Flexibilní a pružná výroba
Flexnet
Společnost T-Systems přináší na trh softwarové řešení FlexNet
vyvinuté pro efektivní podporu řízení výrobního procesu.
FlexNet Přetváří výrobní
procesy k dosažení a udržení
flexibilní výroby
Dnešní globální svět je pro výrobce sice velice zajímavé, ale také extrémně náročné prostředí. Existují
obrovské příležitosti, ale zejména jen pro ty organizace, které se dokážou rychle přizpůsobit novým
tržním příležitostem a dodat na trh produkt ve správný čas a za správnou cenu. Transformace výroby
směrem k efektivnosti i k flexibilitě vyžaduje od vlastníků a manažerů především schopnost myslet
globálně a přitom jednat lokálně. Základní cíle společnosti zahrnují efektivitu a důraz na nízké náklady, za předpokladu neustálého zlepšování kvality a tím i zachování konkurenceschopnosti.
Výrobní proces je dnes místem realizace firemní strategie a schopnost
pružného řízení výroby je “okamžikem pravdy” pro jakýkoli výrobní podnik. K dosažení úspěchu na trhu při konfrontaci s konfliktními tlaky
a okolnostmi trhu už tradiční přístup k výrobním operacím a technologii
nestačí.
Jednou z cest, jak čelit novým výzvám, je implementace systémů MES
(Manufacturing Execution Systems) /MOM (Manufacturing Operations
Management) jako moderního softwarového řešení pro řízení výrobních
procesů, který umožňuje dosáhnout naprosté kontroly nad výrobním procesem a především nad výrobními operacemi.
Společnost T-Systems přináší na trh softwarové řešení FlexNet, které významným způsobem podporuje právě efektivnost řízení výrobního procesu v řadě oblastí.
Kde lze systém FlexNet uplatnit:
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
v řízení výrobních operací a výrobní technologie
ve sledování zdrojů a kapacit potřebných pro výrobní proces
v logistických procesech výroby a zásobování výrobním materiálem
v účinném využívání a údržbě výrobních strojů a zařízení
ve sledování a kalkulacích mzdových údajů v relaci s výkonností
pracovníků
ƒƒ v soustavném zvyšování kvality výroby
FlexNet umožňuje globálním výrobcům stálé a trvalé zlepšování a dosažení plánovaných výkonů. Systém FlexNet jako podniková softwarová
platforma výrobního systému umožňuje dosáhnout vynikající kvalitu
výroby, dovoluje se rychle přizpůsobovat tržním změnám a nabízí současně možnost co nejlépe využívat všech výrobních zdrojů, čímž pomáhá
přeměnit lokální výrobní provoz v organickou součást globální společnosti na samé špici výrobního odvětví.
Business Systems (ERP, PLM, APS, SCM)
Global Manufacturing Applications
Global Process Manager Manufacturing Process Intelligence Global Production Manager
Production Warehouse Quality Maintenance Time & Labor
Just-In-Time Sequence Quality Planning Dispatching Board
Containment Manager Advanced SPC
adaptive BMP Platform
Process Builder
Machine Integrator Archiving Business Integrator Reporting Analytics Platform
plant control (DCS, SCADA, OPC, CNC, DNC, Historian)
FlexNet
FlexNet
Manufacturing applications
Flexnet: přístup k výrobě
„Nejlepší výrobci vykazují ve srovnání se svými konkurenty o 42 % lepší provozní zisky tím, že
implementovali častěji výrobní systémy typu MES /MOM. Jejich využití ve výrobních provozech bylo
o 70 % vyšší a měli o polovinu nižší náklady na IT.” (Výzkum výroby - Aberdeen Group)
Dosažení dokonalosti v řízení výroby nepřináší samotná skoková změna.
