VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 08/2012
Dům čp. 31, Hlavní ulice, Dalovice
(O zajímavé historii tohoto domu se dočtete na str. 13)
23. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 01.10.2012
Z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) vybíráme:
- na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
- ZO dalo souhlas k žádostem čj. 1893/12 (věcné břemeno ve prospěch
RWE GasNet, s.r.o.), čj. 1826/12 (vedení vodovodní přípojky přes část
obecního pozemku, čj. 1820/12 (k žádosti na stavbu dřevěného
přístřešku p.č. 9, k.ú. Dalovice), čj. 1733/12 (pronájem p.č. 274,
k.ú. Dalovice) a čj.1615/12 (pronájem p.č. 282, k.ú. Vysoká u Dalovic),
- zamítnuta byla žádost čj. 1924/12 (záměr prodeje části p.č. 629/16, k.ú.
Vysoká Štola), čj. 1801/12(záměr pronájmu pozemku p.č. 163 , k.ú.
Všeborovice a čj. 1946/12 ( záměr pronájmu části p.č. 171/1 a 334/1,
k.ú. Všeborovice,
- vyhlášen byl záměr pronájmu části p.č. 342/18 v k.ú. Všeborovice,
- ZO schválilo odkup cca 8 m2 p.č.99, k.ú. Dalovice od České pošty,s.p.,
- bytové hospodářství:
1) obecní byt č. 9 o velikosti 1+1, Na Výsluní 230 se přidělil na základě
žádosti čj. 1936/12,
2) vyhlásil se záměr pronájmu bytu č. 8 o velikosti 1+1, Na Výsluní 225,
3) schválil se náhradní byt č. 3 v DPS o velikosti 1+1, Sadovská 101
na základě žádosti čj. 1940/12 z důvodu nepředání původně
přiděleného bytu,
4) vyhlásil se záměr pronájmu bytu č. 6 o velikosti 1+2, DPS, Hlavní
273,
- odsouhlaseno bylo rozpočtové opatření č. 7,
- schválil se příspěvek na realizaci přípojky pro budovu čp. 46 v části
obce Vysoká ve výši 49 542,- Kč,
- na vědomí se vzalo zpracování projektové dokumentace na úpravu ulic
Letní a Horní,
- ZO schválilo firmu Inplan CZ, s.r.o. na zpracování PD na úpravu ulic
Borská a Prosluněná,
- TJ Čechie byl schválen příspěvek 13 500,- Kč na zakoupení fotbalových
branek pro minikopanou,
- ZO vzalo na vědomí složení stravovací komise (J. Zajíčková - předseda,
H. Švúbová, M. Fialová, G. Kalendová, L. Popovičová), informaci
o havarijních stromech v Zámeckém parku a propagaci obce v roce 2012,
- vedoucí knihovny bylo schváleno přijímání knižních sponzorských
darů.
-2-
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění č. 1
Upozorňujeme všechny řidiče, že dle Zákona o provozu na pozemních
komunikacích je zakázáno stát vozidlem na chodnících, kde toto není
upraveno dopravní značkou. Vozovka je určena pro provoz vozidel
a chodník slouží pro bezpečný pohyb chodců. Není přípustné, aby rodiče
s kočárkem či malým dítětem byli nuceni jít po vozovce vzhledem k tomu,
že jim vozidla parkující na chodníku blokují bezpečný průchod. Toto se
týká například ulic Borská a Všeborovická. Námitka, že majitel auta nemá
místo pro parkování, v těchto případech neobstojí. Prvotně tento nešvar
chceme řešit upozorněním v Dalovických listech. Nedojde-li ovšem
k nápravě přistoupíme v této záležitosti ke spolupráci s Policií ČR.
