2
Pokud jste nenašli rozměr nebo nářadí, které požadujete, prosím poraďte se s námi
If you can not find the size or tool you require please consult with us
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
Nejiskrící náradí EGA Master je nejlepší alternativou pro úcely nejiskrivého použití v potenciálne výbušném
prostredí. Všechno náradí je kované po odlévání pro dosažení nejlepší kvality na trhu, jak v mechanických
vlastnostech, tak i v atraktivní konecné úprave. Do našeho nejiskrivého náradí zahrnujeme i všechny naše
znalosti projektování a výroby rucního náradí, aby bylo co možná nejvíce ergonomické a elegantní.
EGA Master Non-Sparking Tools are the best alternative for non-sparking application purposes in potentially
explosive environments. All tools are forged after casting to achieve the best quality in the market, both in
mechanical properties and attractive finishing. We incorporate to our non-sparking tools all our knowledge of
decades designing and manufacturing hand tools, making the most ergonomic and nicest design for them.
MATERIÁL / MATERIALS
Slitina - berylliová měď / Copper-Berylium Alloy
Složení
Composition
Be
1.8%-2%
Ni+Co
0.2%-1.2%
jiné / other
<0.5%
zbytek / rest
Cu
Tvrdost / Hardness
35-40HRc (320-370 Brinell)
Pevnost v tahu / Tensile Strength
1250 N/mm2
Slitina hliníku a bronzu / Aluminium-Bronze Alloy
Složení
Composition
Tvrdost / Hardness
Pevnost v tahu / Tensile Strength
Al
10%-12%
Ni
4%-6%
Fe+Mn
<5.8%
jiné / other
<0.5%
zbytek / rest
Cu
25-30HRc (250-291Brinell)
800 N/mm2
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA / IMPORTANT NOTE
Dosažitelná tvrdost a pevnost materiálů užívaných k výrobě nejiskřícího nářadí je významně menší než u
nářadí vyrobeného z oceli. Proto v důsledku využití těchto materiálů pro nejiskřící nářadí nemůže být garance
pro případ jakéhokoli poškození nebo zničení. Nářadí bude nahrazeno pouze v případě, že tvrdost
poškozeného nářadí nedosahuje nebo nepřekračuje hodnotu v našem katalogu tedy: 35-40 HrC pro slitinu
beryliová měď a 25-30 HrC pro slitinu hliníku a bronzu.
The hardness and resistance that can be achieved with the materials used to manufacture non-sparking tools is
significantly lower than that which can be obtained in tools made of steel. Due to these special characteristics of
the material employed, non-sparking tools can not be guaranteed against any deformation or breakage. Nonsparking tools will be replaced under guarantee only when the hardness of the damaged tool does not reach (or
exceeds) the one indicated in our catalogue: 35-40 HrC for those made in Copper-Beryllium and 25-30 HrC for
those made in Aluminum Bronze.
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
VLASTNOSTI A VZHLED / PROPERTIES AND FEATURES
VLASTNOSTI / PROPERTY
Nejiskřivé / Non-sparking
Antimagnetická bezpečnost
Non-magnetic safety
Odolné proti korozi / Corrosion resistant
Kované po odlévání / Forged after casting
Ergonomická konstrukce / Ergonomic designs
POUŽITÍ NEBO VÝHODY / APLICATION OR BENEFITS
Vhodné do potenciálního výbušného prostředí / Appropriate for explosive potential environments
Nezbytné vybavení pro práce vyžadující úplnou antimagnetickou bezpečnost.
Essential for equipments that require complete non-magnetic safety
Zvláště vhodné pro užití v korozivním prostředí jako např. při práci hasičů nebo v námořnictví
Specially well suited for applications in corrosive environments like encountered in marine works or
fire-fighting applications.
Poskytuje vyšší mechanickou odolnost a lepší konečnou úpravu.
Provides higher mechanical properties and better finishing
Použití dvoukomponentních protiskluzových rukojetí zaručuje zcela ergonomickou konstrukci.
Jednotlivé pracovní operace jsou pak snadnější, lépe zvládnutelné.
The use of bi-material anti-slippery handles, dipping anti-slippery handles, totally
ergonomic designs make operations easier, more comfortable and master.
ROZDÍLY A JAK ZVOLIT SPRÁVNOU VOLBU / DIFFERENCES AND HOW TO MAKE THE CORRECT CHOICE
PROVEDENÍ / CONCEPT
Cu-Be
Al-Bron
Tvrdost / Hardness
35-40HRc (320-370 Brinell)
25-30HRc (250-291 Brinell)
Magnetismus
Magnetism
Neželezná hmota. Bezpečná volba pro náročné
aplikace.
Minimální množství železných prvků. Tato slitina není
100% nemagnetická. Vhodné pro některé aplikace.
Non ferrous substance in the composition makes it
safer when non-magnetic applications are required.
Minimum ferrous component makes them not 100%
non-magnetic, although its low magnetism make it
appropiate for non critical non-mafnetic applications.
Životnost
Durability
Mnohem vyšší kvůli vyšší tvrdosti a tažné síle.
Odolné velkému zatížení.
Much higher due to the higher hardness and
tensile strength. Higher efforts can be made.
Ne taková jako u Cu-Be.
Not as much as Cu-Be
Cena
Price
Vyšší cena kvůli použité speciální surovině.
Higher price due to the special raw material used.
Asi o 30% nižší cena.
Around 30% lower price
VAROVÁNÍ: Toto nářadí není klasifikované jako antistatické, protože nevede elektřinu. Neužívejte nářadí s
vysokým obsahem mědi v přímém kontaktu s acetylenem kvůli možnému tvoření výbušného acetylidu, zvláště v
přítomnosti vlhka.
CAUTION: These tools are not classified as anti-static because they do conduct electricity. Do not use high
copper content tools (>65%) in direct contact with acetylene due to the possible formation of explosive
acetylide, specially in the presence of moisture.
37 9
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
TABULKA RIZIKA VÝBUCHU A MAXIMÁLNÍ TEPLOTA / TABLE OF RISKS OF EXPLOSION AND MAXIMUM TEMPERATURE
Výbušné skupiny
Explosion group
Třída teploty (maximální dovolená povrchová teplota)
Class of temperature (maximum surface temperature allowed)
T1 (450 °C)
T2 (300°C)
T3 (200 °C)
T4 (135 °C)
T5 (100 °C)
T6 (85 °C)
450 °C
300 - 450 °C
200 - 300 °C
135 - 300 °C 100 - 135 °C
85 - 100 °C
Aceton / Acetona
i-octan amylnatý
i-amyl acetate
Amylalkohol
Amyl alcohol
Čpavek / Ammonia
n-butan
n- butane
Benzín
Gasolines
Benzen / Benzene
n-butan
n- butane
Plynový olej
Gas-oil
1-buten
1-butene
Topná nafta
Heating oil
Octan etylnatý
Ethyl acetate
n-hexan
n-hexane
Teplota vzplanutí
Temperature of ignition
I
IIA (Energie vzplanutí
vyšší než 0,18 mJ)
Energy of ignition higher
than 0,18 mJ)
Metan / Methane
Octan etylnatý
Etilacetate
Metylalkohol
Methanol
i-propylalkohol
i-propanol
Propan / Propane
Vinylchlorid
Vinyl chloride
Acetaldehyd
Acetaldehyde
Toulen / Toluene
Kyanovodík
Hydrogen cyanide
IIB (Energie vzplanutí
mezi 0,06 & 0,18 mJ)
Energy of ignition between
0,06 & 0,18 mJ)
Svítiplyn
Coal gas (lighting gas)
1.3-butadien
1.3-butadiene
Dimetyléter
Dimethyl ether
1.4-dioxan
1.4-dioxane
Etylglykol
Ethyl glycol
Etylén
Etylene
Sirovodík
Hydrogen sulphide
Dietyléter
Dietileter
Etylénoxid
Ethylene oxide
IIC (Energie vzplanutí menší
než 0,06 mJ)
Energy of ignition less than
0,06 mJ)
:
Vodík
Hydrogen
Vodní plyn
Gas of water
(CO+H2)
Acetylen
Acetylene
Sirouhlík
bisulphide of
carbon
Dusičnan etylnatý
Ethyl nitrate
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
Nářadí vyrobené ze slitiny beryliové mědi může být používané ve všech skupinách (I, IIA, IIB, IIC) při
bezpečném postupu, vždy respektující maximální dovolenou povrchovou teplotu jen s výjimkou acetylenu, se
kterým by měď mohla reagovat a vytvořit vysoce výbušné acetylenové plyny.
Tools made of Cu-Be alloy can be used in all groups (I, IIA, IIB, IIC) in a safe way, always respecting the
maximum surface temperature allowed, with the only exception of acetylene, with which copper might react and
create highly explosive acetylite gases.
Nářadí vyrobené ze slitiny hliníku a bronzu může být používané při bezpečném postupu, vždy respektující
maximální povolenou povrchovou teplotu, jen s výjimkou skupiny IIC (vodík, vodíkový plyn, acetylén, disulfid
uhlíku, dusičnan etylnatý).
Tools made of Al-Bronze alloy can be used in a safe way, always respecting the maximum surface temperature
allowed, except for the IIC group (Hydrogen, gas of water, acetylene, bisulphide of carbon, Ethyl nitrate).
MĚDĚNÉ NEBO MOSAZNÉ NÁŘADÍ / COPPER OR BRASS TOOLS
Měděné nebo mosazné nářadí je bezpečné ve výbušném prostředí pro rizikové skupiny I a IIA a je schváleno s nimi pracovat v těchto
prostředích. EGA Master má k dispozici kompletní řadu měděných a mosazných kladiv a paliček vyrobených z obou materiálů. Je dobré
vědět, že měděné nebo mosazné nářadí nelze považovat za alternativu k nářadí ze slitiny hliníku a bronzu nebo mědi a berylia, protože
jejich tvrdost ve většině použití je příliš malá. Měděné nebo mosazné nářadí je v porovnání s nářadím ze slitiny hliníku a bronzu nebo mědi
a berylia o něco levnější, ale tato volba může být riskantní a to i v období krátko/střednědobém, důvodem je malá tvrdost a tedy náchylnost
na rychlejší opotřebení materiálu a následné výměně za nové nářadí. A proto měděné nebo mosazné nářadí by mělo být použito tam, kde
se musí pracovat v nebezpečném prostředí skupin I a IIA i když by mohlo být použito v neriskantním prostředí. V případech, kde by se
použilo ocelové nářadí v neriskantním prostředí, potom pro stejnou práci s ohledem na bezpečnost a rentabilitu v nebezpečném prostředí
by mělo být zvoleno nářadí ze slitiny hliníku a bronzu nebo mědi a berylia, ale ne NIKDY měděné nebo mosazné nářadí.
Copper or brass tools are safe in explosive environments of risk groups I and IIA. IT is safe to work with them in these environments.
