JČU-ZF,
KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU
DOPRAVNÍ STAVBY
OBJEKTY
OBJEKTY
•
•
mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy
umělé stavby ekonomicky velmi náročné
1km dálničního tunelu …. 800 000 000 Kč
1km dálnice …………….. 150 000 000 Kč (včetně všech objektů)
úsek dálnice Písek - Mirotice (cena za 1km = 269 mil. Kč)
OBJEKTY
1. Propustky
Dle funkce dělíme na:
•
•
•
průtokové propustky - převedení potoků, otevřených kanálů, pro odvedení vody ze
silničních příkopů
zátopové propustky - průtok nebo vyrovnání hladin zátopové vody
komunikační propustky - převedení úzkých komunikací (přechod zvěře, žab, ale i
potrubní či komunikační vedení)
a) kolmý propustek b) šikmý propustek c) souběžný příkop s odlehčovacím propustkem
OBJEKTY
1. Propustky
propustky průtokové z vlnitého plechu a zátopové betonové propustky
OBJEKTY
1. Propustky
betonový průtokový klenbový propustek
betonový průtokový deskový propustek
OBJEKTY
kalová jáma - při velkém stoupání nivelety
- zabrání přetížení příkopu vodou
- tlumí energii protékající vody
- umožňuje změnu směru toku
- zachytí splaveniny
OBJEKTY
Základní části propustků:
• vlastní nosná konstrukce (deska, rám, roura, klenba, konstrukce z vlnitého
pozinkovaného plechu
• základy konstrukce
• čela propustku
• čelní nebo svahová křídla
1 - čelní křídlo
2 - kolmé svahové křídlo
3 - šikmé svahové křídlo
OBJEKTY
•
Deskové propustky:
- pro značné množství odtokové vody
- obdélníkový průřez
- železobetonová nosná deska uložená na betonových nebo zděných podporách
- dno vydlážděno lomovým kamenem do pískového lože nebo do betonu
•
Rámové propustky:
- železobetonový prefabrikát
- svislé zatížení a velikost bočního tlaku
nesmějí překročit povolené hodnoty
udávané výrobcem
- hmotnost dílce 5-6 tun
•
Trubní propustky:
- nejpoužívanější typ
- železobeton. nebo betonový prefabrikát
- světlost 400 - 2200 mm
•
Parabolické propustky:
- při vysokých nadnásypech (6 -12 m)
- dno tvořeno kruhovou klenbou
- možno skládat z předem zhotovených
betonových prefabrikátů na stavbě
OBJEKTY
•
kolmý propustek
OBJEKTY
•
kolmý propustek
OBJEKTY
Výstavba průtokového propustku na komunikaci Český Krumlov - Srnín
OBJEKTY
Výstavba průtokového propustku na komunikaci Český Krumlov - Srnín
OBJEKTY
Výstavba průtokového propustku na komunikaci Český Krumlov - Srnín
OBJEKTY
2. Zdi
Budují se tam, kde není možné vybudovat silniční těleso s normálními sklony svahů
(velký sklon terénu), nebo v blízkosti budov a jiných objektů, které musí být
zachovány, či v blízkosti vodních toků.
•
Opěrné zdi:
- zachycují násypovou zeminu, zabraňují jejímu posuvu, zachycují tlak
- sklon lícní zdi 5:1 - 10:1
- základová spára pod hloubkou promrzání
- odvodňovací otvory (5-10 m od sebe)
- maximální délka dilatačního celku monolitické opěrné zdi je 10m
- odvodňovací vrstva za stěnou tvořena kamennou rovnaninou
Orientační návrhové rozměry:
OBJEKTY
•
monolitická opěrná zeď
OBJEKTY
•
opěrná zeď z krabicových prefabrikátů
- hutněná zasypávka
z propustných zemin
- zásyp za zdí se hutní
postupně po každé řadě
- poslední dva prvky se
obvykle vybetonují
OBJEKTY
•
opěrná zeď z prefabrikátů typu „T“
OBJEKTY
•
Zárubní zdi:
- zabezpečují zeminu výkopových svahů proti sesunutí
(vozovka v zářezu)
- sklon lícní stěny 5:1
- odvodnění za zdí pomocí štěrkopískové vrstvy
OBJEKTY
•
Gabionové konstrukce:
- drátěnokamenná konstrukce (drátěný koš vyskládaný kamenem)
- jako opěrné a zárubní zdi, protihlukové stěny, ochranné hráze vodních toků, …
- životnost konstrukce závisí na životnosti použitého drátu
- odolnost (ve smyslu pevnosti) gabionu se postupně zvyšuje - konsolidace
- základ tvoří síť svařená ze silně pozinkovaného drátu (oka 100/100, 100/50)
- koše se vytváří přímo na místě pomocí spirál
- možno místo kameniva vyplnit koš zeminou, ale nutno vyložit geotextílií
- distanční a rohové spony uvnitř koše
- zajistit ochranu proti bludným elektrickým proudům
(elektrická železniční trať, tramvajová trať)
OBJEKTY
3. Přechody zvěře - biokoridory
Přechod zvěře přes dálniční těleso v zářezu
Download

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY