OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2015
Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením
č.91/3/2015 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. o) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Doubrava upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním
požární ochrany v obci
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Doubrava je zajištěna Jednotkou sboru
dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále
následujícími jednotkami požární ochrany:
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Územní odbor
Karviná, stanice Karviná, kategorie JPO I, se sídlem Karviná - Fryštát, ul. Ostravská
čp. 883,
b) jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Územní odbor
Karviná, stanice Orlová, kategorie JPO I, se sídlem Orlová Lutyně, ul. Okružní čp.
902.
2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1, které má za úkol JSDH, obec Doubrava pověřuje
kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném
rozsahu starostu obce Doubrava.
3. K zabezpečení úkolu dle odst. 2 je velitel JSDH obce Doubrava povinen informovat Radu
obce Doubrava nejméně jednou ročně na jejím řádném jednání anebo vždy po závažných
mimořádných událostech mající vztah k požární ochraně obce Doubrava.
1
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
a) konání společenských plesů, zábav, oslav, veselic, diskoték apod. ve vnitřních
prostorách Národního domu v Doubravě, kde se dá očekávat počet osob větší než 200,
b) konání společenských akcí, zábav, oslav, veselic, diskoték apod. ve venkovním
shromažďovacím prostoru, kterých se účastní 300 a více osob; v případě akcí na
veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se účastní 1000 a více
osob.
2. Požární bezpečnost při provozování činností uvedených v čl. 3 odst. 1 je zabezpečena
zřízením požární hlídky, kdy povinnosti organizátorů akce, vlastníka objektu, účastníků
akce a požární hlídky jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006, ve
znění pozdějších změn a doplňků.
3. Objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se na území obce Doubrava nenacházejí.
4. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období sucha se dle místních
podmínek považuje:
a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek,
nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy
vane suchý vítr
b) období sklizně pícnin a obilovin,
c) období skladování pícnin, obilovin, sena a slámy,
d) topné období.
5. Požární bezpečnost v období sucha uvedených v čl. 3 odst. 4 písm. a) až d) se řídí
nařízením Moravskoslezského kraje č. 3/2002, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
Doubrava je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Doubrava je zabezpečena jednotkami požární
ochrany uvedenými v čl. 2 odst. 1.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie,
početní stav a vybavení
1. Obec Doubrava zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Doubrava zřizovací
listinou, která je uvedená v Příloze č. 1.
2
2. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Doubrava jsou uvedeny v Příloze č. 2.
3. Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí Požárního řádu obce Doubrava.
4. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice na adresu Doubrava čp. 121.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1. Obec Doubrava stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí mít svou kapacitu, umístěním a vybavením umožnit účinný
požární zásah.
a) Přirozené vodní zdroje:

řeka Olše - čerpací stanoviště u splavu za Kozincem v Doubravě, využitelná
kapacita a podmínky použitelnosti - dle klimatických podmínek,

Doubravský potok - čerpací stanoviště u poblíž č.p.8l, využitelná kapacita a
podmínky použitelnosti - dle klimatických podmínek
b) Umělé vodní zdroje:

hydrantová síť
c) Víceúčelové vodní zdroje:

koupaliště u č.p. 135 v Doubravě, využitelná kapacita a podmínky
použitelnosti – jen v letním období, v době provozu koupaliště
2. Obec Doubrava v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s
vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a
vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany
uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
Územní odbor Karviná, stanice Karviná.
3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen dle ustanovení § 7 odst. 1
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení
požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku,
trvalou použitelnost zdroje.
4. Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen dle § 7
odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost
na další osobu (správce, nájemce, uživatele apod.), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.
5. Veškeré povinnosti majitelů vodních zdrojů a jejich zabezpečení je uvedeno v nařízení
Moravskoslezského kraje č. 4/2002 ve znění pozdějších změn a doplňků.
3
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob
jejich označení
1. Obec Doubrava zřizuje následující ohlašovnu požáru, která je trvale označena tabulkou
“Ohlašovna požárů“. Ohlašovnou požáru je budova hasičské zbrojnice v Doubravě, čp.
121.
2. Obec Doubrava zřizuje následující místo pro hlášení požárů, které je trvale označeno
tabulkou “Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla “150“. Jedná se o budovu
Obecního úřadu Doubrava, čp. 599, telefonní číslo 596549088 nebo 596549028.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1. Vyhlášení požárního poplachu v obci Doubrava se provádí signálem „POŽÁRNÍ
POPLACH“ vydávaným elektronickou sirénou (2 vteřiny tón 200 Hz, 2 vteřiny tón 400
Hz, 2 vteřiny pauza) po dobu jedné minuty. Elektronická siréna je umístěná na budově
Obecního úřadu Doubrava.
2. Povolávání jednotek požární ochrany ke zdolávání požárů a k záchranným pracím je
zajištěno krajským operačním integrovaným střediskem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je uveden v Požárním poplachovém plánu
Moravskoslezského kraje, který je přílohou nařízení Moravskoslezského kraje č.2/2011.
Čl. 10
Školy a předškolní zařízení
Na území obce Doubrava se nacházejí tato zařízení:
a) Základní škola v Doubravě čp. 546, která má vlastní Požární řád, který zpracovala dne
1.1.2014 ředitelka Základní školy Mgr. Šárka Molíková
b) Mateřská škola v Doubravě čp. 496, která má vlastní Požární řád, který zpracovala
dne 2.11.2004 Ing. Danuše Šindlerová (Š-OZO-103/2002)
Čl. 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závažnou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2006 „Požární řád
obce“ ze dne 21. června 2006.
4
Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závažná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2015.
Přílohy
Příloha č. 1:
Zřízení JSDH obce Doubrava (zřizovací listina)
Příloha č. 2:
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky
požární ochrany JSDH obce Doubrava
Mgr. Pavel Krsek
starosta obce Doubrava
Mgr. Dáša Murycová
místostarostka obce Doubrava
5
Příloha č.1 k OZV č.1/2015
Zřizovací listina
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Doubrava
(dále jen „JSDH“)
Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje s účinností od 12.12.2013 usnesením č.: 262/22/2013
ze dne 11.12.2013 úpravu zřizovací listiny JSDHO schválené Zastupitelstvem obce Doubrava
dne 30.11.1994 podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 29. odst. 1
písm. a) a § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a zrušilo původní znění zřizovací listiny ze dne 30.11.1994.
Čl. I.
Základní údaje
Název JSDHO: Doubrava
Čl. II.
Předmět činnosti
Základní úkoly JSDHO:
 provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při
soustředění a nasazování sil a prostředků,
 provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
 podávat neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu místně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru,
 spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a
jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a
dalšími orgány podle zvláštních předpisů,
 chrání život a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytuje účinnou pomoc při
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech (§ 70 odst. 1 zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).
Činnost vykonává JSDHO v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Činnost vykonávaná JSDHO je hrazena z prostředků obce Doubrava.
(§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
Čl. III.
Majetek a vybavení JSDHO
K zajištění úkolů užívá JSDHO majetek obce Doubrava, případně majetek jiných subjektů.
Do vybavení JSDHO může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud
byly určeny k používání v požární ochraně ministerstvem vnitra.
6
Čl. IV.
Vymezení působnosti
Své základní úkoly plní JSDHO především na území obce Doubrava. Na území jiných obcí
plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí místně příslušného HZS.
Čl. V.
Velení v JSDH
Velitele JSDHO jmenuje a odvolává po projednání s hasičským záchranným sborem kraje
starosta obce (§ 68 odst. 1 zákona č.133/1985 Sb.).
a)
Velitel JSDHO odpovídá Zastupitelstvu obce Doubrava za připravenost JSDHO
k plnění stanovených úkolů a dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízené
JSDHO.
b)
Členové JSDHO jsou při činnosti v JSDHO podřízeni veliteli JSDHO.
c)
Podmínky pro výkon funkce velitele JSDHO jsou specifikovány zákonem č. 133/1985
Sb., o požární ochraně a nařízením vlády č. 172/2001 Sb. Specifikace dalších
podmínek mohou být dohodnuty s obcí Doubrava v „Dodatku k dohodě o členství
v JSDHO ve spojení se jmenováním velitelem JSDHO“.
Čl. VI.
Početní stav v JSDH
JSDHO tvoří jedno požární družstvo.
Celkový početní minimální stav je 12 členů JSDHO.
JSDHO má:
jednoho velitele JSDHO,
dva velitele družstev,
čtyři strojníky (minimální počet),
pět hasičů (minimální počet).
Čl. VII.
Členství v JSDH
Činnost v JSDHO se vykonává na základě dohody o členství v JSDHO uzavřené mezi
uchazečem o členství v JSDHO, který musí být starší než 18 let, a obcí Doubrava.
Čl. VIII.
Úrazy a škody
Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JSDHO a škod vzniklých činností JSDHO řeší
obecně závazné právní předpisy.
V Doubravě dne:
12.12.2013
…………………………………
Ing. Květuše Szyroká
starostka obce
7
Příloha č.2 k OZV č.1/2015
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými
prostředky
Kategorie
Výčet jednotek požární ochrany včetně jejich zařazení do kategorií je stanoven nařízením
Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán
Moravskoslezského kraje, v němž jsou stanoveny podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany.
Početní stav
Na základě vyhlášky č. 226/2005 Sb., která upravuje vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a
činnosti jednotek požární ochrany, byly stanoveny početní stavy jednotek požární ochrany,
kdy minimální početní stav jednotky, která je zařazena v kategorii JPO III je následující:
1 velitel jednotky
2 velitelé družstva
4 strojníci
5 hasičů
----------------------------celkem 12 členů
V případě nepřítomnosti velitele jednotky je určený jeden z velitelů družstva, který ho po
dobu nepřítomnosti zastupuje.
Požární technika a věcné prostředky
Vyhláškou č. 226/2005 Sb. je rovněž uvedeno minimální vybavení jednotky požární ochrany
zařazené v kategorii JPO III, které je následující:
1 cisternová automobilová stříkačka v základním provedení
1 dopravní automobil
1 odsávač kouře
1 motorová stříkačka
4 izolační dýchací přístroje
2 vozidlové radiostanice požární ochrany
2 přenosné radiostanice požární ochrany
1 mobilní telefon
8
Download

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 POŽÁRNÍ