EGA Master has available a complete range of copper and brass hammers and mallets made in both materials. It is convenient to know
that copper or brass tools can never be considered as alternatives to aluminum-bronze or copper-beryllium alloy tools, because their
hardness is too low for most applications. There is the temptation to choose copper or brass tools due to their lower cost compared to
aluminum-bronze or copper-beryllium ones. This choice is not only risky in itself, but in the short/mid term it will be necessary to replace
them for new ones for the wearing out suffered due to their low hardness.
For this reason, copper or brass tools should only be used in those jobs that have to be made in risky environments (I and IIA), if the same
job would be made with copper or brass tools in a non-risky environment. In case you would use a steel tool in a non-risky environment,
than you should choose for your safety and profitability tools made in aluminum-bronze or copper-beryllium alloys to make the same jobe
in a risky environment, never a copper or brass tool.
38 1
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
SLITINA ACETILEX, BEZPEČNÁ PRÁCE I V ACETYLÉNOVÉM PROSTŘEDÍ
ACETILEX ALLOY, SAFE WORK EVEN IN ACETHYLENE ENVIRONMENTS
Předměty se složením mědi vyšším než 65% by neměly být použity v acetylénovém prostředí. Obě slitiny,
hliníku a bronzu a beryliová měď, mají složení mědi vyšší než 65%. Důvodem není, že beryliová měď může
vytvořit jiskru s dostatečnou sílou pro vytvoření vzplanutí acetylenu, ale že měď může reagovat s acetylenem a
vytvořit tak vysoce výbušný acetylát.
Z tohoto důvodu by neměly být slitiny beryliové mědi a hliníku a bronzu použity v acetylénovém prostředí. EGA
Master S.A. se snaží vždy najít nová inovační řešení, která zvýší bezpečnost a proto jsme vyvinuli slitinu
ACETILEX, která je 100% bezpečná pro použití v acetylénovém prostředí.
Items with copper compositions higher than 65% should not be used in acetylene environments. Both aluminum
bronze and copper-beryllium alloys do have higher copper compositions than 65%. The reason is not that
copper beryllium can create a spark with enough energy to create the ignition of acetylene, but that copper can
react with acetylene creating highly explosive acetylates.
For this reason, copper-beryllium or aluminum-bronze alloys should not be used in acetylene environments. In
EGA Master S.A., always commited to find new innovative solutions that will increase safety, we have
developed the ACETILEX alloy, 100% safe to be used in acethylene environments. Once again, pioneers in
safety.
HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ / MAIN APPLICATION FIELDS
Petrochemie / Petrochemicals
Rafinérie / Refineries
Naftařské společnosti / Oil Companies
Plynová & olejová potrubí
Gas & oil pipe lines
Elektrárny / Power Stations
Výroba barviv / Paint Manufacturing
Výroba plastů / Plastic manufacturing
Farmaceutický průmysl
Pharmaceutical Industry
Miny / Mines
Zábavní pyrotechnika / Fireworks Industry
Chemický průmysl / Chemical Industry
Obrana / Defence
Papírenský průmysl / Paper making Industries
Letecké síly / Air Forces
Zásobníky mouky a mlýny
Flour silos and mills
Pivovary / Breweries
Průmysl na zpracování lihovin
Alcohol processing industries
Lihovary / Distilleries
Námořnictvo / Navy
Výroba zbraní a munice
Weapon & ammunition fabrication
Letecký průmysl / Aerospace industry
Automobilový průmysl
Automobile Industry
Hasiči / Fire-fighters
Atd. / Etc.
INSTRUKCE PRO POUŽITÍ & ZÁRUKA / INSTRUCTIONS FOR/ USE & WARRANTY
1 Nejiskřivé nářadí nemůže dosáhnout tvrdosti běžného nářadí. Z tohoto důvodu musí být nejiskřivé nářadí
používáno se zvláštní opatrností, vyvarovat se změnám teplot, atd.
Non-Sparking Tools cannot reach the hardness of conventional tools. For this reason the use of Non-Sparking Tools
has to be carried out with special care, avoiding overstraining, heating, etc.
2 Použití nejiskřivého nářadí nesmí být jen preventivním opatřením v oblastech, pro které jsou předměty určené.
Také další předměty, oděvy nebo příhodný materiál musí být odpovídající nejiskřivým účelům.
The use of Non-Sparking Tools must not be the only preventive measure in areas which the items are designed for.
Other items, clothes or present material must also be adequate for non-sparking purposes.
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
383
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLEŠTĚ / PLIERS
KOMBI KLEŠTĚ / COMBINATION
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70100
70101
70102
70530
70531
70532
160
180
200
250
320
375
160
170
160
160
160
200
250
375
KLEŠTĚ PLOCHÉ / FLAT NOSE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70103
70533
KLEŠTĚ KULATÉ / ROUND NOSE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70104
70534
TELEFONNÍ KLEŠTĚ / LONG NOSE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70105
70106
70535
70536
SILOVÉ BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ / DIAGONAL CUTTING PLIERS
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70107
70537
160
250
SILOVÉ BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ / HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72094
70108
72095
70538
160
180
260
320
210
375
HASÁK / GAS PIPE PLIERS
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70109
384
70539
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLEŠTĚ PRO MECHANIKY / SLIP JOINT PLIER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70114
70544
8”
250
170
220
10”
12”
340
700
10”
350
10”
340
7”
8”
310
380
8”
220
ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ / WIRESTRIPPER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73903
73904
KLEŠTĚ / PLIERS
SIKA KLEŠTĚ / GROOVE JOINT
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70110
70111
70540
70541
SIKA KLEŠTĚ / BOX JOINT
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73897
73898
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72300
72302
ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ / CARPENTER PINCER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70112
70113
70542
70543
KONEKTOROVÉ KLEŠTĚ / CRIMPING PLIER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73900
73901
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
385
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
NASTAVITELNÝ KLÍČ / ADJUSTABLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71448
70117
70118
70119
70120
71449
71450
71451
71452
71453
71454
71455
71456
71457
6”
8”
10”
12”
15”
18”
24”
20
25
30
35
48
56
65
160
335
570
865
1250
2000
3100
STAHOVÁKY / GEAR PULLERS
VNĚJŠÍ STAHOVÁK 3-RAMENNÝ / 3 JAW REVERSIBLE GEAR PULLER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72470
72472
72474
72476
72471
72473
72475
72477
L
min - max
50-100
60-150
70-200
80-350
3000
3800
5600
11500
155
40
100
30
PINZETY / TWEEZERS
PRECIZNÍ PINZETA / NEAT TIPS
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70115
70547
PLOCHÁ PINZETA / FLAT NOSE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70116
386
70548
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
VIDLICOVÝ KLÍČ / OPEN-END WRENCHES
inch.
mm
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70135
70136
70137
70138
70139
70140
70141
70142
70143
70144
70145
70146
70147
73648
70148
70149
70150
70151
70152
70153
70154
70155
70156
70157
70158
70159
70160
70161
70162
72923
70163
70164
72925
70165
72927
70166
70167
73337
70168
72921
70169
70588
70589
70590
70591
70549
70550
70551
70552
70553
70554
70555
70556
70557
70558
70559
70560
70561
73649
70562
70563
70564
70565
70566
70567
70568
70569
70570
70571
70572
70573
70574
70575
70576
72922
70577
70578
72924
70579
72926
70580
70581
73336
70582
72919
70583
70584
70585
70586
70587
6-7
6-8
7-9
8-9
8-10
9-10
9-11
10-11
10-12
10-14
11-14
12-13
12-14
13-15
14-15
14-17
16-17
16-18
17-19
17-22
18-19
19-22
19-24
20-22
21-23
22-24
22-27
24-26
24-27
24-30
25-28
27-29
27-32
30-32
30-36
32-36
34-36
36-41
41-46
46-50
50-62
55-60
60-65
65-70
70-80
95
40
97
98
100
105
110
115
120
124
125
127
130
136
143
150
157
163
170
176
179
185
188
195
200
210
215
225
230
233
236
246
255
265
265
265
305
335
355
370
400
415
435
460
520
55
60
65
70
75
85
95
115
125
135
145
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
165
180
200
215
235
270
285
330
360
390
410
445
470
515
535
565
630
700
775
900
1155
1475
1500
1790
2100
3285
3270
4540
7580
9190
70592
70593
70594
70595
70596
70597
70598
70599
70600
70601
70602
70603
70604
70605
70606
70607
70608
70609
70610
70611
70612
70613
70614
70615
70616
70617
70618
70619
70620
70621
70622
70623
70624
70625
70626
70627
70628
70629
70630
70631
70632
70633
70634
70635
70636
70637
70638
70639
70640
70641
70642
70643
70644
70645
70646
70647
70648
70649
70650
70651
70652
70653
70654
70655
70656
70657
70658
70659
70660
70661
70662
70663
70664
70665
70666
70667
70668
70669
70670
70671
70672
70673
70674
70675
70676
70677
70678
70679
70680
70681
7/32"-1/4"
1/4"-9/32"
1/4"-5/16"
5/16"-3/8"
3/8"-7/16"
7/16"-1/2"
1/2"-9/16"
1/2"-5/8"
1/2"-11/16"
9/16"-5/8"
9/16"-3/4"
19/32"-11/16"
19/32"-25/32"
5/8"-3/4"
11/16"-25/32"
11/16"-7/8"
3/4"-13/16"
3/4"-7/8"
25/32"-13/16"
25/32"-7/8"
13/16"-7/8"
7/8"-15/16"
7/8"-31/32"
7/8"-1"
15/16"-1"
7/8"-1.1/16"
15/16"-1.1/16"
1"-1.1/8"
1.1/16"-1.1/8"
1.1/16"-1.1/4"
1.1/8"-1.5/16"
1.1/16"-1.7/16"
1.1/8"-1.1/2"
1.1/4"-1.3/8"
1.1/4"-1.7/16"
1.5/16"-1.1/2"
1.3/8"-1.1/2"
1.7/16"-1.5/8"
1.1/2"-1.11/16"
1.5/8”-1.13/16”
1.3/4”-1.5/8”
1.11/16”-1.7/8”
1.13/16”-2”
2.1/16”-2.5/16”
2.1/4”-2.3/8”
90
35
100
110
120
130
45
60
85
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
150
165
170
180
185
190
210
220
230
235
255
260
270
290
320
335
345
355
370
415
230
240
305
320
340
365
380
410
430
450
500
530
580
680
720
840
910
1050
1260
1500
1800
2100
2500
2800
3100
3300
387
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
VIDLICOVÝ A OČKOVÝ KLÍČ / COMBINATION WRENCHES
inch.
