Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2013 Zpracovala Barbora Latečková, Programme Associate, UNDP Bratislava Regional Centre (19. února 2014) Spolupráce s UNDP Rozvojový program OSN je jedním z hlavních programů, do něhož Česká republika v posledních letech směřuje své dobrovolné příspěvky na multilaterální rozvojovou pomoc. Roli dárce rozvojové pomoci plní Česká republika ve vztahu k UNDP už od roku 2000, kdy začala poskytovat do Českého svěřeneckého fondu UNDP (dále jen “Fond”) pravidelný příspěvek na poskytování pomoci a technické podpory rozvojovým a transformujícím se zemím (zejména z jihovýchodní Evropy a Společenství nezávislých států). Jednalo se zejména o přenos českého know-­‐how a odborných zkušeností formou školení, seminářů, studijních cest, technické pomoci a poradenství. Konkrétní témata aktivit byla vybrána na základě návrhů místních kanceláří UNDP. Obecné tématické priority jsou v souladu s Miléniovými rozvojovými cíli OSN a s usneseními vlády ČR ke koncepci rozvojové spolupráce v konkrétním roce. Tématické priority: -­‐ ochrana životního prostředí a podporu udržitelného rozvoje; -­‐ prevence HIV/AIDS; -­‐ podpora demokracie a transformace, posilování kapacit státní/místní správy, parlamentní demokracie; -­‐ zkušenosti ČR s ekonomickou transformací. Shrnutí činnosti v roce 2013 Nové projekty Na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného v prosinci 2012 a ukončeného v březnu 2013 bylo vybráno 12 projektů, které byly hodnoceny nejlépa a 9 projektů vybraných pro implementaci ve druhé vlně po obdržení roční alokace v roce 2013 (ca 0,5 mil USD), viz Příloha 1 zprávy. O výsledcích výběrového řízení informoval Fond v červnu 2013 všechny ambasády ČR v regionu. Nově byly projekty vybrány na základě výběrového řízení ve spolupráci s experty v Regionálním centru UNDP v Bratislavě (dále jen “UNDP BRC”). Byly podpořeny projekty s největším bodovým ziskem a zároveň takové, kde je česká zkušenost prokazatelně relevantní/má přidanou hodnotu (dalšími kritérii byla výše spolufinancování; efektivnost pomoci; logická struktura projektu; obsah a relevance). Vzhledem mnohem většímu počtu žádostí o podporu oproti minulému roku (celkem 46), a tedy vysoké administrativní zátěži, bude příští rok zavedeno podávání žádostí prostřednictvím online formuláře. Fond letos podpořil celkem 12 zemí v rámci 24 aktivit (9 nových tendrů, 8 konzultantských smluv, 2 institucionální dohody, 3 pokračující projekty z minulého roku, 2 přímé finanční podpory pobočkám. (viz Přehled využití příspěvku v roce 2013.). Rozpočet Fondu pro rok 2013 byl naplánován ve výši 896,087 USD. Podařilo se využít téměř 92 % všech prostředků (822,303 USD realizováno nebo kontrahováno). Fond se také rozhodl výhledově podpořit studijní cestu Kyrgyzských státních úředníků, kterou připravujeme ve spolupráci s pobočkou UNDP na rok 2014, a program budování kapacit pro nové členské země (tréninkový program), na jejíž koncepci se přímo podílel. 1 Management Od roku 2013 nastoupila na pozici manažerky Fondu Barbora Latečková z České rozvojové agentury (vystřídala dosavadní manažerku Barboru Jungovou, zaškolování 11-­‐12/2012). V polovině roku 2013 odešel z pozice supervizora Daniel Hanšpach a jeho roli částečně převzal Dmitry Mariyasin, který se zároveň stal týmovým vedoucím oddělení Emerging Donors New Partnerships (dále jen „ED/NP“), pod který Fond spadá. Ve Fondu působila také asistentka/stážistka Pavla Müllerová (červen-­‐prosinec 2013). Fond umožnil Barboře Latečkové školení k veřejným zakázkám (CIPS Procurement Course) a účast na evaluačním školení (EPDET). Podklady pro případnou interní/externí evaluaci dosavadní činnosti Fondu (příští rok bude Fond při UNDP BRC fungovat již desátým rokem), připraví TF manažerka v průběhu roku 2014. V průběhu roku byla také ustavena projektová komise za účasti MZV ČR (pan Zdeněk Krejčí z ORS), která schvaluje zásadní rozhodnutí Fondu. Došlo k revizi a rozšíření kontaktních listů pro tenderové ohlášky, všechna výběrová řízení byla vytendrována na první pokus, přihlásili se nám také nové subjekty, které dosud s Fondem nespolupracovali. Partnerství, nové programy a vizibilita Se systematickým rozšiřováním kontaktních listů souvisí také vytváření databáze subjektů s českou expertízou (k dispozici) a obecně mapováním českých transformačních zkušeností. Bude na donorovi, zda zváží ještě účinnější roster k posílení rychlého vysílání expertů v rámci připravovaného programu Aid On Demand pro příští rok – vysílání konzultantů ke krátkým /či nízkonákladovým expertním konzultacím/úkolům, kde je česká expertiza na nejvyšší úrovni a má pro partnerskou zemi velkou přidanou hodnotu (např. pro země chystající se na vstup do Evropské unie). Viditelným úspěchem je dokončení přípravy série 5 praktických tréninků pro nové donory hrazené UNDP BRC, spolufinancové rumunskou a českou stranu, dle poptávky z technického workshopu v Budapešti a zohledňující české potřeby -­‐ konzultace probíhaly se všemi zainteresovanými subjekty (MZV ČR, ČRA, privátní sektor, neziskové organizace) v srpnu a říjnu roku 2013. První trénink (PCM) se uskutečnil 21.