Regulace komínového tahu
Regulátory tahu - pro rovnoměrný tah komínu
Spalinové klapky - pro úsporu energie
Komínové ventilátory - pro zvýšení tahu komínu
Komín Vás bude poslouchat.
www.ciko-kominy.cz
Inteligentní řešení optimalizující funkčnost komínových systémů šetří energii a snižují emise. Kvalita produktů německé
firmy Kutzner + Weber je založena na 70-ti letých zkušenostech v oblasti regulace tahu komínových systémů.
Regulátory tahu
pro optimalizaci a rovnoměrnost tahu komínu
zvýšení účinnosti spalování
Situace
Dimezování spalinových cest komínových systémů – tah komína – vychází z potřeb připojených spotřebičů. Výkonnost spalinové cesty, nebo
chcete-li tah komínu, v průběhu roku kolísá vlivem proměnlivých povětrnostích podmínek a teplotních změn. Pro zajištění bezpečného provozu
jsou spalinové cesty projektovány pro vnější teplotu 15°C (podle EN 13384). Během topné sezóny pak může docházet k nevhodnému zvýšení
teplotního gradientu, zvýšení podtlaku ve spalinové cestě a k nepříznivému ovlivnění spalovacího procesu a tím i ke snížení účinnosti a ke zvýšení
spotřeby paliva. Regulátory tahu slouží k omezení hodnoty podtlaku na úroveň potřebnou pro optimální průběh spalování příslušného spotřebiče.
8,9
84,2
84
83,2
7,2
Účinnost (v %)
83
4,9
5,0
79,4
4,0
4,2
80
79
3,4
2,5
1,7
0,8
77
0,0
3,0
78,1
78
76
6,0
5,7
80,7
81
8,0
7,0
6,5
82,1
82
9,0
8,1
2,0
76,7
Úspora paliva (v %)
Úspora paliva
85
1,0
0,0
40
70
50
30
60
10
Tah (Pa)
S využitím normované účinnosti spotřebiče můžeme vypočítat
procentuální úsporu paliva. Např. při rozdílu 17 Pa se účinnost
snižuje o 3,5% (bez regulátoru tahu).
ZUK 150 S
0
0,0
20
Normovaná účinnost (v %)
Úspora paliva při ovlivnění o 10 Pa (v %)
Úspora paliva při ovlivnění o 5 Pa (v %)
05-E
Řešení
Regulátory tahu jsou mechanické nebo motorem ovládané komponenty, které zajišťují konstantní hodnotu podtlaku ve spalinové cestě. Jakmile
hodnota podtlaku ve spalinové cestě stoupne nad optimální hodnotu, regulátor tahu se otevře a regulovaným přívodem vzduchu do systému
omezí podtlak na nastavenou úroveň. Při poklesu podtlaku se regulátor tahu opět uzavře. Tento jednoduchý a zároveň efektivní princip zajišťuje
rovnoměrné podmínky pro hoření a tím i měřitelnou úsporu energie. Vysoká návratnost prostředků investovaných do regulátoru tahu je dána
snížením spotřeby paliva a představuje jednoduchou cestu ke snížení nákladu na vytápění a to jak pro domácí, tak i pro průmyslové použití. Dalším
významným argumentem hovořícím ve prospěch regulátorů tahu je snížení emisí dané rovnoměrným spalováním.
Návratnost investice
Návratnost (roky)
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
12
36
48
60
24
Spotřeba paliva (tis. Kč/rok)
72
Možné umístění regulátoru
Doba návratnosti investice do regulátoru tahu v závislosti na
roční spotřebě paliva a průměrném podtlaku.
012-E SA
012 RaRo E
20 Pa
30 Pa
40 Pa
50 Pa
60 Pa
Instalace regulátoru tahu:
obvykle ve stejné místnosti se spotřebičem
nejvyšší účinnosti regulátoru tahu dosáhnete umístěním
blízko spotřebiče
regulátor tahu může být umístěn i v komínovém tělese
instalace pod sopouchem je vhodná především pro
spotřebiče na pevná paliva (menší množství sazí)
Z 150 S
Dokonalé technické řešení
Z 150
Legenda: UK......s přetlakovou klapkou
S.........s těsněním
Komínové ventilátory
D
Pro zvýšení tahu komínu bez komplikací ve spalinové cestě
A
C
komínový průduch zůstává vždy volný, a to i v době provozu
ventilátor může být vypnut v průběhu hoření, aniž by došlo k jeho poškození
tlaková komora ventilátoru jde jednoduše otevřít a vyčistit
ventilátor není nutno odmontovávat kvůli vymetání komínu
vlastní ventilátor je umístěn mimo spalinovou cestu
B
Popis funkčnosti
Okolní vzduch je nasáván ventilátorem
(A) a vháněn do tlakové komory (B).
