VELKOPOPOVICKÝ
ZPRAVODAJ
05/2014
ZDARMA
Opravy hasičského domu
v Lojovicích úspěšně pokračují
V mateřské škole přivítali jaro
V Ladově kraji
měli plné ruce práce
Pozvánka na dětský den
Volby do Evropského parlamentu již 23. a 24. května
Měsíčník obce Velké Popovice,
e-mail: [email protected],
www.velkepopovice.cz.
17. května si opět přijďte popovídat o historii
Co letos chystá Den Kozla
POHÁDKOVĚ NAUČNÉ STEZKY
na kole i pěšky
CESTA KOCOURA MIKEŠE
A
POHÁDKOVÉ HRUSICE
10. ročník
sobota 31. května 2014 v 9.30 hod. v Hrusicích
Trasy pochodu:
12 km, 14 km a 20 km nebo Pohádkové Hrucice pro děti (do 5 km)
Program:
Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady
Výstava modelů Antonína Jedličky
Mnichovické kramaření a oslavy 880 let města
Překvapení a soutěže na trase
Diplomy pro účastníky pochodu u Infocentra v Říčanech
od 13.00 do 17.00 hod.
Sponzoři akce:
ZÁMECKÁ VÝROBNA UZENIN spol. s r.o.
PEKAŘSTVÍ FRYDRYCH
www.laduv-kraj.cz
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Slovo starostky
Martina Čermáková, Vaše starostka
Mílí čtenáři,
tentokrát začnu poněkud netradičně – otázkou. Jak se máte? Tato
otázka je v našem spolužití vcelku běžná. A jak na ni většinou odpovídáte? „No, nic moc.“; „Lépe už bylo.“; „Ani se raději neptej“.
Nebo – „Dobře“; „Fajn“; „Dnes skvěle!“; „Je krásné počasí a mám
skvělou náladu“…
A co byste vlastně chtěli slyšet? Připadá Vám někdo, kdo odpoví ve smyslu „Mám se dobře“, nějak jiný? Jako bychom již neměli čas
a chuť radovat a užívat si pozitivní věci a zprávy. Nebo se bojíme říci
ostatním, že se máme fajn, abychom je nepopudili?
Čeho si vlastně více všímáme a na co klademe větší důraz? Na to
příjemné a hezké nebo na to špatné? Zajímají nás více pozitivní zprávy nebo ty negativní, které pak negativně ovlivňují naši náladu a rozpoložení? Proč máme tak často špatnou náladu? Někdy není prostě
zbytí, ale jako pravidlo? Není toho neustálého „černého a šedivého“
už dost? Na začátku jsem si myslela, že není potřeba říkat si o tom
„růžovém, modrém nebi a žlutém slunci“, protože „to“ všichni přece
vidí. Ale přes tu černou a šedivou někdy prostě vidět žluté slunce už
skoro není…
Takže: Jak se mám? Mám se dobře! A mám radost ze všeho, co se
povedlo a vede!
A co s tím, co se nepovede? Je nejlepší si z toho vzít to dobré, to co
nás poučí pro příště, abychom to udělali lépe.
Druhý dubnový týden a hlavně víkend se nesl v duchu „Čistého
Ladova kraje“. Uklízelo se opět v několika „skupinách“. Podařilo se
dát opět do pořádku spoustu míst ve Velkých Popovicích a osadách.
A když se budeme snažit více využívat naši kompostárnu a využívat
koše na odpadky ještě častěji, než doposud, tak budeme mít určitě příští rok zase o kus práce méně. DĚKUJEME všem, kdo se do této již
tradiční akce zapojili. Velké poděkování jako každoročně patří paním
kuchařkám ze školní kuchyně, které nám upekly úžasnou tvarohovou
buchtu! Děkujeme, byla skvělá!!! Shrnutí této akce pro Vás připravila
paní Monika Němcová na straně 7–8.
Také náves v Lojovicích, konkrétně obecní budova – nyní hasičárna – a místo pro setkávání, díky obětavým hasičům a sponzorskému
daru Davida a Lukáše Hůrků (konkrétně – zapůjčení techniky zdarma) se dočkala obnovy odvodnění a vylepšení okolí. Zato jim všem
patří velký dík!
Další dobrou zprávou je, že se nám podařilo poprvé získat dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Čechy, tzv. ROP, a to
na rekonstrukci tří komunikací – Sokolská, komunikaci k Technickým službám a komunikaci včetně odvodnění od restaurace v Brtnici („u Pajkrtů“) k zámečnictví. Ptáte se proč právě tyto komunikace?
Pouze tyto vyhověly velmi náročným požadavkům dotačního programu, to znamená – přímá návaznost na krajskou komunikaci II. a III.
třídy, přístup k občanské vybavenosti, živnostníkům a podnikatelům
atd. Proto nemohla být nakonec zapojena rekonstrukce komunikace
V Parku, těmto požadavkům prostě nevyhověla, bohužel. Snažíme se
získat ale jiné zdroje pro její opravu, která je velmi potřebná, to víme
všichni. Víme to především my a naše děti, kteří ji denně používáme
jako spojnici mezi Brtnicí a Velkými Popovicemi.
Kde však stále čekáme na rozhodnutí o přidělení či nepřidělení
dotace, je oprava poškozeného obecního majetku při červnových
povodních roku 2013. Doufám, že příští vydání Zpravodaje budu
mít pro Vás dobré zprávy a že budeme moci zahájit práce na odstraňování těchto škod – týká se to mostků, propustků, přelivů, břehových nátrží, hrází, břehů vodních toků, sesuvů půdy a dalších. Přece
jen již uběhl bezmála rok od těchto ničivých povodní a stav některých objektů je již velmi vážný. Držme si palce!
Pokračování na straně 4
Výzva pamětníkům událostí r. 1945 ve Velkých Popovicích
Marie Truhlářová
Pro připravovanou publikaci o událostech roku 1945 ve Velkých Popovicích hledáme materiály z Velkých Popovic a okolí.
Prosíme ty z Vás, kteří máte doma nějaké fotografie nebo jiné materiály z Velkých Popovic z období II. světové války nebo fotografie týkající se povraždění zdejších obyvatel v květnu roku 1945, zda byste nám
je mohli přinést na obecní úřad nebo do knihovny. Fotografie bychom
si na místě ofotili a ihned Vám je vrátili.
Fotografie můžete přinést i na Povídání o historii roku 1945 a let
poválečných ve Velkých Popovicích, které se bude konat v knihovně
ve Velkých Popovicích v sobotu 17. května od 14 hodin.
Za kroniku obce předem děkuji!
Z OBSAHU: 3 – Výzva pamětníkům událostí roku 1945 ve Velkých Popovicích, 6 – Oznámení o dokončení obnovy operátu, 9–10 – Příroda na Velkopopovicku: Moták pochop, 11 – Virtuální univerzita třetího věku, 12 – Výlet pro seniory – z Velkých Popovic do Prahy.
Vydává obec Velké Popovice  Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E 12717  Redakční rada: Mgr. Kateřina
Kapalová – šéfredaktorka, Eva Hradilová – inzerce, Marie Truhlářová  Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz)
 Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o.  Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci  Tištěno na recyklovatelném papíře.
Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací
a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje
právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady
či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu [email protected] nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci
přijímáme na adrese: [email protected]
3
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Pokračování ze strany 3
A proč je v Dalešce najednou tolik laviček? Tyto dotazy někteří z Vás vznášeli v posledních dnech a týdnech na obec. Daleška je
momentálně jediné místo ve Velkých Popovicích, kde je možné si
v klidném místě posedět, odpočinout a setkat se a popovídat si. Tento projekt, na který jsme získali dotaci ze SZIF ČR, prostřednictvím
MAS Říčansko o.p.s., zahrnuje nejen lavičky, odpadkové koše a stojany
na kola, ale i výsadbu a revitalizaci drobného potůčku, 3 informační
tabulí o Přírodním parku Velkopopovicko, historii Dalešky a přírodě Dalešky a krásné dřevěné sochy zvířat, odsouhlasilo zastupitelstvo
obce. Na tuto informaci někteří z Vás odpověděli: „Tak to jste udělali
těm mladým dobrou věc, budou mít zase co ničit a kde …!“. Je opravdu
dobře nedělat raději nic, co by mladým umožnilo něco ničit a kde se
scházet? Nebo je to o tom naučit se vedle sebe žít, tedy všechny generace
s respektem a pokorou jedněch k druhým a nepřekračování „hranic“
toto druhého! Tím, že zakážeme veškeré aktivity rozvoje obce z obav,
aby nám to Ti mladí zase neponičili, tento problém nevyřešíme. Pouze
ho odsuneme, možnou vzájemnou averzi tím jedině prohloubíme.
Toto téma jsme probírali i na jednom z posledních zasedání zastupitelstva a společně s Vámi, kteří jste byli přítomni, jsme rozhodli, že
cestou – zakázat všechny takového projekty obce – nepůjdeme, že se
nebudeme stále bát, co vše by mohli zničit. Vždyť jsou to přece naše
děti!!! Ne nějaká nepřizpůsobivá skupina na okraji společnosti, které
je nutné se bát. Otázka: „Proč mají někteří z Vás takové obavy?“ je pro
nejbližší těchto dětí, pro jejich rodiče.
Pokračování na zvelebování Dalešky bude v budoucnu pokračovat dalším projektem „Revitalizace Mokřanského potoka a oprava rybníku Zahradníček“. Tím bude také postupně docházet k vzájemnému propojování
parku – tedy příjemné procházky i za hranice Dalešky… Dále bychom
chtěli vydláždit centrální otočku, lemovanou lavičkami, a založit vzhledný
záhon uprostřed a další drobné úpravy. Práce budou započaty 2. srpna.
V těchto dnech si připomínáme 69. výročí vítězství dnů, kdy
skončila II. světová válka. Připomínáme si světlý bod po hrůzostrašných létech této války. Ale co je důležité, co bychom si měli uvědomit
při vzpomínkách na toto temné období novodobých lidských dějin?
Myslím, že by to měla být úvaha, jak mohlo být dopuštěno pošlapání
lidské důstojnosti, jak vůbec mohlo dojít k tomu, že lidský život ztratil
pro někoho cenu, jak někdo mohl zradit ne z obavy o svůj život či život
svých blízkých (dokud si toto člověk sám neprožije, může jen těžko soudit jiné), ale zradit druhé pro svůj vlastní prospěch… A na druhé straně
je nutné vyzdvihnout, kolik opravdových hrdinů a nesmírně statečných
lidí v té době bylo, kolik lidí riskovalo svůj život pro ostatní.
O tom všem bychom si měli dne 17. května v rámci setkání povídat.