K podpoře nových procesů a trvalé změně je nutné si osvojit novou
cestu v zacházení s příslušnými IT systémy. FlexNet je novou generací
platformy výrobních systémů nazývaných MOM (Manufacturing Operations Management), jež může pomoci změnit přístup k výrobě. FlexNet
je určen k rozšíření funkčnosti a zvýšení úrovně plánování podnikových
procesů na úrovni ERP (Enterprise Resource Planning), řízení životního
cyklu produktů PLM (Product Lifecycle Management) až po nejnižší
úroveň automatizace ve výrobě. FlexNet zajišťuje, aby veškeré závody
a výrobní jednotky fungovaly efektivně jako součást vzájemně spolupracující globální výrobní a dodavatelské sítě.
Řízení a přehled napříč výrobní
firmou
S výrobou se tradičně zacházelo jako s “černou schránkou”, kdy si každý
závod optimalizoval svůj vlastní provoz a prováděl určitou malou či žádnou koordinaci se zbytkem výrobní organizace. Se systémem FlexNet lze
získat okamžitý přehled o výrobě v celé společnosti. FlexNet poskytuje
bezprostřední informace o všech součástech výroby: výrobním plánu,
běžících procesech, výrobním zařízení, vybavení nástroji, o materiálech,
specifikacích a dodavatelích i o pracovnicích ve výrobě a obslužných
procesech. Přehledné grafické zobrazení, účinné výstrahy, ukazatele
klíčové výkonnosti a cílené analýzy umožňují skutečně detailně porozumět výrobě a přispět tak k zajištění stoprocentního plnění objednávek
zákazníků.
Systém FlexNet umožňuje sledovat a kontrolovat veškeré výrobní operace a technologii napříč globálními výrobními a dodavatelskými procesy.
Výkonné aplikace řídí globálně výrobu, kvalitu, výrobní a skladovou
logistiku, údržbu a pracovní výkony. Přispívají tak nejen k nepřetržitému
zlepšování řízení výroby, ale i k novým iniciativám a pozitivním změnám.
Synchronizace provozu
S přehledem a kontrolou poskytovanou systémem FlexNet lze řídit a optimalizovat všechny složky výroby. Přesně načasované dodávky
Just-in-Time lze ještě více zrychlit pomocí plné materiálové synchronizace, přičemž fungování celé firmy je koordinováno z nejvyšší úrovně řízení
až po jednotlivé výrobní závody a dílny. Dodavatelé jsou synchronizováni
podle aktuální potřeby dodávek a informací o jejich kvalitě. Se systémem
FlexNet lze přeměnit všechny výrobní jednotky v jednu pevně integrovanou výrobně dodavatelskou síť.
Podpora podnikání
FlexNet pomáhá dosáhnout výborných výrobních výsledků mimo jiné
i rychlejšími a citlivějšími reakcemi na změny trhu, maximálním využíváním veškerých aktiv i urychlením uvádění výrobků na trh při současném
zajištění nejvyšší možné kvality výroby, spokojenosti zákazníků a provozní
efektivnosti. Jako strategická platforma pro výrobní provoz FlexNet umožňuje zlepšovat produktivitu výroby při zachování nejnižších výrobních
a logistických nákladů.
Výzvy
schopnosti flexnet
výsledky
Zvýšit využití a účinnost výrobních linek,
strojů a zařízení
Dodržování přímého, sekvenčního výrobního
procesu, odstranění plýtvání časem a materiálem.
Snížení zásob, trvalé zlepšování.
Výrobce spotřebního zboží zvýšil produktivitu
o 22%.
Výrobce zdravotnické techniky snížil zásoby o 30%.
Zlepšit kvalitu a zabezpečit dodržování
předpisů
Zakořenění řízení kvality do všech procesů výroby.
Zajištění globální transparentnosti a odstranění
ztrát, zmetků a výrobních zpoždění.
Dodavatel pro automobilový průmysl snížil vady
na nulu ve 26 závodech.
Výrobce v letectví snížil náklady na udržení jakosti
o 25%.
Zvýšení schopnosti reagovat
na požadavky zákazníků a zároveň
zajistit snížení zásob
Synchronizace materiálových toků, výroby
a dodavatelů s požadavky zákazníků, snížení
zásob a dodacích lhůt.
