VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd, tel. 585 154 927, 737 786 926
Lesní cesta Carvánecká
(Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky lesní cesty.)
Vojenský újezd Brdy
k.ú. Obecnice v Brdech
p.č. 465
Číslo paré:
/1/
Objednatel:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – Divize Hořovice
Zakázka:
005s14
Termín:
07/2014
Zpracoval:
Sanetrník David
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
OBSAH:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA.................................................................................................................................................................................................. 3
A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE..............................................................................................................................................................................................3
A.2. PODKLADY ......................................................................................................................................................................................................... 4
A.3. ÚČEL STAVBY.................................................................................................................................................................................................... 4
A.4. ČLENĚNÍ PROJEKTU .........................................................................................................................................................................................5
A.5. SOUČASNÝ STAV...............................................................................................................................................................................................5
B. TECHNICKÁ ZPRÁVA................................................................................................................................................................................................7
B.1. NÁVRHOVANÉ ÚPRAVY.................................................................................................................................................................................... 7
B.2. ZÁVĚR ................................................................................................................................................................................................................. 9
C. VÝKRESOVÁ ČÁST .................................................................................................................................................................................................. 10
D. ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR .......................................................................................................................................................................... 15
E. DOKLADOVÁ ČÁST ................................................................................................................................................................................................. 20
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
-2-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
A. Průvodní zpráva
A.1. Základní údaje
Název stavby:
Lesní cesta Carvánecká
Charakter stavby:
Rekonstrukce
Místo stavby:
Ve střední části Vojenského újezdu Brdy v blízkosti lokalit Aliance a
Zahrádky. 3 100 m vzdušnou čarou východně od Třech trubek a 5 100 m
severozápadně od vodní nádrže Pilská.
Kraj:
Středočeský kraj
Vlastník:
Česká republika – Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Praha 6 – Dejvice, 160 64
IČ 000 00 205, DIČ CZ 000 00 205
Investor:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Hořovice
Slavíkova 106, Jince, 262 23
IČ 000 00 205, DIČ CZ 000 00 205
Projektant:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Oddělení investic
Pod Juliskou 1621/5, Praha 6 – Dejvice, 160 64
IČ 000 00 205, DIČ CZ 000 00 205
Sanetrník David
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Oddělení investic
Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
Rozsah úprav:
1 625 m
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
-3-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
A.2. Podklady
Výběr staveniště byl proveden v dubnu 2014 za účasti investora a projektanta.
Zaměření staveniště
Zjištění současného stavu a zaměření podkladů pro výpočet nákladů stavby bylo
provedeno v dubnu 2014. Při měření bylo provedeno měření délek a charakteristických
příčných profilů. Dále byly zjištěny údaje o podmínkách odvodnění povrchu cesty a
podložních zeminách. Spádové poměry nivelety cesty a odvodnění byly měřeny
sklonoměrem, délky geodetickým kolečkem.
Při měření byla již realizována obnova hospodářských nájezdů a přejezdů na přibližovací
cesty, příčných propustků a úprava skládek dřeva.
Konstrukce zpevnění vozovky byla řešena dle předchozích geologických posudků na
podobných poměrech, s ohledem na již realizované stavby cest v území a stav povrchu
cesty.
Rozpočet nákladů stavby byl proveden ze získaných podkladů s použitím cen ceníku
stavebních prací ÚRS Praha v cenové úrovni I./2014.
Dále byly použity mapové podklady v měřítku 1:25 000, porostní a obrysové mapy
v měřítku 1:10 000 a 1:5 000, ortofotomapy.
Vyjádření o výskytu podzemních inženýrských sítí
O vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí bylo zažádáno již před realizací
zemních prací. Investor má tyto vyjádření k dispozici a má o uložení sítí přehled. Vzhledem
k okolnosti, že zemní práce již byly investorem provedeny, není nutno znovu žádat o
vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí. Ze stávajících vyjádření je známo, že
v daném území se vyskytuje několik optických i metalických kabelů. Předpokládá se, že
dodavatel prací již nebude provádět žádné zemní práce. Nadzemní vedení se v dané lokalitě
nevyskytuje.