To znamená vyprávět a zaznamenat pro budoucí generaci autentické
vzpomínky Vás či Vašich blízkých na tuto strašnou dobu, ale i neuvěřitelná lidská hrdinství. To je hlavní cíl 9. povídání o historii Velkých
Popovic. Máme pro Vás též jedno milé překvapení – našeho společného setkání se účastní i autor vítězné knihy letošní Magnesie Litery
„Průvodce protektorátní Prahou“ pan Jiří Padevět. Pokud byste se
rádi účastnili, ale nemáte se jak dopravit, protože Vám již zdravíčko neslouží, rádi pro Vás přijedeme a také Vás odvezeme zpět! Dále bychom
se společně s paní Abrahámovou s Vámi rádi domluvili na společném
výletě do Prahy. Více se dozvíte na straně 12.
POJMENOVÁNÍ DOSUD NEPOJMENOVANÝCH ULIC – VÝZVA PRO OBČANY
Zastupitelstvo obce Velké Popovice odsouhlasilo
dne 24. 4. záměr pojmenovat dosud nepojmenované ulice ve Velkých Popovicích a všech místních
částech (osadách), proto Vás vyzýváme k podání
návrhů pro nové pojmenování ulic.
Svůj návrh nám, prosíme, předejte do 10. 6. 2014
prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] nebo písemně na podatelnu OÚ či
poštou na adresu OÚ Velké Popovice, Komenského
254, PSČ 251 69, s označením „Název naší ulice“.
Volby do Evropského parlamentu
Martina Čermáková, starostka obce
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starostka obce Velké Popovice podle § 32 písm. f) zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
> v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00
> a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00.
2. Místem konání voleb
> ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost – Velké Popovice, Komenského 5 – KNIHOVNA
pro voliče bydlící ve Velkých Popovicích;
> ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost – Velké Popovice, Komenského 5 – KNIHOVNA
pro voliče bydlící v části obce Brtnice, Dub, Dubiny, Klenové, Krámský, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice.
4
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného
členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou
totožnost a občanství jiného členského státu.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost
voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo
jinak označené hlasovací lístky jiné.
5. Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejpozději
15 dnů před dnem voleb, tedy od čtvrtka 8. května (státní svátek) od 8.00 do 16.00 na Obecním úřadu Velké Popovice.
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Noční klid a používání hlučných strojů
Marie Kohoutová, Obecní úřad
Výňatek z obecní vyhlášky.
6.1. Noční klid je stanoven na dobu od 22.00 do 6.00 hod. V tomto
čase je povinností každého zachovat klid a omezit hlučné projevy.
6.2. Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, je
používání hlučných strojů. Potřebné hlučné práce není možné vyko-
návat ve všedních dnech a ve dnech pracovního volna od 6.00 do 7.00
hod. a od 19.00 do 22.00 hod. a ve dnech pracovního klidu a ve dnech
státem uznávaných svátcích v době od 6.00 do 8.00 hod. a od 13.00
od 22.00 hod.
Hlučné práce je tedy možno vykonávat v pracovní dny a v sobotu
od 7.00 do 19.00 a v neděli a o svátcích od 8.00 do 13.00.
Výpis hlasování zastupitelstva ze dne 27. 3.
Zpracovala Marie Truhlářová
Program zastupitelstva:
1) TS Velké Popovice – příspěvková organizace
2) Hasiči – nefunkční dodávka
3) Železniční koridor – další informace
4) Dotace
5) Vodovod III. etapa
6) Rozpočtové opatření č. 2/2014
7) Ropid – dodatek č. 8
8) Směnná smlouva o výměně nemovitostí
9) Rezignace člena kontrolního výboru
10) Volba nového člena kontrolního výboru
11) Prodej obecního pozemku – les Hranov
Přijaté usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Energy Benefit Centre a.s.
IČ: 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, za podmínky, že budou zapracovány připomínky Ing. Šraila. Celková cena díla
je ve výši 157 500 Kč bez DPH. Dále zastupitelstvo pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy.
Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Přijaté usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje
v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče ALSTAP s.r.o., IČ: 29000238, se sídlem V korytech 972/12, 100 00 Praha 10, k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce s názvem: „Výstavba vodovodu ve III. etapě v obci Velké Popovice“. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostku obce Martinu Čermákovou k podpisu příslušné smlouvy, a to po pravomocném a zamítavém
rozhodnutí ÚOHS.
Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Přijaté usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Velké Popovice dle § 16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočtové opatření obce Velké Popovice č. 2/ 2014, s touto změnou – par. 6409, položka 5329 členské příspěvky Ladův kraj se snižují o 60 000 Kč. Celkové výdaje jsou ve výši
296 400 Kč. Toto opravené rozpočtové opatření je přílohou a nedílnou
součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Přijaté usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010
až 2019 (linka PID č. 463), uzavřené mezi Hlavním městem Praha, se
sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastoupené organizací ROPID –
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy se sídlem Rytířská
10, 110 00 Praha 1, IČ: 60437359, DIČ: CZ60437359, Obcí Velké Popovice spolu s obcemi Strančice, Kunice, Mirošovice a ARRIVA PRAHA, s.r.o. (dříve Veolia Transport Praha, s.r.o.), se sídlem U Seřadiště 9,
Praha 10, IČ: 26730448, DIČ: CZ2699001947. Text tohoto dodatku je
nedílnou součástí zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
k podpisu tohoto dodatku č. 4.
Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Přijaté usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až
2019 (linka PID č. 363), uzavřené mezi Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastoupené organizací ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy se sídlem Rytířská 10,
110 00 Praha 1, IČ: 60437359, DIČ: CZ60437359, Obcí Velké Popovice spolu s obcemi Průhonice, Čestlice, Dobřejovice, Herink, Modletice, Popovičky, Petříkov a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová
společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČ: 00005886,
DIČ: CZ00005886. Text tohoto dodatku je nedílnou součástí zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku č. 5.
Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Přijaté usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až
2019 (linka PID č. 461, 469), uzavřené mezi Hlavním městem Praha,
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastoupené organizací ROPID
– Regionální organizátor Pražské integrované dopravy se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 60437359, DIČ: CZ60437359, Obcí Velké
Popovice spolu s obcemi Kunice, Strančice, Kamenice, Sulice, Petříkov,
Světice, Březí a ARRIVA PRAHA, s.r.o., se sídlem U Seřadiště 9, Praha
10, IČ: 26730448, DIČ: CZ2699001947. Text tohoto dodatku je nedílnou součástí zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku č. 8.
Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Přijaté usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Velké Popovice doplňuje
přijaté usnesení č. 11 na zasedání zastupitelstva dne 20. 2. 2014, kterým
byla schválena směna části o výměře 3 m2 pozemku parc. č. 980 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Velké Popovice
ve vlastnictví obce Velké Popovice za část o výměře 3 m2 pozemku parc.
5
AKTUÁLNÍ INFORMACE
č. 992/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
v katastrálním území Velké Popovice ve vlastnictví SJM Jaroslava Kotalíka a Miroslavy Marsové, oba bytem Ve Smečkách 1312/17, 110 00
Praha 1 – Nové Město, o tento text: „ Zároveň pověřuje starostku k podpisu této smlouvy“.
Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Přijaté usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí členem kontrolního výboru paní Marii Truhlářovou.
Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, hlasování se zdržela
pí Truhlářová.
Usnesení bylo přijato.
Přijaté usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Velké Popovice tímto
ruší schválený záměr na prodej obecního pozemku parc. č. 542/4 v k. ú.
Lojovice o výměře 9 297 m2.
Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nedržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.
O čem jednala rada obce
Jiří Skružný, místostarosta obce
26. března
> Nová zubní ordinace – stavební úpravy,
> výměna lina v čekárně praktického lékaře,
> zřízení autobusové zastávky u bytového domu směr Lomnice,
> energetické štítky obecních budov,
> smlouva s církví o pronájmu pozemků u MŠ,
> projekt vodovodu v Řepčicích,
> umístění dopravních značek v ulici Pivovarská,
> výměna světel VO u tělocvičny ZŠ,
> projekt na opravu schodů u Domu lékařů,
> úhrada velkoobjemových kontejnerů Sokolu,
> činnost komisí životní prostředí a provozní,
> povolovací řízení.
9. dubna
> Umístění dřevěných soch v parku Daleška,
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Dům lékařů – náklady na stavební práce,
chodník kolem Kozlovky,
pozemek 537/1 v Řepčicích,
rezignace na post předsedy Provozní komise,
TS dokončení opláštění haly na stroje,
přeložení zámkové dlažby kolem OÚ a pošty,
projekt – oprava místní komunikace Lojovice nad panem Dobiášem,
úprava lesního pozemku Hranov a Klenové,
chodník Masarykova ulice pod kostelem,
taneční v knihovně,
povolovací řízení, věcná břemena.
15. dubna
Schválení firmy na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce komunikací.
Oznámení o dokončení obnovy operátu …
Martina Čermáková, starostka
…a jeho vyložení k veřejnému rozhodnutí.
Obecní úřad Velké Popovice podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona
č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě
oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen „katastrální úřad“) č. j. OO-14/2012-209
oznamuje, že
v budově Obecního úřadu a na Katastrálním úřadě pro Středočeský
kraj, Katastrálním pracovišti Praha-východ, místnost 255 v druhém
patře, v období od 26. 5. do 6. 6. 2014, vždy v pondělí a ve středu
od 8.00 do 17.00 a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod.,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený
přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Velké Popovice obce Velké
Popovice.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se
upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická práva
k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
6
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami,
kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní
vztahy k pozemku (§ 2 písm. g) katastrálního zákona).
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná
katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních
pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny
do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40
katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního
operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního
operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§
45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci
ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem
totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení
operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního
operátu dnem 23. 6. 2014. Nebude-li pravomocně rozhodnuto
o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit
platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnosti vyznačí v katastru. Po nabytí právní moc rozhodnutí o ná-
AKTUÁLNÍ INFORMACE
mitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1
katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se
dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá
obnovený katastrální operát (§46 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s usta-
>
>
novením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich
trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže
katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.
Nabídka vybavení pro sportovní, společenské a další akce
v Ladově kraji
Roman Sauer, svazek obcí Ladův kraj
Svazek obcí Ladův kraj v letošním roce pořídil vybavení, které by mělo
usnadnit práci všem, kteří pořádají akce v našem regionu.