Výrobce spotřebního zboží snížil dodací lhůty ze
šesti na tři dny u 99% sortimentu.
Urychlení zavádění inovací a uvedení
nového produktu na trh
Integrace řízení výrobního procesu s návrhem
na snížení času na uvedení nového produktu či
inovace na trh.
Společnost vyrábějící zdravotnická zařízení
propojila FlexNet s aplikacemi pro inovace a zvýšila
zdroje tržeb.
Snížení nákladů na výrobní IT
Využívá SOA a BPM jako adaptivní výrobní
platformu pro zjednodušení a racionalizací
výrobních IT systémů.
Společnost na výrobu obalové techniky získala
ve své třídě nejlepší výrobní efektivitu 50% díky
snížení IT rozpočtu.
Modulární platforma flexnet
“FlexNet pokrývá procesy jako výrobu, řízení skladového hospodářství a kvality způsobem, jenž
umožňuje výbornou funkčnost a stabilitu výrobního procesu v dílně s plnou integrací do systému řízení
založeného na bázi ERP.“ (Gartner Group)
FlexNet Výroba/FlexNet Production
FlexNet Sklad/FlexNet Warehouse
Výrobní provoz lze vylepšit a zdokonalit pomocí aplikace FlexNet
Production. Systém umožňuje zlepšit kvalitu řízení zdrojů a sladit výrobu
s plánováním. Lze využít metody Drive Lean, Six Sigma i další nástroje
a iniciativy vedoucí ke zlepšení výkonu vlastní výroby. Systém FlexNet
nabízí přehled o produkci v reálném čase a kontroluje výrobní operace
s využíváním „best practices“ pomocí:
Skladové řešení FlexNet překračuje tradiční systémy pro řízení skladů
(WMS Warehouse management and logistics) tím, že poskytuje jednotné
řešení pro synchronizaci řízení zásob s výrobou, což výrazně zlepšuje
přesnost zásob a zvyšuje výrobní efektivitu. Systém pracuje tak, aby nabídl v reálném čase transparentní informace pro řízení zásob, sledování
materiálových toků a usnadnil řízení všech ostatních skladových procesů.
Umožňuje synchronizovat řízení zásob s výrobními příkazy ke splnění
poptávky zákazníků a tak dosahovat zvýšení přesnosti při výrobě, snížení
zásob a snížení nákladů na pracovní sílu.
ƒƒ koordinace a slaďování lidí, procesů, výrobních zařízení, nástrojového
vybavení a materiálů
ƒƒ direktivních bezpapírových pracovních pokynů a postupů, zabraňováním neúmyslných chyb, opomenutí či pochybení (Poka Yoke)
a v souladu s kontrolou kvality s použitím statistických metod (SPC
Special Process Control)
ƒƒ sledování rozpracovanosti, podrobnou genealogií výrobku a detailním
vykazování výkonů
ƒƒ materiálové synchronizace mezi výrobou, skladem a dodavateli
ƒƒ zamezování procesů porušujících principy systému jakosti s cílem
stálého zvyšování kvality.
FlexNet Production překonává tradiční výrobní informační systémy označované jako MES (Manufacturing Execution Systém) a umožňuje řídit
všechny prvky výroby za pomoci globálních „best practices“ jednotlivých
výrobních závodů i napříč celou společností včetně sítě dodavatelů.
Využíváním systému FlexNet v reálném čase v oblasti výrobní logistiky
vede k celkovému přehledu o procesu výroby (end-to-end visibility), omezuje papírování, zlepšuje produktivitu, zvyšuje přesnost a snižuje zásoby
i logistické náklady:
ƒƒ snižováním počtu manipulací se zbožím (cross docking), přijímáním,
doplňováním a dopravními operacemi
ƒƒ intuitivním, uživatelsky „přívětivým“ rozhraním, které je určené pro
skladový personál
ƒƒ prosazováním postupného zlepšování postupů ve skladového hospodářství za účelem celkového zlepšování provozní výkonnosti.