mm
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70170
70171
70172
70173
70174
70175
70176
70177
70178
70179
70180
70181
70182
70183
70184
70185
70186
70187
70188
70189
70190
70191
70192
70193
70194
70195
70196
72700
72701
70197
70198
70199
70200
70201
70202
70203
70204
70205
70206
70207
70208
70209
70210
70211
70212
388
70682
70683
70684
70685
70686
70687
70688
70689
70690
70691
70692
70693
70694
70695
70696
70697
70698
70699
70700
70701
70702
70703
70704
70705
70706
70707
70708
71786
71787
70709
70710
70711
70712
70713
70714
70715
70716
70717
70718
70719
70720
70721
70722
70723
70724
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41
42
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
115
120
125
130
135
140
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
270
275
285
293
300
310
320
330
335
337
337
345
353
355
366
405
420
435
462
470
480
490
500
515
525
35
40
45
60
65
70
85
95
100
110
150
160
190
210
240
260
280
350
380
400
420
485
525
630
670
730
770
800
850
930
940
1090
1100
1125
1220
1550
1735
2210
2585
2980
3560
4100
4550
5350
5800
70725
70726
70727
70728
70729
70730
70731
70732
70733
70734
70735
70736
70737
70738
70739
70740
70741
70742
70743
70744
70745
70746
70747
70748
70749
70750
70751
70752
70753
70754
70755
70756
70757
70758
70759
70760
70761
70762
70763
70764
70765
70766
70767
70768
70769
70770
70771
70772
70773
70774
70775
70776
1/4"
5/16"
11/32”
3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
5/8”
11/16”
3/4”
13/16”
7/8”
15/16”
1”
1.1/16”
1.1/8”
1.1/4”
1.5/16”
1.3/8”
1.7/16”
1.1/2”
1.5/8”
1.11/16”
1.13/16”
1.7/8”
2”
115
123
25
30
35
40
55
70
80
130
140
200
205
280
330
360
460
500
680
128
135
140
163
177
195
215
230
235
256
266
283
297
324
350
355
360
365
374
405
420
1000
1150
1200
1350
1480
1500
1620
1700
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron aluminio
Slitina hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
PŘEDVÁDĚCÍ SADA 6ti KLÍČŮ / 6 SPANNER DEMO KIT
Obj.č.
69342
Složení/Composition
61727
61627
73062
70172
70684
71669
Cr-V Aerospatial
Cr-V Espejo - Mirror
Cr-V 1000V
Cu-Be
Al-Bron
Titanium
8mm
300
OČKOVÝ KLÍČ / DOUBLE OFFSET RING WRENCHES
mm
inch.
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70213
70214
70215
70216
70217
70218
70219
70220
70221
70222
70223
70224
70225
70226
72133
72134
70227
70228
70229
70230
70231
70232
70233
70234
70235
70236
70237
72822
73339
70238
70239
70240
70241
70242
70243
72956
70244
72957
72135
72136
70245
70246
70247
72251
72253
70777
70778
70779
70780
70781
70782
70783
70784
70785
70786
70787
70788
70789
70790
72137
72138
70791
70792
70793
70794
70795
70796
70797
70798
70799
70800
70801
72823
73338
70802
70803
70804
70805
70806
70807
72912
70808
72913
72139
72140
70809
70810
70811
72250
72252
6-7
7-9
8-9
8-10
9-10
9-11
10-11
10-14
11-14
12-13
12-14
13-14
13-15
14-15
14-16
14-17
16-17
16-18
17-19
17-22
18-19
19-22
19-24
20-22
21-23
22-24
22-27
24-26
24-27
24-30
25-28
27-29
27-30
27-32
30-32
31-33
30-36
32-35
32-36
34-36
36-38
36-41
41-46
46-50
55-60
115
130
135
140
160
180
200
220
250
280
310
280
285
310
340
350
360
380
395
395
404
410
418
434
450
470
490
476
70812
70841
7/32-1/4"
120
30
70813
70842
5/16-3/8"
125
45
70814
70843
3/8-7/16"
140
60
55
60
70
80
100
70815
70844
7/16"-1/2"
155
90
70816
70845
1/2-9/16"
174
115
70817
70846
9/16-5/8"
215
190
70818
70847
5/8-3/4"
240
230
70819
70848
11/16"-25/32"
120
70820
70849
3/4"-13/16"
70821
70850
13/16-7/8"
275
350
70822
70851
7/8-15/16"
305
405
70823
70852
7/8-31/32"
70824
70853
7/8-1"
70825
70854
7/8-1.1/16"
317
480
70826
70855
15/16-1"
310
490
70827
70856
15/16-1.1/16"
340
500
70828
70857
1-1.1/16"
330
575
70829
70858
1-1.1/8"
346
550
70830
70859
1.1/16-1.1/8"
330
570
70831
70860
1.1/16-1.1/4"
367
620
70832
70861
1.1/8-1.5/16"
373
680
70833
70862
1.1/4-1.5/16"
380
1020
70834
70863
1.1/4"-1.7/16"
410
1080
70835
70864
1.7/16-1.5/8"
450
1585
70836
70865
1.5/8-1.13/16"
470
2070
70837
70866
1.13/16-2"
490
2530
70838
70867
2.1/16-2.3/8"
510
2800
70839
70868
2-2.3/8"
520
3000
70840
70869
2.1/4-2.3/8"
530
3500
25
50
150
200
205
210
220
225
290
295
310
355
370
405
455
470
500
520
550
580
670
705
740
805
850
1050
1100
1145
1165
1530
1600
2075
2200
2500
255
310
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
240
295
420
440
389
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
OBOUSTRANNÝ OČKOVÝ KLÍČ / DOUBLE ENDED FLAT RING SPANNER
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73960
73962
73964
73966
73968
73970
73972
73974
73976
73978
73980
73982
73984
73986
73988
73990
73961
73963
73965
73967
73969
73971
73973
73975
73977
73979
73981
73983
73985
73987
73989
73991
7-9
10-11
12-14
14-17
16-18
18-19
17-22
19-21
20-22
21-23
22-24
24-27
25-28
27-30
27-32
30-32
115
140
160
180
200
225
235
240
250
255
280
300
305
310
320
340
40
60
100
110
180
260
280
300
350
390
430
550
580
680
720
750
RÁČNOVÝ HASÁK / RATCHET SPANNER
inch.
mm
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70870
70871
70872
70873
70874
70875
70876
70877
70878
70879
70880
70881
70882
70883
70884
70885
70886
390
70887
70888
70889
70890
70891
70892
70893
70894
70895
70896
70897
70898
70899
70900
70901
70902
70903
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
9
11
13
14
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
150
160
180
155
190
200
200
220
220
245
210
280
230
290
295
260
360
440
450
530
670
840
70904
70905
70906
70907
70908
70909
70910
70911
70912
70913
70914
70915
70916
70917
70918
70919
70920
70921
70922
70923
70924
70925
70926
70927
70928
70929
70930
70931
70932
70933
70934
70935
3/8"
1/2"
9/16"
11/16"
3/4"
7/8"
1"
1.1/16"
1.3/16"
1.1/4"
1.7/16"
1.5/8"
1.13/16"
2"
2.3/16"
2.3/8"
150
160
155
190
200
200
220
220
245
210
280
230
290
295
260
360
440
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron aluminio
Slitina hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
450
530
670
840
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
NÁSTRČNÝ KLÍČ PRO MONTÉRY / CONSTRUCTION WRENCH WITH PIN
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70248
70249
70250
70251
70252
70253
70254
70255
70256
70257
70258
71732
71733
71734
71735
71736
71737
71738
71739
71740
71741
71742
22
24
27
30
32
36
38
41
44
46
50
270
290
320
350
370
390
400
410
32
36
41
46
50
500
700
800
1000
420
1100
430
1300
400
430
470
500
530
850
1200
1900
2800
3700
PLOCHÝ KLÍČ S HROTEM / CONSTRUCTION OPEN WRENCH WITH PIN
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73940
73942
73944
73946
73948
73941
73943
73945
73947
73949
OBOUSTRANNÝ OTEVŘENÝ OČKOVÝ KLÍČ / FLARE NUT
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72723
72725
72727
72729
72731
72733
72735
72737
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
72724
72726
72728
72730
72732
72734
72736
72738
3/8”-7/16”
7/16”-1/2”
1/2”-9/16”
9/16”-5/8”
5/8”-3/4”
3/4”-7/8”
7/8”-1”
1”-1.1/8”
50
100
150
250
300
350
400
500
391
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
ÚDEROVÝ OTEVŘENÝ KLÍČ / SLOGGING OPEN WRENCH
inch.
mm
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70280
71013
14
70281
71014
17
70282
71015
19
70283
71016
22
135
70284
71017
24
150
70285
71018
27
165
70286
71019
30
180
0,2
125
0,3
70287
71020
32
190
70288
71021
36
210
70289
71022
41
230
70290
71023
46
240
70291
71024
50
255
0,4
0,7
0,9
71036
71055
9/16"
110
72105
72113
5/8”
71037
71056
11/16"
71038
71057
3/4"
71039
71058
7/8"
135
71040
71059
15/16"
150
125
72106
72114
1”
71041
71060
1.1/16"
72107
72115
1.1/8”
180
190
71042
71061
1.1/4"
1,6
72108
72116
1.3/8”
2,1
71043
71062
1.7/16"
72117
1.1/2”
165
0,2
0,3
0,4
0,6
0,7
210
70292
71025
55
272
2,6
72109
70293
71026
60
290
3,6
71044
71063
1.5/8"
71045
71064
1.13/16"
72110
72118
1.7/8”
71046
71065
2"
255
2,1
71047
71066
2.3/16"
272
2,6
70294
71027
65
307
4,5
70295
71028
70
325
5,5
70296
392
120
71029
75
343
6,8
71007
71030
80
360
7,7
71008
71031
85
380
8,6
71009
71032
71010
71033
95
71011
71034
100
430
12
71012
71035
105
440
12,2
90
400
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
9,8
10,5
230
240
1,6
1,8
72111
72119
2.1/4”
71048
71067
2.3/8"
72112
72120
2.1/2”
71049
71068
2.9/16"
71050
71069
3"
343
6,8
71051
71070
3.1/8"
360
8,6
71052
71071
3.9/16"
400
9,8
71053
71072
4"
430
12
71054
71073
4.5/16"
465
13
290
307
3
4
4,3
4,5
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
ÚDEROVÝ OČKOVÝ KLÍČ / SLOGGING RING
inch.