Dotazováním jsme vytvořili seznam toho nejžádanějšího, co pořadatelé na svých akcích doposud postrádali nebo je museli obtížně
shánět. Zároveň jde o věci, které si jednotliví organizátoři či obce sami
pořizovat nebudou, protože by nebylo dostatečně využito. Touto podporou chceme přispět ke zkvalitnění jednotlivých akcí a vyjádřit tím
i naše poděkování všem, kteří připravují akce pro ostatní a přispívají tak
bohaté nabídce volnočasových aktivit v Ladově kraji.
Aktuálně je k dispozici:
> ozvučovací technika – integrovaná reprosoustava s mikrofony,
s možností reprodukování hudby, propojení s počítačem, telefonem apod., to vše při velmi snadném ovládání,
> megafon,
> vysílačky – 6 vzájemně propojitelných kusů,
> nůžkové stany 3x3 m v „barvách“ Ladova kraje,
> elektrické várnice 10 l na teplé nápoje,
> dopravní značky – parkoviště, pozor jiné nebezpečí, zákaz vjezdu, zákaz zastavení,
> dopravní kužele,
> koloběžky pro děti i dospělé,
> stojan na propagační materiály,
> stojany na teplou resp. studenou vodu,
>
elektrocentrála pro akce pořádané mimo dosah el. vedení.
(malá přenosná).
MAS Říčansko má pak k dispozici velký party stan a 6 kusů prodejních stánků.
Připravujeme ještě další vybavení a přivítáme rovněž další náměty.
Veškeré vybavení Ladova kraje je k zapůjčení všem členským obcím
a subjektům z těchto obcí pro veřejné nekomerční akce zcela zdarma.
Pro komerční akce může být zapůjčeno za poplatek.
Jako garant za vypůjčení bude vůči Ladovu kraji vystupovat členská obec. Vzhledem k tomu, že neznáme všechny akce a jejich organizátory, informuje zájemce o zapůjčení svůj obecní úřad, který
nám potvrdí, že vypůjčovatel je z dané obce a akce se koná v našem mikroregionu (toto se netýká organizací zřizovaných členskou
obcí). Zapůjčení lze pak domluvit prostřednictvím e-mailu laduv.
[email protected]
Na webových stránkách www.laduv-kraj.cz/kalendarakci se snažíme informovat o všech akcích, které se v regionu a jeho okolí konají,
proto nás prosím informujte. To nejzajímavější najdete hned na úvodní
straně. Aktuality a zajímavosti nově uveřejňujeme také na facebooku –
Ladův kraj.
Veškeré informace o půjčovnách koloběžek, trasách, kam se na nich
lze v Ladově kraji vypravit a s čím dalším lze koloběžkový výlet kombinovat, najdete na www.kolobezkujeme.cz. Znovu také připomínáme,
že koloběžky jsou zdarma k dispozici zdejším školám, sportovním
oddílům apod.
ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU
Čistý Ladův kraj
Monika Němcová, OÚ
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Velkopopovického zpravodaje, proběhla dne 12. 4. akce „Čistý Ladův kraj“, zapojili jsme se
tak do mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme si svět).
A pojďme se podrobněji podívat, jak jsme byli úspěšní:
ZŠ Velké Popovice – V letošním roce se k úklidu Ladova kraje připojila celá škola. Děti uklízely už v pátek dopoledne, aby se v sobotu
mohly zúčastnit úklidu se svými rodiči přímo v místě bydliště. Uklízely všechny děti, co byly ten den ve škole. Ano, už i prvňáci uklízeli.
Prvňáci a druháci uklízeli během procházky a uklidili toho opravdu
hodně-uklidili vše v blízkém a širokém okolí školy. Třeťáci po starších
spolužácích uklidili před školou, čtvrťáci v růžovém parku obce a páťáci
7
ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU
uklidili kolem domu lékařů a tělocvičny. Žáci druhého stupně uklízeli
v Dalešce a kolem farského rybníka.
Mgr. Lucie Fusková, zástupkyně ředitele
Mokřany – Několik „přespolních“ se tradičně sešlo na úklid
Mokřanského potoka, který po loňské povodni vypadá stejně jako před
5 lety, kdy se s jeho uklízením začínalo. V samotných Mokřanech zájem
o úklid nepřesáhl hranice vlastních plotů, a tak i příjezdovou silnici,
po které všichni denně jezdíme, nám uklidilo několik maminek s kočárky z Řepčic.
Lukáš Rajtrman
OS Nové Habří – V Novém Habří se nás sešlo v sobotu ráno přes
20 dospělých a 20 dětí. Při tak hojné účasti se nám podařilo vyčistit 3
černé skládky – v Dalešce a za hrází rybníka V Habří. Dále jsme vyčistili
břehy rybníka V Habří a ulice a cesty v celé oblasti. Naplnili jsme velkoobjemový kontejner a multikáru obrovským množstvím odpadu. Akce
pokračovala navečer táborákem a opékáním buřtů. Všem patří veliké
díky za účast a pomoc.
Roman Sauer
Lojovice – V Lojovicích se účastnilo cca 30 občanů, kteří uklidili náves, okolí kapličky, střed obce a dětské hřiště. Po práci jsme si na hřišti
společně opékaly buřty.
Jiří Randák
Tomáš Růžička
Hřiště Radost – Letos se nám akce příliš nevydařila, bohužel nikdo
nedorazil.
Petra Jindřichová
OS Čtyřlístek – Páteční odpoledne se sešlo i pár členů OS Čtyřlístek,
pouklízeli jsme, vyčistili a zvelebili prostranství před hlavním vchodem
naší ZŠ.
Eva Hradilová
Dubiny – V Dubinách se nás sešlo cca 11 lidí což je více jak 50 %
hlášených obyvatel Dubin. Posekali jsme, uklidili, vyčistili náves a k návsi náležející komunikace. Celé dopoledne panovala bezvadná nálada.
Jaroslav Šmídek
Řepčice – V Řepčicích se nás sešlo 14, sekala se náves, udělala nová
lávka přes potok a uklízelo a uklízelo a uklízelo.
8
Habří – V osadě Habří se sešlo celkem šest lidí. Po vzájemné dohodě
jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina ve složení pí Truhlářová,
Černá a p. Bič prohledávali okolí příjezdových cest a lesa před Habřím.
Ve druhé skupině byli p. Brixí ml. s manželkou a p. Steklý, kteří obešli
celé okolí Habří podél cest, včetně části lesa. Po necelých dvou hodinách
jsme se všichni sešli poblíž kontejnerů. Společně jsme pak vybírali mnohaletou skrytou skládku, kterou objevila pí Truhlářová u panelové cesty.
ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU
Před dvanáctou hodinou jsme naložili plných devět pytlů na multikáru
Technických služeb a akci s dobrým pocitem užitečné činnosti ukončili.
Pan Steklý
Fotbalisti Velké Popovice – Do akce se zapojilo cca 15 sportovců,
uklízelo se hřiště a jeho okolí.
Pan Bašta
Hasiči – V Lojovicích členové výjezdové jednotky obce a několik
dalších pracovitých občanů pracovalo již od 7.30 na obecním domě.
Přípravné práce začali v pátek 4. 4. a i v pátek 11. 4. se připravovalo,
aby se vše stihlo v sobotu 12. 4. Provedlo se ohrabání domu a uložení
drenáží, vybourání zdí, které zadržovali vlhkost v domě a celkový úklid
domu. Účastnilo se 15 lidí a končilo se v 15 hodin. Poděkování patří fa.
Hůrka ZP, Romanu Dvořákovi, Jar. Rejnovi st., Jar. Rejnovi ml., TS, paní
starostce za výbornou buchtu a všem členů JSDHO Velké Popovice-Lojovice, kteří se zúčastnili. Děkuji za skvěle odvedenou práci.
Rybáři – Akce se zúčastnilo 15 členů. Byl proveden úklid břehů Pivovarského a Klášterního rybníku a Mokřanského potoku k ČOV.
Jindřich Vejtruba
Sokolové – V sobotu 12. 4. v 9.00, tak jako minulý rok, se sešli sokolové v rámci regionální akce Čistý Ladův kraj k očistě prostor kolem sokolovny. Tentokrát byl cílem úklidu pozemek za tenisovými kurty. Tato
část našich pozemků se stala odkladištěm odpadků všeho druhu a dlužno poznamenat, že sokolové sami na tom nemají nejmenší podíl. Nejčastěji se odpad hromadil na Den Kozla a během tradiční pouti. Úklidu se zúčastnilo patnáct členů naší jednoty a během sedmi hodinové
brigády ze jmenovaného pozemku odstranili tři velké Avia kontejnery
běžného bio odpadu, který skončil v místní kompostárně, a především
více než deset plných pytlů komunálního odpadu všeho druhu. Mezi
komunálním odpadem bylo bohužel také dost takového, který do běžného svozu nepatří (lepenka, pneumatiky, obaly barev atd.). Tento nebezpečný odpad odevzdáme až 10. 5. tam, kam skutečně patří.
Radek Dvořák, velitel JSDHO
Myslivci – Sešlo se nás 20 myslivců a provedli jsme opravu poničené cesty skrze višňovku a prořezávku porostu ve višňovce (provedeno z 50 %).
Jakub Novotný
PSO – V Krámských se sešla dobrá polovička osady, jak je zvykem.
Uklidili a upravili jsme okolí příjezdů do Krámských, podél pěší cesty do Lojovic a provedli jsme jarní údržbu ovocného stromořadí pod
Lojovicemi. Večerní táborák po pracovní sobotě již patří k tradici. Další zprávy o dění v Krámských na spolkovém webu www.pospokra.cz
a Facebook skupině „Naše Popo“.
Martin Tušl, předseda Popovického spolku okrašlovacího
Kamil Šibrava
Všem zúčastněným patří velký dík. Také bychom chtěli poděkovat
hasičům, zaměstnancům Technických služeb a speciální dík patří paním kuchařkám, které na akci upekly výborný tvarohový koláč, všem
moc chutnal.
VÝZVA SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM DO 1. 6. 2014
Zastupitelstvo tímto vyhlašuje výzvu všem sportovním organizacím, které působí na území Obce Velké Popovice,
k předání žádostí o finanční podporu činnosti, a to do 1. 6. 2014. Na základě těchto žádostí zastupitelstvo rozhodne
o výši podpory pro rok 2014.
Martina Čermáková
Příroda na Velkopopovicku: Moták pochop
František Rašner, ČSOP Velké Popovice / foto: Boldings (wikipedia.org)
Moták pochop (Circus aeruginosus), též pochop rákosní, je štíhlý pták
z řádu dravců.
Když pozorujeme nad loukou nebo nad polem lovícího motáka pochopa, nemusíme dlouho přemýšlet, jak asi tento krásný dravec přišel ke svému rodovému jménu „moták“. Během pomalého letu chvíli
plachtí s křídly lehce vztyčenými nad tělo do tvaru písmene „V“, chvíli
9
ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU
Od stejně velké káně lesní se liší útlejším vzezřením, delším ocasem a při
klouzavém letu staví obě křídla do polohy širokého V.
