GRAND PRIX
ČESKÉ REPUBLIKY
V KOMBINOVANÉ STŘELBĚ
STŘELNICE PROVAZCE
PÍSEK
CZECH REPUBLIC
30 - 31.
30.
31 8
8. 2014
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Asociace střelců na asfaltové terče ČR
a LESY MĚSTA Písku si Vás dovolují pozvat na FITASC Grand Prix
v kombinované střelbě, které se bude konat
od 30. 8. do 31. 8. 2014
Místo konání: Střelnice PROVAZCE
GPS: 49 ° 19
19'9
9 0.116
0 116 "N
N, 14 ° 11
11'52
52 0
0,614
614" E
Poloha: 5 km od města Písku
Nejbližší letiště : Praha 120 km, Brno 210 km,
Vídeň 250 km, Mnichov 280 km, Linz 160 km
KDE NÁS NAJDETE
KUDY DO PÍSKU
PÍSEK – STŘELNICE PROVAZCE
PÍSEK
SHOOTING RANGE
PROVAZCE
STŘELNICE PROVAZCE
 Sportovní a lovecká střelnice projektovaná pro lovecký desetiboj
 Vybudována v roce 1984
 Střelecký komplex 5 km od centra města
 10ha oplocený areál
 Samostatná broková a kulová střelnice
 Broková střelnice olympijských parametrů
 Lovecký parkur
 2 střeliště pro střelbu na Skeetu vybavená
y
technologií
g Nasta a
Matarelli
 2 střeliště pro střelbu Olympijského Trapu (Univerzálního Trapu)



vybavená technologií Promatic a FAB ovládaná mikrofony a
elektronikou Elfipa
střeliště vysoká věž
střeliště běžící zajíc
j
stálé střeliště Compak Sporting
STŘELNICE PROVAZCE














Ku l ov á s t ř e l n i c e
1 0 0 m s t ř e l i š t ě n a p ev n ý c í l
7 5 m s t ř e l i š t ě b ě ž í c í te r č
5 0 m s t ř e l i š t ě n a p ev n ý c í l
50m střeliště běžící kňour
3 5 m s t ř e l i š t ě b ě ž í c í l i š ka
P o ř á d á n í M i s t r ov s t v í Č R ( L ov e c k ý S ke e t , U n i v e r z á l n í Tr a p , L ov e c k ý P a r ku r )
P o ř á d á n í o k r e s n í c h p ř e b o r ů Č M M J l ov e c k é ko l o , l ov e c k ý š e s t i b o j o p o h á r s v. H u b e r t a ,
ku l ov ý t r o j b o j , w e s te r n ov é s t ř í l e n í , l ov e c k ý p ě t i b o j a d a l š í
Působiště dvou občanských sdružení
S t ř e l e c k ý k l u b p í s e c k ý c h h o r z a b ý va j í c í s e my s l i v e c ko u a n e o l y m p i j s ko u s p o r tov n í
střelbou
S p o r tov n ě s t ř e l e c k ý k l u b S L Š P í s e k z a m ě ř e n ý n a o l y m p i j s ko u b r o kovo u s tř e l b u .
Tr é n i n kov é s t ř e d i s ko m l á d e ž e Č e s k é h o s t ř e l e c k é h o s va z u
M o ž n o s t i v y u ž i t í p r o a k c e z á j m ov ý c h s ku p i n , f i r e m , p r e z e n t a č n í c h a k c í , f i r e m n í c h
te a m b u i l d i n g ů
B u d ova p r o te c h n i c k é z a b e z p e č e n í a o b č e r s t v e n í
P a r kova c í p r o s to r y
PROGRAM SOUTĚŽE
TERMÍN GRAND PRIX
30. – 31 . 8. 2014 (2 dny)
Z čát k 9.00
Začátek:
9 00 h
hod
d
TRÉNINKY
28 – 29.
28.
