Rozvojový plán
2012-2014
Základní škola Česká Ves, okres Jeseník
Koncepce rozvoje školy
Leden 2012 – prosinec 2014
Vize naší školy:
Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale
které bude děti dlouhodobě motivovat k chuti chtít vědět, chtít vědět víc.
V pedagogické radě projednáno: 24.01.2012
Školská rada se ke koncepci záměrů rozvoje školy vyjádřila: 2.02.2012
1
Rozvojový plán
2012-2014
I. Realizační resumé
1.1 Základní údaje o škole
Název školy
Sídlo
Ředitelka školy
Zástupkyně ředitele
Právní forma
IČO
DIČ
IZO
REDIZO
Základní škola Česká Ves, okres Jeseník
790 81 Česká Ves, Makarenkova 414
Mgr. et Bc. Zdeňka Blišťanová
Mgr. Milada Podolská
Příspěvková organizace
00852066
CZ 00852066
102 680 221
600 150 607
Zřizovatel:
Obec Česká Ves
Jánského 341
790 81 Česká Ves
Součástí školy:
Školní družina
IZO: 120 500 191
Školní klub
IZO: 172 101 719
Školní jídelna
IZO: 102 980 977
1.2 Historie, poslání školy
Historie:
-
-
září 1964/65 byl zahájen provoz v nové 21 třídní pavilónové škole.
prvním ředitelem školy se stal Mgr. Jindřich Jermář.
ve školním roce 1991/1992 se ujímá řízení školy Mgr. Jaroslav Vudmaska.
1996/1997 se přes Moravu přehnala přírodní katastrofa – povodeň. Celková škoda
byla odhadnuta na více než 17 milionů korun. Byli jsme nejvíce zasaženou základní
školou ze všech škol a školských zařízení v okrese Jeseník.
školní rok 1997/98 zahájen a výuka nebyla ohrožena – v tomto roce byla také otevřena
nová tělocvična, poté i lehkoatletický areál.
škola začala fungovat v roce 1998 jako jeden právní subjekt – pod základní školu byla
převedena jídelna.
v současné době má škola kolem 290 žáků, přibližně 24 pedagogických pracovníků,
6 správních zaměstnanců a 5 pracovníků školní jídelny.
2
Rozvojový plán
2012-2014
Poslání:
Škola Česká Ves – místo, kde získávají žáci základní vzdělání, kde pracuje kvalitní
pedagogický sbor, který vede žáky k utváření klíčových kompetencí a motivuje je
k celoživotnímu vzdělávání. Zřizovatelem školy je obec.
1.3 Co je předmětem základní školy
Poskytujeme základní vzdělávání, které je spojeno s povinností školní docházky. Základní
vzdělávání je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků
ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních.
1.4 Klíčové osobnosti organizace
Ředitelka školy – absolventka studia Školský management (FF Univerzita Palackého
Olomouc).
Zástupkyně ředitelky – absolventka kurzu Kvalifikační studium pro vedoucí pracovníky
(NIDV Olomouc).
Výchovná poradkyně – absolventka Studia pro výchovné poradce.
Metodik prevence – absolventka studia pro Metodik prevence rizikového chování.
Koordinátorka ŠVP – absolventka studia Koordinátor ŠVP.
1.5 Popis absolventa ZŠ Česká Ves, okres Jeseník
Profil absolventa 9. třídy: Vzděláváme své žáky tak, aby absolvent znal a rozvíjel své
schopnosti a v souladu s reálnými možnostmi je uplatňoval při rozhodování o vlastní životní
a profesní orientaci. Žák 9. třídy by si měl osvojit strategii učení a měl by získat motivaci
pro celoživotní vzdělávání. Měl by umět logicky uvažovat a být schopen řešit problémy.
Absolvent naší školy by měl být schopen rozvíjet a chránit své fyzické a duševní i sociální
zdraví, měl by být za ně zodpovědný. Měl by umět komunikovat ústně, písemně i pomocí
ICT. Bude umět spolupracovat a respektovat práci druhých, měl by být tolerantní
a ohleduplný k jiným lidem, k jejich kulturám.
