Tento fond není registrován v České republice, a
proto není k dispozici soukromým investorům v
České republice. Tyto informace jsou určeny
výhradně pro klienty pojišťovny, kteří tento fond
zvolí v rámci investičního životního pojištění.
C-QUADRAT ARTS
Total Return Garant
Charakteristika fondu
Flexibilní investiční směrnice - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant je fond fondů s
flexibilními investičními směrnicemi a 80% zajištěním nejvyšší dosažené hodnoty (nejvyšší
historicky dosažené denní NAV) založené na modelu řízení rizik CPPI (Constant Proportion
Portfolio Insurance). Aktiva fondu jsou rozdělena na dvě složky: rozlišováno je mezi rizikovými
aktivy a aktivy s pevným výnosem.. Aktiva s pevným výnosem jsou využívána pro zajištění
ochranné úrovně fondu a jsou složena z nástrojů peněžního trhu a bankovních vkladů.
Dynamický investiční proces - Podíl rizikových aktiv a aktiv s pevným výnosem se
může pohybovat v rozmezí 0-100% majetku fondu a je určován v souladu s dynamickým
alokačním procesem (CPPI) poskytovatelem garance společností Barclays Bank PLC. Fond může
využívat i deriváty. Cílem investiční strategie fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Garant je
dosahovat na dlouhodobém horizontu absolutního nárůstu hodnoty při jakémkoli vývoji trhu.
Vývoj hodnoty od 30.12.2008: +6,84 % p.a.*
UKAZATELE
k 27.02.2015
160 %
140 %
18,65%
7,23%
120 %
4,84%
4,36%
8,33%
100 %
80 %
-6,54%
60 %
2009
2010
2011
2012
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (indexováno)
*YTD
6,72 % *1 rok
2013
2014
2015
80% Garance nejvyšší dosažené hodnoty
(indexováno)
13,60 % *5 let
25,72 % *5 let p.a.
4,68 %
Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Každá kapitálová investice nese určitou míru rizika. Aktuální
hodnota investice může nejen růst, ale i klesat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Vstupní a
výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB
(Rakouská kontrolní banka). *Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Kurz (ČOJ/PL) k
27.02.2015
Garance nejvyšší
dosažené hodnoty k
27.02.2015
Velikost fondu
Volatilita
(od 30.12.2008)
Nejvyšší hodnota za 12
měsíců
Nejnižší hodnota za 12
měsíců
Mod. sharpe ratio
(od 30.12.2008)
Max. propad
(od 30.12.2008)
Výkonnost 2014
Výkonnost 2013
Portfolio manažer
Stav leden 2015
Fund Company
of the year 2012
Fund Boutique
of the year 2011
112,90 EUR
74,95 mil. EUR
4,45 %
141,55 EUR
123,15 EUR
1,59
-8,89 %
8,33 %
4,36 %
DATA FONDU
Investiční společnost
Ratings
141,55 EUR
Depozitář fondu
Ručitel
Použití výnosů
Kód ISIN
WKN
Měna fondu
Datum vydání
Vstupní poplatek
Správní poplatek
Lipper Rating (5=highest)
Účetní rok
Povolení k prodeji
C-QUADRAT
Kapitalanlage AG
ARTS Asset Management
GmbH
Raiffeisen Bank Int. AG
Barclays Bank PLC (UK)
reinvestice výnosů
AT0000A03K55
A0LFPX
EUR
11.12.2006
až 5,00 %
až 3,10 % p.a. (z toho
1,15 % za
obhospodařování
garančního
mechanismu) + 20 %
odměna za výkon.při
nové nejvyš. hodnotě
01.12. - 30.11.
AT/DE
Reklama
1/2
Aktivní správa majetku fondu fondů
(05.01.2007 - 30.01.2015)
Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro
informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k
nákupu nebo prodeji podílových listů fondu, nelze ji
pokládat za nabídku k uzavření smlouvy o službách
nebo vedlejších službách spojených s cennými
papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství
prostřednictvím Vašeho investičního poradce.
CPPI - investiční stupeň
Kvóty v rámci rizikových aktiv
(do rizikových aktiv = C-QUADRAT ARTS Total Return System)
Dluhopisy
Akcie
Peněžní trh
100 %
80 %
Před investováním se seznamte s prospektem fondu,
roční zprávou a v případě, že je starší 8 měsíců,
půlroční zprávou fondu. Klíčové informace pro
investory (KID nebo KIID) v českém jazyce a
zveřejnený prodejní prospekt fondu (včetně Statutu
fondu) C-QUADRAT ARTS Total Return Garant v
aktuálním znění jsou zájemcům bezplatně k dispozici
v německém a anglickém jazyce v sídle C-QUADRAT
Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070
Vídeň, Rakousko v sídle platebního a informačního
místa Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt nad Mohanem,
Německo a na webové stránce www.c-quadrat.com.