Tento vzduch získává průchodem úzkou
štěrbinou (C) vysokou rychlost proudění.
Vyvolaný podtlak "vytahuje" spaliny z
komínu (D).
RS 180
RS 225 ES
Možný vliv komínového ventilátoru na předepsanou výšku komínu (podle normy
ČSN 734201):
Bez použití ventilátoru
>650mm
10°
10°
S použitím ventilátoru
RS 180 ES
m
0m
RS 225
cca 80 Pa
cca 1000 m3/h
270 W
cca 40x40 cm
700 mm
12 kg
0
>5
Technické parametry:
RS 180
Max. dosažitelný podtlak
cca 50Pa
Max. objem
cca 750 m3/h
Výkon ventilátoru
170 W
Rozměry (šestiúhelník) cca 30x30 cm
Výška
400 mm
Hmotnost
8 kg
>2000mm
>2000mm
Příklad:
Pro krbovou vložku STEKO URAN 20kW je požadovaný tah 12 Pa, tlakové ztráty ve spalinové cestě jsou až 30 Pa - vyhovuje
komín CIKO® 3V UNIVERSAL pr. 200 mm s účinnou výškou 9 m.
Při instalaci ventilátoru RS 180 (ES) můžou být parametry komínu “libovolné” - podtlak 50 Pa vždy pokryje potřeby spotřebiče
i tlakové ztráty komínu.
Teplocitlivé spalinové klapky
Proti ochlazování místnosti a spotřebiče v provedení B ve vypnutém stavu vlivem komínového tahu
úspora energie - ušetřete až 4000 kWh energie ročně
jistější uzavření spalinové cesty
teplo z místnosti a z topeniště v klidovém stavu zůstává v budově
teplocitlivé klapky pracují bez spotřeby další energie
aktivní ochrana životního prostředí s velmi krátkou dobou návratnosti
zanedbatelná tlaková ztráta ve spalinové cestě (méně než 1 Pa)
HKS
Bez spalinové klapky
Teplo odchází z místnosti
přes spotřebič a omezovač
tahu do komínu a dochází k
ochlazování vody ve
výměníku tepla.
Otevírání od teploty
spalin 40°C
Plně otevřeno při
teplotě spalin 70°C
CE registrační číslo
Pro všechny spotřebiče
s teplotou spalin do 230°C
100% kontrola kvality
HOS
Určeno pro spotřebiče kategorie
B11 s regulací výkonu se
zapalovacím hořákem nebo
elektrický zapalováním
4,0
Tah v komíně je přerušen, z
místnosti neodchází teplý
vzduch do komínu,
akumulované teplo sálá do
Odolnost proti korozi
díky použití ušlechtilé
nerezové oceli
Bezpečná funkce díky
použití uzavíracích prvků
z více částí
Se spalinovou klapkou
- spotřebič v provozu
Po spuštění spotřebiče se
spalinová klapka
působením tepla otvírá a
dochází k odvodu spalin
komínovým tahem po
dobu provozu spotřebiče.
Bezhlučný provoz
Bezkloubové uložení
Malé rozměry pro instalaci
Krátké otvírací doby
Návratnost (roky)
Se spalinovou klapkou
Návratnost investice
3,0
2,0
1,0
0,0
0,1
0,12
0,14
Průměr komínu (m)
Doba návratnosti investice do spalinové klapky
je závislá na povětrnostních podmínkách v
místě instalace (jednotlivé křivky jsou pro různé
průměrné rychlosti větru).
0,16
1,9 m/s
3,2 m/s
5,2 m/s
www.ciko-kominy.cz
Motorové spalinové klapky
Pro bezpečnost provozu kaskády v provedení B
úspora energie
jistější uzavření spalinové cesty
ochrana proti zpětnému proudění spalin
zlepšení energetické bilance budovy
velmi krátká doba návratnosti
bezpečnost provozu spotřebičů v kaskádě
Speciální držák motoru
zabraňující přenosu tepla
z klapky na motor
Teplotní odolnost až do 800°C
(podle typu klapky)
Tepelná izolace proti
přenosu tepla k motoru
Tělo z nerezové oceli
(např. v pr. 80mm je tl.1mm)
Pro přetlakové
i podtlakové systémy
Možnost výběr vhodného
pohonu podle způsobu použití
(jednoduchá elektroinstalace)
Alternativně s minimální propustností
nebo plně uzavřené
Kontrola funkčnosti
a ruční ovládání
Těsnění z pryže odolné
působení kondenzátu
Maximální bezpečnost provozu
zajištěna spojením hřídele s bezpečnostním
polohovým spínačem
S těsněním použitelné pro
přetlakové systémy do 140°C
MOK ... AD
Ceník produktů
Bezpečnost provozu spotřebičů v kaskádě
Stále častěji jsou spotřebiče zapojené v kaskádě provozovány v přetlaku. Aby bylo
zabráněno zpětnému tahu skrz spotřebič, který není momentálně v provozu, je nutno
zajistit spotřebič pomocí spalinové klapky. Jako řešení této situace u otevřených
plynových spotřebičů nabízíme osvědčené tlakotěsné a spolehlivé řešení klapkami řady
MUK 80/125 a řady MUK 100/150.