Rozmnožování
Pochopové preferují otevřenou krajinu, pro hnízdění si vybírají rákosové porosty, nebo polní kultury (ozim, řepka, vojtěška). Hnízdí vždy
v blízkosti vody. Zde si staví hnízdo ze stébel a větví přímo na zemi
nebo v hustém rákosu těsně nad vodou. Začátkem května snáší samice
v dvoudenních intervalech 3–6 bělavých vajec, které zahřívá po dobu
asi jednoho měsíce. Samec samici na hnízdě nestřídá, ale po celou dobu
sezení na vejcích jí přináší potravu. V tom pokračuje i po vylíhnutí
mláďat a samice přinesenou kořist porcuje a mláďata krmí. Na hnízdě
mláďata stráví asi 6 týdnů, v nebezpečí se rozlézají po okolí. Do hnízda
se na noc někdy vrací i po dosažení vzletnosti.
letí s trhavým máváním křídel a často znenadání mění směr i výšku
letu, to podle toho, co právě zahlédne v porostu pod sebou.
Popis
U motáka pochopa, právě tak, jako u ostatních motáků, je výrazně vyvinutý pohlavní dimorfismus daný velikostí a zbarvením. Dospělý samec
má vrchní část těla kaštanově hnědou, hlavu a hruď nažloutlou, břišní část
rudohnědou. Ocas je stříbřitě šedý a také na křídlech jsou šedé plochy.
Špičky křídel jsou černé. Větší a těžší samice je shodně s mladými ptáky
jednobarevně hnědá, celkově tmavší než samec, jen vrch hlavy má světlý,
smetanový, připomínající žlutou čepičku a bílý kostřec. Mladí ptáci jsou
ještě tmavší než samice, bez čepičky. Poznáme ho podle jeho typického
letu nízko nad terénem. Můžeme ho snadno zaměnit s Motákem lužním,
který je však štíhlejší s podélnými pruhy zespodu křídel. Při toku předvádí samec v letu akrobatické kousky, vystoupá vysoko do oblak a pak se
snáší dolů za svojí družkou. Hlas v toku je vysoké „kví-eh“ a pískavé „fíh“.
Potrava
Potravu tvoří především drobní hlodavci, ale i jiní savci, ryby a ptáci.
Hlavním lovištěm jsou břehy rybníků, slepých a hustě zarostlých říčních ramen, rákosiny, louky a zamokřená místa v blízkosti vod. Nad takovou krajinou létá nízkým, značně neurovnaným (jakoby potácivým) letem, který mu
umožňuje vyhledávat potravu na zemi i ve vodě. Nikdy neloví ve vzduchu.
Rozšíření
Moták pochop je tažný druh, který na zimoviště v jižní Evropě a Africe odlétá v srpnu až říjnu a ze zimovišť přilétá během března a dubna.
V ČR hnízdí v poslední době odhadem asi max. 1700 párů se vzrůstající
tendencí.
Zdroj:
> http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mot%C3%A1k_pochop&oldid=11352082
> http://www.rozhlas.cz/hlas/dravci/_zprava/motak-pochop--18035
Likvidace skládky
Kamil Šibrava, starosta TJ Sokol Velké Popovice
Vážené sestry a bratři, příznivci Sokola a uživatelé sokolovny, vážení
spoluobčané, velkopopovický Sokol po letech kousl do kyselého jablka a započal s finální úpravou svých pozemků (p. č. 37/13) na severní
straně sokolovny prvním a nejzásadnějším krokem, likvidací černé
skládky za kotelnou. Tomu předcházelo zbudování splaškové kanalizační přípojky, dešťové kanalizace na severní straně sokolovny, likvidace staré kovové žumpy a přeložka vodovodního potrubí ze studny.
Už výkopové práce během instalace uvedených sítí odkryly neblahé
dědictví minulosti, skládky odpadků všeho druhu. Jednoduše řečeno,
jak se někde okolo sokolovny objevila vhodná jáma, v jednom z mnoha
případů například torzo staré zděné žumpy z dvacátých let min. století,
vždy se našel někdo, kdo ji ochotně a bez otálení zasypal. Totéž platilo
pro různá převážně hustým křovím maskovaná místa, prostě taková,
co nejsou na očích. Nic proti tomu, kdyby ovšem onen zásyp tvořila
zemina a ne odpadky. Ve složení odpadu tak bylo možné identifikovat
ledasjakou dílčí „opravu“ sokolovny ze šedesátých až osmdesátých let
minulého století jako elektroinstalační Al kabely, stavební suť, zbytky
vodoinstalačního materiálu, všudypřítomné eternitové šablony a vlnité
desky, ale také běžný domovní a hospodský odpad včetně současného
hitu PET lahví, pneumatiky i části karoserií aut a především popel, popel a zase popel. Domnívat se, že za tuto mnoho desetiletí hromaděnou
spoušť si může TJ Sokol ve své dnešní podobě sám, by bylo úsměvné.
Dokazují to následující fakta z historie.
Dne 4. 2. 1953 byla zrušena sokolská jednota ve Velkých Popovicích a převedena, cituji z kroniky „na základnu ROH, v našem případě
10
na DSO Slavoj Velké Popovice“. K této události je v kronice stylová ilustrace znaku České obce sokolské přeškrtnutého žerdí praporu ROH.
Pro úplnost je dlužno dodat, že soupis a předání veškerého sokolského majetku do rukou ROH, potažmo DSO Slavoj Velké Popovice, bylo
provedeno do 31. 3. 1953.
V roce 1991–1992 Župa Jana Podlipného a především nově ustavený výbor TJ Sokol Velké Popovice uplatnil u TJ Slavoj restituční
nárok na sokolovnu a své pozemky. Obnovil tak po bezmála čtyřiceti letech správu svého majetku. Katastrofální stav sokolovny v okamžiku předání na stránkách Velkopovického zpravodaje mnohokrát
ve svých článcích zmínil bratr Zdeněk Petřík, nemá cenu to tedy dále
podrobně rozebírat.
Počínaje rokem 2000 je sokolovna vytápěna plynem a vlastní komunální odpad naše jednota likviduje běžným způsobem už od převzetí
sokolovny z rukou fy Metropolis. Tedy tzv. filmařů, kteří měli celou budovu v pronájmu v letech 1993–1997.
Domáhat se ovšem odstranění této ekologické zátěže ze svých pozemků na náklady někoho jiného, přesněji nástupců těch, kteří v minulosti
masivní hromadění odpadků dopustili, by s největší pravděpodobností
nikam nevedlo. Samozřejmě kromě neplodných debat na téma, kdo za to
vlastně může, a především, kdo to zaplatí. O to více oceňujeme přístup
Obce Velké Popovice, která, i když ji k tomu nic nenutilo, pomohla významně s likvidací oné skládky. Nechala na vlastní náklady odvézt celkem šest velkoobjemových kontejnerů odpadu firmou Marius Pedersen
a ulehčila nám ve finanční náročnosti celé akce. Ostatní náklady nesl TJ
Sokol Velké Popovice sám. Šlo především o odstranění náletů a křovin
ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU
z prostoru skládky, které bylo nutno stihnout do konce období vegetačního klidu, dokončení poslední části dešťové kanalizace a ruční zemní
i úklidové práce v celém dotčeném prostoru. Nemalou položkou byl také
nájem techniky od Drobné provozovny a dovoz krycí zeminy. Závěrečná
rekapitulace celé akce je následující, skládka je zlikvidována, celý prostor
je překryt podkladní zeminou a na parkovišti před sokolovnou je slušná
hromada větví, která udělá radost především dětem v poslední dubnový večer, na tzv. čarodějnice nebo chcete-li Valpružinu či Filipojakubskou noc. Zbývá nám finálně překrýt podklad kvalitnější zeminou, zasít
trávník a k likvidaci odvézt odstraněné pařezy. Samozřejmě, až si na to
TJ Sokol vydělá. Veškerou fotodokumentaci k výše uvedenému najdete
na www.sokololvelkepopovice.cz v rubrice fotogalerie.
ŠKOLSKÉ OKÉNKO
Nové webové stránky školy
Lucie Fusková, zástupkyně ředitele
Vážení rodiče a pravidelní čtenáři školského okénka, 11. dubna jsme
spustili nové webové stránky školy na adrese www.zsvelkepopovice.cz.
Při jejich přípravě jsme vycházeli z postřehů a požadavků, které jste
nám sdělili v podzimním dotazníku.
Některé požadavky nejsou splnitelné, a to z mnoha důvodů. Naprostá většina však ano a vy je na našich stránkách najdete. Propojení se
systémem Bakaláři (rozvrhy hodin, akce tříd apod.) najdete v nejbližší
době – specialista na IT ho připravuje.
Doufám, že se vám nové webové stránky budou líbit tak, jako nám.
Virtuální univerzita třetího věku
Lucie Fusková, zástupkyně ředitele
Rok se s rokem sešel a studentky mají za sebou první rok studia.
Ve dvou semestrech jsme se seznámily se čtyřmi tématy – Astronomií,
Čínskou medicínou na naší zahrádce, Kouzelnou geometrií a Lidským
zdravím.
Dne 23. dubna jsme se sešly v tomto roce naposledy a některé studentky odjely 13. května na slavnostní seminář do Prahy.
Zimní semestr 2014/2015 začne ve středu 1. října 2014 v 17.30
v budově školy. Téma je PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ JEDLÝCH A LÉČIVÝCH HUB. Noví studenti jsou samozřejmě vítáni!
Místo pro vzdělávání i hru
Mgr. Dagmar Strejčková, ředitelka MŠ
Na Světový den vody jsme otevřeli dešťový potůček, který vzešel ze spolupráce rodičů a školy v rámci projektu podpořeného NADACÍ PARTNERSTVÍ a SPOLEČNOSTÍ NESTLÉ „Voda pro život a pro radost“.
Na zahradě nám vzniklo krásné místo pro vzdělávání i hru.
Slavnostní otevření bylo spojeno s kulturním vystoupením. Děti
z celé MŠ zpívaly, recitovaly, hrály divadlo a tančily. Také jsme se dozvěděli, jakým způsobem bude projekt využit pro potřeby základní školy.
Počasí bylo krásné, nálada výborná a vše se vydařilo, neboť nás rodiče
i děti podpořili svou obrovskou účastí.
Kolektivu MŠ děkuji za přípravu a pomoc při realizaci celé akce.
Přivítali jsme jaro
Mgr. Dagmar Strejčková, ředitelka MŠ
Svět bude patřit nám!
