ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra mapování a kartografie
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Výkres zaměření skutečného stavu a výkres plánu společných zařízení
Drawing of the actual situation and drawing of a common facilities plan
Studijní program: Geodézie a kartografie
Studijní obor: Geodézie a kartografie
Vedoucí práce: Ing. Karel Benda, CSc.
KVĚTEN 2013
Adam Sadecký
Zadání bakalářské práce
Prohlášení
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem
veškeré informační zdroje, ze kterých jsem při zpracování čerpal, uvedl v seznamu
použité literatury.
V Praze dne 10. 5. 2013
Adam Sadecký
Poděkování
Rád bych poděkoval za vedení bakalářské práce a odbornou pomoc při jejím
zpracování panu Ing. Karlu Bendovi, CSc. Dále děkuji společnosti GEPRO spol. s.r.o. za
bezplatné zapůjčení programu PROLAND.
Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá výkresem plánu společných zařízení a
výkresem zaměření skutečného stavu. Hlavním cílem práce je popis a návrh na
doplnění technologie kresby výkresu zaměření skutečného stavu používané
v programu PROLAND a popis a porovnání technologie kresby výkresu plánu
společných zařízení, která je uvedená v technickém standardu plánu společných
zařízení a v systému PROLAND.
Klíčová slova
Výkres plánu společných zařízení, výkres zaměření skutečného stavu, PROLAND,
funkce EXPERT, Technický standard plánu společných zařízení
Abstract
This bachelor thesis follows up the drawing of a common facilities plan and
drawing of the actual situation. The main objective of this thesis is a description and
proposal to amend technology drawing design of the actual situation, which is used in
PROLAND program, and a description and comparison of technology drawing design of
a common facilities plan, which is stated in technical standards of common facilities
plan and in PROLAND system.
Key words
Drawing of a common facilities plan, drawing of the actual situation, PROLAND,
function EXPERT, Technical standard drawing of a common facilities plan
Výkres ZSS a výkres PSZ
Obsah
Obsah
1.
ÚVOD ............................................................................................................. 10
2.
PROLAND ....................................................................................................... 11
3.
4.
2.1.
TECHNOLOGIE KRESBY ..................................................................................................... 12
2.2.
FUNKCE EXPERT ............................................................................................................. 13
PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ (PSZ).................................................................. 15
3.1.
SCHVALOVÁNÍ PSZ ......................................................................................................... 16
3.2.
REALIZACE PSZ .............................................................................................................. 16
TECHNICKÝ STANDARD DOKUMENTACE PSZ ................................................... 17
4.1.
PLATNOST TS DOKUMENTACE PSZ .................................................................................... 17
3.2.
STRUKTURA A USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTACE PSZ V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH ......................... 18
3.3.
DIGITÁLNÍ FORMA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PSZ ............................................................ 20
3.3.1. Konvence pojmenování souborů a jejich uložení na CD ........................................ 20
3.3.2. Formát textových dokumentů ............................................................................... 21
3.3.3. Formát vektorových grafických dat ....................................................................... 22
3.3.4. Obecné požadavky na digitální zpracování grafických dat PSZ............................. 22
3.4.
3.3.4.1.
Souřadnicové systémy .............................................................................................. 22
3.3.5.2.
Obecné podmínky pro mapování skutečného stavu ................................................ 23
BARVY, STYLY A TLOUŠŤKY ČAR.................................................................................. 23
3.4.1. Barvy ...................................................................................................................... 23
3.4.2. Styly a tloušťky čar................................................................................................. 24
4.
VÝKRES ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU ........................................................ 25
4.1.
OBSAH VÝKRESU............................................................................................................. 25
4.1.1. Obsah katastrální mapy ........................................................................................ 26
4.1.2. Obsah technické mapy .......................................................................................... 26
4.2.
TECHNOLOGIE KRESBY ..................................................................................................... 26
4.2.1. Bodové pole a měřené body .................................................................................. 27
7
Výkres ZSS a výkres PSZ
Obsah
4.2.2. Stavební objekty .................................................................................................... 28
4.2.3. Jiné objekty ............................................................................................................ 28
4.2.4. Komunikace ........................................................................................................... 28
4.2.5. Ploty a opěrné zdi .................................................................................................. 29
4.2.6. Rozhraní................................................................................................................. 29
4.2.7. Kultury ................................................................................................................... 29
4.2.8. Technická infrastruktura ....................................................................................... 30
4.2.9. Výškopis ................................................................................................................. 30
4.2.10. Doplňky kresby ...................................................................................................... 30
4.2.11. Popis ...................................................................................................................... 31
4.3.
5.
NÁVRH NA DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE KRESBY ....................................................................... 31
VÝKRES PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ ........................................................... 33
5.1.
OBSAH VÝKRESU............................................................................................................. 33
5.2.
TECHNOLOGIE KRESBY ..................................................................................................... 33
5.2.1. Základní údaje ....................................................................................................... 34
5.2.2. Druhy pozemku...................................................................................................... 35
5.2.3. Opatření ke zpřístupnění pozemků ........................................................................ 35
5.2.4. Opatření k ochraně ZPF ......................................................................................... 36
5.2.5. Vodohospodářská opatření ................................................................................... 36
5.2.6. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí .................................................. 37
5.2.7. Sítě technické infrastruktury.................................................................................. 37
5.2.8. Legendy a razítka .................................................................................................. 37