-­‐22. ledna 2014 v prostorách Černínského paláce. V říjnu tohoto roku se uskutečnila strategická mise Fondu na Balkán (Srbsko, Černá Hora, Kosovo) v čele se zástupcem donora, paní Zuzanou Hlavičkovou, ředitelkou ORS MZV ČR. Mise byla pobočkami hodnocena velmi kladně a ukázala velkou poptávku po české expertíze, to i ve formě flexibilní pomoci, která by byla schopna poskytnou rychlé konzultace a vysílání expertů. Fond v rámci týmu ED/NP navazuje také úzký kontakt s Višegrádským fondem a bude mapovat možnosti spolupráce a koordinace, především s ohledem na program vysílání státních úředníků ze zemí východního partnerství/Balkánu/post-­‐sovětských republik do zemí V4. Do tohoto programu jsou v rámci identifikace zapojeny také české ambasády. Fond propojil díky českému kontaktu v OECD ekonomické programy OECD v regionu (OECD Eurasia Competitiveness Programme) a program Aid for Trade při UNDP BRC. Probíhají intenzivní jednání o formě spolupráce (na níž mají obě strany eminentní zájem) a Fond se pokusí k větším programům připojit formou vhodného spolufinancování (vyslání experta atd.). Jednalo by se o významný příspěvek ke globální agendě efektivnosti pomoci a skvělou příležitost pro zviditelnění Fondu. Fond podpořil v tomto roce omezenou částkou projekt malého rozsahu v Bosně a Hercegovině prostřednictvím nově založeného UNDP Innovation Fund, a iniciativu SEE4ALL, jejíž podpora je i součástí nové multilaterální strategie ČR. Fond se aktivně se podílel na agendě efektivnosti pomoci koordinované UNDP; český příklad úspěšné aplikace principů z Pusanu se objevil na propagačních materiálech ke globální konferenci v Addis Abebě. Ve spolupráci s pobočkou Černé Hory byly natočeny dvě videa k projektu sanace ve městě Mojkovac a publikoval na webu UNDP dva blogy k české expertize. Manažerka Barbora Latečková připravila dvě veřejné prezentace: na téma zapojování neziskového sektoru do rozvojové spolupráce pro agenturu TIKA (Istanbul, duben 2013) a o činnosti UNDP/Fondu pro studenty VŠE (Praha, květen 2013). Fond také spolufinancoval cestu českého experta, zástupce FORS pana Petra Lebedy, na regionální konzultace post-­‐2015 do Istanbulu v listopadu tohoto roku. UNDP Bratislava Regional Centre nyní jedná s Glopolisem ohledně širší regionální spolupráce – přípravy na SDGs. Závěrem k inzerci – již na počátku roku 2013 došlo na základě průzkumu trhu k revizi nasmlouvané inzerce v týdeníku Respekt (společensko-­‐politický magazín), resp. byly dohodnuty výhodnější podmínky v magazínu EURO 2 (business, export, regiony), který lépe zasahuje cílovou skupinu realizátorů, viz Příloha 2. Prostředky za plošnou reklamu byly celkově sníženy – jako vhodnější se jeví především cílené oslovování potenciálních subjektů a rozšiřováním databáze kontaktů. Příspěvky z České republiky Z českého příspěvku jsou financovány pouze aktivity, které zapadají do kontextu národních a regionálních projektů UNDP a jsou výsledkem poptávky ze strany místních institucí a zastoupení UNDP v přijimatelských zemích. V naprosté většině případů se jedná o aktivity, které jsou alespoň částečně spolufinancovány z jiných zdrojů. Například u studijních cest a seminářů organizovaných na území ČR se z českého příspěvku platí pouze náklady „uvnitř“ ČR, náklady na cestu z domovských zemí jsou zahraničním účastníkům proplaceny např. z regionálního programu UNDP, popř. jejich mateřskou institucí (státní správa apod.). V případě vyslání českých konzultantů místní kancelář UNDP obvykle hradí cestovné a zajistí ubytování, dopravu a tlumočení, z českých zdrojů se konzultantům platí pouze vlastní odměna za vykonanou práci. V roce 2013 byl do UNDP BRC svěřen jeden příspěvek České republiky ve výši 10 mil. Kč. Přehled jednotlivých příspěvků České republiky do Českého svěřeneckého fondu od roku 2004 lze nalézt v níže uvedené tabulce. Tabulka 1: Příspěvky v jednotlivých letech (v CZK a USD) Rok 2004 Příspěvek v mil. CZK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10 15 18 19 17 19,2 8,8 11,05 10 370 650 790 950 1 080 1,056 456 603 488 Příspěvek v tis. USD* *po přepočtu dle officiálního kurzu UNDP 2013 10 511 Rozpočet Fondu na rok 2013 a výhled na rok 2014 Rozpočet Fondu pro rok 2013 byl naplánován ve výši 896,087 USD. Podařilo se využít téměř 92 % všech prostředků: 822,303 USD realizováno nebo kontrahováno. Tabulka 2: Rozložení rozpočtu a realizované výdaje 2013 v USD Položka Plánovaný Realizované Kontrahováno rozpočet výdaje Studijní cesty 338,284 79,988 439,276 Tréninky, workshopy, konzultanti 149,477 70,000 286,473 Projektový management: výplaty, monitoring a provoz kanceláře,GMS 156,338 160,204 17,281 Vizibilita 7,068 0 14,000 CELKEM plánované výdaje CELKEM realizováno+kontrahováno 896,087 655,034 167,269 822,303 Rozpočet na rok 2013 byl financován z prostředků, které ve Fondu zbyly z minulých let (896 087 USD). Kontribuce z podzimu 2013 se přesouvá do plánovaného rozpočtu v roce 2014 (v součtu nyní k dispozici 763,000 USD, ze kterých ale budou v následující týdnech a měsících hrazeny zbývající platby projektů z prvního i druhého kola – velká částka je již alokována – viz Tabulka 3). Plánovaná kontribuce 2014 pak půjdena nové projekty, které by měly být vybrány na jaře/v létě roku 2014. Tendry proběhnou v létě/na podzim a čerpání peněz začne od počátku roku 3 2015 (při rychlém VŘ může čerpání začít v některých případech již na podzim 2014, ale prozatím s tím v rozpočtu pro přehlednost není počítáno). Většina českého příspěvku je přímo určená na implementaci podporovaných