Konference k veřejným zakázkám,
Otidea a.s., dne 2. 10. 2014
Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti
elektronizace veřejných zakázek v ČR
Prezentující: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM,
Of counsel advokátní kanceláře Achour & Hájek s.r.o.,
www.achourhajek.com
Kontakt:
tel.: +420 774033702
e-mail: [email protected]
web: www.poremska.cz
Publikace Elektronické zadávání veřejných zakázek
Evropská unie
Prohlášení ministrů přijaté dne 24. listopadu 2005 v Manchesteru ve
Velké Británii mimo jiné uvádí, že:
 “Do roku 2010 budou všechny orgány veřejné správy v Evropě
schopny zadávat 100 % veřejných zakázek elektronicky, pokud to
bude právně přípustné, čímž se vytvoří rovnější a průhlednější
podmínky jednotného trhu pro všechny společnosti bez ohledu na
jejich velikost nebo umístění.“
 „Do roku 2010 bude alespoň 50 % veřejných zakázek přesahujících
limit pro veřejné zakázky EU vypořádáno elektronicky.“
Česká republika
• Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek
pro období let 2006 – 2010
• Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let
2011 až 2015:
Cílem Strategie je realizace Smart Administration v období 2007–2015,
tedy vazba elektronického zadávání na e-Government, podle kterého:
„Elektronizace zadávání veřejných zakázek povede k výraznému
urychlení komunikace v průběhu zadávacích řízení. Dojde k snížení
administrativní zátěže dodavatelů a snížení transakčních nákladů.“
e-Government
• Projekt e-Government znamená transformace vnitřních a vnějších vztahů
veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem
optimalizovat interní procesy.
• Cílem e-Governmentu je rychlejší, spolehlivější, výkonnější a levnější
poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší
otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům. K tomu, aby tato
myšlenka fungovala, je nutné dosáhnout elektronizace vnitřních agend ve
veřejné správě.
• Ministerstvo vnitra České republiky zpracovalo Strategický rámec rozvoje
eGovernmentu 2014+, který stanovuje do roku 2020 jako hlavní cíl možnost
realizace 85% všech podání vůči veřejné správě elektronickou formou.
Navazuje na předchozí projekty, např. Základní registry, CzechPOINT,
Datové schránky.
zákon o veřejných zakázkách
• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinný od 1. července 2006 (dále „ZVZ“
nebo „zákon o veřejných zakázkách“) zavedl elektronický způsob zadávání veřejných
zakázek.
• Zákon o veřejných zakázkách definuje elektronický nástroj jako programové vybavení,
případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací
a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě
podle zákona, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat (§ 149
odst. 2 věta první ZVZ).
• Od 1. července 2012 veřejná správa, konkrétně ústřední orgány státní správy a jejich
podřízené organizace, musí povinně používat elektronická tržiště. Elektronickým
tržištěm veřejné správy neboli e-tržištěm je webová aplikace, která umožňuje plně
elektronické zadávání veřejných zakázek standardizovatelných komodit jako jsou
například kancelářská technika a zřízení, počítače a stroje na zpracování dat, nábytek
nebo úklidové a čistící služby, které jsou zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
anebo se jedná o veřejné zakázky malého rozsahu či je výsledkem řízení uzavření
rámcové smlouvy.
NEN
• Národní elektronický nástroj (NEN) by měl být komplexní nástroj pro administraci
všech druhů zadávacích řízení upravených jak zákonem o veřejných zakázkách (č.
137/2006 Sb.), tak koncesním zákonem (č. 139/2006 Sb.). Od 1. 1. 2015 by mělo
být používání NEN povinné.
• Povinnými uživateli by měli být zadavatelé, a to ústřední orgány státní správy a
jejich podřízené organizace, a samozřejmě budou nástroj používat dodavatelé a
k zákonem stanoveným uveřejňovaným informacím bude mít přístup i veřejnost.
• NEN by měl plnit klíčovou roli v procesu elektronizace veřejného zadávání, tzn.
že by elektronické zadávání nemělo být jen teoretické či dobrovolnou
záležitostí.