5.3.
6.
POROVNÁNÍ TECHNOLOGIE KRESBY FUNKCE EXPERT S TS DOKUMENTACE PSZ .......................... 38
ZÁVĚR ............................................................................................................ 39
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................... 40
SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................. 41
SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................... 42
PŘÍLOHA A – TABULKA BAREV .......................................................................................................... I
8
Výkres ZSS a výkres PSZ
Obsah
PŘÍLOHA B – SADA STYLŮ A TLOUŠTĚK ČAR ........................................................................................ II
PŘÍLOHA C – UKÁZKA VÝKRESU ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU ........................................................... III
PŘÍLOHA D – UKÁZKA HLAVNÍHO VÝKRESU PSZ ................................................................................. IV
9
Výkres ZSS a výkres PSZ
Úvod
1. Úvod
Výkres zaměření skutečného stavu je základem pro vyhotovení návrhu plánu
společných zařízení. Prakticky se jedná o znázornění veškerých prvků, které se
nacházejí v zaměřovaném prostoru. Výkres plánu společných zařízení slouží ke
znázornění veškerých jevů navržených plánem společných zařízení.
Tato bakalářská práce popisuje technologii kresby výkresu zaměření skutečného
stavu a výkresu plánu společných zařízení a vyhotovení výkresů v programu PROLAND
pomocí funkce Expert. Technologie kresby výkresu plánu společných zařízení
v programu PROLAND je porovnána s technologií kresby podle technického standardu
dokumentace plánu společných zařízení. Popis technologie kresby výkresu zaměření
skutečného stavu je vyhotoven podle technologie kresby použité v programu
PROLAND. K této technologii kresby je navrhnuto doplnění o další prvky, které je
možné použít pro vyobrazení skutečného stavu, ale tato technologie je neobsahuje.
V dalších kapitolách jsou uvedeny základní informace o programu PROLAND.
Funkce Expert, kterou používá program k vyhotovování výkresů, je popsána z hlediska
funkčnosti a jejího grafického znázornění. Dále je popsán plán společných zařízení.
Jedna kapitola je věnována technickému standardu dokumentace plánu společných
zařízení.
V závěru práce je uvedeno zhodnocení výsledků práce podle zadaných cílů. Je zde
tedy uvedeno posouzení technologií kresby obou výkresů a zhodnocení navrhovaného
doplnění
pro
technologii
kresby
výkresu
10
zaměření
skutečného
stavu.
Výkres ZSS a výkres PSZ
PROLAND
2. PROLAND
Program PROLAND je produktem firmy Gepro spol. s.r.o. Program slouží
k zpracování pozemkových úprav nebo navazujícím geodetickým pracím. Aplikace
zahrnuje plnou verzi systému KOKEŠ (systém pro geodetické práce a pro tvorbu a
údržbu mapových děl), která je doplněná o vybrané funkce informačního systému
MISYS (správa projektů, nástroje pro přípravu dat). K tomu obsahuje funkce přímo
určené pro automatizované zpracování pozemkových úprav a pro evidenci účastníků
řízení.
Jako mapové podklady jsou pro efektivní práci využívány tzv. projekty, které
jsou plně kompatibilní s projekty informačního systému MISYS. Aplikace plně
podporuje nový výměnný formát katastru nemovitostí VFK, jak pro vstup podkladů, tak
i pro export výsledků pozemkové úpravy.
Pro projektování pozemkových úprav zahrnuje program projekt společných
zařízení (kostry území) a následné navržení nového rozmístění pozemků, kde se při
tvorbě nových pozemků využívá především postupné dělení bloků půdy, které jsou
vymezeny naprojektovanou kostrou území. Při řešení konkrétních situací lze
samozřejmě použít i standardní funkce systému KOKEŠ a editační funkce. Aplikace
následně může generovat soupisy nově navržených pozemků, přehled bonit,
souhrnnou bilanci porovnání nároků a návrhu pro všechny listy vlastnictví a podklady
pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv. Nově navržené
parcely je dále možno automaticky očíslovat souvislou řadou nepodlomených
parcelních čísel.
Pro geodetické práce při pozemkových úpravách zahrnuje program přípravu
podkladů jako je například zaměření skutečného stavu a vektorizace katastrální mapy.
11
Výkres ZSS a výkres PSZ
PROLAND
Většina geodetických prací se dá řešit standardními funkcemi systému KOKEŠ, ale
aplikace PROLAND obsahuje některé speciální funkce pro geodetické práce při
pozemkových úpravách. Jednou z těchto funkcí je automatizované vytvoření protokolu
pro zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy, včetně rejstříků
dotčených vlastníků.
Obr. 1 – Pracovní okno programu PROLAND
2.1.
Technologie kresby
Technologie kresby je víceméně souhrn pravidel, podle kterých se tvoří, udržuje
a zobrazuje výkres. Do výkresu se zavádí proto, aby výkresy stejného pojetí vytvořené
různými uživateli dodržovaly jednotný ráz. Výkres nemusí mít stanovenou technologii
kresby, ale poté musí uživatel odhadovat kreslení prvků podle zvyklostí a převod dat do
jiných systémů může způsobovat problémy.
12
Výkres ZSS a výkres PSZ
2.2.
PROLAND
Funkce Expert
Funkce slouží pro snadné kreslení předdefinovaných prvků, jakými jsou symboly,
linie, plochy, texty a složené prvky. Hlavní výhodou funkce je, že není potřeba
pamatovat si všechny parametry kreslených prvků, jako jsou kreslicí klíče linií, fonty a
výšky textů a další, ale vše je zapsáno v expertní tabulce, která je součástí definice tzv.
technologie tvorby výkresu.
Základní dialog funkce Expert (Obr. 2) je určen pro kreslení prvků rychlého výběru.
V rozbalovacím menu se navolí aktivní výkres (pokud je otevřeno více výkresů), ve
kterém se budou kreslit zvolené prvky. Technologie kresby je dána podle zvoleného
výkresu, při zakládání výkresu se volí technologie kresby. Pokud nebyla technologie
kresby zvolena při zakládání výkresu, dialog nabízí pouze tři základní prvky kreslení
(linie, symbol, text) s tím, že parametry kresby se zvolí až při kreslení. Technologii
kresby je ale možné nastavit i v základním dialogovém okně.
Obr. 2 – Základní dialog funkce EXPERT, technologie tvorby PSZ
13
Výkres ZSS a výkres PSZ
PROLAND
Ve střední části okna se nachází výběrové sloupce prvků. Prvek se vybírá postupně
zleva doprava od základní charakteristiky po konkrétní symbol. V levém sloupci volíme
třídu prvků, v prostředním sloupci skupinu prvků a v pravém sloupci vlastní prvek. Pod
tímto výběrem si může uživatel, pro zrychlení práce, ještě nadefinovat 10
nejpoužívanějších předvoleb prvků. Pro vyhledávání prvků podle jeho názvu je zde
funkce „Hledat“, která usnadní vyhledání prvku ve sloupcích. Při hledání se
nezohledňuje diakritika ani velikost písmen.
14
Výkres ZSS a výkres PSZ
PSZ
3. Plán společných zařízení (PSZ)
Plán společných zařízení pozemkové úpravy je soubor opatření, která mají naplnit
cíl a účel pozemkových úprav. Při vytváření plánu společných zařízení se musí
rozmýšlet nad hlubšími územními vazbami, jako jsou povodí, biokoridory, propojení
cestní sítě s navazujícím územím. Plán společných zařízení se ale vyhotovuje jen
v oblasti obvodu pozemkové úpravy. Návrh plánu společných zařízení se vypracovává
s ohledem na požadavky obce a potřeby vlastníků. Zájmy ochrany krajiny, vody a půdy
mají vždy přednost před ostatními požadavky na pozemky.
Soubor opatření PSZ zahrnuje:
1) cestní síť – k zabezpečení přístupnosti pozemků (polní a lesní cesty, mostky,
propustky, brody, železniční přejezdy apod.),
2) protierozní opatření – na ochranu půdního fondu (protierozní meze, zasakovací
pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, protierozní zatravnění, zalesnění,
apod.),
3) vodohospodářské stavby – k neškodnému odvedení povrchových vod a k
ochraně území před záplavami (suché nádrže, retenční nádrže, rybníky, úpravy
toků, odvodnění, ochranné hráze apod.),
4) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – územní systém ekologické
stability – biocentra, biokoridory, interakční prvky, opatření pro zvýšení
ekologické stability, doplnění zeleně, terénní úpravy apod.
Cílem navrhovaných opatření, která se vzájemně doplňují, je:

řešení zemědělského dopravního systému, zpřístupnění pozemků, zvýšení
prostupnosti krajiny,

ochrana půdního fondu, jeho optimálního a funkčního uspořádání,
15
Výkres ZSS a výkres PSZ
PSZ

zpomalení nebo zastavení degradačních procesů zemědělské půdy,

minimalizování škod způsobovaných vodní a větrnou erozí,

zlepšení vodního režimu krajiny a vodohospodářských poměrů území, snížení
maximálních průtoků ve vodotečích, ochrana vodních zdrojů, koryt vodních
toků, vodních nádrží a zastavěných částí obce před nánosy a záplavami,

zvýšení ekologické rovnováhy území, podpora biodiverzity krajiny,

udržení estetických hodnot, krajinného rázu a kulturních hodnot území.
3.1.
Schvalování PSZ
Plán společných zařízení je posouzen sborem zástupců vlastníků nebo vlastníky,
pokud není ustanoven sbor, dále je schvalován zastupitelstvem obce na veřejném
zasedání a projednán s dotčenými orgány.
3.2.
Realizace PSZ
Po schválení PSZ se postupně realizují opatření, která jsou součástí návrhu PSZ.
Návrh plánu společných zařízení se realizuje přednostně na státní nebo obecní půdě.
Půda vlastníků se využívá pouze v případě, že je nedostatek státní a obecní půdy, a to
v nejmenší možné míře. Finanční prostředky vynaložené na realizaci PSZ jsou hrazeny
ze státního rozpočtu, případně z programů EU. Lze ale i realizovat PSZ na vlastní
náklady obce nebo ostatní osoby zainteresované do pozemkové úpravy. Zařízení a
opatření, která jsou při realizaci vybudována, předá pozemkový úřad bezúplatně do
vlastnictví obce nebo vlastníka, pokud je stavba vybudována ve veřejném zájmu na
jeho
pozemku.
16
Výkres ZSS a výkres PSZ
TS dokumentace PSZ
4. Technický standard dokumentace PSZ
4.1.
Platnost TS dokumentace PSZ
Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v návrhu
pozemkových úprav je technický předpis, který konkretizuje a upřesňuje zákony a
vyhlášky pro provádění pozemkových úprav v ČR. TS PSZ je především vypracován na
zákoně č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném
znění a na vyhlášce č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav.
Předpis také plně respektuje stavební zákon, kvůli obsahu veřejného zájmu.
TS PSZ stanovuje obsah i formu dokumentace plánu společných zařízení jako
část pozemkové úpravy, který je předkládán do katastru nemovitostí k zápisu. Udává
náležitosti jak pro digitální tak i „papírovou“ formu dokumentace plánu společných
zařízení v pozemkových úpravách. TS PSZ ale není předpisem jak postupovat při
zpracování dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách nebo
metodický návod pro zhotovitele dokumentace.
Podle zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech je vydavatelem
TS PSZ Ústřední pozemkový úřad. Tímto zákonem je Ústřední pozemkový úřad
oprávněn TS PSZ vydat, měnit nebo povolovat jeho výjimky. Dále úřad dohlíží pomocí
soustavy pozemkových úřadů na dodržování TS PSZ tak, že jejich prostřednictvím
dohlíží na pozemkové úpravy osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových
úprav.
Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v návrhu pozemkových
úprav je závazným předpisem pro:
1) pozemkové úřady
17
Výkres ZSS a výkres PSZ
TS dokumentace PSZ
- při jejich činnostech u zadávání návrhů na pozemkové úpravy,
- při kontrole zpracování návrhů plánu společných zařízení,
- při činnosti orgánu státní správy v řízení o pozemkových úpravách,
2) uchazeče o zadání veřejných zakázek na zhotovení návrhů pozemkových
úprav v ČR při zpracování soutěžních nabídek,
3) zhotovitele návrhů pozemkových úprav v celém průběhu zhotovování a
odevzdání návrhu pozemkových úprav.
3.2.
Struktura
a
uspořádání
dokumentace
PSZ
v pozemkových úpravách
Obsah dokumentace plánu společných zařízení:

Základní část dokumentace PSZ

Dokumentace technického řešení
Obsah základní části dokumentace PSZ:
1) Textová část
a. Technická zpráva

Úvodní část

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu

Opatření vodohospodářská

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
18
Výkres ZSS a výkres PSZ
TS dokumentace PSZ

Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

Soupis změn druhů pozemků
b. Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení
c. Přehled nákladů na uskutečnění PSZ
d. Soupis změn druhů pozemků
e. Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a studii
posouzení širších územních vazeb a specifických podmínek (pokud její
vyhotovení zadal pozemkový úřad)
2) Grafické přílohy (výkresy)
a. Přehledná mapa 1 : 10 000
b. Mapa průzkumu s výškopisným obsahem 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000
c. Mapa erozního ohrožení 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 (současný a navržený
stav)
d. Hlavní výkres PSZ s výškopisným obsahem 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000
Obsah dokumentace technického řešení:
1) Textová část
a. Průvodní zpráva
b. Technická zpráva
c. Doklady o projednání
d. Fotodokumentace
e. Zpráva o předběžném IGP (pokud je pro danou stavbu nezbytný a byl
proveden)
2) Grafické přílohy
 výkres zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu
19
Výkres ZSS a výkres PSZ
3.3.
TS dokumentace PSZ
Digitální forma zpracování dokumentace PSZ
Dokumentace PSZ musí z důvodů širokého využití v činnostech orgánu veřejné
správy dodržovat požadavky na jednotnou a přesnou digitální formu zpracování.
Zvláště to platí pro další využití dat, která jsou použita na zpracování grafických příloh
PSZ. A jejich následné využití například jako podklad pro geografické informační
systémy (GIS), např. pro digitální mapy veřejné zprávy (DMVS). Proto v následující části
je uvedena detailní a závazná specifikace digitální formy odevzdání dokumentace PSZ.
3.3.1. Konvence pojmenování souborů a jejich uložení na CD
Všechny odevzdávané soubory digitální formy dokumentace PSZ musí být
odevzdány na CD (nebo jiném předem dohodnutém médiu). Za odevzdané CD ručí jeho
dodavatel, že je plně čitelné a neobsahuje v žádné podobě počítačové viry nebo trojské
koně. CD bude označeno popisem:

zadávající PÚ,

číslem jednacím KPU nebo JPU,

názvem území dle zadávací dokumentace,

zhotovitelem PSZ, jeho adresou a kontaktním telefonním číslem.
Soubory jsou na CD uloženy v následující adresářové struktuře (Obr. 3):
20
Výkres ZSS a výkres PSZ
TS dokumentace PSZ
Obr. 3 – Adresářová struktura uložení souborů na CD
Adresář, kterým začíná struktura, obsahuje v pojmenování několik textových polí
oddělených podtržítkem. Tyto pole mají takovýto význam:
YY - značí dvoupísmenovou zkratku okresu PÚ,
číslo jednací - příslušné jednací číslo konkrétní pozemkové úpravy,
XXX - řetězec KPÚ nebo JPÚ, dle typu pozemkové úpravy,
území - název řešeného území dle zadávací dokumentace.
V této adresářové struktuře jsou na příslušných místech uloženy zdrojové datové
soubory a digitální tiskové výstupy (*.PDF).
3.3.2. Formát textových dokumentů
Textové dokumenty musí být vypracovávány v souborech kompatibilních s
*.DOC nebo *.DOCX textového procesoru Microsoft Word. Tabulky, které jsou použity
v textových dokumentech, musí být vypracovávány v souborech kompatibilních s *.XLS
nebo *.XLSX tabulkového procesoru Microsoft Excel. Veškeré textové dokumenty musí
21
Výkres ZSS a výkres PSZ
TS dokumentace PSZ
být na výstupu nejen v papírové podobě, ale i pro účely archivace digitální podoby ve
formátu *.PDF.
3.3.3. Formát vektorových grafických dat
Vektorová grafická data, která se používají pro vyhotovení výkresů základní
části, jsou odevzdávána ve stanoveném nezávislém výměnném formátu *.XML.
Dodavatelé mohou používat pro zpracování různé SW, ale musí zajistit, že papírové
výtisky i výtisky ve formátu *.PDF, budou vypadat co nejpodobněji legendě a ukázkám,
které jsou uvedeny v přílohách technického standardu PSZ. Vektorová grafická data,
která se používají pro vyhotovení doplňujících podkladů dokumentace technického
řešení, mohou být odevzdávána ve formátech *.DXF, *.DGN V7, *.DGN V8, *.XML.
3.3.4. Obecné požadavky na digitální zpracování grafických dat PSZ
3.3.4.1.
Souřadnicové systémy
Polohový souřadnicový systém: S-JTSK.
Při práci v CAD a GIS je jako polohový souřadnicový systém standardní S-JTSK,
tzv. varianta „EastNorth“, kde zobrazení souřadnic je ve III. kvadrantu kartézského
souřadnicového systému. Souřadnice „y“ v S-JTSK, ale odpovídá záporné souřadnici „x“
S-JTSK a souřadnice „x“ v S-JTSK odpovídá záporné souřadnici „y“ S-JTSK. Souřadnice
jsou odevzdávány v metrech. To se týká souborů *.DXF, *.DGN.
Ve výměnném formátu *.XML jsou použity kladné hodnoty souřadnic „y“ a „x“.
Souřadnice jsou odevzdávány v metrech na 3 desetinná místa.
22
Výkres ZSS a výkres PSZ
TS dokumentace PSZ
Výškový souřadnicový systém: Bpv.
3.3.5.2.
Obecné podmínky pro mapování skutečného stavu
Při mapování polohopisu a výškopisu je rozsah mapování určen požadavkem
zadavatele pozemkové úpravy a dále potřebami při zpracování základní části a části
dokumentace technického řešení PSZ. Některé výstupy geodetických prací jsou
předávány na katastrální úřad, proto je nutné u nich dodržovat příslušné předpisy a
požadavky ČÚZK. Největší část výstupů geodetických prací je zaměření skutečného
stavu polohopisu a výškopisu, které se používá pro vyhotovení dokumentace
technického řešení PSZ. Tento výstup svým charakterem odpovídá technické mapě
nebo katastrální mapě. Značky odpovídají ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek, kreslení
a značky.
3.4.
BARVY, STYLY A TLOUŠŤKY ČAR
3.4.1. Barvy
Zobrazování barev na monitoru resp. v tisku, je ovlivněno použitou tabulkou
barev. Na ukázkových datech a legendách byla vytvořena v testovacím prostředí SW
Bentley vzorová tabulka barev (viz příloha A), kde jsou indexy RGB použitých barev.
Pokud jsou tisky při zpracování dokumentace PSZ vytvářeny v jiných SW, je nutné
dodržet, aby indexy RGB byly pro všechny prvky stejné jako ve vzorové tabulce barev.
23
Výkres ZSS a výkres PSZ
TS dokumentace PSZ
3.4.2. Styly a tloušťky čar
Na ukázkových datech a legendách byla vytvořena v testovacím prostředí SW
Bentley vzorová sada základních stylů čar 0-7 a sada tlouštěk čar 0-10 (příloha B).
Pokud jsou tisky při zpracování dokumentace PSZ vytvářeny v jiných SW, je nutné
dodržet, aby styly a tloušťky čar byly pro všechny prvky stejné jako ve vzorové sadě.
24
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres ZSS
4. Výkres zaměření skutečného stavu
Výkres zaměření skutečného stavu je účelový mapový podklad pro vyhotovení
návrhu pozemkových úprav. Vyhotovuje se ve vztažném měřítku 1 : 1 000 v digitální
podobě, formát a struktura je dána dle požadavku objednatele, případně projektanta.
Zároveň se vyhotovuje i v analogové podobě a to většinou v měřítku 1 : 2 000. Pokud je
mapových listů vzhledem k velikosti území více, klad, rozměry a označení mapových
listů se shodují s katastrální mapou. Ještě před konečným dokončením výkresu
zaměření skutečného stavu se provede pohledová revize přímo v terénu, kde se
porovnává zakreslení situace v mapě se skutečností.
Ukázka tohoto výkresu a v něm použité technologie kresby je v příloze této
bakalářské práce (příloha C).
4.1.
Obsah výkresu
Rozsah předmětů, které je potřeba zaměřit pro vyhotovení výkresu zaměření
skutečného stavu, se pro prozkoumání několika map víceméně shoduje s obsahem
katastrální mapy a technické mapy obce. Technická mapa obce se obvykle používá pro
intravilán, ale rozsah obsahu umožnuje její využití i u extravilánu.
Obsahem výkresu zaměření skutečného stavu je:

