Návrh na pořízení územního plánu Velkých Popovic
I. Identifikace navrhovatele:
Popovický spolek okrašlovací
Krámský 22, 251 69 Velké Popovice
IČO: 26628449
II. Uvedení vlastnických nebo obdobných práv navrhovatele
k pozemku nebo stavbě na území obce Velké Popovice:
žádné
III.Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce:
Viz příloha
IV.
Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem
navrhovatelem:
Existující nebo zaniklé cesty
V. Důvody pro pořízení územního plánu:
Jako občanské sdružení mající za cíl uchování krajinného rázu, jakož i ochrana přírodního a
kulturního dědictví Velkopopovicka, usilujeme o to, aby nový územní plán, jako základní
dokument plánující budoucí vývoj obce, kvalitně nastavil podmínky tohoto vývoje a umožnil
organický a ústrojný rozvoj, zachovávající všechny kvality potřebné ke spokojenému a
zdravému a úspěšnému životu obce.
VI.
Návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu:
nenavrhujeme
VII. Adresa pro doručování navrhovatele a jiné kontaktní údaje:
Martin Tušl, předseda sdružení
Email: [email protected]
Tel: +420-602299096
V Krámských dne 17.října 2011
Podpis navrhovatele, případně razítko
Ing.Martin Tušl
Příloha návrhu na pořízení územního plánu Velkých Popovic
Navrhované změny využití ploch na území obce:
Navrhujeme zařadit do územního plánu tyto cesty s následujícím využitím:
(legenda: viz mapa navrhovaných změn)
Cyklostezky (v mapě žlutě zvýrazněné)
Následující cesty navrhujeme zařadit do územního plánu jako cesty pro nadregionální síť
cyklostezek v návaznosti na místní cyklodopravu.
Navrhované úseky cyklostezek byly odsouhlaseny koordinátorem cyklodopravy Odboru
regionálního rozvoje středočeského kraje panem Pavlem Klimešem a projednány správcem
trasy Greenway Praha-Vídeň z nadace Partnerství Jakubem Smolíkem. Navrhovaná trasa je
zařazena do aktualizovaného cyklogenerelu středočeského kraje. Směrem k Praze se trasa
napojuje na síť cyklostezek u Průhonic, na druhé straně prochází přes Pyšely do Nespek a
podél Sázavy pokračuje až k plánovanému mostu přes řeku u Zbořeného Kostelce. Nový
průběh cyklostezky vyžaduje rozsáhlejší úpravy některých cest, strategicky však převádí
páteřní cyklodopravu na dobře sjízdnou, samostatnou trasu.
C1
Existující cesta, špatný asfaltový povrch.
Zařadit do sítě cyklostezek jako část páteřní trasy Greenway Praha-Vídeň.
Nutno pamatovat na křížení a souběh s silnicí Velké Popovice – dálnice D1 u Bartošek
C2
Polní cesta, travnatá, nezpevněná.
Napojení Velkých Popovic na páteřní trasu Greenway Praha-Vídeň směrem do Prahy.
C3
Existující prašná cesta vedoucí poblíž místa nazývaného Bílý kámen po poli.
Zařadit do sítě cyklostezek jako část páteřní trasy Greenway Praha-Vídeň. Na křižovatce kde
se stýká úsek C3 a C4 napojení na místní cyklostezku Velké Popovice – Kunice.
C4
Špatná polní cesta z poloviny zaniklá. Zbytek staré formanské cesty.
Zařadit do sítě cyklostezek jako část páteřní trasy Greenway Praha-Vídeň.
C5
Existující prašná cesta. Zbytek staré formanské cesty.
Zařadit do sítě cyklostezek jako část páteřní trasy Greenway Praha-Vídeň.
C6
Lesní cesta průměrné až horší kvality.
Zařadit do sítě cyklostezek jako část páteřní trasy Greenway Praha-Vídeň.
Příloha strana 1 ze 3
Pěší cesty (v mapě modře zvýrazněné)
Následující cesty navrhujeme zařadit do územního plánu jako cesty pro pěší a cyklisty.
P1
Navrhovaná trasa pěší cesty by umožnila přirozený průchod z Velkých Popovic směrem na
Řepčice mimo frekventované dopravní komunikace. Obnovení cesty navrhuje ve své
diplomové práci také paní Vašíčková.
P2
Klíčová cesta pro obyvatele Krámských a nových domů na Zeleném vršku. Cesta zde
v minulosti existovala. V navrhovaném průběhu vede přes soukromé pastviny.
P3
Krátká spojka přes pole vedená v katastru stále jako cesta. Doplňuje přirozenou pěší spojnici
lesem z Velkých Popovic ke křížku u cesty označené na mapce C5.
P4
V horním úseku zachovalá historická cesta do Krámských zvaná Jeřábovka. Zkrátí vzdálenost
z Krámských na hlavní silnici do Lojovic. Navazuje na cestu ke Stádlům a dále do Řepčic. Jejím
obnovením od lesa po cestu do Krámských by se do krajiny vrátil významný krajinotvorný
prvek.
P5
Jedna z nejstarších cest v minulosti zneprůchodněná obecní skládkou na horním konci u
Lojovic. Na obnovení této cesty pracuje PSO se sousedy za podpory grantu Nadace
Partnerství. Cesta výrazně zkrátí vzdálenost z Krámských na zastávku autobusu do Lojovic a
za sousedy.
P6
Exitující cesta nedávno obnovená v původním průběhu pod Zaječicemi.
P7
Historická cesta z Dubin do Křivé vsi. Postupně obnovovaná. Umožňuje přirozený průchod
mezi těmito dvěma osadami.
P8
Malebná cesta spojující osadu Klenové a Dubiny. Významná cesta pro prostupnost krajiny
v návaznosti na ostatní cesty v okolí…. Trasa Mokřany-Klenové-Dubiny a dále P7 do Křivé vsi.
Příloha strana 2 ze 3
Mapa navrhovaných změn využití ploch na území obce:
Legenda mapy: žlutě jsou značeny cesty sítě cyklotras, modře cesty pro pěší.
Příloha strana 3 ze 3
Download

Návrh na pořízení územního plánu Velkých Popovic