Bydlení
1/2012
Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY
TÉMA :
PORADNA:
INFO:
NOVELA
OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU .......... STR. 2
DROBNÉ
OPRAVY .............. STR. 8
NOVÉ INTERNETOVÉ
STRÁNKY
CPI BYTY ........... STR. 10
PLÁN INVESTIC NA
ROK 2012 ......... STR. 4-6
Š PATNÉ ZACHÁZENÍ
S NOVÝMI OKNY
DOPROVÁZEJÍ
PLÍSNĚ ................. STR. 9
Vážení nájemníci,
Velmi úspěšně hodnotíme také výsledky přechodu z regulovaného na
smluvní nájemné. V drtivé většině
jsme s nájemníky kdysi regulovaných
bytů našli shodu, která se projevila na
životě všech, tedy i nájemníků s tržními činžemi. Na základě těchto výsledků jsme tak mohli zahájit masové
investice do bytového fondu, které jen
v loňském roce překročily 230 milionů korun, a sestavit investiční plán na
další léta, který v součtu počítá řádově
s miliardovou investicí.
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
STR. 10
emaily. Podobné zprávy mohou nájemníci dostávat také prostřednictvím
SMS. Neustále vylepšujeme také intranet, který slouží ke vzájemné komunikaci i kontrole.
jaro už se projevuje v plné síle, a tak
i my přicházíme s novým vydáním magazínu pro nájemníky CPI BYTY. A jelikož jde o první letošní číslo BYDLENÍ,
dovolte opět malé ohlédnutí za rokem
předešlým.
Z pohledu společnosti CPI BYTY byl
rok 2011 jednoznačně přelomový. Po
mnoha desetiletích stagnace, se trh
s bydlením uvolnil, což, jak je dnes
zřejmé, prospělo především potřebám nájemníků a zájemců o nájemní
bydlení. Také zvýšená pozornost vlády a změna strategie podpory bydlení směrem k nájemnímu napomáhá
dalšímu zlepšování podmínek trhu
s bydlením. Významnou změnu představuje novela občanského zákoníku,
která upravuje práva a povinnosti majitelů domů a nájemníků. Navzdory
negativním ohlasům, které tyto změny doprovázely, se i za krátkou dobu
platnosti novely prokázalo, že nejvíce
z těchto změn profitují opět nájemníci, protože novela se promítá do
kvality života v nájemních domech,
bezpečnosti nájemníků i odpovědnosti nájemců a vlastníků navzájem.
PLATBY
KARTOU ...........
Finanční prostředky však putovaly
nejen do technického stavu domů, ale
také do rozvoje služeb, které CPI BYTY
svým nájemníkům poskytuje. Klientská
centra rozšířila počet návštěvních dnů
a pracovní dobu, v Třinci a Ústí nad
Labem jsme z důvodu lepšího komfortu a zázemí pro nájemníky přestěhovali pobočky na novou adresu. Velmi
významnou a nájemníky oceňovanou
službou se ukázali referenti pro sociální oblast, kteří působí na jednotlivých
klientských centrech, a kteří díky své
aktivní práci dokázali poradit již několika stovkám nájemníků. Nového kabátu
se dočkaly také internetové stránky
společnosti, které jsou nyní obsahově vyvážené jak pro stávající nájemníky, tak pro zájemce o nové bydlení
či stěhování. Kromě vizuální podoby
však dostaly řadu technických vylepšení, mezi něž patří např. zasílání novinek a upozornění na zaregistrované
Samostatnou investiční kapitolu
tvoří také péče o hendikepované
a seniory v našich bytech, na které
chceme ještě více zaměřit svou pozornost. Kromě referentů, kteří se snaží
pomoci starším lidem s provozními
výdaji na domácnost, s komunikací
s úřady nebo s otázkami spojenými
s nájemním bydlením, jsou to pak různé výhody, jako slevy na poplatcích
při výměně bytu, snížení nájemného,
nebo např. vánoční dárek v podobě
poukázky na nákup v hypermarketech
pro seniory nad 75 let, kterým jsme
našim nejvěrnějším nájemníkům chtěli
poděkovat za jejich přízeň.
Neméně významnou otázkou je
také bezpečnost v domech CPI BYTY.
Z těchto důvodů již dlouho spolupracujeme s neziskovými organizacemi,
zástupci městské samosprávy a policií.
Vzájemná spolupráce má zajistit především prevenci v oblasti kriminality
a nežádoucích sociálních jevů, ve druhé rovině nastavit také další rozvoj
lokalit, v nichž je CPI BYTY významným
poskytovatelem nájemního bydlení.
Aktuální magazín BYDLENÍ však
nabízí ještě mnohem více informací
a novinek. Proto doufáme, že pro vás
bude přínosný a zajímavý a napomůže
zodpovězení dotazů, které nám prostřednictvím dopisů a emailů zasíláte.
Daniel Bacík
Ředitel CPI BYTY, a.s.
kontakt na redakci: [email protected]
Bydlení
NOVELA OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU – změny
v nájemních vztazích
V důsledku deregulace nájemného došlo v loňském roce k urychlení schválení novely Občanského zákoníku (zákonem č. 132/2011 Sb.). Novela se kromě mnoha občanskoprávních otázek dotkla také nájemního bydlení, kde došlo k zásadní změně vůbec poprvé od roku 1964, tedy od první zákonné úpravy.
Novela se v řadě otázek snaží narovnat vztahy majitelů a nájemníků, oběma navíc garantuje určitou míru
ochrany a práv, které předchozí zákonná úprava značně omezovala. Rádi bychom Vás proto seznámili
s hlavními změnami, které se nájemního bydlení dotýkají.
První část novely nabyla účinnosti
již 25. května 2011 a primárně řešila
jedinou oblast - určení výše nájemného. Přestože šlo hlavně o reakci
na ukončenou regulaci nájmů v části
měst k 31. 12. 2010, novela se vztahuje na všechny nájemní byty, tedy
i byty s tržním nájemným.
čerpání kauce odlišně od zákona (např.
na uznání dluhu, vykonatelné soudní
rozhodnutí apod.). Pokud nejsou podmínky kauce již stanoveny v nájemní
smlouvě. Pronajímatel musí v takovém
případě nájemníka písemně vyzvat,
aby doplnil, na jaké další výlohy může
pronajímatel kauci použít.
svou dlouhodobou nepřítomnost
v bytě, pokud bude obtížně dosažitelný, a pro tyto účely určit svého zástupce. Důvodem je především bezpečnost
a potřeba rychle reagovat či do bytu
vstoupit v případech havárií či jiných
nenadálých událostí ohrožujících životy a majetek.
1. Určení výše nájemného
§ 696 umožňuje pronajímateli (ale
i nájemci) obrátit se na soud s požadavkem na určení výše nájemného v případě, že nedošlo ke vzájemné dohodě
o jeho výši. Soud na základě posudků
a analýz stanoví výši měsíčního nájemného. Soudem vyměřená sazba se pak
vztahuje i do minulosti, respektive je
platná ode dne podání žaloby. Pokud
tedy bude nově určené nájemné vyšší
než to dosavadní, uhradí nájemník rozdíl
za celou dobu trvajícího soudního řízení.
3. Aktualizace údajů o osobách v bytě
V případě, že dojde k jakékoliv změně ohledně osob žijících v bytě, má nájemník povinnost toto do dvou měsíců
ohlásit majiteli. Nájemník musí ohlásit
nejen počet osob, ale i jejich jméno,
příjmení, datum narození a dále uzavření manželství nebo rozvod a přechod nájmu. Nesplní-li tuto povinnost
ve stanovené lhůtě, zakládá to výpovědní důvod – hrubé porušení povinností nájemce.
4. Spolubydlící osoby
Pronajímatel má právo požadovat,
aby v bytě žil počet osob přiměřený
jeho velikosti. V nájemní smlouvě si
majitel může vyhradit právo odmítnout souhlas s přijetím další osoby,
ale pouze nejedná-li se o osoby blízké.
Tato podmínka má zamezit především
zhoršení kvality života všech obyvatel
domu, ať už se jedná o hygienické
normy, jako jsou hluk, špína, zvýšená
produkce odpadků apod., nebo náklady spojené s nadměrným počtem nájemníků, jako spotřeba energií, úklid,
ale i případné poškozování společného majetku.
Dnem 1. listopadu 2011 vstoupila v platnost zbývající část novely
Občanského zákoníku, která po desetiletích mění povinnosti a práva majitelů domů a nájemců. Hlavní změny
se dotýkají následujících oblastí:
2. Kauce
Zákon nově umožňuje, aby si nájemce a pronajímatel dohodli podmínky
2
Společnost CPI BYTY se v této souvislosti rozhodla pomoci nájemníkům
s nahlašováním správných údajů a připravila formulář, který výše uvedené
náležitosti obsahuje. Formulář je k dispozici ve všech Klientských centrech
a ke stažení na webových stránkách
www.cpibyty.cz.
5. Dlouhodobá nepřítomnost
Nájemce musí pronajímateli oznámit
5. Přechod nájmu bytu
V případě, že nájemce zemře (tedy
nikoli tehdy, když trvale opustí společnou domácnost), přejde nájem na
osobu, která v den úmrtí žila s nájemcem ve společné domácnosti a nemá
vlastní byt. Na manžela, partnera,
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
Téma
AKTUALIZACE ÚDAJŮ
O OSOBÁCH V BYTĚ PŘEDCHÁZÍ
PRÁVNÍM KOMPLIKACÍM
Podle novely občanského zákoníku,
platné od 1. 11. 2011 mají nájemníci,
uvedeni na nájemní smlouvě, povinnost informovat majitele o změnách
v počtu obyvatel bytu i o jejich jméně, příjmení, datu narození, a také
stavu (uzavření manželství či rozvod) nebo přechodu nájmu. Změnu
je třeba nahlásit do dvou měsíců od
vzniku. V případě, že je k tomu majitel vyzve kdykoliv během roku, mají
nájemníci povinnost mu tyto údaje
sdělit do 4 měsíců od vyzvání. Pokud
tyto náležitosti nájemník nesplní, lze
toto považovat za oprávněný důvod
k ukončení nájemního vztahu.
rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě
či vnuka přejde nájem automaticky.
Na další osoby jen tehdy, udělil-li
pronajímatel písemný souhlas s jejich bydlením v bytě. V případě, že
oprávněných osob je více, stanou se
společnými nájemci; je-li mezi nimi
nájemce ve věku dítěte, stává se nájemcem jen dítě. Takto vzniklý nájem
bytu skončí uplynutím dvou let od
přechodu. Výjimkou je osoba starší 70
let – ta má právo v bytě žít po další
neomezenou dobu, a osoba mladší 18
let – nájem skončí dosažením 20 let
věku.
Na listopadovou novelu 2011 navážou ještě závěrečná ustanovení zákona, která začnou platit od 1. ledna
2013. K tomuto datu bude zrušeno
regulované nájemné i ve zbývajících
městech, v případě CPI BYTY jde
o Liberec, Slaný a Prahu.
Abychom předešli nesrovnalostem
ve sdělování informací a riziku, že
řada nájemníků na ohlášení uvedených změn zapomene, připravila společnost CPI BYTY jednotný formulář
pro nahlašování podobných změn.
Tímto žádáme všechny nájemníky,
aby aktualizovali informace o všech
členech své domácnosti a doručili
tuto informaci na uvedeném formuláři příslušnému klientskému centru
společnosti CPI BYTY.
Formuláře jsou k dispozici na všech
pobočkách klientských center, v elektronické podobě také ke stažení na
webových stránkách www.cpibyty.cz
v části Informace pro stávající nájemníky/Formuláře ke stažení.
i
www.cpibyty.cz/Informace pro
nájemníky/Formulare ke stažení
Osoby, na které má nájem přejít,
mají nově možnost do jednoho měsíce
od vzniklé události pronajímateli sdělit,
že v nájmu nechtějí pokračovat – dnem
takového oznámení pak nájem zaniká.
6. Náležitosti výpovědi z nájmu
Ve výpovědi nemusí být výslovně
uveden závazek pronajímatele zajistit bytovou náhradu – přístřeší, protože ten vyplývá přímo ze zákona.
Náhrada ubytování se ale dotýká
pouze nájemníků s řádně sjednanou
smlouvou a plnících si své povinnosti, kdy z důvodu oprav či jiných potřeb v domě a bytě je nutné daný
byt uvolnit.
kontakt na redakci: [email protected]
3
Bydlení
INVESTICE DO BYTOVÉ
DLOUHODOBĚ POROST
Investice v roce 2011 překročily původní záměr
Společnost CPI BYTY již před několika lety prohlásila, že zásadní opravy a investice do bytového fondu
jsou spojeny s výší nájemného, které ještě do konce roku 2010 z téměř 80 % neúměrně nízké. Rok
2011 tuto situaci změnil a díky dohodě s většinou nájemníků na nové výši činží mohla společnost
vytvořit potřebnou finanční rezervu a sestavit plán investic pro další roky.
Díky tomu jsme byli schopni v roce 2011 realizovat celou
řadu opatření a investičních akcí, které významně přispěly
ke zvýšení technického standardu bytových domů. Celkové
investice za rok 2011 přesáhly 230 milionů korun.
Souvislost mezi výší nájemného a opravami deklarují
např. města Česká Lípa a Litvínov, kde díky vysokému počtu
dohod o výši kdysi regulovaných činží byl původní plán na
výměnu plastových oken dokonce překročen a v letošním
roce bude výměna oken dokončena zcela. Tříletý plán se
tak podaří realizovat během dvou let. V celkovém součtu
za Severní Čechy a Severní Moravu dosáhl počet domácností s novými plastovými okny čísla 5 800, což je mnohem
více, než předpokládal původní plán. Dalších 4 500 bytů se
dočká nových oken v tomto roce.
Výměna plastových oken však nebyla jedinou oblastí
zájmu společnosti. „Nemalé finanční prostředky směřovaly
také do zásadních oprav střech. Příkladem je celková rekonstrukce střechy na bytových objektech v Hrnčířské ulici v Ústí
nad Labem nebo v Dukelské ulici v Třinci, kde se bude letos
ještě pokračovat“ říká Luděk Zelinka, technický ředitel CPI
BYTY. „Vysoké částky se investovaly i do méně viditelných
projektů, jako je např. napojení 21 bytových domů (celkem
134 bytů) na kanalizaci v lokalitě Třinec – Kanada, nebo napojení na veřejnou kanalizaci u vybraných domů v Ústí nad
Labem,“ upřesňuje Zelinka.
Společnost CPI BYTY si za jednu ze svých priorit zvolila
oblast zvýšení bezpečnosti a pořádku v bytových domech.
Jedním z řešení je zavedení systému ostrahy kritických objektů prostřednictvím bezpečnostní agentury. Jako příklad
uvádí Luděk Zelinka vybrané domy na českolipském sídlišti
Sever nebo na Masarykově třídě v Ústí nad Labem, kde
bezpečnostní agentura velmi výrazně přispívá ke zvýšení
spokojenosti nájemníků.
Nejen k vyšší bezpečnosti a prevenci kriminality přispěla
také revitalizace vstupních portálů a chodeb, zahájená
v Třinci a v Českém Těšíně v listopadu loňského roku, která
se dotkla celkově 1 500 nájemníků. Na více něž 100 zrenovovaných vchodů naváží další nejen na Severní Moravě, ale
také v Severních Čechách.
4
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
Téma
HO FONDU OU
Luděk Zelinka
Technický ředitel CPI BYTY
Oblast České Lípy
Oblast Severní Moravy (Třinec a Český Těšín)
Firma zde investovala přes 60 milionů korun do výměny
dřevěných oken za plastová a zkrátila tak tříletý harmonogram na necelé dva roky. Další prostředky směřovaly do
menších oprav bytů a domů, zajištění bezpečnosti vybraných vchodů. Významná část peněz šla také na zahájení
projektu, jehož cílem je změna vytápění sídliště Sever a tím
snížení či udržení ceny tepla na přijatelné úrovni. Celkové
investice přesáhly 67 milionů korun.
Oblast Litvínovska
CPI BYTY investovala přes 60 milionů korun do výměny
dřevěných oken za plastová, což představuje většinu bytů
a opět zkracuje harmonogram ze tří na dva roky. Ve dvou
domech byla provedena kompletní výměna rozvodů vody,
v Janově došlo k sestěhování tří vchodů. Spolu s dalšími
opravami se celková částka vyšplhala na 65 milionů korun.
V roce 2011 investovala CPI BYTY přes 20 milionů korun
do výměny dřevěných oken za plastová. Další prostředky
byly vynaloženy na napojení domů v části Kanada na kanalizaci, byly zahájeny práce na opravě střech na ulici Dukelská
a na přípravě projektu na opravu balkónů. Spolu s dalšími
menšími opravami si tyto aktivity vyžádaly dalších 15 milionů korun. V listopadu společnost CPI BYTY zahájila pilotní
projekt - revitalizaci vstupních a společných prostor domů,
což obnáší výměnu dveří, schránek a zvonkových tabel, ale
i výmalbu nebo obnovu společného vybavení domů. Celkové
investice v tomto regionu přesáhly 41 milionů korun.
Oblast Ústí nad Labem
CPI BYTY investovala téměř 40 milionů korun do výměny
dřevěných oken za plastová. Další prostředky byly vynaloženy na napojení domů s nevyhovujícími septiky na veřejnou
kanalizaci, významný objem peněz si vyžádaly opravy střech,
z nichž největší plochu představují domy na ulici Hrnčířské.
Nemalá část financí byla vložena také do posílení bezpečnosti u domů na Masarykově ulici, kde byla zřízena ostraha.
Uvedené opravy si vyžádaly dalších téměř 10 milionů korun.
Investice v roce 2011 – vybrané aktivity a města
všechny
oblasti celkem
Třinec,
Český Těšín
Ústí n. L.
Litvínov
Česká Lípa
Nové Město
pod Smrkem
193 053 979
20 330 573
39 870 170
61 268 283
61 952 464
9 632 489
Revitalizace vstupů
a chodeb
5 000 000
5 000 000
----
----
----
----
Ostatní investice
36 554 680
15 727 745
9 106 461
3 883 176
5 330 017
2 507 281
Celkem
234 608 659
41 058 318
48 976 631
65 151 459
67 282 481
12 139 770
Výměna oken
kontakt na redakci: [email protected]
5
Bydlení
Téma
Plán investic pro rok 2012 opět narostl
Co lze v oblasti investic očekávat v roce 2012?
„Především navýšení objemu finančních prostředků, které
budou směřovat do zkvalitnění technického stavu bytových
domů,“ říká technický ředitel Luděk Zelinka. „Pro rok 2012
máme připraveno více než 320 milionů korun, které půjdou
především do generálních oprav střech, výtahů a do již
nastartovaného projektu revitalizace vchodů, a to napříč
regiony. Například jen v posledně zmíněné oblasti máme
pro rok 2012 vybráno dalších 250 vchodů, které projdou
celkovou revitalizací,“ potvrzuje Luděk Zelinka. Kromě plošně realizovaných investičních akcí budou řešeny priority
konkrétních měst a lokalit, jako např. opravy balkonů,
lodžií a výměny lodžiových zábradlí v Litvínově a Třinci,
napojení na kanalizaci vybraných domů v Ústí nad Labem
nebo rekonstrukce domů v Horním Folwarku v Třinci.
„Nejen v roce 2012, ale i v letech následujících bychom
se rádi zaměřili, vyjma výše zmíněných akcí, i na další cíle,
jako je především snižování energetické náročnosti budov,
které se projeví v měsíčních výdajích každé domácnosti“ říká
Zelinka. Prvním krokem byla instalace měřičů tepla, kterou
by však v následujících letech měly doprovázet zásadní
změny v dodávkách energií. „V současnosti mapujeme měrné náklady na vytápění v jednotlivých městech a sídlištích.
Následně vytipujeme problémové lokality a posoudíme různé možností řešení, kterými může být jednání s dodavateli
o podmínkách dodání tepla, modernizace systému vytápění,
či kombinace více variant.“
V případě služeb by společnost CPI BYTY chtěla pokračovat ve spolupráci s domovníky, jejich řady nadále rozšiřovat
a specifikovat jejich práva a povinnosti.
Vybrané investiční záměry a výše incestice v roce 2012
všechny
oblasti celkem
Třinec,
Český Těšín
Ústí n. L.
Litvínov
Česká Lípa
Nové Město
pod Smrkem
Výměna oken
127 500 000
75 000 000
50 000 000
1 500 000
1 000 000
---
Revitalizace vstupních
dveří a chodeb
42 800 000
14 000 000
16 000 000
7 000 000
5 000 000
800 000
Snižování energetické
náročnosti
9 200 000
4 000 000
3 000 000
1 250 000
750 000
200 000
Ostatní investice *
148 000 000
58 000 000
38 000 000
29 000 000
18 000 000
5 000 000
Celkem
327 500 000
151 000 000
107 000 000
38 750 000
24 750 000
6 000 000
* výtahy, balkony, střechy, elektroinstalace, kanalizace, požární ochrana, úpravy povrchů, ad.
Sídliště v městské části Letňany s kompletní
infrastrukturou
Spojení s centrem Prahy linkami MHD (metro, autobusy)
Největší nákupní centrum v ČR OC Letňany, obchodní
zóna Globus, další obchody a služby přímo na sídlišti
Sportovní vyžití a volnočasové aktivity
Zázemí pro rodiny s dětmi
2 základní školy
Radnice, Městská policie, pošta
6
Prodej bytů
7u-p7raha
0pib6yty.c8z/p0ro6dej-3
6
byt
w.c
ww
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
Zájem o nájemní bydlení se zvyšuje.
K růstu činží ale nevidíme důvody
Trh s nájemním bydlením hlásí v posledním roce výrazný nárůst poptávky. Asociace realitních kanceláří
ČR v únoru 2012 uvedla, že v posledních dvou letech stouply obchody s nájemním bydlením o 10 až
20 procent. Zvýšený zájem o nájemní bydlení potvrzuje také ředitel společnosti CPI BYTY Daniel Bacík.
„V porovnání s prvním kvartálem loňského roku se od ledna 2012 zvýšil počet uzavřených nájemních
smluv o 20 %,“ dokládá Bacík.
Daniel Bacík
Ředitel CPI BYTY
daleko smělejší a počty započatých žalob se rychle zvyšují.
S výsledkem těch několika málo rozhodnutí jsme ale spokojeni. Soud vždy nájemné navýšil a to obvykle na částku,
kterou jsme nájemníkům v původně zaslaných dodatcích
o dohodě navrhovali až jako konečnou (pro rok 2013).
Nové nájemné mají navíc povinnost platit od soudem
stanoveného data v roce 2011, v některých případech
dokonce od termínu podání žaloby, což je v konkrétním
případě od jara 2011. Všichni tito nájemníci tak od roku
2011 nakonec platí mnohem víc, než bylo uvedeno v našem dohodovém návrhu.
Čím si zvýšený zájem vysvětlujete?
Důvodů vidím několik. Prvním z nich je ekonomická
situace, která vyžaduje na lidech větší finanční stabilitu
a zároveň flexibilitu, tedy schopnost se přizpůsobit aktuální situaci. Hypotéka je pro domácí rozpočet velkou zátěží
a silným závazkem, který je v případě ztráty zaměstnání
nebo jiných rodinných potíží těžké ze dne na den vyřešit.
Oproti tomu je nájemní bydlení relativně bezproblémové,
nájemní vztah si s pronajímatelem nastavíte smluvně
předem, včetně ceny, v případě ekonomických změn či
stěhování za prací lze byt snadno opustit a najít si jiný.
Druhým důvodem je bez pochyby konec regulace nájemného na většině území České republiky, který na trh
uvolnil řadu bytů. Noví zájemci tak dnes už mají z čeho
vybírat a jejich zájem rozpohyboval trh s nájemním bydlením. Deregulace a mediální zájem s ní spojený v podstatě
prokázal nájemnímu bydlení medvědí službu a kromě široké
veřejnosti přitáhl pozornost také vlády, která znovu začala
nájemní bydlení brát jako právoplatnou alternativu k vlastnímu bydlení.V případě CPI BYTY se do zvýšeného zájmu kladně promítají také výrazné investice do oprav bytů a domů.
Zmínil jste konec regulace. Jak probíhají soudní spory?
Do této chvíle jsme podali několik stovek žalob na určení
výše nájemného, z nichž jen velice málo bylo zatím projednáváno. Nicméně soudy začínají být v těchto kauzách
kontakt na redakci: [email protected]
Od deregulace se očekávalo především upravení cen
nájemného ...
Regulace zasáhla v podstatě 75 % trhu s nájemním bydlením. Omezený počet bytů na volném trhu tak logicky nájemné držel poměrně vysoko, bylo to jednoduše nedostatkové zboží, proto se v některých lokalitách vyplatilo raději
investovat do vlastního bydlení formou hypotéky. Dnes je
na trhu nájemních bytů mnohem víc a pronájem se tak stává
běžným obchodním artiklem. Nájemníci se naučili s tímto
„zbožím“ obchodovat. Zatímco se kdysi regulované nájemné
postupně dorovnává s tržním, tržní nemá důvod stoupat.
Bude CPI BYTY nájemné zvyšovat?
V případě našich bytů už druhým rokem vycházíme z plánu
nájemného pro jednotlivé regiony. Bez problémů se pohybujeme v daném rozsahu, proto o zvyšování činží v žádném
případě neuvažujeme. Výjimku tvoří jen byty s bývalým regulovaným nájemným, kde je zvyšování činží nastaveno vzájemnou dohodou po dobu tří let, aby se postupně přiblížilo
hladině tržního nájemného.
Chceme se naopak zaměřit na snížení měsíčních výdajů
domácností v části služeb. Energie stále rostou, takže i měsíční platby jsou v konečném důsledku vyšší. Proto se naší
prioritou stalo snížení energetické náročnosti budov, což
obnáší jak jednání s dodavateli o cenách, tak úpravy technologií, až po rekonstrukce a zateplování.
7
Bydlení
Drobné opravy – co hradí
nájemník a co pronajímatel?
Novelou nařízení vlády o drobných opravách v bytě, platnou od 1. 1. 2010 došlo k úpravě podmínek
úhrady za tzv. drobné opravy. Změna nastala především v několika bodech § 5, který rozšiřuje seznam
tzv. drobných úprav a zvyšuje částku, za níž je drobná úprava považována, na 500 korun. Jelikož řada
nájemníků stále nemá jasno, co do takových oprav, které si v rámci života v pronajatém bytě hradí
z vlastních prostředků, patří, zaměřili jsme se na seznam nejčastějších položek.
Náklady spojené s běžnou údržbou bytu a náklady na drobné opravy
v bytě, které hradí nájemník, pokud nájemní smlouva neupravuje jinak
VÝMĚNA:
•prahů a lišt
•zámků, kování, klik, rolet a žaluzií
u oken a dveří
•vypínačů, zásuvek
•jističů
•zvonků
•domácích telefonů
•zásuvek rozvodů datových sítí
signálů analogového i digitálního
televizního vysílání
•zdrojů světla v osvětlovacích
tělesech
•uzavíracích ventilů u rozvodu
plynu s výjimkou hlavního
uzávěru pro byt
•sifonů a lapačů tuku
•elektrických koncových zařízení
a rozvodných zařízení
OPRAVY:
•bytových vodoměrů teplé
a studené vody a jejich
certifikace
•indikátorů vytápění
•jednotlivých částí oken a dveří
a jejich součástí
•jednotlivých vrchních částí
podlah
•podlahových krytin
•uzavíracích armatur na
rozvodech vody
OPRAVY A VÝMĚNY DROBNÝCH
SOUČÁSTÍ, PRAVIDELNÉ
PROHLÍDKY A ČIŠTĚNÍ:
•bidetů
•digestoří
•dřezů
•infrazářičů
•kamen a kotlů na vytápění
včetně uzavíracích a regulačních
armatur a ovládacích termostatů
etážového topení
•kamen pro vytápění na plyn
a elektřinu
•kotlů etážového topení na pevná,
kapalná a plynná paliva
•kamen pro vytápění na tuhá paliva
•kuchyňských linek
•kuchyňských sporáků
•mísicích baterií
•odsavačů par
•ohřívačů vody
•pečicích trub, vařičů
•splachovačů
•sprch, van
•umyvadel
•vestavěných
a přistavěných skříní
•vodovodních výtoků, výlevek
•zápachových uzávěrek
OSTATNÍ BĚŽNÁ ÚDRŽBA, VÝČET
NENÍ TAXATIVNÍ, JEDNÁ SE
ZEJMÉNA O:
•čištění obkladů stěn
•čištění podlah včetně
podlahových krytin
•čištění zanesených odpadů
až ke svislým rozvodům
•malování včetně opravy omítek
•tapetování
•vnitřní nátěry
i
www.cpibyty.cz/Poradna
8
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
Poradna
Špatné větrání novými okny
doprovázejí plísně
Otevřít okno, vyvětrat, zavřít okno. Nic, co by běžný člověk nezvládl. Přesto právě správné zvládnutí tohoto na první pohled snadného postupu může být klíčem k pohodlnému bydlení s novými
plastovými okny.
Uplynulá zima prokázala, že očekávání, která tisícovky nájemníků spojovala s novými okny, se prokazatelně
naplnila. Společnost CPI BYTY vyměnila nová plastová okna u více než
5 800 domácností a kvalitativně vyšší
standard bydlení se dostavil v podstatě
okamžitě. Menší hluk, menší prašnost
a především příjemná a stálá teplota
v místnostech jednoznačně hovoří pro
tzv. „plasťáky“. Právě zde se ale objevuje také největší riziko plastových
oken. Jejich těsnost je tak vysoká, že
v případě špatného větrání nebo snížení teploty na minimum se mohou
v místnosti srážet páry a podnítit tím
vznik plísní.
„Lidé od nových oken oprávněně
očekávali snížení nákladů na vytápění.
S otočenými kohoutky na nulu ovšem
nelze v místnosti zajistit správné klima.
Nízká teplota v místnosti v kombinaci
se špatným větráním tak vytváří ideální
prostředí pro vznik plísní,“ tvrdí Petr
Eichler se severočeské správy bytů.
Jen pro představu, domácnost
tří lidí vyprodukuje za 24 hodin
asi 12 litru vody přeměněné ve
vzdušnou vlhkost.
Vlhkost sytí vzduch v nedostatečně
větraných nebo vytápěných místnostech a sráží se na chladnějších plochách, např. právě na okně a ostění.
Prevencí vůči tomuto jevu je pečlivé
vytápění místností v kombinaci s důsledným vyvětráním. Pouhé vytápění
nebo naopak pouhé větrání nestačí.
Optimální k regulaci vlhkosti je tzv.
občasné větrání. Několikrát denně
všechna okna otevřít na 7 až 10 minut úplně dokořán. Za takovou dobu
se vymění zhruba všechen vzduch
v místnosti. Teplo absorbované stěnami, předměty i „starým vzduchem“
vstřebá čerstvý vzduch, takže tepelné
ztráty nejsou vysoké. Při tomto typu
větrání bychom měli brát v úvahu meteorologické vlivy a též roční období.
Pokud můžete, vypněte topení na
dobu, kdy intenzivně větráte. Již za
5 minut je v místnosti vzduch docela
snesitelný a za 10 minut je téměř kompletně vyměněn. Toto je jediné doporučené větrání v chladném období.
Po několik minut udrží stěny, nábytek,
svoji vnější teplotu a tedy není nutné
nové vytopení interiéru. „Pocit tepla“
v interiéru je daleko více zabezpečen
teplými stěnami, podlahou než teplým
vzduchem. Vzduch se ohřeje velmi
snadno na rozdíl od stěn a vybavení
interiéru. Oproti delšímu větrání sklopnými okny občasné větrání plně otevřenými okny jednoznačně šetří energii při
stejném objemu vyvětraného vzduchu,“
poznamenává Petr Eichler.
V případech, že nájemník objeví
v bytě plíseň, může požádat technickou
správu CPI BYTY o zapůjčení vlhkoměru. Ten prokazatelně určí, zda je plíseň
důsledkem špatně instalovaných plastových oken a je třeba je reklamovat,
nebo špatným větráním a nízkou teplotou, tedy vysokým podílem vlhkosti
v místnosti.
„Měření už jsme prováděli u nájemníků s novými okny několikrát. Pokaždé
se jednoznačně prokázala vysoká vlhkost vzduchu v místnostech, a tedy
špatné zacházení ze strany nájemníka.
V takových případech je pak odstraňování plísně nákladem, který nelze
naúčtovat nikomu jinému, než právě
nájemníkovi, který svým chováním
kromě svého životního prostředí poškozuje také majetek společnosti,“
upozorňuje Petr Eichler a vyzývá
tímto k důslednému dodržování uvedených dvou zásad, předcházejících
tvorbě plísní.
Odpočívající
dospělý člověk. . . . . . . . . . . . 30 g
Mírná aktivita
u dospělého člověka . . . . . . 60 g
Odložené prádlo. . . . . . . . . . 200 g
Pračka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 g
Sušení mokrého prádlo. . . . 500 g
Vaření . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 g
Vytírání podlahy,
mokré čištění . . . . . . . . . 1 000 g
Sprchování . . . . . . . . . . . . 2 600 g
kontakt na redakci: [email protected]
9
Bydlení
Co dělat v případě, kdy hrozí neplacení nájemného?
Do finančních problému se může dostat ze dne na den každý z nás. Stačí onemocnět, přijít o partnera
nebo o práci. Ale co když díky problémům nebude možné řádně platit stanovené nájemné?
Když zjistíte, že díky nenadále životní situaci může k takové události dojít, doporučujeme ihned navštívit oddělení
pohledávek na příslušném Klientském centru, či zaslat dotaz
nebo žádost o radu emailem. V Klientských centrech jsme
připraveni s vámi vzniklou situaci řešit tak, abychom předešli
mnohem závažnějším důsledkům z případného neplacení
nájmu. Nelze však počítat s tím, že bude dlužné nájemné
prominuto. Řešení však existuje mnoho.
Pokud se však dostanete do finančních potíží a uvažujete, že byste pro řešení dluhu využili služeb některé
z „konsolidačních společností“, kterých se v době krize
objevilo na trhu nespočet, vyzýváme vás k obezřetnosti!
Řada těchto firem postavila své podnikání na lichvářských
praktikách a zoufalství lidí. Následky jsou často fatální
a situaci rostoucích dluhů nejenže neřeší, ale ještě více
prohlubují.
Také z těchto důvodů nabízí CPI BYTY poradenskou činnost
v oblasti řešení dluhů na nájemném. Jsme přesvědčeni, že
pronajímatel a nájemce nejlépe vědí, jak vzájemné vztahy
korektně udržet a vzájemně si pomoci v krizových situacích.
Své rady a řešení poskytujeme pravdivě , účinně a především zdarma.
CPI BYTY má nové
internetové stránky
Od ledna 2012 dostaly internetové stránky společnosti CPI BYTY nový kabát. Změny v grafické podobě následovala i řada technických úprav, které
mají podpořit ještě rychlejší orientaci v obsahu
a nabídnout maximum informací.
„Návštěvnost webu CPI BYTY je poměrně vysoká a neustále roste, což nás velice těší. Řada nájemníků se navíc na
web pravidelně vrací pro aktuální informace. I z toho důvodu se snažíme obsah a technické možnosti stránek stále
vylepšovat,“ říká Daniel Bacík, ředitel CPI BYTY.
Internetové stránky nyní ještě více rozlišují informace
podávané současným nájemníkům a údaje pro nové zájemce o bydlení. Zatímco zájemci o bydlení si mohou z inzertní nabídky vybrat vhodný byt, nastudovat si podmínky
nájemního vztahu a způsob jeho vzniku, stávající nájemníci
mají k dispozici kromě formulářů a formálních dokumentů
k nájemnímu vztahu především informace týkající se života
v bytech a městech samotných. Novou sekcí jsou informace
o sociální pomoci státu a příspěvcích na bydlení. Nově jsou
tyto informace rozšířeny také o rozesílku elektronického
upozornění na informace zásadního charakteru, jako je
změna pracovní doby klientského centra, termín oprav,
odstávek energií nebo havárie apod. Stačí, když na stránkách svého města zadáte v levém menu do volného políčka svou emailovou adresu a registraci potvrdíte. Jakmile
bude na webové stránky vložena důležitá informace pro
vaše město, na emailovou adresu vám přijde upozornění,
případně celý článek.
„Tuto službu jsme zavedli jako doplňkovou k rozesílce SMS
zpráv, které opět využíváme především v případech náhlých
událostí nebo důležitých upozornění,“ doplňuje Daniel Bacík.
Do budoucna společnost plánuje rozšířit i další komunikační kanály a informovanost nájemníků ještě více posílit.
i
www.cpibyty.cz
10
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
Info
Referenti pro vztahy s nájemníky
řešili od nového roku již 300 žádostí
Od ledna 2012 začali v jednotlivých klientských centrech společnosti CPI BYTY fungovat Referenti pro
vztahy s nájemníky. Existenci těchto specializovaných pracovníků si vyžádaly nejen narůstající dotazy
nájemníků a jejich obtíže při vyjednávání s úřady, ale také novinky zavedené novelou občanského
zákoníku a měnící se podmínky fungovaní nájemního vztahu.
Karin Maršálková
Referentka klientského centra
poboček. Jak ale sama uvádí, poradenskou činností to zdaleka nekončí.
„Nájemníky často odradí administrativa spojená s vyřizováním takových příspěvků nebo dokonce neochota úřadů
se jejich případem zabývat. V mnoha
případech tak nájemníky osobně doprovázíme přímo na pracovní úřad či
sociální odbor a žádost s nimi podáváme. Vedeme si podrobnou evidenci
všech dotazů, jednání s nájemníky, ale
také kontaktů s úřady, abychom mohli
v případě, že se proces schvalování
někde zadrhne, nájemníkům pomoci
vše dotáhnout do konce,“ popisuje
Karin Maršálková.
