(pokračování
ze str. 34)
předěláno na nízkotlaké, což nepovažuji pro aplikaci hustých strukturálních barev za šťastné řešení (lepším řešením by
byla regulace tlaku před vzduchovými
pistolemi, které pracují do 8 bar).
Jelikož je požadovaná změna nátěrového systému v označeném rozsahu (roční spotřeba kolem 50 tun) velmi složitou
záležitostí, byla provedena řada zkoušek
a testů nátěrových systémů v laboratořích
firmy Lankwitzer. Na základě těchto testů byla deklarována lepší životnost navrhovaného nátěrového systému i splnění všech náročných kritérií interního standardu, čímž mohlo dojít k zahájení jednání o možnosti uvažované změny. Stávající vodou ředitelný nátěrový systém
byl složen z lK základní a 2k strukturální vrchní barvy. Nový navrhovaný nátěrový systém byl připraven jen s 2K nátěrovými hmotami, základní epoxidová
a vrchní strukturální ak:rylátová. Z tohoto důvodu se musela řešit aplikace základu, neboť již nebylo ekonomické aplikovat nadále základní barvu vzduchovou
pistolí plněnou z nízkotlakého čerpadla.
Pro aplikaci epoxidového základu v jednom odstínu bylo navrženo velmi jednoduché elektronické 2K zařízení TwinControl (obr. 2). Základními požadavky pro aplikační zařízení byla možnost
kontroly, monitorování práce zařízení pomocí počítače a hlavně aplikace s minimálními ztrátami barvy. Zařízení bylo
osazeno aplikačním systémem AirCoat,
pneumaticky zdvihanými víky pro
200litrové sudy se sáním a míchačkou,
automatickými čističkami pistolí a digitálním výstupem pro připojení počítače.
Velkou výhodou spojení vysokotlakého zařízení Twín Control s aplikační pistolí GM4600AC je možnost dosažení
velmi kvalitního povrchu epox.idové základní barvy i při menších vrstvách suchého filmu používaných v nižších korozních prostředí bez upravování viskozity. Výsledný povrch je vhodný i pro výrobky s konečnou povrchovou úpravou
s vysokým leskem bez přebrušování.
Zde jsem se zmínil jen o některých
změnách. V současné době je celá technologie s novým nátěrovým systémem
používána tři měsíce a již nyní se ukazují vysoké úspory i zkvalitnění výsledných produktů. Všechny změny neměly kladný dopad jen na celý technologický tok výrobků, ale i na pozitivní
myšlení lidí spojených s celou záležitostí, od obchodníků až po lakýrníky
(kontakt na str. 27).
•
36
Snížení mezioperačnÍch časů
v aplikaci nátěrových hmot
Firma O.S.A. s.r.o. (kontakt na str.
35) je výhradním zástupcem německého výrobce nátěrových hmot, společnosti GEHOLlT +WIEMER v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.
Letošní rok jsme oslavili již desetileté
výročí naší vzájemné spolupráce. Za tuto dobu byly aplikovány již statisíce
metrů čtverečních nátěrových systémů
na konstrukce mostů, reprezentativních
staveb, strojů a zařízení či součástí průmyslových technologických celků, kterým tyto nátěrové hmoty zaručily nejen
nadstandardní protikorozní ochranu, ale
i vysoce kvalitní estetickou hodnotu.
Renomovaný výrobce nátěrových
hmot, společnost GEHOLIT +WIEMER,
se zabývá výrobou a vývojem vysoce jakostních produktů pro povrchovou úpravu již od roku 1889. Ve vývoji nových
a progresivních materiálů však tato společnost rozhodně nezůstává pozadu za
konkurencí. V roce 2009 spustila novou
linku na sériovou výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot, s jejichž vývojem začala již před 25 lety a může se tedy opřít o čtvrt století zkušeností z úspěšných realizací provedených v interiérech i exteriérech. Dalším trendem ve
výrobě a vývoji je vedle klasických rozpouštědlových a vodou ředitelných nátěrových systémů také produkce vysoko
sušinových nátěrových hmot, prostřed-
nictvím kterých je možné splnit náročné
limity v obsahu a emisích voe.
Aktuálním tématem je kromě nových
progresivních technologií i úspora v nákladech na provedení povrchové úpravy
jako takové. Sekundární úsporou, která
může výrazně promluvit do konečné ceny povrchové úpravy je kromě jiného
i čas potřebný na aplikaci a hlavně na
technologické prodlevy mezi aplikací
jednotlivých vrstev nátěrového systému.
V době rostoucích cen energií i ostatních
nákladů souvisejících s časovým průběhem vlastní aplikace je tento faktor
opravdu zásadním.
Předpisem, který určuje standardy
pro jednotlivé stupně protikorozní
ochrany ocelových konstrukcí pro
použití v rámci Deutsche Bahn AG
i mimo ně je Systém ZTV-ING.
V rámci tohoto komplexního předpisu je jedním z nejpoužívanějších kvalitativních systémů Blatt 87. Tento
systém, který je definován jako čtyřvrstvý epoxid-polyuretanový nátěrový
systém o celkové tloušťce 310 um, byl
v současnosti doplněn o nový, rychleschnoucí Blatt 97, který zachovává
kvalitativní
podmínky
původního
systému 87 a zároveň snižuje časovou
náročnost na jeho celkovou aplikaci
z 80 na 40 hodin. Pro použití v rámci
tohoto systému vyvinul GEHOLlT +
Minimální rozestupy mezi jednotlivými pracovními operacemi pro Systémy 87 a 97
20·C od základního nátěru po stupeň zaschnutí6 vrchního nátěru
při
€elkem80h
'Trrr----JBI
Systém 97 dle ZTV·INGdil4, část 3
C) Systém 97 s produkty
Základni
nátěr
nátěr hran
výrobce
GEHOUT+WIEMER
GEHOPON-E97R-Zink
GEHOPON-E97R-Metallgrund
1. Mezinátěr
GEHOPON-E97R-ZB
2. Mezinátěr
GEHOPON-E97R-ZB
vrchn!