Přehled nad
řetězcem
dodavatelů
Výroba
Údržba
Skladování
Řízení výrobního závodu
kvalita
Čas a lidské
zdroje
FlexNet
FlexNet
Plánování podnikových zdrojů (ERP)
Řízení životního cyklu produktů (PLM)
FlexNet Kvalita/FlexNet Quality
Pomocí modulu FlexNet Quality lze detailně sledovat proces řízení kvality,
vyhodnocovat veškeré nestandardní události a v návaznosti provádět
operativně preventivní a nápravná opatření k zajištění kvality výroby. Lze
tak dopředu výrazně zamezit vzniku neshod. Systém podporuje provádění nápravných a preventivních akcí dle metody CAPA (Corrective and
Preventive Actions) i další procesy vedoucí ke zvyšování kvality. Kvalitu
ve výrobě podporuje systém jednak zabudovanými kontrolami kvality,
pokročilou metodou sledování a zadržování neshod a dodržováním praktických postupů – „best practices“ uplatňovaných vedením společnosti
jednotně ve všech výrobních jednotkách. FlexNet Quality podporuje:
ƒƒ kontrolu kvality s použitím statistických metod In-line SPC (Statistic
Process Control), automatické potvrzování kvality (automated quality
validation) a upozorňuje na stavy vymykající se předepsané toleranci
dle systému jakosti
ƒƒ plánování a provádění průběžných kontrol kvality, plánování a sledování odběru vzorků pro sledování jakosti a současně i podporuje
možnost operativních rozhodnutí na úrovní výrobního procesu ƒƒ v souladu s bezpečnostní politikou elektronický podpis i nahlížení
do auditového revizního záznamu
ƒƒ metody jako Six Sigma, ISO a další programy průběžného zlepšování
kvality.
FlexNet Údržba/FlexNet Maintenance
Pomocí modulu FlexNet Maintenance lze maximalizovat životnost výrobního zařízení a prodloužit jeho dobu provozuschopnosti a to na zákaladě
využívání kontrolního systému, který umožňuje mimo jiné i bezpapírový
systém provádění oprav a preventivní údržby výrobního zařízení. Systém
pomáhá udržovat bezporuchový konzistentní provoz strojů a zařízení
pomocí kvalitnějšího řízení střední doby oprav MTTR ( Mean Time To
Repair) a dosáhnout lepších středních dob mezi poruchami MTBF (Mean
Time Between Failures) s využitím:
ƒƒ elektronického dispečinku, pracovních instrukcí, kalibračních specifikací a historického sledování nákladů i časů na opravy, pracovní síly,
nákup nástrojů a náhradních dílů
ƒƒ předem nastaveného začlenění plánu údržby do ERP k zajištění
plného řízení firemních aktiv a zdrojů
ƒƒ rozšířením kontroly s podporou metody MRO (Maintenance Repair
and Operation) a časových historických dat o údržbě strojů a zařízení.
FlexNet Lidské zdroje/FlexNet Time
& Labor
Snižujte provozní i jednicové náklady automatickým sledováním a řízením času lidských aktivit. FlexNet Time & Labor je vhodné implementovat,
pokud:
ƒƒ je třeba sledovat náklady na pracovní sílu, kalkulovat efektivnost
práce s cílem maximalizovat produktivitu ve výrobě a v obslužných
procesech
ƒƒ je požadováno sledovat přehled pracovníků na výrobních pozicích
v reálném čase a pracovat s výkazy prezence zaměstnanců a jejich
dostupností
ƒƒ je nutno plnit mandatorní požadavky kladené na výkaznictví v oblasti
práce a mezd
ƒƒ je potřeba zachycovat informace o provedené práci a pracovnicích
provádějících jednotlivé výrobní operace jako součást požadavků
na možnost transparentního sledováni genealogie výrobku plynoucí
z požadavků systému jakosti.