Obsah katastrální mapy

Obsah technické mapy obce
25
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres ZSS
4.1.1. Obsah katastrální mapy
Obsah katastrální mapy je podle Vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). Kde v
§3, §4 a §5 jsou podrobně uvedeny předměty, které mají být znázorněny v katastrální
mapě.
4.1.2. Obsah technické mapy
Obsah technické mapy je podle Vyhlášky č. 233/2010 Sb., o základním obsahu
technické mapy obce. Kde v §4, §5, §6 a v příloze k této vyhlášce jsou podrobně
uvedeny předměty, které mají být znázorněny v technické mapě.
4.2.
Technologie kresby
Technologie kresby pro výkres zaměření skutečného stavu je popsána podle
použité technologie kresby v programu PROLAND verze 11.31., do které byla
nainstalována aktualizace pro technologii kresby pro zaměření skutečného stavu pro
pozemkové úpravy PU_SKS.
Technologie kresby byla rozdělena do několika tříd podle jejich charakteru.
Jednotlivé třídy jsou dále podrobně popsány.
V programu PROLAND je možno vypsat veškeré prvky a jejich znázornění, které
obsahuje technologie kresby. V roletovém menu Nástroje je podmenu Tisk tabulek a
26
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres ZSS
v něm se nachází funkce Tisk tabulky Experta. Na obrázku (Obr. 4) je ukázka části
tohoto výpisu prvků.
Obr. 4 – Ukázka z výpisu technologie kresby PU_SKS
4.2.1. Bodové pole a měřené body
V této třídě se nacházejí prvky sloužící pro znázornění bodů bodového pole,
bodů pro konstrukci mapy, podrobných bodů a jejich popisy. Konkrétně se jedná o
prvky: bod bodového pole a jeho popis, nivelační značka, stabilizovaný bod technické
nivelace a jejich popis. Ve skupině podrobných bodů jsou značky prvků pro
27
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres ZSS
stabilizovaný bod původní a nový, body označené jiným trvalým způsobem a dočasně
stabilizované body. Prvky pro popis jsou číslo bodu a výška bodu.
4.2.2. Stavební objekty
Prvky patřící do třídy stavební objekty stavby spojné se zemí pevným základem
a jejich přidružené části. Je to budova, zbořeniště, vstup do objektu, kostel, kaple, kříž
a synagoga.
4.2.3. Jiné objekty
Do třídy jiné objekty lze zařadit veškeré objekty, které se v terénu nacházejí, ale
svým charakterem nepatří mezi stavební objekty. Z památkového hlediska se jedná o
pomník, sochu, zvonici a boží muka. Vodohospodářské prvky jsou zde zastoupeny
pramenem, zřídlem, přírodním léčivým zdrojem, vodojemem, studnou a stavidlem,
hrazením nebo přepážkou. Dále jsou zde objekty vztahující se ke komunikacím. Jako je
dopravní značka, objekty na komunikacích a bodové objekty na komunikacích. Zařazuje
se sem i značka pro zobrazení vysílače. Prvky, které patří do třídy jiné objekty, ale není
pro ně konkrétní značka, lze vyobrazit pomocí značky střed předmětu malého rozsahu
nebo obecnou značkou jiný objekt.
4.2.4. Komunikace
Třídu komunikace lze rozdělit do dvou skupin. První je železnice a druhá je
silnice. Ve skupině železnice se nacházejí prvky pro vyobrazení osy kolejí a prvek
železnice - zábor. Do skupiny silnice se řadí prvky vyobrazující koruny zpevněných
ploch, rozhraní cest, hranice nezřetelných cest a prvek silnice - zábor.
28
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres ZSS
4.2.5. Ploty a opěrné zdi
Ve třídě ploty a opěrné zdi se nacházejí prvky, které mají oddělovat od sebe dvě
různá místa, např. z důvodu jeho využití. Konkrétně se jedná o různé druhy plotu. Jsou
zde značky pro plot drátěný, dřevěný, kovový, zděný, živý a nerozlišený. Dále jsou zde
prvky zábradlí, svodidla a opěrná zeď.
4.2.6. Rozhraní
Tato třída prvků je rozdělena do několika skupin. Jedná se o skupiny vodstvo,
porost, hranice ostatních neporostních ploch a ochranné pásmo. Skupiny vodstvo a
porost dále obsahují několik druhů prvků. Ve skupině vodstvo jsou zahrnuty prvky:
hladina vodního toku a nádrže, hranice vodní plochy a osa vodního toku. Ve skupině
porost jsou zahrnuty prvky: souvislý lesní porost, souvislý lesní porost vyšetřený,
souvislý ostatní porost zřetelný a nezřetelný, hranice orné půdy a hranice trvalého
travnatého povrchu.
4.2.7. Kultury
Mezi prvky kultury se řadí všechny druhy pozemků, jejich využití či jednotlivé
prvky s tím spojené. Nacházení se zde značky pro vyobrazení prvků: orná půda,
chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka, pastvina, křoviny, park, okrasná zahrada,
hřbitov a neplodná půda. Ve skupině lesní půda jsou prvky pro jehličnatý, listnatý,
nerozlišený les a les s kosodřevinou. Dále zde jsou prvky vodohospodářského
charakteru: koryto vodního toku, vodní tok občasný nebo vysychající, vodní nádrž,
odkalovací nádrž nebo kaliště, zamokřená plocha nebo močál a rákosí. Ze skupiny
těžba zde jsou prvky: hliniště, pískoviště, těžba zeminy a prvek povrchová těžební
29
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres ZSS
činnost bez rozlišení. Skupiny ochrany obsahuje prvky: ochrana rašeliniště nebo slatiny
