Další informace na :
http://www.katom.kvalitne.cz/
http://www.sez-cz.cz/
Návod k použití
adaptéru a retrofitu KT1, KT3
Adaptér KT1, KT3 je určen pouze ke kompletaci retrofitu KT1, KT3 - náhrady jističů IJV, IJM, ITV, ITM.
Retrofitem KT1, KT3 lze jednoduše nahradit jistič IJV, IJM, ITV, ITM,
černé bakelitové provedení, výrobce SEZ Krompachy n.p., které se již mnoho let nevyrábí, a to
bez úprav pojistkové skřínky nebo rozváděče, kdy retrofit se namontuje místo původního jističe.
Retrofit KT1 je dokonalá náhrada – replika jednofázového jističe IJV, IJM.
Retrofit KT3 je dokonalá náhrada – replika trojfázového jističe ITV, ITM.
Retrofit KT1, KT3 je především určen pro staré elektroinstalace, realizované hliníkovým vodičem,
vyhovuje ČSN 332000-5-52 – svorky jističů jsou odzkoušeny pro připojení
hliníkovým vodičem průřezu 2,5 – 25 mm2.
Retrofit KT1, KT3, osazený jističem řady PR, lze použít jako hlavní jistič před elektroměrem,
splňuje požadavky rozvodných společností na hlavní jistič před elektroměrem.
Retrofit KT1, KT3 je mechanický spínací přístroj, schopný zapínat, vést a vypínat proud při normálních podmínkách a zapínat, vést
a samočinně vypínat proud při abnormálních podmínkách obvodu, jako je zkrat.
RETROFIT znamená modernizaci stávajících systémů nejmodernějšími komponenty s cílem vylepšit jejich technické parametry.
RETROFIT vyhovuje platné legislativě, kdy již není povoleno dělat úpravy na stávajícím zařízení.
Retrofit KT1, KT3 je složen z vhodného jističe řady PR, nebo řady PRe, výrobce SEZ Krompachy a.s.,
kdy se tento jistič osadí adaptérem, výrobce Karel Tomaštík – KATOM.
Adaptér se skládá ze dvou plastových částí :
Základna, touto se retrofit mechanicky upevnění na původní místo po demontovaném jističi IJV, IJM, ITV, ITM.
Krytka, tato se nasune z čela na jistič, čímž se zaslepí původní otvor v krytu rozváděče, takže je zajištěno předepsané krytí před
nebezpečným dotykem živé části IP 40.
Montáž retrofitu KT1, KT3 je zcela jednoduchá, neboť retrofit se namontuje na původní místo po demontovaném
jističi IJV, IJM, ITM, ITV.
Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací podle ČSN 34 3205 a vyhlášky
č.50-51/1978 Sb, neboť se jedná o zásah do elektrického zařízení, kde hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem, kdy neodborně namontovaný nebo parametry nevhodný retrofit KT1, KT3
může způsobit úraz elektrickým proudem, škodu na elektrickém zařízení nebo požár.
Retrofit KT1, KT3 může být osazen pouze jističem SEZ, řady PR nebo řady PRe,
pouze takto osazený retrofit KT1, KT3 je schválen ELEKTROTECHNICKÝM ZKUŠEBNÍM
ÚSTAVEM v PRAZE – Troji jako komplet – retrofit jističe IJV, IJM, ITV, ITM,
který je schválen i pro připojení hliníkovým vodičem průřezu 2,5 – 25 mm2,
neboť původní jističe IJV, IJM, ITV, ITM, jsou zpravidla připojeny hliníkovým vodičem.
Pouze takto osazený retrofit tvoří kompaktní zařízení,
které je schváleno a označeno značkou
Adaptér proto nelze osazovat jističi jiných výrobců !!!
Výrobce není zodpovědný za škody způsobené tím, že adaptér KT1, KT3, byl
osazen jističem jiným, než schváleným jističem SEZ, řady PR nebo řady PRe.
Retrofit KT1, KT3 mohou obsluhovat osoby nepoučené.
Retrofit KT1, KT3 nevyžaduje údržbu.
Elektrická trvanlivost je 4 000 spínacích cyklů.
Mechanická trvanlivost je 100 000 spínacích cyklů.
Retrofit KT1, KT3 snáší teplotu okolí
Na retrofit KT1, KT3 poskytuje výrobce záruku v délce 24 měsíců od data prodeje.
Způsob likvidace amortizovaného retrofitu KT1, KT3 - sběrný dvůr, sběrné suroviny.
- 25 °C až + 55 °C.
Download

Návod k použití adaptéru a retrofitu KT1, KT3