Přehled pozemků
K.ú. Obecnice v Brdech
číslo parcely
465
450
kultura
ostatní komunikace
ostatní komunikace
plocha m2
9 055
3 169
vlastník
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
A.3. Účel stavby
Hlavním účelem stavby je dokončení celkové rekonstrukce lesní cesty, která byla
z důvodu probíhající těžby dřeva v minulosti průjezdná jen pro lesní traktory, odvozní
techniku, terénní vozy.
Investor již provedl úpravu vodního režimu vybudováním a vyčištěním podélných
odvodňovacích příkopů s výstavbou trubních propustí a jejich odtokových koryt. Dále je
provedeno urovnání a zpevnění podloží uválcovaným drceným kamenivem. Rovněž bylo
provedeno zpevnění nájezdů, přejezdů a skládek dřeva.
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
-4-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
Zachycení povrchového odtoku srážkové vody již vybudovanými, nebo pročištěnými
podélnými příkopy se odvodní podloží cesty, zvýšení nivelety a úprava příčného sklonu
povrchu vozovky odvede srážkovou vodu z jejího povrchu do přilehlého terénu pod cestou.
Zpevnění podkladu drceným kamenivem a kryt z penetračního makadamu bude sloužit
jako protierozní ochrana, zlepší průjezdnost cesty pro lesnickou dopravu včetně odvozu
dřeva a výrazně zvýší její životnost.
A.4. Členění projektu
A. Průvodní zpráva
B. Technická zpráva
C. Výkresová část: 1. Přehledná situace 1:25 000
2. Katastrální mapa 1:5 000
3. Situace navrhovaných úprav 1:2 500
4. Vzorový příčný řez vozovkou a trubním propustkem 1:50
D. Rozpočet s výkazem výměr
E. Dokladová část
A.5. Současný stav
Rekonstruovaná lesní cesta Carvánecká se nachází ve střední části Vojenského újezdu
Brdy mezi lokalitou Aliance a Zahrádky. 3 100 m vzdušnou čarou východně od Třech trubek a
5 100 m západně od vodní nádrže Pilská. Lesní cesta je přístupná ze severozápadu páteřní
komunikací Alianka. Z jihovýchodu lesní cestou Hořovická.
Charakterem a využitím se jedná o lesní odvozní cestu s kamenivem zpevněnou vozovkou.
Vzhledem k jejímu stavu je použitelná jak pro lesní techniku, tak i pro osobní vozy dle ČSN
73 61 08.
Trasa úpravy lesní cesty Carvánecká začíná severozápadním nájezdem na komunikaci
Alianka v těsné blízkosti lokality Aliance. Cesta vybíhá jihovýchodním směrem. Mírně se
klikatí až do km 0,800. Od tohoto staničení pokračuje přímo na jihovýchod až k nájezdu na
lesní cestu Hořovická. Podél trasy jsou nepravidelně vybudovány hospodářské přejezdy,
nájezdy a skládky zpevněné drceným kamenivem. Jejich situování je patrné ze situace
navrhovaných úprav.
Od počátku v km 0,000 lesní cesta vede téměř po vrstevnici, pozvolna klesá se sklonem
do 1 % až ke km 0,495, kde cesta překonává tok Reserva. Od km 0,495 stoupá strměji se
sklonem 7,0 % až do jejího konce u nájezdu na lesní cestu Hořovickou.
Šířka stávajícího zpevněného podkladu drceným kamenivem se pohybuje v rozmezí 4 – 5
m. Podkladní vrstvy vozovky jsou nově vybudovány investorem a ve vyhovujícím stavu.
Odvodnění
Odvodnění stávající trasy lesní cesty je řešeno levostranným příkopem vybudovaným
v úseku mezi km 0,038 – 0,495 a pravostranným příkopem v úseku 0,495 – 1,625. Pro odtok
vody z podélných odvodňovacích příkopů do okolního terénu popř. do drobných vodotečí
jsou na trase vybudovány 6 ks příčných propustí a 12 ks podélných trubních propustí pod
hospodářskými přejezdy a nájezdy na navazující síť lesních cest. Tyto jsou uvedeny
v tabulce a jejich situování je patrné ze situace navrhovaných úprav. Odvodňovací příkopy a
trubní propusti jsou upravené a čisté.