Absolvent naší školy je připraven k tomu, aby se projevoval jako svébytná, svobodná
a zodpovědná osobnost, která umí uplatnit svá práva a povinnosti.
3
Rozvojový plán
2012-2014
1.6 Popis okolí
Jsme škola, která má většinu žáků z obce Česká Ves. V obci je stěžejní podnik Řetězárna
Česká Ves, ve kterém je zaměstnána v dělnických profesích velká část rodičů našich žáků.
Ve vesnici jsou dvě MŠ, se kterými úzce spolupracujeme, jen v jednotlivých případech volí
rodiče z České Vsi při nástupu dětí do 1. třídy základní školu jinou. Ležíme na trase mezi
Jeseníkem a Písečnou. Škola v Písečné má jen 1. stupeň, jejich spádovou školou pro 2. stupeň
je Základní škola Supíkovice, ale rodiče žáků dávají přednost naší škole. V posledních letech
získáváme i žáky z Jeseníku. Konkurencí pro nás je Gymnázium Jeseník, kam na osmileté
studium odchází asi 3 – 5 dětí z páté třídy. Škola v České Vsi je škola s velmi dobrým
materiálním vybavením a s velmi dobrou pověstí.
V posledních letech dochází na naši školu čím dál více žáků bydlících mimo Českou Ves.
Školní rok
Počet žáků
2005/2006
35
2006/2007
43
2007/2008
53
2009/2010
73
2010/2011
94
2011/2012
104
1.7 Finanční aspekty
Financování školy je vícezdrojové, minimálně ze dvou zdrojů. Ze strany státu a ze strany
zřizovatele. Získáváme finanční zdroje i na základě doplňkové činnosti, darů od sponzorů,
finanční prostředky jsme získali i zapojením do projektů ESF.
Příjmy:
Dotace od KÚ Olomouc
Dotace od obce
Tržby za obědy
Úroky
Ostatní výnosy
Poplatky ŠD a ŠK
Použití Fondu rezerv
Jiná činnost
Dotace BESIP
ÚAMK
4
Rozvojový plán
2012-2014
Výdaje:
Výdaje od KÚ Olomouc
Výdaje z dotace od obce
Výdaje z jiné činnost
Výdaje BESIP
1.8 Strategické zaměření organizace
(vycházíme z koncepce MŠMT, ze záměrů Dlouhodobého rozvoje Olomouckého kraje
a ze zpracované analýzy naší školy)
Chceme udržet velmi dobrou pověst školy a to:
-
zajištěním kvalitní výuky v bezpečném a tvořivém prostředí,
zvýšením aprobovanosti učitelů, zkvalitněním DVPP podle potřeb plánu školy,
najít další možnosti jak otevřít školu veřejnosti,
nacházet další způsoby prezentace školy,
získáváním žáků z okolních obcí a města Jeseník,
dalším zlepšováním kvality programu ŠVP VLNKA.
5
Rozvojový plán
II. Charakteristika školy
2.1 Charakteristika produktů
Výchovně vzdělávací činnost: ŠVP VLNKA
Stravovací služby
Pohostinská činnost
Pronájem tělocvičny
Pronájem učeben
Zájmová činnost
zájmové útvary zřizované školou
zájmová činnost sdružení DUHA Jeseník
pobočka ZUŠ Jeseník
2.2 Charakteristika činnosti a zákazníků
Výchovně vzdělávací činnost: ŠVP VLNKA:
V – vědomosti
L – lidskost
N – nápady
K – kamarádství
A – aktivita
-
kvalitní výuka a kvalitní pedagogický sbor
výuka plavání v rámci tělesné výchovy od 1. – 5. třídy
lyžařský výcvik v 5. a 7. třídě
velký počet zájmových útvarů
Stravovací služby: poskytujeme polední stravu (1 výběr)
-
-
obědy pro žáky a zaměstnance naší školy
obědy pro cizí strávníky
o Pension pro seniory Česká Ves – vlastní odvoz
o Mlékárna Sever Česká Ves
o OÚ Česká Ves
o soukromé osoby