mm
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70297
70298
70299
70300
71906
71080
71081
71082
71083
72951
17
19
22
24
26
125
140
145
70301
71084
27
150
70302
70303
73326
70304
71834
73327
70305
73328
73329
70306
72229
73330
70307
70308
70309
73470
73471
70310
70311
70312
70313
70314
70315
70316
70317
70318
71074
71075
71076
71077
71078
71079
72084
72085
72086
72087
72088
71085
71086
73331
71087
71835
73332
71088
73333
73334
71089
72228
73335
71090
71091
71092
73394
73395
71093
71094
71095
71096
71097
71098
71099
71100
71101
71102
71103
71104
71105
71106
71107
72089
72090
72091
72092
72093
30
32
34
36
38
40
41
42
44
46
47
48
50
52
55
56
58
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
165
180
200
230
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
240
245
250
260
265
0,8
1,3
270
280
295
310
325
340
355
390
420
450
465
480
495
510
515
520
540
565
570
1,4
1,6
2,3
2,4
2,8
3
3,4
3,6
3,9
4,2
4,3
4,5
4,6
4,9
5,2
5,5
5,9
6,3
6,7
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72121
72127
71108
71133
71109
71134
71110
71135
71111
71136
71117
71142
72126
72132
71118
71143
72954
71800
71119
71144
71120
71145
71121
71146
5/8”
11/16"
3/4"
7/8"
1"
1.1/16"
1.1/8”
1.3/16"
1.1/4"
1.3/8”
1.13/32”
1.7/16
1.1/2”
1.5/8"
1.3/4”
1.13/16"
1.7/8”
2"
2.3/16”
2.1/4"
2.5/16"
2.3/8"
71122
71147
2.1/2
71123
71148
71124
71149
71125
71150
71126
71151
71127
71152
71128
71153
71129
71154
71130
71155
71131
71156
71132
71157
2.9/16"
2.5/8"
2.3/4"
2.15/16"
3"
3.1/16"
3.1/8"
3.3/8"
3.9/16"
3.3/4"
71112
71137
72122
72128
71113
71138
71114
71139
72123
72129
71115
71140
72301
71791
72124
72130
71116
71141
72125
72131
130
0,3
165
0,4
175
185
0,5
205
0,6
225
0,7
235
250
265
0,8
1,3
274
1,4
298
1,5
320
326
350
355
390
2,3
2,4
2,8
3,9
4,5
4,9
MOMENTOVÝ KLÍČ / TORQUE WRENCH
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72171
72172
72173
72174
72175
72176
Nm
3/8”
1/2”
3/4”
100
300
500
600
1250
1700
Slitinaberilio
berzliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
393
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
ÚDEROVÝ OČKOVÝ KLÍČ VYHNUTÝ / OFFSET SLOGGING RING WRENCH
mm
inch.
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
74122
74123
27
74124
74125
30
74126
74127
32
74128
74129
74130
74131
74132
245
650
73653
73654
1.1/16"
245
73655
73656
1.1/4"
270
73657
73658
1.7/16"
270
650
270
900
36
280
1000
73659
73660
1.1/2"
280
1000
41
305
1300
73661
73662
1.5/8"
305
1300
74133
46
310
1700
73663
73664
1.3/4"
74134
74135
50
2000
73665
73666
1.7/8"
310
1700
73593
73594
55
2200
73667
73668
2"
73595
73596
60
355
2700
73669
73670
2.1/4"
320
2000
73597
73598
65
380
3200
73671
73672
2.3/8"
73599
73600
70
400
3800
73673
73674
2.1/2"
380
2700
73601
73602
75
420
4200
73675
73676
2.5/8"
73603
73604
80
435
5200
73677
73678
2.3/4"
400
3200
73605
73606
85
73679
73680
2.7/8"
73607
73608
90
73681
73682
3"
420
4200
73609
73610
95
73611
73612
100
73613
73614
110
7500
73615
73616
120
8000
320
6200
440
900
7000
OČKOVÝ KLÍČ ZAHNUTÝ / CURVED SLOGGING RING WRENCH
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
394
74137
74138
24
160
300
74139
74140
27
170
420
74141
74142
30
180
500
74143
74144
32
190
520
74145
74146
36
210
800
74147
74148
41
225
1000
74149
74150
46
240
1200
74151
74152
50
255
1500
74153
74154
55
270
1800
74155
74156
60
285
2200
74157
74158
65
300
2400
74159
74160
70
315
2800
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
JEDNOSTRANNÝ OČKOVÝ KLÍČ / SINGLE END RING WRENCH
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73993
73995
73997
73999
74001
74003
74005
74007
74009
74011
74013
74015
74017
74019
74021
74023
74025
74027
74029
74031
74033
74035
74037
74039
74041
74043
74045
74047
74049
74051
74053
73994
73996
73998
74000
74002
74004
74006
74008
74010
74012
74014
74016
74018
74020
74022
74024
74026
74028
74030
74032
74034
74036
74038
74040
74042
74044
74046
74048
74050
74052
74054
8
10
12
14
16
17
18
19
20
21
22
24
27
30
32
34
36
38
41
45
46
48
50
55
56
60
65
70
75
80
85
100
110
120
130
145
150
160
170
175
185
190
210
230
250
270
280
290
300
310
325
330
340
350
370
375
390
410
430
450
470
490
25
35
50
75
120
130
135
170
180
185
195
250
340
450
500
630
750
850
960
1200
1250
1400
1500
1700
1750
1900
2200
2600
3200
4000
4400
JEDNOSTRANNÝ OČKOVÝ KLÍČ ZAHNUTÝ / CURVED SINGLE END RING WRENCH
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74056
74058
74060
74062
74064
74066
74068
74070
74072
74074
74076
74078
74080
74082
74084
74086
74088
74090
74092
74094
74096
74098
74100
74057
74059
74061
74063
74065
74067
74069
74071
74073
74075
74077
74079
74081
74083
74085
74087
74089
74091
74093
74095
74097
74099
74101
10
12
14
16
17
19
22
24
27
30
32
34
36
38
41
46
50
55
60
65
70
75
80
120
160
150
175
175
205
205
205
205
250
250
295
295
305
305
340
340
370
400
430
450
470
490
65
90
95
150
150
220
220
320
320
540
570
620
620
800
800
1000
1500
2000
2400
2500
3500
3900
4200
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
395
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
JEDNOSTRANNÝ KLÍČ VYHNUTÝ / OFFSET SINGLE END RING WRENCH
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74103
74105
74107
74109
74111
74113
74115
74117
74119
74104
74106
74108
74110
74112
74114
74116
74118
74120
17
19
21
22
24
27
30
32
36
150
170
185
190
210
230
250
270
290
130
170
210
220
280
350
480
600
750
110
120
140
140
160
190
200
250
250
300
350
400
500
60
75
90
100
120
170
180
270
300
380
680
950
1200
155
180
KLÍČ NA VENTILY ČTYŘHRAN / VALVE SQUARE
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74162
74164
74166
74168
74170
74172
74174
74176
74178
74180
74182
74184
74186
74163
74165
74167
74169
74171
74173
74175
74177
74179
74181
74183
74185
74187
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
22
24
NÁSTRČNÝ ČTYŘHRAN / SQUARE SOCKET
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74189
74190
3/8”
La más galardonada
The most awarded
La plus primée
396
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
PÁČIDLO / CROW FOOT OPEN END
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72541
72543
72545
72547
72549
72551
72553
72555
72557
72559
72561
72563
Cu-Be
72542
72544
72546
72548
72550
72552
72554
72556
72558
72560
72562
72564
3/8”
9/16”
5/8”
11/16”
7/8”
1.1/8”
1.1/4”
1.3/8”
1.1/2”
1.11/16”
1.7/8”
2”
2.1/4”
35
37
38
43
50
53
56
59
65
72
75
81
40
1/2”
14
16
17
19
20
22
25
27
28
50
55
75
90
90
125
160
170
175
190
Obj.č.
72565
72567
72569
72571
72573
72575
72577
72579
72581
Al-Bron
72566
72568
72570
72572
72574
72576
72578
72580
72582
43
55
60
60
49
100
52
56
105
125
130
135
59
OČKOVÝ KLÍČ S PRODLOUŽENÍM / RING SPANNER FOR EXTENSION
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73688
73472
70957
70958
70959
70960
70961
70962
70963
70964
70965
70966
70967
70968
70969
70970
70971
70972
70973
70974
70975
70976
70977
70978
70979
70980
70981
73689
73396
70982
70983
70984
70985
70986
70987
70988
70989
70990
70991
70992
70993
70994
70995
70996
70997
70998
70999
71000
71001
71002
71003
71004
71005
71006
200
220
900
235
255
1200
270
1600
280
1700
290
310
1800
2000
320
2200
330
2700
340
3300
O
Obj.č.
72605
72606
72607
24
27
30
32
34
35
36
37
38
41
42
46
47
50
52
54
55
56
58
60
63
65
67
70
71
75
77
600
750
850
22
25
30
30-41
42-55
56-77
900
1600
2500
mosaz / brass
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
397
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
JEDNOSTRANNÝ KLÍČ / SINGLE ENDED OPEN JAW SPANNER
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70259
70260
70261
70262
70263
70264
72939
72940
70265
72941
72942
70266
72943
70267
72944
72945
70268
72946
70269
72947
72948
70270
72949
72950
70271
72955
70272
70273
70274
70275
70276
70277
70278
70279
70936
70937
70938
70939
70940
70941
71807
71808
70942
71809
71810
70943
71811
70944
71812
71813
70945
71814
70946
71815
71816
70947
71817
71818
70948
72911
70949
70950
70951
70952
70953
70954
70955
70956
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
36
41
46
50
55
60
65
83
87
92
97
102
107
112
118
124
130
136
143
150
157
164
172
180
188
196
206
216
225
235
245
255
262
275
300
325
350
375
400
425
450
40
50
70
85
100
150
200
250
275
300
400
500
1000
1200
1400
2100
JEDNOSTRANNÝ KLÍČ VYHNUTÝ / OFFSET SINGLE OPEN END
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73909
73911
73913
73915
73917
73919
73921
73923
73925
73927
73929
73931
73933
73935
73937
398
73910
73912
73914
73916
73918
73920
73922
73924
73926
73928
73930
73932
73934
73936
73938
12
14
17
19
22
24
27
30
32
34
36
41
46
50
55
120
130
150
170
190
210
230
250
270
280
290
310
330
350
370
50
80
120
170
240
250
370
470
570
700
800
1000
1300
1500
2000
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron aluminio
Slitina hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
FAJFKOVÝ KLÍČ / ANGLED SOCKET
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70417
70418
70419
73314
70420
70421
70422
70423
70424
70425
73317
72916
72917
71361
71362
71363
73321
71364
71365
71366
71367
71368
71369
73324
72914
72915
8
9
11
13
14
17
19
22
24
27
30
36
41
107
300
161
400
211
450
244
500
300
550
600
700
170
250
230
400
250
T-NÁSTRČNÝ KLÍČ / T-SOCKET WRENCH
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71370
71371
71372
71373
71374
71375
71376
71377
71378
71379
72096
71380
71381
71382
71383
71384
71385
71386
71387
71388
71389
71390
72097
71391
9
11
14
17
19
22
24
27
30
32
36
38
700
260
750
300
900
350
400
950
1000
215
130
140
145
450
150
170
170
190
220
240
260
260
280
280
300
300
250
280
380
450
590
650
900
950
1200
1400
1700
1900
T-KLÍČ STRANOVÝ / "T" OPEN END WRENCH
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73951
73953
73955
73957
73952
73954
73956
73958
8
10
12
14
T-KLÍČ ŠESTIHRAN / T HEXAGONAL WRENCH
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74192
74194
74196
74198
74200
74202
74204
74206
74208
74210
74212
74214
74193
74195
74197
74199
74201
74203
74205
74207
74209
74211
74213
74215
10
12
14
17
19
22
24
27
30
32
36
41
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
399
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍČE / WRENCHES
INBUSOVÝ KLÍČ / HEXAGONAL KEYS
inch.