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
-5-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
Objekty
Objekty na stávající komunikaci tvoří především trubní propusti, hospodářské nájezdy a
skládky. Jejich situování a současný stav je následující:
Jejich umístění je následující:
Staničení
0,000
0,000
0,015
0,260
0,400
0,470
0,495
0,545
0,570
0,800
0,845
0,913
0,980
0,995
1,012
1,036
1,070
1,156
1,166
1,222
1,265
1,369
1,459
1,560
1,625
1,625
Popis
Začátek úpravy.
Nájezd 60 m2, oboustranně.
Skládka 35,0 x 5,7 m, 200 m2, vpravo.
Trubní propustek TPVC 500/7 500 mm, příčně.
Trubní propustek TBH 400/7 500 mm + Hospodářský přejezd 60 m2, vlevo.
Trubní propustek TBH 500/7 500 mm, příčně.
Rámový propustek IZM 3 000/1 500/6 000 mm, příčně.
Trubní propustek TBH 600/7 500 mm + Hospodářský přejezd 60 m2, vpravo.
Trubní propustek TBH 600/7 500 mm + Hospodářský přejezd 60 m2, vpravo.
Trubní propustek TBH 400/5 000 mm + Hospodářský přejezd 40 m2, vpravo.
Trubní propustek TBH 400/5 000 mm + Hospodářský přejezd 40 m2, vpravo.
Trubní propustek TBH 400/7 500 mm + Hospodářský přejezd 60 m2, vpravo.
Skládka 22,5 x 4,0 m, 90 m2, vlevo.
Hospodářský nájezd 140 m2, vlevo.
Trubní propustek TBH 600/12 500 mm, Trubní propustek TBH 500/12 500
mm + Nájezd 120 m2, vpravo.
Trubní propustek TBH 400/7 500 mm, příčně.
Skládka 30,0 x 4,0 m, 120 m2, vlevo.
Hospodářský nájezd 75 m2, vlevo.
Trubní propustek TBH 400/5 000 mm + Hospodářský přejezd 40 m2, vpravo.
Skládka 25,0 x 4,0 m, 100 m2, vlevo.
Trubní propustek TBH 600/7 500 mm + Hospodářský přejezd 60 m2, vpravo.
Trubní propustek TBH 400/7 500 mm, příčně.
Trubní propustek TBH 400/7 500 mm + Hospodářský přejezd 60 m2, vpravo.
Skládka 30,0 x 4,0 m, 120 m2, vlevo.
Trubní propustek TBH 400/7 500 mm, příčně.
Skládka 28,0 x 4,0 m, 112 m2, vlevo.
Nájezd 25 m2, oboustranně.
Konec úpravy.
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
-6-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
B. Technická zpráva
B.1. Návrhované úpravy
Navrhovaná opatření by měla vytvořit takové podmínky, aby komunikace mohla být
využívána po převážnou část roku jako odvozní. Dle ČSN 73 61 08 se bude jednat o kategorii
2 L 4,5/30, tedy zpevněná část s šířkou v koruně 3,5 m, atypicky bez krajnic. Šířka
průjezdního pruhu 4,5 m.
Úpravy budou představovat pokládku konstrukčních vrstev vozovky na stávající urovnaný
kryt doplněný drceným uválcovaným kamenivem.
Investor v předstihu provedl odkácení oboustranně podél trasy, aby byl získán dostatečný
prostor pro vlastní těleso komunikace a realizaci odvodňovacích prvků. Otevřením tělesa
komunikace snížil stupeň druhotného zamokření. V nezbytné míře odstranil pařezy pro
realizaci odvodňovacích příkopů. Doplnil odvodňovací prvky a vybudoval síť podélných
odvodňovacích příkopů.
Odvodňovací prvky celkově zlepšily protierozní ochranu povrchu vozovky a vyřešily
podmínky odvodnění tělesa cesty.