Přiblížit dětem tradice je třeba. Právě proto, jsme si ve školce vyprávěli
o lidové tradici loučení se zimou, spojené s vítáním jara.
Vyráběli jsme Morany a uspořádali průvod zakončený jejich vhozením do vody. Cestu obcí jsme si zpestřili řehtačkami a tradičními říkankami vítajícími jaro.
11
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ
9. Povídání o historii již 17. května
Martina Čermáková, starostka obce
Dne 17. května se od 14.00 hodin ve Vzorné lidové knihovně uskuteční
již deváté setkání pamětníků – Povídání o historii Velkých Popovic.
Tématem tohoto setkání, které jste si samy vybrali, bude rok 1945
a poválečná léta. Také mezi nás zavítá milá návštěva – autor vítězné
knihy letošního ocenění Magnesia Litera v oboru fakta a celkový vítěz
– „Průvodce protektorátní Prahou“ pan Jiří Padevět.
Pan Padevět Vás, kteří máte fotografie z této doby, laskavě prosí,
abyste je na toto setkání přinesli a umožnili mu tak na místě pořídit
kopie. Velmi rád si také vyslechne Vaše vyprávění o těchto smutných
dobách. Vaše osobní či vyprávěné vzpomínky by rád použil do připravované knihy, která se touto dobou zabývá.
Obec Velké Popovice Vás zve na
DÍVČÍ VÁLKA NA ZÁMKU BERCHTOLD
DĚTSKÝ DEN
Přijďte se podívat na úspěšné přestavení Dívčí válka. Přestavení se koná dne 27. června
od 20.00 na zámku Berchtold.
Dne 31. května od 14.00 na hřišti „Radost“
ve Velkých Popovicích.
Můžete se těšit na:
> testování kol SCOTT pro děti i rodiče,
> plnění úkolů,
> malování na obličej,
> jízdu na koních,
> pohádku,
> ukázku hasičů,
> prohlídku sanitního vozu,
> prohlídku policejního vozu,
> občerstvení a další.
Zase nás navštíví Šárka Strachová (Záhrobská).
Předprodej vstupenek:
> Zámek Berchtold recepce, tel.: 313 039 741
> Průhonice MÚ pokladna, tel.: 272 111 620
> Říčany infocentrum, tel.: 323 618 169
> Mnichovice infocentrum, tel.: 323 666 311
> Velké Popovice CA Unisma, tel.: 323 665 236
Hrají:
Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič,
Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Pavel Novotný,
Martha Olšrová, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná a další.
Výlet pro seniory – z Velkých Popovic do Prahy
Zve Marie Abrahámová a Obec Velké Popovice
Obecní úřad tímto zve naše starší občany na výlet za filmy našeho
mládí, které natočil Karel Zeman.
Na Malé Straně (Kampa) je muzeum filmaře a jeho prohlídka je spojena s projížďkou po Čertovce. Když budete mít chuť a bude slušné počasí, přidáme si i procházku zahradami pod Pražským Hradem.
Odjezd ve čtvrtek 29. května v 9 hodin od Obecního úřadu.
Dopravu i 50 % vstupného hradí Obecní úřad, účastníci platí vstupné 100 Kč, které zahrnuje muzeum a třičtvrtěhodinovou projížďku lodí
po Čertovce.
Květnové novinky v knihovně
Helena Papírníková, knihovnice
Letošní Velikonoce nebyly na sněhu jako ty loňské. I když na Boží hod
byly dešťové přeháňky, doufejme, že to podle pranostiky nebude v létě
s nouzí o vodu tak zlé. Co nám pranostiky říkají v květnu? JESTLIŽE
V MÁJI MNOHO HŘÍMÁ, ÚRODNÝ ROK NA TO BÝVÁ. KVĚTEN
VODU NOSÍ, ČERVEN LOUKY KOSÍ. POMINOU ZMRZLÍCI, POMINOU MRAZÍCI. NA SV. URBANA (25. května) PEC MŮŽE BÝT
ZBOURANÁ. Tak pozorujme počasí i přírodu i nadále.
12
Jestliže patříte, stejně jako já, k příznivcům Mary Higgins Clarkové,
potěší vás její nový román s názvem Každý něco skrývá. Sestrám Kate
a Hannah před osmadvaceti lety zahynula při lodním neštěstí matka.
Otci jsou od té doby dcery zcela lhostejné, jen pije a rozhazuje peníze.
Pak dojde k výbuchu, po němž vážně zraněná Kate upadne do kómatu.
Právě v tomto stavu si vybaví, co jako dítě vytěsnila z mysli. A někdo
za žádnou cenu nechce, aby vzpomínka vyšla najevo…i kdyby měl zabít.
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ
M. H. Clarková vydala úctyhodných dvaačtyřicet samostatných
knižních bestsellerů, mnohé z nich byly přeloženy do řady jazyků
a zfilmovány.
České autorky zastupuje Alena Jakoubková svojí knihou Poslední
tango s Carmen. Do života Carmen Berkové, úspěšné zubní lékařky,
zasáhne osud v podobě sympatického muže, s nímž protančí noc v cizím městě. Když se ráno Carmen probudí v cizí posteli, uvědomí si,
že jediný detail z uplynulé noci, který si pamatuje, je to, že svého milence oslovovala Vikingu. Strašně se stydí, v panice se oblékne a tiše,
aby Vikinga neprobudila, se vyplíží z bytu. Její dobrodružství má však
překvapivou dohru…
Kniha Laury Hillenbrandové Nezlomený získala několik ocenění,
mimo jiné i Los Angeles Times Book Prize za rok 2010. Práva na zfilmování koupila společnost Universal Pictures. Nezlomený je pravdivým příběhem z 2. světové války o přežití, odhodlanosti a odpuštění. Na začátku
byl malý kluk rostoucí pro polepšovnu – Louis Zamperini, syn italských
emigrantů. Naštěstí ho uchvátilo běhání. Ze rváče a zlodějíčka se stal nadějný běžec, který to roku 1936 dotáhl až na olympiádu v Berlíně. Zdálo se, že Louise čeká hvězdná kariéra vrcholového sportovce, jeho plány
však překazila válka. Narukoval k americkému letectvu a jako bombometčík absolvoval mnoho úspěšných letů, než se jednoho osudného dne
roku 1943 jeho letoun zřítil do Tichého oceánu. Z deseti členů osádky se
zachránili jen tři a přes čtyřicet dnů bojovali o přežití v malém člunu. Netušil, že ještě horší chvíle je čekají. Když konečně spatřili pevninu, padli
do zajetí Japonců. Zamperini prožil dva roky v japonských zajateckých táborech, trýzněn hladem, otrockou prací. Přežil i zajetí, ale z války se vrátil
zraněný na těle i na duši. Přece jen se však dokázal vzchopit a najít cestu
k odpuštění. Autorce se podařilo z historických faktů vytvořit nádherný
dobrodružný příběh, jenž podává mimořádné svědectví o nezlomnosti.
Půjčovní doba:
Pondělí:
Úterý:
Čtvrtek:
Sobota:
8.00–15.30
8.00–15.00
12.00–18.00
9.00–11.00 (první a třetí v měsíci)
Polední přestávka:
11.15–11.45
tel.: 323 665 215
[email protected]
www.naseknihovna.cz/velkepopovice
Den Kozla a oslavy 140 let založení pivovaru 14. června
Vladimír Jurina, Brand PR manager
Dvacátý druhý ročník tradiční pivní slavnosti Den Kozla, který se
uskuteční v prostorech pivovaru ve Velkých Popovicích v sobotu
14. června od 11 hodin, oslaví 140 let od založení pivovaru. Odměnou návštěvníkům bude pivní specialita – Nefiltrovaný ležák,
tradiční české jídlo a bohatý doprovodný program. Hlavní hudební
hvězdou Dne Kozla bude populární band Divokej Bill. K dobré zábavě přispějí i skupina Patrola Šlapeto s oblíbenými staropražskými šlágry, skupiny Sto zvířat a Děda Mládek Illegal Band. Vstup
na akci je zdarma.
V rámci letošních oslav 140 let od založení pivovaru se chystá v průběhu Dne Kozla několik doprovodných aktivit. Více k tomu dodává manažer značky Velkopopovický Kozel Karel Kraus: „Hlavním tématem
letošního Dne Kozla je 140leté výročí založení pivovaru. V letošním
roce na návštěvníky čekají historické Kozlí noviny, z Benešova a z Prahy se mohou svézt do Stránčic historickým vlakem s parní lokomotivou.
Taky jsme se rozhodli pozvat do pivovaru lidi s příjmením Kozel a Kozlová, kteří si s námi připijí pivním speciálem ze 140l sudu. Věřím, že se
jich sejde minimálně symbolických 140. Jak se mohou lidé přihlásit, jakou budou mít během oslav úlohu a další podrobnosti brzy zveřejníme
na našem webu a Facebooku.“
Pro letošní Den Kozla uvaří velkopopovičtí sládci pivní specialitu-Nefiltrovaný ležák. Nefiltrovaný ležák od Kozla se vyznačuje vyšším
obsahem pivovarských kvasinek a dalších přírodních látek pocházejících ze sladu a chmele. Oproti filtrovaným pivům jej charakterizuje
přirozený zákal a výrazná, plná chuť. Nefiltrovaný ležák bude k dostání
exkluzivně na Dni Kozla. K poctivému pivu budou nachystaná typická
česká jídla a pochoutky.
Největší hudební lákadlo 22. ročníku Dne Kozla bude kapela Divokej Bill. K dobré náladě jistě přispějí i skupiny Patrola Šlapeto staropražskými písněmi, Sto zvířat a Děda Mládek Illegal Band. I letošní
oslavy Dne Kozla budou zároveň oslavou poctivého řemesla, a tak budou v průběhu dne probíhat ukázky nejrůznějších řemesel. S historií
a současností pivovaru a dovedností popovických sládků se mohou
návštěvníci seznámit na prohlídkách, které budou pro zájemce organizovány po celý den. Den Kozla se koná v areálu pivovaru ve Velkých
Popovicích v sobotu 14. června a vstup je zdarma.
VELKOPOPOVICKÁ POUŤ
Obec Velké Popovice zve všechny z blízkého
i dalekého okolí na pouť, která letos proběhne
14. června v rámci Dne Kozla u Sokolovny.
Přijďte se pobavit!
POZVÁNKA NA DIVADLO
Zveme vás na divadlo pro děti i dospělé do nově
zrekonstruované hasičské zbrojnice ve Všedobrovicích.