mm
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72239
70391
70392
70393
70394
70395
70396
70397
70398
70399
72241
70400
72243
70401
70402
72245
70403
70404
70405
70406
70407
70408
70409
72238
71287
71288
71289
71290
71291
71292
71293
71294
71295
72240
71296
72242
71297
71298
72244
71299
71300
71301
71302
71303
71304
71305
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
22
24
27
32
36
41
13
65
25
10
20
30
60
80
30
32
37
43
90
105
110
115
120
125
130
135
140
155
175
180
195
200
210
215
230
235
240
71306
71307
71308
71309
71310
71311
71312
71313
71314
71315
71316
71317
71318
71319
71320
71321
71322
71323
71324
71325
71326
71327
71328
71329
5
44
100
45
48
52
54
58
65
200
250
300
500
600
700
1000
1100
1600
2000
2700
3300
72
77
82
93
116
128
140
71330
71331
71332
71333
71334
71335
71336
71337
71338
71339
71340
71341
71342
71343
71344
71345
71346
71347
71348
71349
71350
71351
71352
71353
1/8"
9/64"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
7/8"
1"
1.1/16"
1.1/8"
1.1/4"
1.5/16"
1.3/8"
1.7/16"
1.1/2
1.5/8"
65
90
95
105
115
120
125
140
155
160
180
195
200
210
215
220
24
29
30
31
37
44
45
48
55
58
63
65
73
79
85
93
95
230
116
235
128
240
140
INBUSOVÝ KLÍČ S KULOVOU HLAVOU / BALLPOINT HEXAGONAL KEYS
STANDARD
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72177
72178
72179
72180
72181
72182
72183
72184
72185
72186
72187
72188
72189
72190
3
4
5
6
8
10
12
65
73
83
94
106
121
137
24
29
34
38
43
47
53
5
10
20
30
60
105
170
INBUSOVÝ KLÍČ S KULOVOU HLAVOU PRODLOUŽENÝ / LONG PATTERN
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70410
70411
70412
70413
70414
70415
70416
400
71354
71355
71356
71357
71358
71359
71360
3
4
5
6
8
10
12
128
144
163
184
190
220
270
26
30
34
41
47
54
60
8
17
31
51
100
150
350
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
10
20
30
40
60
100
250
300
400
600
700
1000
1300
1600
1800
2000
2200
2400
2700
3000
3500
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
NÁSTRČNÉ KLÍČE / SOCKET WRENCHES
1/4"
mm
inch
Cu-Be
Obj.č.
Al-Bron
71909
71910
71911
71912
71913
71914
71915
71916
71917
71918
71919
71930
71931
71932
71933
71934
71935
71936
71937
71938
71939
71940
.
Cu-Be
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
71920
71921
71922
71923
71924
71925
71926
71927
71928
71929
10
25
12
15
20
26
25
Obj.č.
Al-Bron
71941
71942
71943
71944
71945
71946
71947
71948
71949
71950
3/16”
7/32”
1/4”
9/32”
5/16”
11/32”
3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
25
10
15
28
20
25
PŘEPÍNACÍ RÁČNA / REVERSIBLE RATCHET HANDLE
Cu-Be
Obj.č.
71955
Al-Bron
71956
1/4”
130
400
RÁČNOVÝ KLÍČ / MALE-FEMALE RATCHET
Cu-Be
Obj.č.
73722
Al-Bron
73723
1/4”
200
350
254
250
4”
8”
101
203
200
400
1/4”
55
150
VRATIDLO / SLIDING "T" HANDLE
Cu-Be
Obj.č.
71957
Al-Bron
1/4”
71958
10”
PRODLOUŽENÍ / EXTENSION
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71959
71960
1/4”
71961
71962
KARDANOVÝ KLOUB / UNIVERSAL JOINT
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71953
71954
ADAPTÉR / ADAPTER
Cu-Be
71951
Obj.č.
Al-Bron
71952
1/4”-1/2”
100
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
401
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
NÁSTRČNÁ HLAVICE-INBUS / HEX BIT SOCKET
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73692
73694
73696
73698
73700
73702
73704
73706
73693
73695
73697
73699
73701
73703
73705
73707
3
4
5
6
7
8
9
10
20
55
1/4”
65
25
30
40
55
65
ŠROUBOVÁKOVÝ ADAPTÉR / SOCKET HOLDER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73731
73732
1/4”
55
195
60
NÁSTRČNÉ KLÍČE / SOCKET WRENCHES
1/2"
mm
inch.
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70319
70320
70321
70322
70323
70324
70325
70326
70327
70328
70329
70330
70331
70332
70333
70334
70335
70336
70337
70338
70339
70340
70341
70342
70343
70344
71158
71159
71160
71161
71162
71163
71164
71165
71166
71167
71168
71169
71170
71171
71172
71173
71174
71175
71176
71177
71178
71179
71180
71181
71182
71183
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
60
70
40
80
90
42
100
43
46
71184
71185
71186
71187
71188
71189
71190
71191
71192
71193
71194
71195
71196
71197
71198
71199
71200
71201
71202
71203
71204
71205
71206
71207
71208
71209
71210
71211
71212
71213
71214
71215
71216
71217
71218
71219
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
19/32"
5/8"
11/16"
3/4"
25/32"
13/16"
7/8"
15/16"
1"
1.1/16"
1.1/8"
1.1/4"
60
70
40
80
90
42
43
46
47
200
PŘEPÍNACÍ RÁČNA / REVERSIBLE RATCHET HANDLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70375
71272
1/2”
250
600
250
450
RÁČNOVÝ KLÍČ / MALE-FEMALE RATCHET
Obj.č.
402
Cu-Be
Al-Bron
73724
73725
1/2”
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron aluminio
Slitina hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
100
200
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
VRATIDLO "T" / SLIDING "T" HANDLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
1/2”
70378
70379
10”
12”
71274
71275
254
304
400
500
KLOUBOVÁ RUKOJEŤ / HINGED HANDLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72400
72402
72404
72401
72403
72405
230
330
410
330
400
550
230
400
ZALOMENÁ RUKOJEŤ / OFFSET HANDLE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72410
72411
NÁSTRČNÁ HLAVICE PLOCHÁ / FLAT BIT SOCKET
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73709
73710
13x2mm
1/2”
52
100
VRATIDLO / SPEEDER HANDLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72416
72417
390
750
PRODLOUŽENÍ / EXTENSION
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70383
70384
70385
71279
71280
71281
1/2”
4”
8”
10”
101
203
254
200
400
500
1/2”
80
200
3/4”-1/2”
1/2”-3/4”
1”-3/4”
3/4”-1”
55
50
70
60
KARDANOVÝ KLOUB / UNIVERSAL JOINT
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70372
71269
ADAPTÉR / ADAPTER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70368
70369
70370
70371
71265
71266
71267
71268
200
600
410
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
403
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
NÁSTRČNÉ KLÍČE / SOCKET WRENCHES
3/4"
inch.
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70345
71908
70346
70347
70348
71220
72953
71221
71222
71223
24
26
27
30
32
71228
71229
55
71239
71240
1.5/16”
1.3/8”
60
200
60
300
200
60
inch.
mm
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70349
70350
70351
70352
71224
71225
71226
71227
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
36
41
46
50
60
71230
71231
71232
71233
71234
71235
71236
71237
71238
300
400
500
600
65
70
71241
71242
71243
71244
71245
71246
71247
71248
71249
1.7/16”
1.1/2”
1.9/16”
1.5/8”
1.11/16”
1.3/4”
1.13/16”
1.7/8”
2”
350
400
65
70
RÁČNOVÝ KLÍČ / MALE-FEMALE RATCHET
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73726
73727
3/4”
300
1000
390
1400
PŘEPÍNACÍ RÁČNA / REVERSIBLE RATCHET HANDLE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70376
71273
3/4”
RÁČNOVÁ HLAVA / RATCHET HEAD
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73712
73713
O (mm)
3/4”
21
160
1500
VRATIDLO "T" / SLIDING "T" HANDLE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70380
70381
404
71276
71277
3/4”
10”
18”
254
457
900
1700
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron aluminio
Slitina hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
450
500
550
600
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
T-RUKOJEŤ POSUVNÁ / LONG SLIDING "T" HANDLE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73717
73718
3/4”
350
190
1500
KLOUBOVÁ RUKOJEŤ / HINGED HANDLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72406
72407
295
600
280
700
ZALOMENÁ RUKOJEŤ / OFFSET HANDLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72412
72413
PRODLOUŽENÍ / EXTENSION
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
3/4”
70386
70387
70388
4”
8”
10”
71282
71283
71284
101
203
254
200
400
500
KARDANOVÝ KLOUB / UNIVERSAL JOINT
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70373
71270
3/4”
135
600
FLEXIBILNÍ ADAPTÉR / FLEXIBLE JOINT
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72396
72397
O
120
mm
21
800
ADAPTÉR / ADAPTER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70368
70369
70370
70371
71265
71266
71267
71268
3/4”-1/2”
1/2”-3/4”
1”-3/4”
3/4”-1”
200
600
410
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
405
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
NÁSTRČNÉ KLÍČE / SOCKET WRENCHES
1"
mm
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70353
70354
70355
70356
70357
70358
70359
70360
70361
70362
70363
70364
70365
70366
70367
71250
71251
71252
71253
71254
71255
71256
71257
71258
71259
71260
71261
71262
71263
71264
41
42
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
1100
65
95
1200
1400
1500
1600
2200
2700
3300
4200
4600
4800
4900
5000
5200
550
1600
70
75
80
85
90
PŘEPÍNACÍ RÁČNA / REVERSIBLE RATCHET HANDLE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72630
72629
1”
RÁČNOVÁ HLAVA / RATCHET HEAD
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73714
73715
O (mm)
1”
23
180
3000
RÁČNOVÝ KLÍČ / MALE-FEMALE RATCHET
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73728
73729
1”
300
1000
VRATIDLO "T" / SLIDING "T" HANDLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70382
71278
1”
12”
304
2300
T-RUKOJEŤ POSUVNÁ / LONG SLIDING "T" HANDLE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73719
406
73720
1”
400
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
190
2400
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
PRODLOUŽENÍ / EXTENSION
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70389
70390
1”
71285
71286
4”
10”
101
254
400
800
ADAPTÉR / ADAPTER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70368
70369
70370
70371
71265
71266
71267
71268
3/4”-1/2”
1/2”-3/4”
1”-3/4”
3/4”-1”
200
600
410
KARDANOVÝ KLOUB / UNIVERSAL JOINT
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70374
71271
1”
147
1300
FLEXIBILNÍ ADAPTÉR / FLEXIBLE JOINT
Cu-Be
72398
Obj.č.