Upozornění č. 2
Spolu s nastávající topnou sezonou přibývá případů „paličů“, kteří
nerespektují zákaz spalovat plasty všeho druhu, polystyrény, směsné
odpady aj., při jejichž spalování dochází k vypouštění jedovatých zplodin
do ovzduší, nadměrné tvorbě kouře nebo nadměrnému zápachu. V obci je
monitorováno několik nemovitostí, které evidentně spalují nevhodné
materiály v topném mediu. Upozorňujeme tímto majitele nemovitostí, že se
jedná o přestupky, které budeme řešit v souladu s platnou legislativou
v koordinaci s Odborem životního prostředí MMKV. V této souvislosti
připomínáme, že soukromým osobám hrozí pokuta do výše 30.000 Kč
a podnikatelským subjektům až do výše 200.000 Kč.
Při zjištění zamoření z nevhodně spalovaných materiálů doporučujeme
občanům pořídit fotodokumentaci kouře nebo zajistit svědectví o zápachu
a tento podnět předat na obecní úřad.
Výmluva, že se jedná pouze o „pár spálených PET lahví“ není na místě,
protože vždy se jedná o toxické látky, které jsou zdraví nebezpečné!
Dotazy na Dalovické listy
Dalovické listy jsou zveřejňovány v elektronické podobě na webových
stránkách obce (včetně barevné str. 1) a dále vycházejí v tištěné podobě
(černobílá str. 1) v nákladu 750 ks. Starší čísla DL najdete na webu obce.
Těší nás Váš zájem o Dalovické listy.
-3-
NĚCO MÁLO Z FOTBÁLKU
Po prázdninové pauze jsme se opět plně vrhli do fotbalu.
Hned první víkend bylo pilno. Starší žáci hráli v Sedleci, odkud přivezli 9
bodů z 12 možných. Starší přípravka hrála v neděli v Chyši a dovezla si
plných 6 bodů.
Výsledky
Žáci
Dalovice
Jáchymov
4:1
Dalovice
Žlutice
1:5
Dalovice
Sedlec A
3:1
Dalovice
Sedlec B
4:2
Dalovice
Chyše
5:1
Dalovice
Sedlec B
3:0
Starší přípravka
Následující víkend jela přípravka do Toužimi a zde jsme také bodovali.
Sice jsme vyhráli jen jeden zápas, ale každý bod se počítá 
Výsledky
Starší přípravka
Toužim
Dalovice
6:0
Dalovice
Sedlec B
5:0
A ještě těsně před začátkem prázdnin jsme se opět zúčastnili turnaje
v Německu. Tentokrát se jelo do Norimberku a zde jsme po celodenním
turnaji skončili na 5 místě. Děkujeme Obci Dalovice za poskytnutí
finančního příspěvku.
L. Pekárek, trenér
-4-
FOTBALOVÉ ZÁPASY – říjen 2012
Na dalovickém hřišti se budou konat tyto zápasy:
DATUM
SOUPEŘI
SKUPINA
HODINY
14.10.2012 Neděle
Přípravka
14.10.2012 Neděle
Ženy
1. FC K. Vary
Bohemians
Praha
14:00
20.10.2012 Sobota
Muži A
Dalovice
Kynšperk
10:30
20.10.2012 Sobota
Muži B
Dalovice
Bečov
14:30
28.10.2012 Sobota
Ženy
1. FC K. Vary
FK Teplice
14:00
10:00
F. Holeček
TURNAJE NA TENISOVÝCH DVORCÍCH TJ ČECHIE
1) Turnaj v babytenisu (věková kategorie 9 let)
Datum konání 07. 07.2012 - účast 11 dětí
1. místo
2. místo
3. – 4. místo
Zikmundová
Vejšický
Mihoková
Hrdina
Cheb
Praha
Sokolov
Loko Karlovy Vary
Datum konání 29. 09.2012 - účast 22 dětí
1. místo
2. místo
Jadlovský
Sapoušek R.
