Vážení rodiče,
v souvislosti se zápisy do mateřských škol na území města Milovice jsme v předchozích letech
zaznamenali několik podnětů k průběhu přijímacího řízení. Mezi nejvíce diskutovaná témata patřila
možnost zavedení jednotného termínu zápisu a problém podávání žádostí do více mateřských škol
najednou, kdy u některých dětí dochází k přijetí do více mateřských škol najednou. Velmi často se
stává, že rodiče neodhlásí své dítě z docházky do MŠ, kde nemají zájem nastoupit, toto dítě je tedy
dále evidováno jako přijaté a „blokuje“ možnost přijetí dalšího dítěte v pořadí.
Na základě uvedených připomínek jsme se, po vzájemné dohodě vedení mateřských škol a vedení
města Milovice, rozhodli pro realizaci zápisů do mateřských škol v Milovicích na školní rok 2015/2016
v jednotném termínu a místě konání. Dále také dochází ke sjednocení kritérii pro přijímání dětí k
předškolní docházce, stanovených ředitelkami mateřských škol.
Důvodem zavedení tohoto společného postupu je urychlení celkového procesu zápisů. Podání žádostí
do více škol tímto krokem není omezeno. Změna spočívá pouze v tom, že rodiče mohou žádosti podat
v jeden den, na jednom místě a nemusí obcházet jednotlivé školy. Po celou dobu zápisu budou
přítomni zástupci všech milovických mateřských škol, kteří budou přijímat žádosti a poskytovat
veškeré informace spojené s přijímacím řízením a provozem mateřské školy.
Bezprostředně po ukončení zápisu bude zpracovaný celkový přehled zapsaných dětí, rozdělený podle
věku od nejstaršího a školy kam bylo dítě zapsáno. Na základě tohoto výstupu bude možné
vyhodnotit počet duplicitní žádostí a předběžně stanovit počet dětí k možnému přijetí podle
stanovených kritérií.
Postup při zápisu do mateřských škol v Milovicích na školní rok 2015/2016:
Místo konání:
Nám. 30. června 507, Milovice-Mladá (bývalé učebny ZŠ)
Termín:
23. 3. 2015 8.00 – 11.00
24. 3. 2015 14.00 – 17.00
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
1)přijetí dětí předškolního věku (tj. 3. vzdělávací ročník, na základě odst. 4 § 34, zák. č. 561/2004 Sb.)
2) přijetí dětí s celodenní docházkou a trvalým pobytem v Milovicích v pořadí podle data narození od
nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity školy
Žádost o přijetí
Zájemci o přijetí dětí do MŠ si mohou tiskopis žádosti vyzvednout od 1. do 20. 3. 2015 v mateřských
školách, nebo stáhnout ze školních webů. Každá mateřská škola má svůj tiskopis pro podání žádosti.
V den zápisu předloží zákonní zástupci dítěte čitelně vyplněnou žádost potvrzenou dětským lékařem,
občanský průkaz (u cizinců pas) a rodný list dítěte.
V případě, podání žádostí do více mateřských škol, je možné předložit v jedné žádosti originál
lékařského potvrzení a v ostatních jeho kopii.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Při přijímání dětí do mateřské školy postupuje ředitelka v souladu s doporučením veřejného ochránce
práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.
Ředitelka/ředitel školy rozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním
řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§34 odst. 6
zákona č. 561/2004 Sb.)
Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy vydává ředitelka/ředitel mateřské školy v souladu se
zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zpravidla do 30 dnů od podání
žádosti zákonným zástupcem při splnění daných podmínek na dobu neurčitou se stanovením
zkušebního pobytu v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu tří měsíců.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole alespoň na dobu 15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí, kterým se žádosti o předškolní vzdělávání nevyhovuje, jsou doručována zákonnému
zástupci písemně do vlastních rukou. Účinnosti nabývá rozhodnutí dnem uplynutí 15 denní lhůty
možné k odvolání.
Předpokládaný počet volných míst (bude upřesněno v den zápisu na místě konání)
MŠ Sluníčko:
MŠ U Broučků:
MŠ Kostička:
MŠ Juventa: maximálně 25 míst
Těšíme se na Vaši účast
Bc. Soňa Růžičková – ředitelka MŠ Sluníčko
Radka Němečková – ředitelka MŠ U Broučků
Mgr. Jana Křišťanová – ředitelka MŠ Kostička
Mgr. Jaroslav Minařík – ředitel MŠ Juventa
Download

Zápis do MŠ - průvodní dopis pro rodiče.pdf