Globálně dokonalá výroba
Stát se globální výrobní jedničkou znamená stále podporovat a hledat
dokonalost v řízení dílenského provozu napříč celou organizací i dodavatelskou sítí. Dokonalost vyžaduje, aby jednotlivé závody, sklady a dodavatelé fungovali efektivně jako organická součást jednoho celku.
funkční globální obchodní procesy
FlexNet jako aplikace řízení životního cyklu obchodního procesu (Business Process Lifecycle Management) míří k zajištění globální konzistentnosti, řídí a kontroluje výrobní provoz. FlexNet lze použít k vytváření tzv.
Centra dokonalosti (Center of Excellence – COE) a spravovat s ním jednotně veškeré výrobní procesy v globálním měřítku. FlexNet pomáhá
lépe a citlivěji reagovat na změnu tržních podmínek, na požadavky kvality
i na požadavky a potřeby dodavatelů a to při současném urychlování
technologických změn a uvádění nových produktů na trh v zájmu udržení
dobrého jména a bezúhonnosti značky.
Opatření ke zvýšení globální
výkonnosti
FlexNet umožňuje centrálně stanovovat, měřit a řídit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) k soustavnému a detailnímu sledování výkonnosti provozu
a stanovení a dodržování jednotných „best practices“ v reálném čase.
FlexNet umožňuje aktivně řešit proces, který se odchýlil od specifikace
a provést okamžitou nápravu. Shromažďujte a analyzujte data v reálném
čase „minute-to-minute“ z výrobního provozu a stavu dodavatelské sítě
což vede ke kvalitnějším rozhodovacím procesům, detailnímu pochopení
stavu a tím k vyšší výkonnosti systému. Centrální řízení, nasazování jednotných postupů a standardizace technických a technologických norem
podporujte trvalé globální zlepšování.
Přehled při řízení globálních
dodavatelů
Pomocí FlexNetu lze zlepšovat kvalitu, reagovat citlivě na změny trhu i sledovat spokojenost zákazníků. V detailním přehledu stavu dodávek
od veškerých dodavatelů společnosti pomáhá globálně sladit dodavatelskou síť s aktuální poptávkou a vede ke snížení skladových zásob a nedokončené výroby (WIP). FlexNet je flexibilní při řešení výpadků v subdodávkách a dopředu zachycuje potenciální problémy ve výrobě, na které
dokáže efektivně reagovat a tím zajistit i v řešení nečekaných či kritických
situacích stanovenou efektivnost i dodržet nízké výrobní a logistické náklady.
Pružnost pro globální operace
Síla vlastního BPM (Business Process Management) spočívající v jednotné architektuře, která umožňuje, aby FlexNet podporoval rozmanité globální výrobce. FlexNet splňuje specifické požadavky závodů a vyplňuje
mezery ve funkčnosti podnikových obchodních systémů. FlexNet poskytuje platformu pro globální standardizaci a současně umožňuje místní využití. Tento jednotný a flexibilní přístup přináší výrazné obchodní výhody:
ƒƒ zjednodušování IT systémů a racionalizaci organizací
ƒƒ poskytování efektivní governance (vedení a kontroly) napříč výrobními
operacemi
ƒƒ zajišťování shody a dodržování norem
FlexNet umožňuje reagovat na specifické výzvy již dnes a současně
vytvářet platformu pro trvalou budoucí výrobní dokonalost.
Snadná integrace
FlexNet je víc než pouhý software. Každá aplikace FlexNet disponuje vysokou funkčností při
samostatném použití. Nejlepších výsledků lze ale dosáhnout implementací řešení FlexNet jako celku
napříč výrobními procesy.
FlexNet slouží jako strategická platforma díky své jednotné architektuře
a řízení obchodního procesu BPM (Business Process Management).
FlexNet nabízí aplikace napříč všemi výrobními operacemi, jež sdílejí společnou architekturu, uživatelské rozhraní a datový model. Tato architektura umožňuje snadné řízení komplexních procesů (end-to-end) a korelaci
dat z výroby, kvality a údržby.