Mariánské Lázně
TC Gejzír Karlovy Vary
2) Celostátní turnaj kategorie C – starší žactvo
Datum konání 14. – 16. 07.2012 - účast 14 dětí
1. místo
2. místo
3. – 4. místo
TC Gejzír K. Vary
Cheb
Cheb
Loko Karlovy Vary
Patroch
Pánik
Kroupa
Dragoun
-5-
3) Celostátní turnaj kategorie C – dorost
Datum konání 04. – 06. 08.2012 - účast 26 dorostenců
1. místo
2. místo
3. – 4. místo
Budík O.
Potužák
Budno
Mašek
TC Gejzír Karlovy Vary
TC Gejzír Karlovy Vary
TC Gejzír Karlovy Vary
Chomutov
Čtyřhra
1. místo
2. místo
Potužák, Patroch
Budík, Mašek
Celostátní turnaje se hrály o pohár Čechie Dalovice.
4) Turnaj ve čtyřhrách
Datum konání 15. 09.2012 - účast 22 osob
Soutěž proběhla ve 2 skupinách, vždy na jeden set.
Po dohrání skupin se hrálo vyřazovacím systémem.
1. místo
Soukup, Zvára
2. místo
Dvořák , Jírovec
3. – 4. místo
Koutek ml., Hošek a Bacík, Novák
O putovní pohár starosty obce Dalovice se utkaly dvojice složené pouze
z občanů Dalovic.
Zvítězila dvojice – Lafek, Mencl
Nejstarším účastníkem turnaje byl osmdesátiletý Láďa Novák z Dalovic.
Je příkladem pro ostatní občany, že sportovat se dá v každém věku.
Turnaj „O pohár starosty obce“ se konal poprvé. Věříme, že se stane
oblíbeným a na příští ročník se přihlásí co nejvíce občanů Dalovic.
Děkujeme starostovi obce Dalovice panu Ing. Kolovrátkovi za pěkné ceny
pro 1. – 3. místo a zvláště pak za hezký putovní pohár.
Za pořádající oddíl tenisu TJ Čechie Dalovice
V. Koutek
-6-
KULTURNÍ AKCE
Sportovní a kulturní komise pořádá pro občany Dalovic v říjnu - prosinci
2012 tyto akce:
27. 10.2012
10. 11.2012
02. 12.2012
08. 12.2012
Lampionový průvod
(sraz před OÚ, průvod přes strašidelný park, občerstvení,
hudba)
Zábavný večer pro důchodce
(v hospůdce U Čutňáka, hudba, občerstvení)
Adventní večer
(slavnostní rozsvícení vánočního stromu před OÚ,
program)
Mikulášská nadílka
(program, občerstvení v hospůdce U Čutňáka)
Za SKK: A. Scheerbaumová
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Od 1. září 2012 je novým provozovatelem školní jídelny firma Scolarest.
Na webových stránkách MŠMT ČR si zájemci mohou nalézt seznam 33
školních jídelen, které tato firma v současnosti provozuje (www.msmt.cz
-rejstřík škol – druh zařízení: školní jídelna, okres/sídlo provozovatele:
Praha 7 – Scolarest – Detail: 1. ŠJ v rejstříku od 1.1.2005 Jilemnice,
seznam 33 ŠJ provozovaných Scolarestem).
V průběhu září a do dnešních říjnových dnů obecní úřad neřešil žádné
stížnosti rodičů dětí z MŠ a ZŠ či ostatních strávníků. Obecně je příznivě
přijímána nová možnost výběru ze dvou hlavních jídel (kromě MŠ)
a přehledný systém vyúčtování. Kvalita jídel je velmi dobrá. Chválíme také
příjemné vystupování vedoucí školní jídelny a všech kuchařek.
Doufáme, že vysoce nastavenou laťku Scolarest udrží i do budoucna.