obědy pro cizí strávníky s rozvozem
o Základní škola speciální Jeseník
o soukromé osoby
6
2012-2014
Rozvojový plán
2012-2014
Pohostinská činnost
-
-
příprava občerstvení na akce
o TJ Řetězárna Česká Ves
o OÚ Česká Ves
rozvoz obědů
Pronájem tělocvičny
-
TJ Řetězárna Česká Ves
Hasiči Česká Ves
DUHA Jeseník
Lesy Jeseník Kůrovec
TJ Jeseník
HAKO Jeseník
Hasičský záchranný sbor
Auto Hobby Česká Ves
AutoCont Jeseník
MC Krteček Jeseník
soukromé osoby
Pronájem posilovny: celodenní pronájem 4 x týdně Josef Gažák
Pronájem učeben
Zájmová činnost:
- zájmové útvary zřizované školou: kroužek keramiky, kopaná, hra na kytaru
- zájmová činnost sdružení DUHA Jeseník, která na základě smlouvy zřizuje kroužky
pro naše žáky na naší škole: angličtina, pohybové hry, florbal, basketbal, atletický
kroužek, volejbal, malý výtvarník
- pobočka ZUŠ Jeseník na naší škole obor: klavír, keyboard, kytara, housle, flétna
2.3 Popis konkurence
Výchovně vzdělávací činnost:
Základní škola Jeseník – městská škola s velmi dobrým materiálním vybavením.
Gymnázium Jeseník – obor osmileté studium, pro nás jednoznačně konkurence, každý rok
z 5. třídy naší školy odchází několik nejlepších (prospěchově) žáků.
Základní škola Písečná – jen první stupeň, pro žáky na druhý stupeň je spádově určena ZŠ
Supíkovice, ale rodiče (až na výjimky) žádají o přijetí na naši školu.
7
Rozvojový plán
Stravovací služby: poskytujeme pouze jedno teplé jídlo denně
Penzion Šafrán Česká Ves – snídaně, obědy, večeře
Hotel Zlatý chlum Česká Ves – snídaně, obědy, večeře
Hostinec Nádraží Písečná - rozvoz obědů do místa bydliště – mají vyšší cenu
Pohostinská činnost: tato činnost je využívána ojediněle pro místní potřeby.
Pronájem tělocvičny: 200 Kč na hodinu
Jiné tělovýchovné zařízení v České Vsi není.
Tělocvična při ZŠ Jeseník - 350 Kč na hodinu
Víceúčelová hala Jeseník – 500 Kč na hodinu
Pronájem posilovny: 20 Kč na hodinu
Posilovna Jeseník – 50 Kč na hodinu
Posilovna a solární zařízení – 60 Kč na hodinu
Pronájem učeben: volební místnost
Zájmová činnost:
zájmové útvary zřizované školou
zájmová činnost sdružení DUHA Jeseník
pobočka ZUŠ Jeseník
Konkurence:
TJ Řetězárna Česká Ves – kopaná
TJ Jeseník – tenis, stolní tenis, florbal,…
DUHA Jeseník, středisko volného času - 40 kroužků
ZUŠ Jeseník
Soukromá základní umělecká škola - taneční, s. r. o
8
2012-2014
Rozvojový plán
2.4 Charakteristika významných dodavatelů
Služby:
RWE – Severomoravská plynárenská - plyn
United Energy Trading, a.s. – el. energie
JVS Jeseník – voda
Pojišťovna Kooperativa
Kontakt Golová Šumperk – zpracování mezd
Revize, servis:
BOZP – servis
PO – servis
El. zařízení - revize
Kotelny – revize
Hromosvody, vytápěné žlaby - revize
Plynové zařízení – revize
Tělovýchovné nářadí – revize
Kontrola spalinových cest, měření
malých zdrojů
Deratizace
Monitorování školy pomocí systému
CCTV (revize el. zařízení)
Škola
Pomůcky:
Studio 4
SEVT Print Praha a.s.
Ivo Nosek Papír plus
Knihkupectví Kanzelberger
P. Vinkler Jeseník – chemické produkty
Elektro Plus Jeseník
Jídelna
Viden plus a.s.
Nowaco ČR s.r.o.