O
Al-Bron
72399
120
mm
21
1100
KLOUBOVÁ RUKOJEŤ / HINGED HANDLE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72408
72409
315
850
300
1100
RUKOJEŤ ZALOMENÁ / OFFSET HANDLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72414
72415
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
407
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
SADY / SET
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron KS/PCS.
74263
74264
9
1/2”
10-11-12-14-17-19-22-24mm
1,4
Technické údaje / Technical specification
230mm
Rukojeť zalomená / Offset handle
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron KS/PCS.
74265
74266
12
1/2”
2,3
8-10-11-12-14-17-19-22-24-27mm
Technické údaje / Technical specification
Ráčna / Ratchet
250mm
Kloubová rukojeť / Hinged handle
230mm
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
74267
PCS.
74268
16
1/2”
10-11-12-14-17-19-22
24-27-30-32mm
4,3
Technické údaje / Technical specification
Ráčna / Ratchet
250mm
Vratidlo / Sliding T handle
390mm
Nástrčný klíč / Speeder handle
125-250mm
Prodloužení / Extension
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron KS/PCS.
74269
74270
24
1/2”
10-11-12-13-14-15-16-17-18-1920-21-22-23-24-27-30-32mm
5,3
Technické údaje / Technical specification
Ráčna / Ratchet
250mm
Vratidlo / Sliding T handle
390mm
Nástrčný klíč / Speeder handle
125-250mm
Prodloužení / Extension
75mm
Křížový kloub / Universal Joint
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron KS/PCS.
74271
74272
27
1/2”
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-2021-22-23-24-26-27-28-30-32mm
5,8
Technické údaje / Technical specification
Ráčna / Ratchet
Vratidlo / Sliding T handle
Nástrčný klíč / Speeder handle
Prodloužení / Extension
Křížový kloub / Universal Joint
Nástrčná hlavice plochá / Flat bit socket
408
250mm
390mm
125-250mm
75mm
13x2mm
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron aluminio
Slitina hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
SADY / SET
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron KS/PCS.
74273
74274
31
1/2”
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
18-19-20-21-22-23-24-26
27-28-30-32mm
6,4
Technické údaje / Technical specification
Ráčna / Ratchet
250mm
Vratidlo / Sliding T handle
Nástrčný klíč / Speeder handle
390mm
125-250mm
Prodloužení / Extension
Křížový kloub / Universal Joint
75mm
Rukojeť zalomená / Offset handle
230mm
Nástrčná hlavice plochá / Flat bit socket
13x2mm
Nástrčkový klíč na zapalovací svíčky / Spark plug socket
13/16”
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron KS/PCS.
74275
74276
14
3/4”
21-24-27-30-32-34-36-38
41-46-50mm
8,3
Technické údaje / Technical specification
Ráčna / Ratchet
320mm
Vratidlo / Sliding T handle
400mm
Prodloužení / Extension
200mm
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron KS/PCS.
74277
74278
20
3/4”
21-22-23-24-26-27-28-29-30-3132-34-36-38-41-46-50mm
8,3
Technické údaje / Technical specification
Ráčna / Ratchet
320mm
Vratidlo / Sliding T handle
400mm
Prodloužení / Extension
200mm
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron KS/PCS.
74279
74280
18
1”
30-31-32-34-36-38-41-46-50-5560-65-70-75-80mm
18,5
Technické údaje / Technical specification
Vratidlo / Sliding T handle
400mm
Prodloužení / Extension
Flexibilní adaptér / Flexible joint
200mm
120mm
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
409
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
RÁZOVÉ NÁSTRČNÉ HLAVICE / IMPACT SOCKET WRENCHES
3/4"
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72314
72316
72318
72320
72322
72324
72326
72328
72315
72317
72319
72321
72323
72325
72327
72329
24
27
30
32
36
41
46
50
55
55
60
60
60
65
65
70
350
380
500
530
560
780
900
1100
19
21
22
24
26
27
29
30
32
34
35
36
38
41
46
50
52
55
58
60
65
70
75
80
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
650
670
680
1"
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72330
72332
72334
72336
72338
72340
72342
72344
72346
72348
72350
72352
72354
72356
72358
72360
72362
72364
72366
72368
72370
72372
72374
72376
72331
72333
72335
72337
72339
72341
72343
72345
72347
72349
72351
72353
72355
72357
72359
72361
72363
72365
72367
72369
72371
72373
72375
72377
690
700
720
750
780
850
870
890
920
1200
1500
1700
1800
1900
2000
2300
2700
3000
3300
1.3/16"
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72378
72380
72382
72384
72386
72388
72390
72392
72394
410
72379
72381
72383
72385
72387
72389
72391
72393
72395
50
52
55
58
60
65
70
75
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
1800
1900
2000
2100
2400
2600
3000
3400
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
/
/
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
POJISTNÝ KOLÍK / SECURITY PIN
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73621
73623
73625
73627
73629
73622
73624
73626
73628
73630
O x L(mm)
3-4”
1”
1.3/16”
24-30mm
32-50mm
19-41mm
46-80mm
50-80mm
6x30
6x40
6x50
6x60
6x65
10
15
20
25
SPECIÁLNÍ KLÍČE / SPECIAL WRENCHES
C-KLÍČ / C WRENCH
S
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72418
72419
450
40
1100
DVOJITÝ C-KLÍČ / DOUBLE C WRENCH
S1
S2
20
15
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72420
72421
200
380
VENTILOVÝ HÁK / VALVE WHEEL HOOK
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72422
72424
72426
72428
72430
72432
72434
72436
72438
72440
72442
72444
72446
72448
72450
72423
72425
72427
72429
72431
72433
72435
72437
72439
72441
72443
72445
72447
72449
72451
S
200
300
250
300
350
375
400
450
500
550
600
650
700
750
800
30
32
35
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
250
500
350
450
570
600
650
900
1150
1300
1400
1600
1700
2100
2200
DLOUHÝ VENTILOVÝ KLÍČ / LONG VALVE SPANNER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
71432
71433
71434
71441
71435
71436
71437
71445
Ox
Oy
3-7”
8-15”
18mm
24mm
16-20”
30mm
215
400
490
800
400
900
1400
6400
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
411
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
ZÁTKOVÝ KLÍČ / BUNG WRENCH
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
71446
71447
300
800
385
1200
KLÍČ NA SUDY / MUTI-HEAD BUNG WRENCH
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72452
72453
SUDOVÝ KLÍČ / DRUM OPENER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74282
-
485
3,2
1
KARBIDOVÝ OTVÍRÁK BUBNŮ / CARBIDE DRUM OPENER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72169
72170
280
625
ROHOVÝ KLÍČ / HOOK SPANNER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
CAP
71392
71393
71394
71395
71396
71397
71398
71399
71400
71401
71402
71403
71404
71405
71406
71407
71408
71409
71410
71411
71412
71413
71414
71415
71416
71417
71418
71419
71420
71421
71422
71423
71424
71425
12 - 14
16 - 20
25 - 28
30 - 32
34 - 36
40 - 42
45 - 50
52 - 55
58 - 62
68 - 75
80 - 90
90 - 100
95 - 100
100 - 110
110 - 115
120 - 130
135 - 145
105
108
130
40
50
80
168
100
170
150
205
200
235
255
280
305
315
200
500
600
700
800
330
340
350
900
KLEŠTĚ S POSUVNÝMI ČELISTMI / ADJUSTABLE HOOK SPANNER
Obj.č.