• NEN vznikl v rámci projektu NIPEZ, který jedním ze strategických projektů tzv.
Smart Administration v České republice. Projekt NIPEZ je propojen s ostatními
projekty jako jsou datové schránky, Czech POINT aj., a tudíž NEN bude pro
elektronizaci veřejné správy zásadní.
e-nástroje
•
Zadavatel může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto elektronických nástrojů neporušuje
zákaz diskriminace, tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné
s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi (§ 149 odst. 2 věta druhá ZVZ) + novela č. 179/2010 Sb.
účinná od 15. 9. 2010 zrušila část § 149 odst. 2 ZVZ = možnost používat nejenom certifikované elektronické nástroje
•
Při elektronické komunikaci související se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh poskytne zadavatel dodavatelům,
kteří mohou mít zájem účastnit se řízení či soutěže, k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování a
šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, zejména pro elektronické podání nabídek a
žádostí o účast (§ 149 odst. 3 ZVZ)
Shrnutí:
1. komerční (individuální) certifikované i necertifikované elektronické nástroje (podle Výsledků šetření elektronizace
zadávání veřejných zakázek za rok 2014, dostupný na www.portal-vz.cz: V současnosti využívá elektronickou podporu
zadávacího řízení 56 % zadavatelů, přičemž 40 % zadavatelů počítá s jejím dalším rozvojem. 15 % zadavatelů plánuje
využívat elektronické nástroje v horizontu tří let. Elektronickou podporu zadávacího řízení zatím vůbec nezvažuje 25 %
zadavatelů.)
2. datové schránky
3. elektronická tržiště veřejné správy
4. národní elektronický nástroj (NEN)
5. aj. (např. návrh zákona o Registru smluv – tisk 42 dostupný na www.psp.cz)
nové směrnice o veřejných zakázkách
• Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku EU uveřejněny nové
směrnice o zadávání veřejných zakázek, které by měly být transponovány
do českého vnitrostátního práva do 18. dubna 2016.
• V případě veřejných zakázek na stavební práce a soutěží o návrh mohou
členské státy vyžadovat použití zvláštních elektronických nástrojů, jako
jsou elektronické grafické programy (modelovací nástroje) pro stavební
informace a obdobné nástroje. V takovém případě poskytnou zadavatelé
do doby, kdy se tyto nástroje stanou běžně dostupnými, alternativní
přístupové prostředky podle odstavce 5 (čl. 22 odst. 4 směrnice
2014/24/EU n. čl. 40 odst. 4 směrnice 2014/25/EU)
• Zadavatelé mohou v případě potřeby požadovat použití nástrojů a
zařízení, které nejsou obecně dostupné, za předpokladu, že nabídnou
alternativní přístupové prostředky (čl. 22 odst. 5 směrnice 2014/24/EU n.
čl. 40 odst. 5 směrnice 2014/25/EU).
zkrácení lhůt
•

•

•
novela č. 55/2012 Sb. účinná od 1. 4. 2012 zrušila:
Pokud je oznámení zadávacího řízení odesláno elektronickými prostředky (§ 149 ZVZ), je
zadavatel oprávněn zkrátit o 7 dnů lhůtu pro podání nabídek nebo pro účast (§ 40 odst. 2
ZVZ n. § 42 odst. 2 ZVZ).
novela č. 55/2012 Sb. účinná od 1. 4. 2012 ponechala:
Pokud zadavatel umožní neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v
plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, může
zadavatel zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů (před novelou § 40 odst. 3 ZVZ a po
novele § 40 odst. 1 ZVZ n. § 42 odst. 3 ZVZ a po novele § 42 odst. 2 ZVZ).