a ochrana nemovité kulturní památky. Do třídy kultury jsou zahrnuty i prvky pro
zobrazení stromu a stromořadí.
4.2.8. Technická infrastruktura
Jako prvky technické infrastruktury jsou zařazeny sloupy VVN, VN (betonový,
dřevěný, kovový, příhradový a nerozlišený), sloupy NN (betonový, dřevěný, kovový,
příhradový a nerozlišený) a sloupy nerozlišené. Patří, jsem i prvky elektrického vedení
(VVN, VN, NN a nerozlišené). Dále jsou zde prvky: šoupě, šachta (HMZ, MZ a
nerozlišená), vpusť, výúsť a hydrant podzemní a nadzemní.
4.2.9. Výškopis
Pro výškopis jsou v technologii kresby prvky pro znázornění terénních tvarů.
Konkrétně jde o prvky: hrana, pata, výškové šrafy a ostatní terénní linie.
4.2.10.
Doplňky kresby
Pro doplnění kresby je v této třídě několik prvků. Jsou to prvky: odkazová čára,
slučka, ostatní bodová značka a ostatní liniový (plošný) prvek.
30
Výkres ZSS a výkres PSZ
4.2.11.
Výkres ZSS
Popis
Prvky, které se nacházejí ve třídě popis, slouží k popisu objektů, které nemají
popis přímo ve své třídě u příslušného prvku. Jedná se o popis názvu města, obce,
nebo čtvrti a popis vodního toku nebo nádrže. Ve skupině budova se nacházejí prvky
pro popis čísla popisného, čísla evidenčního, čísla orientačního a popis využití objektu.
Dále je ve třídě popis skupina ostatní, kde jsou popisné prvky: ostatní popis a
poznámky a vysvětlivky.
4.3.
Návrh na doplnění technologie kresby
Technologie kresby výkresu zaměření skutečného stavu, použitá ve stávající verzi
systému PROLAND verzi 11.31. s nainstalovaným doplňkem PU_SKS ve funkci Expert, je
na velmi vysoké úrovni, obsahuje prakticky veškeré prvky, které je potřeba zobrazit ve
výkresu zaměření skutečného stavu. Její použití pro extravilán nepotřebuje víceméně
žádné doplnění. Navrhnuté doplnění technologie kresby o další prvky, je spíše
z důvodu využití této technologie kresby i u intravilánu, který se také v některých
případech pozemkových úprav nachází v zaměřovaném území.
Návrh doplnění o prvky:
- U většiny pozemků bude hranice znázorněná některým prvkem z třídy ploty a opěrné
zdi, ale ještě bych doplnil prvek hranice pozemku a vstup na pozemek.
- Rozdělení obecného prvku priska na priska elektrická, plynová, sdělovací a
nerozlišená.
- Do třídy komunikace skupiny silnice doplnit prvky: most, mostek, lávka.
- Při zaměřování objektů v obci je vhodné doplnit do třídy technická infrastruktura
prvky: lampa, zastávka veřejné dopravy a telefonní budka.
31
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres ZSS
- Dále bych u třídy technická infrastruktura doplnil prvky pozemních vedení: vodovod,
kanalizace, kanalizační stoka, plynovod a teplovod.
- Ve třídě jiné objekty by bylo vhodné doplnit prvky pro zobrazení podzemních objektů.
Jedná se o: důlní podzemní objekt a vstup do důlního podzemního objektu, stavební
objekty pod povrchem terénu např. sklepní prostory a chodby pod budovami
zasahující mimo půdorys budovy.
- U zobrazování výškopisu je vhodné doplnit prvek významný výškový bod (např.
vrchol kupy, sedla).
- Například do třídy doplňky kresby je vhodné doplnit prvek směr toku.
Kreslení a značky prvků, které jsou uvedeny v návrhu doplnění výkresu zaměření
skutečného stavu, je možné přebrat z jiné technologie kresby v systému PROLAND,
např. základní technologii kresby WKOKEŠ. Pokud není znázornění prvku v žádné
technologii kresby, kterou obsahuje program PROLAND, kreslení a značky prvků se
převezmou z ČSN 01 3411, Mapy velkých měřítek, kreslení a značky.
32
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres PSZ
5. Výkres plánu společných zařízení
5.1.
Obsah výkresu
V hlavním výkresu plánu společných zařízení jsou zakresleny všechny zařízení a
opatření, které byly navrhnuty v plánu společných zařízení. Jako podklad jsou stávající
druhy pozemků a návrh jejich změny. Dále se v ní zakreslují základní údaje, opatření
pro zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí a opatření k ochraně zemědělského půdního fondu. Ostatní
společná zařízení, které nespadají svým charakterem do čtyř základních druhů
opatření, je potřeba do výkresu zakreslit pomocí bodových, liniových a plošných prvků
doplněných o popis. Např. se může jednat o vyčlenění pozemku pro výstavbu čističky
odpadních vod, horkovodu, pásového dopravníku, rozhledny nebo kapličky.
Součástí hlavního výkresu plánu společných zařízení je i výškopis. Zobrazují se zde
vrstevnice zpravidla z dvou metrovým intervalem. Po každých deseti metrech je
zpravidla vrstevnice zdůrazněná.
Ukázka tohoto výkresu a v něm použité technologie kresby je v příloze této
bakalářské práce (příloha D).
5.2.
Technologie kresby
Technologii kresby, která je použitá v programu PROLAND ve funkci Expert se
prakticky shoduje s technologií kresby, která je navržena v technickém standardu
33
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres PSZ