rozvojových aktivit. Zbytek představuje částku na plat manažerky, pojištění, monitoring projektů, vzdělávání, program budování kapacit nových donorů (spolufinancování), chod kanceláře a příspěvek na provozní a technické náklady UNDP BRC. Tabulka 3: Rozložení rozpočtu 2014 v USD Položka Plánovaný rozpočet 2014* Z toho již alokováno** Studijní cesty 279,000 280,000 Studie, workshopy, konzultanti 245,000 317,000 Projektový management, capacity building, monitoring a provoz,GMS 151,000 151,000 Vizibilita 0 15,000 CELKEM 675,000 763,000 *Nezahrnuje očekávanou pravidelnou kontribuci 2014 ve výši ca 500,000 USD, která půjde výhradně na nové projekty, které budou vybrány tento rok. ** Alokováno znamená buď již kontrahováno, nebo schváleno na podporu vybraným projektům z výběrového řízení roku 2013 (tzv. druhá vlna projektů). Rezerva je určena na spuštění programu Aid on Demand. Spolupráce s realizátory v roce 2013 Vynikající spolupráce probíhala s institucionálními partnery (Transparency International a Nejvyšší kontrolní úřad České republiky); experti NKÚ dokonce pracovali pro bono a úroveň výstupů byla na velmi profesionální úrovni, kvitovaná pobočkou v Černé Hoře i černohorským protějškem (Supreme Audit Institution Montenegro). Referenční projekty si zapsali také GEOtest a Dekonta, ceny obou plnění byly sjednané na výrazně nižší částky (z důvodu omezených finančních prostředků Fondu, či snahy o dodržení principu best value for money) a je znát že spolupráce z UNDP je pro oba subjekty mimořádně důležitá i pro další soutěže (GEOtest v nedávné době uspěl u Světové banky). Novým realizátorem je Jan Hlaváč, potažmo Charita Česká republika, kteří s velmi dobrým ohlasem (jak u pobočky, tak u české ambasády) realizovali projekt podpory mléčné produkce v Albánii. Opět kvalitní byla spolupráce s CzechINVENTEM na projektu v Tádžikistánu (ekonomické příležitosti, atraktivita země pro investory). Navazujícím projektem byla podpora měření a monitoringu emisí skleníkových plynů v Kosovu (Karlova Univerzita) a insitucionálního nastavení. Právě díky pracovníkům Karlovy Univerzity se předminulý rok podařilo zapojit kosovské odborníky do evropských sítí – to je mimořádný příspěvěk a i díky tomu byl projekt opět podpořen. Staronovým realizátorem je organizace EDUCON, která zorganizovala studijní cestu pro arménské účastníky (podpora SMEs), spolupráci s EDUCONEM nelze nic vytknout, navíc byli schopni splnit vše pod velkým časovým tlakem. Pokud jde o konzultanty, lze zmínit dvě zakázky: konference a workshop v Bělorusku k podpoře exportu (Ing. Martin Tlapa, náměstek Úřadu vlády a bývalý ředitel CzechInvestu) –mimořádně kladně hodnoceno pobočkou UNDP v Bělorusku a experty v Bratislavě. Naopak velmi nepodařeným angažmá bylo působení Mgr. Lucie Rybové, t.č. zaměstnankyně MPSV, na projektu zavádění Úmluvy OSN týkající se osob s postižením v Kazachstánu. Finální zpráva byla odevzdána ve špatné kvalitě, neobsahovala důležité částě dle zadání, s velkým zpožděním a konzultantka nereagovala na výzvy k nápravě – bylo proto rozhodnuto o pouze částečném proplacení odměny. Další spolupráci s touto konzultantkou rozhodně nedoporučujeme. Know-­‐how na evropské úrovni disponuje Centrum životního prostředí Univerzity Karlovy (intenzivní komunikace probíhala s panem Janem Melicharem, který poskytl partnerům několik skypovým konzultací zdarma), bohužel spolupráci se nepodařilo proměnit v konkrétní zadání z důvodu výměny manažera na straně UNDP Kazachstán a ukončení tamnějšího projektu (jednalo se o projektová návrh schválený v tzv. druhé vlně, tj. k realizaci až po obdržení příspěvku z Vlády). 4 Přehled aktivit v roce 2013 podle sektorů Ochrana životního prostředí ARMÉNIE: “Transfer of the best Czech experience: Strengthening national capacities on comprehensive Chemicals (Persistent Organic Pollutants) contaminated site assessment” Doba realizace: červen 2011 – leden 2014 Náklady v roce 2013: 48,093 USD Náklady v roce 2014: 12,007 USD Celkové náklady: 60,100 USD Realizátor: GEOtest Česká republika má s problematikou kontaminových půd či vod bohaté zkušenosti a pokud jde o tzv. perzistentní organické látky (v angličtině se používá zkratka POPS, jsou to například dioxiny), právě v Česku existuje významné specializované centrum (Recetox, Národní centrum pro perzistentní látky), které se zabývá toxikologických výzkumem, a to v souladu se závazky vyplývajícími ze Stockholmské konvence. Perzistentní látky jsou také předmětem regulace napříč Evropskou unií REACH). Tyto informace společně s českou zkušeností s budouváním národních kapacit, práce s daty a experzíty byly předány arménským účastníkům studijní cesty. Přímo v Arméni pak firma GEOtest prováděla s místními odborníky vzorkování ve vybrané lokalitě Nubarašen (praktický trénink, zhruba 20 km od Jerevanu, býv. úložiště pesticidů) a dále pak vzorky vyhodnotila a předala výsledky arménským partnerům. ČERNÁ HORA: ”Knowledge Transfer of Czech Experience: Detailed Technical Design and Supervision of Construction Works at Zuta Prla Mine, Mojkovac, Montenegro” Doba realizace: červen 2011 – prosinec 2013 Náklady v roce 2013: 4,087 USD Celkové náklady: 60,744 USD Realizátor: Vodní zdroje Realizátor vypracoval na základě předchozích zpráv UNDP podrobné technické řešení pro výstavbu pasivního systému úpravy vody pro důl Zuta Prla v