Městský úřad Sobotka - stavební úřad
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, tel., fax: 493 544 384, e-mail: [email protected]
Spis. zn.: MUSO 434/2012/SU/3330/A20
Č.j.: MUSO 442/2012/SU/330/A20
Sobotka dne 17.2.2012
Oprávněná úřední osoba: Ing. Ludmila Ajchlerová - referentka stavebního úřadu
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zast.
společností JFT s.r.o., IČ 25275771, se sídlem V Lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad, jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Fejfar (dále jen „stavebník"), podala dne 14.2.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby podle § 79 stavebního zákona na stavbu s názvem:
Libošovice, Malá Lhota, Pleskoty - obnova NN
rekonstrukce sítě nízkého napětí v části obce Libošovice
č. stavby IE-12-2004068
Pozemky dotčené umístěním stavby: p.p.č. 341/2, 341/3, 512/2, 362/2, 574, 357, 510/1, 364/1, 525, 364/2,
323/1, 307/1, 526, 317/3, 316, 320/2, 319, 305/1, 307/2, 508/1, 396/2, 509, 395/1, 398/2, 497/1, 391/15, 499,
398/1, 395/2, 402, 408/3, 391/16, 391/17, 497/4, 409, 412/1 a st.p.č. 61, 57, 58/1, 58/2, 60, 62, 64/2, 63,
64/1, 74, 66, 39/1, 38, 40/1, 41, 44/2, 43/1 v k.ú. Rytířova Lhota, p.p.č. 546/4, 471/4, 546/7, 471/5, 450/1,
451/1, 468/1, 466/4, 453/5, 384/8, 453/3, 453/7, 537 a st.p.č. 48/1, 49 v k.ú. Dobšice.
Pozemky dotčené opravou stávajícího vedení NN: p.p.č. 391/1, 385/1, 387/3, 387/1, 380/2, 391/15, 391/16 a
391/17 v k.ú. Rytířova Lhota.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Jedná se o umístění zařízení, které je součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy ve smyslu ust. § 103
odst. 1 písm. b) bod 4 stavebního zákona. Cílem záměru je vybudování nové distribuční sítě NN jako
náhrady za stávající dožilé venkovní vedení NN, pro napojení stávajících odběrních míst, včetně umístění
jednosloupové trafostanice BTS v místě stávajícího betonového sloupu stávající linky VN, podle projektové
dokumentace s názvem "Libošovice, Malá Lhota, Pleskoty - obnova NN", vypracované Ing. Jaroslavem
Fejfarem, aut. inženýrem, ČKAIT 0600352, s datem 01/2012. Součástí záměru je oprava stávajícího
kabelového a venkovního vedení NN, která územní rozhodnutí nevyžaduje.
Městský úřad Sobotka - stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1
písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje
v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den
23.3 2012 v 10.00 hodin
v kanceláři stavebního úřadu Sobotka.
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim podle § 89 odst. 1 stavebního zákona nebude přihlédnuto.
Účastník řízení ve svých případných námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Na výzvu oprávněné úřední osoby je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit průkaz totožnosti.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu Sobotka ve dnech
pondělí a středa, 8-17 hodin, v ostatních pracovních dnech po předchozí domluvě.
Poučení:
- Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
- Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k podkladům
rozhodnutí
- Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a
pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
- Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona
tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
- Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ing. Ludmila Ajchlerová
referentka stavebního úřadu Sobotka
Otisk úředního razítka
Doručí se:
Do vlastních rukou adresáta:
účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, kterými jsou:
a) žadatel, příp. jeho zástupce
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
JFT s.r.o., IČ 25275771, V Lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad
Obec Libošovice
Veřejnou vyhláškou:
účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou:
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Správa silnic KHK, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68, Nový Hradec Králové
Kinský dal Borgo, Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Hlavatá Jaroslava Ing., nám. Dr. V. Holého 1330/2, 180 00 Praha
Valčíková Eva, Úpická 215, 542 34 Malé Svatoňovice
Smrž Ondřej, Heranova 1549/3, 155 00 Praha
Smržová Radka, Heranova 1549/3, 155 00 Praha
Kroupa Michal, Malá Lhota 10, Libošovice, 506 01 Jičín
Procházková Marie, Na Radouči 1254, 293 01 Mladá Boleslav
Procházka Miroslav, Na Radouči 1254, 293 01 Mladá Boleslav
Sabol Petr, Malá Lhota 39, Libošovice, 506 01 Jičín
Hojdarová Nina, Mezi školami 2472/12, 158 00 Praha
Havel Václav MUDr. Na Jíkalce 2810/30, 301 00 Plzeň
Kudrnová Soňa, Zalužanská 1272, 293 01 Mladá Boleslav
Vojtíšek Maxmilián RNDr., CSc, Kremnická 3029/7, 141 00 Praha
Mašatová Zdenka, Kremnická 3029/7, 141 00 Praha
Jelínek Vladimír, Jeseniova 846/27, 130 00 Praha
Kobrová Libuše, Rytířova Lhota 18, Libošovice, 506 01 Jičín
Schejbalová Petra Ing., Vajsova 433/8, 460 07 Liberec
Kocourek Pavel, Příšovice 195, 463 46 Příšovice
Tůmová Eva, Rytířova Lhota 22, Libošovice, 506 01 Jičín
Novotná Věra, Nad Mohylou 904, 165 00 Praha
Rambousek Jiří RNDr., Na Neklance 1958/7, 150 00 Praha
Vacková Dagmar, Josefův Důl 18, 293 07 Josefův Důl u Mladé Boleslavi
Šínová Hana, Mjr. Frymla 750/34, 293 01 Mladá Boleslav
Brojír Zdeněk, Bavlnářská 533, 513 01 Podmoklice, Semily
Brojírová Věra, Bavlnářská 533, 513 01 Podmoklice, Semily
Batelka Radek, Jičínská 108, 507 11 Valdice
Šimek František Ing., Střelecký vrch 667, 463 31 Chrastava
Šimek Jaroslav, Radvánovice 14, 512 62 Karlovice u Turnova
Kobosilová Stanislava, Čistá 35, 294 23 Čistá u Mladé Boleslavi
Škovran Stanislav RNDr., Kopretinová 781, 250 91 Zeleneč
Bábovková Jaroslava Mgr., Vyhlídkova 720, 463 12 Liberec
Pajerová Věra, Křižíkova 218, 460 07 Liberec
Oulehla Bořek, Sněhurčina 690/33, 460 15 Liberec
Pažoutová Vlasta, Dobšice 15, Libošovice, 506 01 Jičín
Dotčené orgány :
SCHKO Český ráj, Dvořákova 294, 511 01 Turnov
Městský úřad Jičín, úřad územního plánování, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, odbor ŽP, Žižkovo nám. l8, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, odbor dopravy, Žižkovo nám. l8, 506 01 Jičín
Obec Libošovice, silniční správní úřad
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu min. l5 dnů na úřední desce MěÚ Sobotka a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Sobotka se písemnost
považuje za doručenou.
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Upozornění pro žadatele:
Podle ustanovení § 87 odst. 2 zák. č. 183/2006 (stavební zákon) je žadatel povinen zajistit, aby informace o
jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízení
veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném
místě u stavby nebo pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Obsahové náležitost této informace stanoví prováděcí předpis, tj. vyhl. č. 503/2006 Sb. § 8. Pokud žadatel
uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Download

(04 ČEZ Malá Lhota-Pleskoty 442-12)