29 8
8. 2014
Od 9.00 do 18.00 hod
ZAHAJOVACÍÍ CEREMONIÁL
Á
29. 8. 2014 v 18.00 hod
Místo konání: „Bílý dům“, Na Křižatkách 1785, Provazce
UKONČENÍ
31 August 2014, cca 30 min po ukončení soutěže
Místo konání: „Bílý dům“, Na Křižatkách 1785, Provazce
ORGANIZAČNÍ KOMISE
 Ing. Václav Zámečník: ředitel, LESY MĚSTA PÍSEK
[email protected]
 Milan Bláha: technický ředitel, střelnice Provazce
[email protected]
 Petr Zvolánek: technický ředitel, střelnice Provazce
p.zvolanek @seznam.cz, +420 603 898 097
 Karel Pučálka: prezident, ASAT
[email protected], +420 606 614 689
 Antonín Čech: člen technického výboru, FITASC
[email protected]
 Karolína Bočková , Destinační management Písecko
vedoucí DM Písecko
Písecko, +420 602 958 067
FITASC VÝKONNÁ KOMISE
 PALINKAS Jean Francois
France/President
 DA CUNHA MOTA Pedro
Portugal/General Secretar y
 McFARLANE Raymond
Australia/Vice President for
Oceania
 CANTEY Joe
USA/Vice President for America
 HALKIAS Costa
South Africa// Vice President
for Africa
 JULIEN Denis
France/ Vice President for Europe
 DE MESA RUIZ Rodrigo
Spain/ Board Members
 KOKIN Alexander /Russia
 KUUSMIK Hannes / Estonia
 MESFIOUI Abdelaziz / Morocco
 OLSEN Marcos Jose / Brazil
 RAKUSA Igor / Slovenia
 AMATO Paulo / Italy
 SZEBÉNYI Laszlo / Hungary
KOMISE PRO KOMBINOVANOU STŘELBU
 FIOCCHI Constantino
Italy/President
 ANASTASIOU Ioannis
Greece/Member
 KRÜGER Torsten
Germany/Member
 ROZSAS Gyorgy
Hungary/Member
 KERSNIK Mitja
Slovenia/Member
 MOLNAR Anton
Slovak Republic/Member
 CECH Antonin
Czech Republic/Member
 PLAZA CHOZAS Domingo
Spain/Member
 JONSSON Svante
Sweden/Member
 KARHUNEN Pekka
Finland/Member
 ROSSKOPF Helmut
Austria/Memeber
REGISTRACE A VSTUPNÍ POPLATKY
REGISTRACE
 www.fitasc.com,
www fitasc com www.asat.cz
www asat cz
 pro české střelce registrace na [email protected]
 GE Moneyy bank, bankovní spojení: 5003206584/0600
POPLATKY
 Členové ASAT
3000 Kč
 Ostatní
4000 Kč
 Junior
2600 Kč
PRAVIDLA PRO VSTUP DO ČR SE ZBRANÍ
 Pro cestování na území Evropské unie se zbraní a střelivem, je
nutný evropský zbrojní pas.
 Osoba, která má evropský zbrojní pas nemusí žádat o jiné
zvláštní povolení, aby mohla vycestovat do České republiky. Je
však
š k nutné
t é mít
ít s sebou
b
zvacíí dopis,
d i který
kt ý potvrzuje
t
j účast
úč t na
soutěži v České republice.
 Na základě výše uvedených informací pro celní kontrolu stačí
vytisknout pozvánku na webových stránkách soutěže a předložit
ji spolu s Evropským zbrojním pasem.
 Pro země,
země které nejsou členem EU: pro střelce z nečlenských
zemí EU je nezbytný ZN formulář a je k dispozici zde.
