C-QUADRAT ARTS
Total Return Global AMI
Popis fondu
Technický obchodný systém - Investičná politika fondu sa zakladá na prístupe tzv. cel-
kovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní využíva manažment fondu technický obchodný
systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hl'adiska
usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkol'vek vývoji trhov.
Flexibilné investičné smernice - Majetok fondu môže byť kompletne investovaný do
akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová kvóta zredukovaná až na nulu. V tomto prípade je majetok investovaný z veľkej časti do investičných fondov
dlhopisov s krátkou dobou splatnosti alebo nástrojov peňažného trhu. Fond môže využívať aj
deriváty a reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu, portfólio je neustále prispôsobované
k aktuálnému vývoju na jednotlivých trhoch. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných
pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín.
Vývoj hodnoty od 27.03.2003**: +7,73 % p.a.*
UKAZOVATELE
k 06.11.2014
260 %
220 %
25,25%
22,55%
180 %
10,61%
7,32%
140 %
11,4%
10,81%
5,55%
4,01%
100 %
60 %
-7,77%
-13,64%
20 %
-20 %
2003
*YTD
2004
2005
2006
6,71 % *1 rok
2007
2008
2009
6,88 % *10 rokov
2010
2011
2012
2013
105,78 % *10 rokov p.a.
2014
Stav september 2014
105,43 EUR
530,05 Mil. EUR
8,34 %
108,21 EUR
96,43 EUR
0,97
-17,63 %
11,40 %
4,01 %
7,48 %
**Prevzatie managementu fondu spoločnosťou ARTS Asset Management
Výsledky z minulosti neumožňujú vyvodit' závery pre budúci vývoj investičného fondu. Každá kapitálová investícia je
spojená s rizikom. Aktuálna hodnota investície môže stúpat', ale aj klesat'. Návratnost' pôvodne investovanej čiastky
nie je zaručená. Vstupné a výstupné poplatky nie sú zahrnuté vo výpočte výkonnosti. Omyly a tlačové chyby vyhradené. Všetky uvedené údaje sú bez záruky. Pre výpočet výkonnosti je použitá metodika OeKB (Rakúska kontrolná banka)
. *Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Ratings
Kurz k 06.11.2014
Objem fondu
Volatilita
(od 27.03.2003)
Najvyššia hodnota za 12
mesiacov
Najnižšia hodnota za 12
mesiacov
Mod. Sharpeho pomer
(od 27.03.2003)
Max. strata
(od 27.03.2003)
Výkonnosť 2013
Výkonnosť 2012
ÚDAJE O FONDE
Investičná spoločnost'
Ampega Investment
GmbH
Portfolio manažér
C-QUADRAT
Kapitalanlage AG / ARTS
Asset Management
GmbH
Depozitár fondu
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA
Prevzatie manažmentu
27.03.2003
fondu
Použitie výnosov
výplata výnosov
Kód ISIN
DE000A0F5G98
WKN
A0F5G9
Mena fondu
EUR
Dátum emisie
07.12.2001
Vstupný poplatok
5,00 %
Správcovský poplatok
do 2,00 % p. a. (+ 20 %
odmena za výkon. nad
3-mesačný Euribor
(referenčná hodnota) pri novej najvyš.
hodnote)
Obchodný rok
01.01. - 31.12.
Povolenie k predaju
AT/DE/SK
reklama
1/2
Aktívna správa majetku fondu fondov
(31.03.2003 - 30.09.2014)
Táto marketingová správa slúži výhradne pre informačné účely a nepredstavuje žiadnu ponuku alebo
výzvu k nákupu alebo predaju podielov fondov, ani ju
nemožno pokladať za výzvu k uzavretiu zmluvy o
službe cenných papierov alebo vedľajších služieb
spojených s cennými papiermi. Tento dokument nemôže nahradiť poradenstvo Vášho investičného poradcu.
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
2003
2004
2005
2006
Hotovosť / Peňažný trh
2007
2008
dlhopisov
2009
2010
2011
2012
2013
2014
akcií
Schématické znázornenie historického podielu tried aktív Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation
GmbH.
