Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz
pobaveného pohrdání a jsem
přesvědčen, že psi si v podstatě myslí, že
lidé jsou blázni.
Klub francouzských buldočků občanské sdružení Praha
35. klubové výstavy plemene francouzský buldoček
Zlonín 14. září 2013
PROGRAM VÝSTAVY :
08.00 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruhu v pořadí psi, feny
výstavní soutěže
vyhlášení vítězů, zápis do průkazu původu
Vážení vystavovatelé, příznivci kynologie, milí hosté,
jménem svým, výstavního výboru a pořadatelů Vás srdečně vítám
na 35. jubilejní výstavě francouzských buldočků ve Zloníně.
Předně bych rád poděkoval vystavovatelům i divákům za účast na naší
výstavě, všem štědrým sponzorům a v neposlední řadě také svým
spolupracovníkům, kteří se na přípravě výstavy podíleli. Divákům přeji mnoho
hezkých zážitků a postřehů, vystavovatelům mnoho úspěchů a jen to nejlepší
ocenění pro jejich miláčky.
Rád bych připomněl, že chovatelství je činnost zájmová a mělo by lidi
pohybující se v těchto sférách sbližovat, nikoliv v nich vyvolávat rivalitu.
Radovan Vidmar, ředitel výstavy
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Radovan Vidmar
Jana Dvořáková
Denisa Šamánková
Mgr. Martin Novák
Iva Dvořáková
Zdeňka Lojková
Ilona Potůčková
Pavel Kolář
ředitel výstavy
příjem psů, výdej dokumentů
pokladník
moderátor
vedoucí kruhu
zapisovatelka
výdej cen
divácká soutěž
ROZHODČÍ:
Psy i feny posuzuje mezinárodní rozhodčí
pan Tibor Havelka (Sk)
KLASIFIKACE:
Klasifikace se provádí známkou:
Třída štěňat a dorostu – velmi nadějný, nadějný
Třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, veteránů, čestná a mimo
konkurenci
– výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný
ROZDĚLENÍ DO VÝSTAVNÍCH TŘÍD PODLE VÝSTAVNÍHO ŘÁDU
ČMKU
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
vítězů
4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců
jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Klubový vítěz, Šampion republiky, Interšampion
veteránů
od stáří 8 let
čestná
od 15 měsíců, jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz
speciální výstavy, Klubový vítěz, Šampion republiky,
Interšampion, (bez nároku na CAC, KV a BOB), zadává se
známka a pořadí,
V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene (BOB)
mimo konkurenci od 15 měsíců, jedinci bez nároku na klasifikaci a pořadí
SOUTĚŽE:
Přihlášky je možné odevzdat v den výstavy do 12.30 hodin spolu s platbou
250,- Kč u pokladníka výstavy.
Nejhezčí pár - V této soutěži nastoupí pes a fena, kteří byli na výstavě
posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele
Chovatelská skupina - V této soutěži musí nastoupit nejméně 3 jedinci, kteří
byli na výstavě posouzeni a pocházejí od jednoho chovatele a minimálně od 2
různých matek nebo otců. Psi nemusí být v majetku chovatele
TITULY:
O udělení titulu rozhoduje rozhodčí. Tituly nejsou nárokové a mohou být
uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet
přihlášených psů.
CAJC
- může být udělen psu a feně ve třídě mladých se
známkou výborný 1
BOJ - Nejlepší mladý - může být udělen psu nebo feně s oceněním CAJC
CAC
- může být udělen psu a feně ve třídě otevřené,
mezitřídě a vítězů se známkou výborný 1
res.CAC
- může být udělen psu a feně ve třídě otevřené,
mezitřídě a vítězů se známkou výborný 2
BOV - Nejlepší veterán - může být udělen psu nebo feně ve třídě veteránů
se známkou výborný 1
Klubový vítěz
- může být udělen nejlépe umístěným jedincům se
Známkou výborný 1 psu a feně. Majitel nemusí být
členem KFB, ze soutěže ve třídě otevřené,
mezitřídě, třídě vítězů
Vítěz plemene (BOB) - může být udělen psu nebo feně s hodnocením
BOJ, KV, BOV
Ocenění:
Majitel každého vystavovaného jedince obdrží při vyhlašování vítězů posudek
a diplom. Jedinci, kteří získali titul obdrží věcné ceny.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani
za úhyn nebo ztrátu psa. Na výstavě je zakázán volný pohyb psů a prodej
štěňat. Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem.
Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, kryptorchidi, háravé
feny, feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo
jiným veterinárním zákrokem za účelem odstranění exteriérové vady nebo
nedostatku. Vystavovatel může odmítnout zápis hodnocení psa do průkazu
původu. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se
výstavy se psem nezúčastní.
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou výstavní
poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. V souladu se zákonným
Ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o osobních údajích, budou využita
osobní data pouze pro účely pořadatele výstavy. Vystavovatel souhlasí se
zveřejněním své adresy v katalogu.
PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z
formálních důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí
být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, pouze v průběhu
výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán
zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
Výstavy.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, pasem pro malá
zvířata nebo jiným dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního
lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní
Záznamy. Doklad musí obsahovat potvrzení, že pes byl očkován proti
Vzteklině od 30 dnů do 1 roku před konáním klubové výstavy, a proti dalším
nákazám, jako jsou psinka, infekční hepatitida, parvoviróza nebo leptospiróza,
podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny.
Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření zdravotního stavu.
PRAVIDLA „DIVÁCKÉ SOUTĚŽE“ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO
JEDINCE
V letošním roce se při 35. Klubové výstavě uskuteční 7. ročník „Divácké
soutěže“, která měla v minulých letech velký ohlas.
Rozhodovat budou vylosovaní vystavovatelé, dle katalogového čísla, kteří
nemají v kruhu momentálně vystavovaného buldočka.
Pro 1. kolo bude vylosován vždy jeden vystavovatel, a to pro každou třídu
zvlášť.
Pro 2. kolo budou vylosováni tři vystavovatelé, kteří nerozhodovali v kole
prvním.
Soutěží psi a feny z těchto tříd:
PSI - třída mladých, mezitřída, otevřená
FENY - třída dorostu, mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, veteránů
V ostatních třídách z důvodu přihlášení jednoho jedince soutěž neproběhne.
1. kolo – každý vylosovaný vystavovatel, který bude posuzovat svou třídu,
napíše na papírek k tomu určený, číslo vystaveného buldočka a předá ho do
rukou moderátora soutěže, který po posouzení od rozhodčího a určení pořadí
v kruhu, vyhlásí vítěze této soutěže z dané třídy.
2. kolo – do tohoto kola postoupí z předcházejícího kola vždy výherce z dané
třídy. Do tohoto kola budou vylosováni tři vystavující. Každý za sebe napíše
na papírek pořadí tří nejkrásnějších, podle čísel vystavujících se buldočků.
Poté se opět toto hodnocení předá moderátorovi soutěže a ten podle klíče
bodů oznámí vítěze.
Klíč bodového hodnocení: 1. místo 3 body
2. místo 2 body
3. místo 1 bod
Prostým součtem bodů se vyhlásí vítěz.
Pokud by se stalo, že by měli dva buldočci na prvním místě shodný počet
bodů, vyhrává ten, který má lepší umístnění na třech odevzdaných lístcích. Při
jakémkoli problému, který by se mohl vyskytnout s určením nejkrásnějšího
jedince, bude toto řešit opět vylosovaný vystavovatel, který bude mít poslední
a rozhodující slovo.
Ceny pro vítěze jednotlivých tříd Divácké soutěže věnovala firma Biofaktory,
krmivo Arion.
Cenu pro celkového vítěze v letošním ročníku věnovali
majitelé
nejkrásnějšího buldočka jarní klubové výstavy 2013, manželé Vilhelmovi a
Kateřina Pejšová.
PSI
Třída dorostu:
1. PATRICK od Koberné hráze VN1,NEJLEPŠÍ DOROST
CMKU/FB/7233/13
10.2.2013
ENDY Jiskra naděje
KATHERIN od Koberné hráze
Dvořáková Jana
Janková Miroslava
Třída mladých
2. A´KING ARTHUR Excalibur Bohemia V4
CMKU/FB/6986/12
29.6.2012
FREDY Mercury Caul
KEROL od Koberné hráze
Fritzlová Helena
Kočová Jiřina
3. AGADIR Doudlebské stráně
VD
CMKU/FB/7006/12
18.7.2012
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
CHARISMA Strážní pes
Marešová Jaroslava
Janatová Marcela
4. AVALON Excalibur Bohemia
V1 CAJC
CMKU/FB/6987/12
29.6.2012
FREDY MERCURY Kaul
KEROL od Koberné hráze
Fritzlová Helena
Kočová Jiřina
5. CROWN PRINCE Skorpius
VD
CMKU/FB/7010/12
20.7.2012
ATRACTIVE JACK Skorpius
UNITY F. Goodshape's
Kunzlová Petra
Jiřík Libor
6. FARLOW Alsamar
CMKU/FB/7082/12
FEDOR Hawortia
Saulichová Martina
VD
15.9.2012
ANTEA Sam Karann
Horáčková Michaela
7. GODDY Alsamar
CMKU/FB/7180/12
FRUSTYLE Hugo Boss
Saulichová Martina
VD
25.11.2012
DALILA Anima Canis
Launa Aleš
8. KENSHI Bitt Box
CMKU/FB/7116/12
Makankoa's Jocky
Matuška Jiří
V2
9.10.2012
Keve-Bull's Opium
Pejšová Kateřina
9. LIONHEART el Fryosa
CMKU/FB/7366/-13/12
Jamesbrown el Fryosa
V3
16.7.2012
Iris el Fryosa
Roška Jaroslav
Dillen-Flik Frank a Elisabeth
10. NOEL CALLAGHER Kaul
CMKU/FB/7161/12
ELLIOT Civáňov dvor
Ulmanová Karin
NEDOSTAVIL SE
14.8.2012
ALEXIS Mia Moravia
Ulmanová Karin
11. OLIVER TWIST Team Soft
VD
CMKU/FB/6959/12
8.5.2012
YASPIS Sam Karann
EVITA Team Soft
Hašek Ivan
Svobodová Žaneta
12. URIÁŠ Srdce Evropy
CMKU/FB/7098/12
Gaius Potala Dalaj Lama
Tomáš Pchálek
VD
23.08.2012
Blot Black Dívčí Plamen
Petr Švarc
Mezitřída:
13. EAGLE-EYED Flat Devils
V1 CAC
CMKU/FB/6861/12/13
30.1.2012
FEDOR Hawortia
JULY z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
Pejšová Kat.+ Vilhelmovi
14. ELLIOT Alsamar
CMKU/FB/6870/12
Kiss Bully Lucky Boy
Saulichová Martina
VD3
10.2.2012
MANDDY Psí radost
Pisca František
15. NICK od Koberné hráze
VD2
CMKU/FB/6778/11
27.10.2011
Pookie Utilo Pomáda
Katherin od Koberné hráze
Dvořáková Jana
Kellner Jindřich a Dagmar
Třída otevřená:
16. ARMANI z Vyšinky
CMKU/FB/6685/11/12
Lui Aimeé Devil For Janoel
Štěpánková Jana
VD
23.7.2011
ROXANA Brána Moravy
Vrchota Jaroslav
17. BENTON Alsamar
