Výzva k podání nabídky
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu se směrnicí představenstva č. 2014/SP/2
veřejnou zakázku malého rozsahu s předmětem:
„Elektro-revize
pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.“
č. VZMR1/2015
Informace o zadavateli
Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
IČO: 27283518
Statutární zástupce: MUDr. Radek Havlas, předseda představenstva
Předmět plnění
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je provádění revizí elektro dle ČSN
33 2000-7-710, ČSN 33 1500, ČSN 33 2140, ČSN 33 2000-6, ČSN 62305-3 v Nemocnici
s poliklinikou Česká Lípa, a.s. po dobu 3 let dle Plánu revizí elektrických zařízení, který je
přílohou č. 3 této Výzvy.
Jedná se o cca 7 500 vývodů 230/400V spolu s měřením cca 3000 m2 antistaticky a
elektrostaticky vodivých podlahových krytin:
- Zdravotnické prostory např. JIP, operační sály s měřením antistaticky a elektrostaticky
vodivých podlahových krytin a zdravotnické izolované soustavy ZIS se systémem
zálohování zdroje (záložní zdroj a UPS)
- Ostatní elektrická instalace, strojovny VZT, výtahů, klimatizace, provozní prostory
- Kuchyně, technické i administrativní prostory, veřejné osvětlení a hromosvody
Podrobné vymezení předmětu plnění:
Vítězný uchazeč před započetím revizních prací (a je-li to potřeba, tak i v jejich průběhu) se
zadavatelem projedná a předloží časový postup, který bude v souladu ročním plánem
malování, tzn., budou zohledněny termíny odstavení, nebo uzavření jednotlivých zdravotních
oddělení tak, aby byl minimálně narušen provoz pracovišť zadavatele a byla zajištěna
efektivita revizních prací i bezpečnost osob a majetku během provádění elektro-revizí.
Každá revizní zpráva bude plně v souladu se základními normami pro provádění revizí
ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 1500, ČSN 33 2140 ČSN 33 2000-6 , ČSN 62305-3
Součástí revizní zprávy bude předán seznam závad s návrhy na odstranění zjištěných poruch a
neshod (vlastní odstranění závad není předmětem zakázky).
Tento seznam bude odsouhlasen příslušným zaměstnancem zadavatele a bude podkladem pro
provedení fakturace.
Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu veřejné zakázky jako cenu za revizi jednoho el. vývodu
(při předpokládaném množství 7500 kusů) v souladu s touto výzvou, a to absolutní částkou v
českých korunách. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené
DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Součástí ceny
revize jednoho el. vývodu jsou všechny potřebné náklady zejména k vytvoření revizních
zpráv, cestovného atd., včetně revize izolačních transformátorů.
Uchazeč celkovou cenu za revize el. vývodů stanoví tak, že vynásobí jednotkovou cenu
revize jednoho el. vývodu s předpokládaným množstvím těchto el. vývodů (7500 ks). Takto
stanovenou cenu uvede samostatně do cenové nabídky (v členění bez DPH, DPH, vč. DPH).
Jednotková nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, konečná a platná po
celou dobu realizace veřejné zakázky. Jednotkovou nabídkovou cenu je možné změnit pouze
v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to o tuto legislativní změnu.
Takto zpracovaná nabídková cena je závazná pro uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
Fakturovaná cena celé zakázky bude dána součinem nabídkové ceny za jeden el. vývod a
skutečným počtem revidovaných el. vývodů (cena za jeden el. vývod tedy zůstává konstantní
bez ohledu na to, zda skutečný počet el. vývodů bude větší nebo menší než předpokládaný).
Příklad tabulky pro zpracování nabídkové ceny:
cena za jeden
el. vývod
bez DPH (Kč)
cena za jeden
el. vývod
vč. DPH (Kč)
předpokládaný
počet
el. vývodů (ks)
cena
celkem
bez DPH (Kč)
cena
celkem
vč. DPH (Kč)
Dále uchazeč stanoví cenovou nabídku na měření svodů antistaticky a elektrostaticky
vodivých podlah
cena za 1m2 měřené plochy. Součástí ceny revize jednoho 1m2 měřené plochy jsou všechny
potřebné náklady zejména k vytvoření revizních zpráv, cestovného atd.
Uchazeč celkovou cenu za revize 1m2 měřené plochy stanoví tak, že vynásobí jednotkovou
cenu revize 1m2 měřené plochy s předpokládaným množstvím této plochy (cca 3000m2 ).
Takto stanovenou cenu uvede samostatně do cenové nabídky (v členění bez DPH, DPH, vč.
DPH).
Jednotková nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, konečná a platná po
celou dobu realizace veřejné zakázky. Jednotkovou nabídkovou cenu je možné změnit pouze
v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to o tuto legislativní změnu.
Takto zpracovaná nabídková cena je závazná pro uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
Fakturovaná cena měření vodivých podlah bude dána součinem nabídkové ceny za 1 m2
měřené plochy a množstvím této plochy (cena za za 1 m2 měřené plochy tedy zůstává
konstantní bez ohledu na to, zda skutečná velikost měřené plochy bude větší nebo menší než
předpokládaná).
Příklad tabulky pro zpracování nabídkové ceny:
cena za 1m2
měřené plochy
bez DPH (Kč)
cena za 1m2
měřené plochy
vč. DPH (Kč)
měřená plocha
( m2 )
cena
celkem
bez DPH (Kč)
cena
celkem
vč. DPH (Kč)
Obchodní podmínky
Požadavky zadavatele na jednotlivá smluvní ustanovení, které uchazeč zapracuje do svého
návrhu smlouvy:
- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání 3 let
- Průběžná fakturace na základě odsouhlaseného seznamu provedených revizí
- Splatnost faktur 60 dní od vystavení
- V případě prodlení objednatele s platbou faktury uhradí objednatel vítěznému uchazeči
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- V případě prodlení dodavatele s předáním revizní zprávy uhradí dodavatel smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení.
- 3 měsíční výpovědní lhůta ze smlouvy bez udání důvodu.
- Uvedení jednotkové ceny za ks el. vývod a za 1m2 měřené plochy (bez DPH, DPH, vč.
DPH)
Výše uvedené obchodní podmínky a všechna další práva a povinnosti uchazeče i zadavatele je
uchazeč povinen zapracovat do svého návrhu smlouvy, který bude součástí nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězným uchazečem o konečném znění smlouvy.
Kvalifikace uchazečů
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v tomto rozsahu.
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona odst. 1 písm a) až k), a to
čestným prohlášením originálně podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) zákona, a to výpisem z
Obchodního rejstříku ne starší 90 dnů nebo výpisem z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní uchazeč zapsán, formou prosté kopie.
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. b) zákona, a to doložením
příslušného oprávnění k podnikání, formou prosté kopie.
Uchazeč dále v nabídce předloží tyto dokumenty:
právnická osoba:
- platné oprávnění o odborné způsobilosti k provádění revizí vyhrazených elektrických
zařízení vydané Technickou inspekcí České republiky (do 1. 1. 2010 Institutem technické
inspekce Praha)
- platné osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí vyhrazených elektrických
zařízení vydané Technickou inspekcí České republiky (do 1. 1. 2010 Institutem technické
inspekce Praha) pro všechny své revizní techniky, kteří se budou podílet na plnění zakázky
uchazeč fyzická osoba:
- platné osvědčení o odborné způsobilosti Pracovník pro provádění revizí elektrických
zařízení §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění.
Originály nebo úředně ověřené kopie požadovaných dokladů budou předloženy vybraným
uchazečem na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy.
Obsah nabídky
Zadavatel požaduje předložit následující dokumenty:
- cenovou nabídku dle požadovaného členění (s razítkem a podpisem zástupce uchazeče)
- dokumenty prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy respektující obchodní podmínky
Předpokládaná hodnota plnění
Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu předmětné veřejné zakázky na 817 500,- Kč za
tři roky plnění.
Prohlídka místa plnění
Termín prohlídky místa plnění stanovuje zadavatel na čtvrtek 15 1. 2015 v 10:00. Kontaktní
osoba Antonín Vojtěchovským, tel.: 739 500 450. Sraz se uskuteční v 10:00 před hlavním
vchodem Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s..
Popis místa plnění
Nemocnice s poliklinikou je koncipována, jako komplex vzájemně propojených budov, kdy
hlavní budova ‚monoblok‘ je částečně podsklepený objekt o devíti patrech. Každé patro je
rozděleno na čtyři lamely s centrálně situovaným systémem výtahů. V budově monobloku
jsou soustředěna zejména zdravotnická oddělení a provozní soubory.
Budova monobloku je nadzemně i podzemně spojena s technickou částí areálu (údržba,
zdravotní technika, prostory bývalé prádelny) a dále s budovou polikliniky (ředitelství,
rehabilitace, lékárny, privátní lékaři).
Další dvě části areálu jsou budova dětské nemocnice a budova patologie kde je sklad MTZ.
patologie. Tyto dvě budovy jsou spojeny podzemní technickou chodbou.
Dále jsou místem plnění některé další objekty v areálu NsP Česká Lípa a.s. a také budova
Ubytovny – U nemocnice 2696.
Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve věcech technických je Antonín Vojtěchovský, vedoucí technického
odboru, tel.: 739 500 450, email: [email protected]
Kontaktní osobou ve věcech obchodních je Barbora Málková, vedoucí odboru veřejných
zakázek a nákupů, tel.: 739 500 459, email: [email protected]
Termín podání nabídky
Termín pro podání nabídek je do 22. 1. 2015 do 10:00.
Doplňující dotazy
Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to písemnou
formou (poštou, e-mailem). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění
žádosti současně všem uchazečům, kterým byla zaslána Výzva k podání nabídky.
Podmínky pro jednotné zpracování nabídky
Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek:
Nabídku podává uchazeč v písemné formě osobně nebo doporučenou poštou v uzavřené
obálce na sídlo zadavatele adresované Odboru veřejných zakázek a nákupů NsP Česká Lípa
a.s.. Uchazeč označí obálku s nabídkou „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„ELEKTRO-REVIZE“.
Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na kterou bude případně možné nabídku vrátit.
Dále bude obálka uzavřená a na těchto uzavřeních opatřená razítkem a podpisem
uchazeče.
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné bez
škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou kontinuální
řadou.
Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce.
Nabídka bude zpracována v následující struktuře.
- Krycí list nabídky
- Obsah nabídky
- Doklady prokazující kvalifikaci
- Cenová nabídka
- Návrh Smlouvy (který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče)
Hodnotící kriteria
- výše celkové nabídkové ceny vyplněné v příloze č. 1 za tři roky plnění
Váha 100%
Ostatní podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo předmětnou zakázku kdykoliv a bez udání důvodu zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky
uvedené v této výzvě.
Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o vysvětlení nabídky nebo případně doplnění
nabídky.
Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v předmětné
veřejné zakázce malého rozsahu.
V České Lípě dne 8. 1. 2015
Barbora Málková
odbor veřejných zakázek a nákupů
Download

Veřejná zakázka malého rozsahu - elektrorevize pro NsP Česká