EVEREST Jeseník
Selská pekárna Jeseník
Hruška s.r.o.
MK Fruit Brno
LACTO Morava, a.s.
9
J. Romaněnko
J. Smékal, Babinská
Dostál, Lukeš
Dostál, Lukeš
Škoda, Krhánek
J. Mikulecký
ROTN spol.
Čupr Company
Pěček
Morong – Sluko, s.r.o.
2012-2014
Rozvojový plán
2012-2014
2.5 Vnitřní zdroje organizace
Nehmotné zdroje
ŠVP VLNKA - kvalitní vzdělávací program
(V – vědomosti, L – lidskost, N – nápady, K – kamarádství, A – aktivita)
Logo školy
-
základem naší práce je vzdělávání dětí, našim specifikem je výuka plavání
od 1. do 5. třídy
naši žáci dosahují velmi dobrých úspěchů (v okresních, krajských i celorepublikových
kolech) v pěveckých, recitačních, tělovýchovných, matematických, cyklistických,
výtvarných soutěžích, šachových turnajích.
Finanční zdroje
-
hlavní činnost 98%
jiná činnost
2%
projekty (ESF,...)
sponzorské příspěvky
Hmotné zdroje
-
-
vnitřní vybavení školy
o počítačová učebna
o multifunkční místnost
o nábytek, pomůcky
vnitřní vybavení stravovny
auto na rozvoz obědů
stroje na údržbu školy – traktor, fréza, sekačka,…
10
Rozvojový plán
2012-2014
Lidské zdroje
Na naší škole pracuje přibližně 20 pedagogických pracovníků (pozice: ŘŠ, ZŘŠ, VP, MP,
KŠVP, učitel, vychovatelka, asistentka) a asi 10 nepedagogických pracovníků (pozice: účetní,
školník, uklízečka, vedoucí školní jídelny, kuchař, pomocný kuchař)
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Vychovatelky ŠD
Asistentka pedagoga
%
88
88
83
100
III. Organizační struktura, personální zajištění, vedení firmy
3.1 Organizační struktura organizace
3.2 Personální zajištění (2011/2012)
ředitel školy
zástupkyně ředitele školy
výchovný poradce
metodik sociálně patologických jevů
koordinátor ŠVP
oblast BOZP
požární technik
zdravotník školy
11
Mgr. Zdeňka Blišťanová
Mgr. Milada Podolská
Mgr. Tamara Šašvatová
Mgr. Lenka Blašková
Mgr. Zdeňka Blišťanová, Sylva Surá – evidence
Miroslav Wrožyna
Ludmila Šimonová
Rozvojový plán
Třídní učitelé:
1. A
1. B
2. třída
3. A
3. B
4. třída
5. třída
6. A
6. B
7. třída
8. A
8. B
9. třída
2012-2014
Mgr. Dagmar Černilová
Mgr. Blanka Sobalová
Mgr. Irma Jásková
Mgr. Naděžda Horáková
Mgr. Rostislav Kolich
Mgr. Kateřina Halouzková
Mgr. Iveta Skřivánková
Mgr. Josef Zbýňovec
Mgr. Marcela Janíčková
Mgr. Zdenka Jaroňová
Mgr. Jiří Štěpán Truneček
Mgr. Leona Steigerová
Mgr. Jarmila Procházková
Netřídní učitelé:
Mgr. Lenka Blašková
Mgr. Tamara Šašvatová
Mgr. Jarmila Rotterová
Marcela Řezníčková
Vychovatelky:
školní družina
školní klub
Eva Franklová
Ludmila Šimonová
Gabriela Janáčiková
Asistentky pedagoga:
asistentka pedagoga
Gabriela Janáčiková
asistentka pedagoga
Jana Burešová
asistentka pedagoga pro žáky ze soc. Jana Komínková
znevýhodněného prostředí
Správní zaměstnanci:
THP pracovnice
vedoucí školní jídelny
pracovnice školní jídelny
školník
uklízečky
12
Sylva Surá
Michal Švec
Alena
Brašíková,
Ivana
Poulíková,
Marie Vašíčková, Alena Berková
Miroslav Wrožyna
Marie Wolfová, Lenka Vacková, Pavlína
Sucháncová, Ludmila Kubaníková
Rozvojový plán
2012-2014
Personální zajištění – zajišťuje vedení školy
-
výběr prac. personálu = proces získávání požadovaných pracovníků + přidělení jim
příslušných funkcí podle organizačního schématu (vytvořeného pro splnění cíle školy)
provádí se kontinuálně (není to jednorázová činnost)
Činnosti při výběru pracovníků:
1.
