Vzdělávací institut Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví
si vás dovoluje pozvat na kurz
Práce s lidmi s duální diagnózou
Termín a místo: 20. – 21. května a 6. – 7. června 2013, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
(Řehořova 10, Praha 3)
Časový rozvrh: 9h – 17h
Lektoři - mezi lektory kurzu je zastoupena celá škála odborníků od lékařů a psychoterapeutů, přes
zdravotní sestry až po sociální pracovníky:
Mgr. Jana Janečková vystudovala Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích. Od roku 2010 pracuje s
lidmi s duševním onemocněním v O. s. Green Doors jako pracovní a příjmová terapeutka. Velmi ji baví přímá
práce s klienty.
MUDr. Zuzana Foitová má více než 25 let praxe v oblasti péče o lidi s duševními poruchami. Věnuje se jak
ambulantní psychiatrické léčbě, tak psychoterapii a práci v terénu včetně krizové pomoci, vždy s důrazem na
komunitní přístup. Věnuje se také rodinám pacientů a preventivním programům. Působí rovněž jako
supervizorka zdravotních a sociálních služeb a jako lektorka vzdělávání pracovníků v této oblasti. Angažuje se
v projektech zaměřených na změnu systému péče o osoby s duševními poruchami u nás. Přednáší na
odborných konferencích a publikuje popularizační texty.
Eva Neudörflová, DiS. – všeobecná zdravotní sestra a diplomovaná sestra pro psychiatrii. V rámci své praxe
pracovala v nemocnicích na interním oddělení a na ARO a má také zkušenost s prací v zahraničí (Velká Británie).
V současnosti působí jako terénní psychiatrická sestra ve dvou multidisciplinárních týmech – duální diagnózy a
chráněné bydlení – v rámci Psychoterapeutické a psychomotorické kliniky ESET.
MUDr. Petr Nevšímal - psychiatr a psychoterapeut. Od počátku své praxe se věnuje rozvoji preventivních a
léčebných programů pro drogově závislé. V letech 1997- 2007 byl vedoucím terapeutické komunity Magdaléna,
od roku 2008 je ředitelem obecně prospěšné společnosti Magdaléna. Zároveň působí jako terapeut a
supervizor. Jako editor a spoluautor publikoval dvě knihy: Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a
vývoj a Terapeutická komunita pro drogově závislé II. Česká praxe.
Bc. Michaela Nosková, DiS. vystudovala obory sociální práce a sociální pedagogika. Působí jako pracovní
terapeutka v tréninkové kavárně v rámci pracovní a sociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním.
MUDr. Petr Příhoda vystudoval 1.lékařskou fakultu v roce 1995 a vzápětí poté začal pracovat jako psychiatr v
Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Do konce roku 1998 zde působil jako sekundární lékař. Od roku 1999
pak pracoval v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze 4 jako ambulantní psychiatr a
psychoterapeut. Věnoval se především pacientům se schizofrenií, svou práci dělil mezi ambulantní psychiatrii a
psychoterapii, v letech 2003-2008 zde pak zastával funkci zástupce primáře. Od roku 2008 až dosud je
primářem oddělení resocializace a krizové intervence v PL Bohnicích, v DPS Ondřejov si ponechal částečný
úvazek. Má dvě atestace z psychiatrie a funkční specializaci v psychoterapii.
Mgr. Ondřej Skála vystudoval etnologii na Filosofické fakultě UK. Od roku 1996 se věnuje práci s lidmi s duševní
nemocí. V současnosti působí jako regionální ředitel Fokusu Praha a vede kurzy zaměřené na práci s emocemi.
Absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii a řadu odborných kurzů v oblasti psychoterapie a krizové
intervence v Čechách i v zahraničí. Dlouhodobě se věnuje meditaci. Dva roky byl buddhistickým mnichem na Srí
Lance. Rád hledá nové úhly pohledu na to, co prožíváme.
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 515 305, GSM: 775 555 517, email: [email protected]
www.vzin.cz / www.cmhcd.cz
Petr Šípek - pracovník v sociálních službách a terapeut. Narodil se 7. 6. 1977 ve Strakonicích a vystudoval
Gymnázium Strakonice a Sociálně právní akademii v Prachaticích. V letech 2001 - 2009 pracoval v neziskových
organizacích se zaměřením na prevenci a léčbu drogových závislostí: v o.s. Prevent Strakonice jako
streetworker, v Drop in Praha jako kontaktní pracovník a v o.s. Prevcentrum Praha jako case manager. Od roku
2009 působí v neziskové organizaci BONA, o.p.s., v sociální službě "Podpora samostatného bydlení" jako
terapeut a pracuje zde s lidmi s duševním onemocněním z okruhu psychóz. Absolvoval sebezkušenostní části
psychoterapeutického výcviku SUR/KUŠ.
Magdaléna Štochlová, DiS. pracuje v neziskové organizaci BONA, o.p.s. jako vedoucí terapeutka služeb v oblasti
bydlení. Na částečný úvazek pracuje jako terapeutka na otevřeném psychoterapeutickém oddělení v PL
Bohnice. Vystudovala Vyšší odbornou školu v oboru psychiatrie, Vysokou školu v oboru sociální práce,
momentálně studuje na Vysoké škole obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou
psychoterapii, absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik BIGSUR.
Cena: 5 900 Kč včetně DPH
Akreditace: MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních
služeb – podána žádost / Česká asociace sester
Kurz nabízí vhled do dynamické souvislosti a vzájemného propojení problematiky závislostí a
psychiatrické morbidity, které je nutné pro vytvoření modelu komplexní péče v této oblasti.
Osnova kurzu:

Úvod do problematiky duálních diagnóz – psychózy / závislosti

Fáze léčby duálních diagnóz

Úvod do metody motivačních rozhovorů

Spolupráce s rodinou a okolím klienta – vymezení pojmu rodina, fáze spolupráce s rodinou,
praktické příklady na kasuistikách osob s duální diagnózou, přehled dalších služeb v rámci
komunity

Práce s klienty s duální diagnózou, zavádění integrované léčby duálních poruch v organizaci –
specifika přístupu k osobám s duální diagnózou, zdravotní rizika
Kurz účastníkům přinese:
Účastníci se seznámí s procesem léčby duálních diagnóz s důrazem na její fáze a naučí se teoretickým
a praktickým základům metody motivačních rozhovorů. Získají rovněž znalosti o průběhu spolupráce
s rodinou a okolím klienta a seznámí se s podmínkami pro zavádění integrované léčby duálních
poruch v organizaci.
Osvědčení:
Podmínkou získání osvědčení je 80 % účast na kurzu a vypracování písemného vědomostního testu (8
správných odpovědí z 12).
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 515 305, GSM: 775 555 517, email: [email protected]
www.vzin.cz / www.cmhcd.cz
Download

Práce s lidmi s duální diagnózou