Kó d výro bku
R S- 1 8 0 ES
R S- 2 2 5 ES
HOS 60
HOS 70
HOS 80
HOS 90
HOS 100
HOS 110
T e r m o c it liv é G W R 9 0 T
s p a lin o v é
GW R 110 T
k la p k y
GW R 130 T
H KS 90
H KS 100
H KS 110
H KS 120
H KS 130
H KS 150
M OK 80 AD
M OK 90 AD
M o to ro vé
M OK 100 AD
s p a lin o v é
M OK 110 AD
k la p k y
M OK 120 AD
M OK 130 AD
M OK 150 AD
Z 150
ZU K 1 5 0
Z 150 S
ZU K 1 5 0 S
R e g u lá t o r y
0 1 2 - E SA 1 3 0
tahu
0 1 2 - E SA 1 5 0
0 1 2 - E SA 1 8 0
0 1 2 R aR o E
0 5 -E
K o m ín o v é
v e n t ilá t o r y
P r ů m ě r (m m ) C e n a b e z D P H
1 0 0 -2 0 0
2 6 8 5 8 ,0 K č
2 0 0 -2 5 0
3 1 6 7 6 ,0 K č
60
2 3 0 3 ,0 K č
70
2 5 5 0 ,0 K č
80
2 5 6 0 ,0 K č
90
2 7 6 1 ,0 K č
100
3 2 4 4 ,0 K č
110
3 5 8 8 ,0 K č
90
2 8 7 0 ,0 K č
110
2 9 8 5 ,0 K č
130
3 1 0 2 ,0 K č
90
2 9 7 4 ,0 K č
100
3 0 2 6 ,0 K č
110
3 3 7 5 ,0 K č
120
3 4 7 1 ,0 K č
130
3 5 0 5 ,0 K č
150
4 6 7 2 ,0 K č
80
1 2 0 1 7 ,0 K č
90
1 2 0 6 1 ,0 K č
100
1 2 1 1 6 ,0 K č
110
1 2 3 2 1 ,0 K č
120
1 2 4 6 7 ,0 K č
130
1 2 8 4 9 ,0 K č
150
1 3 4 6 5 ,0 K č
150
1 8 4 6 ,0 K č
150
2 3 1 4 ,0 K č
150
2 8 7 6 ,0 K č
150
3 3 7 7 ,0 K č
130
3 1 7 7 ,0 K č
150
3 2 5 8 ,0 K č
180
3 3 9 0 ,0 K č
1 0 0 -1 8 0
2 2 6 2 ,0 K č
1 4 0 -2 0 0
1 3 8 3 ,0 K č
Cena s DPH
3 2 2 2 9 ,6 K č
3 8 0 1 1 ,2 K č
2 7 6 3 ,6 K č
3 0 6 0 ,0 K č
3 0 7 2 ,0 K č
3 3 1 3 ,2 K č
3 8 9 2 ,8 K č
4 3 0 5 ,6 K č
3 4 4 4 ,0 K č
3 5 8 2 ,0 K č
3 7 2 2 ,4 K č
3 5 6 8 ,8 K č
3 6 3 1 ,2 K č
4 0 5 0 ,0 K č
4 1 6 5 ,2 K č
4 2 0 6 ,0 K č
5 6 0 6 ,4 K č
1 4 4 2 0 ,4 K č
1 4 4 7 3 ,2 K č
1 4 5 3 9 ,2 K č
1 4 7 8 5 ,2 K č
1 4 9 6 0 ,4 K č
1 5 4 1 8 ,8 K č
1 6 1 5 8 ,0 K č
2 2 1 5 ,2 K č
2 7 7 6 ,8 K č
3 4 5 1 ,2 K č
4 0 5 2 ,4 K č
3 8 1 2 ,4 K č
3 9 0 9 ,6 K č
4 0 6 8 ,0 K č
2 7 1 4 ,4 K č
1 6 4 0 ,4 K č
V ceníku je uveden pouze výběr ze sortimentu pro regulaci komínového tahu. Přesnější nabídku žádejte u Vašeho prodejce nebo na níže uvedených
kontaktech. Ceny platné od 1.4.2010 do odvolání.
verze 04/2012
CIKO s.r.o.
Předměřice nad Jizerou č.p. 15, PSČ: 294 74
Tel./fax: +420 326 329 526, E-mail: [email protected]
www.ciko-kominy.cz
Váš dodavatel:
Download

Prospekt CIKO Regulace tahu