2.
3.
4.
nábor – identifikace a ocenění kvalifikovaných kandidátů
výběr – nejvhodnější kandidáti na prac. místo za odpovídající odměnu
umístění na odpovídající místa
zaučení – příprava dovedností zaměstnanců pro požadavky nového zaměstnání
(uvádějící učitel)
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Studium k prohlubování odborné kvalifikace – průběžné vzdělávání – Plán DVPP
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů – Plán DVPP
-
v rámci celoživotního vzdělávání na vysoké škole MENDELU Brno - Koordinátor
ICT
(Mgr. Milada Podolská)
3.3 Styl a kvalita vedení organizace
Styl vedení - situační vedení:
Ve škole uplatňujeme dva styly vedení
Pedagogičtí pracovníci – koučování
Nepedagogičtí pracovníci – přikazovací styl
13
Rozvojový plán
2012-2014
IV. Přehled získaných údajů o škole
4.1 Rozvojový záměr organizace
Udržet si pozici školy s velmi dobrými vzdělávacími i výchovnými výsledky.
4.2 Hodnocení stavu
Pro hodnocení analýz využiji tuto stupnici:
-1
0
+1
Analýza vlivů makroprostředí – PEST analýza
Politické:
změny legislativy -1
politická stabilita
0
podpora školství
0
Sociální:
stálost pracovního místa
+1
chtít pracovat na naší škole
+1
demografický vývoj v naší obci 0
Technologické:
modernizace pomůcek
+1
výdaje na nové pomůcky
0
rychlý vývoj infor. technologií +1
Ekonomické:
finanční ohodnocení práce
-1
investice do školství
-1
Demografický vývoj
Září školního roku
2012
2013
2014
2015
2016
Počet dětí
21
25
20
28
34
Zpracováno: Obec Česká Ves 21. 11. 2011
14
Počet tříd
1
1
1
1
2
Rozvojový plán
2012-2014
Dotazník školního klimatu
otázky (výroky):
1 Mezi hlavní úkoly
školy,
kterou
navštěvuje naše dítě,
patří předat žákům
maximum vědomostí.
2 Mezi hlavní úkoly
školy,
kterou
navštěvuje naše dítě,
patří naučit žáky
spolupracovat
v kolektivu, vycházet
a jednat s lidmi.
21 Jsme spokojeni
s materiálním
zázemím
školy
(vybavením
a vzhledem budov,
tříd, chodeb apod.)
4
Školu,
kterou
navštěvuje naše dítě,
bychom
doporučili
svým
přátelům
a známým.
19 Třídní schůzky
a konzultační dny
na
této
škole
hodnotím jako účinné,
smysluplné setkání.
12 Hodnocení pomocí
známek
většinou
odpovídá
vynaloženému úsilí,
vědomostem,
dovednostem a kvalitě
odvedené
práce
našeho dítěte.
11 Hodnocení chování
našeho dítěte ve škole
považujeme většinou
za
spravedlivé
a objektivní.
15
rodiče:
školní
rok školní
rok školní
rok
2008/2009
2009/2010
2010/2011
souhlasí:
nesouhlasí:
zdrželi se:
(136 dotazníků)
93%
4%
3%
(175 dotazníků)
96%
2%
2%
(180 dotazníků)
99%
0%
1%
souhlasí:
nesouhlasí:
zdrželi se:
98%
1%
1%
97%
1%
2%
97%
2%
1%
souhlasí:
nesouhlasí:
zdrželi se:
95%
1%
4%
95%
2%
3%
95%
2%
3%
souhlasí:
nesouhlasí:
zdrželi se:
88%
5%
7%
91%
3%
6%
94%
2%
4%
souhlasí:
nesouhlasí:
zdrželi se:
88%
7%
5%
87%
6%
7%
93%
3%
4%
souhlasí:
nesouhlasí:
zdrželi se:
87%
6%
7%
89%
7%
4%
92%
3%
5%
souhlasí:
nesouhlasí:
zdrželi se:
93%
6%
1%
87%
7%
6%
90%
6%
4%
Rozvojový plán
2012-2014
Analýza SWOT
Maximalizace silných stránek a příležitostí:
Je potřeba udržet:
1. Velmi dobré materiální vybavení.
2. Estetičnost prostředí a výzdoba.
3. PP se neustále vzdělávají a jsou ochotní
se vzdělávat.
Minimalizovat slabé stránky, maximalizovat
příležitosti:
Je potřeba změna:
1. Vysoký počet žáků ve třídách
2. Zvýšená administrativa
Mimoškolní vyžití je na vysoké úrovni
( ŠK, ŠD, Duha, ZUŠ).
Na čem je potřeba pracovat:
Dobrá spolupráce s MŠ.
Spolupráce a bývalými žáky
Na čem je potřeba pracovat:
Spolupráce a bývalými žáky
Maximalizace silných stánek, minimalizace Minimalizace slabých stránek, minimalizace
rizik:
rizik:
Je potřeba udržet:
Je potřeba změna:
1. Velmi dobré materiální vybavení.
1. Vysoký počet žáků ve třídách
2. Estetičnost prostředí a výzdoba.
2. Zvýšená administrativa
3. PP se neustále vzdělávají a jsou ochotní Je potřeba řešit:
se vzdělávat.
1. Vztah rodičů k učitelům.
Mimoškolní vyžití je vysoké úrovni (
2. Vyhoření, stres.
ŠK, ŠD, Duha, ZUŠ).
Dobrá spolupráce s MŠ.
Je potřeba řešit:
1. Vztah rodičů k učitelům.
2. Vyhoření, stres.
3. Přetížení pedagogů.
4. Nedocenění práce pedagogů.
5. Vliv medií, nárůst agresivity.
16
3. Přetížení pedagogů.
4. Nedocenění práce pedagogů.
5. Vliv medií, nárůst agresivity.
Rozvojový plán
2012-2014
Komentář ke SWOT analýze:
Při stanovení strategie školy je potřeba klást důraz na udržení silných stránek a posílení
příležitostí.
Maximalizace silných stránek a příležitostí:
Je potřeba udržet:
1. Velmi dobré materiální vybavení.
2. Estetičnost prostředí a výzdoba.
3. PP se neustále vzdělávají a jsou ochotní se vzdělávat.
Mimoškolní vyžití je vysoké úrovni ( ŠK, ŠD, Duha, ZUŠ).
Dobrá spolupráce s MŠ.
Na čem je potřeba pracovat:
1. Spolupráce a bývalými žáky.
Dále je potřeba minimalizovat slabé stránky a snažit se minimalizovat rizika.
Minimalizace slabých stránek, minimalizace rizik:
Je potřeba změna:
1. Vysoký počet žáků ve třídách
2. Zvýšená administrativa
Je potřeba řešit:
1.
2.
3.
4.
5.
Vztah rodičů k učitelům.
Vyhoření, stres.
Přetížení pedagogů.
Nedocenění práce pedagogů.
Vliv medií, nárůst agresivity.
17
Rozvojový plán
2012-2014
V. Obecné strategické cíle:
Oblast řízení a správy
-
-
udržovat naplněnost školy,
spolupracovat se zřizovatelem v otázkách finančních, organizačních a při akcích obce
i školy,
pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU,
doplňovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební
pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy
za pomoci zřizovatele,
zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování
práce školy,
hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP,
zajistit podíl pracovníků na hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence
na co nejnižší úrovně řízení,
pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování,
zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.
Oblast vzdělávání
-
-
-
motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných)
a oceňovat jejich úspěchy,
zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské,
matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti
komunikace v cizích jazycích,
zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými
poruchami učení dle doporučení PPP,
sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat
ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP,
průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho
rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě
žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy,
systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech
a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více
zdrojů.
