PROJEKTOVÝ
PODKLAD
PROJEKTOVÝ
PODKLAD
PROJEKTOVÝ
PODKLAD
PROJEKTOVÝ
PODKLAD
NIBE™
SPLIT
NIBE™
SPLIT
NIBE™
SPLIT
NIBE™
SPLIT
ACVM270,
270,AMS
AMS10-8,
10-8,1212
ACVM
1 m1 m
1m
1m
4 m4 m
4m
4m
10 m
10 m
10 m
10 m
LEK
LEK
LEK
270,10-8,
AMS12
10-8, 12
ACVMACVM
270, AMS
LEK
VERZE
1.10
VERZE
CZCZ1.10
VERZE
VERZE
CZ
1.10CZ 1.10
NIBE™
SPLIT
NIBE™ SPLIT
NIBE™ SPLIT
NIBE™
SPLIT
06.
2011
06.
2011
06. 2011
06. 2011
Obsah
Obsah
strana
1. Všeobecné informace
3
2. Informace o výrobku
3
2.1 Princip funkce tepelného čerpadla
2.2 3
Efektivní topný faktor, chladicí faktor a efektivní příkon
4
2.3 Princip činnosti a plikovaný na NIBE SPLIT
4
2.4 Vlastnosti NIBE SPLIT 4
3. Rozměry vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 10
5
3.1 Rozměry vnitřní jednotky ACVM 270
5
3.2 Rozměry venkovní jednotky AMS 10-8 6
3.3 Rozměry venkovní jednotky AMS 10-12 7
4. Technické parametry NIBE SPLIT
8
5. Energetické parametryNIBE SPLIT
10
5.1 Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 10-8
10
5.2 Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 10-12
10
6. Umístění vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 10
11
6.1 Umístění vnitřní jednotky ACVM 270
11
6.2 Umístění venkovní jednotky AMS 10
11
6.3 Instalace venkovní jednotky AMS 10 na základové pasy 12 6.4
Instalace venkovní jednotky AMS 10 na stojan (příslušenství č. 067033) 13
6.5 Instalace venkovní jednotky AMS 10 na konzoli (příslušenství č. 067034)
14
6.6 Ostatní doporučení
14
6.7 Propojení vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 10
14
7. Část elektro – přívody k tepelnému čerpadlu
15
7.1 Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM 270
15
7.2 Jištění hlavního přívodu
15
7.3 Přívod k venkovní jednotce AMS 10
15
7.4 Schéma elektrického propojení mezi ACVM 270 a AMS 10
15
7.5
Schémata elektrických zapojení
16
8. Hlučnost venkovní jednotky AMS 10; hladina akustického tlaku
23
8.1 23
9. Požadavky na instalaci
24
10.
Schémata základních způsobů zapojení TČ v energetických systémech
(vytápění a chlazení)
24
11. Komponenty současně dodávané s tepelným čerpadlem
26
12. Příslušenství
26
2
Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti
Všeobecné informace, informace o výrobku
1. Všeobecné informace
NIBE SPLIT je systém pro vytápění, chlazení a ohřev
teplé vody pro malé domy. Systém je tvořen venkovním
modulem (AMS 10), který využívá energii z venkovního vzduchu a předává jí do vnitřního modulu (ACVM
270), který zajišťuje regulaci a rozvod tepla po domě.
NIBE SPLIT je vhodný pro všechny druhy otopných
soustav s teplovodním systémem vytápění, tedy systém s radiátory, podlahovým, stěnovým nebo kombinovaným vytápěním.
NIBE SPLIT může být instalován jak v novostavbách, tak ve stávajících objektech s původní otopnou soustavou. Je však třeba mít na paměti, že tepelné
čerpadlo pracuje s jiným teplotním spádem než tomu
bylo u původního zdroje tepla, proto je vhodné dimenze rozvodů a plochu otopných těles ověřit výpočtem.
NIBE SPLIT je kvalitní systém, nabízející dlouhou provozní životnost a spolehlivý provoz.
2. Informace o výrobku
NIBE SPLIT je kompletní, moderní systém tepelného čerpadla, který nabízí efektivní úsporu elektrické energie potažmo snížení emisí oxidu uhličitého. Vestavěný ohřívač teplé vody, elektrokotel, oběhová čerpadla a energetický systém ve vnitřním modulu znamenají bezpečnou a hospodárnou výrobu tepelné energie.
Teplo se získává z venkovního vzduchu prostřednictvím výparníku venkovního modulu (AMS 10), ve kterém chladivo (R410A) obíhající v uzavřeném okruhu
přenáší teplo z nízkopotenciálního zdroje tepla (venkovního vzduchu) do kondenzátoru vnitřního modulu
(ACVM 270). Díky tomu nejsou nutné finančně nákladné vrty ani spirály v zemi.
2.1 Princip funkce tepelného čerpadla
elektrická
energie
kompresor
výparník
kondenzátor
nízkopotenciální
teplo (z okolního
prostøedí)
vyuitelné
teplo
expanzní ventil
kompresor – nasává a stlačuje páry chladiva; elektrická energie potřebná na pohon kompresoru se přemění
v teplo, které je odvedeno chladivem do kondenzátoru;
kondenzátor – výměník tepla, ve kterém dochází ke
kondenzaci par chladiva; teplo je předáno topné vodě
otopné soustavy;
výparník – výměník tepla, ve kterém dochází k vypařování chladiva; prostřednictvím ventilátoru, který nasává okolní vzduch je okolnímu prostředí odnímáno
nízkopotenciální teplo;
chladivo – teplonosné médium (chemická sloučenina)
vyznačující se schopností cyklicky měnit své skupenství;
expanzní ventil – škrtí kapalné chladivo; nastřikuje
chladivo do výparníku;
3
Informace o výrobku
2.2 Efektivní topný faktor, chladicí faktor a efektivní příkon
efektivní topný faktor COP – poměr topného výkonu
k efektivnímu příkonu jednotky
chladicí faktor EER – poměr celkového chladicího výkonu k efektivnímu příkonu
efektivní příkon PE – průměrný elektrický příkon jednotky (příkon kompresoru; příkon pro odtávání; příkony pro řídicí, regulační a bezpečnostní zařízení; poměrné příkony ventilátoru a oběhových čerpadel) vyjádřený ve wattech (kilowattech)
2.3 Princip činnosti aplikovaný na NIBE SPLIT
3
1
2
4
1. chladivo ve venkovní jednotce AMS 10 získává teplo z venkovního vzduchu a potom ho stlačuje, čímž
dále zvyšuje jeho teplotu
2. horké chladivo (v plynném stavu) je vedeno do kondenzátoru vnitřní jednotky ACVM 270
4. chladivo (v kapalném stavu) je potrubím vedeno
zpět do venkovní jednotky AMS 10
Změnou funkce výměníků tepla (výparníku, kondenzátoru) lze využít tepelné čerpadlo pro chlazení. Teplo
je odnímáno vodě a předáváno venkovnímu vzduchu.
3. chladivo při kondenzaci uvolňuje teplo, které je předáno topné vodě otopné soustavy
2.4 Vlastnosti NIBE SPLIT
•
•
•
•
4
optimální roční topný faktor díky kompresoru řízeném frekvenčním měničem
venkovní jednotka s kompaktními rozměry
oběhové čerpadlo s regulací otáček, které zásobuje tepelné čerpadlo vhodným průtokem
optimalizované provozní náklady; otáčky kompresoru se upravují podle potřeby
•
•
•
•
•
vestavěný spirálový ohřívač teplé vody v AVCM
270
vestavěné hodiny pro plánování extra teplé vody a
snižování/zvyšování teploty na výstupu
připraven k řízení dvou klimatizačních systémů
vestavěná funkce aktivního chlazení
možnost připojení vnějších zdrojů tepla
Rozměry zařízení
3. Rozměry vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 10
127
337
350
1760
120
3.1 Rozměry vnitřní jednotky ACVM 270
25-50
500
600
60
30
32 5532 95 65 52 40
660
550
185
(42)
XL1
XL2
XL3
XL4
XL13
XL14
XL15
otopná soustava, výstup, Ø 22 mm
otopná soustava, vratná, Ø 22 mm
studená voda, Ø 22 mm
teplá voda, Ø 22 mm
chladivo – kapalina
chladivo – sání
přípojka pojistného ventilu, tlakoměr
5
Rozměry zařízení
3.2 Rozměry venkovní jednotky AMS 10-8
Opening for pipes
and wiring
Liquid
pipe
Trubka
kapaliny
Gassání
pipe
Trubka
Drain hole
(Ø20 x 3)
6
Rozměry zařízení
3.3 Rozměry venkovní jednotky AMS 10-12
190
60
580
200
60
15
38
410
103
55
15
20
40
60
20
40
Opening for pipe and wiring
262
388
Drain hole
( Ø20 x 3)
Trubka kapaliny
845
Trubka sání
110
195
242
279
Cable gland
27
50
Opening for pipe and
and wiring
wiring
50
Opening for pipe
55
15
50
970
Trubka sání
40
Trubka kapaliny
36
51
52
100
Cable gland
150
50 70
50
10
195
110
Cable gland
40
Opening for pipe and
wiring
15
50
7
Technické parametry
4. Technické parametry NIBE SPLIT
8
Technické parametry
Technické parametry NIBE SPLIT
9
Energetické parametry
5. Energetické parametry
5.1 Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 10-8
Tepelný výkon/příkon/COP EN 14511 ΔT 5K
1,49/0,48/3,10
1,25/0,59/2,12
2,64/0,81/3,26
3,08/1,26/2,44
1,88/1,14/1,65
2,06/0,38/5,42
Chladicí výkon/příkon/EER EN 14511 ΔT 5K
2,71/0,34/7,97
5.2 Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 10-12
Tepelný výkon/příkon/COP EN14511 ΔT 5K
Chladicí výkon/příkon/COP EN14511 ΔT 5K
10
3,54/0,86/4,12
3,11/0,82/3,79
9,27/2,12/4,37
7,21/1,99/3,62
10,41/2,77/3,76
8,95/2,71/3,30
3,29/1,07/3,07
3,23/1,32/2,45
6,24/2,07/3,01
8,38/2,97/2,82
4,51/1,89/2,39
6,67/2,86/2,33
3,45/0,96/3,59
9,08/2,58/3,52
11,57/3,56/3,25
3,11/1,03/3,02
7,05/2,43/2,90
8,85/3,18/2,78
3,14/1,40/2,24
5,84/2,42/2,41
7,94/3,43/2,31
3,19/1,72/1,85
4,24/2,19/1,94
6,03/3,25/1,86
4,45/1,64/2,71
8,41/3,08/2,73
9,50/3,56/2,67
3,50/1,99/1,76
4,93/2,80/1,76
6,60/3,59/1,84
2,06/0,63/3,27
8,75/1,86/4,70
9,87/3,16/3,12
3,41/0,55/6,20
10,82/2,21/4,90
11,70/3,32/3,52
1,81/0,70/2,59
6,98/2,54/2,75
9,45/3,41/2,77
3,10/0,69/4,49
9,37/2,64/3,55
11,20/3,58/3,13
4
380
580
OBVODOVÁ
ZEĎ DOMU
110
150
600
430
1
150
min. 250
110
4
2
1
5
Umístění zařízení
6. Umístění vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 10
430
150
ného prostoru nad jednotkou je 220 mm. Při instalaci jednotky
580 je vhodné pamatovat na to, že v případě
150
430
150
větší
opravy
zařízení
či úplné výměny jednotky, musí
být zachován dostatečný manipulační prostor. Rovněž
je praktické mít na zřeteli půdorysný rozměr jednotky;
průchod objektem až na místo instalace jednotky musí
být umožněn zárubněmi s min. světlostí 700 mm.
100
min. 500
150
min. 0,5 m
100
Vnitřní jednotku je vhodné umístit tak, aby byl umožněn pohodlný servisní přístup. Vzhledem k tomu,
že vnitřní jednotce lze odnímat přední kryt a servisní přístup je orientován z přední části jednotky, je nezbytné tento prostor před jednotkou nechat volný. V případě, že je nutné jednotku instalovat v rohu místnosti či výklenku, musí se zachovat odstup od bočních
stěn a stěny zadní min. 100 mm. Minimální výška vol-
min. 500
580
600
6.1 Umístění vnitřní jednotky ACVM 270
1
5
410
1
600
min. 250
410
OBVODOVÁ ZEĎ DOMU
100
min. 0,5 m
100
100
100
6.2 Umístění venkovní jednotky AMS 10
cirkulaci (zpětnému nasávání) venkovního vzduchu
ochlazeného průchodem přes výparník jednotky; minimální odstup od dalšího objektu jsou 3 m od přední
části jednotky. Venkovní jednotka se nesmí umísťovat
na větrná místa, kde by byla vystavena přímým poryvům silného větru. Z praktických důvodů je také vhodné zvážit, zda jednotka nebude ohrožena padajícími
kusy ledu či sněhu ze střechy.
150
150
Venkovní jednotku je vhodné umístit tak, aby byl
umožněn pohodlný servisní přístup. Odstup zadní stěny od objektu by měl být co největší, neboť v zadní
části jednotky je umístěn nasávací prostor pro okolní vzduch. Pokud je nutné jednotku umístit co nejblíže
k objektu, pak minimální odstup od stěny je 150 mm.
Bude-li jednotka umístěna do výklenku, minimální odstup od bočních stěn jednotky je 300 mm. Venkovní
jednotka se musí situovat tak, aby nemohlo dojít k re-
300
min. 3 m
300
Venkovní jednotku lze umístit na betonový podklad,
stojan nebo konzoli připevněnou ke zdivu objektu.
Vždy je však třeba mít na paměti, že při odtávání jednotky vzniká značné množství kondenzátu, který musí
být buď permanentně odváděn do kanalizace či trativodu nebo musí být pod jednotkou zajištěn takový prostor, kde v období zimy nahromaděné množství ledu
300
min. 3 m
300
svým objemem nepřesáhne tento prostor a neohrozí
osoby úrazem uklouznutím. Na obrázcích je naznačeno možné uložení na betonové pasy s uvedením jejich minimálních rozměrů. Dále pak uložení na stojan
či konzoli, které jsou uvedeny v příslušenství a lze je
objednat při dodávce tepelného čerpadla.
11
Umístění zařízení
6.3 Instalace venkovní jednotky AMS 10 na základové pasy
4
110 4
1
380
150
380
110
1
430
110
600
3
4
580 4
2
110
600
2
1
250
250
1
3
250
1
800
1
800
250
AMS 10-8
150
580
430
150
150
380
600 min. 250 min. 250
380
600
OBVODOVÁ ZEĎ DOMU
OBVODOVÁ ZEĎ DOMU
1
1
1
1
580
min. 500
150
430
150
580
min. 500
150
430
150
95
410
600
580 4
2
150
430
150
580
95
150
1. betonový pas s armaturou
2. potrubí pro odvod kondenzátu do
kanalizace nebo trativodu
3. volný prostor, případně drenážní vrstva
430
150
OBVODOVÁ ZEĎ DOMU
OBVODOVÁ ZEĎ DOMU
4. rostlý terén
1
1
1
1
580
min. 500
150
430
150
580
min. 500
12
800
1
600 min. 250 min. 250
95
3
4
410
410
600
2
800
1
1
250
250
1
3
600
95 4
1
410
4
1
250
250
AMS 10-12
150
430
150
Umístění zařízení
6.4 Instalace venkovní jednotky AMS 10 na stojan (příslušenství č. 067033)
AMS 10-8
4
110
4
1
1
380
2
150
380
3
4
1
255
250
1
430
110
600
3
580
4
2
110
600
110
5
550
1
250
5
550
1
255
5
5
150
580
430
150
150
380
600 min. 250 min. 250
380
600
OBVODOVÁ ZEĎ DOMU
OBVODOVÁ
ZEĎ DOMU
1
1
1
5
1
5
580
min. 500
150
430
150
580
min. 500
150
430
150
AMS 10-12
380
110
600
110
380
600
1
580
4
2
150
430
550
3
4
255
250
255
2
1
550
1
3
150
580
110
150
1. betonový pas s armaturou
2. potrubí pro odvod kondenzátu do
kanalizace nebo trativodu
3. volný prostor, případně drenážní vrstva
4. rostlý terén
5. stojan (příslušenství č. 067033)
430
150
OBVODOVÁ ZEĎ DOMU
600 min. 250 min. 250
4
1
5
410
110
1
600
4
5
410
1
5
250
5
OBVODOVÁ ZEĎ DOMU
1
5
1
1
5
1
580
min. 500
150
430
150
580
min. 500
150
430
150
13
Umístění zařízení
6.5 Instalace venkovní jednotky AMS 10 na konzoli (příslušenství č. 067034)
AMS 10-8
AMS 10-12
min. 150
380
min. 150
130
410
130
6.6 Ostatní doporučení
•
•
•
doporučuje se nainstalovat vnitřní jednotku ACVM
270 do místnosti se stávající podlahovou výpustí, pokud možno do technické místnosti, prádelny
nebo kotelny
povrch musí být pevný, pokud možno s betonovou
podlahou nebo betonovými základy
je vhodné nainstalovat ACVM 270 zadní stranou
k obvodové zdi, v ideálním případě do místnosti,
ve které hluk nevadí a nehrozí přenos vibrací konstrukcemi objektu; neumisťujte ho ke stěně ložnice nebo jiné místnosti, v níž by mohla hlučnost a
přenos vibrací představovat problém
•
•
•
je nutné venkovní jednotku vybavit topným kabelem pro ohřev spodního dna jednotky (příslušenství DPH11); max. příkon 50 W
všechna potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, dále i potrubí pro odvod kondenzátu, která
se při montáži tepelně izolují, je vhodné dodatečně omotat hliníkovou lepicí páskou, která chrání tepelnou izolaci před slunečním svitem a ptactvem
ke kotvení AMS 10 k betonovému základu použít
vruty s Ø 12 mm s podložkou a pérovkou, případně pryžovou podložkou
6.7 Propojení vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 10
Parametry
•
•
•
Maximální délka chladivového potrubí mezi ACVM
270 a AMS 10-8 (L): 30 m
Maximální délka chladivového potrubí mezi ACVM
270 a AMS 10-12 (L): 12 m
Maximální výškový rozdíl (H): ±7 m
H
L
L
Trubka sání
Trubka kapalina
H
14
Část elektro
7. Část elektro – přívody k tepelnému čerpadlu
7.1 Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM 270
Hlavní napájecí přívod je veden k vnitřní jednotce
ACVM270.
Pro napájení jednotky se používá kabel s pěti vodiči - 3 x fáze, nulový vodič, ochranný vodič.
Odkud: domovní rozvaděč vybavený jističem nebo
vlastním proudovým chráničem pouze pro tepelné
čerpadlo nebo vypínač (s min. vzdáleností kontaktů
3mm) umístěný poblíž jednotky.
Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM 270
Typ jednotky
Hlavní přívod
k vnitřní jednotce ACVMNapětí
270 [V]
ACVM
270
3 x 400
Typ
jednotky
Napětí
[V]
ACVM 270
Kam: do místa instalace vnitřní jednotky ACVM270
(svorkovnice X1) vyvést kabel ze zdi s rezervou podle umístění jednotky.
Kabelové průchodky do jednotky ACVM270 jsou umístěné na horním panelu, ve výšce cca 1810 mm měřeno od podlahy, počítejte s rezervou cca 1,5m na vedení kabelů uvnitř jednotky.
Počet vodičů v kabelech je uveden jako minimálně potřebný, je vhodné použít kabely s větším počtem vodičů pro případ nutnosti využití náhradního vodiče.
2
Max. výkon TČ [kW]
12 TČ [kW]
Max. výkon
Průřez vodičů [mm ]
x 2,5 [mm2]
Průřez 5vodičů
12
5 x 2,5
Max. proud fází [A]
15 fází [A]
Max. proud
Průřez vodičů [mm ]
x 2,5 [mm2]
Průřez 5vodičů
15
5 x 2,5
3 x 400
7.2 Jištění hlavního přívodu
Přívod k venkovní jednotce AMS 10
jednotky
Přívod kTyp
venkovní
jednotce AMS 10 Napětí [V]
AMS
10
1 x 230
Typ jednotky
Napětí
[V]
AMS 10
1 x 230
7.3
Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM 270
Doporučený
hlavní jističjednotce Napětí
Typ
jednotky
Max. výkon TČ [kW]
Přívod
k venkovní
AMS [V]
10
Aktivovaný
elektrokotel
(EK)
s
tepelným
čerpadlem
[kW]
Doporučený
hlavní
ACVM
270 jistič
3 x 400
12
NIBE SPLIT (ACVM 270) Aktivovaný
bez EK elektrokotel
4 (EK) s tepelným
6
9 [kW]
čerpadlem
AMS10 je vybavena jednofázovým kompresorem, pro3x16A/D
3x16A/D
NIBE SPLIT (ACVM 270)
bez EK
4
pojuje se 5ti-žilovým kabelem pro napájení a komuni3x16A/D
3x16A/D
kaci s jednotkou
ACVM270.
Přívod k venkovní
jednotce AMS 10
Typ jednotky
Napětí [V]
AMS
10
x 230
Odkud: od vnitřní jednotky ACVM270 1(svorkovnice
X2).
2
2
Průřez vodičů [mm ]
5 x 2,5
Max. proud fází [A]
proud jednotky
fází [A] AMS10
Kam: do místa instalace Max.
venkovní
15
3x16A/D
3x16A/D
6
9
(kabelové průchodky v pravém dolním rohu, vodiče do
15
3x16A/D
3x16A/D
svorkovnice SV). Počítejte s rezervou cca 1m na vedeMax.
proud
fází [A]
ní
kabelu
uvnitř
jednotky Průřez vodičů [mm2]
5 x jednotkou
2,5
Kabeláž15
mezi vnitřní a venkovní
lze vést
souběžně s potrubím pro chladivo.
Doporučený hlavní jistič
Aktivovaný elektrokotel (EK) s tepelným čerpadlem [kW]
NIBE SPLIT (ACVM 270)
bez EK
3x16A/D
4
3x16A/D
6
3x16A/D
9
3x16A/D
Max. proud fází [A]
15
7.4 Schéma elektrického propojení mezi ACVM 270 a AMS 10
PEN
L1 L2 L3
15
Napájecí napětí
230V 1AC 50Hz
Napájecí napětí
400V 3NAC 50Hz
Hnědá
Modrá
Žlutozelená
16
Hnědá
Černá
Šedá
Modrá
Žlutozelená
Hnědá
Modrá
Černá
Šedá
Žlutozelená
Bílá
Hnědá
Bílá
Bílá
Bílá
Hnědá
Hnědá
Hnědá
SCHÉMA ZAPOJENÍ
1x230VAC/3x400VAC 9kW
ACVM 10-270
Releová karta
silová část - hlavní přívod / elektrokotel
ACVM 270
7.5 Schémata elektrických zapojení
Schémata elektrických zapojení
A1 Hnědá
Hnědá
Modrá
Oběhové čerpadlo
A2 Modrá
Releová karta
Chlazení/vytápění (volitelné)
Modrá
Bílá
Hnědá
Směšovací ventil
Hnědá
Modrá
Bílá
Bílá
Hnědá
Modrá
Přepínací ventil teplá voda
SCHÉMA ZAPOJENÍ
1x230VAC/3x400VAC 9 kW
ACVM 10-270
Přepínací ventil vytápění
Schémata elektrických zapojení
ACVM 270
silová část - akční členy
17
Releová karta
El. topná tyč 2
El. topná tyč 1
El. topná tyč 3
18
Chlazení/vytápění
Chlazení/vytápění (volitelné)
SCHÉMA ZAPOJENÍ
1x230VAC/3x400VAC 9 kW
ACVM 10-270
Oběhové čerpadlo 2
Vytápěcí systém 2 (volitelné)
Vytápěcí systém 2 (volitelné)
Modrá
Hnědá
Bílá
Směšovací ventil 2
Schémata elektrických zapojení
ACVM 270
ovládací část
Teplotní čidlo
venkovní teploty
Externí nastavení
teploty
HDO signál - blokování
el. kotle (A)
HDO signál - blokování
kompresoru (B)
Monitor zátěže 1
Monitor zátěže 2
Monitor zátěže 3
Externí nastavení
teploty 2
Karta EBV
Alarm s nízkou prioritou
Alarm s vysokou prioritou
SCHÉMA ZAPOJENÍ
1x230VAC/3x400VAC 9 kW
ACVM 10-270
(volitelné)
Tepl.čidlo zpátečka z
vytápěcího sytému 2
Tepl.čidlo výstup z TČ
do vytápěcího systému 2
Vytápěcí systém 2 (volitelné)
Tepl.čidlo teplé vody
Tepl.čidlo nad el. topnou tyčí
(el.kotlem)
Schémata elektrických zapojení
ACVM 270
řídicí část 1
19
Extra teplá voda
Tepl.čidlo chladivo
za kondenzátorem
Tepl.čidlo topná voda
za kondenzátorem
Tepl.čidlo zpátečka z
vytápěcího sytému
Tepl.čidlo výstup z TČ
do vytápěcího systému
Tlakové čidlo
20
Karta displeje
Releová karta
Černá
Bílá
Červená
Hnědá
Modrá
(Volitelné)
Karta řízení rychlosti
Karta EBV
SCHÉMA ZAPOJENÍ
1x230VAC/3x400VAC 9 kW
ACVM 10-270
Hlavní řídicí karta
Hnědá
Bílá
Schémata elektrických zapojení
ACVM 270
řídicí část 2
Schémata elektrických zapojení
AMS 10-8
schéma zapojení venkovní jednotky
∼ 230V
ZDROJ ENERGIE 1
TB
Y/GN
FILTR PWB3
F (4A)
E
No
GN
2
SM1
SM2
FM01
FM02
M
M
M
M
3
FILTR PWB3
L1o
20S
RD
WH
OR
BR
BL
RD
WH
OR
BR
BL
RD
RD
WH
OR
BR
BL
RD
WH
OR
BR
BL
RD
BK
BK
BK
WH
RD
t°
BK
BK
BK
WH
RD
BK
BK
Y
Y
BK
BK
Y
RD
Y
RD
BK
BK
BK
BK
Tho-R1
63H1
t°
Tho-D
Tho-A
Tho-S
Tho-R2
Tho-P
SM1
SM2
FM01
M
M
M
RD
BL
OR
Y
WH
RD
BL
OR
Y
WH
WH
OR
BR
BL
RD
WH
BL
7 6 5M4 1
52X1
RD
BL
OR
Y
WH
WH
OR
BR
BL
RD
CNFAN1
(WH)
BL
OR
Y
WH
CNEEV2
(RD)
RD
WH
BL
WH
RD
4M
3 2 1
6
4 3 2 1
6
4 3 2 1
7 6 5 4 1
CNW2
(OR)
CNEEV1
(WH)
CNEEV2
(RD)
CNFAN1
(WH)
52X3
1 2 3 4
LED1
LED2
CNH
LED1
(BR)
LED2
SW1
SW3
DH
Volitelné
CH
t°
t°
BK
BK
WH
RD
t°
Tho-A Tho-IPM
t°
BK
BK
BK
Y
Y
RD
Tho-S
LPT
(RD)
CNPS
t°
20S
CNB
(RD)
Tho-R2
BK
Tho-D
CNIP
(Y)
t°
CNB
(RD)
SW1
BK
Tho-R1
t°
L
t°
CNPS
(RD)
BK
WH
RD
63H1
t°
CNTH
(WH)
BK
t°
CNH
(BR)
BK
20S
CNS
(RD)
CNIP
(Y)
Y
CNR
(WH)
BK
CH
RD
BK
BK
BL
t°
CNF
(BK)
Volitelné
1 2 3 4
CNTH
(WH) SW3
Y
CNA1
(WH)
DH
CNS
(RD)
BK
BL
52X3
CNR
(WH)
BL
RD
+
52X1
BL
RD CNA1
BL (WH)
CNA2 CNF
BL (WH) (BK)
BR
BL
PWB1
FM01
6
RD
WH
N2
RD
BL CNI3
CNA2
(WH)
BL (WH)
SM2
4M
3 2 1
CNEEV1
(WH)
BL
L2
L1
CNI4
(WH)
CNW
(BK)
BR
P
L
A/F MODUL
BL CNI1
(WH)
BR
−
N2
+
CNI2
(WH)
PWB1
SM1
6
CNW2
(OR)
BR
+
L2
P
BL CNI3
(WH)
WH
BK
BL
L1
N2
N2
CNI4
(WH)
CNW
(BK)
WH
−
N2
A/F MODUL
W
RD
BK
CNACT1
(WH) P
RD
+
P2
BL
RD
PWB2 INVERTOR
P
BL
CNACT1
(WH)
N2
BL CNI1
(WH)
CT
WH
N1
CNI2
(WH)
WH
RD
BL
BL
RD
BL
P2
RD
BL
CM
CNB
(RD)
Tho-R2
LPT
CT
−
P1
IPM
MS
3∼
t°
SV1
Pouze NIBE
AMS 10-16
N1
+
U
Tho-A
t°
t°
CNPS
LPT
(RD)
CNIP
(Y)
Tho-P
WH
RD
RD
−
PWB2 INVERTOR
V
t°
t°
GN
DM
CM
t°
DM
P1
3∼
Tho-R1
t°
CNTH
(WH)
Tho-D Tho-S
F (4A)
E
No
+
VIPMW
U
MS
U
V W
t°
t°
CH
F (4A)
TB
W
BL
OR
Y
WH
RD
BL
OR
Y
WH
CNH
(BR)
63H1
CNB
(RD)
GN
GN
3
V
BL
OR
Y
WH
RD
WH
SV1
CNN1
(Y)
Pouze NIBE
AMS 10-16
CNPS
(RD)
SW1
CNIP
(Y)
RD
BR
BK or WH
BK or WH
20S
CNS
(RD)
CNR
(WH)
2
U
1 2 3CNTH
4
(WH)
SW3
RD
2
CNH
(BR)
LED2
GN
E
E
L1o
No
F (8A)
WH
RD
WH
E
CNN1
(Y)
LED1
SW1
SW3
t°
CH
CNF
(BK)
CNFAN2
(WH)
Pouze NIBE
AMS 10-16
∼ 230V
FILTR PWB3
RD
TB
1
RD
3
PE
1
2
RD
1
F (30A)
WH
L1 RD
2
N WH
3
1
WH
2
1
TB
RD
K VNITŘNÍ JEDNOTCE
2
X2
3
L
PE
N
WH
ZDROJ
N
F (8A)
RD
7 6 5 4 1
CNFAN1
(WH)
RD
TB
ENERGIE
N WH
Pouze NIBE
AMS 10-16
∼ 230V
schéma zapojení
venkovní
jednotky
X2
F (30A)
L1
CNS
52X4
(RD)
Volitelné
AMS 10-12
ZDROJ ENERGIE 1
7 6 5 4 1
52X3
CNR
52X2
(WH)
DH
L
BL
52X1
Volitelné
K VNITŘNÍ JEDNOTCE
BL
RD
CNA1
(WH)
DH
L
4 3 2 1
RD
L2
BL
N2
CNFAN2
(WH)
Pouze NIBE
AMS 10-16
6
BK
L1
+
CNFAN1
(WH)
1 2 3 4
LED2
BK
CM
RD
P
L
A/F MODUL
CNA1
RD (WH)
BL
CNA2 CNF
BL (WH) (BK)
FM02
FM01
CNEEV2
(RD)
LED1
BL
−
4 3 2 1
CNEEV1
(WH)
52X4
BL
+
L2
+N2
7 6 5M4 1
Pouze NIBE
AMS 10-16
BL
W
MS
3∼
BK
L1
P
N2
7 6 5M4 1
SM2
52X3
52X2
RD
BL
A/F MODUL
52X1
BR
V
CNACT1
(WH) P
−
N2
RD
MS
3V ∼W
+
P2
PWB1
RD
BL CNA2
CNI3
(WH)
BL (WH)
CNI4
(WH)
4M
3 2 1
CNEEV2
(RD)
6
CNW2
(OR)
BR
RD
BK
BL
RD
BL
PWB2 INVERTOR
BL
RD
GN
P
CNW
(BK)
BL
BL CNI1
(WH)
VIPMW
CM
U
N2
RD
U
GN
P2
BL
RD
U
W
WH
V
WH
U
CNACT1
(WH)
BL
IPM
N1
6
CNEEV1
(WH)
BL
CNI2
N2 (WH)
CTPWB1
BL
RD
P1
SM1
CNW2
(OR)
BL
BL CNI3
(WH)
PWB2 INVERTOR
4M
3 2 1
BL
CNI4
(WH)
−
CNW
(BK)
BL
BL CNI1
(WH)
BR
+
CNI2
(WH)
6
WH
RD
N1
DM
WH
P1
WH
BL
CT
BK or WH
RD
WH
−
RD
+
BL
OR
Y
WH
F (4A)
DM
BK or WH
TB
BK
PE
BK
L1o
BK
2
BK
RD
WH
BK
1
TB
1
3
GN
BK
WH
GN
E
BK
N
3
E
L1o
No
F (8A)
BK
2
RD
GN
BK
2
RD
WFH(30A)
1
L21
RD
X2
3
L
PE
N
∼ 230V
1
FILTR PWB3
Y/GN
BK
TB
2
K VNITŘNÍ JEDNOTCE
E
BK
N
N
ZDROJ
ENERGIE
1
F (8A)
BK
WH
BK
F (30A)
RD
L1
L
BK
X2
WH
K VNITŘNÍ JEDNOTCE
t°
LPT
63H1
Tho-R1
Tho-D
Tho-S
Tho-A Tho-IPM
Tho-R2
21
Schémata elektrických zapojení
Legenda označení
22
Hlučnost venkovní jednotky
8. Hlučnost venkovní jednotky AMS 10; hladina akustického tlaku
dále ovlivňovány stěnami objektu, jeho dispozičním řešením, rozdíly v nadzemní výšce, vlivem šumu pozadí,
atd. proto se musí uvedené hodnoty považovat pouze
za informativní.
LEK
Venkovní jednotka AMS 10 se obvykle umisťuje ke stěně domu, která odráží zvuk, což je třeba vzít v úvahu.
Proto je třeba najít takové místo u stěny, jehož okolí je
nejméně citlivé na hluk. Hladiny akustického tlaku jsou
1m
4m
10 m
Max.
Hlučnost, AMS 10-8
Lw(A)
64
Hlukový výkon během chlazení 35/7 (EN14511)
Lw(A)
64
Hlukový výkon během chlazení 27/7 (rychlost kompresoru 20 Hz)
Lw(A)
*
Hlukový výkon během ohřevu teplé vody 20/55 (rychlost kompresoru 40Hz)
Lw(A)
Hladina akustického tlaku při vytápění 7/45 (EN 14511)
Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky
dB(A)
Hlučnost, AMS 10-8
Hladina akustického tlaku při max. rychlosti kompresoru, vytápění 7/45
dB(A)
*
1m
2m
4m
6m
8m
10 m
56
50
44
40,4
37,9
36
1m
2m
4m
6m
8m
10 m
59
53
47
43,4
40,9
39
Min.
Jmenovitý
Max.
Hladina akustického tlaku při vytápění 7/45 (EN 14511)
Lw(A)
60
64,5
65,5
Hlukový výkon během chlazení 35/7 (EN14511)
Lw(A)
61
64
65,5
Hlukový výkon během chlazení 27/7 (rychlost kompresoru 20 Hz)
Lw(A)
Hlukový výkon během ohřevu teplé vody 20/55 (rychlost kompresoru 40Hz)
Lw(A)
Hlučnost, AMS 10-12
61
62
1m
2m
4m
6m
8m
10 m
dB(A)
56,5
50,5
44,5
40,9
38,4
36,5
1m
2m
4m
6m
8m
10 m
Hladina akustického tlaku při max. rychlosti kompresoru, vytápění 7/45
dB(A)
59,5
53,5
47,5
43,9
41,4
39,5
Hladina akustického tlaku při min. rychlosti kompresoru, vytápění 7/45
dB(A)
54
48
42
38,4
35,9
34
Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky
Hlučnost, AMS 10-12
8.1 Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti
Příklad: výpočet hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 4 m od tepelného čerpadla
L2 (4 m) = L1 (1 m) + 20log(r1/r2) = 56 + 20log(1/4) = 44 dB(A)
L2 (4 m) – hledaná hladina akustického tlaku ve vzdál. 4 m
L1 (1 m) – hladina akustického tlaku ve vzdál. 1 m r1 – vzdálenost 1 m
r2 – vzdálenost 4 m
23
Požadavky na instalaci, schémata
9. Požadavky na instalaci
Max. tlak, energetický systém
Max. teplota, energetický systém
Min. objem, energetický systém během vytápění, chlazení*
Min. objem, energetický systém během podlahového chlazení*
Max. průtok, energetický systém
10. Schémata zákl. způsobů zapojení TČ v energetických systémech (vytápění a chlazení)
NIBE SPLIT s napojením na energetický systém a vnější zdroj tepla (schémata na následující straně)
Poznámka: uvedená schémata jsou ilustrační; nenahrazují projekt vytápění/chlazení!
RG10/
RE10
Energetický systém
Klimatsystem
(vytápění a chlazení)
Erf. säkerhetsutr.
FQ1
FL1
BT 1
P
Vnější
zdroj tepla
Tillsats
24
Schémata
Energetický systém; vnější zdroj tepla
Energetický systém
Radiatorsystem
Golvvärmesystem
CP1
Extra
system
volym
CM1
Fläktkonvektorsystem
GP10
CP1
GP10
Extra
system
volym
Extra
system
volym
Ö verströmnings ventil
CM1
GP10
CP1
Ö verströmnings ventil
CM1
Ö verströmnings ventil
Radiator- och golvvärmesystem för värme och
k
EP21-GP20
EP22-QN12
A
Kyla
AB
EP22-QN12
EP21-BT2
EP21-QN25
EP21-GP20
A
Kyla
B
AB
EP21-BT2
EP21-QN25
B
EP21-BT3
CP1
EP21-BT3
CP1
GP10
GP10
CM1
CM1
Överströmnings ventil
Överströmnings ventil
Vnější zdroj tepla
Solfångare
Vedpanna med ackumulator
EP8
CP2
CP2
EM1
RM
RM
Extern styrning
Extern styrning
Gaspanna
Olje-/pelletspanna
Frånluftsvärmepump
ALT 2
On/o
On/o
ALT 1
G P1 2
EB1
GAS V.
RM
Legenda označení
G P1 2
RM
EM2
HQ
Legenda symbolů
P
25
Komponenty; příslušenství
11. Komponenty současně dodávané s tepelným čerpadlem
re sor
E AB giva sen
NIB atur ature fühler
r
per
atu
tem temper
r temper018764
Ute
doo
Out Aussen Artikel
LEK
LE
K
LE
K
LE
K
LE
K
LEK
LEK
LE
K
12. Příslušenství (na objednávku)
LEK
Č. dílu AS018433
Č. dílu AS089423
SRB 22
VCC 22
LEK
IP 44
T F 110
C la s s H
M a x . 1 0 ba r
HEJSAN
DK
25 - 60
OS
GRUND1F
3 0 P/N:59526447
Č. dílu AS0670048
P, ( W)
1m(A)
45
0. 20
65
0. 30
90
0.40
Ty pe UPS
2 3 0 V50H z
2 . 5 uF
LEK
P C ; 0017N IB
Karta příslušenství pro
kombinaci se solárním
systémem
Č. dílu AS067109
K
LE
K
LE
LEK
LEK
LEK
Č. dílu AS067004
Č. dílu AS067047
Č. dílu AS067049
Č. dílu AS088470
UKV 102
LEK
Konzole na zem
LEK
LE
K
LEK
Č. dílu 110880331
K
LE
Č. dílu AS067032
Č. dílu AS067033
EMK 270
Č. dílu AS067034
26
Č. dílu AS067050
Poznámky
27
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ - Družstevní závody Dražice-strojírna s. r. o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801, 802 Fax: +420 326 373 803 E-mail: [email protected] http//www.nibe.cz
Download

NIBE SPLIT 8-12