dokumentace plánu společných zařízení. Skupiny prvků, které jsou obsaženy
v technologii kresby lze rozdělit do několika tříd.
Obr. 5 – Ukázka z výpisu technologie kresby PSZ
5.2.1. Základní údaje
V základních údajích se nacházejí prvky, kterými se znázorňují ve výkresu
předměty obecného charakteru, je to např. obvod pozemkové úpravy, prvky průzkumu
(bodové, liniové, plošné a popis), různé hranice (státní, katastrálního území, atd.),
zastavěné plochy řešené v pozemkové úpravě, letiště, železnice a její popis, silniční
komunikace jako jsou dálnice a rychlostní komunikace, silnice I., II. a III. třídy, místní
komunikace a k nim příslušný popis. Mezi prvky základních údajů můžeme ještě zařadit
34
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres PSZ
prvky návrhu PSZ (bodové, liniové, plošné a popis) a hranice navržených parcel pro
opatření PSZ (opatření ke zpřístupnění pozemku, opatření na ochranu ZPF,
vodohospodářská opatření a opatření na tvorbu a ochranu životního prostředí).
Součástí základních údajů jsou i různé druhy vrstevnic (základní, zdůrazněné,
doplňkové) a jejich popis.
5.2.2. Druhy pozemku
V této třídě jsou prvky, které ve výkresu označují druhy kultur pozemků. Patří
sem prvky, které označují jak stávající druh pozemku, tak i prvky, které navrhují nový
stav druhu pozemku. Konkrétně se jedná o druhy pozemku orné půdy, trvalého
travního porostu, zahrady, zastavěné plochy a nádvoří, lesní pozemek, vinice,
chmelnice, ovocný sad, vodní plocha a ostatní plochy. A ke každému druhu pozemku
jeho příslušná značka.
5.2.3. Opatření ke zpřístupnění pozemků
Mezi prvky zařazené do třídy opatření ke zpřístupnění pozemku patří ty prvky,
které slouží k řešení zemědělského dopravního systému, zpřístupnění pozemků a
zvýšení prostupnosti krajiny. Ve výkresu se zobrazují prvky opatření ke zpřístupnění
pozemku stávajícího stavu a nově navrhované prvky. Můžeme mezi ně zařadit prvky
označující polní cestu a její označení a popis, odvodnění cesty příkopem nebo
podélnou drenáží, příčný žlab, brod, výhybnu, propustek, mostek a hospodářský sjezd.
35
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres PSZ
5.2.4. Opatření k ochraně ZPF
Prvky patřící do třídy opatření k ochraně zemědělského půdního fondu slouží
k ochraně půdního fondu, jeho optimálnímu a funkčnímu uspořádání, zpomalení nebo
zastavení degenerativních procesů zemědělské půdy nebo minimalizaci škod,
způsobenou vodní a větrnou erozí. Jedná se o prvky organizačních opatření (ochranné
zatravnění, zalesnění, protierozní rozmísťování plodin, osevní postup nebo střídání
plodin), agrotechnická opatření (mulčování, hrázkování a důlkování) a technická
opatření (protierozní průlehy, meze, příkopy, hrázky, nádrže, zasakovací pásy, asanace
soustředěného povrchového odtoku, terasování, větrolam). Dále se jedná o zpevnění
svahu, zpevnění břehu výsadbou, dráhy soustředěného odtoku, erozní linie a jejich
popis (současný stav a návrh), erozně ohrožené plochy a bonitované půdně ekologické
jednotky (plochy, linie a popis).
5.2.5. Vodohospodářská opatření
Prvky
vodohospodářských
opatření
zlepšují
vodní
režim
krajiny
a
vodohospodářských poměrů území a snižují maximální průtok ve vodotečích. Chrání
vodní zdroje, koryta vodních toků, vodních nádrží a zastavěné části obcí před nánosy a
záplavami. Patří sem prvky, které označují jak stávající situaci, tak i prvky, které
navrhují nový stav. Prvky technologie kresby, které lze zařadit do vodohospodářských
opatření jsou např.: vodní nádrž, retenční nádrž, vodní tok, občasná vodoteč, mokřad,
příkop, hřbetnice a údolnice, rozvodí (hlavní, dílčí a 4. řádu), HMZ a hlavník, odvodněné
plochy s rokem výstavby. Dále ochranné pásmo vodních zdrojů (I. a II. stupně), pásmo
hygienické ochrany (1., 2. a 3. stupně) a popis všech prvků vodohospodářských
opatření.
36
Výkres ZSS a výkres PSZ
Výkres PSZ
5.2.6. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Do opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí můžeme zahrnout prvky,
které napomáhají zvyšovat ekologickou rovnováhu území, podporují biodiverzitu
krajiny a udržují estetické hodnoty, krajinný ráz a kulturní hodnoty území. Jsou zde
zahrnuty prvky stávajících opatření i prvky nově navržených opatření. Jedná se o
nadregionální biocentra a biokoridory, regionální biocentra a biokoridory, lokální
biocentra a biokoridory, interakční prvky (liniové a plošné), Hranice NP a CHKO, lokalita
Natura 2000, maloplošné zvláště chráněné území, památný strom, krajinná zeleň
(liniová a plošná), linie bioregionu a biochor, revitalizace a rekultivace (liniová a plošná)
a popis všech prvků, které patří do této třídy.
5.2.7. Sítě technické infrastruktury
Prvky sítí technické infrastruktury přispívají k zajištění správného fungování
zastavěného území pomocí souborů technických systémů. Zařadíme mezi ně: vodovod,
kanalizaci, plynovod, regulační stanice plynovodu, stanice ochrany plynovodu,
nadzemní a podzemní teplovod, nadzemní a podzemní elektrické vedení (VVN, VN,
NN), nadzemní a podzemní sdělovací vedení, nadzemní a podzemní produktovod,
ochranná pásma sítí a popisy sítí a ochranných pásem.
5.2.8. Legendy a razítka
Součástí technologie kresby výkresu plánu společných zařízení jsou i popisové
prvky výkresu. Jsou to: legenda výkresu a razítko. Legenda obsahuje popis všech prvků
použitých ve výkresu. V razítku jsou údaje o názvu akce, obsahu výkresu, autor
vypracování, datum vypracování, měřítko, katastrální území a pozemkový úřad.
37
Výkres ZSS a výkres PSZ
5.3.
Výkres PSZ
Porovnání technologie kresby funkce Expert s TS
dokumentace PSZ
Technologie kresby výkresu plánu společných zařízení použitá ve stávající verzi
systému PROLAND verzi 11.31. ve funkci Expert, byla vypracována podle technického
standardu dokumentace plánu společných zařízení. Ve všech uvedených třídách, do
kterých je technologie kresby rozdělena, se nacházejí všechny prvky dané technickým
standardem PSZ.
Rozdělení prvků v jednotlivých třídách a skupinách je provedeno podle
charakteru prvků, čili orientace v tabulce funkce Expert a nalezení prvku, který chceme
použít, je velmi snadné a intuitivní.
38
Výkres ZSS a výkres PSZ
Závěr
6. Závěr
Hlavním cílem této bakalářské práce byl popis a návrh na doplnění technologie
kresby výkresu zaměření skutečného stavu používané v programu PROLAND a popis a
porovnání technologie kresby výkresu plánu společných zařízení, která je uvedená
v technickém standardu plánu společných zařízení a v systému PROLAND.
Na úvod jsme si popsali program PROLAND, který slouží k vyhotovování
náležitostí pozemkových úprav. Zaměřili jsme se především na jeho funkci Expert,
která slouží ke kreslení výkresů, pomocí předdefinované technologie kresby. Tuto
funkci hodnotím velice kladně, z důvodu rychlého a snadného nalezení a nakreslení
požadovaného prvku výkresu.
Technologie kresby výkresu zaměření skutečného stavu byla popsána podle
rozdělení do jednotlivých tříd a skupin. Tato technologie je zdařilým nástrojem pro
vyobrazení skutečného stavu ve výkresu, především v prostředí extravilánu. Navržené
doplnění bylo vyhotoveno především z důvodu možného použití této technologie
kresby i pro prostředí intravilánu.
Technologie kresby výkresu plánu společných zařízení byla rovněž popsána podle
rozdělení do jednotlivých tříd a skupin. Technologie použitá v programu PROLAND,
byla vyhotovena v souladu s technickým standardem dokumentace plánu společných
zařízení, proto se obě technologie shodují.
Ukázky obou technologií kreseb jsou v příloze této bakalářské práce.
39
Výkres ZSS a výkres PSZ
Seznam použité literatury
Seznam použité literatury
[1] Technický standard dokumentace plánu společných zařízení. Praha: Ministerstvo
zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, 2012.
[2] Metodický návod k provádění pozemkových úprav. Praha: Ministerstvo zemědělství,
Ústřední pozemkový úřad, 2012.
[3] PSZ - tabulka atributů: Příloha TS dokumentace PSZ. Praha: Ministerstvo
zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, 2012.
[4] ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky. Praha: Vydavatelství norem,
1990.
[5] Vyhláška 26/2007 sb. Katastrální vyhláška. Praha: Český úřad zeměměřický a
katastrální, 2007. Dostupné z: http://www.vypisyzkatastru.cz/vyhlaska_26-2007.pdf
[6] Předpis 233/2010 Sb. Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce. Praha:
Český úřad zeměměřický a katastrální, 2010. Dostupné z:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-233
[7] Gepro spol. s.r.o.: PROLAND [online]. [cit. 2013-05-28]. Dostupné z:
http://www.gepro.cz/geodezie-a-projektovani/proland/
[8] Příručka uživatele, dokumentace systému PROLAND dostupná z nápovědy
40
Výkres ZSS a výkres PSZ
Seznam obrázků
Seznam obrázků
Obrázek 1 - Pracovní okno programu PROLAND
Obrázek 2 - Základní dialog funkce EXPERT, technologie tvorby PSZ
Obrázek 3 - Adresářová struktura uložení souborů na CD
Obrázek 4 - Ukázka z výpisu technologie kresby PU_SKS
Obrázek 5 - Ukázka z výpisu technologie kresby PSZ
41
Výkres ZSS a výkres PSZ
Seznam příloh
Seznam příloh
Příloha A - Tabulka barev
I
Příloha B - Sada stylů a tlouštěk čar
II
Příloha C - Ukázka výkresu zaměření skutečného stavu
III
Příloha D - Ukázka hlavního výkresu PSZ
IV
42
Výkres ZSS a výkres PSZ
Příloha
Příloha A – Tabulka barev
Zdroj: Příloha TS dokumentace PSZ: Tabulka atributů – tabulka barev.
I
Výkres ZSS a výkres PSZ
Příloha
Příloha B – Sada stylů a tlouštěk čar
Zdroj: Příloha TS dokumentace PSZ: leg5.
II
Výkres ZSS a výkres PSZ
Příloha
Příloha C – Ukázka výkresu zaměření skutečného stavu
Zdroj: Vytvořeno v programu PROLAND.
III
Výkres ZSS a výkres PSZ
Příloha
Příloha D – Ukázka hlavního výkresu PSZ
Zdroj: Příloha TS dokumentace PSZ: výřez z Ukázka_hlavní výkres.
IV
Download

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - Studijní program Geodézie a kartografie