Na psí společnosti je nejlepší to, že ze sebe
můžete dělat šaška a pes Vás nejen nebude
plísnit, ale bude šaškovat s Vámi
Klub francouzských buldočků občanské sdružení
Vás velmi vítá na jarní K L U B O V É V Ý S T A V Ě,
bez zadávání titulů klubový vítěz,
s následnou BONITACÍ
Javorová skála 18. května 2013
PROGRAM VÝSTAVY :
08.00 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruhu v pořadí psi, feny
výstavní soutěže
vyhlášení vítězů, zápis do PP
15.00 – 17.00
BONITACE
1
Vážení
vystavovatelé, vážení hosté, vážení příznivci plemene
francouzského buldočka, prosím vás všechny o dovolení přivítat Vás, jménem
celého výstavního výboru, letos již podruhé v tomto překrásném kempu
Javorová skála.
Dnešní výstava, a to doufáme všichni, ať se podaří minimálně tak dobře
jako loňská speciální, a to se vším všudy, tedy i s takovým krásným počasím.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně účastnili
všech přípravných prací, děkuji vám vystavovatelům za vaši účast, neboť pro
vás to vše děláme a bez vás by se takováto akce ani konat nemohla.
Děkuji na tomto místě sponzorům a všem těm, kteří sponzory
zajišťovali, neboť i tato aktivita dělá z výstavy hezké zážitky pro vystavovatele.
Velké díky nás všech směřují také k provozovatelům tohoto kempu, bez nich a
jejich hezkého přístupu by akce také byla velmi ochuzena – díky.
Na závěr přeji jménem výstavního výboru všem vystavujícím a majitelům
našich buldočků úspěch při hodnocení v kruhu, těm kteří budou mít štěstí a
předvedou se v nejlepší kondici velkou gratulaci a všem ostatním účastníkům
tohoto setkání hezké chvilky s přáteli a příjemně strávený den.
Pavel Kolář
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Pavel Kolář
Jana a Iva Dvořákovi
Mgr. Martin Novák
Jana Vaněčková
Zdeňka Lojková
Kateřina Pejšová
Radek Vidmar
ředitel výstavy
příjem psů a výdej dokumentů
moderátor
vedoucí kruhu
zapisovatelka
fotografka
spojka
ROZHODČÍ:
Psy i feny posuzuje mezinárodní rozhodčí
Mgr. Zuzana Brotánková
2
ROZDĚLENÍ DO VÝSTAVNÍCH TŘÍD PODLE VÝSTAVNÍHO ŘÁDU
ČMKU
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
vítězů
4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců
jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Klubový vítěz, Šampion republiky, Interšampion
veteránů
od stáří 8 let
čestná
od 15 měsíců, jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz
speciální výstavy, Klubový vítěz, Šampion republiky,
Interšampion, (bez nároku na CAC, KV a BOB), zadává se
známka a pořadí,
V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene (BOB)
mimo konkurenci od 15 měsíců, jedinci bez nároku na klasifikaci a pořadí
SOUTĚŽE:
Přihlášky je možné odevzdat v den výstavy do 12.30 hodin spolu s platbou u
pokladníka výstavy.
Nejhezčí pár - V této soutěži nastoupí pes a fena, kteří byli na výstavě
posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele
Chovatelská skupina - V této soutěži musí nastoupit nejméně 3 jedinci, kteří
byli na výstavě posouzeni a pocházejí od jednoho chovatele a minimálně od 2
různých matek nebo otců. Psi nemusí být v majetku chovatele
3
TITULY:
O udělení titulu rozhoduje rozhodčí. Tituly nejsou nárokové a mohou být
uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet
přihlášených psů.
CAJC
BOJ - Nejlepší mladý
CAC
res.CAC
Nejlepší dospělý
BOV- Nejlepší veterán
Vítěz plemene(BOB)
- může být udělen psu a feně ve třídě mladých se
známkou výborný 1
- může být udělen psu nebo feně s oceněním CAJC
- může být udělen psu a feně ve třídě otevřené,
mezitřídě a vítězů se známkou výborný 1
- může být udělen psu a feně ve třídě otevřené,
mezitřídě a vítězů se známkou výborný 2
- může být udělen psu a feně s oceněním CAC
(titul je bez zápisu do PP)
- může být udělen psu nebo feně ve třídě veteránů
se známkou výborný 1
- může být udělen psu nebo feně s hodnocením
BOJ, BOV, Nejlepší dospělý .
OCENĚNÍ:
Majitel každého vystavovaného jedince obdrží při vyhlašování vítězů posudek
a diplom. Jedinci, kteří získali titul obdrží věcné ceny
KLASIFIKACE:
Klasifikace se provádí známkou:
Třída štěňat a dorostu – velmi nadějný, nadějný
Třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, veteránů, čestná a mimo
konkurenci
– výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný
4
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani
za úhyn nebo ztrátu psa. Na výstavě je zakázán volný pohyb psů a prodej
štěňat. Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem.
Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, kryptorchidi, háravé
feny, feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo
jiným veterinárním zákrokem za účelem odstranění exteriérové vady nebo
nedostatku. Vystavovatel může odmítnout zápis hodnocení psa do průkazu
původu. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se
výstavy se psem nezúčastní.
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou výstavní
poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. V souladu se zákonným
Ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o osobních údajích, budou využita
osobní data pouze pro účely pořadatele výstavy. Vystavovatel souhlasí se
zveřejněním své adresy v katalogu.
PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z
formálních důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí
být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, pouze v průběhu
výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán
zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
Výstavy.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, pasem pro malá
zvířata nebo jiným dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního
lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní
Záznamy. Doklad musí obsahovat potvrzení, že pes byl očkován proti
Vzteklině od 30 dnů do 1 roku před konáním klubové výstavy, a proti dalším
nákazám, jako jsou psinka, infekční hepatitida, parvoviróza nebo leptospiróza,
podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny.
Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření zdravotního stavu.
5
PRAVIDLA „DIVÁCKÉ SOUTĚŽE“ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO
JEDINCE
V letošním roce se při klubové výstavě uskuteční 6. ročník „Divácké soutěže“,
která měla v minulých letech velký ohlas.
Rozhodovat budou vylosovaní vystavovatelé, dle katalogového čísla, kteří
nemají v kruhu momentálně vystavovaného buldočka.
Pro 1. kolo bude vylosován vždy jeden vystavovatel, a to pro každou třídu
zvlášť.
Pro 2. kolo budou vylosováni tři vystavovatelé, kteří nerozhodovali v kole
prvním.
Soutěží psi a feny z těchto tříd:
PSI - třída mladých, mezitřída, otevřená.
FENY - třída štěňat, dorostu, mladých, mezitřída, otevřená, veteránů
V ostatních třídách z důvodu přihlášení jednoho jedince soutěž neproběhne.
1. kolo – každý vylosovaný vystavovatel, který bude posuzovat svou třídu,
napíše na papírek k tomu určený, číslo vystaveného buldočka a předá ho do
rukou moderátora soutěže, který po posouzení od rozhodčího a určení pořadí
v kruhu, vyhlásí vítěze této soutěže z dané třídy.
2. kolo – do tohoto kola postoupí z předcházejícího kola vždy výherce z dané
třídy. Do tohoto kola budou vylosováni tři vystavující. Každý za sebe napíše
na papírek pořadí tří nejkrásnějších, podle čísel vystavujících se buldočků.
Poté se opět toto hodnocení předá moderátorovi soutěže a ten podle klíče
bodů oznámí vítěze.
Klíč bodového hodnocení: 1. místo 3 body
2. místo 2 body
3. místo 1 bod
Prostým součtem bodů se vyhlásí vítěz.
Pokud by se stalo, že by měli dva buldočci na prvním místě shodný počet
bodů, vyhrává ten, který má lepší umístnění na třech odevzdaných lístcích. Při
jakémkoli problému, který by se mohl vyskytnout s určením nejkrásnějšího
jedince, bude toto řešit opět vylosovaný vystavovatel, který bude mít poslední
a rozhodující slovo.
Cenu pro vítěze v letošním ročníků věnovali majitelé nejkrásnějšího buldočka
Klubové výstavy 2012 manželé Vilhelmovi a Kateřina Pejšová.
6
PSI
Třída dorostu:
1. FRANKIE Jiskra naděje
CMKU/FB/7122/12
ARISTOTELES ze Zámeckého Žerotínu
Dvořáková Iva
N
11.10.2012
BEKKY Jiskra naděje
Fabich Derek
Třída mladých:
2. CINNA IGOR v.Muppy's Place
CMKU/FB/7252/-13/12
Beau Mystique's Ycaris
De Bie Els and Fred
30.6.2012
Yadore Pink v.Muppy's Place
Roška Jaroslav
V2
3. EAGLE-EYED Flat Devils
CMKU/FB/6861/12
FEDOR Hawortia
Pejšová Kateřina
V1, CAJC, BOJ, BOB
30.1.2012
JULY z Dybohůrky
Pejšová Kateřina + Vilhelmovi
4. ELLIOT Alsamar
CMKU/FB/6890/12
Kiss Bully Lucky Boy
Saulichová Martina
10.2.2012
MANDDY Psí radost
Pisca František
VD3
Mezitřída:
5. ARAGORN z Perthenova hradu
CMKU/FB/6735/11
El Capone du Terroir de Fontfroide
Perthenová Kateřina
24.8.2011
BERNADETA od Dona Carmine
Rajtrová Eva
6. BOMBERS CHARLIE Skorpius
CMKU/FB/6722/11
Lui Aimeé Devil For Janoel
Kunzlová Petra
8.8.2011
BRITNEY SPEARS Kaul
Kunzlová Petra
7
V4
V2.Res.CAC
7. DONATELLO Flat Devils
CMKU/FB/6814/11
COWBOY od Stříbrňáku
Pejšová Kateřina
V1, CAC, nejlepší pes
12.11.2011
A SMALL BUNDLE Flat Devils
Voves Pavel
8. FALCO Janoel
CMKU/FB/6847/12
Frustyle Victorien for Janoel
Sosnová Leona
9.1.2012
LORETTE Janoel
Šíma Petr
9. LEONARDO Team Soft
CMKU/FB/6644/11
YASPIS Sam Karann
Hašek Ivan
10.6.2011
NAIVKA z Ptačí hůrky
Šťovíčková Naďa
10. QUENTIN Čmoudovo srdce
CMKU/FB/6725/11/12
KARACHO Action Alet
Weissová Stanislava
8.8.2011
LÍMEČKOVÁ Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
11. QUEST Čmoudovo srdce
CMKU/FB/6726/11/12
KARACHO Action Alet
Weissová Stanislava
8.8.2011
LÍMEČKOVÁ Čmoudovo srdce
Van Thuan Nguyen
VD
VD
V3
VD
Třída otevřená
12. ANGUS VALENTINE BullMelone
CMKU/FB/6049/10
V' Esprit de Soleure
Doležalová Martina
14.2.2010
HEDERA Hviezdoslavov Fan Bul
Kupcová Petra
V
13. ARISTOTELES ze Zámeckého Žerotínu
CMKU/FB/5988/09/12
Ivko Du Miriem
Krystoňová Libuše
VD
11.12.2009
YONESCA ze Zámeckého Žerotínu
Mareš Miroslav
14. ARMANI z Vyšinky
CMKU/FB/6685/11/12
Lui Aimeé Devil For Janoel
Štěpánková Jana
23.7.2011
ROXANA Brána Moravy
Vrchota Jaroslav
V2, Res.CAC
8
15. BAX pod Novým Hradem
CMKU/FB/6426/10
DAGWOOD od Stříbrňáku
Bouček Vlastimil
29.12.2010
AMBRA Canabis Bull
Novotný Petr
16. BÉĎA z Masamíle
CMKU/FB/6246/10
ORFEO Janoel
Lysenko-Chvílová Alena
8.7.2010
E.T. od Stříbrňáku
Balík Petr
17. BENTON Alsamar
CMKU/FB/6481/11/12
DADDY´S BOY OF Anima Canis
Saulichová Martina
28.2.2011
ANTEA Sam Karann
Kakaščík Jan
18. CARPE DIEM Flat Devils
CMKU/FB/6529/11
DAGWOOD od Stříbrňáku
Pejšová Kateřina
24.3.2011
UZALLA Suverén
Ferencová Tereza
19. EDDIE Jiskra naděje
CMKU/FB/6586/11
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Dvořáková Iva
15.5.2011
BEKKY Jiskra naděje
Stará Renáta
V4
20. ELIOTT Jiskra naděje
CMKU/FB/6587/11
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Dvořáková Iva
15.5.2011
BEKKY Jiskra naděje
Scherzlová Ilona
VD
21. ENDY Jiskra naděje
CMKU/FB/6588/11/12
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Dvořáková Iva
15.5.2011
BEKKY Jiskra naděje
Dvořáková Iva
V
22. FEDOR Hawortia
CMKU/FB/6329/-10/10/12
Tilcara von der Monarchia
Scherhauferová Edita
24.4.2010
Vértesi-Orfeusz Nancy
Veselá Šárka
23. MUK z Dybohůrky
CMKU/FB/6165/10/12
COWBOY od Stříbrňáku
Karbanová Markéta
3.5.2010
JACOBA z Dybohůrky
Dolejšová Aneta
V
VD
V
V
V3
V1, CAC
9
24. ZOTTO Suverén
CMKU/FB/5916/09
VILLERS Suverén
Kolářová Ivana
VD
24.10.2009
BEST Dívčí plamen
Kaněra Jakub
Třída vítězů:
25. BLACK KNIGHT Flat Devils
CMKU/FB/6330/10/12
VALLON Suverén
Pejšová Kateřina
V1, CAC
16.9.2010
JULY z Dybohůrky
Horváthová Vlasta
Třída veteránů:
26. GASPY od Koberné hráze
CMKU/FB/4336/05/06
BONZO Suverén
Dvořáková Jana
NEDOSTAVIL SE
16.5.2005
CINDY od Koberné hráze
Hašek Ivan
10
HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY:
11
OSTATNÍ SPONZOŘI:
PANDA plus - spolehlivá péče o Vaše mazlíčky
www.pandaplus.cz
Vitamínové doplňky pro psy - www.canvit.cz
12
13
Pochoutky pro psy
www.mira-mar.cz
Originální Koňská mast od společnosti
Herbamedicus
Ilona a Petr Potůčkovi – chovatelská stanice Plzeňská hvězda
Mgr. Martin Novák
Ivana Kolářová – chovatelská stanice Suverén
14
15
FENY
Třída štěňat:
27. CARISMA Ricardo Bohemia
CMKU/FB/7192/12
Bullbumpkin's Brutus
Herzigová Dana
4.12.2012
AMBRA Jiskra naděje
Moudrá Irena
VN 3
28. CARRERA Ricardo Bohemia
CMKU/FB/7193/12
Bullbumpkin's Brutus
Herzigová Dana
4.12.2012
AMBRA Jiskra naděje
Herzigová Dana
29. MELISSA Sans Bavure
zazádáno
Domel Golden Verni Vergo
Miarka Anna
12.12.2012
Farida Sans Bavure
Šimková Lucie
VN1
VN 2
Třída dorostu:
30. AGÁTA Aqarella Bohemica
CMKU/FB/7131/12
Ferose iz Palevyh Buldogov
Šimková Lucie
VN3
14.10.2012
Eau-de-Rose du Jardin des Gourmandises
Šimková Lucie
31. EILEEN Telčská růže
CMKU/FB/7150/12
Brooklyn Verlaine
Lukeš Vladimír
18.10.2012
JODIE FOSTER Marso-Bull
Holík Fricková Monika
32. FERGIE Jiskra naděje
CMKU/FB/7126/12
ARISTOTELES ze Zámeckého Žerotínu
Dvořáková Iva
NEDOSTAVILA SE
11.10.2012
BEKKY Jiskra naděje
Topolová Dagmar
33. FRANCESCA Jiskra naděje
CMKU/FB/7128/12
ARISTOTELES ze Zámeckého Žerotínu
Dvořáková Iva
11.10.2012
BEKKY Jiskra naděje
Rašková Dagmar
VN2
N4
16
34. GRACE Jiskra naděje
CMKU/FB/7135/12
KIMMY od Koberné hráze
Dvořáková Iva
15.10.2012
ANGELA Jiskra naděje
Dvořáková Iva
35. SARAH Team Soft
CMKU/FB/7113/12
Revaz Rien de Pareil A´Vigdors
Hašek Ivan
NEDOSTAVILA SE
8.10.2012
FRANCESKA Team Soft
Hašek Ivan
VN1
Třída mladých:
36. AISHA z Hai Duong Luce
CMKU/FB/6843/12
FOGGY Marso-Bull
Van Nguyen Thuan
23.1.2012
BÁRA z Lounského chovu
Van Thuan Nguyen
VD
37. AKIRA z Hai Duong Luce
CMKU/FB/6841/12
FOGGY Marso-Bull
Van Nguyen Thuan
23.1.2012
BÁRA z Lounského chovu
Van Thuan Nguyen
38. ALAJKA z Hai Duong Luce
CMKU/FB/6842/12
FOGGY Marso-Bull
Van Nguyen Thuan
23.1.2012
BÁRA z Lounského chovu
Van Thuan Nguyen
39. CAIRAH SOFFI Skorpius
CMKU/FB/7012/12
ATRACTIVE JACK Skorpius
Kunzlová Petra
NEDOSTAVILA SE
20.7.2012
UNITY F. Goodshape's
Kunzlová Petra
40. CONNOR SARAH Skorpius
CMKU/FB/7011/12
ATRACTIVE JACK Skorpius
Kunzlová Petra
20.7.2012
UNITY F. Goodshape's
Šimáčková Eva
41. DAYA Telčská růže
CMKU/FB/6943/12
Brooklyn Verlaine
Lukeš Vladimír
24.4.2012
AISCHA Telčská růže
Lukeš Vladimír
VD
VD
V1, CAJC
VD
17
42. JANINKA Dívčí plamen
CMKU/FB/6896/12
BASTIEN Hugania
Fuchsíková Daniela
10.3.2012
BOMB Dívčí plamen
Kuřímský Jan
43. JOSEPHINN Strážní pes
CMKU/FB/6913/12
COWBOY od Stříbrňáku
Tichá Jiřina
26.3.2012
HALLO Strážní pes
Krkošková Tereza
44. OLDŘIŠKA ANTONIE Team Soft
CMKU/FB/6964/12
YASPIS Sam Karann
Hašek Ivan
8.5.2012
EVITA Team Soft
Purger Petr
45. RUBIE Čmoudovo srdce
CMKU/FB/6926/12
FREDY MERCURY Kaul
Weissová Stanislava
21.4.2012
NEXIN Čmoudovo srdce
Rubanická Kateřina
VD
V4
V2
V3
Mezitřída:
46. ALICE z Perthenova hradu
CMKU/FB/6737/11
El Capone du Terroir de Fontfroide
Perthenová Kateřina
24.8.2011
BERNADETA od Dona Carmine
Šupka Miloslav
V1, CAC
47. AMAZONKA z Perthenova hradu
CMKU/FB/6738/11
El Capone du Terroir de Fontfroide
Perthenová Kateřina
24.8.2011
BERNADETA od Dona Carmine
Perthenová Kateřina
48. AMAZONKA z Kaňkovských vrchů
CMKU/FB/6788/11
GABRIEL-MELICHAR Francouzská lilie
Slivoňová Ivana
NEDOSTAVILA SE
2.11.2011
ARLENE Princess Fantaghiro
Caňkářová Tereza
49. BELLA Isis z Vysočiny
CMKU/FB/6715/11
Luka dlja Palevyh Buldogov
Hatosová Daniela
3.8.2011
ISIS z Dybohůrky
Milichovská Jana
V3
V
18
50. ELVÍRA Bull Pard
CMKU/FB/6668/11
Lui Aimeé Devil for Janoel
Doleželová Jana
26.6.2011
Dianne Bull Pard
Purger Petr
51. EMMA Sam Karann
CMKU/FB/6858/12
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Roška Jaroslav
4.2.2012
VANDA Sam Karann
Roška Jaroslav
52. MEGGY od Koberné hráze
CMKU/FB/6615/11
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Dvořáková Jana
10.6.2011
PEGGEY Moravia la Barót
Dvořáková Jana
53. NELIE od Koberné hráze
CMKU/FB/6781/11
POOKIE UTILO Pomáda
Dvořáková Jana
27.10.2011
KATHERIN od Koberné hráze
Zinková Jana
54. NENSY od Koberné hráze
CMKU/FB/6782/11
POOKIE UTILO Pomáda
Dvořáková Jana
27.10.2011
KATHERIN od Koberné hráze
Brůžková Kateřina
V
V2, Res.CAC
V
V
V4
Třída otevřená:
55. AFRODITHE ze Zámeckého Žerotínu
CMKU/FB/5989/09
IVKO Du Miriem
Krystoňová Libuše
NEDOSTAVILA SE
11.12.2009
YONESCA ze Zámeckého Žerotínu
Kurková Jaroslava
56. CARINA Alsamar
CMKU/FB/6556/11/12
Ben Hur du Terroir de Fontfroide
Saulichová Martina
5.4.2011
MANDDY Psí radost
Saulichová Martina
57. CELESTE Telčská růže
CMKU/FB/6450/11
Brooklyn Verlaine
Lukeš Vladimír
NEDOSTAVILA SE
26.2.2011
AISCHA Telčská růže
Javůrková Hana
V4
19
58. CRAZY CECILY Flat Devils
CMKU/FB/6536/11/12
DAGWOOD od Stříbrňáku
Pejšová Kateřina
24.3.2011
UZALLA Suverén
Novák Martin
V2, Res.CAC
59. DIXIE de Moravie noblesse
CMKU/FB/6176/10
IVKO Du Miriem
Bartošíková Petra
8.5.2010
NOBLESSE Brána Moravy
Šubrtová Dana
60. GITTA z Jemčiny
CMKU/FB/6505/11/12
Geronimo Bully royal club
Vrzáková Jelena
21.3.2011
CONCHA z Jemčiny
Vrzáková Jelena
61. OLIVIA z Dybohůrky
CMKU/FB/6621/11
COWBOY od Stříbrňáku
Karban Antonín
8.6.2011
JAKOBA z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
62. OTÝLIE Čmoudovo srdce
CMKU/FB/6278/10/11
FREDY MERCURY Kaul
Weissová Stanislava
18.7.2010
LÍMEČKOVÁ Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
63. WAIKIKI Plzeňská hvězda
CMKU/FB/6609/11/12
Black Argos Zéno
Potůček Petr
20.6.2011
TALCY Suverén
Potůček Petr
V
V3
V1, CAC
V
V
Třída vítězů:
V1, CAC, nejlepší fena
16.9.2010
JULY z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
64. BEST LOOKING Flat Devils
CMKU/FB/6333/10
VALLON Suverén
Pejšová Kateřina
20
Třída veteránů:
65. ANERIDEE Zaragosa
CMKU/FB/4223/05/06
PEPINO Suveren
Vaněčková Jana
28.1.2005
EUROPASuverén
Hašek Ivan
NEDOSTAVILA SE
66. DAISY od Koberné hráze
CMKU/FB/3815/03/04
PEPPINO Suverén
Dvořáková Jana
15.8.2003
ÁJA od Koberné hráze
Vrzáková Jelena
67. FANY Čmoudovo srdce
CMKU/FB/3187/01/02
Cavalier De Baviere
Weissová Stanislava
30.8.2001
ALKA Baron Bohemia
Weissová Stanislava
V1, BOV
V2
21
INZERCE ČLENŮ KLUBU:
22
Seznam vystavovatelů:
Balík Petr
Brůžková Kateřina
Caňkářová Tereza
Dolejšová Aneta
Dvořáková Iva
Dvořáková Jana
Fabich Derek
Ferencová Tereza
Hašek Ivan
Herzigová Dana
Holík Fricková Monika
Horváthová Vlasta
Javůrková Hana
Kakaščík Jan
Kaněra Jakub
Krkošková Tereza
Kunzlová Petra
Kupcová Petra
Kurková Jaroslava
Kuřímský Jan
Lukeš Vladimír
Mareš Miroslav
Milichovská Jana
Moudrá Irena
Novák Martin
Novotný Petr
Pejšová Kateřina
Perthenová Kateřina
Pisca František
Potůček Petr
Purger Petr
Rajtrová Eva
Rašková Dagmar
Roška Jaroslav
Rubanická Kateřina
Saulichová Martina
Scherzlová Ilona
Stará Renáta
Šíma Petr
Šimáčková Eva
Šimková Lucie
Šťovíčková Naďa
Šubrtová Dana
Šupka Miloslav
Topolová Dagmar
Van Thuan Nguyen
Veselá Šárka
Voves Pavel
Vrchota Jaroslav
Vrzáková Jelena
Weissová Stanislava
Zinková Jana
Wolkerova 1308
Zlukov 110
Hořátev 144
Pod Děkankou 1694/4
Košice 142
Košice č.142
Zugspitzstrasse 2
Václavská č.16
Nad Priorem 20A
Sokolovská 35
Sosnová 469/8
Havlíčkova 445
Smrková 461
Horní Brašov 264
Severní 741
Slupska 3
Dolany 257
Přistoupim 78
Francouzská 72
Jaselská č. 32
Na Posvátné 445
Otavská 12
Sídliště Pražská 2795
Smiřických 321
Famfulíkova č.1139/2
Uralská 8
Lesní 64
Modřínová 1828
Sídliště BSS 1332/2
Plzeňská 148
Novovysočanská 503/12
Mžany 77
Táboritská 40/1782
Kamenný Újezd 118
Klimentov 96
Nečín 73
Vaníčkova 1677
Zugspitzstr. 2
Trojská 154
Lidická 179
Zlukov 48
Za Humny 1844
Oráčov 92
Záblatí 15
Na Okruhu 389/13
Potůčky č.61
Brtnická 43
Mlýnská 12
Potoční 266
Svatojánská 214
Dlouhá 5
Jehnědno 19
23
Benešov
Veselí nad Lužnicí
Zvěřínek
Praha 4
Košice u Soběslavě
Košice u Soběslavě
München
Praha 2
Plzeň
Plzeň
Liberec
Čerčany
Velká Dobrá
Týn nad Vltavou
Hradec Králové
Plzeň
Kralupy nad Vltavou
Český Brod
Praha 10
Praha 6
Telč
Č. Budějovice
Havlíčkův Brod
Říčany
Praha 8
Praha 6
Střelná
Hradec Králové
Brandýs nad Labem
Senec u Plzně
Praha 9
Nechanice
Prtaha 3
Nýřany
Velká Hleďsebe
Nečín
Kladno
München
Praha 7
Jinočany
Veselí nad Lužnicí
Brandýs nad Labem
Oráčov
Třeboň
Praha 4
Karlovy Vary
Jihlava
Karlovy Vary
Třeboň
Deštná
Plzeň
Písek
16
54
48
23
21, 34
52
1
18
26, 35, 65
28
31
25
57
17
24
43
6, 39
12
55
42
41
13
49
27
58
15
3, 61, 64
47
4
63
44, 50
5
33
2, 51
45
56
20
19
8
40
29, 30
9
59
46
32
11, 36, 37, 38
22
7
14
60, 66
10, 62, 67
53
24
Download

výsledky - Klub francouzských buldočků