CMKU/FB/6481/11/12
DADDY´S BOY OF Anima Canis
Saulichová Martina
V3
28.2.2011
ANTEA Sam Karann
Kakaščík Jan
18. BORIS Isis z Vysočiny
D
CMKU/FB/6713/11/12
3.8.2011
Luka dlja Palevyh Buldogov ISIS z Dybohůrky
Hatosová Daniela
Hatosová Daniela
19. CARPE DIEM Flat Devils
VD
CMKU/FB/6529/11/13
24.3.2011
DAGWOOD od Stříbrňáku
UZALLA Suverén
Pejšová Kateřina
Ferencová Tereza
20. CESAR Anjelský dar Beliniec
NEDOSTAVIL SE
CMKU/FB/7061/-12/10/12
29.12.2010
DASTY Nova dog
NATAŠA Black Stalion
Mošať Peter
Hašek Ivan
21. COFFEE COOLER Flat Devils
V4
CMKU/FB/6530/11/12
24.3.2011
DAGWOOD Stříbrňáku
UZALLA Suverén
Pejšová Kateřina
Maxa Martin
22. DONATELLO Flat Devils
V1 CAC
CMKU/FB/6814/11/13
12.11.2011
A SMALL BUNDLE Flat Devils
COWBOY od Stříbrňáku
Pejšová Kateřina
Voves Pavel
23. ELIOTT Jiskra naděje
VD
CMKU/FB/6587/11/13
15.5.2011
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
BEKKY Jiskra naděje
Dvořáková Iva
Scherzlová Ilona
24. FEDOR Hawortia
CMKU/FB/6329/-10/10/12
Tilcara von der Monarchia
Scherhauferová Edita
V
24.4.2010
Vértesi-Orfeusz Nancy
Veselá Šárka
25. KRISTIEN KARAMEL Team Soft
V2,bez titulu
CMKU/FB/6441/11
28.1.2011
YASPIS Sam Karann
ANERIDEE Zaragosa
Hašek Ivan
Zrůstová Gabriela
26. MUK z Dybohůrky
CMKU/FB/6165/10/12
COWBOY od Stříbrňáku
Karbanová Markéta
NEDOSTAVIL SE
3.5.2010
JACOBA z Dybohůrky
Dolejšová Aneta
Třída vítězů:
27. JOCKY Makankoa´s
CMKU/FB/6570/-11/10
Zoe Boy v. Fivelzight
Herrea Mateos Miguel
V1 CAC, KV PES
16.10.2010
April Makankoa´s
Matuška Jiří
GENERÁLNÍ SPONZOR KLUBOVÉ VÝSTAVY
www.royalcanin.sk
HLAVNÍ SPONZOR DIVÁCKÉ SOUTĚŽE
www.biofaktory.cz/ ; www.arion-krmiva.cz/
OSTATNÍ SPONZOŘI:
www.krmimkvalitne.cz/
www.pandaplus.cz
www.a-foods.cz
www.beanatur.com
www.biokrmiva.eu
www.mira-mar.cz
www.kockyapsi.cz
www.arpalit.cz
www.krmivo-pro-psy.com
www.plotknihy.cz
www.fitmin.cz
SPONZOŘI Z ŘAD ČLENŮ KLUBU:
Chovatelská stanice Plzeňská hvězda – manželé Ilona a Petr Potůčkovi
Chovatelská stanice Jiskra naděje – Iva Dvořáková
Chovatelská stanice od Koberné hráze – Jana Dvořáková
Chovatelská stanice Z Jemčiny – Ing. Jelena Vrzáková
MEDIÁLNÍ SPONZOR VÝSTAVY:
www.pespritelcloveka.cz
FENY
Třída dorostu:
28. OLIVIA od Koberné hráze
N1
CMKU/FB/7231/13
9.2.2013
ENDY Jiskra naděje
PEGGEY Moravia la Barót
Dvořáková Jana
Dvořáková Jana
29. OLLIE od Koberné hráze
N2
CMKU/FB/7232/13
9.2.2013
ENDY Jiskra naděje
PEGGEY Moravia la Barót
Dvořáková Jana
Dvořáková Jana
Třída mladých
30. AKINA DOROTHEA Iron Satanel
VD
CMKU/FB/7056/12
13.7.2012
FREDY MERCURY Kaul
DOROTHEA AGATHA Sixty six
Milaberská Petra
Havlíková Klára
31. ALLOTRIA ARWEN Excalibur Bohemia VD
CMKU/FB/6989/12
29.6.2012
FREDY MERCURY Kaul
KEROL od Koberné hráze
Fritzlová Helena
Fritzlová Helena
32. AMADELEIN Excalibur Bohemia
VD
CMKU/FB/6990/12
29.6.2012
FREDY MERCURY Kaul
KEROL od Koberné hráze
Fritzlová Helena
Fritzlová Helena
33. ANDULKA Jospabox
CMKU/FB/7065/12
Edgar iz Palevych Buldogov
Patka Josef
VD
16.8.2012
ZOLLI Pomáda
Patka Josef
34. APOLLETA Excalibur Bohemia
V
CMKU/FB/6992/12
29.6.2012
FREDY MERCURY Kaul
KEROL od Koberné hráze
Fritzlová Helena
Fritzlová Helena
35. CAIRAH SOFFI Skorpius
VD
CMKU/FB/7012/12
20.7.2012
ATRACTIVE JACK Skorpius
UNITY F. Goodshape's
Kunzlová Petra
Kunzlová Petra
36. CARISMA Ricardo Bohemia
NEDOSTAVILA SE
CMKU/FB/7192/12
4.12.2012
Bullbumpkin's Brutus
AMBRA Jiskra naděje
Herzigová Dana
Moudrá Irena
37. CARRERA Ricardo Bohemia
V4
CMKU/FB/7193/12
4.12.2012
Bullbumpkin's Brutus
AMBRA Jiskra naděje
Herzigová Dana
Herzigová Dana
38. DANIELA Suverén
CMKU/FB/7067/12
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Kolářová Ivana
39. DEBRA Suverén
CMKU/FB/7068/12
V3
13.9.2012
ENNES Strážní pes
Kolářová Ivana
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
V
13.9.2012
ENNES Strážní pes
Kolářová Ivana
Maternová Marcela , Ruml Jan
40. EILEEN Telčská růže
V
CMKU/FB/7150/12
18.10.2012
BROOKLYN Verlaine
JODIE FOSTER Marso-Bull
Lukeš Vladimír
Holík Fricková Monika
41. FELLON Pomáda
CMKU/FB/7189/12
Gregory iz Samary Gorodka dlja
Pavevyh Buldogov
Pešátová Helena
42. GINETT Alsamar
CMKU/FB/7184/12
Frustyle Hugo Boss
Saulichová Martina
VD
1.12.2012
CAYENNE Pomáda
Patka Josef
V
25.11.2012
DALILA Anima Canis
Saulichová Martina
43. GRACE Jiskra naděje
V1 CAJC, BOJ, BOB
CMKU/FB/7135/12
15.10.2012
KIMMY od Koberné hráze
ANGELA Jiskra naděje
Dvořáková Iva
Dvořáková Iva
44. KEEKEE SUNNY Bitt Box
V2
CMKU/FB/7119/12
9.10.2012
Makankoa's Jocky
Keve-Bull's Opium
Matuška Jiří
Matuška Jiří
45. MELISSA Sans Bavure
VD
CMKU/FB/7365/-13/12
12.12.2012
Domel Golden Verni Vergo
Farida Sans Bavure
Miarka Anna
Šimková Lucie
46. NINA RICCI Kaul
CMKU/FB/7165/12
ELLIOT Civáňov dvor
Ulmanová Karin
NEDOSTAVILA SE
14.8.2012
ALEXIS Mia Moravia
Ulmanová Karin
47. ROXETTE Team Soft
VD
CMKU/FB/7106/12
25.9.2012
GASPY od Koberné hráze
ANERIDEE Zaragosa
Hašek Ivan
Daňková Monika
48. SARAH Team Soft
CMKU/FB/7113/12
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Hašek Ivan
V
8.10.2012
FRANCESCA Team Soft
Hašek Ivan
49. SWEET HONEY Team Soft
DOSTATEČNÁ
CMKU/FB/7114/12
8.10.2012
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
FRANCESCA Team Soft
Hašek Ivan
Šnajdrová Petra
Mezitřída:
50. MIA Kaul
CMKU/FB/6981/12
ATOS Mia Moravia
Ulmanová Karin
NEDOSTAVILA SE
4.6.2012
ANNY od Dona Carmine
Ulmanová Karin
51. OLDŘIŠKA ANTONIE Team Soft
VD2
CMKU/FB/6964/12
8.5.2012
YASPIS Sam Karann
EVITA Team Soft
Hašek Ivan
Purger Petr
52. OPRAH Team Soft
CMKU/FB/6962/12
YASPIS Sam Karann
Hašek Ivan
V1 CAC
8.5.2012
EVITA Team Soft
Hašek Ivan
Třída otevřená:
53. AFRODITHE ze Zámeckého Žerotínu
VD
CMKU/FB/5989/09
11.12.2009
YONESCA ze Zámeckého Žerotínu
IVKO Du Miriem
Krystoňová Libuše
Kurková Jaroslava
54. AISCHA Isis z Vysočiny
V2 R.CAC
CMKU/FB/6163/10/11
10.5.2010
VALLON Suverén
ISIS z Dybohůrky
Hatosová Daniela
Hatosová Daniela
55. CONNIE Telčská růže
VD
CMKU/FB/6451/11/12
26.2.2011
BROOKLYN Verlaine
AISCHA Telčská růže
Lukeš Vladimír
Plachová Lucie
56. CRAZY CECILY Flat Devils
V1 CAC,KV FENA
CMKU/FB/6536/11/12
24.3.2011
DAGWOOD od Stříbrňáku
UZALLA Suverén
Pejšová Kateřina
Novák Martin
57. EBBY z Lounského chovu
VD
CMKU/FB/6877/12
17.2.2012
FOGGY Marso-Bull
AIRA Canabis Bull
Kahula Radek
Rothová Marie
58. ELVÍRA Bull Pard
CMKU/FB/6668/11
V4
Doleželová Jana
26.6.2011
Dianne Bull Pard
Purger Petr
59. GITTA z Jemčiny
CMKU/FB/6505/11/12
GERONIMO Bully royal club
Vrzáková Jelena
21.3.2011
CONCHA z Jemčiny
Vrzáková Jelena
Lui Aimeé
Devil for Janoel
V3
60. ISIS z Dybohůrky
CMKU/FB/5410/08/09
Bullconnexion Prinze Royal
Karbanová Markéta
V
14.3.2008
GRACIE Suverén
Hatosová Daniela
61. JOHANKA Team Soft
VD
CMKU/FB/6325/10/11
9.9.2010
GASPY od Koberné hráze
DAMARIS z Dybohůrky
Hašek Ivan
Hašek Ivan
Třída vítězů:
62. BEST LOOKING Flat Devils
CMKU/FB/6333/10/11
16.9.2010
VALLON Suverén
JULY z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
Pejšová Kateřina
V1 CAC
63. DALILA Anima Canis
V2
CMKU/FB/5882/09/10
28.8.2009
A´Vigdors Brabus
ADELA Anima Canis
Benda Karel
Saulichová Martina
Třída veteránů:
64. IVČA Suverén
CMKU/FB/3836/03/05
Suverens Fancibul Tecumseh
Kolářová Ivana
V1 BOV
11.9.2003
ROSEMARIE Suverén
Vaněčková Jana
65. ZAFFIA Goodshape's
25.9.2004
V2
CMKU/FB/4158/04
Napoleon du Champagne
KORIDA Janoel
Jašurková Mikutová Gabriela
Pospíšilová Pavlína
INZERCE ČLENŮ KLUBU:
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ:
Daňková Monika
Dolejšová Aneta
Dvořáková Iva
Dvořáková Jana
Ferencová Tereza
Fritzlová Helena
Hašek Ivan
Hatosová Daniela
Havlíková Klára
Herzigová Dana
Holík Fricková Monika
Horáčková Michaela
Janatová Marcela
Janková Miroslava
Jiřík Libor
Kakaščík Jan
Kellner Jindřich a Dagmar
Kočová Jiřina
Kolářová Ivana
Kunzlová Petra
Kurková Jaroslava
Launa Aleš
Maternová + Ruml
Matuška Jiří
Maxa Martin
Moudrá Irena
Novák Martin
Patka Josef
Pejšová Kateřina
Pejšová + Vilhelmovi
Pisca František
Plachová Lucie
Pospíšilová Pavlína
Purger Petr
Roška Jaroslav
Rothová Marie
Saulichová Martina
Scherzlová Ilona
Svobodová Žaneta
Šimková Lucie
Šnajdrová Petra
Švarc Petr
Ulmanová Karin
Vaněčková Jana
Veselá Šárka
Voves Pavel
Vrchota Jaroslav
Vrzáková Jelena
Zrůstová Gabriela
U Tří dubů 11
Pod Děkankou 1694/4
Košice 142
Košice 142
Václavská 16
Murmanská 1469/8
Nad Priorem 20A
Šlapanov 167
Bartoňkova 702
Sokolovská 35
Sosnová 469/8
Plzenska
Čeňkova 423
Drejerova 613/2
Krátká 307
Horní Brašov 264
Běhařov 72
Murmanská 1469/8
Hlavní 50
Dolany 257
Francouzská 72
Zachotín 40
Holečkova 2650/86
Šárovcova 965
Platanová 218
Smiřických 321
Famfulíkova.1139/2
Šmolíkova 905/13
Lesní 64
Sídliště BSS č.1332/2
Lešanská 1202
Janská 67
Novovysočanská 503/12
Kamenný Újezd 118
Rohová 465
Nečín 73
Vaníčkova 1677
Na Celné 11
Zlukov 123
Zahradní 105
Pionýrů 2678/14
Výškovická 157
Stará Čtvrť 205
Brtnická 43
Mlýnská 12
Potoční 266
Svatojánská 214
Vlčnovská 1039
České Budějovice
Praha 4
Košice
Košice
Praha 2
Praha 10 Vršovice
Plzeň
Šlapanov
Praha 9
Plzeň
Liberec
Příbram
Praha 9
Praha 5
Tachlovice
Týn nad Vltavou
Janovice n/ Úhlavou
Praha 10
Běrunice
Kralupy nad Vltavou
Praha 10
Pelhřimov
Praha 5
Třebechovice
Ústí nad Labem
Říčany
Praha 8
Praha 6
Střelná
Brandýs nad Labem
Kralupy nad Vltavou
Děčín
Praha 9
Nýřany
Milovice
Nečín
Kladno
Praha 5, Smíchov
Veselí nad Lužnicí
Jeneč
Most
Ostrava 30
Údlice
Jihlava
Karlovy Vary
Třeboň
Deštná
Chrudim
47
26
43
28, 29
19
31, 32, 34
20, 48, 52, 61
18, 54, 60
30
37
40
6
3
1
5
17
15
2, 4
38
35
53
7
39
27, 44
21
36
56
33 ,41
8, 62
13
14
55
65
51, 58
9
57
42, 63
23
11
45
49
12
10, 46, 50
64
24
22
16
59
25
Download

výsledky - Klub francouzských buldočků