obci Mojkovac a na základě vypracovaného technického řešení dohlížel na výstavbu pasivního systému. V roce 2013 probíhal pouze monitoring vodního toku. Čeští experti pomohli snížit znečištění černohorské řeky Tara, a tím zmírnit přeshraniční environmentální rizika vyplývající z nebezpečných znečištění, zejména z opuštěných dolů a odkladovacích nádrží. Aktivita přispěla ke snížení dopadu znečištění na lidské zdraví a ke zlepšení přeshraniční spolupráce na identifikaci, řízení a redukci rizik z nebezpečných aktivit. ČERNÁ HORA: “Preparation of Remediation Action Plan for the Former Lead/Zinc Mineral Processing Plant at the Brskovo and Zuta Prla Mines, Mojkovac, Montenegro” Doba realizace: listopad 2012 – září 2013 Náklady v roce 2013: 44,300 USD Celkové náklady: 44,300 USD (33,613 EUR) Realizátor: Boris Urbánek Experti z české firmy Vodní zdroje měli za úkol vypracovat městu Mojkovac akční plán pro vyčištění bývalých spracovatelských závodů na olovo a zinek v Brskovo a Zuta Prla. Akční plán měl zahrnovat analýzu negativních důsledků znečištění, výhod alternativních přístupů, orientační náklady, design, načasování a doporučení pro nákladově nejefektivnější přístup k vyčištění. Vzhledem k opožděnému dodání byla zakázka přidělena konzultantovi Borisi Urbánkovi, který poté dodatečně do analýzy zahrnul (na návrh UNDP Černá Hora) i pět odkladišť odpadu v horách, které rovně představovaly nebezpečí pro životní prostředí. Očekává se, že samotná sanace bude financována z programu IPA. 5 KOSOVO: “Activating Kosovo GHG Monitoring and Reporting System” Doba realizace: srpen 2013 – duben 2014 Náklady v roce 2013: 37,720 USD Plánované náklady v roce 2014: 25,147 USD Celkové náklady: 62,867 USD Realizátor: Univerzita Karlova Projekt přímo navazuje na již uskutečnou aktivitu vytváření systému inventarizace skleníkových plynů a vytvoření jejich databáze (2012), příjemcem je Agentura pro ochranu životního prostředí (angl. zkratka KEPA), která je zodpovědná právě za monitoring skleníkových plynů v Kosovu. Předmětem druhého – prakticky orientovaného projektu – bylo procvičení metod používaných pro výpočet emisí skleníkových plynů (inventáře znečišťovatelů podle sektorů) prostřednictvím 4 workshopů v Kosovu a jedné studijní cesty v České republice. Důležité bylo praktické ověření výpočtů prováděných odborníky z kosovské strany a odborná podpora při ustanovení tzv. baseline year. KOSOVO: “Development of Detailed Technical Design (DTD) for Treatment of Acid Mine Waters in Novo Brdo Mine, Artana, Kosovo” Doba realizace: říjen 2013 – březen 2014 Náklady v roce 2013: 0 USD Plánované náklady v roce 2014: 70,000 USD Celkové náklady: 70,000 USD Realizátor: GEOtest (ve spolupráci s Fichtner) Důlní a hutnický complex Trepça býval pilířem kosovské ekonomiky, dnes přestavuje obrovskou ekologickou zátěž a potenciální hrozbu. Ke komplexu patří také důl na těžbu olova a zinku v Artana/Novo Brdo, který je částečně v provozu a nachází se zhruba 50 km jižně od Prištiny. Vznik kyselých důlních vod, následek zastaralých metod dřívější těžby, zde však společně s několika haldami hlušiny představují velké riziko pro životní prostředí. Cílem tohoto projektu je připravit specifický návrh, jak vyčistit kyselé důlní vody (angl. zkratka AMD). Realizátor má za úkol posbírat a zanalyzovat dostupná data týkající se geologie, geografie, hydrologie, hydrogeology, využití půdy, a také nasbírat data nová/chybějící (tj. provést průzkumy, laboratorní testy, vzorkování) k přípravě detailního technického návrhu. KYRGYZSTÁN: „Expert on mountain hazards for substantive inputs in the International Conference MOUNTAIN HAZARDS 2013” Doba realizace: únor – říjen 2013 Celkové náklady: 17,340 USD Realizátor: Michal Černý Proměny klimatu ohrožují podle odborníků nejvíce právě region střední Asie se svými ledovcovými pohořími a oblastmi s malým množstvím srážek (přímý vliv na energetiku, vodohospodářství atd.). Cílem konference UNDP pořádané od roku 2011 je diskuse o aktuálních poznatcích z výzkumu přírodních procesů a klimatu ve vysokohorském prostředí, konkrétně jaké jsou metody vyhodnocení rizik, možnosti snižování rizik a monitoring. Konference se uskutečnila ve spolupráci s HELVETAS Swiss Intercooperation (10,000 USD) a Norwegian Forest Group (2,000 USD). Konzultant Michal Černý je odborníkem na danou problematiku a jeho úkolem bylo kromě organizace rovněž posílit českou účast na konferenci a zajistit udržitelnost financování. UZBEKISTÁN: “Transfer of Czech Knowledge: Capacity building of Government of Uzbekistan in the field of promoting Energy Efficient Public Transport“ Doba realizace: březen – srpen 2013 Celkové náklady: 66,080 USD Realizátor: Centrum dopravního výzkumu Uzbekistán je jedním největších světových producentů fosilních paliv a energetická efektivita je velmi nízká. Český příspvěk je součástí širšího projektu UNDP s názvem "Supporting Uzbekistan in transition to a low-­‐emission development path". Na základě českých zkušeností vytvořil realizátor analytický dokument – prvotní koncept k podpoře energetické efektivnosti ve veřejné dopravě v Uzbekistánu. Za druhé bude dokument použit k přípravě návrhů spokojených se snížením emisí CO2 ve veřejné dopravě (GEF, SCCF). V rámci projektu se konkrétně 6 uskutečnila jedna mise do Uzbekistánu (návštěva relevantních institucí a firem – identifikace rolí a zodpovědností), situační analýza sektoru veřejné dopravy, identifikace existujících bariér v propagaci energetické efektivnosti v dopravě, a uvedení příkladů dobré české praxe, také v souvislosti s právním a institucionálním rámcem. ZÁPADNÍ BALKÁN: “Transfer of know-­‐how: Contaminated sites management in Western Balkans, prevention and remediation of past environmental liability” Doba realizace: srpen 2013 – leden 2014 Náklady v roce 2013: 63,979 USD Plánované náklady v roce 2014: 15,995 USD Celkové náklady: 79,974 USD Realizátor: Dekonta Projekt se uskutečnil rámci regionálního projektu UNDP na odstraňování ekologických zátěží (koordinován pobočkou v Černé Hoře). Cílem českého projektu je přenos zkušeností z odstraňování zátěží včetně vytvoření přehledu o shodě balkánské legislativy se směrnicemi EU (se speciálním zaměřením na tzv. brown fields, a průmyslové a důlní znečištění); budování kapacit vládních úředníků; představení dostupných finančních nástrojů pro sanaci. Konkrétními výstupy byla studijní cesta do České republiky, komplexní zpráva o české zkušenosti v této oblasti a doporučení, a konečně mapující studie podle jednotlivých zemí s přehledem relevantních hot spots a stavem legislativy. Správa a občanská společnost ČERNÁ HORA: “Transfer of Czech Experience on Mutual/International Legal Assistance and Cooperation” Doba realizace: květen – červenec 2013 Celkové náklady: 18,224 USD Realizátor: Transparency International ČR V rámci projektu se uskutečnila studijní cesta do České republiky, jejíž hlavním cílem byl přenost českých zkušeností ohledně fungování a organizačního nastavení českého Ministerstva spravedlnosti, se zaměřením na oddělení, která mají mandát k mezinárodní vzájemné právní asistenci a spolupráci a ke spolupráci s českými soudy, úřadem státního zástupcem, policie a Interpolu. Cílem bylo také seznámit Černohorce s výzvami spojenými s podmínkami procesu přistoupení k Evropské unii. Účastníky byli zástupci Ministerstva spravedlnosti v Černé Hoře, pracovníci soudů, státního zástupce a Interpolu. ČERNÁ HORA: “Strengthening institutional capacities of the State Audit Institution of Montenegro through the exchange of experience with the Supreme Audit Office of the Czech Republic” Doba realizace: září – prosinec 2013 Celkové náklady: 9,490 USD Realizátor: Nejvyšší kontrolní úřad České republiky Česká transformační zkušenost je často koncentrována právě v institucích a úřadech státní správy – jedním z příkladů je také Nejvyšší kontrolní úřad, jenž na předávání zkušeností intezivně spolupracuje se zeměmi v regionu. NKÚ v minulosti již realizoval jeden projekt Fondu pro gruzínské protějšky – jeho cílem, jehož bylo dosaženo, bylo snížení rotace zaměstanců (staff turnover). Současný projekt byl plně v režii NKÚ: příprava prezentace i studijní cesty pro zaměstnance Supreme Audit Institution v Černé Hoře. NKÚ pracovalo pro bono, Fond hradit diety, překlady a tlumočení. GRUZIE: “Transfer of Czech Knowledge to the Local Municipalities of Georgia on Urban Development/Strategic Planning, Community Waste Management and Citizens Participation in Local Self-­‐Governance” Doba realizace: říjen 2012 – březen 2013 Náklady v roce 2012: 11,224 EUR Náklady v roce 2013: 16,836 EUR Celkové náklady: 28,060 EUR Realizátor: MEPCO Cílem aktivity bylo podpořit reformy místní správy v Gruzii, především posílit institucionální a organizační kapacity národních a místních autorit tak, aby mohly efektivně provádět reformy. Čeští experti školili během několika 7 tréninků zástupce Parlamentu, Ministerstva pro regionální rozvoj a infrstrukturu a gruzínských obcí na následující témata: městský rozvoj, odpadový management, zapojování občanů do rozhodovacích procesů. GRUZIE: “Support to capacity building of Abkhaz archivists of the State Archives in Sukhumi” Doba realizace: červen 2011 – prosinec 2013 Náklady v roce 2013: 9,335 (spolufinancování Fondu) Celkové náklady projektu: 24,880 USD (není hrazeno Fondem) Realizátor: projekt byl finančně podpořen Ambasádou ČR v Gruzii a realizován in-­‐kind Ministerstvem vnitra ČR Tato aktivita je součástí UNDP projektu “Confidence Building Early Response Mechanism”, jehož širším záměřem je napomoci mírovému dialogu v Gruzii. V rámci této activity se uskutečnila studijní cesta do Čech, spolufinancovaná Fondem a českou ambasádou v Gruzii, in-­‐kind vstup zajistilo MV ČR, které cestu organizovalo a zajistilo trénink pro archiváře z Abcházie týkající se ochrany dokumentů a nových technologií, technické poradenství ohledně správy státních archivů v Suchumi, návštěvu brněnských archivů a archive v Praze, účastníci cesty byli také seznámeni s evropskými standardy. MOLDOVA, FYROM, KOSOVO: “Transfer of the Czech Knowledge in Support to Local Government Associations of Macedonia, Moldova and Kosovo to strengthen capacities for policy advocacy for improving/establishing fiscal incentives for energy efficiency measures in public schools” Doba realizace: říjen 2012 – květen 2013 Náklady v roce 2012: 11,959 USD Náklady v roce 2013: 47,834 USD Celkové náklady: 59,473 USD Realizátor: MEPCO Tato aktivita podporuje čtyřletý UNDP program ”Think Globally, Develop Locally”. Cílem bylo poskytnout podklady a doporučení pro zavedení efektivních finančních pobídech, které podpoří implementaci energeticky