60 %
40 %
20 %
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Zdroj výpočtů: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant není
připuštěn k veřejné nabídce v České republice. CQUADRAT ARTS Total Return Garant je v současné
době distribuován v České republice výhradně v
rámci pojistných produktů (investičního životního
pojištění). Veřejná nabídka tohoto fondu v České
republice je z uvedených důvodů nepřípustná.
Nejlepší pozice
posl. 6 měs., výnos po dobu držby
Comgest Growth Asia Pac ex Japan (.
říjen - únor Pacific
32,26 %
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond.
září - únor Bonds
17,60 %
Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer.
září - leden Consumer Staples
22,39 %
F&C Real Estate Securities Fund (E.
listopad - únor Real Estate
16,46 %
Petercam Securities Real Estate Eu.
prosinec - březen Real Estate
22,02 %
Aberdeen Global II - US Dollar Bon.
říjen - únor Bonds
16,32 %
Kepler Small Cap Aktienfonds T (EU.
říjen - březen World - Small Caps
21,08 %
KBC Renta Swissrenta (CHF) Acc
listopad - únor Bonds
16,00 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate.
listopad - únor Real Estate
18,73 %
KBC Select Immo Belgium Plus (EUR).
prosinec - březen Real Estate
15,61 %
Pro obhospodařování rizikových aktiv využívá portfolio management fondu unikátní technický obchodní systém
orientovaný na střednědobé trendy vyvinutý společností ARTS Asset Management. Riziková aktiva fondu C-QUADRAT
ARTS Total Return Garant mohou být zainvestována až z 50% do fondů akciových a až ze 100 % do fondů
dluhopisových a/nebo peněžního trhu. Při investování je kladen vysoký důraz na přístup na základě tzv. celkové
návratnosti (Total Return). Jednotlivé fondy, které na krátkodobém až střednědobém horizontu vykazují pozitivní trend,
jsou v portfoliu nejvíce převažovány.
Uvedené údaje o portfoliu vycházejí z posledních dostupných informačních zdrojů a proto se mohou lišit od údajů
vykázaných v účetnictví fondu (právně závazný spis).
Šance / Výhody
Flexibilní investiční strategie: V závislosti na
vývoji trhu a na investičních předpisech je
využíváno investic do akcií, dluhopisů nebo
nástrojů peněžního trhu. Management fondu se
snaží Vaše peníze investovat vždy tam, kde se to
jeví jako nejprofitabilnější.
Vyloučení dlouhých ztrátových období:
Profesionální „total return“ koncept zajišťuje
systematické řízení rizika bez lidských emocí – s
cílem zamezit dlouhé ztrátové fázi.
Rizika
Poskytovatel garance společnost Barclays Bank
PLC je vystavena všeobecnému tržnímu riziku
platební neschopnosti (bonitní riziko), toto riziko
znamená, že v případě neschopnosti plnění svých
závazků poskytovatel garance nebude schopen
splnit své závazky v souvislosti s poskytnutou
garancí (garance nejvyšší dosažené hodnoty).
Při investování produktu do investiční třídy na
základě vzestupného trendu, může být tento
přesto nahrazen trendem sestupným.
Vzestupných trendů lze využít až od okamžiku, od
kterého produkt investuje do příslušné investiční
třídy.
Sestupné trendy lze vyloučit až od okamžiku, od
kterého produkt v příslušné investiční třídě
deinvestuje.
Každá kapitálová investice do investičního fondu
podléhá všeobecným konjunkturním rizikům a
výkyvům hodnoty. Trendy se mohou měnit a přinášet
s sebou negativní vývoj hodnoty. Trendkopírující
obchodní systém může trendy převažovat nebo
podvažovat.
Informace pro konečného spotřebitele: Vstupní
poplatek může obdržet vaše banka nebo váš
zprostředkovatel. Odměna za správu může zahrnovat
prodejní provizi, kterou případně z části obdrží banka
nebo zprostředkovatel. Produkty můžete získat
prostřednictvím svého investičního poradce, banky
nebo spořitelny.
Oprávnění C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Správa
kapitálových investičních fondů dle rakouského
Investmentfondsgesetz (zákona o investičních
fondech) investiční poradenství a správa portfolia dle
rakouského Wertpapieraufsichtsgesetz (zákona o
dozoru nad cennými papíry).
Pro lepší informovanost našich zákazníků bychom
rádi upozornili, že rozsah běžných tržních odměn pro
firmy zabývající se obchodováním s cennými papíry
lze získat na stránkách Úřadu pro dohled nad
finančními trhy (FMA) (www.fma.gv.at). Investiční
společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG nesmí při
poskytování služeb s cennými papíry přijímat peníze
klientů. Společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG
zahrnuje do nabídky služeb pro Vás také vlastní
produkty skupiny C-QUADRAT. Sem spadají zejména
investiční
fondy
společnosti
C-QUADRAT
Kapitalanlage AG a strukturované produkty
společnosti C-QUADRAT Investment AG.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
INFO linka:
e-Mail:
Internet:
0043/1/51566-0
[email protected]
www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at
Reklama
2/2
Download

C-Quadrat ARTS Total Return Garant [PDF, 215 KB]