Při rekonstrukci lesní cesty nebudou měněny směrové ani spádové poměry. Zemní práce
byly již investorem realizovány a nejsou součástí této projektové dokumentace.
Vozovka
Konstrukční vrstvy vozovky
Šířka koruny vozovky 3,5 m.
Délka vozovky 1 625 m.
Maximální podélný sklon 7,0 %.
Příčný sklon 0,000 -0,495 vpravo, 0,495 – 1,620 vlevo.
Maximální rychlost v přímé 30 km/hod.
Tabulka úprav vozovky:
Staničení
[km]
0,000 – 1,625
Konstrukční vrstva
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Penetrační makadam hrubý
Úprava krytu doplněním drceného kameniva 16-22 mm
Tloušťka
vrstvy
1,5 kg/m2
Rozměr
Plocha
[m]
[m2]
1 625,00 x 3,50 5 687,50
Hmotnost
[t]
122,907 t
1,5 kg/m2
1 625,00 x 3,50 5 687,50
122,907 t
100 mm
60 mm
1 625,00 x 3,60 5 850,00
1 625,00 x 3,76 6 110,00
1 338,480 t
601,713 t
Konstrukční vrstvy hospodářských nájezdů, přejezdů a skládek
Pro napojení přibližovacích cest na upravovanou trasu jsou vybudovány hospodářské
přejezdy s trubním propustkem v počtu 9 ks a hospodářské nájezdy bez trubních propustků
v počtu 2 ks. Pro skládkování dřeva je realizováno šest skládek. Hospodářské nájezdy,
přejezdy a skládky jsou již investorem vybudovány. Zpevnění je provedeno uválcovaným
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
-7-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
drceným kamenivem. Jednotlivé objekty budou ovšem doplněny a dorovnány dodavatelem
drceným kamenivem se zhutněním.
Tabulka úprav hospodářských nájezdů, přejezdů a skládek:
Staničení
[km]
0,000
0,995
1,625
0,015
0,400
0,545
0,570
0,800
0,845
0,913
0,980
0,980
1,012
1,036
1,070
1,156
1,166
1,265
1,369
1,377
1,560
Název
nájezd
nájezd
nájezd
skládka
přejezd
přejezd
přejezd
přejezd
přejezd
přejezd
nájezd
skládka
skládka
nájezd
přejezd
skládka
přejezd
přejezd
skládka
přejezd
skládka
Umístění
Konstrukční vrstva
oboustranně Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Penetrační makadam hrubý
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Penetrační makadam hrubý
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
oboustranně Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem
drceným kamenivem
Penetrační makadam hrubý
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vlevo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vlevo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vlevo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vlevo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vlevo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vlevo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vlevo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vpravo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
vlevo
Úprava krytu doplněním drceného kameniva
Tloušťka
vrstvy
1,5 kg/m2
16-22 mm
16-22 mm
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Plocha Hmotnost
[m2]
[t]
60,00
1,297 t
1,5 kg/m2
60,00
1,297 t
100 mm
60 mm
1,5 kg/m2
60,00
60,00
120,00
13,728 t
5,909 t
2,593 t
1,5 kg/m2
120,00
2,593 t
100 mm
60 mm
1,5 kg/m2
120,00
120,00
25,00
27,456 t
11,818 t
0,540 t
1,5 kg/m2
25,00
0,540 t
100 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
25,00
25,00
200,00
60,00
60,00
60,00
40,00
40,00
60,00
140,00
90,00
120,00
75,00
40,00
100,00
60,00
60,00
120,00
60,00
112,00
5,720 t
2,462 t
19,696 t
5,909 t
5,909 t
5,909 t
3,939 t
3,939 t
5,909 t
13,787 t
8,863 t
11,818 t
7,386 t
3,939 t
9,848 t
5,909 t
5,909 t
11,818 t
5,909 t
11,030 t
Odvodnění
Veškerá odvodňovací opatření již byla vybudována investorem svépomocí. Tento projekt
neřeší žádná opatření týkající se odvodnění.
Soupis materiálů
Materiál
Množství
Nátěr živičný uzavírací asfaltem s posypem drceným kamenivem
254,674 t
Kamenivo fr. 8-11 mm
236,761 t
Asfalt.
17,913 t
Penetrační makadam hrubý
1 385,384 t
Kamenivo fr. 8-16 mm
145,320 t
Kamenivo fr. 32-63 mm
1 197,679 t
Asfalt
42,385 t
Úprava krytu doplněním drceného kameniva fr. 16-22 mm
769,326 t
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
-8-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
Svodnice
Nebudou do vozovky instalovány.
B.2. Závěr
Navrhované doplnění konstrukčních vrstev lesní cesty Carvánecká umožní bezpečný
provoz odvozní, těžební a jiné techniky v jihovýchodní části LHC Nepomuk. Je spojnicí
lokality Aliance a Zahrádky, kterou lze využít při požadavku na zkrácení dovozní vzdálenosti
při těžbě dřeva a dalších činnostech spojených s péčí o les v dané lokalitě.
Trasa využívá směrové i spádové poměry stávající lesní cesty, úpravy jsou soustředěny
pouze na opravu konstrukčních vrstev vozovky.
Přístup na staveniště je možný páteřní komunikací Alianka, nebo LC Hořovická.
Bezpečnost práce při těžební a stavební činnosti zajistí dodavatel stavebních prací.
Při manipulaci s látkami, které by mohly způsobit znečištění vod, je nutné dbát zvýšené
opatrnosti, aby nedocházelo k úniku zejména ropných látek (PHM, maziva apod.). Je třeba
eliminovat jakékoliv úniky provozních náplní z použitých mechanismů či vozidel. Případně
osazené sociální zařízení pro pracovníky provádějící úpravy budou zabezpečena tak, aby
nedošlo k ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod.
Projektová dokumentace je zpracována jako zjednodušená na základě požadavku VLS ČR
s.p. divize Hořovice.
Projektová dokumentace obsahuje jednoduchou Technickou zprávu s popisem stávajícího
stavu a navrhovaných opatření a výkresovou část v nezbytném rozsahu. Vyhotovena je
ve čtyřech paré, přičemž paré č. 1, 3, a 4 obsahuje kompletní rozpočet s výkazem výměr,
paré č. 2 pak pouze slepý rozpočet s výkazem výměr. Rozpočtové náklady jsou zpracovány
v systému KROS s použitím cenové databáze URS v CÚ 2014/I.
Velký Újezd
07/2014
David Sanetrník
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
-9-
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
C. Výkresová část
1.
2.
3.
4.
Přehledná situace 1:25 000
Katastrální mapa 1:2 500
Situace navrhovaných úprav 1:2 500
Vzorový příčný řez vozovkou a trubním propustkem 1:50
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
- 10 -
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
D. Rozpočet s výkazem výměr
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
- 15 -
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd
E. Dokladová část
1. Výpis z katastru nemovitostí
029s14 – Lesní cesta Carvánecká, Vojenský újezd Brdy
- 20 -
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
Stránka č. 1 z 1
Informace o pozemku
Parcelní číslo:
450⇗
Obec:
Brdy [539996]⇗
Katastrální území:
Obecnice v Brdech [930237]
Číslo LV:
4
2
Výměra [m ]:
3169
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
DKM
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu
Podíl
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6
Způsob ochrany nemovitosti
Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 03.07.2014 07:56:09.
© 2004 - 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Verze aplikace: 5.0.5 build 0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=3x_b2hLMbJ5Pvzy2qNXtUarzTilWjKEkWi0...
3.7.2014
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
Stránka č. 1 z 1
Informace o pozemku
Parcelní číslo:
465⇗
Obec:
Brdy [539996]⇗
Katastrální území:
Obecnice v Brdech [930237]
Číslo LV:
4
2
Výměra [m ]:
9055
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
DKM
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu
Podíl
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6
Způsob ochrany nemovitosti
Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 03.07.2014 07:56:09.
© 2004 - 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Verze aplikace: 5.0.5 build 0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=euds_tQ7-GfTsIdW8XysufWsOIr-7QNIfeGIar... 3.7.2014
Download

Lesní cesta Carvánecká Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v