TECHNICKÉ INFORMACE 3.11
Strana 1 ze 4
01/2007/01
GEHOPON-E87-Zink
2K epoxidový základní nátěr pro ocelové konstrukce
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87
♦ OBLAST POUŽITÍ
Vysoce jakostní základní nátěr se zinkovým prachem (zink rich primer) pro
antikorozní ochranu tryskaných ocelových ploch, např. v ocelářském
pozemní stavitelství, pro výrobu nádrží atd.
U některých objektů v pozemním ocelovém stavitelství se GEHOPON-87Zink používá jako antikorozní ochranný systém i bez vrchních nátěrů.
♦ VLASTNOSTI
PRODUKTU
GEHOPON-E87-Zink je vysoce pigmentovaný, zinkový prach obsahující
základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice.
Na tryskaných ocelových plochách má GEHOPON-E87-Zink vynikající
přilnavost, tepelnou odolnost a skvělé antikorozní ochranné vlastnosti.
GEHOPON-E87-Zink je vhodný pro velké množství vrchních nátěrů.
Jako je tomu u všech základních nátěrů se zinkovým prachem, vrchní
nátěry musí být se zinkovým prachem snášenlivé.
Zajímavý výklad o základních nátěrech se zinkovým prachem se nachází
v Prospektu č. 4 „Zinkoprachové nátěrové hmoty a nátěry na zinkoprachové
základní nátěry“, vydaném Německým výborem barev a věcné ochrany,
Frankfurt, Börsenstraße 1.
Odolnost
Po důkladném proschnutí je GEHOPON-E87-Zink odolný vůči olejům,
tukům, dále rozpouštědlům a též vůči otěru.
Díky dobré odolnosti vůči rozpouštědlům se GEHOPON-E87-Zink používá
nejen pod 2-komponentní nátěrové systémy, nýbrž také pod nátěrové hmoty
s agresivními rozpouštědly (např. na bázi PVC).
Tepelná odolnost (suché horko):
160°C dlouhodobě zatížitelný
200°C krátkodobě
Osvědčení
- Produkt je schválen Německým státním úřadem pro dopravu dle Blatt 87
TL/TP-KOR-Stahlbauten a podléhá pravidelným zkouškám.
♦ TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU
Číslo produktu
a odstín
GEHOPON-E87-ZINK
Tužidlo
E87-790 šedý
E87-390 červený
E87-690 šedý
EX-34
nebo
EX-34W
Stoff-Nr. 687.03
Stoff-Nr. 687.04
Stoff-Nr. 687.05
Poznámka:
Pro aplikaci při nižších teplotách doporučujeme použít tužidlo EX-34W.
Výhradní zástupce pro ČR a SR: O.S.A. s.r.o., Příční 747, Bystřice nad Pernštejnem,
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, [email protected]
1
TECHNICKÉ INFORMACE 3.11
Strana 2 ze 4
01/2007/01
GEHOPON-E87-Zink
Poměr míchání
Standardní balení
Forma dodání
Skladovatelnost
15 hm. díl
1 hm. dílů
30,0 kg netto
2,0 kg netto
po smíchání připravený k natírání
V originálních obalech při normální teplotě minimálně 12 měsíců.
Vhodné ředění
V-538
Údaje spotřeby
GEHOPON-E87- Zink, E87-790
Hustota
Sušina
Obsah VOC
Objem sušiny
(g/ml)
(celková-%)
(hm. %)
(%)
(ml/kg)
2,5
85
15
56
224
DFT
Počítaná tlouštka
vydatnost (m2/kg)
spotřeba (kg/m2)
(µm)
mookré vrstvy (µm)
80
143
0,357
2,8
Poznámka:
Údaje dle 2004/42/EG
ChemVOCFarbV.
„Směrnice Decopaint“
- Veškeré údaje platí u dvoukomponentních hmot pro směsi.
- DFT: tloušťka suché vrstvy
- Uvedené parametry jsou přibližné hodnoty a platí pro uváděnou kvalitu (barevný odstín). Hodnoty
se od těchto údajů mohou u různých barevných odstínů nepatrně odchylovat.
Spodní kategorie
dle dodatku IIA
J (2K-reaktivní
lak) typ Lb
Nátěrové systémy
Hraniční hodnota VOC
(Stupeň I od
roku 2007)
550 g/l
max. obsah VOC v závěrečně
zpracovaném stavu
(Stupeň II od
(včetně max. množství ředidla
roku 2010) uvedeným pod „Metody zpracování“)
500 g/l
< 500 g/l
Podklad
Ocel
Předúprava povrchu
Strojně nebo ručně odrezené na stupeň St 2, dle DIN EN
ISO 12944-4
Základní nátěr
Mezinátěr
Vrchní nátěr
Produkt
GEHOPON-E87- Zink
GEHOPON-E87-ZB nebo
WIEREGEN-M87-ZB
1 nebo 2 pracovní kroky
WIEREGEN-M87
NDFT
70 µm
80 - 160 µm
80 µm
Výše uvedené postupy jsou pouze v praxi ověřenými zavedenými
postupy.Výběr základních a vrchních nátěrů jakož i množství a tloušťka
vrstvy se může řídit individuálně dle očekávaného zatížení, popř. platnými
předpisy a pracovními postupy.
Dále dbejte pokynů dle TL/TP-KOR-Stahlbauten, dodatek G, Blatt 87.