Zadavatel může lhůtu pro podání nabídek zkrátit o pět dnů, jestliže souhlasí s tím, aby
nabídky byly podány elektronickými prostředky v souladu s čl. 22 odst. 1 prvním
pododstavcem a s čl. 22 odst. 5 a 6 (v otevřeném řízení podle čl. 27 odst. 4 směrnice
2014/24/EU a v užším řízení podle čl. 28 odst. 5 směrnice 2014/24/EU n. v otevřeném
řízení podle čl. 45 odst. 4 směrnice 2014/25/EU).
e-katalogy
• Dodavatel může předložit zadavateli údaje nezbytné pro hodnocení nabídky též
ve formě elektronického katalogu, a to zejména v případě veřejných zakázek
zadávaných zadavatelem na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém
nákupním systému. Elektronickým katalogem se pro účely tohoto zákona rozumí
soubor informací obsahující ceny odpovídající jednotlivým položkám předmětu
veřejné zakázky, popis takových položek, případně další údaje s nimi související.
Elektronický katalog musí splňovat veškeré požadavky stanovené pro elektronické
nástroje používané pro komunikaci elektronickými prostředky podle tohoto
paragrafu (§ 149 odst. 7 ZVZ).
• Pokud se vyžaduje použití elektronických komunikačních prostředků, mohou
zadavatelé požadovat, aby byly nabídky předkládány ve formě elektronického
katalogu nebo aby elektronický katalog obsahovaly. Členské státy mohou
stanovit povinnost používat elektronické katalogy u některých typů veřejných
zakázek. Nabídky předkládané ve formě elektronického katalogu mohou být
doplněny dalšími dokumenty (čl. 36 odst. 1 směrnice 2014/24/EU n. čl. 54 odst. 1
směrnice 2014/25/EU).
dynamické nákupní systémy
• Zadavatelé mohou kdykoli během doby trvání dynamického nákupního systému vyžadovat, aby
zařazení účastníci předložili obnovené a aktualizované vlastní prohlášení uvedené v čl. 59 odst. 1,
tj. jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky, a to do pěti pracovních dnů od data doručení
žádosti (čl. 34 odst. 7 směrnice 2014/24/EU n. čl. 52 odst. 7 směrnice 2014/25/EU).
• Zadavatelé uvedou ve výzvě k účasti v soutěži dobu použitelnosti dynamického nákupního
systému. Komisi oznámí případné změny v této době použitelnosti za použití následujících
standardních formulářů:
• a) pokud se mění doba použitelnosti bez ukončení systému, na formuláři, jímž byla původně
uveřejněna výzva k účasti v soutěži v rámci dynamického nákupního systému;
• b) pokud dochází k ukončení systému, na formuláři oznámení o výsledku zadávacího řízení
uvedeném v článku 50 (čl. 34 odst. 8 směrnice 2014/24/EU n. čl. 52 odst. 8 směrnice
2014/25/EU).
• Zadavatelé mohou zadávat veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému a požadovat
přitom, aby nabídky spojené s jednotlivou veřejnou zakázkou byly podávány v podobě
elektronického katalogu (čl. 36 odst. 6 směrnice 2014/24/EU n. čl. 54 odst. 6 směrnice
2014/25/EU ).
online databáze dokladů (e-Certis)
• V současné době je e-Certis dostupný na http://www.portalvz.cz/cs/Aktuality/Spusteni-eCertis
• S cílem usnadnit přeshraniční účast v zadávacích řízeních členské státy
zajistí, aby informace týkající se osvědčení a jiných dokladů uložené v
systému e-Certis zřízeném Komisí byly neustále aktualizovány.
• Komise v systému e-Certis zpřístupní všechny jazykové verze
jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (čl. 61
směrnice 2014/24/EU).
Závěr:
Praxe nyní čeká, především soukromé společnosti,
které programují tzv. komerční (individuální)
elektronické nástroje, jak proběhne propojení mezi
jejich nástroji a NEN, a dále čekají i uživatelé,
zejména tzv. povinní uživatelé, zda přestanou své
dosavadní elektronické nástroje používat, protože
buď budou muset nebo NEN pro ně bude
výhodnější, a tudíž budou řešit otázku přenosu dat
anebo budou řešit propojení NEN a svých
komerčních nástrojů, a to vše v roce 2015, přičemž
hned v roce 2016 náš čeká zcela nová národní právní
úprava o zadávání veřejných zakázek.
Download

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM – Evropské směrnice