Přesto se referenti specializují především
na oblast sociální, ať už jde o příspěvky
na bydlení či s bydlením spojené, nebo
různá zvýhodnění pro konkrétní skupiny nájemníků, jako jsou matky samoživitelky, hendikepovaní nebo senioři.
„Nájemníci se na nás obracejí nejvíce
právě s dotazy ohledně státní pomoci, jako je např. příspěvek na bydlení,“ říká Karin Maršálková, referentka z třineckého klientského centra.
„Řada nájemníků donedávna ani nevěděla, že má na podobný příspěvek
od státu nárok. Snažíme se jim tedy
vysvětlit, v čem příspěvek spočívá,
jakým způsobem jej lze zahrnout do
měsíčního rozpočtu domácnosti a orientačně spočítat, zda a v jaké výši
by na něj měli případně nárok,“ potvrzuje každodenní praxi i z dalších
Do konce března vyřídili referenti
celkem na tři stovky dotazů a žádostí,
což svědčí o velkém zájmu nájemníků
i velké rezervě v čerpání státní pomoci. Z podaných žádostí o příspěvek
byla část zamítnuta jako neoprávněná, část kladně vyřízena, převážná
část stále čeká na verdikt pracovních
úřadů. „Je třeba si uvědomit, že příspěvek na bydlení se počítá z příjmů
za předchozí čtvrtletí. Změní-li se situace v domácnosti, může rodina, které
byl dříve příspěvek zamítnut, podat
v následujícím období žádost znovu
a nechat svou situaci přezkoumat,“
doporučuje referentka. „Nájemníci,
kterým dosud úřady příspěvky schválily, byli často příjemně překvapeni
i jeho výší,“ říká Karin Maršálková.
„Naše pomoc má smysl ale i v tom,
Kontakty na referenty:
Telefon
E-mail
Klientské centrum Česká Lípa
487 823 205
[email protected]
Klientské centrum Litvínov
736 505 366
[email protected]
Klientské centrum Ústí nad Labem
475 205 796
[email protected]
Klientské centrum Třinec
558 987 661
[email protected]
kontakt na redakci: [email protected]
že lidem s nižšími příjmy nebo dokonce
dočasnými finančními potížemi dokážeme poradit s domácím rozpočtem.
Nechceme suplovat roli finančních
poradců, přesto jako vlastník bytu
známe situaci i platební morálku našich nájemníků nejlépe, proto můžeme
alespoň v případě výdajů na domácnost navrhnout způsob, jak případný
výpadek příjmů řešit a zamezit tak
mnohem vážnějším problémům,“ míní
Karin Maršálková. „Nejdůležitější je,
aby nájemníci řešili svou situaci včas
a nečekali až na následky.“
Platby
kartou
Od konce loňského roku mohou
nájemníci platit poplatky, nájemné
a další závazky vůči CPI BYTY také
platební kartou. Každá pokladna
Klientského centra je vybavena terminálem pro příjem běžných platebních karet. Společnost tím vyšla
vstříc nájemníkům, kteří z důvodu
bezpečnosti i nižších finančních nákladů tuto službu poptávali. Platba
kartou na pokladně Klientského
centra je bez poplatků, navíc snižuje riziko ztráty peněz a eliminuje poplatky za výběr z bankomatu.
Platit lze kartami všech běžných
společností.
11
KONTAKTY NA
KLIENTSKÁ CENTRA
Klientské centrum
Třinec
(pro Třinec a Český Těšín)
Palackého 396, Třinec
Tel.: 558 987 652
E-mail: [email protected]
CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ
(pro Třinec a Český Těšín)
Palackého 396, Třinec
Tel.: 558 987 654
E-mail: [email protected]
Klientské centrum
Ústí nad Labem
(pro Ústí nad Labem, Děčín, Most,
Slaný, Teplice)
Špitálské náměstí 3517, Ústí n. L.
Tel.: 472 707 962
E-mail: [email protected]
CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ
(pro Ústí nad Labem, Děčín, Most,
Slaný, Teplice)
Londýnská ulice č. 1, Ústí n. L.
Tel.: 475 205 796
E-mail: [email protected]
Klientské centrum
Česká Lípa
(pro Českou Lípu)
CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ
Klientské centrum
Nové Město pod
Smrkem
(pro Nové Město p. S.,
Jablonec, n. N., Liberec)
Uhelná 934, Nové Město pod Smrkem
Tel: 724 076 984
E-mail: [email protected]
Klientské centrum
Litvínov
(pro Litvínov a Janov)
Podkrušnohorská 1719
- u prodejny BILLA, Litvínov
Tel: 476 752 509
E-mail: [email protected]
Havířská ul. 2036 – sídliště,
Česká Lípa
Tel.: 487 823 205
E-mail: [email protected]
(pro Českou Lípu)
Tržní ul. 163, Česká Lípa
Tel.: 724 254 055
E-mail: [email protected]
Provozní dobu jednotlivých kanceláří
a další potřebná telefonní čísla najdete
na webových stránkách www.cpibyty.cz
pod jednotlivými městy.
i
Bydlení
BYDLENÍ - Magazín pro nájemníky. Vydává společnost CPI BYTY, a.s., Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1. IČ: 26228700, DIČ: CZ 26228700. Číslo 2/2010.
Redakční rada: Michaela Winklerová, Daniel Bacík, Petr Eichler, Luděk Zelinka. Kontakt na redakci: [email protected] Grafika a zlom, tisk, distribuce:
České designové výrobky s.r.o. Magazín BYDLENÍ je zapsán do evidence periodického tisku vedeného Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 19627.
další informace naleznete na: www.cpibyty.cz
kontakt na redakci: [email protected]
Download

1/2012 - CPI BYTY, as