Hasební látky
Pěna
Radim Paloch
Izolace (oddělení)
• izolace hořlavé látky od přístupu
okysličovadla (vzdušného kyslíku)
Radim Paloch
Ochlazování
• hořlavá látka se ochladí pod její teplotu
hoření
• hasivo musí mít schopnost odebírat
teplo
Radim Paloch
Pěna jako hasební látka
• Tvoří ji bublinky plynu uzavřené lamelami
Radim Paloch
Pěna jako hasební látka
• Chemická pěna
• Vzduchomechanická pěna
Radim Paloch
Chemická pěna
• Směs kyselé a zásadité složky roztoku nebo
smíchání práškové směsi s vodou
• Využití v prvních typech hasicích přístrojů
Radim Paloch
Vzduchomechanická pěna - složky
• Voda
• Pěnidlo
• Vzduch
• Pěnotvorné zařízení
Radim Paloch
Hašení pěnou
• Plošné hašení - vytvoření souvislé vrstvy
pěny na povrchu hořlavé látky – těžká a
střední pěna
• Objemové hašení – zaplnění uzavřených
prostor – lehká a střední pěna
Radim Paloch
Hašení pěnou
• Plošné hašení - vytvoření
souvislé vrstvy pěny na povrchu
hořlavé látky – těžká a střední
pěna
Radim Paloch
Hašení pěnou
• Plošné hašení - vytvoření
souvislé vrstvy pěny na povrchu
hořlavé látky – těžká a střední
pěna
Radim Paloch
Radim Paloch
Radim Paloch
Radim Paloch
Rozdělení pěny
• Pěna se dělí dle čísla napěnění
Číslo napěnění = objem vyrobené pěny/objem
roztoku vody a pěnidla
Radim Paloch
Rozdělení pěny
• Těžká pěna – číslo napěnění do 20
• Střední pěna – číslo napěnění 20 až 200
• Lehká pěna – číslo napěnění nad 200
Radim Paloch
Rozdělení pěny – pěnotvorná zařízení
• Těžká pěna – proudnice – P 3, P 6, P 12
• Střední pěna – proudnice – SP 20, SP 350
• Lehká pěna – agregáty – Turbon, Turbex
Radim Paloch
Pěnotvorná zařízení
• Pěnotvorné proudnice – proudová čerpadla
• Stabilní pěnotvorné zařízení (stabilní proudnice) –
součást stabilních hasicích zařízení – proudová
čerpadla
• Agregáty – tlaková pěnotvorná zařízení –
přisávání proudu vzduchu pod tlakem
Radim Paloch
Pěnotvorná zařízení – proudnice na těžkou pěnu
Radim Paloch
Pěnotvorná zařízení –
proudnice na střední
pěnu
Radim Paloch
Pěnotvorná zařízení – agregát na výrobu lehké pěny
Radim Paloch
Přimíšení pěnidla
• Udává se v % objemu vodního roztoku pěnidla
• Liší se podle druhu vyráběné pěny a použitého
typu pěnidla
Radim Paloch
Přimíšení pěnidla – pěnidlo Sthamex F - 15
Doporučené přimíšení pěnidla:
• Těžká pěna 3 %
• Střední pěna 3 %
• Lehká pěna 2 – 3 %
Radim Paloch
Stabilita pěny
• Rychlost rozpadu pěny
• Je ovlivněna vylučováním vody z pěny (poločas
nebo čtvrtčas rozpadu)
Radim Paloch
Těžká pěna
• Velký obsah vody – má také ochlazovací hasební
účinek
• Rychle se šíří po povrchu
• Větší dostřik pěnotvorných proudnic (20 až 30 m)
• Hašení hořlavých kapalin
• Hašení pevných hořlavých látek (i žhnoucích) –
dřevo, papír, guma, plasty
• Nesmí se použít na hašení elektrických zařízení
pod napětím, lehkých kovů a karbidu vápníku
Radim Paloch
Radim Paloch
Střední pěna
•
•
•
•
Hašení hořlavých kapalin
Hasí i požáry pevných hořlavých látek
Omezený ochlazovací účinek
Krátký dostřik
Radim Paloch
Lehká pěna
•
•
•
•
Pro výrobu je nutný pěnotvorný agregát
Doprava na místo rukávem
Objemové hašení – zaplňování prostor
Omezené použití na otevřeném prostranství
Radim Paloch
Tlaková pěnotvorná zařízení
Pěnové systémy se stlačeným vzduchem
• CAFS-Compressed Air Foam System
• Stlačený vzduch přidaný do vodního roztoku
• Zdroj stlačeného vzduchu – tlaková láhev,
kompresor, čerpadlo, přiměšovač
Radim Paloch
Tlaková pěnotvorná zařízení
•
•
•
•
Nižší spotřeba pěnidla
Delší dostřik pěny
Pěna je hustší
Lepší přiléhavost k hořícím materiálům – ulpívá
na povrchu
• Možnost ochrany objektů před působením
sálavého tepla
• Delší čas rozpadu
• Omezuje tvorbu kouře
Radim Paloch
Tlaková pěnotvorná
zařízení
Radim Paloch
Tlaková pěnotvorná zařízení – ONE
SEVEN
• Výrobce firma
Schmitz
• Přímísení 0,3 až 0,5 %
• 1400 l pěny.min-1
• Dostřik 25 – 30 m
Radim Paloch
Pěnidlo
• Koncentrovaná pěnotvorná látka
Radim Paloch
Pěnidla
•
•
•
•
•
Proteinová
Flouroproteinová
Syntetická
Pěnidla odolná alkoholu
Pěnidla tvořící vodní film
Radim Paloch
Proteinová pěnidla
• Bílkovinná složka
• Výroba těžké pěny
• Vyrobená pěna má vysokou odolnost vůči
sálavému teplu
• Vysoká stabilita pěny
• Omezené možnosti skladování
• Přimísení 4 až 6 %
• Tutogen F, Polydol, Afrodon, Komet
Extrakt A
Radim Paloch
Fluoroproteinová pěnidla
• Syntetické povrchově aktivní látky
• Výroba těžké pěny
• Tutogen FP
Radim Paloch
Syntetická pěnidla
• Směsi povrchově aktivních uhlovodíků
(saponátů)
• Výroba těžké, střední a lehké pěny
• Finiflam, Expyrol F 15, Sthamex F 15
• Některá lze použít i na hašení polárních
kapalin – Expyrol FA-S
Radim Paloch
Pěnidla určená na hašení polárních
kapalin
• Používají se pro hašení vodou ředitelných
kapalin a uhlovodíkových paliv
• Moussol G, Schaumgeist
Radim Paloch
Pěnidla tvořící vodní film
• Směs uhlovodíků a fluorovaných povrchově
aktivních látek
• Hašení požárů hořlavých kapalin
• Mají schopnost vytvářet na povrchu
uhlovodíkových kapalin vodní film
• Light Water AFFF
• Některá lze použít i na hašení polárních
kapalin - ATC
Radim Paloch
Pěnidla tvořící vodní film
Radim Paloch
Zvláštní pěnidla
• Pyrocool B, B1, AR
• Hasební látky s vysokým ochlazovacím
účinkem
Radim Paloch
Další použití pěny
• Vrstva pěny na povrchu hořlavé látky brání jejímu
vzplanutí (zejména hořlavé kapaliny)
• Inertizace prostor (potrubí, kanalizace)
• Pokrytí přistávací dráhy při nouzovém přistání
Radim Paloch
Zkoušky hasicích schopností
• EN 1568
Radim Paloch
Download

Hasební látky - Portál hasici