WinShop SQL – procentuální vyjádření rozdílu mezi nákupní cenou bez DPH a prodejní
cenou bez DPH.
Celkový rozdíl mezi prodejní cenou bez DPH a nákupní ( pořizovací cenou ) bez DPH obvykle
označujeme jako hrubý zisk z prodeje. Slovo hrubý vyjadřuje tu skutečnost, že od hodnoty zisku
nejsou odečteny ostatní nákladové položky související s prodejem ( energie, nájemné, náklady na
zaměstnance... ). Takto definovaná hodnota je uvedena v korunách ( přesněji v národní měně
prodejce ). Větší problém bývá se stanovením relativní hodnoty hrubého zisku. K dispozici jsou dvě
cesty. Matematicky vzato jsou obě srozumitelné a vyjadřují různé pohledy na hodnotu hrubého zisku.
První cestou je vyčíslení procentuální hodnoty vzhledem k hodnotě prodejní ceny, druhá je pak
vztažena k ceně nákupní. Oním avizovaný problémem je pouze správný název takto vypočítaných
hodnot. Naše společnost se přiklání k většinovému označení vycházejícímu z pravého významu dvou
francouzských slov: MARŽE ("marge") – obchodní cenové rozpětí, RABAT ("rabais") – obchodní
sleva, srážka.
Sleva (rabat) je určena zvláště pro jednání velkoobchodníka s dealerem v případě, že dodavatel
určuje prodejní cenu, nebo tato je referenční a sjednává se nákupní cena pro partnera. Protože
jedinou výchozí cenou je cena prodejní (referenční), pro výpočet ceny nákupní se za základ
(100%) musí brát cena prodejní. Z toho také vychází celkem přirozený výsledek, že procentuální
hodnota rabatu (slevy) nemůže být větší než 100.
Rozpětí ceny nákupní na prodejní (marže) je v procentuálním vyjádření určeno pro stanovení prodejní
ceny, která vznikne navýšením ceny nákupní (pořizovací). Stanovuje si ji interně prodejce a podle
nákupních cen si počítá své prodejní ceny. Je bez hodnotového omezení nade všechny meze a může
mít i záporné hodnoty.
Vzorce pro výpočet procentuálních hodnot:
N ... nákupní cena bez DPH
P ... prodejní cena bez DPH)
RABAT = 100 * (P – N) / P
MARŽE = 100 * (P – N) / N
Download

WinShop SQL – procentuální vyjádření rozdílu mezi