UBY TOVÁNÍ
 Hotel U Kapličky ***
www.hotelukaplicky.cz
Budějovická 2440
397 01 Písek
Telefon: +420 382 216 269
GSM: +420 775 289 531
Fax.: +420 382 215 300
E-mail: [email protected]
GPS: 49°18'12.118"N, 14°9'31.186"E
Jednolůžkový pokoj:
1 200,Dvoulůžkový pokoj:
1 650, Hotel Biograf ****
www.hotelbiograf.com
Gregorova 124
397 01 Písek
Telefon: +420 380 425 510
GSM: +420 737 268 970
Fax: +420 380 425 513
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
GPS: 49°18´20.253“ N, 14°8´57.287“E
Jednolůžkový pokoj:
standard 1 450,extra
1 550,Dvoulůžkový pokoj:
standard 1 900,extra
2 200,-
UBY TOVÁNÍ
 Hotel u Zlatého býka ***
www.zlatybyk.cz
Kocínova 135,
39701 Písek
GSM: +420 732 753 970,
E-mail: [email protected]
GPS: 49° 18' 21.308 N ; 14° 8' 47.899 E
Jednolůžkový pokoj:
1.300,Dvoulůžkový pokoj:
1.750, Interhotel America ****
www.interhotel-america.com
R. Weinera 2375
397 01 Písek
GSM: +420 723 799 895
Fax: +420 382 212 361
E-mail: [email protected]
GPS: N49°18'43.259'', E14°9'59.806''
Jednolůžkový pokoj:
1 180,Dvoulůžkový pokoj:
1 850, City Hotel Písek
www.cityhotelpisek.cz
Alšovo náměstí 35/1, 397 01, Písek
Telefon: +420 389 771 744,5
Fax: +420 380 428 709
GSM: +420 773 936 438
Email: [email protected]
GPS: 49°18'25.409"N, 14°8'53.991"E
Jednolůžkový pokoj:
1 190,Dvoulůžkový pokoj:
1 490,-
UBY TOVÁNÍ
 Ar
A t H
Hotel
t l
www.ar thotelpisek .cz
Fráni Šrámka 158, 397 01 , Písek
GSM: +420 776 277 394
GSM: +420 737 945 498
E-mail: hotel.ar [email protected]
Jednolůžkový pokoj:
1 150,Dvoulůžkový pokoj:
1 450,-
 Domov mládeže a školní jídelna
www.dm-pi.cz
Budějovická 1664
397 01 Písek
Telefon: 382 214 983, 382 214 984
E-mail: [email protected]
j
y
y
GASTRONOMIE
 Re
R s t a u r a c e U Re
R inerů
w w w. u r e i n e r u . c z
H ey d u kova
3 97 01 P í s e k
Te l e f o n : + 4 2 0 3 8 2 21 3 4 8 4
E - m a i l : u r e i n e r u @ vo l ny. c z
 Re s t a u r a c e M A L K U S
w w w. h o te l b i o g r a f . c o m / r e s t a u r a c e
G r e g o r ova 1 24
3 97 01 P í s e k
Te l e f o n : + 4 2 0 3 8 0 4 2 5 51 0
E - m a i l : r e c e p c e @ h o te l b i o g r a f . c o m
 Pizzeria San Marco
w w w. p i z z a s a n m a r c o . c z
Ve l k é n á m ě s t í 1 1 8
3 97 01 P í s e k
Te l e f o n : + 4 2 0 3 8 2 2 24 3 8 9
E - m a i l : p i z z s m i l e @ i n te r f r e e . i t
GASTRONOMIE
 Řecká restaurace Poseidon
w w w. r e c k a - r e s t a u r a c e . c z
Ve l k é n á m ě s t í 1 0 4 / 6
3 97 01 P í s e k
G S M : + 4 2 0 77 3 6 8 5 57 5
E - m a i l : r e c ka r e s t a u r a c e . p o s e i d o n @ s e z n a m . c z
 I n d i c k á r e s t a u r a c e Ta n d o o r
w w w. i n d i c k a . c z
H ey d u kova 17 2
3 97 01 P í s e k
G S M : + 4 2 0 3 8 2 2 24 6 97
E - m a i l : i n f o @ i n d i c ka r e s t a u r a c e . c z
 Café restaurant U Kamenného mostu
w w w. c a f e r e s t a u r a n t . w e b n o d e . c z
Ka r l ova 1 1 0
3 97 01 P í s e k
Te l e f o n : + 4 2 0 3 8 2 21 2 5 3 4
G S M : + 4 2 0 6 0 3 9 24 7 2 8
E - m a i l : p o k to m i @ s e z n a m . c z
SPONSORS AND DONORS
Přejeme Vám příjemně
strávený čas v Písku
GRAND PRIX se koná pod záštitou starosty města Písku
JUDr. Ondřeje Veselého
maps.google.com
www.pisek.eu
Download

GRAND PRIX České republiky v kombinované střelbě