SBÍRKA
interních aktů řízení
ředitele
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
Ročník: 2013
V Praze dne 31. prosince 2013
Částka: 37
O B S A H:
Část I.
18. Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy ze dne
31. prosince 2013, kterým se vydává roční plán pravidelné odborné přípravy
jednotek požární ochrany a příslušníků HZS hl. m. Prahy na rok 2014
Příloha č. 13 k pokynu ředitele HZS hl. m. Prahy č. 18/2013
Témata, která mají být v roce 2014 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy
členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků
Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Název tématu
Všichni členové,
kromě strojníků
a velitelů
Seznámení s předurčením dobrovolné jednotky a dalších
jednotek PO v požárním poplachovém plánu kraje pro
zásahy ve svém hasebním obvodu, obci nebo podniku
Změny v systému odborné přípravy k získání a prodloužení
odborné způsobilosti velitelů a strojníků dle pokynu GŘ
HZS ČR
Obecné zásady a postupy při zásazích prováděných
jednotkou SDH obce/podniku
Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO
a připojování přívěsů
Jízda za ztížených povětrnostních podmínek
Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem
uplatňujícím právo přednostní jízdy
Ošetřování osobních ochranných prostředků
Komunikace v jednotce PO, možné způsoby spojení
a komunikace, obsluha radiokomunikačních prostředků,
náhradní způsoby komunikace a signály
ML Bojového řádu jednotek PO 5T - Vstup do obydlí
a jiných uzavřených prostor při zásahu *
Dopravní a útočná hadicová vedení do poschodí
ML Bojového řádu jednotek PO Ob 1-9 *
Obsluha, používání a údržba motorových stříkaček a jiných
agregátů
Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým
se stanoví pravidla statistického sledování událostí
a dokumentace o vedení zásahů
Statistické sledování událostí, platby:
1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů
zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení
vlády č. 263/2013 Sb.),
4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za
úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve
statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou
ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární
techniky na místě zásahu
Spolupráce ZPP s jednotkami SDH obcí a SDH podniků na
místě požáru a po požáru
Taktická cvičení v památkových objektech (evakuace,
přístup pro požární techniku, zdroje vody pro hašení)
Sebe jištění, pracovní polohování, sebezáchrana slaněním –
nouzové postupy, slanění, jištění další osoby, jištění a sebe
jištění v záchranném koš
Poskytnutí první pomoci zraněnému hasiči na místě zásahu –
úraz el. proudem, tepenné krvácení
* Metodické listy Bojového řádu jednotek PO jsou zveřejněny na
adrese http://www.hzscr.cz/ a http://www.hasici-vzdelavani.cz/
Strojníci
Velitelé jednotek
a jejich zástupci
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
stránkách MV-GŘ HZS ČR a internetové
Příloha č. 14 k pokynu ředitele HZS hl. m. Prahy č.18/2013
Pravidla provádění odborné přípravy k získání odborné způsobilosti a k prodloužení
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů
dobrovolných jednotek PO pro rok 2014
Před provedením zkoušky k ověření odborné způsobilosti musí člen absolvovat odbornou přípravu
minimálně v rozsahu:
1. Odborná příprava velitelů družstev a velitelů jednotek kategorie JPO III
Základní:
Člen JPO před připuštěním k ověření odborné způsobilosti musí absolvovat:
- 1 x Instrukčně metodické zaměstnání, pořádané HZS hl. m. Prahy,
- 1 x školení k získání odborné způsobilosti, pořádané HZS hl. m. Prahy,
- 1 x stáž na určené hasičské stanici HZS hl. m. Prahy,
- samostudium odborné literatury,
- aktivní účast alespoň na jednom cvičení pořádaném v rámci odborné přípravy v roce 2014
(taktická a prověřovací cvičení a soutěže v PS).
Cyklická:
Člen JPO před připuštěním k ověření odborné způsobilosti musí absolvovat:
- 1 x Instrukčně metodické zaměstnání pořádané HZS hl. m. Prahy,
- samostudium odborné literatury,
- aktivní účast alespoň na jednom cvičení pořádaném v rámci odborné přípravy v roce 2014
(taktická a prověřovací cvičení a soutěže v PS).
2. Odborná příprava velitelů družstev a velitelů jednotek kategorie JPO V
Základní:
Člen JPO před připuštěním k ověření odborné způsobilosti musí absolvovat:
- 1 x Instrukčně metodické zaměstnání pořádané HZS hl. m. Prahy,
- 1 x školení k získání odborné způsobilosti, pořádané HZS hl. m. Prahy,
- samostudium odborné literatury,
- aktivní účast alespoň na jednom cvičení pořádaném v rámci odborné přípravy v roce 2014
(taktická a prověřovací cvičení a soutěže v PS).