♦ POKYNY K PŘEDÚPRAVĚ
Povrchová úprava
Teplota vzduchu
a podkladu
Ocelové podklady
Tryskání ve stupni povrchové úpravy Sa 2½ podle DIN EN ISO 12944-4.
Optimální při 15 až 25°C, ne pod 7 °C
Výhradní zástupce pro ČR a SR: O.S.A. s.r.o., Příční 747, Bystřice nad Pernštejnem,
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, [email protected]
2
TECHNICKÉ INFORMACE 3.11
Strana 3 ze 4
01/2007/01
GEHOPON-E87-Zink
Relativ. vlhkost vzduchu
max. 80 % relativní vlhkost vzduchu
Teplota povrchu natřených částí se musí během aplikace nacházet nejméně
3°C nad rosným bodem vzduchu (viz. Antikorozní ochrana - Základní norma
DIN EN ISO 12944-7).
Pokyny ke zpracování
Míchání
Metody zpracování
Po přídavku odpovídajícího množství tužidla, je nejlépe směs rozmíchat
pomocí strojní míchačky. Po cca. 15 minutovém odstátí znovu promíchat a
směs je připravena k použití.
Postupy / parametry
Bezvzduché stříkání
Tryska: 0,38 až 0,63 mm
Tlak:
150 až 300 barů
Vzduchosmíšené stříkání
Tryska:
1,5 - 2,0 mm
Tlak:
4 - 5 barů
Natírání / válečkování
Doporučená
tloušťka vrstvy
na 1 pracovní krok
Přídavek ředidla
60 - 80 µm
do 1 %
60 – 80 µm
1-2%
40 - 60 µm
do 1 %
U válečkování / natírání může být pro dosažení jednotné tloušťky vrstvy
a jednotného vzhledu nutno více pracovních kroků. Závisí to na barevném
odstínu, metodě zpracování a na použitém zařízení, na okolních podmínkách
a geometrii natírané části.
Poznámka:
Čištění nářadí
Doba zpracovatelnosti
Prodleva mezi jednotlivými
pracovními kroky
- Tyto údaje se vztahují na teploty od 20°C.
- Uvedené parametry rozumějte pouze jako doporučené resp. záchytné body. V praxi se mohou
odchylovat.
ředidlem V-538
Teplota okolí
Maximální zpracovatelnost
+ 10 °C
9 hodin
+ 20 °C
8 hodin
+ 30 °C
6 hodin
Teplota okolí
Prodleva
+ 10 °C
10 hodin
+ 20 °C
1 hodina
+ 30 °C
1 hodina
min.
Pozor:
Epoxidové nátěrové hmoty jsou značně nestabilní vůči UV záření. Při
dlouhodobější expozici může dojít k tvorbě tzv. „křídovatění“ povrchu a
následnému snížení přilnavosti dalších vrstev. Proto doporučujeme
provedení vrchních nátěrů již v průběhu několika dnů.
Pokud je již v plánovací fázi jasné, že povrch, opatřený pouze základním
nátěrem bude delší dobu exponován bez vrchního nátěru, doporučujeme
použití polyuretanové mezivrstvy WIEREGEN-M87-ZB, která veškerým
nežádoucím účinkům bezpečně zabrání.
V případě nejasnosti kontaktujte naše servisní techniky.
Výhradní zástupce pro ČR a SR: O.S.A. s.r.o., Příční 747, Bystřice nad Pernštejnem,
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, [email protected]
3
Strana 4 ze 4
01/2007/01
TECHNICKÉ INFORMACE 3.11
GEHOPON-E87-Zink
Doba schnutí
Stupeň zaschnutí dle
DIN 53150 při 80 µm DFT
OCHRANA ZDRAVÍ
A VĚCNÁ OCHRANA
Teplota okolí
Stupeň zaschnutí 1 (Suchý proti prachu)
Stupeň zaschnutí 6 (Uchopitelný)
+ 7 °C
< 1 hodina
< 10 hodin
+ 23 °C
< 1 hodina
< 5 hodin
Tužidlo reaguje alkalicky a tudíž dráždivě na pokožku a sliznice (oči).
V případě zasažení tedy vymyjte okamžitě vodou a mýdlem.
Všechny z hlediska bezpečnosti významné údaje, např. označení podle
nařízení o nebezpečných látkách a nebezpečném zboží a VbF, můžete
vyjmout vždy z aktuálních bezpečnostních listů k tomuto produktu. Pokyny
k přepravě a bezpečnostní rady jsou na obalu. Kromě toho dbejte příslušných
předpisů, např. bezpečnostních předpisů kompetentního profesního sdružení.
Předchozí údaje odpovídají poslednímu stavu našich zkušeností. Nemůžeme převzít záruku za aplikaci stejně jako ručit za poradenství
prostřednictvím našich spolupracovníků. Naši spolupracovníci vykonávají pouze nezávaznou poradenskou činnost. Stavební dozor, dodržování
směrnic pro zpracování a respektování uznaných technických pravidel záleží výhradně na zpracovateli, a to i tehdy, když jsou naši spolupracovníci
přítomni při zpracování.
Na základě technického vypracování může dojít ke změnám. Platné je vždy nejnovější vydání těchto informací.
Výhradní zástupce pro ČR a SR: O.S.A. s.r.o., Příční 747, Bystřice nad Pernštejnem,
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, [email protected]
4
Download

1 GEHOPON-E87-Zink je vhodný pro velké množství vrchních