412
Cu-Be
Al-Bron
CAP
71426
71427
71428
71429
71430
71431
32-75
50-120
115-170
205
285
310
200
500
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron aluminio
Slitina hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
NÁŘADÍ NA POTRUBÍ / PIPE TOOLS
JEDNORUČNÍ HASÁK / HEAVY DUTY PIPE WRENCH
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70121
70122
70123
70124
70125
70126
70127
70128
71458
71459
71460
71461
71462
71463
71464
71465
8”
10”
12”
14”
18”
24”
36”
48”
1”
1.1/2”
2.1/2”
3”
5”
6”
0,35
0,83
1,3
1,7
2,6
4,5
8,8
15,8
420
560
1,4
2,5
12”
2.5/8”
1,2
300
3”
800
2”
HASÁK 45 o / SWEDISH PIPE WRENCH 45 o
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70129
70130
71466
71467
1.1/2”
2”
POSUVNÝ HASÁK / SPUD PIPE WRENCH
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71822
71823
PÁSKOVÝ HASÁK / STRAP WRENCH
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73906
73907
ŘETĚZOVÝ HASÁK / CHAIN PIPE WRENCH
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72976
72978
72980
72982
72977
72979
72981
72983
4”
6”
8”
12”
600
900
3,8
4,2
8,5
9,5
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70131
70132
70133
71468
71469
71470
2”
4”
6”
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
600
2,2
2,8
3,5
413
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
ŘEZÁK NA TRUBKY / STEEL PIPE CUTTER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70134
71471
2”
380
60
2,4
SVĚRÁK / PARALLEL BENCH VICE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70482
70483
70486
70487
71636
71637
72191
72192
4”
5”
6”
7”
100
140
15
17,7
20
25
200
ROUBÍK / CLAMP
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72478
72480
72482
72484
73418
72479
72481
72483
72485
73425
210
250
290
340
400
X
Y
60
80
100
150
250
36
36
36
50
150
1200
1400
1600
2000
4900
SVĚRKA / CLAMPS
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74250
CAP (mm)
74251
400
2200
ŠROUBOVÁKY / SCREWDRIVERS
ŠROUBOVÁK S DRÁŽKOU / SLOTTED
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
414
72258
72259
72260
72261
72262
72263
72264
72265
72266
72267
72268
72269
72270
72271
72272
72273
72274
72275
72276
72279
72280
72281
72282
72283
72284
72285
72286
72287
72288
72289
72290
72291
72292
72293
72294
72295
72296
72297
72277
72278
72298
72299
100
3
4,5
3
4
5
4
5
125
6
150
7
50
75
200
250
200
300
250
300
350
400
450
82
103
82
103
8
9
112
10
11
12
13
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
150
35
43
35
45
70
45
75
85
100
110
125
140
165
185
260
235
245
290
320
400
480
Y
L
X
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
PLOCHÝ ŠROUBOVÁK / ELECTRICIEN
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71581
71582
71583
72306
72307
71584
71585
71586
71587
71588
71589
71590
72308
72309
71591
71592
71593
71594
50
100
150
100
200
100
150
200
300
3
4
75
5
6
8
95
105
10
50
70
80
100
200
100
200
300
PHILIPS
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72909
71595
71596
71597
71598
72910
71599
71600
71601
71602
PH-0
PH-1
PH-2
PH-3
PH-4
60
80
100
150
200
75
95
105
40
50
70
80
100
ŠROUBOVÁK NÁSTRČNÝ ŠESTIHRAN / HEXAGONAL SOCKET
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73879
73881
73883
73885
73887
73889
73880
73882
73884
73886
73888
73890
HEX
6
8
10
13
16
17
90
100
100
110
110
120
120
85
100
140
180
220
230
ŠROUBOVÁK ZALOMENÝ / OFFSET SCREWDRIVER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72462
72464
72466
72463
72465
72467
72
125
196
6
8
10
25
50
125
1000V
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72225
72227
72224
72226
PH-0
4X100
50
60
1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron aluminio
Slitina hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
415
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
LOPATY A HRÁBĚ / SHOVELS AND RAKES
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
71615
71616
mm
1350
240
mm
290
1500
PROLOMENÁ LOPATA / ROUND POINT SHOVEL
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
71617
71618
mm
1350
240
mm
290
1500
ČTYŘHRANNÁ LOPATA / EDING SPADE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
71619
71620
mm
mm
1120
280
180
mm
mm
335
215
130
1500
ZEDNICKÁ LŽÍCE / BRICKLAYER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73772
73773
650
MOTYKA / HOE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
74253
74255
74254
74256
130x130
200x200
1000
1600
200
1500
320
2000
100x350
900
350x100
450x120
1300
1500
VIDLE TŘÍZUBÉ / 3 PRONG FORK
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
74231
74232
VIDLE ČTYŘZUBÉ / 4 PRONG FORK
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
74234
74235
POHRABÁČ / RUST CLEANING RAKE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
74237
74238
HRÁBĚ / RAKE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
74258
74260
416
74259
74261
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
ŘEZNÉ NÁŘADÍ / CUTTING
STŘIHAČ SVORNÍKŮ / BOLT CUTTERS
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73415
73423
24”
3000
NŮŽKY NA PLECH PRAVÉ / RIGTH CUT NIPPER SHEAR
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70528
70545
275
600
225
300
150
90
NŮŽKY / SCISSORS
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70529
70546
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72460
72461
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73892
73894
73893
73895
290
360
220
850
NŮŽKY NA PLECH / TIN SNIPS
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72458
72459
300
450
500
600
PILA NA KOV ZAHNUTÁ / HACK SAW
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72220
72221
PILOVÝ LIST / HACKSAW BLADES
Obj.č. Cu-Be
72223
300
30
370
125
RUČNÍ PILKA / HANDSAW
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72468
72469
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
417
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
RUČNÍ PILKA / HANDSAW
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74228
74229
700
530
ACAS
NOŽE / KNIVES
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
71611
71612
30x200
70
250
90
70x180
180
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
71613
71614
ELEKTRIKÁŘSKÝ NŮŽ / ELECTRICIAN KNIFE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73741
73742
VRTÁK / TWIST DRIL
Obj.č. Cu-Be
73632
73633
73634
73635
73636
73637
73638
73639
73640
73641
73642
73643
73644
73645
73646
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
25
35
55
80
110
150
200
250
320
400
470
540
650
720
820
300
320
330
PILNÍKY / FILES
PILNÍK / HAND FILE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71607
71608
71609
71610
200
300
350
740
200
450
200
350
PŮLKULATÝ PILNÍK / HALF ROUND FILES
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
71603
71604
KULATÝ PILNÍK / ROUND FILE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
71605
418
71606
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
RŮZNÉ / MISCELLANEOUS
ZEDNICKÉ DLÁTO / FLAT CHISEL
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70447
70448
70449
70450
70451
71509
71510
71511
71512
71513
150x22
200x22
250x24
300x24
400x27
300
400
600
800
1000
PROBÍJECÍ DLÁTO / CROSS CUTTING CHISEL
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73778
73780
73782
73779
73781
73783
140
200
300
270
450
800
VÁLCOVÝ SEKÁČ / CYLINDRICAL CHISEL
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73788
73790
73792
73794
73796
73798
73800
73802
73804
73806
73808
73789
73791
73793
73795
73797
73799
73801
73803
73805
73807
73809
O (mm)
14x160
16x160
18x160
18x200
20x200
24x250
24x300
25x300
25x400
25x500
30x500
14
16
18
18
20
24
24
25
25
25
30
175
230
280
370
470
800
1000
1250
1400
1800
2650
10
14
16
14
17
17
22
25
30
100
250
260
320
700
900
1800
1100
2700
ŠESTIHRANNÝ SEKÁČ / HEXAGONAL CHISEL
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73811
73813
73815
73817
73819
73821
73823
73825
73827
73812
73814
73816
73818
73820
73822
73824
73826
73828
12x150
16x200
18x160
16x250
19x300
19x350
24x600
28x300
35x500
DŮLČÍK / CENTRE PUNCH
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71514
71515
71516
71517
100
150
Cu-Be Slitina beryliová měď / beryllium copper
Al-Bron Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
60
80
419
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
PRŮBOJNÍK / DRIFT PIN BARREL & STRAIGHT
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70426
70427
70428
70429
70430
70431
70432
70433
70434
70435
70436
70437
70438
70439
70440
70441
70442
70443
70444
70445
70446
71472
71473
71474
71475
71476
71477
71478
71479
71480
71481
71482
71483
71484
71485
71486
71487
71488
71489
71490
71491
71492
73583
73584
73585
73586
73587
73588
73589
73590
73591
73572
73573
73574
73575
73576
73577
73578
73579
73580
mm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
150x10
60
150x12
70
150x14
200
150x16
150x18
300
200x20
400
200x22
500
250x24
800
250x26
900
inch.
7/8”
1”
1.1/8”
1.1/4”
1.3/8”
1.1/2”
1.5/8”
1.3/4”
1.7/8
950
250x26
1000
1000
PRŮBOJNÍK / PIN PUNCH
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71518
71519
71520
71521
71522
71523
71524
71525
71526
71527
71528
71529
71530
71531
71532
71533
71534
71535
mm
50
1,4
1,8
2,4
2,8
3
4
5
6
8
110
60
120
130
140
150
80
100
160
16
17
19
20
300
500
600
1000
DŮLČÍK / DIAMOND POINT CHISEL
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
mm
71544
71545
71546
71547
200
250
300
400
71548
71549
71550
71551
DŮLČÍK DLOUHÝ / CAULKING TOOL
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71552
71553
71554
71555
71556
420
71557
71558
71559
71560
71561
mm
1000-32
1200-36
1500-36
1000-50
1200-50
6,5
9,5
13,5
16
18
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron aluminio
Slitina hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLÍN / WEDGE
x
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70452
70453
70454
70455
70456
70457
70458
70459
70460
70461
70462
70463
70464
70465
70466
70467
71493
71494
71495
71496
71497
71498
71499
71500
71501
71502
71503
71504
71505
71506
71507
71508
y
100
135
50
50
150
25
150
150
180
180
180
200
200
200
200
230
250
300
40
50
13
32
50
20
30
40
50
10-0
18-0
8-0
13-0
8-0
13-0
6-0
13-0
19-0
200
500
100
200
400
300
700
500
800
1300
500
800
1300
2500
30-0
40-0
12-0
20-0
30-0
40-0
40
50
PÁČIDLO / PINCHBAR
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70468
70469
70470
71570
71571
71572
19x500
23x800
28x1000
1,3
2,9
4,4
16x460
19x600
19x760
19x900
1,3
2,4
3
3,3
PÁČIDLO / WRECKING BAR
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
71573
71574
71575
71576
71577
71578
71579
71580
PÁČIDLO / PINCHBAR
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73833
73835
73837
73839
73841
73843
73845
73847
73849
73851
73853
73855
73857
73859
73861
73863
73865
73834
73836
73838
73840
73842
73844
73846
73848
73850
73852
73854
73856
73858
73860
73862
73864
73866
O (mm)
500
600
800
850
1000
1200
1500
15
19
20
25
30
25
30
23
25
30
30
25
28
30
25
30
30
0,7
1
1,2
1,8
2,7
2,2
3,3
2,1
3
4,3
4,6
3,8
4,6
5,4
4,6
6,6
8,4
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
med / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
421
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
IZOLOVACÍ NÁŘADÍ / CAULKING TOOL
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
72601
72603
72602
72604
200
250
X
H
20
5
8
450
625
X
H
L
DLÁTO / CAULKING TOOL
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73830
73831
1200
50
16
SEKÁČ / PNEUMATIC CHISELS
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72583
72584
X
Y
Z
28
150
350
3200
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72585
72587
72586
72588
X
10
X
Y
Z
O
125
175
12
120
170
O
X
L
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72589
72591
72590
72592
X
10
Y
125
175
20
150
190
Y
X
L
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72593
72595
72594
72596
X
10
Y
125
175
20
150
190
Y
X
L
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72597
72599
72598
72600
X
10
Y
125
175
20
150
190
Y
X
L
422
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
ZNAČKOVACÍ JEHLA / MARKING TOOL
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
O (mm)
74217
74218
400
12
450
74219
74220
600
16
1000
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
O (mm)
72216
72217
190
74222
74223
250
15
4
20
ŠÍDLO / AWL
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74225
74226
O (mm)
100x200
3
50
SUDOVÝ HÁK / ADJUSTABLE BARREL HOOKS
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74247
74248
O MAX (mm)
1060
CAP (Kg)
700
3200
PLOCHÁ ŠKRABKA / LONG BLADE SCRAPER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71562
71563
71564
71565
71566
71567
71568
71569
mm
60x185
100x225
150x180
125x225
1,2
1,5
25x200
30x200
40x200
50x200
60x200
75x200
80x200
100x200
50
2,6
ŠPACHTLE / SCRAPER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70471
70472
70473
70474
70475
70476
70477
70478
71621
71622
71623
71624
71625
71626
71627
71628
60
80
90
100
130
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
423
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
ŠKRABÁK, STĚRKA / SCRAPER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73759
73760
95x480
650
50x900
650
50x900
650
50x695
75x710
100x710
150x750
900
1100
1200
2000
40x270
350
48x300
400
75x600
650
50x190
100x210
150x220
400
650
800
30x200
30x300
35x350
50x350
60x400
300
425
575
900
1400
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72155
72156
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73744
73745
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73750
73752
73754
73756
73751
73753
73755
73757
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72167
72168
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73747
73749
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73762
73763
KLENUTÁ ŠPACHTLE / ARCHED SCRAPER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73765
73767
73769
73766
73768
73770
PLOCHÁ ŠKRABKA / FLAT SCRAPER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72157
72158
72159
72160
72161
424
72162
72163
72164
72165
72166
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
TŘÍHRANNÁ ŠKRABKA / TRIANGULAR SCRAPER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73422
73399
360
255
250
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73775
73776
150x470
1000
UNIVERZÁLNÍ ŠKRABKA / SCRAPER PICK AND SCALER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73785
73786
75x450
1200
KBELÍK / BUCKET
Obj.č. Cu-Be
72486
O
270
250
1500
NABĚRÁK / SUGAR SCOOP
Obj.č. Cu-Be
72487
72488
72489
150
200
270
130
335
635
350
580
RUČNÍ LOPATA / DUSTPAN
Obj.č. Cu-Be
72490
BODLO / NEEDLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73868
73870
73872
73874
73869
73871
73873
73875
O (mm)
250
300
400
500
6
8
7
10
80
150
160
320
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
425
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
BODLO / NEEDLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73877
O (mm)
-
180
3
12
130
150
230
250
1100
2300
350
2300
60
50
250
Kg.