Divadlo se odehraje venku dne 31. května v 15 hodin. Příběh o lásce, strašlivém mordu a prokletí
„O zakleté Apoleně“ na motivy pražských pověstí, vhodné pro děti od 5 let, hraje kočovné divadlo
Rózy Blechové (herečka divadla Minor).
Těšíme se na vás, bude připravené i občerstvení.
Vstupné 50 Kč, předprodej lístků v knihovně Velké
Popovice, v kulturním centru Kamenice na e-mailu [email protected] nebo až na akci.
Iveta Pejšová
13
MEZI NÁMI
Rozhovor o sportování ve Velkých Popovicích
Miroslav Hájek
Velké Popovice jsou obcí sportu dosti holdující. O tom netřeba pochybovat. Stačí jen nasednout do autobusu nebo zaskočit do některého
z místních restauračních výčepů, a že zaslechnete řeč o hokeji nebo o fotbale, je více než pravděpodobné.
Ale že nejde jen o výsledky a skóre, o tom jsem se přesvědčil při rozhovoru s člověkem, který sportu ve Velkých Popovicích „šéfuje“; o sportu
jsem si povídal s předsedou místní Tělovýchovné jednoty Slavoj.
Kolik to je?
Milion tři sta tisíc ročně.
Dost…
Ale popravdě to je jen o trochu víc, než když jsme si spočítali,
kolik by nás vycházel provoz s vlastním chlazením. Ale tak jak tak,
hlavně, že nejsme v mínusu, jak už to tady taky bývalo, vycházíme
prostě na hraně. Sami se uživíme. Hlavní problém teď je hotel a ubytovna, které generují citelné příjmy. Ale nájemce, kterého jsme tu
měli dva půl roku, se moc nepovedl, i když pravda je, že tu nechal
pěkně zrekonstruovanou ubytovnu. Ale na hotel už nedošlo. Teď
máme jednoho velmi solidního zájemce, ale protože v květnu máme
volby vedení všech oddílů i celé TJ, tak s podpisem smlouvy na pronájem čekáme, aby to podepisovalo nové a ne staré vedení. Protože
všechny závazky půjdou za nimi.
Petr KOTRÁŠ (43)
předseda TJ Slavoj Velké Popovice
majitel stavební firmy
Začneme pochopitelně tím, že nám Slavoj představíte. V jakých druzích se tedy tady sportuje?
TJ Slavoj v současné době sdružuje čtyři oddíly. Největší je oddíl
HC, tedy hokejový, který má něco kolem tří set členů. Pak je oddíl
fotbalový se zhruba stovkou členů. A když to pak vezmu co do velikosti, následuje oddíl kuželek, tam je asi pětadvacet chlapů, a nejmladší, založený přede dvěma roky, je oddíl krasobruslařský. Každý
oddíl má samozřejmě svého předsedu, zastřešuje to všechno hlavní
devítičlenný výbor. Tam se rozhoduje o hlavním dění celého Slavoje.
To už je docela velká parta, přiznám, netušil jsem, že vás je
tolik… A samozřejmě v dnešní době se hned nabízí otázka,
jak se dá taková bezmála půltisícová masa udržet při životě,
uživit. Jak to děláte?
No to víte, je to na hraně.
Třeba jen když si představím provozní náklady hokejové
haly…
Samozřejmě, v hokeji jsou obrovské náklady, jen roční obrat
máme kolem pěti milionů, co vyděláme, utratíme, pohybujeme se
stabilně kolem nuly. Teď jsme se konečně dostali z nejhoršího, ale
trvalo nám to zhruba pět let, než jsme se vzpamatovali z toho, když
přišli z pivovaru, že končí s dodávkami chlazení zadarmo, jak to fungovalo do té doby, a že nastupuje trh. Takže jsme museli začít platit
chlazení zimáku.
14
A co fotbal?
Tam je zase problém jiný… před dvěma lety jsme získali dobrého
sponzora, takže došlo i k promítnutí jeho jména do názvu FC Janoza. Byl opravdu štědrý, zafinancoval osvětlení hřiště, šatny. Dokonce
přispěl i citelnou částkou na zimák, opravdu nám hodně pomohl.
Ale bohužel firma má teď finanční problémy, takže odpadl. Jenomže to neznamená, že v tom fotbal necháme, musíme se vrátit zase
k financování fotbalu z naší společné kasy. Jsem tady starousedlík,
neumím si představit, jak bych se mohl podívat fotbalistům do tváře,
kdybychom je v tom nechali. Hlavně… nejde ani tak o ty chlapy, ale
především o juniorku, o děti. K těm cítím hlavní odpovědnost, ty
musíme udržet. Naštěstí kuželkáři jsou schopní se sami ufinancovat,
dokáží sehnat nějaké akce, vydělat si na sebe. Ale i kdyby bylo nejhůř,
ty nestojí zase tolik, proti hokeji a fotbalu je to pár korun.
A co krasobruslení? To z hlediska nákladů na provoz ledové
plochy jistě také nebude nejlevnější, že?
Krasobruslení si žije popravdě takovým svým vlastním životem.
Mají extrémně nízké ceny za led, ale na druhé straně… teď jsme
rozjeli s Karlem Holým (pozn. autora: bývalý sparťanský hokejista)
bezvadnou věc, kterou vymyslel, že jsme obešli okolní obce, školy
a školky s nabídkou: Přispějte nám nějakou korunou (a nemusí to být
statisíce) a my vám za to dáme dopolední možnost bruslení na našem
ledu. To se setkalo s obrovským ohlasem, teď už nám jezdí týdně pět
set dětí z okolí. My jsme zase dodali pár svých lidí, takže ty děti se
tam neplácaj jen tak po ledě, ale stal se z toho vlastně nábor pro náš
hokejový a krasobruslařský oddíl. Kdyby jich zůstalo z těch pěti stovek třeba dvacet, dobrý ne…?
Pěkná věc, ale to vám jistě na provoz celého areálu nevydělá. Asi byste měl vysvětlit, z čeho tedy vlastně plynou hlavní
příjmu TJ…
Hlavně z pronájmu ledu. My jsme od pondělka do pátku od dvou
hodin do půlnoci prakticky plní. Tam prakticky není mezerka, že by
led zahálel. Naši jsou tam jen dvakrát týdně, v sobotu neděle zápasy,
a jinak led vydělává.
Aha, takže teprve teď jsem pochopil, že vy jste na zimním stadionu, jak se říká, na svém…
Ano, tak. My jsme jedním ze třech zimních stadionu v celé republice, který nevlastní obec nebo město, ale přímo samotná TJ. Prostě
budova i pozemek pod ní jsou naše.
Ale fotbalové hřiště ne, co vím…
To ne, to je církve. Tam jsme jen v pronájmu. A to je problém,
s tím jsou starosti…
Dobrá. Ale vezměme to za opačný konec… co vám dělá naopak největší radost?
Ty děti. Jako předseda TJ bych byl nespravedlivý, kdybych řekl,
že mě dospělí chlapi nezajímají. Zajímají. Ale na tak, jako ty děti. To
je klíčová věc. A upřímně, je mi celkem jedno, jestli je to na hokej,
na fotbal, na krasobruslení, ale že vůbec přijdou a mají zájem. Daří se
nám to a z toho fakt mám radost.
A určitě nesmím zapomenout, že dobrý pocit mám i z toho, jak
nám tady dobře funguje spolupráce s obcí. Což v dnešní době není
mnohde pravidlem. A když třeba vidím, že už to tak není mezi obcí
a pivovarem, pak si toho vážím.
Ale aby to tedy nevypadalo, že od těch starostí utíkáme, jaké
má teď sportovní předseda starosti největší?
Co v něm je teď nejaktuálnější?
Určitě hotel. Aby se konečně zrekonstruoval, dal pěkně do kupy
a pak aby přilákal dobrou klientelu. Jak už jsem říkal, věřím, že dotáhneme pronájem s tím novým člověkem, který má tu výhodu, že
má vztah i ke sportu. Ti dosavadní, to byli jen hoteliéři, tenhle je
navíc i sportovec. Takže věříme, že sem dokáže přitáhnout i nové
turnaje, soustředění, takovéhle věci. Příslibem je už to, že sám má tři
kluky, kteří hrajou hokej.
Když vás tak poslouchám, mám z toho pocit, že tohle všechno
řídit a opatrovat už by vyžadovalo člověka na plný úvazek. Ale
vy to děláte jaksi bokem ke své hlavní profesi. Dá se to?
To máte pravdu, že když to všechno sečtu, je to bezmála k pěti
stovkám lidí, o které je potřeba se postarat. A tady musím přiznat,
že jsme udělali před časem chybu, když jsme se z úsporných důvodů zbavili manažera, který to celé řídil, a nechali tu vlastně jen jeho
bývalého podřízeného přes věci technické. Teď to máme na hrbu my
z výboru a už to tak dál nejde. Opravdu musíme co nejdřív najít toho
správného manažera, který bude odpovědný za komplet chod.
Vidíte, to mi připomíná, že jsem se vás ještě nezeptal, jak jste
se k tomu sportovnímu funkcionaření vůbec dostal vy sám?
No jednoduše, jako asi každý tady. Před dvanácti lety, když jsem
sem přivedl kluka na hokej, pak jsem trochu v oddíle přicmrndával… ale v sedmnácti mi kluk řek: Hele tati, mě už ten hokej nebaví.
A bylo, začali ho bavit jiný věci, ale já tu už zůstal. Postupně jsem se
do bafuňaření zabředával furt víc a víc, přes předsedu HC až takhle.
Ale jak říkám, když už jsem se na to dal, opravdu všechno chci udělat
pro udržení sportu pro děti. Což dneska vůbec není sranda, když vezmete v potaz, že všeho všudy čtyři lidi jsou tady za to placení, ostatní
to dělají, protože tu mají třeba sami děti, anebo tak nějak z historické
setrvačnosti, že je to baví, že mají radost, když jsou výsledky.
A jsou?
No samozřejmě finance. Tedy hlavně investice, kterou bude nutno
dát do chlazení, protože se chceme v budoucnu odříznout od pivovaru, abychom prostě byli jednou zcela nezávislí. Protože v extrémním
případě si dovedu představit, že odtamtud jednou přijdou a řeknou
„konec“ a my jsme bez chlazení.
Ale to je o hodně penězích…
To je o dost penězích. My jsme dostali dotaci na opravu plochy,
což je už opravdu věc nezbytná, když vám řeknu, že ty trubky v betonu jsou z roku 1974, tak si dovedete představit, v jakém asi budou
stavu. Což mimo jiné je také důvod, že teď už jedeme s chlazením
nonstop celý rok, ne jako dřív, že se dělala letní pauza. Protože pak
celou plochu zaledovat byl hrozný problém. Ta rekonstrukce už se
měla dělat, ale možná, že zdržení a posunutí na příští rok by se nám
svým způsobem i hodilo… kdyby se podařilo do té doby sehnat peníze i na to samostatné chlazení, bylo by ideální vše celé komplet
udělat při jednom.