J. Zajíčková
-7-
TIP NA VÝLET
Jáchymov
Ani jsme se nenadáli a už je tady opět podzim a s ním touha využít
poslední chvilky slunečného počasí „malou turistikou“. Koukneme se
kousek za humna, do jednoho z nejvýznamnějších „horních“ měst –
Jáchymova. Na začátek určitě nezaškodí něco málo ze starší historie. Město
bylo založeno Štěpánem Šlikem roku 1516, v roce 1520 bylo povýšeno
na město svobodné a královské. V roce 1533 Jáchymov dosáhl počtu
18 000 obyvatel, což jej zařadilo na druhé největší město v Čechách,
po Praze. Od roku 1524 se těžilo v 613 dolech a štolách – jáchymovské
stříbro se také mincovalo. V mincovně hrabat Šliků začala historie tolaru,
jehož název byl podle místa původu – Thal, Joachimsthal, Thales, Talero
(název „dolar“ byl odvozen od „tolar“).
Při výrobě barev z odpadu uranitu objevili manželé Curieovi roku 1898
polonium a radium. V roce 1905 byla objevena radioaktivita důlních vod
a v roce 1906 zde byly založeny první radonové lázně na světě.
A teď už hezky zpátky do současnosti, abychom vůbec ten výlet stihli.
Dopravíme se autem nebo autobusem do Jáchymova a náš dnešní výlet
začíná na Agricolově náměstí. Dáme se kolem lázeňského hotelu Curie
ulicí K Lanovce. Cesta nás vede údolím Klínoveckého potoka. Mineme
parkoviště pod lanovkou a dále pokračujeme směrem k lanovce, která je
od našeho „startu“ vzdálena zhruba 3 km. Ještě před stanicí lanovky, asi tak
100 m od ní, u trafostanice, přejdeme potok a projdeme „staveniště“ nové
sjezdovky. Dostaneme se na starou štětovou cestu a nyní již bez
náročnějších výstupů nás naše kroky vedou “po vrstevnici“ směrem
k vesnici Suchá. Procházíme lesem, místy se odkrývá pohled na horský
hřeben, vzdálené vesnice, které působí jako dětská barevná leporela. Vše
kolem nás hýří příjemnými barvami podzimu. Jeden les za námi pomalu
mizí, zdoláme louku, abychom se opět vnořili, ale již jenom na chvilku,
zpět do dalšího lesa, kde se po hrbolaté, prudce klesající lesní cestě
ocitneme na okraji vesnice Suchá. Tuto celou projdeme, můžeme oko
potěšit upravenými domky, zahrádkami a šupem se vracíme zpět směr
Jáchymov. Ještě před cílem se můžeme občerstvit v hotelu „Panorama“,
který nám skýtá pohled na celé jáchymovské údolí. Po nějakých třech
hodinách caprtání, zarůžovělí, s profoukanými mozkovými závity končíme
naše dnešní putování opět na náměstí u Kulturního domu…
Ahoj, zase někdy příště. 
Z. Lodrová
-8-
STŘÍPKY HISTORIE
Dalovice v letech 1954 – 1957
První polovina r. 1954 probíhala v Dalovicích ve znamení příprav voleb
do Místního národního výboru (MNV), Okresního národního výboru
(ONV) a Krajského národního výboru (KNV). Volby se konaly 6.5.1954.
Zvoleno bylo 16 kandidátů do MNV, 1 kandidát do ONV a 1 kandidát
do KNV. Předsedou MNV se stal Oldřich Holý.
Na základě usnesení vlády z r. 1953 se začaly v republice zakládat ovocné
sady, aby se pomohlo zlepšit zásobování obyvatel. V Dalovicích byl sad
s 35 vysokokmennými ovocnými stromy založen na jaře r. 1954 na louce
vlevo za dnešní zastávkou MHD „Dalovice-náměstí“. Práci provedli
brigádníci, stromy zaplatil MNV.
Ve dnech 24.5. – 4.6.1954 byla provedena konzervace Körnerova dubu.
Všechny dutiny, otvory a skuliny byly zazděny a zacementovány. Práce
vykonali brigádníci pod vedením pracovníků MNV.