CAP
TRYCHTÝŘ / FUNNEL
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74240
74241
O MAX (mm)
-
160
OLEJOVÁ PUMPA / PORTABLE OIL PUMP
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74243
O (mm)
-
165
NABĚRAČKA / DIPPER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
74245
O (mm)
-
85
PRŮTLAČNÍK / LINER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72454
O MAX (mm)
72455
ŘETĚZOVÝ ZVEDÁK / CHAIN HOIST
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
71638
71639
71640
71641
72141
71642
71643
71644
71645
72142
500
1000
2000
3000
5000
14
3m
18
22
30
ZÁVĚS / SHACKLE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
73429
426
73424
max.
1200 kg
a
b
30
50
55
170
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KARTÁČE / BRUSHES
Obj.č.
70479
70480
70481
3X350
4X350
5X350
170
200
220
5X180
200
3x350
150
5x180
4x290
60
170
MOSAZ / BRASS
Obj.č.
71632
MOSAZ / BRASS
Obj.č.
72739
MOSAZ / BRASS
Obj.č.
73419
72526
MOSAZ / BRASS
Obj.č.
Řady
Rows
61581
4
240
3
150
MOSAZ / BRASS
Obj.č.
71634
73426
22.2x150
32x200
700
1000
MOSAZ / BRASS
KRUMPÁČ / PICKS
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72143
72144
72145
72146
72147
72148
72149
72150
mm
1050
360
385
410
470
53
55
56
1,1
1,7
2
2,5
SEKERA / AXE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72153
72154
mm
340
200
98
145
82
950
POŽÁRNÍ SEKERA / FIREMAN TYPE AXE
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
72151
72152
mm
340
1,3
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
427
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLADIVA / HAMMERS
ZÁMEČNICKÉ KLADIVO / BALL PEIN HAMMER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70488
70489
70490
70491
71743
71744
71745
71746
280
310
340
350
200
500
700
900
ZÁMEČNICKÉ KLADIVO / ENGINEER’S CROSS PEIN HAMMER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70492
70493
71747
71748
310
350
500
900
ZÁMEČNICKÉ KLADIVO / GERMAN TYPE MACHINIST’S HAMMER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70494
70495
70496
70497
70498
70499
70500
70501
71749
71750
71751
71752
71753
71754
71755
71756
300
310
340
400
450
100
200
300
500
800
1000
1500
2000
ÚDEROVÉ KLADIVO / SLEDGE HAMMER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70502
70503
70504
70505
70506
70507
70508
70509
70510
72213
72975
71757
71758
71759
71760
71761
71762
71763
71764
71765
72211
72974
370
850
900
1
1,5
2
2,5
3
4,5
5
6,8
8
10
12
KLADIVO / GERMAN TYPE STONING HAMMER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70511
70512
70513
70514
70515
72098
428
71766
71767
71768
71769
71770
72099
400
860
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
KLADIVO / CUT-OFF HAMMER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70516
70517
71771
71772
1,3
2,1
400
ODSEKÁVACÍ KLADIVO / CHIPPING HAMMER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70518
70519
70520
70521
71773
71774
71775
71776
280
400
200
400
600
900
400
1
355
ZEDNICKÉ KLADIVO / STONE WEDGE
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70522
71777
ZEDNICKÉ KLADIVO / BRICKLAYER’S HAMMER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70523
70524
71778
71779
340
600
800
275
338
500
700
DRÁPOVÉ KLADIVO / CLAW HAMMER
Obj.č.
Al-Bron
Cu-Be
70525
70526
71780
71781
UMĚLOHMOTNÉ KLADIVO / NYLON HAMMER
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
70527
73473
71782
73393
50
55
340
400
800
1000
Slitinaberilio
beryliová
/ beryllium
měď / beryllium
copper / copper
cuivre beryllium / Kupfer Beryllium / koper beryllium / rame-berillio
Cu-Be cobre
Al-Bron Slitina
aluminio
hliníku
bronce
a bronzu
/ aluminium
/ aluminium
bronzebronze
/ alliage aluminium-bronze / Aluminium Bronze / aluminium brons / aluminio bronzo
429
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
ÚDEROVÉ KLADIVO / SLEDGE HAMMER
Obj.č.
Mosaz/Brass
72740
72741
72742
72743
72744
72745
72746
72747
72748
72749
280
310
300
500
1000
1500
2000
3000
4000
5000
7000
10000
400
900
Obj.č.
Cu
72750
72751
72752
72753
72754
72755
72756
72757
350
400
800
450
1000
2500
3600
4500
5400
6400
10000
900
LEHKÉ KOVOVÉ KLADIVO / DRUM TYPE STONNING HAMMER
Obj.č.
Cu
72758
72759
72760
72761
72762
72763
280
310
340
350
300
570
810
1100
1600
2300
400
KLADIVO NA ŠTĚRK / GERMAN TYPE STONNING HAMMER
Obj.č.
Cu
Mosaz/Brass
72764
72765
72766
72767
72768
72769
72770
72771
72772
430
72773
72774
72775
72776
72777
72778
72779
72780
72781
Lat/Brass Mosaz / brass
Cu
Měď / copper
350
400
900
500
1000
1500
1800
2000
2700
3600
4000
5000
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
ZÁMEČNICKÉ KLADIVO / BALL PEIN HAMMER
Obj.č.
Mosaz/Brass Cu
72782
72783
72784
72785
72786
72787
72788
72789
72790
72791
72792
72793
280
310
340
350
400
230
340
450
680
910
1130
SVÁŘEČSKÉ KLADIVO / SCALING HAMMER
Obj.č.
Mosaz/Brass
72794
72795
330
350
205
370
MOSAZNÁ PALICE / BRASS MALLET
Obj.č.
Mosaz/Brass
72796
72797
72798
4500
5400
7650
900
MĚDĚNÉ KLADIVO / COPPER MALLET
Obj.č.
Cu
72799
350
1330
KOVADLINKA / ANVIL BLOCK
Obj.č.
Cu-Be
Al-Bron
73734
73736
73738
Cu-Be
Al-Bron
73735
73737
73739
AxBxC (mm)
92x92x63
111x111x75
160x160x114
3
5
16
Slitina beryliová měď / beryllium copper
Slitina hliníku a bronzu / aluminium bronze
Lat/Brass Mosaz / brass
Cu
Měď / copper
431
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
ACETILEX:
SLITINA ACETILEX, BEZPEČNÁ PRÁCE I V ACETYLÉNOVÉM PROSTŘEDÍ
ACETILEX ALLOY, SAFE WORK EVEN IN ACETHYLENE ENVIRONMENTS
KLÍČE / WRENCHES
OČKOVÝ KLÍČ / COMBINATION WRENCHES
mm
Obj.č.
72867
72868
72869
72870
72871
72872
72873
72874
72875
72876
72877
72878
72879
72880
72881
72882
72883
72884
72885
72886
72887
72888
72889
72890
72891
72892
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
115
120
125
130
135
140
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
270
275
285
293
300
310
330
36
43
50
66
72
77
94
105
110
121
165
177
208
221
250
273
294
368
399
422
441
508
552
662
689
809
ÚDEROVÝ OTEVŘENÝ KLÍČ / SLOGGING OPEN WRENCH
mm
Obj.č.
72901
72902
72903
72904
72905
72906
72907
72908
30
32
36
41
46
50
55
60
185
195
210
225
240
255
270
285
457
541
761
1003
1286
1407
1748
2003
163
177
208
225
243
254
264
275
420
494
609
830
1040
1202
1418
1701
ÚDEROVÝ OČKOVÝ KLÍČ / SLOGGING RING
mm
Obj.č.
432
72893
72894
72895
72896
72897
72898
72899
72900
30
32
36
41
46
50
55
60
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
ACETILEX:
SLITINA ACETILEX, BEZPEČNÁ PRÁCE I V ACETYLÉNOVÉM PROSTŘEDÍ
ACETILEX ALLOY, SAFE WORK EVEN IN ACETHYLENE ENVIRONMENTS
INBUSOVÝ KLÍČ / HEXAGONAL KEYS
mm
Obj.č.
72856
72857
72858
72859
72860
72861
72862
72863
72864
72865
72866
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
38
59
65
79
85
88
92
97
110
119
130
13
25
30
32
37
43
44
45
48
52
7
9
11
18
28
37
55
67
90
125
160
KLÍN / WEDGE
Obj.č.
72851
72852
72853
72854
72855
100x50
150x50
180x50
200x50
230x40
10-0
13-0
19-0
12-0
20-0
211
420
735
525
789
ŠROUBOVÁKY / SREWDRIVERS
ŠROUBOVÁK / ELECTRICIEN
Obj.č.
72825
72826
72827
72828
72829
50
150
3
4
5
6
8
60
80
100
150
PH-0
PH-1
PH-2
PH-3
50
75
100
150
PZ-0
PZ-1
PZ-2
PZ-3
100
83
103
112
41
52
105
116
160
PHILIPS
Obj.č.
72830
72831
72832
72833
83
103
112
44
77
83
182
POZIDRIV
Obj.č.
72834
72835
72836
72837
83
103
112
39
50
94
160
433
2
NEJISKŘÍCÍ / NON-SPARKING
ACETILEX:
SLITINA ACETILEX, BEZPEČNÁ PRÁCE I V ACETYLÉNOVÉM PROSTŘEDÍ
ACETILEX ALLOY, SAFE WORK EVEN IN ACETHYLENE ENVIRONMENTS
KLADIVA / HAMMERS
ZÁMEČNICKÉ KLADIVO / BALL PEIN HAMMER
Obj.č.
72838
72839
72840
310
340
350
500
680
910
ZÁMEČNICKÉ KLADIVO / GERMAN TYPE MACHINIST’S HAMMER
Obj.č.
72841
72842
72843
310
340
500
800
1000
ÚDEROVÉ KLADIVO / SLEDGE HAMMER
Obj.č.
72844
72845
72846
72847
72848
72849
400
900
1000
1500
2000
3000
4000
5000
ODSEKÁVACÍ KLADIVO / CHIPPING HAMMER
Obj.č.
72850
434
280
400
Download

2 - TOP CENTRUM