WIEREGEN-M97R
nátěr
Tab. 1- Porovnání časových průběhů aplikací jednotlivých
Povrchové
nátěrových systémů
úpravy
4/2011
WIEMER produktovou řadu 97, která snižuje celkovou časovou náročnost na aplikaci všech čtyř vrstev
a pásového nátěru hran při teplotě 20
"C dokonce na pouhých 16 hodin (viz
tab. 1). Konkrétně to znamená, že pásový nátěr hran je možné aplikovat již
2 hodiny po aplikaci základního nátěru. Obě mezivrstvy
a následný
vrchní nátěr je pak možno aplikovat
v odstupu 3 hodin. Vrchní nátěr je po
následných 5 hodinách vytvrzený na
stupeň 6 (uchopitelný).
Dalším nepochybným
zlepšením
u produktové řady GEHOPON-97 je
rozšíření klimatického rozsahu pro
vlastní aplikovatelnost. U původního
systému 87 byly udávané a garantované podmínky pro aplikaci při teplotě
okolí nad 5°C. U systému 97 probíhá
reakce s tvrdidlem již při teplotě okolí - 3°C a teplotě povrchu 3 °C, čímž
se rozšířily zásadním způsobem i možnosti provádění nátěrů na staveništi
v jarních a podzimních měsících.
Celkové snížení časové náročnosti
aplikace celého nátěrového systému 97
na 20 % původního systému 87 je zásadní změnou a argumentem k úvahám
o volbě správného nátěrového systému,
zejména z hlediska jeho celkové nákladnosti.
•
- Cromadex - opravné systémy
'poškozených nátěrů
V rámci doplnění a zkvalitnění nabídky připravila fmna Surfin od konce
roku 2011 novou službu pro své zákazníky - opravné systémy pro nátěry. Jedná se o unikátní možnost výroby a dodávek opravných systémů pro práškové
a mokré barvy.
Tyto systémy je možné použít všude
tam, kde došlo k dekorativnímu nebo trvalému poškození nátěru (například při
manipulaci, transportu atd.). V situacích,
kdy došlo k drobnému poškození (různé rýhy, škrábance) je vhodnější použít
barvící tyčinky (obr. 1), které zajistí
přesnou aplikaci. Naopak v případě poškození, kde je nutné opravit větší plochy se doporučuje použít spreje (obr. 2),
korekční fixy, které mohou mít různou
tloušťku, eventuelně celé plechovky nátěru. Ve všech případech se jedná o klasické RAL odstíny nebo o odstíny, kte-
úpravy
Spreje - charakteristika
• Rychlé schnoucí.
• Nejpoužívanější sytém.
• Primery a vrchní laky.
• Různé úrovně lesku.
• Dvousložkové a jednosložkové aerosoly.
• Odstíny dle RAL, Britisch Standard,
NCS, Pantone aj. popř. dle dodaného vzorku.
• Různé úrovně lesku.
• Vhodné i při větším poškození.
Jedná se o vrchní nátěr bez obsahu
izokyanátu ve formě aerosolu, který
umožní provedení potřebných oprav nátěru na místě, aniž by ohrožoval zdraví
a bezpečnost.
Opravné barvící tyčinky
- charakteristika
• Rychle schnoucí systém.
• Součástí balení je také korekční štěteček pro přesnou aplikaci.
• Odstíny dle RAL, Britisch Standard,
NCS, Pantone aj., popř. dle zákazníkem dodaného vzorku.
• Vhodné tam, kde je nutné provést
přesnou aplikaci (drobné rýhy apod.).
• 1 kus opravné tyčinky = 12 ml nátěru.
Obr. 1 - Opravné barvící tyčinky
Povrchové
ré se dají speciálně vyvzorovat dle přesného vzhledu opravované povrchu.
Díky bohatým zkušenostem a rozsáhlé síti Cromadex center v rámci celé
Evropy jsme schopni zajistit pružné fungování celého procesu.
4/2011
Obr. 2 <opravny sprej
Korekční fíxy - charakteristika
• Rychleschnoucí systém.
• Přesná aplikace nátěru.
• Rovnoměrná tloušťka nátěru.
• 1 fix = 45 ml nátěru.
• Možnost různých tloušťek: M=14 mm
1L=15 mmlXL=30 rnmfXXL=50 m.
• Odstíny dle RAL, Britisch Standard,
NCS, Pantone aj. popř. dle zákazníkem dodaného vzorku.
• Vhodné tam, kde je nutné provést
přesnou aplikaci (větší rýhy apod.).
Jednolitrové plechovky
- charakteristika
• Rychleschnoucí systém.
• Odstíny dle RAL, Britisch Standard,
NeS, Pantone aj., popř. dle zákazníkem dodaného vzorku.
• Pro všechny druhy povrchů.
• Prirnery a vrchní nátěry.
(pokračování
na str. 39)
37
Download

Článek Povrchové úpravy 04/2011