V období od 6.6. – 12.6.1954 v Dalovicích vytrvale pršelo. Následkem toho
stoupla voda ve Vitickém potoce i v řece Ohři. Hrozilo zatopení budovy
poštovních skladů v blízkosti dnešní Veterinární kliniky. MNV požádal
rozhlasem občany Dalovic o pomoc. Přestože byla neděle, přišlo hodně
dobrovolníků a ti museli poštovní sklady téměř celé vyklidit, protože vodní
hladina Ohře se výrazně zvýšila.
V poválečných Dalovicích byla elektrosíť pouze na 120 V. Na základě
opakovaných žádostí obyvatel se r. 1954 začaly budovat nové rozvody
na 220 V. Rekonstrukce elektrosítě pokračovala až do r. 1957.
První společenskou akcí v roce 1955 v Dalovicích byl Reprezentační ples,
který se konal 15. 1. v Kulturním domě. Zúčastnilo se jej asi 500 osob.
Pořadatelem byla místní jednotka Čsl. svazu požární ochrany. Zanedlouho
poté, v únoru 1955, zjistila technická komise z ONV v K. Varech, že se
strop v sále Kulturního domu v důsledku stáří uvolňuje v základech a
znatelně se prověšuje. Z bezpečnostních důvodů byl sál pro plesy a další
akce uzavřen. MNV věnoval na žádost veřejnosti v období od února do září
-9-
1955 veškeré možné finanční prostředky na opravu stropu a zpevnění
stropních nosičů. Znova byl Kulturní dům otevřen 9.10.1955 u příležitosti
oslav Dne čsl. armády.
Dne 20.2.1955 byla na rozkaz prezidenta ČR propůjčena vojenské posádce
v Dalovicích bojová zástava jako důkaz bojové připravenosti útvaru.
Při této příležitosti se konala na vojenském cvičišti (v prostoru mezi
parkem a železničními kolejemi, vlevo od silnice směr Sedlec) slavnost,
které se zájmem přihlížela řada místních obyvatel.
V rámci oslav Mezinárodního dne žen se konala začátkem března 1955
v Kulturním domě za velkého zájmu dalovických občanů, Kulturní
a sportovní akademie. Po bohatém kulturním programu byly ukázky
z připravovaného cvičení na celostátní Spartakiádu. Na závěr byly
odměňovány dárky aktivní pracovnice z veřejného života a vzorné
pracovnice z porcelánky a SD Jednota.
V předvečer oslavy Svátku práce se v podvečerních hodinách pořádal dne
30.4.1955 lampiónový průvod a ohňostroj za velké účasti dětí a dospělých.
Následujícího dne, 1. května, se již od ranních hodin řadil před MNV
slavnostní průvod, jehož cílem byl pochod z Dalovic do Karlových Varů
na Stalinovo náměstí (nyní náměstí M. Horákové). V čele průvodu jeli
na koních se státními vlajkami V. Čermák a V. Volf, za nimi pochodovali
příslušníci vojenské posádky s transparenty a obrazy československých
a zahraničních státníků. Následovala dvě vojenská nákladní auta s pionýry
a krojovanými členkami DSO Jiskra s pojízdným reproduktorem rozhlasu,
který vyhrával do pochodu. Teprve po nich se seřadil průvod občanů
z Dalovic (vč. Vysoké) a Všeborovic. Po příchodu na určené místo do K.
Varů si vyslechli všichni zúčastnění slavnostní projevy a poté byla oficiální
část prvomájových oslav ukončena. Následovala volná zábava (ve městě
byla řad míst s bohatým programem až do večerních hodin).
Během května 1955 se konala v obci ještě řada dalších akcí - např.:
 8.5. slavnostní kladení věnců u pomníku Rudoarmějců ,
 2.5. - 10.5. vojenská posádka vysázela v obci další vysokokmenné stromy
celkem 100 třešní, 100 hrušní, 150 jabloní a 50 švestek
(stromy byly vysázeny v sadu za zámeckou zelinářskou zahradou,
kolem vojenského cvičiště, podél cesty od Zámeckého parku
- 10 -
k Bohaticím a na volné parcele za „finskými domky“ ve Vysoké),
 8.5. se slavnostně otevřelo nově zbudované školní hřiště, které vzniklo
především díky odpracování 4 920 brigádnických hodin.
