Obchodní podmínky užití
SPORT IMAGE, spol. s r.o.
Provozní řád internetových stránek SPORTIMAGE.CZ
Provozovatelem internetového portálu SPORTIMAGE.CZ, http://www.sportimage.cz/, je společnost SPORT
IMAGE, spol. s r.o., se sídlem Za Rybníkem 338, 270 52 Lišany.
Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek SPORTIMAGE.CZ, aby se řádně seznámili
s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek SPORTIMAGE.
CZ, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.
Jakékoliv užití internetových stránek SPORTIMAGE.CZ, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní
potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování
dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného
charakteru internetových stránek SPORTIMAGE.CZ. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem
do práv společnosti SPORT IMAGE, spol. s r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv
subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek
SPORTIMAGE.CZ.
Na internetových stránkách SPORTIMAGE.CZ je společnost SPORT IMAGE, spol. s r.o. oprávněna
využívat data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv
kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného
souhlasu společnosti SPORT IMAGE, spol. s r.o.
Veškerý obsah internetových stránek SPORTIMAGE.CZ slouží pro zpravodajské účely SPORT IMAGE,
spol. s r.o., její redakci, kluby a služby. Obsah internetových stránek SPORTIMAGE.CZ byl získán ze
zdrojů, které společnost SPORT IMAGE, spol. s r.o., považuje za spolehlivé. Využíváme zpravodajského
servisu ČTK a francouzské národní fotobanky AFP a zároveň vlastní redakční služby. Společnost SPORT
IMAGE, spol. s r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových
stránek SPORT IMAGE.CZ je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska
nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách SPORTIMAGE.CZ musí být posuzovány ve
vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách SPORTIMAGE.CZ.
Společnost SPORT IMAGE, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit
nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek SPORTIMAGE.CZ , která bude porušovat
platné zákony ČR nebo dobré jméno stránek SPORTIMAGE.CZ. Typickým příkladem odstraněných
příspěvků jsou rasistické výroky, hrubé urážky, zjevné kopírování cizích textů v nadměrném rozsahu,
adresná nepodložená obvinění, reklama, odkazy na pornografické či extrémistické webové stránky
apod. Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků jednotlivých uživatelů autorských, osobních, lidských,
lživých, bulvárních informací, informací s rasovým podtextem a erotickým podtextem i fotografiemi, které
nejsou v souladu s právními normami Evropské unie a České republiky.
Každý návštěvník užívá internetové stránky SPORTIMAGE.CZ na vlastní riziko. Společnost SPORT
IMAGE, spol. s r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením
a užíváním internetových stránek SPORTIMAGE. CZ a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné
a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost SPORT IMAGE, spol. s r.o. nezaručuje možnost připojení
a bezchybné fungování internetových stránek SPORTIMAGE.CZ a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo
nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání
jejich obsahu. Společnost SPORT IMAGE, spol. s r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž
nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce, klubů, jednotlivců a služeb či jinak uvedeny na internetových
stránkách SPORTIMAGE.CZ, neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na
internetových stránkách SPORTIMAGE.CZ.
1
Obchodní podmínky užití
SPORT IMAGE, spol. s r.o.
Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek SPORTIMAGE.CZ, které jsou přístupné
pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita
pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost
SPORT IMAGE, spol. s o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti SPORT IMAGE, spol. s r.o. či pro jiné účely, související s podnikáním
společnosti SPORT IMAGE, spol. s r.o. Provozovatel zaručuje všem uživatelům svých publikací ochranu
jejich osobních údajů. Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně
neposkytnou (například při vkládání názorů v debatních skupinách, registracích do soutěží atd.). Informace
o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem
o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. SPORT IMAGE, spol.
s r.o. si vyhrazuje právo na zrušení registrace v případě porušení pravidel užití stránek nebo nevhodného
chování ze strany uživatele. K těmto krokům může dojít ve velmi výjimečných případech porušení
pobchodních i právních pravidel SPORTMAGE.CZ.
Pro užívání registrovaných služeb KLUBY a SLUŽBY či FOTOBANKY prortálu SPORTIMAGE.CZ,
popřípadě pro získání vedlejších výhod může být zapotřebí poskytnutí některých osobních údajů Uživatele.
Uživatel souhlasí a potvrzuje, že poskytne SPORT IMAGE, spol. s r.o. aktuální, pravdivé a úplné
imformace o své osobě dle příslušných požadavků registrace SPROTIMAGE. CZ, a že se nedopustí
porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího
uživatelského jména, hesla či jiných informací, nebo že poskytne cizí fotografii, podobiznu, vyobrazení
či hlas. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že zjistí, že nekdo neoprávněně užil jakékoli údaje
týkající se osoby tohoto Uživatele, včetně uživatelského jména a hesla, zavazuje se uvědomit SPORT
IMAGE, spol. s r.o. o takové skutečnosti neprodleně na emailové adrese [email protected]
Uživatel internetových stránek portálu SPORTIMAGE.CZ, který se řádným způsobem zaregistroval (dále
jen “registrovaný uživatel”), má po registraci možnost zaplatit si v sekci kluby či služby službu vytvoření si
vlastních stránek v omezujícím rozsahu na internetovém portálu SPORTIMAGE.CZ. Společnost SPORT
IMAGE,spol. s r.o. tímto dává na vědomí všem registrovaným uživatelům, kteří mají o tuto službu vytvoření
si svého profilu na internetových stránkách SPORTIMAGE.CZ v sekci kluby a služby, že tato služba stojí
1000 Kč a platí na jeden rok od uhrazení poplatku. Společnost SPORT IMAGE, spol. s r.o. upozorňuje
návštěvníky svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená
povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude společnost SPORT IMAGE, spol. s r.o. povinna
se řídit.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění
na internetových stránkách SPORTIMAGE.CZ. Společnost SPORT IMAGE, spol.s r.o. si vyhrazuje právo
tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 29. listopadu 2011.
2
Všeobecné obchodní podmínky
pro nákup ve fotobance
1. Poskytovatel
Společnost SPORT IMAGE, spol. s r.o., sídlem Lišany, Za Rybníkem 338, PSČ: 270 52, IČ: 24183547,
DIČ: CZ 24183547, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,
vložce 186472, je poskytovatelkou fotografických děl (dále jen „fotografie“), které náležejí majetková
autorská práva a je plně oprávněna poskytnout svým zákazníkům licenci k jejich užití (dále jen
„poskytovatel“).
Poskytovatel umožňuje přístup k fotografiím prostřednictvím sítě Internet na webových stránkách
www.sportimage.cz za účelem bezplatného vyhledávaní a prohlížení zde uložených fotografií.
Prostřednictvím Internetu může zákazník získat od poskytovatele za smluvní cenu licenci k užití
fotografie.
2. Licence
Licenci poskytovatel poskytne svým zákazníkům za podmínek stanovených v těchto všeobecných
obchodních podmínkách, a to pouze pro užití fotografií způsobem a v rozsahu zde stanovených, za cenu
podle aktuálního ceníku v závislosti na výběru rozsahu licence podle zamýšleného způsobu užití fotografie.
Cena za poskytnutí licence je stanovena jednotlivě za každou fotografii, a to v závislosti na zvolené verzi
(viz bod 3 těchto podmínek). Cena obou verzí zahrnuje DPH. Licence je účinná zaplacením ceny za její
poskytnutí.
Součástí udělené licence není oprávnění zákazníka užít fotografii zobrazující fyzickou osobu bez souhlasu
zobrazené osoby, a v případě osoby zemřelé bez souhlasu osob stanovených zákonem (§ 15 občanského
zákoníku), jedná-li se o užití takové fotografie nad rámec zákonné licence uvedené v § 12 odst. 3
občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění.
3. Objednávka zákazníka, způsob a rozsah užití fotografií, platební podmínky
Zákazníkem se může stát jakákoli osoba, která vyplní požadované registrační údaje, při registraci
vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou přístupné na stránkách poskytovatele
www.sportimage.cz po kliknutí na všeobecné obchodní podmínky, bude jí ze strany poskytovatele
přiděleno uživatelské jméno a heslo a bude zaregistrován jako zákazník. Po registraci je zákazníkovi
umožněno ukládat vybrané fotografie z databáze poskytovatele do „nákupního košíku“. Zákazník
může v závislosti na zamýšleném užití vybraných fotografií volit rozsah poskytnuté licence:
• „ internetovou verzi“, která opravňuje zákazníka po zaplacení smluvní ceny za tuto verzi užít vybranou
fotografii pouze pro vlastní potřeby; zákazník není zejm. oprávněn zpřístupnit fotografii veřejnosti,
přenechávat nebo převádět své právo na užití fotografie na třetí osobu, fotografii jakkoli upravovat,
pozměňovat nebo do fotografie zasahovat nebo fotografii užít takovým způsobem, který by poškozoval
nebo měnil její hodnotu nebo poškozoval práva či oprávněné zájmy poskytovatele, autora, třetích osob
nebo osob zobrazených na fotografii.
• „ plnou verzi“, která opravňuje zákazníka po zaplacení smluvní ceny za tuto verzi užít vybranou fotografii
pro vlastní potřeby a pro jednorázové užití v periodickém tisku, neperiodickém tisku nebo na plakát.
Jednorázovým užitím v periodickém nebo neperiodickém tisku se rozumí užití v jednom vydání tiskoviny.
Zákazník není zejm. oprávněn přenechávat nebo převádět své právo na užití fotografie na třetí osobu,
fotografii jakkoli upravovat, pozměňovat nebo do fotografie zasahovat nebo fotografii užít takovým
způsobem, který by poškozoval nebo měnil její hodnotu nebo poškozoval práva či oprávněné zájmy
poskytovatele, autora, třetích osob nebo osob zobrazených na fotografii.
Zákazník je povinen při použití fotografie vždy uvést jméno jejího autora ve tvaru: SPORT IMAGE/jméno
a příjmení autora.
3
Všeobecné obchodní podmínky
pro nákup ve fotobance
Po ukončení výběru má zákazník možnost zkontrolovat obsah svého „nákupního košíku“, cenu a vybranou
verzi jednotlivých fotografií (dále jen „objednávka“); v případě potřeby může zákazník z „nákupního košíku“
některé položky odebrat. Pokud zákazník již nechce na obsahu své objednávky v „nákupním košíku“ nic
měnit, zvolí v dalším kroku způsob platby ceny za poskytnutí licence k užití vybraných fotografií, kterou je
možné provést:
• bezhotovostně platební kartou přímo v internetové aplikaci poskytovatele,
• bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 107-1117700267/0100,
• n
a základě faktury vystavené poskytovatelem se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení na účet
poskytovatele č. 107-1117700267/0100
Po zvolení způsobu placení je objednávka ukončena a zákazník objednávku odešle poskytovateli, který
následně na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při registraci potvrdí její doručení.
4. Uvolnění fotografií
Jakmile poskytovatel obdrží ověření platební karty zákazníka při platbě kartou, uvolní zákazníkovi
vybrané fotografie ke stažení, a to do 24 hodin od ověření. Při placení bezhotovostním převodem na
účet poskytovatele uvolní poskytovatel zákazníkovi vybrané fotografie ke stažení, jakmile bude celá
částka odpovídající ceně za poskytnutí licence k užití fotografií připsána na jeho účet. Při platbě na
základě faktury uvolní poskytovatel zákazníkovi vybrané fotografie ke stažení jakmile bude celá částka
odpovídající ceně za poskytnutí licence k užití fotografií připsána na jeho účet. Při platbě prostřednictvím
platebního terminálu uvolní poskytovatel zákazníkovi vybrané fotografie ke stažení.
5. Reklamace
Jakékoli reklamace je zákazník povinen oznámit poskytovateli písemně doporučeným dopisem nebo na
e-mailovou adresu poskytovatele [email protected] do 24 hodin od stažení vybraných fotografií,
nejdéle do 72 hodin od uvolnění vybraných fotografií ke stažení.
6. Sankce
Poruší-li zákazník licenční ujednání obsažené v těchto všeobecných obchodních podmínkách je povinen
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody vzniklé poskytovateli v důsledku porušení ujednání
obsažených v těchto všeobecných obchodních podmínkách ze strany zákazníka.
Bude-li zákazník v prodlení se zaplacením ceny za poskytnutí licence k užití jím vybraných fotografií na
základě jeho objednávky, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
7. Osobní údaje
Provedením registrace (viz bod 3 těchto všeobecných obchodních podmínek) zákazník uděluje poskytovateli
souhlas se zpracováním jeho dobrovolně poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. a souhlasí s využitím těchto údajů poskytovatelem k identifikaci zákazníka a k marketingovým účelům
- tj. např. k zasílání e-mailových informací o aktuální nabídce a speciálních akcích poskytovatele. Zákazník
má právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu a možnost žádat o informaci o zpracování
jeho osobních údajů. Zákazník může svůj souhlas se zpracováním a využitím jeho osobních údajů písemně
odvolat doručením písemného odvolání souhlasu na adresu poskytovatele.
V Praze, dne 23.1.2012
4
Download

Všeobecné obchodní podmínky