2
*
CS Standardní formulář T02 – 1370/07 – Čl. 7 odst. 3 – Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby
2
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1) Parametry nákladů pro splátky kompenzace:
III.1.2) Informace o výlučných právech
Výlučná práva jsou udělena ◯ ano ◯ ne
(pokud ano) Specifikace udělených výlučných práv:
III.1.3) Rozdělení výnosů z prodeje jízdenek
Procentuální podíl přidělený provozovateli: [ ][ ],[ ] (%)
(zbytek se považuje za přidělený příslušnému orgánu)
III.1.4) Sociální normy (převod personálu podle směrnice 2001/23/ES)
Seznam požadovaných norem (včetně příslušného personálu, podrobností o jejich smluvních právech a podmínkách, za nichž jsou zaměstnanci
považováni za zaměstnance s vazbou na služby):
III.1.5) Závazky veřejné služby
Specifikace:
III.1.6) Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám ◯ ano ◯ ne
(pokud ano) uveďte popis těchto zvláštních podmínek:
CS Standardní formulář T02 – 1370/07 – Čl. 7 odst. 3 – Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby
3
III.2) Cíle kvality pro zakázky na služby
⃞Popis:
⃞ Informace a jízdenky:
⃞ Přesnost a spolehlivost:
⃞ Zrušení služeb:
⃞ Odměny a sankce:
⃞ Čistota železničního parku a nádražních zařízení:
⃞ Průzkum spokojenosti zákazníka:
⃞ Řešení stížností:
⃞ Pomoc osobám se sníženou pohyblivostí:
⃞Jiný:
CS Standardní formulář T02 – 1370/07 – Čl. 7 odst. 3 – Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby
4
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
◯Otevřené
Přímé zadávání
◯
◯
◯
◯
◯
vnitřnímu provozovateli (čl. 5 odst. 2 nařízení 1370/2007)
zakázek malého rozsahu (čl. 5 odst. 4 nařízení 1370/2007)
menších zakázek podniku malé a střední velikosti (článek 5.4 z 1370/2007, 2. odstavec)
podle mimořádného opatření (čl. 5 odst. 5 nařízení 1370/2007)
o přepravě po železnici (čl. 5 odst. 6 nařízení 1370/2007)
IV.2) Administrativní informace* (pouze v případě otevřeného řízení)
IV.2.1) Spisové číslo:
Dobrovolný údaj
*
CS Standardní formulář T02 – 1370/07 – Čl. 7 odst. 3 – Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby
5
Oddíl V: Zadání zakázky
V.1) Datum zadání zakázky: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
V.2) Název a adresa vybraného provozovatele
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
Údaje o vlastnictví vybraného provozovatele:
V.3) Název a adresa osoby nebo osob vykonávajících právní kontrolu nad vybraným provozovatelem
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
E-mail:
Stát:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
(Pro oddíl V.3 v příloze A.III uveďte prosím další adresy)
V.4) Údaje o hodnotě zakázky* (pouze číselné údaje)
Bez DPH
Včetně DPH
Sazba DPH (%)
◯
◯
při [ ][ ] , [ ]
◯
◯
při [ ][ ] , [ ]
◯
◯
při [ ][ ] , [ ]
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
Hodnota: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
Měna: [ ][ ][ ]
Celková konečná hodnota zakázky
Hodnota: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
Měna: [ ][ ][ ]
nebo
nejnižší uvažovaná nabídka [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
a
nejvyšší uvažovaná nabídka [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
Měna: [ ][ ][ ]
Pokud jde o roční či měsíční hodnotu:
počet roků: [ ][ ] nebo počet měsíců: [ ][ ]
V.5) Informace o subdodávkách*
Tato zakázka byla zadána formou subdodávek ◯ ano ◯ ne
(pokud ano, pouze číselné údaje)
Podíl hodnoty zakázky, který je subdodáván třetím osobám:
Hodnota bez DPH: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ] Není známo ⃞
Měna: [ ][ ][ ]
Poměrná část: minimální procentní podíl [ ][ ] , [ ] (%), maximální procentní podíl [ ][ ] , [ ] (%)
Krátký popis hodnoty/podílu zakázky, který je subdodáván:
Dobrovolný údaj
*
CS Standardní formulář T02 – 1370/07 – Čl. 7 odst. 3 – Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby
6
Oddíl VI: Doplňující informace*
VI.1) Další informace:
VI.2) Odvolací řízení
VI.2.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.2.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
VI.2.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.3) Datum odeslání tohoto oznámení: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Dobrovolný údaj
*
CS Standardní formulář T02 – 1370/07 – Čl. 7 odst. 3 – Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby
7
Příloha A
Další adresy a kontaktní místa
I) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat další informace
Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
K rukám:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: (URL)
II) Adresa dalšího příslušného orgánu, jménem kterého příslušný orgán nakupuje
Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
III) Název a adresa osoby nebo osob vykonávajících právní kontrolu nad vybraným provozovatelem
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
(Tuto přílohu použijte kolikrát to bude nutné)
CS Standardní formulář T02 – 1370/07 – Čl. 7 odst. 3 – Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby
8
Příloha B
Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Kategorie č. 3
3
Předmět
T–01
Služby železniční dopravy
T–02
Dopravní služby na námořních a vnitrozemských vodních cestách
T–03
Dopravní služby metra
T–04
Tramvajové dopravní služby
T–05
Služby autobusové dopravy (městské/regionální)
T–06
Služby autobusové dopravy (dálkové)
T–07
Trolejbusové dopravní služby
T–08
Dopravní služby nadzemní dráhy
T–99
Další dopravní služby
Kategorie služeb ve smyslu nařízení 1370/2007
CS Standardní formulář T02 – 1370/07 – Čl. 7 odst. 3 – Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby
9
Download

Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na - Simap