V červnu 1955 byl v Dalovicích čp. 174 u Antonína Denkra instalován
první televizní přijímač s vysunovací anténou.
V letech 1953 – 1955 byly, vzhledem k nutnosti rozšíření bytového fondu,
postaveny proti dalovickému kinu (v Příční ulici), na pozemcích části
bývalého zámeckého zahradnictví, dva zděné dvojdomky se čtyřmi
bytovými jednotkami pro zaměstnance státního statku.
Od r. 1953 byl obvodním lékařem v Dalovicích MUDr. Vladimír Hruška.
Zdravotní středisko se staralo v r. 1955 o 5000 obyvatel z Dalovic,
Všeborovic, Otovic, Sadova, Lesova, Boru, Velkého Rybníka a Niv.
Kromě toho byli do péče zařazeni i pracovníci porcelánky v Dalovicích,
v Lesově a v plavírně Sadov. Vzhledem k tomu, že zdravotní politika státu
kladla stále větší péči na očkování proti různým chorobám a preventivní
péči, začal se postupně v dalších letech zdravotní obvod zmenšovat a řada
obcí postupně přešla pod zdravotní střediska v Karlových Varech.
V roce 1955 vznikl v Dalovicích Aktiv pro občanské záležitosti. Jeho
členové se starali o vytvoření důstojného prostředí při vítání nových
občánků, uzavírání sňatků (v tomto roce se konalo 16 občanských sňatků)
a zajištění rozloučení se zesnulými.
Od 1.5.1956 se stal novým předsedou LSD Jednota Dalovice R.Hrabovský.
Dne 2.7.1956 se kolem 15 hodin snesla nad Dalovicemi prudká bouře
s průtrží mračen a krupobitím. Ze všeborovických strání se začalo valit
velké množství vody, které bralo s sebou ornici, kamení, stavební materiál
připravený na betonování chodníků a vše další, co stálo v cestě. Například
ve Všeborovické ulici čp. 46 nestačil F. Wolráb uklidit do sklepa právě
přivezených 25 q uhlí a voda mu vše smetla až do Vitického potoka. Jen
díky mnoha brigádnickým hodinám se podařilo následky průtrže mračen
odstranit.
Nová moderní prodejna LSD Jednota Dalovice byla otevřena 1.9.1956
- 11 -
na ul. Hlavní, čp. 76. S platností od 1.12.1956 přešlo LSD Jednota Dalovice
pod LSD Jednota K. Vary a tím bylo samostatné vedení v Dalovicích
zrušeno.
Dne 1.2.1957 bylo při ONV v Dalovicích zřízeno středisko pro opravy a
poskytování služeb, které nahradilo dřívější soukromé živnosti (sklenářství,
truhlářství, klempířství, instalatérství, zámečnictví, elektrikářství,
zahradnictví, radioopravna, autodoprava).
V květnu 1957 se konaly volby. Předsedou MNV byl zvolen opět Oldřich
Holý, členem ONV byl zvolen V. Haluška a členem KNV byl zvolen
J. Votruba.
Vojenská posádka, která byla v Dalovicích od 10.8.1952, odešla z Dalovic
15.9.1957. Zámecký park a obě zámecké budovy, ve kterých byli vojáci
ubytováni, přešly pod prozatímní správu MNV. Přestože vojáci s občany
dobře vycházeli (dělali pro ně kulturní akce, odpracovali řadu
brigádnických hodin a někteří vojáci si zde našli i svoji budoucí manželku),
po jejich odchodu se snesla na bývalou vojenskou posádku velká kritika.
Důvodem byly poničené prostory v obou zámcích a zdevastovaný Zámecký
park.
Nutno podotknout, že v podstatě stejné prostory používala několik měsíců
před květnem 1945 německá armáda, od června 1945 do listopadu 1945
Rudá armáda a od dubna 1946 do dubna 1947 výcvikové středisko SNB.