A co takhle nějaký sponzor…?
To by bylo fajn, ale vím, že od pivovaru už nic čekat nemůžeme,
ten nám s podporou skončil úplně a od obce zase víc chtít nemůžeme, než dávají. My rozhodně nechceme se dostat nějakým úvěrem
do mínusu, musíme to držet na hraně, abychom stále měli na nutné
výdaje, aby nám to tu všechno fungovalo jako dosud. Je to boj.
Jsou. Jen musíme být kritičtí a brát to tak, že jsme malý klub, pro
který je krajský přebor hranice, maximum. Třeba v hokeji jsme dvakrát hráli kvalifikaci o druhou národní ligu, ale tam nikdo nechce,
protože na to nejsou peníze. To mluvím o dospělých, v juniorce
a v dorostu hrajeme dokonce druhou nejvyšší soutěž, mladší a žáci
jsou dobrý v krajských soutěžích. Ale i když jsou výsledky dobré
a lidi to motivuje, nám ani tak o ty výsledky nejde, jako fakt ty děti
u toho sportu udržet. Samozřejmě ty nejtalentovanější vám pak vyzobne Slavie, Sparta. A to platí jak pro hokej, tak pro fotbal. Tak to
prostě je a bude.
Jen pro představu pro laika … kolik talentů se už ve Velkých
Popovicích takto prosadilo ve špičkovém sportu? A kolik jste
za ně dostali?
Já vám to řeknu takhle… To se stane jednou za pár let, že se tu
objeví talent, o který je zájem o pár pater výš. Takže se s tím klubem,
který o něj má zájem, dohodneme tak, že my jim ho samozřejmě pustíme, a oni nám za něj zase dají své dva tři borce, kteří spíš jsou na té
naší úrovni. To už není o penězích, to funguje takhle. My nejsme
velkoklub, který by si vychovával talenty a pak za ně chtěl výchovné.
My jsme rádi, když se někdo odsud uplatní v nějakém velkém oddíle.
Kdyby nic jiného, je pak příkladem a inspirací pro ty mladé kolem
sebe. A o to přece jde, aby ty děti měly ke sportu chuť.
Děkuji za rozhovor.
15
PLACENÁ INZERCE
Při opakování inzerce ve stejném
znění v min. 3 navazujících číslech
(za jedno otisknutí)
Ceny za otištění inzerátů
celá stránka
210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad!
1 200 Kč
900 Kč
polovina stránky
190 x 136 mm (š x v)
690 Kč
516 Kč
čtvrtina stránky
92x136 mm (š x v)
468 Kč
384 Kč
osmina stránky
92 x 65 mm (š x v)
174 Kč
132 Kč
vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks
otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 %
Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním
na adresu [email protected] U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu
inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou
[email protected]
Nově otevřená Miniškolka Pastelka
ráda pohlídá Vaše dítka
Měsíční docházka Po–Pá 7.00–16.30
Cena: 4 500 Kč
Částečná docházka: cena dle dohody
Kateřina Pešková
Masarykova 118
Velké Popovice
Tel.: 605 770 377
E-mail: [email protected]
DOVOZ PITNÉ VODY
do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van
dále provádíme:
mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí)
mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou
kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů)
kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích
www.hurkazp.cz
602 206 071
[email protected]
HLEDÁME BYDLENÍ
Mladý pár hledá ke koupi
stavební pozemek
nebo dům k rekonstrukci
v okolí Velkých Popovic.
Tel.: 777 283 082
OBRÁBĚNÍ KOVŮ
soustružení
frézování
broušení na plocho
Telefon: 323 665 005
Mobil: 774 565 363
František Ryjáček
Petříkov 81
731 171 373
[email protected]
Prodej a servis výpočetní techniky,
připojení k internetu,
modernizace počítačů,
spotřební materiál,
servis u zákazníka.
Ing. Jiří Zavadil
Lipanská 769
251 01 Říčany
tel./fax: 323 604 238
mobil: 603 486 362
[email protected]
www.zavacomp.cz
ČISTOTA JE PŮL ZDRAVÍ!
Zkuste od Saifrta malování.
Štuky, stěrky, laky, malba
+ návštěva zdarma
odo
www.cykloseky.cz
prav
kontejnery
+ hydraulická ruka
• servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě
ve Velkých Popovicích, Sokolská 241,
• v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment
jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny.
SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: 608 620 390
PRODEJNA: Jaromírova 50, 120 00 Praha 2, [email protected]
Info: 606 227 390
Aut
SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY
tel.: 608 620 390
a
tel.: 724 136 919
AUTODOPRAVA
Tatra T815
Luboš Žák
Petříkov 101
Tel.: 603 920 982
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Petr Šašek
geometrické plány,
vytyčování hranic pozemků,
vytyčování staveb,
mapové podklady pro projekty aj.
www.geodet-ricany.cz
tel.: 604 536 510
e-mail: [email protected]
Zakázková výroba nábytku
Vestavěné skříně
Kuchyně včetně spotřebičů
Schodiště
Venkovní terasy z exotických dřevin
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
tel.: 774 402 685
email: [email protected]
Libor Dlabal – reality
Vždy ochotně k Vašim službám
Tel.: 602 247 015
E-mail: [email protected]
www.rkvasak.cz
MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ
Provedeme malířské a lakýrnické práce
Malování menšího i většího rozsahu
(byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.)
Lakování oken, dveří, zárubní apod.
Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod.
Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu.
Tel.: 606 556 547, [email protected]
www.malovani-novotny.cz
RYCHLE – LEVNĚ – KVALITNĚ
:LQGRZV
0DF
3Ĵ(1(&+7(67$5267,69¸32ç(71¨
7(&+1,.282'%251¨.ň0
-HSRèÈWDèSRPDOHMwÈQHŗ
NG\ŗMVWHVLKRSRĵÈGLOL"
&KFHWHSRUDGLWVYØEöUHPQRYÄKR
SRèÈWDèHSHULIHULHèLVRIWZDUX"
SRsQHs
32'325$Ǘ%(5.$,7
:::%(5.$,7
3RWĵHEXMHWH]ĵÈGLWNODVLFNRX
QHEREH]GU¼WRYRXVÈĿ:L)L"
+OHG¼WHSRPRFVYLU\
DQHY\ŗ¼GDQRXUHNODPRX"
3RVWDU¼PHVHR9¼wSRèÈWDè
6HUYLVX]¼ND]QÈND
ÚČETNICTVÍ
jednoduché i podvojné
včetně zpracování mezd,
zpracování daňových přiznání
a daňové evidence.
Mrázková s.r.o.
Petříkov 126
Tel.: 323 664 664, 603 827 890
www.mrazkova.cz
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Stáří: 15–20 týdnů. Cena:149–185 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 8. 5. a 5. 6 v 11.40
ve Velkých Popovicích u zimního stadionu.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek, cena dle poptávky
Případné bližší informace PO–PÁ 9–16 hodin na
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
KOUPÍM
Nabízíme pronájem bytových prostor 2+1
starší pivní půllitry a třetinky
z pivovaru Velké Popovice
i dalších staročeských pivovarů.
Děkuji za nabídky.
Tel.: 732 170 454
(sběratel)
NABÍDKA PRÁCE
Průvodce/průvodkyně
Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar Velké Popovice
Charakteristika pozice:
Průvodce provází v pivovaru Plzeňský Prazdroj na trase
Velkopopovický Kozel. Máme zájem o dlouhodobou
a pravidelnou spolupráci v závislosti na sezóně. Každodenní
práce průvodce je řízena prostřednictvím recepce. Průvodce
je nasazován do služeb dle svých jazykových dovedností
a časových možností.
Klíčová kritéria:
• Výborná znalost maďarského, ruského nebo anglického
jazyka
• Komunikační a prezentační schopnosti
• Časovou flexibilitu / vysoké pracovní nasazení
• Reprezentativní vystupování
• Bezúhonnost
Nabízíme:
• Zajímavou různorodou práci
• Možnost zdokonalovat se v cizích jazycích a komunikačních
dovednostech
• Prostředí stability výborně postavené firmy na domácím trhu
• Dynamický a přátelský kolektiv
• Odborná školení
• Dohodu o provedení práce, Dohodu o pracovní činnosti
Druh pracovní smlouvy:
• Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti
Kontakt:
Ing. Iveta Jedlanová – [email protected]
Váš písemný zájem očekáváme do 15. 5. 2014.
v rodinném domku ve Velkých Popovicích
s terasou a malou zahrádkou.
Celková plocha bytových prostor 43 m2.
Kontakt (mobil): 607 688 950, 724 229 760
(
Mokrá pedikúra trochu jinak
!
"
#
$
%&
$'
()*!
(+
(,&
$
D""
,$
-
,1
!.
5
4
$!"
0
1
"
$
;>'E@
F
B;'@@
!
0
1"
"
1
2
$3
4
!&
2
1
5
46
!
"
4
"
3
8
6
9
999$
""
46
$
(
($
)
:
:.
*"
;<=5
06
'
>>?
@A;
BBB
'
$C$
ELEKTROSERVIS
Jan Hledík
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM
pozemní – set-top boxy – všechny
české programy vč. 24 sport.
satelitní – všechny české programy
+ stovky zahraničních
ANTÉNNÍ SYSTÉMY
antény + anténní rozvody
video zvonky
kamerový systém na televizi
OPRAVY
televize
video DVD, CD
zvuková technika
mikrovlnky
Velké Popovice 224 u zdravotního střediska
tel.: 323 665 843
mobil: 604 808 444
PALIVOVÉ DŘEVO
TEPLO PRO VÁŠ DOMOV
AKCE 740,- KČ / sprm
Mobil: 723 484 607, 603 263 060
WWW.DREVOPAL.TYM.CZ
VHE Vladislav Honc
Montáž systémů el. zabezpečení
včetně projektu a nacenění.
Napojení na PCO přes GSM.
Montáž strukturované kabeláže
včetně zapoj. koncových bodů (internet. rozvod)
Montáž kamer. systémů s napojením
na internet přes nahrávací zařízení s pevným diskem.
Montáž satelitního a pozemního televizního
příjmu, rozvody po objektu (Skylink, UPC, DIGI TV).
Montáž telefonních ústředen, videotelefonů,
domácích telefonů, digitální i bezdrátové systémy.
Montáž silnoproudé elektrické instalace
včetně přihlášek a revizí.