Cyklická:
Člen JPO před připuštěním k ověření odborné způsobilosti musí absolvovat:
- 1 x Instrukčně metodické zaměstnání pořádané HZS hl. m. Prahy,
- 1 x školení k získání odborné způsobilosti, pořádané HZS hl. m. Prahy,
- samostudium odborné literatury,
- aktivní účast alespoň na jednom cvičení pořádaném v rámci odborné přípravy v roce 2014
(taktická a prověřovací cvičení a soutěže v PS).
3. Odborná příprava strojníků jednotek kategorie JPO III
Základní:
Člen JPO před připuštěním k ověření odborné způsobilosti musí absolvovat:
- 1 x Instrukčně metodické zaměstnání pořádané HZS hl. m. Prahy,
- 1 x školení k získání odborné způsobilosti, pořádané HZS hl. m. Prahy,
- 1 x stáž na určené hasičské stanici HZS hl. m. Prahy,
- samostudium odborné literatury,
- aktivní účast alespoň na jednom cvičení pořádaném v rámci odborné přípravy v roce 2014
(taktická a prověřovací cvičení a soutěže v PS).
Cyklická:
Člen JPO před připuštěním k ověření odborné způsobilosti musí absolvovat:
- 1 x školení k získání odborné způsobilosti, pořádané HZS hl. m. Prahy,
- samostudium odborné literatury,
- aktivní účast alespoň na jednom cvičení pořádaném v rámci odborné přípravy v roce 2014
(taktická a prověřovací cvičení a soutěže v PS).
4. Odborná příprava strojníků jednotek kategorie JPO V
Základní:
Člen JPO před připuštěním k ověření odborné způsobilosti musí absolvovat:
- 1 x Instrukčně metodické zaměstnání pořádané HZS hl. m. Prahy,
- 1 x školení k získání odborné způsobilosti, pořádané HZS hl. m. Prahy,
- samostudium odborné literatury,
- aktivní účast alespoň na jednom cvičení pořádaném v rámci odborné přípravy v roce 2014
(taktická a prověřovací cvičení a soutěže v PS).
Cyklická:
Člen JPO před připuštěním k ověření odborné způsobilosti musí absolvovat:
- 1 x Instrukčně metodické zaměstnání pořádané HZS hl. m. Prahy,
- 1 x školení k získání odborné způsobilosti, pořádané HZS hl. m. Prahy,
- samostudium odborné literatury,
- aktivní účast alespoň na jednom cvičení pořádaném v rámci odborné přípravy v roce 2014
(taktická a prověřovací cvičení a soutěže v PS).
Odborná příprava velitelů a strojníků jednotek SDH bude probíhat průběžně během kalendářního roku,
tak aby byly splněny zejména podmínky stanovené pokynem GŘ č. 36/2003, ve znění pokynu GŘ č.
38/2005, včetně naplnění učebních osnov příslušných kurzů vydaných MV GŘ HZS ČR pod č. j. PO1018/IZS-2003, aktualizovaných čj: MV-78675-1/PO-PVP-2011 a čj: MV-78689-1/PO-PVP-2011.
Instrukčně metodická zaměstnání proběhnou v termínech:
velitelé – 22. 2. 2013, 18. - 19. 10. 2014, 25. 10. 2014,
strojníci – 22. - 23. 2013, 26. - 27. 4. 2014.
V odůvodněném případě může ředitel HZS hl. m. Prahy vyhlásit náhradní termín pořádání instrukčně
metodického zaměstnání.
O účasti na odborné přípravě je vypracován záznam potvrzený vedoucím zaměstnání i účastníkem,
vedoucí zaměstnání zabezpečí předání záznamu na oddělení IZS HZS hl. m. Prahy.
5. Pravidla pro ověřování odborné způsobilosti
Ověření odborné způsobilosti se provádí zkouškou před tříčlennou zkušební komisí, předsedou
zkušební komise je vždy pověřený příslušník HZS hl. m. Prahy.
Komisi mohou tvořit: mjr. Mgr. Václav Janovský
kpt. Bc. Kristína Hájková
ppor. Radek Patočka
por. Ing. Miroslav Zdráhala
pprap. Milan Kučera
Ing. Antonín Maděra
Václav Šimek
Roman Michl
Jiří Svoboda
Ing. Michal Brunner
HZS hl. m. Prahy (předseda, člen)
HZS hl. m. Prahy (předseda, člen)
HZS hl. m. Prahy (předseda, člen)
HZS hl. m. Prahy (předseda, člen)
HZS hl. m. Prahy (předseda, člen)
MSH ČMS Praha (člen)
MSH ČMS Praha (člen)
MSH ČMS Praha (člen)
MSH ČMS Praha (člen)
MSH ČMS Praha (člen)
Ověřování odborné způsobilosti se provádí ověřováním teoretických znalostí:
- ústní zkouška
- písemná zkouška formou testu
- tam kde to stanoví učební osnovy, též formou praktické zkoušky.
O vykonání zkoušky se zpracovává protokol, předseda zkušební komise zabezpečí předání protokolů
na oddělení IZS HZS hl. m. Prahy, které zajistí vydání osvědčení o odborné způsobilosti.
Download

Pokyn - MSH Praha