Za působení těchto třech velkých skupin došlo k odvezení velké části
vnitřního vybavení obou zámků (knihovnu převzala Národní knihovna
v Praze), ale poškození budov a parku nebylo tak značné, jako za působení
armády ČR.
MNV žádal již v r. 1956 o předání Nového zámku obci Dalovice pro účely
zřízení kulturního domu a družiny mládeže. Vojenská správa, která měla
zámek ve správě, odpověděla, že požadavek uznává, ale bude jej možné
realizovat až po roce 1962. V r. 1957 MNV svůj požadavek na převzetí
Nového zámku znova opakoval státním orgánům, ale opět neuspěl.
J. Zajíčková
Zdroj: Pamětní kniha obce Dalovice
- 12 -
ZAJÍMAVOSTI
Dům čp. 31
- poslední dům v Dalovicích vlevo u silnice směrem na Sedlec,
- stojí v místě obytné budovy „Nové tvrze“ z 15. století, která byla
na začátku 16. století značně poškozena vojskem hraběte Šlika a následně
sloužila až do 19. století pouze pro ubytování zaměstnanců panství,
- v roce 1827 byl objekt nájemcem přestavěn na restauraci „Fuchsbau“
(Liščí doupě), ke které byla (po levé straně od tehdejšího vchodu) později
přistavěna kolonáda sloužící jako letní restaurace,
(Tato restaurace byla velmi známá a stala se i cílem vycházek lázeňských
hostů z Karlových Varů. Najdete ji také na řadě dobových pohlednic
Dalovic. Vchod byl však z druhé strany, než je nyní.)
nájemce restauraci na začátku 20. století přejmenoval na „ Restauration
zu drei Eichen“ (Restaurace u tří dubů),
- v době I. světové války 1914-1918 a v letech následujících restaurace
zchátrala, a proto se majitelé panství r. 1923 rozhodli ji opět přeměnit
na ubytovnu pro své zaměstnance (kolonáda byla uzavřena vraty a stal se
z ní sklad),
- dům čp. 31 patřil vždy panství a byl do zestátnění v r. 1945 majetkem
rodiny Riedl von Riedenstein,
- v letech 1945 – 1952 sloužil dům jako ubytovna pro nově příchozí
osídlovatele,
- pro potřeby čsl. vojska sloužil tento objekt v letech 1952 – 1957,
- v letech 1958-1959 se o tuto nemovitost (v majetku státu) staral Státní
statek, který ji přestavěl na dům s byty pro své zaměstnance,
- od r. 1964 byl dům v péči Školního statku,
- r. 1997 prodal Pozemkový fond dům do soukromého vlastnictví.
J. Zajíčková
- 13 -
PRANOSTIKY NA ŘÍJEN
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají,
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Teplý říjen, studený listopad.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když táhnou ptáci blízko ke stavení, bude tuhá zima.
Svatý František (4.10.) – v poledne košile, ráno kožíšek.
Déšť na Havla (16.10.), déšť na Vánoce.
Brigita svatá (21.10.) je na mlhavá rána bohatá.
- 14 -
NEJLEVNĚJŠÍ KRÁTKODOBÉ
NA ČESKÉM TRHU.
PŮJČUJEME OD 5 DO 50 TISÍC Kč.
VOLEJTE
- 15 -
DALOVICKÉ LISTY č. 08/2012
Měsíčník, 750 ks výtisků,
vychází v měsících leden – červen a září – prosinec
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 18653
VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
HLAVNÍ 99
362 63 DALOVICE
tel.: 353 222 789
Šéfredaktorka
Ing. Jarmila Zajíčková
Redakční rada
Ivona Brožová
Zdenka Lodrová
Helena Šnajdrová
Grafická úprava
Ivona Brožová
Toto číslo Dalovických listů neprošlo jazykovou korekturou.
Kontakty redakce:
 353 222 789
 e-mail: [email protected]
- 16 -
Download

Dům čp. 31, Hlavní ulice, Dalovice