Oblast sociální
-
vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky
školy a rodiči,
vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě
(ekologické myšlení), také k vlastenectví a vztahu k regionu,
dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení,
prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole,
18
Rozvojový plán
-
2012-2014
trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou,
zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální),
odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry,
zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy,
poskytovat poradenské služby rodičovské veřejnosti ve všech záležitostech týkajících
se vzdělávání,
spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové
činnosti,
rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost
prostředí, hygiena,
preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy,
zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy,
usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů
a grantů,
zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů,
zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů
a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky,
rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným
zástupcům,
rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole,
rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations.
Oblast pedagogická
-
-
podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání,
vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové
a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným
hodnotám,
příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy,
rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí,
talentovaných dětí,
preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových dětí,
společné působení, včasná informovanost rodičů,
trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
zaměřit se na prevenci rizikového chování,
zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců.
Oblast materiálně technická
-
každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným
čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd,
zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický
vývoj všech účastníků vzdělávání,
zajistit obnovu ICT vybavenosti,
získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování
školy,
zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů
vyhlašovaných MŠMT.
19
Rozvojový plán
2012-2014
Oblast personální
-
-
promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy,
podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů,
promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat
jejich rozvoj,
motivovat zaměstnance – průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních složek
platu,
zvýšit kvalifikovanosti pedagogů, rozvíjet
pedagogické dovedností pedagogů
a odborné znalosti pracovníků školy, využívat znalostí ze speciální pedagogiky
(každoročně zpracovat systém vzdělávání – DVPP, na základě aprobace ped.
pracovníků seznámit pedagogy s potřebami školy, dále zpracovávat osobní plán
pedagoga – jeho představy profesního rozvoje, pokud nezvýšíme aprobovanost
z vlastních zdrojů, provedeme výběrové řízení),
vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy,
v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP,
další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého
pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu
specializovaných činností.
Oblast ekonomická
-
získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho
pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy,
spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy,
zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem,
kurzy).
Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností
-
spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce,
zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet
příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady)
prezentace školy, vytváření image,
stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy,
vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku,
na internetu),
vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce
pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost.
20
Rozvojový plán
2012-2014
VI. Specifické cíle:
Zvýšit kvalitu školy v oblasti vzdělávání a výchovy zvýšením kvality pedagogického sboru.
-
-
Mít na pracovišti pozitivně a aktivně naladěný pracovní tým
Zvýšení aprobovanosti (učitel Fy, Ch, Aj, učitelka 1. stupně, vychovatelka)
Rozdělit funkci výchovného poradce a metodika prevence
Udržet kvalitu výuky
o zrekonstruovaná učebna PC a učebna PC – její využití,
o nová jazyková učebna – její využití,
o zavést do dalších tříd IT zařízení,
o zajistit zasíťování školy,
o doplnit vybavenost PP notebooky,
o zavést elektronické ŽK, TK,
o zlepšit technický stav budov (nové WC, dlažba na chodbách,…).
Udržet současný počet žáků (v rámci demografického vývoje + žáci s bydlištěm mimo
obec)
Pokračovat ve velmi dobré spolupráci s Obcí Č. Ves, RR, ŠR
Udržet velmi dobrou práci ŠP
Navázat spolupráci s bývalými žáky
Získávání finančních prostředků formou darů – více systémové (zpracován plán
oslovení firem)
Nová kalkulace pronájmu tělocvičny – zvýšení pronájmu za 1 hodinu na 300,- Kč
Zvýšení částky za úplatu v družině (od září na 100,- Kč/měsíc)
Zkvalitňovat jinou činnost – rozvoz obědů (zakoupení nového auta na rozvoz)
Udržet prostředí školy a jejího okolí z hlediska estetické výchovy
Koncepční záměry budou projednány se zřizovatelem školy a školskou radou.
Česká Ves 1. 01. 2012
Mgr. Zdeňka Blišťanová, ředitelka školy
21
Download

Rozvojový plán - Základní škola Česká Ves