Rozloženie aktív
Najlepšie pozície
k 30.09.2014
posl. 6 mes., výnos po dobu vlastníctva
6,7 %
93,3 %
akcií
Fidelity Funds - Asian Smaller Com.
máj - november Far East ex Japan
19,63 %
Deutsche Invest II US Top Dividend.
máj - november USA
19,18 %
Deutsche Invest I Global Infrastru.
máj - november Utilities
18,24 %
Invesco Korean Equity Fund A (USD).
máj - november Korea
15,20 %
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fun.
máj - november Far East ex Japan
14,34 %
Hotovosť / Peňažný trh
Predložené údaje o portfóliu vychádzajú z najaktuálnejších informácií, a preto sa môžu líšiť od údajov vykázaných v
účtovníctve fondu (právne záväzný spis).
Šance / Výhody
Flexibilná investičná stratégia: V závislosti na vývoji trhu a na investičných predpisoch sú využívané investície do akcií, dlhopisov alebo peňažného
trhu. Manažment fondu sa snaží Vaše peniaze investovať vždy tam, kde sa to javí ako najprofitabilnejšie.
Zamedzenie dlhých stratových období: Profesionálny „total return“ koncept zaisťuje systematické
riadenie rizika bez ľudských emócií – s cieľom zamedziť dlhé stratové fázy.
Riziká
Pri investovaní produktu do investičnej triedy na
základe vzostupného trendu, môže byť tento napriek tomu nahradený trendom zostupným.
Vzostupné trendy môžu byť využité až od okamihu,
od ktorého produkt investuje do príslušnej investičnej triedy.
Zostupné trendy môžu byť vylúčené až od okamihu, od ktorého produkt v príslušnej investičnej triede deinvestuje.
Pred investovaním sa zoznámte s prospektom fondu,
ročnou správou a v prípade, že je staršia ako 8 mesiacov, polročnou správou fondu. Kľúčový informačný
dokument (KID alebo KIID) a zverejnený predajný
prospekt fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global
AMI v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k
dispozícií v sídle Ampega Investment GmbH, Charlesde-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln, Nemecko, v sídle
platobného a informačného miesta v Slovenskej republike, European Investment Centre o.c.p. a.s., Apollo Business Center, Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava ako aj v investičnej spoločnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň,
Rakúsko a na www.c-quadrat.com.
Kapitálová investícia v investičných fondoch podlieha
všeobecným konjunktúrnym rizikám a výkyvom hodnoty. Trendy sa môžu meniť a zapríčiniť negatívny
vývoj hodnoty. Trendkopírujúci obchodný systém môže trendy nad-alebo podvážiť.
Poznámka pre konečného spotrebiteľa: Vstupný poplatok môže obdržať Vaša banka alebo Váš sprostredkovateľ. Odmena za správu môže obsahovať predajnú províziu, ktorú obdrží poprípade čiastočne Vaša
banka alebo Váš sprostredkovateľ. Produkty môžete
zjednať prostr. Vášho investičného poradcu, Vašej
banky alebo Vašej sporiteľne.
Koncesia C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Správa investičných fondov podľa rakúskeho zákona o investičných fondoch (österr. Investmentfondsgesetz) ako
aj investičné poradenstvo a správa portfólia podľa rakúskeho zákona o cenných papieroch (österr. Wertpapieraufsichtsgesetz).
Za účelom lepšej informovanosti našich zákazníkov
by sme Vás chceli upozorniť na to, že pásma bežných
trhových poplatkov pre firmy cenných papierov sú k
nahliadnutiu na domovskej stránke Úradu dohľadu
nad finančným trhom (Finanzmarktaufsichtsbehörde –
FMA) (www.fma.gv.at). Spoločnosť C-QUADRAT Kapitalanlage AG nesmie pri poskytovaní služieb v oblasti
cenných papierov prijímať žiadne peniaze od zákazníkov. Spoločnosť C-QUADRAT Kapitalanlage AG má vo
svojej ponuke služieb aj vlastné produkty skupiny CQUADRAT. Spadajú pod to hlavne investičné fondy
spoločnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG a štruktúrované produkty spoločnosti C-QUADRAT Investment
AG.
©2014 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Podrobnosti
k
ratingu
Morningstar
viď
www.morningstar.de.
KONTAKTNÉ ÚDAJE
INFO linka:
E-Mail:
Internet:
+43 1 515 66-0
[email protected]
www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at
reklama
2/2
Download

Factsheet Global AMI