V systému FlexNet je každá operace a činnost definována a prováděna jako obchodní proces. BPM umožňuje navrhovat, provádět a řídit
komplexní výrobní proces bez ohledu na fyzické stanoviště, funkci či
zařízení. Aby bylo možné rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu
je vhodné aktualizovat procesy co nejčastěji. BPM v rámci řešení FlexNet
výrobnímu operátorovi automaticky poskytuje správné uživatelské rozhraní. FlexNet je na rozdíl od obtížně měnitelných tradičních podnikových
ERP systémů velice dynamický, takže může být rychle přizpůsobován
místním a firemním potřebám.
FlexNet také podporuje rozšíření a zlepšení funkčnosti stávajících obchodních a plánováních systémů. Jeho propojení na konstrukční systémy
typu CAD či s technologickými systémy může vytvářet kompaktní řešení
pracující v reálném čase a vést k dokonalejšímu řízení výrobního provozu.
Stejně tak však může FlexNet pracovat jako samostatný výrobní informační systém.
Plánování podnikových zdrojů/
Enterprise Resource Planning (ERP)
FlexNet rozšiřuje a zlepšuje ERP tím, že poskytuje efektivní, konzistentní
rozhraní do vyšších ERP systémů a zajišťuje tak nepřetržitou výměnu dat
o výrobě v rozsahu “24x7“. Díky své pružnosti dovoluje FlexNet podporovat většinu specifických potřeb v každém jednotlivém závodu, přičemž
využívá certifikované přednastavené integrační body pro rychlý a spolehlivý interface se SAP, Oraclem a s dalšími předními systémy ERP, čímž je
schopen dramaticky urychlit jejich používání napříč všemi lokálně rozptýlenými závody a pracovišti. FlexNet poskytuje ERP hluboký přehled o stavu výroby v každém závodě a dílně. Umožňuje tak plnou kontrolu i přizpůsobování výroby měnící se zákaznické poptávce.
Technologie ve zkratce
FlexNet je strategické softwarové řešení určené pro úzkou spolupráci
se systémy ERP a PLM zejména pak se systémy firmy SAP AG (Apriso’s
FlexNet v9.5 Certified by SAP as Powered by SAP NetWeaver®), kde
navazuje na již vložené investice do softwaru i implementace. Platforma FlexNet je založena na standardech splňující požadavky pro nižší
náklady na IT. Technologicky stojí FlexNet na otevřených standardech,
na bázi XML, EDI, BPEL, S95, S88, IDOCs, HTML a OPC a využívá pro
Řízení životního cyklu produktů/
Product Lifecycle Management
(PLM)
Smyčku mezi technologií a výrobou lze uzavřít začleněním FlexNetu
do aplikací digitálního designu a PLM. Lze využít celý inventář BOP (Bill
of process) k urychlenému zavádění nových produktů do výroby a posléze na trh. FlexNet zachycuje veškeré údaje o výrobě, předává je systémům PLM k dalšímu zlepšení kvality a technického designu.
Systémy automatizace/Automation
Systems
Heterogenní přístrojové prostředí lze sjednotit a standardizovat pomocí
FlexNetu a využít možnost jeho plné konektivity s „dílnou”. FlexNet umožňuje nekonvenční (out-of-the-box), certifikovanou integraci za použití
XML, OPC, RS232 a dalších integračních technologií. Použitím této strategie a logiky FlexNetu nad vrstvou automatizovaných systémů je možno
maximalizovat, jak výrobní flexibilitu, tak i schopnost rychle reagovat
a přizpůsobit se rychle změnám.
Nadešel čas dokonalé výroby
Globální výrobci usilují o zlepšení přizpůsobivosti a zákaznické spokojenosti při zajištění nejvyšší úrovně kvality. Současně je nutné čelit řadě výzev, jež jsou často v rozporu s těmito cíli. Rovnováhu lze nalézt ve zjednodušení infrastruktury systémů a zlepšováním flexibility prostřednictvím
aplikací FlexNet.