Havlíčkova 347
25169 Velké Popovice
Tel.: 603 259 511, 323 665 017
E-mail: [email protected]
NOVĚĚ O T E V Ř E N O
BORNEO - Velké Popovice / Masarykova 93 / Velké Popovice
ZEMNÍ PRÁCE
Obchodní činnost
Velké Popovice—Lojovice
Výkopové práce, terénní úpravy, svahování, doprava,
demolice, třídění zeminy, vrtání děr na plotové sloupky,
paletizační vidle, zimní údržba, odklízení sněhu, hutnění
zeminy a kameniva, pokládka kontejnerů.
Prodej a rozvoz písků, štěrků a zahradní zeminy.
Kompletní dodávky zemních prací a sypkých stavebních materiálů.
JCB, UNC, Minibagr, Tatra, nosič kontejnerů, multicara, malý pásový bagr
602 206 071, 602 291 379
www.hurkazp.cz
[email protected]
TISKNEME KVALITNĚ RYCHLE A LEVNĚ
vizitky / plakáty / letáky / grafické práce / tvorba loga / řezaná
ná grafika / polepy a samolepky
sa
OTEVŘENO
PO - PÁ - 7.00 - 16.00
ETKA labels, s.r.o., Lojovice 76, 251 69 Velké Popovice / tel: 323 619 060 / email: offi[email protected] / www.etka.cz
ET
Vodoinstalatérství TOPA
VODA-TOPENÍ-PLYN
KOMPLETNÍ INSTALATÉRSKO-TOPENÁġSKÉ PRÁCE
PRAHA – STġEDNÍ ÿECHY
STROJNÍ ÿIŠTĎNÍ KANALIZACE
Tel:777 145 460
- MONTÁŽE ROZVODĩ VODY, VYTÁPĎNÍ A PLYNU - ÿIŠTĎNÍ STUDNÍ, SERVIS ÿERPADEL
- MONTÁŽE, OPRAVY KOTLĩ VŠECH ZNAÿEK
- DODÁVKA A MONTÁŽE ÿOV A ŠACHET NA „KLÍÿ“
- ODBORNÉ ZAPOJENÍ SPOTġEBIÿĩ
- LOKALIZACE ÚNIKĩ VODY A JEJICH OPRAVA
- SOLÁRNÍ SYSTÉMY A TEPELNÁ ÿERPADLA S DOTACÍ „ZELENÁ ÚSPORÁM“
ZEDNICKÉ A OBKLADAÿSKÉ PRÁCE
-
KOMPLETNÍ ZEDNICKÉ A OBKLADAÿSKÉ PRÁCE
SÁDROKARTONÁġSKÉ PRÁCE
FASÁDY
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, CHODNÍKY, TERASY
-
REKONSTRUKCE BYTĩ, PROVOZOVEN, RD
MALÍġSKÉ PRÁCE
POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA
www.topa.cz
JAROSLAV FIRMAN
AUTODOPRAVA
Kontejnerová doprava: odvoz sutí, odpadu, dovoz písků, betonu, štěrku
Doprava a stěhování dodávkovými a nákladními vozy (do 3,5t):
hydraulické čelo, plachtová nástavba, skříňová nástavba
tel.: 777 333 455
e-mail: [email protected]
Velké Popovice 243
Pronájem restaurace/
komerčních prostor,
Brodce, Týnec nad
Sázavou, 490 m2,
cena: 29 000 Kč/měsíc
Jan Píbil, jednatel společnosti
tel.: 777 253 993, 734 459 438
e-mail: [email protected]
www.comstar-reality.cz
Sháníme pro své klienty:
>
>
>
>
>
Rodinný dům v oblasti Velkých Popovic do 8 mil. Kč,
rodinný dům v oblasti Velkých Popovic a okolí do 4 mil. Kč,
byt ve Velkých Popovicích,
chatu na Praze-východ do 2,5 mil. Kč,
pozemek na výstavbu rod. domu ve Velkých Popovicích a okolí 3 km.
Pokud by jste věděli nebo tyto nemovitosti nabízeli neváhejte nás prosím
kontaktovat.
Nabízíme nemovitosti v zahraničí na Floridě, Řecku, Itálii a Chorvatsku:
www.floridareality.cz
www.italiereality.cz
www.reckoreality.cz
www.chotvatskereality.cz
www.drevostavba.info
Prodej stavebního
pozemku 956 m2
ve Velkých Popovicích,
Novém Habří,
cena: 1 990 000 Kč.
Prodej stavebního
pozemku v Kamenici,
1 300 m2,
cena: 1 850 000 Kč
Prodej domu
ve Velkých Popovicích,
pozemek 2 031 m2,
cena: info RK.
Prodej krásného RD
500 m2 ve Velkých Popovicích-Mokřanech,
cena: 7 000 000 Kč
Prodej zděné chaty
Velké Popovice, 55 m2,
cena : 1 990 000 Kč
REKONDIČNÍ CENTRUM SOFIF
SOLÁRIUM, FITNESS, FLOATING
Masarykova 23, Velké Popovice, www.sofif.cz
Pár kilo navíc? Nevadí! V SoFiFu to napraví…
AKCE MĚSÍCE KVĚTNA!
FITNESS: nově zdravý a osvěžující fresh džus
SOLÁRIUM: kup 15 minut a užívej tepla
jak dlouho chceš
FLOATING: 1+1 návštěva ZDARMA
Těšíme se na Vás…
Můžete zde využít solárium Ergoline, posilovací stroje značky
Grunsport a kardiostroje řady Vision Fitness. Dále je zde
možné využít Floating – vodoléčebnou metodu relaxace ve floating tanku naplněném teplou, hustou a slanou vodou, pomocí
které se nevozuje stav beztíže k uvolnění těla i ducha. Tato
metoda má velmi příznivé účinky na pohybový aparát, kůži,
deprese a stresy. Měření krevního tlaku, pulsu, tuku a svalů na
přístroji Corazon.
Přijďte se zrelaxovat do příjemného, moderního prostředí…
Otevírací doba
po–pá 7–21 hodin
so, ne 9–21 hodin
Kontakt
Recepce (objednávky, info) – tel.: 323 604 633
Mgr. L. Kácovská pro informace – tel.: 602 668 848
PRAHA
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY
Výsuvná markýza
Zahradní nábytek Jasmín
rozměr: 3 x 2 m, klikový výsuv s tyčí vlevo, včetně adaptéru pro stropní
nebo nástěnnou montáž, šedo/ bílá
provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov
stůl, 159 x 97 cm
křeslo, stohovatelné 1.990,polohovací křeslo 3.190,-
1.990,-
5.990,-
125 l
Značkové suché maltové směsi
Stavební míchačka
objem bubnu 125 l, motor 230 V, 550 W, hmotnost 47 kg
zdící malta, univerzální omítka a zdící malta, jednovrstvá omítka, vápenný
štuk, betonový potěr, zdící malta na porobeton
4.490,-
od 50,-/ 25 kg
vyrobeno
v Německu
Přesné hladké příčkovky a tvárnice
625 x 250 x 50 - 150 mm
500 x 250 x 200 - 365 mm
od
21,-
od
od
33,-
12,-
Vegetační dlažba
Přídlažba trávníková
450 x 300 x 80 mm
220 x 120 x 45 mm, šedá
600 x 400 x 80 mm
220 x 120 x 45 mm, červená
k. z. Průhonice – ČestliceĘW8j²ÌjŖŘŕİH¿ĭHlŜ00ĭŗŖ00 ¨¿…ěĘO¿ĭ9‰ŝ00ĭŗŖ00 hod.
Tato nabídka platí od 1.5. do 31.5.2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
/bauhauscz
www.bauhaus.cz
AUTOSERVIS
Velké Popovice
PNEUSERVIS
ASISTENČNÍ SLUŽBA
NOVINKA: MYTÍ KOL V AUTOMATICKÉ MYČCE
ROVNÁNÍ DISKŮ NA HYDRAULICKÉ STOLICI
Autoservis
Vaše vozidlo k nám nemusíte vozit, dojedeme si pro něj k Vám domů nebo do firmy a půjčíme Vám náhradní vůz.
Provádíme servis osobních a dodávkových vozů všech značek
Výměny veškerých dílů a kapalin
Montáže autodoplňků
Opravy elektroinstalace
Zajišťujeme STK a emise včetně přípravy
Prodej náhradních dílů všech značek a autokosmetiky
Auto - Diagnostika
Diagnostika vozidel pro vozy všech značek od roku 2000 do současnosti
Diagnostiku a kontrolu řídících jednotek vozidel provádíme na nejmodernějším zařízení od společnosti WUERTH
Provedeme na vašem automobilu například tyto diagnostické úkony:
vyčtení a nalezení závady řídících jednotek motoru, ABS, airbagů, a ostatních řídících jednotek ve vozidle
komunikace s řídícími jednotkami
čtení paměti závady, mazání chyb
testy akčních členů
nulování servisních intervalů atd.
základní nastavení, kódování a jiné
Autoskloservis
Výměny autoskel, skla pro všechny značky.
Z připojištění čelního skla Vám sklo vyměníme dle podmínek vaší pojistné smlouvy (dle spoluúčasti sjednané mezi Vámi a vaší
pojišťovnou, pokud je pojistná událost plně likvidní fakturujeme rovnou pojišťovně).
Klimaservis
Provádíme plnění klimatizací, čištění, desinfekci, výměnu kabinových filtrů, opravy nefunkčních klimatizací, pravidelnou údržbu
plně funkčních klimatizací
Pro správnou údržbu používáme nejmodernější klima přístroj Valeo
Pneuservis
Přezouváme a vyvažujeme kola a pneumatiky do velikosti 14x24“ včetně RFT
Prodej Pneumatik, Disků AL i plechových, a duší
Opravy pneumatik, disků i duší
Uskladnění pneumatik nebo kompletních kol
Další služby
Odtahy vozidel do celkové váhy vozidla 2410 kg
Náhradní vozidlo
Při servisu půjčení zdarma
Autolakovna - zprostředkujeme Vám nalakování nebo opravu havarovaného vozidla
Geometrie - zprostředkujeme Vám geometrii náprav na laserovém přístroji
BRNO
PRAHA
Ringhofferova 419
Velké Popovice
251 69
EXIT 15
VELKÉ POPOVICE
AUTOSERVIS
www.pneu-cafe.cz
NEVYHOVUJE VÁM PRACOVNÍ DOBA?
Zavolejte nám: +420 774 607 321
Napište nám: [email protected]
.... a domluvíme termín dle Vaší potřeby i mimo pracovní dobu
JSME PLÁTCI DPH
Firmám nabízíme možnost
platby na fakturu.
Akceptujeme platební karty!
Download

Zpravodaj květen 2014