úsporných opatření ve veřejných školách v Makedonii, Moldavě a Kosovu. Experti poskytli příkady z českého a mezinárodního prostředí na zefektivnění finančních toků a daňových pobídek na místní úrovni. Nejdříve experti zanalyzují národní legislativu a nařízení v oblasti finančních toků z centrální do místní úrovně a obzvláště mechanism pro rozdělování prostředků místní správou do veřejných škol. Na základě zprávy byly vytvořeny dotazníky na sběr dat pro následnou analýzu, která zanalyzovaly empirické důkazy o existence či neexistenci dostatku finančních pobídek podporujících energetickou úspornost státních škol ve vybraných zemích. Analýza poté poposloužila jako podklad pro doporučení na zlepšení politik přerozdělování veřejných financí. V rámci projektu se také uskutečnila studijní cesta do České repuliky pro 12 zástupců Associace místní správy pro východní evropu (NALAS). Ekonomická infrastruktura a služby ALBÁNIE: “Consolidation of an innovative value chain for animal products in the south of Albania – “Ionian Lamb” Doba realizace: srpen 2013 – leden 2014 Náklady v roce 2013: 31,004 USD Náklady v roce 2014: 3,978 USD Celkové náklady: 34,983 USD Realizátor: Jan Hlaváč (ve spolupráci s Charitou ČR) Projekt navazuje na aktivity EU a italské vlády v oblasti v letech 2009-­‐2012, kdy byla vytvořena asociace vlastníků dobytka (NGO s názvem “Ionian Lamb”). V rámci projektu Fondu byla uskutečněna studijní cesta a dodána studie proveditelnosti. Cílem studijní cesty bylo představit účastníkům dobrou českou praxi v tzv branding and marketingu projektů (maso, mléko) a s tím související standardy bezpečnosti potravin, což je podmínka vstupu na evropský trh. Byly mj. navštíveny vybrané farmy, závody na zpracování mléka, jatka a závody na zpracování masa. Cílem studie proveditelnosti bylo zanalyzovat místní mléčný sector a doporučit opatření vedoucí k lepšímu zpracování a kvalitě produktů. ARMÉNIE: “Study tour to exchange knowledge in the field of implementation of innovative tools to support exports and SMEs through enhancing skills and capacities of SME supporting institutions in provision of business internationalization services to local SMEs” Doba realizace: listopad – prosinec 2013 8 Celkové náklady: 19,628 USD Realizátor: EDUCON V rámci projektu se uskutečnila studijní cesta (materiály studijní cesty byly vytvořeny v ruštině vzhledem k jazykové vybavenosti účastníků). Cílem studijní cesty bylo rozšíření znalostí týkajících se české praxe v podpoře malých a středních podniků a evropské legislativy, včetně strategií, hlavních principů, institucionálního rámce, poskytnutí tookits. Během studijní cesty byly navštíveny relevantní instituce a agentury (mj. Technologické centrum Akademie věd ČR), které zajišťují finanční a technickou podporu malým a středním podniků, podnikatelské inkubátory, technologické parky a úspěšné podniky. BĚLORUSKO: “International trade & export promotion expert mission to Belarus” Doba realizace: listopad – prosinec 2013 Celkové náklady: 5,000 USD Realizátor: Martin Tlapa Výstupem byla prezentace na konferenci s názvem „Modern Opportunities for Export Development“, pořadané v rámci prestižního regionálního programu UNDP Aid for Trade (financovaným Finskou ambasádou), a workshop pro zástupce z byznysu, průmyslu a Ministerstva hospodářství. Konferenční příspěvěk byl na žádost organizátorů zaměřen strategie podpory lehkého průmyslu. Konzultant Martin Tlapa (Vláda ČR, mj. bývalý ředitel CzechTrade) rovněž představil nejnovější trendy ve vyhledávání nových trhů pro export a zaměřil se na předávání českého know-­‐how v oblasti podpory exportu v kontextu restrukturalizace ekonomiky, která v posledním období proběhla nejen v ČR, ale v celé Evropské unii. BOSNA A HERCEGOVINA: “Innovation Fund – Building a hydroponic production system tailored to Bosnian
farmers” Doba realizace: říjen 2013 -­‐ červen 2014 Náklady v roce 2013: 5,000 USD Celkové náklady: 5,000 USD (Trust Fund poskytne pouze tzv. seed funding) Přímá projektová podpora pobočky Součást aktivity Vizibilita. Podpora hydroponií – pilotní projekt v rámci UNDP Innovation Fund. Přímá finanční podpora pobočky, která má příští rok zajistit finanční návaznost a udržitelnost, bude-­‐li projekt úspěšný. V rámci projekty byly nakoupeny dva demonstrační skleníky a všechno nezbytné vybavení na hydroponii a vybudování kapkové závlahy. Skleníky jsou umístěny v prostorách Fakulty zemědělství v Sarajevu (Butmir). KAZACHSTÁN: “Economic Cost and Expenditure Modelling research for Ratification and Subsequent Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Republic of Kazakhstan” Doba realizace: listopad 2012 – leden 2013 Náklady v roce 2012: 3,993 EUR (5,186 USD) Náklady v roce 2013: 4,392.3 (5,900 USD) Celkové náklady: 11,086 USD (původně, 17,286 USD) Realizátor: Lucie Rybová Cílem aktivity bylo podpořit ratifikaci a implementaci OSN Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v Kazakhstánu a zhodnotit spojené ekonomické náklady a výdaje. Český expert spolupracuje na vypracování studie proveditelnosti, která bude základem pro ratifikaci a implementaci Úmluvy. V rámci studie expert zanalyzuje úspěšné české a zahraniční zkušenosti s implementací Úmluvy a zároveň zhodnotí současnou situaci v Kazakhstánu, na základě čehož navrhne vhodný postup . Výsledky studie budou předány Ministerstvu práce a sociálních věcí v Astaně. Oproti původnímu plánu zpráva nebyla uspokojivým způsobem zpracována a nelze ji v současné podobě použít. Fond navrhl pobočce několik variant postupu a řešení schválí projektová rada Fondu. 9 KOSOVO: “Promoting social enterprises in Kosovo” Doba realizace: červen – září 2013 Náklady v roce 2013: 18,440 USD Plánované náklady v roce 2014: 15,000 USD Celkové náklady: 33,440 USD Realizátor: Maria Doiciu, sociální podnik v České republice Aktivita je součástí UNDP projektu k podpoře sociálního podnikání (jak na úrovni policy, tak na úrovni lokální), za účelem úspěšné ekonomické transformace v Kosovu. Úkolem konzultantky s balkánskou zkušeností (a také zkušeností s micro-­‐granty, díky kterým pak bude možné zajistit lépé udržitelnost, pokud budou využity) bylo vypracování studie proveditelnosti pro sociální podnik v municipalitě Kosovo Pole, který by se týkal možnosti správy veřejných budov. Po ukončení aktivity Fondu došlo skutečně k založení sociálního podniku, který již získal prvního klienta – místní radnici. Projekt by měl být v příští roce v druhé fázi doplněn o výjezd do České republiky do sociálního podniku (ideálně) s obdobnými parametry. REGION: Podpora projetu SEE4ALL Initiative Doba realizace: červen -­‐ srpen 2013 Celkové náklady: 4,875 USD Realizátor: Susan Legro Iniciative Sustainable Energy for All Initiative (SEE4ALL) byla spuštěna v roce 2011 a přihlásilo se k ní více než 75 zemí, včetně České republiky. Regionální centrum mapuje stav a možnosti zavedení opatření vedoucí k udržitelné energii v zemích regionu. Fond podpořil vytváření studie najmutím konzultantky na sepsání části reportu. Konzultatka dlouhodobě žije v České republice a je autorkou mnoha odborných publikací, včetně zakázek pro UNDP. Jejím úkolem bylo také zapracovat české příklady. TÁDŽIKISTÁN: “Access to the Country and Expanding the Economic Opportunities” Doba realizace: srpen 2013 – leden 2014 Náklady v roce 2013: 11,452 USD Náklady v roce 2014: 45,806 USD Celkové náklady: 57,258 USD Realizátor: CzechINVENT Projekt podpořil přenos českých zkušeností v oblasti propagace investic a turismu v Tajikistánu, a to v hraničním a ekonomicky silném reigonu Suchd. Projekt zlepšil přístup (investorů) k informacím (revize webových stránek), dále doporučil opatření, která povedenou ke zlepšení obrazu země, a podílel se významně na vývoji regionální značky a průvodce pro investory v regionu Suchd. V rámci projektu se kromě dvou workshopů v Dušanbe také uskutečnila studijní cesta v České republice, při které účastníci navštívili významné institutice a subjekty, které se problematice věnují v Čechách. 10 Finanční přehled -­‐ využití příspěvku v období roku 2013 podle zemí Země Albánie Název Consolidation of an innovative value chain for animal products in the south of Albania – “Ionian Lamb” trademark Téma Rok Ekonomická infrastruktura a služby 2013-­‐
2014 Celkem Arménie Transfer of the best Czech experience: Strengthening national capacities on comprehensive Chemicals (POPS) contaminated site assessment Study tour to exchange knowledge in the field of implementation of innovative tools to support exports and SMEs through enhancing skills and capacities of SME supporting institutions in provision of business internationalization services to local SMEs Bosna a Hercegovina Bělorusko Černá Hora 34,983 31,004 Studijní cesta a studie proveditelnost, která se týkala k tématu zpracování mléka pro místní sdružení farmářů. Jan Hlaváč (ve spolupráci s Charitou) 60,100 48,093 Ekonomická infrastruktura a služby 2013 19,628 19,628 79,728 67,721 5,000 5,000 Součást aktivity Vizibilita. Podpora hydroponií – pilotní projekt v rámci Innovation Fund. Přímá finanční podpora pobočky. 5,000 5,000 5,000 5,000 Workshop a konferenční příspěvěk na konferenci UNDP Aid for Trade v Minsku. Martin Tlapa 5,000 5,000 Ekonomická infrastruktura a služby 2013 Ekonomická infrastruktura a služby 2013 Celkem Transfer of Czech Experience on Mutual/International Legal Assistance and Cooperation Knowledge Transfer of 31,004 2013 Celkem International trade & export promotion expert mission to Belarus 34,983 Popis Ochrana životního prostředí Celkem Building a hydroponic production system tailored to Bosnian farmers Celkový Vyplaceno rozpočet v roce v USD 2013 Správa a občanská společnost 2013 18,224 18,224 Zásobování 2011-­‐
58,456 44,300 Přenos českých zkušeností při nakládání s nebezpečnými látkami – workshopy, vzorkování v terénu (Nubarašen), studie a studijní cesta. GEOtest Předávání českých zkušeností při podpoře malých a středních podniků – studijní cesta. EDUCON Studijní cesta pro zástupce černohorské justice na téma přijímání EU acquis v oblasti soudnictví. Transparency International Česká expertíza v oblasti 11 Czech experience – Preparation of Remedial Action Plan for the Former Lead/Zinc Mineral Processing Plant at the Brskovo and Zuta Prla Mines, Mojkovac Municipality Knowledge Transfer of Czech Experience: Detailed Technical Design and Supervision of Construction Works at Zuta Prla Mine, Mojkovac, Montenegro Transfer of know-­‐how: Contaminated sites management in Western Balkans, prevention and remediation of past environmental liability Strengthening institutional capacities of the State Audit Institution of Montenegro through the exchange of experience with the Supreme Audit Office of the Czech Republic vodou a kanalizace 2013 Zásobování vodou a kanalizace 2011-­‐
2013 60,744 4,078 Ochrana životního prostředí 2013-­‐
2014 79,974 63,979 Správa a občanská společnost 2013 9,490 9,490 226,888 140,071 Celkem Gruzie Transfer of Czech Knowledge to the Local Municipalities of Georgia on Urban Development/Strategic Planning, Community Waste Management and Citizens Participation in Local Self-­‐Governance Support to capacity building of Abkhaz archivists of the State Archives in Sukhumi Správa a občanská společnost 2012-­‐
2013 28,060 16,836 Správa a občanská společnost 2013 0 9,335 28,060 26,171 11,086 5,900 Celkem Kazachstán Economic Cost and Expenditure Modelling research for Ratification and Subsequent Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Republic of Kazakhstan revitalizace starých ekolologických zátěží pro černohorské město Mojkovac. Dokončení RAP expertem. původně Vodní zdroje (2011-­‐
2012 – nedokončeno),2013-­‐ Boris Urbánek Ekonomická infrastruktura a služby 2012 -­‐ 2013 Česká experti vypracují podrobné technické řešení pro výstavbu pasivního systému úpravy vody pro důl Zuta Prla. V roce 2013 byl prováděn monitoring. Vodní zdroje Projekt regionálního hot spots centra při UNDP Černá Hora. Česká expertíza při maangementu starých ekologických zátěží. Dekonta Studijní cesta pro černohorské protějšky NKÚ ČR. Nejvyšší kontrolní účad České Republiky Tréninky v Gruzii pro zástupce Parlamentu, Ministerstva pro regionální rozvoj a infrstrukturu a gruzínských obcí na následující témata: městský rozvoj, odpad. management, zapojování občanů do rozhodovacích procesů. MEPCO Studijní cesta gruzínských archivářů do ČR. Projekt spolufinancován ambasádou ČR v Gruzii a organizován MV ČR. Česká expertíza v oblasti ratifikace a implementace OSN Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (prezentace a zpráva). Odměna snížena z důvodu zásadních nedostatků v závěrečné zprávě (chybějící znalost v oblasti modelování 12 nákladů na opatření nutná k zavedení Úmluvy). Lucie Rybová 11,086 5,900 2013-­‐
2014 62,867 37,720 Návazný projekt. Praktická školení a studijní cesta k již vytvořenému systému inventarizace skleníkových plynů. Univerzita Karlova Celkem Kosovo Ochrana Activating Kosovo GHG Monitoring and Reporting životního prostředí System Promoting social enterprises in Kosovo Ekonomická infrastruktura a služby 2013-­‐
2014 33,440 18,440 Business model pro nově založený sociální podnik v oblasti Kosova Pole v Prištině. Maria Doiciu Development of Detailed Technical Design (DTD) for Treatment of Acid Mine Waters in Novo Brdo Mine, Artana, Kosovo Ochrana životního prostředí 2013-­‐
2014 70,000 0 Vytvoření technického návrhu dekontaminace (důlních vod). GEOtest (ve spolupráci s Fichtner) 166,307 56,160 17,340 17,340 17,340 17,340 57,258 11,452 57,258 11,452 66,080 66,080 66,080 66,080 Celkem Kyrgyzstán Ochrana Expert on mountain životního hazards for substantive inputs in the International prostředí Conference MOUNTAIN HAZARDS 2013 2013 Celkem Tádžikistán Access to the Country and Expanding the Economic Opportunities Ekonomická infrastruktura a služby 2013-­‐
2014 Celkem Uzbekistán Celkem Transfer of Czech Knowledge: Capacity building of Government of Uzbekistan in the field of promoting Energy Efficient Public Transport Ochrana životního prostředí 2013 Organizace výroční konference UNDP týkající se rizik ve vysokohorském prostředí ve střední Asii. Michal Černý Podpora investic a turismu v příhraniční oblasti Suchd. Návrh,úprava webových stránek, dva workshopy v Dušanbe a studijní cesta. CzechINVENT Komplexní analytický dokument k podpoře energetické efektivnosti ve veřejné dopravě v Uzbekistánu. Zprávě předcházela mise do Uzbekistánu a analýza dat. Centrum dopravního výzkumu 13 Správa a občanská společnost 2012-­‐
2013 59,473 47,834 Poskytnutí doporučení pro zavedení efektivních finančních pobídech na podporu implementaci energeticky úsporných opatření ve veřejných školách v Makedonii, Moldavě a Kosovu. MEPCO 4,875 3,653 4,875 3,653 Celkem 68,001 56,362 Report SEE4ALL, zahrnující českou zkušenost (Susan Legro); monitoring studijních cest a náklady s nimi související CELKEM AKTIVITY 2013 487,761 Moldava, FYROM, Kosovo Související Support to Local Government Associations of Macedonia, Moldova and Kosovo to strengthen capacities for policy advocacy for improving/establishing fiscal incentives for energy efficiency measures in public schools Visibilita: SEE4ALL iniciativa + poplatky za Study Tours monitoring celkově 2013 Náklady centra, inzerce, administrative, GMS 55,113 Odvoz odpadů, bezpečnost, elektřina, voda, plyn, úklid, bankovní převody, pošta, inzerce, GMS poplatek Cestovné, tréninky, kurzy 4,000 Poplatky za 2 tréninky (EPDET, procurement kurz), včetně cestovného atd. Platy a povinné odvody, pojištění, zdravotní výlohy atd. 50,460 56,250 900 Programme Associate 12m. ED Specialist 6 m. Stážistka/Asistentka 6 m. Jiné: vizibilita, partnerství 550 Umožnění účasti FORS (P.Lebeda) na konferenci k post-­‐2105 agendě, cestu spolufinancovalo UNDP (ubytování) a Fond (úhrada cestovného) Ostatní CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY 2013 167,273 CELKEM ZA ROK 2013 655,034 14 
Download

Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2013