FlexNet nyní ke zlepšení efektivnosti, větší agilnosti a lepšímu přehledu
a kontroly napříč svými výrobními operacemi, používá přes 180 globálních výrobců ve 40 zemích.
vývoj produktu technologie široce rozšířeného programovacího jazyka
C++/C#, Visual studio. NET. Jako databázové prostředí lze volit buď
databázi Microsoft MS SQL nebo platformu Oracle. Samozřejmostí je
podpora RFID (EPC IS) a systému VMware ESX. Jako prohlížeč je implementován Internet Explorer od firmy Microsoft. FlexNet je budován
tak, aby podporoval širokou škálu zobrazovacích velikostí i technickou
různorodost zařízení zákazníků. FlexNet může být dnes provozován již
na platformě Microsoft Windows 8 a Microsoft Windows 8 mobile.
t-systems
systémová integrace
IT služby systémové integrace šité
na míru zákazníkům
Společnost T-Systems, která je součástí mezinárodního koncernu
Deutsche Telekom, patří mezi TOP5 českých poskytovatelů IT služeb.
Zkušené týmy odborníků, vlastní infrastruktura a realizace rozsáhlých
projektů tvoří základ pro poskytování telekomunikačních a IT řešení spolu se službami systémové integrace z jednoho zdroje. Společnost je certifikována dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, a od roku 2010 i ISO/IEC
20000 – management IT služeb dle standardů ITIL.
Divize Systémové Integrace, se svými více než 170 profesionály,
se zaměřuje na IT služby s vysokou přidanou hodnotou. Ze svých
4 poboček (Praha, Mladá Boleslav, Liberec a Brno) dodáváme služby
zákazníkům po celé České republice i do zahraničí.
Portfolio služeb Systémové Integrace obsahuje, jak horizontálně relevantní služby, které jsou nezávislé na aplikační vertikále, tak vertikálně
specifické služby, které se zabývají problematikou zákazníků konkrétních
odvětví. Pří poskytování obou typů služeb se T-Systems díky svému
širokému know-how zaměřuje především na zákazníky těchto
odvětvových vertikál:
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
Průmysl
Státní správa a zdravotnictví
Transport a Logistika
Telekomunikace
Bankovnictví
Energetika
Kontakt
T-Systems Czech Republic a.s.
Na Pankráci 1685/ 17, 19
140 21 Praha 4
Tel: +420 236 099 111
plm.t-systems.cz
Horizontálně relevantní služby
Služby systémové integrace horizontálního charakteru (odvětvově nezávislé) jsou rychle se rozvíjející oblastí. Divize Systémové Integrace se
soustředí na řešení, které jsou pro většinu podniků naprostou nezbytností. Jedná se převážně o typy IT služeb:
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
SAP ERP řešení
B2x portálová řešení
Design a optimalizace IT architektury
Enterprise Content Management (ECM)
Vývoj aplikací na zakázku a testování
Mobilita a vývoj firemních mobilních aplikací
Vertikálně specifické služby
Divize Systémové Integrace disponuje řadou vertikálně specifických
aplikací a řešení, která vznikala v rámci dlouhodobé spolupráce se
zákazníky jednotlivých odvětvových vertikál. Jedná se například o řešení
do oblastí automotive, logistiky, zdravotnictví atp. Společnost T-Systems
je dle analytiků Pierre Audoin Consultants považována za největšího
dodavatele IT služeb v sektoru průmyslu („Analysis and trends on SITS
spending in nine vertical industries in Czech Republic“). Vertikálně
specifické služby lze rozdělit do těchto oblastí:
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
Product Lifecycle Management (PLM)
Mobilní robotika a testování
Supply Chain Management (SCM)
Sales and After Sales Solutions
Service desk, Help desk a monitoring výrobních systémů
Systémy pokročilého plánování a řízení
SAP TS Výroba
SAP ISH a i.s.h MED
Produkce
T-Systems Czech Republic a.s.
Korporátní marketing a komunikace
Na Pankráci 1685/17,19
140 21 Praha 4
Download

Produktový list FlexNet - T